MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 50         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 459 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8  ain. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, aprobată si modificată prin Legea nr. 213/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.620/2003. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) si participarea României la Programul  TEMPUS III

 

16. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului  Finantelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.198/2003. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

1.214/2003. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare

 

Rectificări la Legea nr. 577/2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 459

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, aprobată si modificată prin Legea nr. 213/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, aprobată si modificată prin Legea nr. 213/2002. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Video Box Office” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.607/2003 al Judecătoriei Sectorului 6 - municipiul Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de res- pingere a exceptiei, întrucât consideră că textele de lege criticate sunt în conformitate cu dispozitiile din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.607/2003, Judecătoria Sectorului 6 – municipiul Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, aprobată si modificată prin Legea nr. 213/2002. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Video Box Office” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect contestatia formulată de aceasta împotriva unui proces-verbal de stabilire si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei se sustine că prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 213/2002, prin care se instituie sanctiuni contraventionale pentru detinerea de videograme, programe de calculator, coperte de video-grame etc. contrafăcute sau pirat, precum si pentru comercializarea sau închirierea videogramelor fără marcaj holografic, sunt “vădit si esential neconstitutionale”. În acest sens se arată, în esentă, că “nu se poate crea printr-o lege interdictia închirierii unei videograme ce contine o operă ale cărei drepturi de autor au fost plătite, pentru simplul fapt că bunului în cauză i-a fost desprins marcajul holografic. De asemenea, nu se poate prezuma că detinerea spre închiriere a unei videograme fără marcaj holografic este o videogramă contrafăcută sau pirat”. În consecintă, se consideră că prin această reglementare se încalcă prevederile art. 134 alin. (1) si (2), art. 43 alin. (1) si art. 49 alin. (1) din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 6 - municipiul Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că prin instituirea cadrului legal în care se desfăsoară producerea, distribuirea, comercializarea sau închirierea operelor audiovizuale nu s-a urmărit restrângerea drepturilor persoanelor ce practică asemenea activităti, ci, dimpotrivă, combaterea pirateriei în acest domeniu si asigurarea libertătii comertului cu respectarea titularilor drepturilor de autor si de drepturi conexe. Dispozitiile criticate nu aduc atingere prevederilor art. 43 alin. (1) din Constitutie, ele fiind menite să asigure dezvoltarea economică în paralel cu evolutia celorlalte state pe acest plan, ca rod al cooperării internationale”; mai mult, finalitatea dispozitiilor criticate o reprezintă asigurarea securitătii circuitului economic prin sanctionarea comportamentului abuziv al unor agenti economici.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată: prevederile art. 43 alin. (1) din Constitutie nu sunt incidente în cauză, iar în ceea ce priveste sustinerea privind încălcarea art. 49 alin. (1) din aceasta, apreciază că textul de lege criticat nu contine restrângeri speciale ale exercitiului unor drepturi, ci stabileste faptele care, în acord cu măsurile instituite, constituie contraventie; sustinerile potrivit cărora o videogramă este apreciată ca fiind “contrafăcută” privesc interpretarea si aplicarea legii si aceste aspecte nu pot face obiectul controlului Curtii Constitutionale; prin dispozitiile de lege vizate de exceptie se asigură “protectia concurentei loiale prin protejarea titularilor drepturilor de autor sau a drepturilor conexe împotriva pirateriei”, ceea ce este în deplină concordantă cu obligatia statului instituită prin art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, aprobată si modificată prin Legea nr. 213/2002. Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 8 alin. (1) lit. a) si b): “Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

a) detinerea de videograme, programe de calculator, coperte de videograme ori programe de calculator sau marcaje holografice, contrafăcute sau pirat, în spatiile comerciale, în anexele acestora si în mijloacele de transport utilizate la transportul sau depozitarea produselor sus-mentionate, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei si confiscarea videogramelor, a programelor pentru calculator, a copertelor sau a marcajelor holografice;

b) comercializarea sau închirierea videogramelor fără marcaj holografic ori distribuirea, comercializarea sau închirierea neautorizată a programelor de calculator, cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei;”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate acest text de lege contravine dispozitiilor art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1) si art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutie. La data pronuntării prezentei decizii, potrivit Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, art. 134 alin. (1) a fost modificat si completat, iar potrivit Constitutiei României, republicată, cu reactualizarea denumirilor si o nouă numerotare a textelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 43 alin. (1) a devenit art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) a devenit art. 53 alin. (1) si art. 134 alin. (1) si (2) a devenit art. 135 alin. (1) si (2) din Constitutie. Aceste dispozitii constitutionale prevăd:

- Art. 47 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- Art. 53 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”;

- Art. 135 alin. (1) si (2): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară;

c) stimularea cercetării stiintifice si tehnologice nationale, a artei si protectia dreptului de autor;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordantă cu interesul national;

e) refacerea si ocrotirea mediului înconjurător, precum si mentinerea echilibrului ecologic;

f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii;

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordantă cu obiectivele Uniunii Europene.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele: Dispozitiile de lege criticate sanctionează contraventional detinerea, în spatiile comerciale, în anexele acestora si în mijloacele de transport, de videograme, programe de calculator, coperte de videograme ori programe de calculator sau marcaje holografice, contrafăcute sau pirat, precum si comercializarea sau închirierea videogramelor fără marcaj holografic ori comercializarea sau închirierea neautorizată a programelor pe calculator. În opinia autorului exceptiei aceste prevederi de lege sunt contrare art. 47 alin. (1), art. 53 alin. (1) si art. 135 din Constitutie, republicată, întrucât “nu se poate crea printr-o lege interdictia închirierii unei videograme ce contine o operă ale cărei drepturi de autor au fost plătite, pentru simplul fapt că bunului în cauză i-a fost desprins marcajul holografic”, si nici “nu se poate prezuma că detinerea spre închiriere a unei videograme fără marcaj holografic este o videogramă contrafăcută sau pirat”.

Analizând dispozitiile art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002, prin raportare la art. 135 din Constitutie, republicată, invocat ca fiind încălcat, articol potrivit căruia statul trebuie “să asigure […] protectia concurentei loiale”, precum si “protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”, Curtea constată că tocmai în sensul acestor prevederi constitutionale, prin ordonanta criticată se adoptă măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pe calculator. În sensul acelorasi prevederi din Constitutie, textul de lege ce face obiectul controlului de constitutionalitate sanctionează contraventional fapte ce reprezintă încălcări ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările ulterioare, statul actionând asadar în scopul protejării drepturilor mentionate.

Fată de cele arătate rezultă că art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002, este în concordantă cu art. 135 din Constitutie, republicată, si critica formulată urmează a fi respinsă.

În legătură cu invocarea încălcării prevederilor constitutionale ale art. 47 alin. (1) referitoare la obligatia statului de a lua măsuri de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent, Curtea constată că acest text din Constitutie nu are incidentă în cauză si, în consecintă, critica urmează a fi respinsă. Nu au incidentă în cauză nici prevederile constitutionale ale art. 53 privind “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”, întrucât măsurile de sanctionare a faptelor prin care se încalcă legea nu reprezintă o restrângere a exercitiului unor drepturi. De altfel, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei nu formulează critici de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002, ci sustine că acestea sunt “vădit si esential neconstitutionale”, întrucât “nu se poate crea printr-o lege interdictia închirierii unei videograme ce contine o operă ale cărei drepturi de autor au fost plătite, pentru simplul fapt că bunului în cauză i-a fost desprins marcajul holografic”, si nici “nu se poate prezuma că detinerea spre închiriere a unei videograme fără marcaj holografic este o videogramă contrafăcută sau pirat”. Aceste sustineri, care privesc aspecte de aplicare si interpretare a legii, nu intră în competenta Curtii Constitutionale si, în consecintă, nu pot fi retinute.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, aprobată si modificată prin Legea nr. 213/2002. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Video Box Office” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.607/2003 al Judecătoriei Sectorului 6 - municipiul Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) si participarea României la Programul TEMPUS III

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) si participarea României la Programul TEMPUS III, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social si participarea României la Programul TEMPUS”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social, denumită în continuare APART, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, institutie publică cu personalitate juridică.

(2) APART are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5.”

3. La alineatul (2) al articolului 2 se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

“i) acordarea de consultantă sau asistentă tehnică institutiilor din România sau din străinătate.”

4. După alineatul (3) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Pentru activitătile realizate, APART poate percepe taxe de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(5) APART contribuie, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor PHARE acordate României, în conformitate cu cerintele acestora.”

5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Începând cu anul 2003, finantarea APART se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) APART are un număr maxim de 30 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitătile de învătământ, cercetare si tineret care functionează în subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Pentru realizarea atributiilor sale, APART poate utiliza colaboratori externi, specialisti în domeniu, în calitate de experti, remunerati în conditiile legii.”

7. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) APART poate înfiinta, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, sucursale în teritoriu, în scopul derulării unor proiecte regionale si al asigurării unui parteneriat eficient.”

8. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) APART se dotează cu un autoturism propriu necesar pentru realizarea activitătilor de asistentă tehnică si parteneriat în teritoriu, cu un consum maxim de carburanti de 400 litri/lună.”

9. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului înfiintează, prin ordin al ministrului, Consiliul de Parteneriat, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, format din cadre universitare si din reprezentanti ai mediului economico-social.

(2) Consiliul de Parteneriat are ca misiune principală elaborarea de propuneri privind mijloacele prin care Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului sustine valorificarea rezultatelor cercetării stiintifice si crearea de întreprinderi inovante de către studenti, cadre didactice si alti parteneri interesati.

(3) Consiliul de Parteneriat este prezidat de ministrul educatiei, cercetării si tineretului, iar secretariatul este asigurat de APART.”

Art. II. - Atributiile, organizarea si functionarea, precum si finantarea actiunilor Consiliului pentru Parteneriat se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) si participarea României la Programul TEMPUS III, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.620.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării sau, după caz, casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si valorificarea/casarea, după caz, a acestora, Ministerul Finantelor Publice îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 4. - Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice, în vederea scoaterii din functiune, a valorificării si/sau, după caz, a casării

 

Nr.

crt.

Denumirea mijlocului fix si codul de clasificare

Nr. de identificare

 

Valoarea de inventar

(lei)

Data PIF

 

Adresa

 

0

1

2

3

4

5

1.

Baracă metalică cod clasificare 8.29.13

145.336

69.798.683

29 iunie 1995

 

Municipiul Giurgiu, bd. C.F.R. nr. 87, judetul Giurgiu

2.

Baracă din P.F.L. cod clasificare 8.29.13

145.337

3.732.377

9 octombrie 1995

Municipiul Giurgiu, bd. C.F.R. nr. 87, judetul Giurgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB. 6.719/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 14 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Pozitiile 69, 168, 244 si 332 din anexa nr. 1 se modifică în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se completează corespunzător anexei nr. 2 la prezentul ordin.

3. Pozitiile 35 si 44 din anexa nr. 5 se modifică în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 1.198.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB 6.829/2003,

având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind suplimentele alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, precum si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 282/2001 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele nutritive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 15 iunie 2001, si orice alte prevederi contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în 90 de zile de la data publicării.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.214.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind suplimentele alimentare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează suplimentele alimentare comercializate ca produse alimentare si prezentate ca atare. Aceste produse vor fi livrate consumatorului final numai sub formă preambalată.

(2) Prezentele norme nu se vor aplica pentru produsele medicamentoase definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Normele privind suplimentele alimentare sunt obligatorii pentru toti producătorii, importatorii si distribuitorii de astfel de produse.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme:

a) suplimente alimentare reprezintă produsele alimentare al căror scop este să completeze dieta normală si care sunt surse concentrate de nutrienti sau alte substante cu efect nutritional ori fiziologic, separat sau în combinatie, comercializate sub formă de doză, cum ar fi: capsule, pastile, tablete, pilule si alte forme similare, pachete de pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurător si alte forme asemănătoare de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantităti mici, măsurabile;

b) nutrientii reprezintă următoarele substante:

i(i) vitamine;

(ii) minerale.

Art. 3. - În categoria suplimentelor alimentare, conform definitiei cuprinse la art. 2 lit. a), se includ si următoarele:

a) proteine pure sau sub formă de izolate proteice, izolate proteice si hidrolizate proteice, aminoacizi si amestecuri ale acestora;

b) lipide alimentare (inclusiv acizi grasi polinesaturati esentiali);

c) fosfolipide (lecitine, cefaline, serinfosfatide, inozitolfosfatide) până la cantităti ale continutului de fosfor de 1 g/zi;

d) fibre alimentare până la cantitatea de 24 g/zi;

e) produse parabiotice: probiotice, prebiotice, simbiotice - alimente functionale care reglează flora microbiană intestinală.

Art. 4. - (1) Pot fi utilizate la fabricarea suplimentelor alimentare numai vitaminele si mineralele enumerate în anexa nr. I si în formele listate în anexa nr. II.

(2) Pentru substantele enumerate în anexa nr. II se vor aplica criteriile de puritate specificate de reglementările legislative existente pentru utilizarea lor în producerea produselor alimentare în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentele norme.

(3) Pentru acele substante enumerate în anexa nr. II pentru care criteriile de puritate nu sunt specificate în legislatia natională si până la adoptarea unor astfel de specificatii, criteriile de puritate general acceptate, recomandate de organismele internationale, sunt aplicabile, dar pot fi mentinute si regulile nationale ce stabilesc criteriile de puritate mai stricte.

(4) Ministerul Sănătătii poate acorda derogare de la cerintele prevăzute la alin. (1) până la data de 31 decembrie 2009 pentru utilizarea vitaminelor si mineralelor nementionate în anexa nr. I sau sub formele nementionate în anexa nr. II, cu conditia ca:

a) substantele respective să fie utilizate în unul sau mai multe suplimente alimentare comercializate în Uniunea Europeană la data intrării în vigoare a prezentelor norme;

b) Autoritatea Europeană de Sigurantă Alimentară să nu fi emis un aviz nefavorabil pentru utilizarea acestor substante sau utilizarea lor în această formă, în producerea suplimentelor alimentare, pe baza unui dosar ce sustine utilizarea substantei în cauză, prezentat Comisiei Europene de către statele membre ale Uniunii Europene nu mai târziu de 12 decembrie 2006.

Art. 5. - (1) Cantitătile maxime de vitamine si minerale prezente în suplimentele alimentare pentru o portie zilnică de consum, conform recomandărilor fabricantului, se stabilesc luându-se în considerare următoarele:

a) nivelurile superioare de sigurantă ale vitaminelor si mineralelor stabilite prin evaluarea stiintifică a riscului, pe baza datelor stiintifice general acceptate, tinând cont de variatia nivelurilor de sensibilitate ale diferitelor grupuri de consumatori;

b) aportul de vitamine si minerale din alte surse alimentare.

(2) Când sunt stabilite nivelurile maxime la care se referă alin. (1), trebuie să se ia în considerare aportul de referintă al vitaminelor si mineralelor pentru populatie.

(3) Pentru a asigura cantităti semnificative de vitamine si minerale în suplimentele alimentare, se stabilesc cantităti minime pentru o portie zilnică de consum, conform recomandărilor fabricantului, după caz.

(4) Cantitatea totală zilnică de consum pentru vitaminele hidrosolubile nu trebuie însă să depăsească de 3 ori dozele fiziologice zilnice recomandate, iar pentru vitaminele liposolubile si elementele minerale nu trebuie să depăsească de 1,5 ori dozele fiziologice zilnice recomandate. Dozele fiziologice zilnice de vitamine si elemente minerale recomandate pentru o persoană adultă sunt prezentate în anexa nr. III.

Art. 6. - (1) Conform reglementărilor privind etichetarea produselor alimentare, numele sub care sunt vândute produsele specificate în prezentele norme este acela de “supliment alimentar”.

(2) Etichetarea, prezentarea si reclama nu trebuie să atribuie suplimentelor alimentare proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane sau să facă referire la asemenea proprietăti.

(3) Fără a prejudicia reglementările privind etichetarea produselor alimentare, etichetarea trebuie să contină următoarele mentiuni:

a) numele categtoriilor de nutrienti sau de substante ce caracterizează produsul ori o indicatie a naturii acestor nutrienti sau substante;

b) portia din produs care este recomandată pentru consumul zilnic;

c) un avertisment de a nu se depăsi doza zilnică recomandată;

d) o atentionare că suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat;

e) o atentionare că produsele nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor mici.

Art. 7. - Etichetarea, prezentarea si reclama suplimentelor alimentare nu vor include afirmatii directe sau care să inducă ideea că o dietă corespunzătoare si diversificată nu poate asigura cantităti adecvate de substante nutritive în general.

Art. 8. - (1) Cantitatea de nutrienti sau substante cu efect nutritional ori fiziologic prezentă în produs este declarată pe etichetă sub formă numerică. Unitătile utilizate pentru vitamine si minerale sunt specificate în anexa nr. I.

(2) Cantitătile de substante nutritive sau alte substante declarate se specifică pe etichetă pentru o portie de produs recomandată pentru consumul zilnic.

(3) Informatiile privind vitaminele si mineralele sunt exprimate si sub formă de procent din valoarea de referintă mentionată, doza zilnică recomandată, după caz, în reglementările privind etichetarea nutritională (Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare).

Art. 9. - (1) Valorile declarate, mentionate la art. 8 alin. (1) si (2), sunt valorile medii obtinute pe baza analizei produsului, efectuată de către fabricant.

(2) Procentul valorilor de referintă pentru vitaminele si mineralele mentionate la art. 8 alin. (3) poate fi, de asemenea, prezentat sub formă grafică.

 

CAPITOLUL II

Supravegherea pe piată a suplimentelor alimentare

 

Art. 10. - (1) Pentru activitatea de monitorizare a suplimentelor alimentare se cere fabricantului sau persoanei responsabile cu punerea produsului pe piată să notifice autoritatea competentă, Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii, prin transmiterea unui model de etichetă (în formă electronică si folio) utilizată pentru acest produs.

(2) Ministerul Sănătătii are obligatia să facă publică informatia privind suplimentele alimentare notificate.

Art. 11. - Dacă în urma unor noi informatii sau a reevaluării informatiilor existente în prezentele norme există motive să se stabilească faptul că un produs prevăzut la art. 1 periclitează sănătatea umană, desi este în conformitate cu acele prevederi, Ministerul Sănătătii poate suspenda sau restrictiona temporar comercializarea produsului în cauză pe teritoriul României.

Art. 12. - Supravegherea pe piată a suplimentelor alimentare se face de către personalul împuternicit pentru exercitarea activitătii de inspectie sanitară de stat.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Suplimentele alimentare sunt comercializate în România numai dacă acestea sunt în conformitate cu regulile prevăzute în prezentele norme.

Art. 14. - Nerespectarea prezentelor norme atrage, după caz, răspunderea civilă, contraventională sau penală a persoanelor vinovate.

Art. 15. - Ministerul Sănătătii va amenda si adopta legile, reglementările si prevederile administrative necesare pentru a fi în conformitate cu prezentele norme, până la 31 iulie 2005 cel târziu.

Art. 16. - Anexele nr. I-III fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. I

la norme*)

 

VITAMINE SI MINERALE

care pot fi utilizate pentru fabricarea suplimentelor alimentare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2004, se face următoarea rectificare:

- la punctul 15, alineatele (4), (5) si (6) ale articolului III vor fi însotite de un asterisc căruia îi va corespunde o notă de subsol cu următorul cuprins:

“*) Prevederile alineatelor (4), (5) si (6) ale articolului III se aplică până la 31 decembrie 2003, inclusiv.”