MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 48         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitătii

 

1.618/2003. - Hotărâre privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

17. - Hotărâre pentru darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti - Administratia Finantelor Publice sector 4 Bucuresti a unui bun imobil proprietate publică a statului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera g) a alineatului (1) al articolului 2 se abrogă.

2. Litera j) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“j) aplicare a standardelor nationale de referintă din seria SR EN 45000, din seria SR EN ISO 9000 si din seria SR EN ISO 14000, precum si a acelora în legătură cu acestea;”

3. După litera j) a articolului 4 se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
“k) caracterul fără scop lucrativ al organismului national de acreditare.”

4. Punctul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“1. să fie persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, având statut juridic de asociatie fără scop patrimonial, înfiintată conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, al cărei obiectiv este să dezvolte acreditarea si să confere încredere în competenta tehnică, impartialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor acreditate;”

5. Litera g) a punctului 4 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“g) dezvoltarea parteneriatului international în domeniul acreditării si al recunoasterii reciproce a acreditărilor;”

6. Litera c) a punctului 5 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“c) comitetele tehnice ale organismului national de acreditare si membrii acestora;”

7. Punctul 7 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“7. să asigure participarea echilibrată în activitatea de acreditare a reprezentantilor părtilor interesate, cum ar fi: autorităti, producători, sindicate, asociatii profesionale si patronale, organizatii pentru apărarea intereselor consumatorilor, organisme si laboratoare acreditate si altele asemenea;”

8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Asociatia functionează în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului.”

9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Pentru serviciile prevăzute la art. 6 pct. 4 lit. d), e), j), k) si l), precum si pentru alte servicii prevăzute în statut, Asociatia are dreptul de a stabili si de a încasa, după caz, tarife.”

10. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În România, Asociatia dobândeste, de drept, exclusivitatea exercitării atributiilor prevăzute la art. 6 pct. 4 lit. d), e) si f).”

11. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

MARCA NATIONALĂ DE ACREDITARE “RENAR”

 

Marca natională de acreditare «RENAR» constă dintr-o elipsă ce are raportul semiaxa orizontală/semiaxa verticală 2:1 si care include în interiorul său cuvintele «ROMANIA» si «RENAR», precum si stema României.

Dimensiunile axei orizontale si verticale sunt de 95 mm, respectiv de 47,5 mm, iar linia ce conturează elipsa are grosimea de 1 mm.

Stema României are înăltimea si lătimea de 16,5 mm, respectiv de 12 mm, si este situată la distantă egală fată de cuvintele «ROMANIA» si «RENAR».

Axa verticală este axa de simetrie pentru «ROMANIA», stema României si «RENAR».

«ROMANIA» - font Times New Roman, corp 24

«RENAR» - font Times New Roman, corp 36.

Cuvintele «ROMANIA» si «RENAR» urmează conturul elipsei la interior.

Marca are forma prezentată în figura următoare:

 

NOTĂ:

Marca este colorată după cum urmează:

«ROMANIA»:

- literele «RO» albastru

- literele «MAN» galben

- literele «IA» rosu

Stema României: în culorile oficiale

«RENAR»:

- literele «RE» albastru

- litera «N» galben

- literele «AR» rosu

Elipsa: negru

În cazul în care marca trebuie să fie mărită sau micsorată, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare produse, se efectuează pe baza certificatului de abilitare si a declaratiei de conformitate, precum si a inscriptionării termenului de valabilitate pe produs sau pe fiecare unitate de ambalaj, după caz.

Art. 2. - (1) Prevederile art. 1 nu se aplică mostrelor, ajutoarelor si donatiilor constând în produse.

(2) Importul mostrelor constând în produse este permis în baza certificatului de abilitare pentru mostre.

(3) Importul produselor sub formă de ajutoare si donatii este permis în baza certificatului de abilitare pentru ajutoare si donatii.

Art. 3. - (1) Certificatele de abilitare prevăzute la art. 1 si art. 2 alin. (2) si (3) sunt emise, după caz, de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, de Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat si de Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătătii si de Agentia Natională Sanitară Veterinară, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti si de unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, denumite în continuare autorităti emitente.

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, autoritătile emitente prevăzute la alin. (1) aplică normele metodologice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - În sensul prezentei hotărâri, sintagmele si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) declaratie de conformitate - document prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs este conform unui document normativ;

b) certificat de abilitare - document emis de una dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1), în baza căruia este permis importul produselor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) certificat de abilitare pentru mostre - document emis de una dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1), cu exceptia unitătilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în baza căruia este permis importul de mostre aferente produselor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

d) certificat de abilitare pentru ajutoare si donatii - document emis de una dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1), în baza căruia este permis importul produselor sub formă de ajutoare si donatii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

e) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităti ori pentru rezultatele acestora; termenul este generic si include standarde, specificatii tehnice, coduri de bună practică si reglementări.

Art. 5. - (1) Autoritatea vamală permite importul produselor în baza documentatiilor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (2) si (3), după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă birourilor vamale la care se realizează operatiunea de vămuire a produselor la import.

Art. 6. - (1) Transporturile pentru care există suspiciuni privind conformitatea produselor sau autenticitatea documentelor prezentate autoritătii vamale sunt supuse controlului birourilor vamale, la solicitarea autoritătii vamale, de către personalul împuternicit din cadrul autoritătilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Birourile vamale solicită, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau e-mail, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, participarea la controlul vamal a reprezentantilor autoritătilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1). Acestia confirmă prin fax sau e-mail, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală, participarea la controlul vamal si nominalizează persoana împuternicită.

(3) Agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operatiunea de vămuire a produselor la import, la definitivarea operatiunii de vămuire vizează si retine certificatele de abilitare prevăzute la art. 2 alin. (2) si (3), viza atrăgând încetarea valabilitătii documentelor în cauză.

Art. 7. - În cazurile în care la controlul efectuat la birourile vamale se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operatiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor si de stationare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.

Art. 8. - De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru produsele legal fabricate si comercializate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, prevederile art. 1 îsi încetează aplicabilitatea, cu conditia ca aceste produse să prezinte un nivel de securitate echivalent cu cel cerut în România.

Art. 9. - Agentul economic importator/beneficiarul importului de produse prevăzute în anexa nr. 1 are următoarele obligatii:

a) să depună documentatia completă în vederea obtinerii certificatului de abilitare, a certificatului de abilitare pentru mostre sau a certificatului de abilitare pentru ajutoare si donatii, după caz;

b) să anunte autoritatea emitentă respectivă cu privire la orice modificare intervenită în documentatia depusă pentru obtinerea certificatului de abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă;

c) să utilizeze certificatul de abilitare, certificatul de abilitare pentru mostre sau certificatul de abilitare pentru ajutoare si donatii, după caz, numai în conditiile si în scopul pentru care a fost emis.

Art. 10. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9 lit. b) si c).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autoritătilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 11. - Contraventiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 6-10 si 12-19 din Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.618.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

PRODUSE PERICULOASE

pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

 

CAPITOLUL I

Responsabilitătile autoritătilor emitente

 

1. Ministerul Sănătătii:

1.1. emite, prin Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la codurile tarifare: ex. 3002.90.10, ex. 3002.90.30, ex. 3002.90.50, 3808.10.10, 3808.10.30, 3808.10.40, 3808.10.90, 3808.20.30, 3808.20.50, 3808.20.80, 3808.40.10, 3808.40.20, 3808.40.90, 3808.90.10, 3808.90.90;

1.2. emite, prin Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la pozitiile tarifare: 29.37, 29.41 (pentru produsele de uz uman), 30.01, ex. 30.02 (fără produsele clasificate la codurile tarifare mentionate la pct. 1.1 si fără vaccinuri de uz veterinar), 30.03, 30.04, 3006.30.00, 3006.60.

2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului:

2.1. emite, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la pozitiile tarifare 29.41 (pentru produsele de uz veterinar) si 2942.00.00;

2.2. emite, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la pozitiile tarifare de la 31.01 până la 31.05.

Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, clasificate la pozitiile tarifare de la 31.01 până la 31.05, cu altă destinatie decât îngrăsăminte, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor emite negatii privind obligatia detinerii certificatului de abilitare;

2.3. emite, prin unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul agentii economici importatori, certificate de abilitare si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la pozitia tarifară 38.08, pentru produse de uz fitosanitar.

3. Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase

- emite certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre si certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la pozitiile tarifare: 13.02, 27.07, 27.10, 28.01; de la 2804.70.00 până la 2804.90.00; 28.05, 28.06, 2807.00, 2808.00.00, 28.09; 2811.11.00; 2811.19; 2811.23.00; 2811.29, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.28; 28.29; 28.37; 28.38.00.00, 2843.90; 2848.00.00; 2850.00; de la 2851.00.30 până la 2851.00.80; 29.02; ex. 29.03; 29.04, 29.07; 29.08; 29.09; 29.10; 2918.29.80; 2918.30.00, 2918.90, 2919.00; 29.20; 2927.00.00, 2928.00, 29.29; 2931.00, 32.04, 3205.00.00, 32.06, 32.07, 32.08, 32.09, 3210.00; 36.06; ex. 3807.00.90; 38.11; 3814.00; 3817.00; 3824.90; de la ex. 39.01 până la ex. 3914.00.00.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de emitere si anulare a certificatelor de abilitare, a certificatelor de abilitare pentru mostre si a certificatelor de abilitare pentru ajutoare si donatii

 

1. În scopul obtinerii certificatelor de abilitare, agentii economici importatori vor prezenta uneia dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre următoarele documente:

a) solicitarea în scris, din care să rezulte:

- numele sau denumirea agentului economic si sediul social al firmei;

- lista codurilor tarifare;

- lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicită abilitarea;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului;

c) declaratie privind scopul importului produselor;

d) copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifară 38.08;

e) document care să ateste că îngrăsământul poartă marca “EC FERTILIZER” sau marca “RO ÎNGRĂSĂMÂNT”, pentru îngrăsămintele cuprinse la pozitiile tarifare de la 31.01 până la 31.05;

f) pentru produsele clasificate la pozitiile tarifare: 29.37, 29.41, 30.01, ex. 30.02 (fără sânge uman si culturi de microorganisme), ex. 30.02.30 (fără vaccinuri pentru medicina veterinară), 30.03, 30.04. 3006.30.00 (preparate opacifiante pentru examinări radiografice, reactivi de diagnostic conceputi pentru a fi administrati pacientilor), 3006.60 (preparate chimice anticonceptionale pe bază de hormoni sau spermicide), document care să ateste că agentul economic importator a angajat, în baza unui contract de muncă, un farmacist posesor al autorizatiei de liberă practică, precum si copie de pe această autorizatie;

g) pentru produsele utilizate în profilaxia sanitară umană, clasificate la pozitia tarifară 38.08, copie de pe avizul sanitar;

h) pentru sânge clasificat la pozitia tarifară 30.02, certificat emis de autoritatea competentă a statului respectiv, care să ateste că produsul nu este infectat.

2. În scopul obtinerii certificatelor de abilitare pentru mostre, agentii economici importatori vor prezenta uneia dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre solicitarea în scris, din care să rezulte următoarele:

- numele sau denumirea agentului economic si sediul social al firmei;

- lista codurilor tarifare;

- lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicită abilitarea;

- cantitatea mostrelor;

- scopul importului de mostre.

Importul mostrelor de produse de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifară 38.08 se reglementează prin ordin al ministrului agriculturii, apelor, pădurilor si mediului, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Importul mostrelor de produse prevăzute la pct. 1 lit. f) se reglementează prin ordin al ministrului sănătătii, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

3. În scopul obtinerii certificatelor de abilitare pentru ajutoare si donatii, beneficiarul va prezenta uneia dintre autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre următoarele documente:

a) solicitarea în scris, din care să rezulte următoarele:

- numele sau denumirea beneficiarului, adresa si codul fiscal ale beneficiarului;

- felul si numărul de identificare a mijlocului de transport pe care au fost încărcate produsele respective;

b) acceptul de donatie;

c) actul de donatie la care se atasează lista produselor donate. În cazul donatiilor de medicamente de uz uman se va preciza denumirea comună internatională, denumirea comercială si termenul de valabilitate;

d) pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifară 38.08 se va prezenta în plus copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995.

Importul ajutoarelor si donatiilor de produse prevăzute la pct. 1 lit. f) se reglementează prin ordin al ministrului sănătătii, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

4. Nu se eliberează certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre sau certificate de abilitare pentru ajutoare si donatii agentilor economici importatori care depun documentatie incompletă fată de cea prevăzută la pct. 1, 2 si 3.

5. Certificatele de abilitare, certificatele de abilitare pentru mostre sau certificatele de abilitare pentru ajutoare si donatii se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei complete.

6. Certificatul de abilitare este valabil pe o perioadă de maximum un an de la data emiterii, cu drept de prelungire de un an. Certificatele de abilitare pentru mostre si certificatele de abilitare pentru ajutoare si donatii sunt valabile pentru un singur transport.

7. Certificatul de abilitare se anulează în următoarele situatii:

a) constatarea, la birourile vamale, a neconformitătii produselor cu documentele însotitoare, la controlul prevăzut la art. 6 alin. (2);

b) constatarea, ulterior vămuirii, de către organele de control ale autoritătilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre a neconformitătii produselor cu documentele în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare;

c) la solicitarea agentului economic.

8. Decizia privind anularea certificatului de abilitare, împreună cu măsurile dispuse privind produsele în cauză, va fi comunicată, în scris, de către autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre Autoritătii Nationale a Vămilor, în termen de maximum 48 de ore. În situatia în care în acest interval produsele înscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vămuite la import, biroul vamal în cauză va comunica aceasta autoritătilor emitente, care vor lua măsurile ce se impun.

9. Autoritătile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre au obligatia de a face publică lista agentilor economici importatori abilitati, pe site-ul autoritătilor administratiei publice în subordinea/coordonarea cărora îsi desfăsoară activitatea, si de a mentine si a actualiza evidentele agentilor economici importatori cărora li s-au eliberat sau anulat certificatele de abilitare.

 

ANEXA Nr. 3

 

Autoritatea emitentă

Nr. ... din ..

CERTIFICAT DE ABILITARE

 

Se abilitează agentul economic  ………………………… (denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul comertului)

pentru importul următoarelor produse:

Codul tarifar:

Denumirea produsului/grupei de produse: (denumirea comercială/tehnică a produsului)

Prezentul certificat este valabil până la data de ..., cu drept de prelungire si completare.

Prezentul certificat nu exonerează agentul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.

Agentul economic abilitat este obligat să anunte autoritatea emitentă despre orice modificare intervenită în documentatia depusă la abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă.

 

Conducătorul autoritătii emitente,

.………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

 

Autoritatea emitentă

Nr. ... din ..

 

CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU MOSTRE

 

Se abilitează agentul economic ………………………. (denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul comertului) pentru importul următoarelor produse:

Codul tarifar:

Denumirea produsului/grupei de produse: (denumirea comercială/tehnică a produsului)

Cantitatea:

Scopul:

Prezentul certificat nu exonerează agentul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.

Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.

 

Conducătorul autoritătii emitente,

.………………………………….

 

Viza biroului vamal

 

ANEXA Nr. 5

 

Autoritatea emitentă

Nr. ... din …

 

CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU AJUTOARE SI DONATII

 

Beneficiarul:

Denumirea comercială a produsului*):

Donatorul:

Ajutoare/donatii: conform listei anexate

Felul si numărul de identificare ale mijlocului de transport:

Prezentul certificat nu exonerează beneficiarul de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.

Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.

 

Conducătorul autoritătii emitente,

.………………………………….

Viza biroului vamal


*) Se va completa numai pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la pozitia tarifară 38.08.

 

ANEXA Nr. 6

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE CONTROL

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

Biroul vamal ...

Nr. ../data

 

CONVOCARE

 

Către

Autoritatea emitentă ...

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, vă solicităm să participati la controlul vamal la importul de ……..., efectuat de …………., încărcat pe mijlocul de transport ……., în ziua de .., până la ora ..., la sediul nostru situat în .………

Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite si confirmarea participării în termen de  ore.

 

Seful biroului vamal,

…………………………

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti - Administratia Finantelor Publice sector 4 Bucuresti a unui bun imobil proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 116 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare (aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003), republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti – Administratia Finantelor Publice sector 4 Bucuresti a unui bun imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 2, bl. 12B, parter, sectorul 4, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil*) care se dă în administrare Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti - Administratia Finantelor Publice sector 4 Bucuresti

 

Adresa bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Municipiul Bucuresti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 2, bl. 12B, parter, sectorul 4

- Spatiu comercial în suprafată de 482,39 m2;

- Terasa în suprafată de 293 m2;

- 2 barăci metalice în suprafată de 46,8 m2


*) Suprafata de teren aferentă este în folosintă.