MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 51         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 440 din 20 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare

 

Decizia nr. 453 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 

Opinie separată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.061/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12/2003. - Norme privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 440

din 20 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “SHORT PROD COM” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 2.675/C/2003 al Judecătoriei Galati.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 315C/2003, nr. 320C/2003, nr. 321C/2003, nr. 325C/2003 si nr. 329C/2003.

La apelul nominal este prezentă Societatea Comercială “Predeal” - S.A., prin avocat, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Din oficiu Curtea ridică problema conexării dosarelor, având în vedere obiectul identic al cauzelor.

Reprezentantul părtii prezente nu se opune conexării cauzelor.

Având cuvântul asupra acestui incident procedural, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare a dosarelor, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, întrucât au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate.

Curtea, deliberând, decide conexarea dosarelor nr. 315C/2003, nr. 320C/2003, nr. 321C/2003, nr. 325C/2003 si nr. 329C/2003 la Dosarul nr. 297C/2003, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, conform căruia “Procedura jurisdictională [...] se completează cu regulile procedurii civile [...]”, raportat la art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia .[...] întrunirea mai multor pricini [...] în care sunt aceleasi părti sau chiar împreună cu alte părti si al căror obiect si cauză au între dânsele o strânsă legătură [...] poate fi făcută de judecător chiar dacă părtile nu au cerut-o”.

Având cuvântul, partea prezentă, prin avocat, solicită admiterea exceptiei, arătând că dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările ulterioare, prin instituirea obligativitătii depunerii unei cautiuni numai de către persoanele juridice, sub sanctiunea neînregistrării la instantele judecătoresti a contestatiei la executare, contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, 21 si 24.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul legal criticat a mai format anterior obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea statuând că acest text este constitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierile din 5 iunie 2003, 20 iunie 2003, 26 mai 2003, 24 aprilie 2003 si 23 mai 2003, pronuntate în dosarele nr. 2.675/C/2003, nr. 3.336/2003, nr. 2.442/2003, nr. 1.975/C/2003, nr. 4.864/2003 si nr. 2.982/2003, Judecătoria Galati, Tribunalul Maramures – Sectia Comercială, Judecătoria Brasov si Judecătoria Pitesti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “SHORT PROD COM” - S.R.L. din Brăila, C.N.M.P.N. “REMIN” - S.A. – Sucursala Minieră Baia Mare, Societatea Comercială “DEMOPAN” - S.A. din Galati, Societatea Comercială “Predeal” - S.A. si Asociatia Tinerilor Progresisti Arges.

În motivarea exceptiei se arată că obligatia de plată a cautiunii impusă de textul criticat numai persoanelor juridice, iar nu si persoanelor fizice încalcă art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât calitatea de debitor bugetar o poate avea atât persoana juridică, cât si persoana fizică.

În opinia autorilor exceptiei este încălcat si accesul liber la justitie, deoarece dreptul persoanei de a sesiza instanta nu se poate realiza decât conditionat de plata unei sume de bani.

Judecătoria Galati si Judecătoria Brasov consideră că stabilirea unei obligatii la plata cautiunii numai în sarcina persoanelor juridice, cu excluderea persoanelor fizice, creează un tratament juridic diferentiat nejustificat, încălcându-se astfel principiul egalitătii în drepturi prevăzut de art. 16 din Constitutie. Se arată că dispozitia legală criticată aduce atingere exercitării accesului liber la justitie, întrucât prevede obligativitatea dovezii plătii cautiunii pentru înregistrarea contestatiei la executare.

Tribunalul Maramures si Judecătoria Pitesti apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată. Se arată că lipsa unei asemenea prevederi legale ar duce la exercitarea cu rea-credintă a contestatiei la executare sau la întârzieri în derularea procedurii silite.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că textul de lege criticat nu aduce atingere principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, textul având în vedere ca obligativitatea depunerii cautiuni să se facă numai de către persoanele juridice, atât în considerarea numărului sporit de cauze executionale, precum si din motive de natură economică.

Aceste aspecte, arată Guvernul, intră în sfera asigurării disciplinei judiciare, care nu aduc atingere unor drepturi constitutionale.

În ceea ce priveste accesul liber la justitie, se arată că nu este vorba despre o încălcare a acestui principiu constitutional, întrucât s-a avut în vedere tendinta spre abuzul de drept care se manifestă în procedurile de executare silită, fapt ce duce la tergiversarea si la întârzierea realizării drepturilor stabilite în baza unor titluri, în dauna intereselor creditorilor. Se mai arată că procedura colectării creantelor bugetare reprezintă o procedură specială instituită în realizarea interesului general, fiind vorba despre recuperarea banilor publici.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 127: “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16 si 21 din Constitutie.

Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii ca, de exemplu, Decizia nr. 229 din 3 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 26 iunie 2003, si Decizia nr. 313 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 8 august 2003.

În considerentele acestor decizii Curtea a retinut că prevederile art. 16 din Constitutie, care consacră “Egalitatea în drepturi”, se referă la cetăteni, instituind egalitatea acestora în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. În jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, de exemplu, prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, s-a statuat că textul constitutional al art. 16 alin. (1) ar fi aplicabil, în cazul persoanelor colective fată de care s-a promovat un tratament juridic diferentiat, numai dacă prin aceasta regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice. Asa fiind, dispozitiile art. 16 din Constitutie nu sunt incidente în cauză.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îngrădesc accesul liber la justitie, prin aceleasi decizii Curtea a statuat că depunerea cautiunii stabilite prin art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 are rolul de a frâna actiunile dilatorii ale persoanelor juridice în cadrul procedurii de executare silită, fără ca prin aceasta să fie încălcate prevederile art. 21 din Constitutie. Cu privire la constitutionalitatea instituirii unei cautiuni, ca o conditie a sesizării instantelor judecătoresti, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 236 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 20 noiembrie 2001, respingându-se sustinerile privind încălcarea dreptului de acces la justitie. Prin această decizie s-a statuat că accesul liber la justitie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instantele judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus nici unei conditionări, precum si că această modalitate de reglementare, care reprezintă o optiune a legiuitorului, este în conformitate cu dispozitiile constitutionale privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti si exercitarea cu bună-credintă a drepturilor subiective.

Atât considerentele, cât si solutiile din aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “SHORT PRODCOM” - S.R.L. din Brăila, C.N.M.P.N. “REMIN” - S.A. - Sucursala Minieră Baia Mare, Societatea Comercială “DEMOPAN” - S.A. din Galati, Societatea Comercială “Predeal” - S.A. si Asociatia Tinerilor Progresisti Arges în dosarele nr. 2.675/C/2003, 2.442/2003 si 1.975/C/2003 ale Judecătoriei Galati, nr. 3.336/2003 al Tribunalului Maramures – Sectia Comercială, nr. 4.864/2003 al Judecătoriei Brasov si nr. 2.982/2003 al Judecătoriei Pitesti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 453

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Silviu Sîngeorzan în Dosarul nr. 858/2003 al Judecătoriei Bistrita.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei sustine neconstitutionalitatea textului de lege criticat, întrucât acesta creează o discriminare nejustificată între tatăl copilului născut din căsătorie si tatăl copilului născut în afara căsătoriei, primul putând introduce actiunea în tăgăduirea paternitătii în termen de 6 luni de la data la care a luat cunostintă de nasterea copilului, iar cel de-al doilea beneficiind de imprescriptibilitatea acestei actiuni.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că nereglementarea în mod expres a termenului de prescriptie a actiunii în tăgăduirea paternitătii în cazul în care este introdusă de mamă sau de copil nu conduce la concluzia că aceasta este imprescriptibilă, nerezultând deci un regim discriminatoriu pentru tatăl copilului care, potrivit textului de lege, nu poate exercita actiunea în tăgăduirea paternitătii decât în termen de 6 luni de la data când a cunoscut nasterea copilului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 858/2003, Judecătoria Bistrita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Silviu Sîngeorzan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul apreciază că art. 55 alin. 1 din Codul familiei încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece creează o inegalitate între tatăl copilului si celelalte categorii de persoane care pot exercita actiunea în tăgada paternitătii.

Se arată că prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 349/2001 a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei, înlăturându-se inegalitatea în ce priveste persoanele care pot exercita actiunea în tăgada paternitătii, dar s-a creat o inegalitate cu privire la termenul în care poate fi promovată aceasta. Astfel, pentru mamă si pentru copil actiunea este imprescriptibilă, în timp ce pentru tată termenul este de 6 luni de la data la care acesta a luat cunostintă de nasterea copilului, conform art. 55 alin. 1 din Codul familiei.

Pe de altă parte, se arată că textul de lege criticat creează un regim discriminatoriu între tatăl copilului născut în timpul căsătoriei si tatăl copilului din afara căsătoriei, deoarece primul are la dispozitie actiunea în tăgada paternitătii prescriptibilă în termen de 6 luni, în timp ce tatăl copilului din afara căsătoriei poate promova actiune în contestarea recunoasterii paternitătii, care este imprescriptibilă. Finalitatea celor două actiuni fiind identică, regimul juridic diferentiat nu se justifică.

Judecătoria Bistrita apreciază că în cazul copilului născut în timpul căsătoriei operează prezumtia de paternitate în favoarea sotului mamei, în timp ce în cazul copilului născut în afara căsătoriei stabilirea paternitătii este lăsată la libera apreciere a celui care face recunoasterea. Instituirea unui termen mai scurt pentru promovarea actiunii în tăgada paternitătii vine în sprijinul intereselor copilului, astfel încât paternitatea acestuia să nu fie lăsată mult timp în incertitudine. Pe de altă parte, imprescriptibilitatea actiunii în contestarea recunoasterii de paternitate vine tot în sprijinul intereselor copilului, pentru ca acesta să fie apărat împotriva unor recunoasteri nereale, făcute din eroare sau din anumite interese.

Se apreciază, în acelasi timp, că prin admiterea de către Curtea Constitutională a exceptiei de neconstitutionalitate a art. 54 alin. 2 din Codul familiei nu s-a creat o inegalitate între titularii dreptului la actiune, neprevăzându-se că pentru mamă sau copil actiunea ar fi imprescriptibilă. Termenul de 6 luni a rămas acelasi, discutabil rămânând numai momentul de la care acesta începe să curgă.

În concluzie, instanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si solicită respingerea acesteia.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul consideră că, în lipsa unei prevederi exprese care să vină în întâmpinarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 349/2001, sunt posibile două solutii. Astfel, fie se consideră aplicabilă regula generală a imprescriptibilitătii actiunii nepatrimoniale, fie se aplică si în cazul actiunii exercitate de copil sau de mama acestuia termenul de prescriptie de 6 luni prevăzut în art. 55 alin. 1 din Codul familiei.

Pentru a nu contraveni principiului constitutional al egalitătii în drepturi a persoanelor aflate în situatii juridice similare, trebuie acceptat ca si în cazul actiunii promovate de mamă si de copil termenul de prescriptie să fie tot de 6 luni. Revine judecătorului rolul ca până la interventia legiuitorului, în ceea ce priveste data de la care începe să curgă termenul de prescriptie, să aplice regula generală înscrisă în art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, potrivit căreia “prescriptia începe să curgă de la data când se naste dreptul la actiune”.

Avocatul Poporului consideră că instituirea unui termen scurt pentru introducerea actiunii în tăgăduirea paternitătii vine în sprijinul interesului copilului, pentru a nu se mentine multă vreme incertitudinea asupra paternitătii acestuia.

Faptul că, prin Decizia nr. 349/2001, Curtea Constitutională a constatat că “dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu si mamei si copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de a porni actiunea în tăgăduirea paternitătii” nu conduce, implicit, la concluzia că actiunea pornită de mamă sau de copil ar fi imprescriptibilă. Curtea nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

În ce priveste “regimul discriminatoriu între tatăl copilului născut în timpul căsătoriei si tatăl copilului născut în afara căsătoriei”, invocat de autorul exceptiei, ne aflăm în prezenta a două institutii de drept cu regimuri juridice diferite.

Pentru prima categorie se aplică institutia prezumtiei de paternitate, iar pentru a doua categorie au fost reglementate două modalităti de stabilire a filiatiei: recunoasterea voluntară de paternitate sau hotărârea judecătorească. În acest fel s-a urmărit crearea unui regim juridic de egalitate în drepturi între copilul născut în afara căsătoriei si copilul născut în timpul căsătoriei. În acelasi timp, există diferente de reglementare juridică între institutia tăgăduirii paternitătii si institutia contestării recunoasterii de paternitate, aceasta din urmă venind în sprijinul intereselor copilului, în scopul evitării unor recunoasteri nereale.

În consecintă, legiuitorul a instituit un termen de prescriptie de 6 luni pentru introducerea actiunii de tăgăduire a paternitătii, în timp ce actiunea în contestare a recunoasterii de paternitate este imprescriptibilă, fapt ce nu este de natură a încălca principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor.

De altfel, Curtea Constitutională a decis, în mod constant, că acest principiu nu înseamnă uniformitate, asa încât, în situatii diferite, tratamentul juridic este diferentiat.

În consecintă, Avocatul Poporului opinează în sensul că prevederile art. 55 alin. 1 din Codul familiei sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1) ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 55 alin. 1 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările ulterioare. Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 55 alin. 1: “Actiunea în tăgăduirea paternitătii se prescrie în termen de 6 luni de la data când tatăl a cunoscut nasterea copilului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, care au următorul continut: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

În motivarea exceptiei se sustine că textul de lege criticat este discriminatoriu, deoarece instituie un termen de prescriptie pentru actiunea în tăgăduirea paternitătii numai în ce îl priveste pe tatăl copilului, iar nu si pentru mama copilului si pentru copil, pentru care actiunea în tăgăduirea paternitătii este imprescriptibilă. În aceeasi ordine de idei, autorul exceptiei consideră că, exercitând actiunea în tăgăduirea paternitătii, tatăl copilului născut în timpul căsătoriei se află într-o situatie defavorabilă si în raport cu tatăl copilului născut în afara căsătoriei, care, după ce a recunoscut copilul în conditiile prevăzute de art. 57 alin. 1 din Codul familiei, are, potrivit art. 58 alin. 1 din acelasi cod, posibilitatea să conteste recunoasterea de paternitate, printr-o actiune imprescriptibilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că din textul de lege criticat nu rezultă un regim discriminatoriu, între copilul născut în timpul căsătoriei, mama copilului si tatăl acestuia, în privinta termenului de exercitare a actiunii în tăgăduirea paternitătii.

Textul de lege reglementează termenul în care tatăl copilului născut în timpul căsătoriei poate să introducă actiune în tăgăduirea paternitătii, fără să cuprindă nici o precizare cu privire la termenul în care această actiune ar putea fi introdusă de mama copilului sau de copilul născut în timpul căsătoriei, ceea ce se explică prin modul în care legiuitorul a conceput regimul filiatiei fată de tată.

Astfel, prin art. 53 alin. 1 din Codul familiei s-a instituit o prezumtie legală în sensul că paternitatea copilului născut în timpul căsătoriei apartine sotului mamei, cu consecinta prevăzută în art. 54 alin. 2 din acelasi cod că actiunea în tăgăduirea paternitătii poate fi pornită numai de sot.

Prin Decizia nr. 349 din 19 decembrie 2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2002) Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu si mamei si copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de a porni actiunea în tăgăduirea paternitătii.

Regimul juridic al filiatiei fată de tată, rezultat ca efect al amintitei decizii a Curtii, si anume recunoasterea dreptului mamei si a copilului născut în timpul căsătoriei de a introduce actiune în tăgăduirea paternitătii, nu a suferit însă nici o modificare în privinta prescriptibilitătii actiunii intentate de tatăl copilului si nici nu a fost completat cu dispozitii legale prin care să se stabilească termenul în care actiunea poate fi exercitată de mamă sau de copil. Astfel, în absenta unei dispozitii legale prin care să se stabilească termenul în care actiunea în tăgăduirea paternitătii poate fi pornită de mamă sau de copil, Curtea nu are posibilitatea să constate existenta vreunei discriminări, rămânând în competenta instantei de judecată să facă interpretarea si aplicarea corectă a legii.

Curtea nu poate primi nici sustinerea autorului exceptiei privind tratamentul discriminator aplicat titularului actiunii în tăgăduirea paternitătii în raport cu titularul actiunii în contestarea recunoasterii de paternitate - în primul caz termenul de introducere al actiunii fiind limitat, în cel de al doilea caz actiunea fiind imprescriptibilă - dat fiind că cele două situatii juridice invocate nu sunt identice si nici similare, astfel că reglementarea lor diferită nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutia României.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Silviu Sîngeorzan în Dosarul nr. 858/2003 al Judecătoriei Bistrita.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

OPINIE SEPARATĂ

la Decizia nr. 453 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1

din Codul familiei

 

Contrar punctului de vedere al majoritătii membrilor Curtii, considerăm că art. 55 alin. 1 din Codul familiei contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

În conditiile în care, potrivit art. 54 alin. 2 din acelasi cod, singurul îndreptătit la actiune în contestarea paternitătii era numai tatăl prezumtiv, respectiv sotul mamei din căsătoria pe parcursul căreia a fost conceput sau s-a născut copilul a cărui paternitate constituia obiect de dispută, evident, problema instituirii unui termen de prescriptie pentru valorificarea dreptului în cauză, cu finalitatea limitării în timp a stării de incertitudine în această materie, nu se punea decât exclusiv în ceea ce-l priveste. Asa se explică de ce art. 55 alin. 1 din Codul familiei reglementează numai termenul de prescriptie al dreptului la actiune al cărui titular este tatăl.

Prin efectul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 349 din 19 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 240 din 10 aprilie 2002, calitatea de titular al unei asemenea actiuni a fost recunoscută si mamei si copilului, ceea ce impunea completarea reglementării cu dispozitii similare celei cuprinse în art. 55 alin. 1 cu privire la dreptul la actiune al tatălui, referitoare la prescriptia dreptului material la actiune si în ceea ce-i priveste. Neavând calitatea de legiuitor pozitiv, Curtea nu a putut-o face si, datorită pasivitătii legiuitorului, care nu a intervenit în sensul arătat, necorelarea reglementărilor în cauză s-a perpetuat în timp.

În acest context, art. 55 alin. 1 din Codul familiei a devenit neconstitutional, întrucât prevede un termen de prescriptie doar în ceea ce priveste dreptul la actiune al tatălui, fără să prevadă nimic cu privire la dreptul la aceeasi actiune când titular este mama sau copilul. Or, în absenta unor prevederi în acest sens, urmează a-si găsi aplicare dreptul comun potrivit căruia dreptul la actiune având un obiect nepatrimonial este imprescriptibil, ceea ce impune concluzia ca, de lege lata, mama si copilul pot introduce oricând actiune în contestarea filiatiei fată de tată, în vreme ce acesta nu o poate face decât în termen de 6 luni de la data când a cunoscut nasterea copilului, potrivit exceptiei instituite prin articolul mai sus mentionat.

Asa fiind, contrar celor retinute în decizie si anume ca, “[…] în absenta unei dispozitii legale prin care să se stabilească termenul în care actiunea în tăgăduirea paternitătii poate fi pornită de mamă sau de copil, Curtea nu are posibilitatea să constate existenta vreunei discriminări, rămânând în competenta instantei de judecată să facă interpretarea si aplicarea corectă a legii”, Curtea avea posibilitatea si era tinută să exercite controlul de constitutionalitate asupra textului legal, prilej cu care urma să retină că acesta contravine principiului constitutional al egalitătii în fata legii. Refuzând să o facă si întrucât, în materia drepturilor personale nepatrimoniale, imprescriptibilitatea este regula, iar prescriptia constituie exceptia, cazurile de exceptie fiind expres si limitativ prevăzute de lege si de strictă interpretare, reglementarea prescriptiei doar în ceea ce priveste dreptul la actiune al tatălui nu permite aplicarea acesteia, prin analogie, si privitor la dreptul la actiune al mamei si copilului. Asa fiind, instantele de judecată sunt tinute, de lege lata, pentru a asigura interpretarea si aplicarea corectă a legii, să supună unui tratament juridic discriminator, în materie de prescriptie, pe titularii dreptului material la actiune în contestarea paternitătii, consecintă nedorită, dar inevitabilă, a mentinerii în vigoare a unei reglementări neconstitutionale.

Pentru ratiunile expuse întelegem să formulăm prezenta opinie separată.

 

JUDECĂTOR,

Serban Viorel Stănoiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere

 

Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, precum si ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, tinând seama de prevederile Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.820/85 cu privire la armonizarea unei anumite legislatii sociale referitoare la transportul rutier si ale Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.821/85 cu privire la aparatul de control în transportul rutier,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) si h), ale art. 4 alin. (3) lit. m) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si aperioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.061.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplică pentru verificarea respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă de către conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere cu autovehicule care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.

(2) Activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere are ca obiectiv prioritar verificarea conditiilor de muncă ale acestora, cresterea sigurantei rutiere si respectarea principiilor concurentei loiale între operatorii de transport rutier.

Art. 2. - (1) Activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere, în trafic si la sediul operatorilor de transport rutier, se va efectua de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., institutie care reprezintă organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, desemnat să asigure în principal inspectia si controlul respectării prevederilor reglementărilor nationale si internationale privind conditiile de sigurantă a transporturilor rutiere.

(2) La controalele efectuate în trafic pentru stabilirea respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere va putea participa si personalul specializat cu atributii de inspectie si control al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, care va verifica starea tehnică si modul de functionare a tahografelor.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere

 

Art. 3. - (1) Activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere, prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, se va efectua de către personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

(2) Verificările privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere se vor efectua în trafic si la sediul operatorilor de transport rutier.

(3) În fiecare an se vor verifica cel putin 1% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto; din aceste verificări cel putin 15% trebuie să aibă loc în trafic si cel putin 25% la sediul operatorilor de transport rutier.

Art. 4. - (1) Verificările efectuate în trafic privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere se vor face de către personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., în cadrul echipajelor de control al traficului rutier.

(2) Activitatea de control în trafic va cuprinde verificări cu privire la veridicitatea datelor înscrise pe foile de înregistrare.

(3) Verificările în trafic se vor efectua prin deschiderea tahografului de către conducătorul auto la solicitarea personalului cu atributii de inspectie si control si prezentarea foilor de înregistrare în vederea analizării acestora.

Conducătorul auto va prezenta pentru verificări toate foile de înregistrare pentru săptămâna în curs si cel putin ultima zi lucrată din săptămâna anterioară.

(4) Deschiderea tahografului va fi mentionată pe versoul foii de înregistrare, specificându-se data si ora, precum si datele de identificare a persoanei care a efectuat verificarea.

(5) Prevederile alin. (2), (3) si (4) se aplică numai în cazul în care vehiculele oprite de echipajele de control pentru verificări nu sunt dotate cu tahografe digitale.

Art. 5. - (1) În cazul în care la verificările în trafic s-a constatat nerespectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, aceasta se va evidentia si consemna de către personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. într-un formular-tip, înseriat si numerotat, numit “Buletin de control”. Modelul buletinului de control este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(2) Formularul “Buletin de control” va fi compus din două exemplare autocopiante, din care un exemplar se înmânează sub semnătură conducătorului auto.

(3) În cazul în care acesta refuză să îl semneze sau să îl preia, agentul constatator va face această mentiune la rubrica “Conducător auto”.

Art. 6. - (1) Verificările efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere se vor face de către personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. Verificările vor consta în analizarea foilor de înregistrare utilizate si arhivate distinct pentru fiecare conducător auto, operatorul de transport având obligatia să păstreze la sediul său respectivele foi de înregistrare pe o perioadă de 2 ani, pentru fiecare conducător auto.

(2) La verificare persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport va pune la dispozitie, în original, foile de înregistrare utilizate de fiecare conducător auto într-o perioadă de cel putin două săptămâni consecutive.

(3) După verificarea foilor de înregistrare utilizate, personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., care a efectuat respectivele verificări, va mentiona propriile date de identificare pe versoul foilor de înregistrare care au fost analizate.

Art. 7. - Verificările efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, se vor evidentia în formularul-tip “Fisă de contraventii”. Modelul fisei de contraventii este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 8. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va prezenta anual Directiei generale transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport de informare referitor la controalele efectuate privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere. Modelul raportului de informare privind activitatea de control în trafic este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Modelul raportului de informare privind activitatea de control la sediile operatorilor de transport rutier este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

Art. 9. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elabora proceduri proprii de control pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - (1) Pentru verificarea respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere, a tahografelor si a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atributii de inspectie si control al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. va fi pregătit profesional pentru desfăsurarea acestei activităti.

(2) Pregătirea profesională va fi efectuată astfel încât să asigure personalului scolarizat cunostintele necesare despre tahografe si foile de înregistrare, precum si cunostintele necesare referitoare la reglementările în vigoare privind perioadele de conducere si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 11. - (1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere si perioadele de odihnă de către conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere se sanctionează conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003.

(2) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere si perioadele de odihnă de către conducătorii autovehiculelor înmatriculate în alte state, care efectuează transporturi rutiere pe teritoriul României, se sanctionează conform prevederilor alin. (1), sanctiunile prevăzute aplicându-se conducătorului auto, procedându-se atunci când situatia o impune la imobilizarea autovehiculului, conform reglementărilor în vigoare privind circulatia pe drumurile publice, până la achitarea amenzii si, după caz, pentru efectuarea perioadei de odihnă.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 si 2, art. 45 lit. a) si c), art. 66, 681, 836 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2003, precum si ale art. 3 alin. 2, art. 171 alin. 2 si ale art. 284 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. 1 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 93 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Sfera de aplicare

 

Prezentele norme se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si reglementează supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari, pe bază individuală si consolidată.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Termenii si expresiile următoare au semnificatia prevăzută de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare: institutie de credit, autorizatie, sucursală, autoritate competentă, institutie financiară, stat membru de origine, stat membru gazdă, control, societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe.

De asemenea, pentru scopul aplicării prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. zona A - toate statele membre si toate celelalte tări care sunt membre depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), precum si acele tări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar International (F.M.I.) în cadrul acordurilor generale de împrumut ale F.M.I., precum si România. Totusi, orice tară care îsi reesalonează datoria publică externă este exclusă din zona A pe o perioadă de 5 ani;

2. zona B - toate tările care nu sunt incluse în zona A;

3. institutii de credit din zona A - toate institutiile de credit autorizate în statele membre, în conformitate cu art. 4 din Directiva nr. 2.000/12/EC, inclusiv sucursalele lor în tări terte, si toate societătile private si institutiile publice care corespund definitiei institutiei de credit si autorizate în alte tări din zona A, inclusiv sucursalele lor, precum si toate institutiile de credit autorizate în România, în conformitate cu normele Băncii Nationale a României care reglementează autorizarea institutiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;

4. institutii de credit din zona B - toate societătile private si institutiile publice, autorizate în afara zonei A, care corespund definitiei institutiei de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;

5. sector nebancar - toti împrumutatii, altii decât institutiile de credit, asa cum au fost definite la pct. 3 si 4, bănci centrale, administratiile centrale, regionale si locale, Comunitătile Europene, Banca Europeană de Investitii (BEI) si băncile de dezvoltare multilaterală, asa cum sunt ele definite la pct. 6;

6. bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investitii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul European de Investitii si Corporatia Interamericană de Investitii;

7. elemente din afara bilantului, care prezintă un risc ridicat, un risc mediu, un risc moderat si un risc scăzut – elementele mentionate la art. 6 pct. 2 si care sunt prezentate în anexa nr. I;

8. expuneri - reprezintă, în scopul aplicării prevederilor art. 8, 9 si 10, activele si elementele din afara bilantului, nete de provizioane, mentionate la art. 6 si în anexele nr. I si III, fără aplicarea ponderărilor sau gradelor de risc prevăzute; riscurile mentionate în anexa nr. III trebuie calculate în conformitate cu metoda descrisă în anexa nr. II; vor fi excluse din definirea expunerilor elementele deduse din fondurile proprii; expunerile nu vor cuprinde:

- în cazul operatiunilor pe curs de schimb, expunerile înregistrate în cursul normal al decontării pe durata a 48 de ore de la efectuarea plătii; sau

- în cazul operatiunilor de cumpărare sau de vânzare de titluri, expunerile înregistrate în cursul normal al decontării pe perioada a 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii ori de la data efectuării livrării, în functie de care dintre aceste operatiuni a intervenit mai devreme;

9. un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice si/sau juridice fată de care institutia de credit are o expunere si:

- care constituie, dacă nu se dovedeste altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau

- între care nu există o relatie de control în sensul exprimat la prima liniută, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă ca cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăti de rambursare;

10. burse recunoscute - reprezintă burse recunoscute de Banca Natională a României, care:

a) functionează regulat;

b) au reguli, stabilite sau aprobate de autoritătile competente din tara de origine a bursei, care definesc atât conditiile de functionare a bursei, conditiile de acces pe această bursă, cât si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un contract înainte de a putea fi efectiv

tranzactionat pe bursă;

c) dispun de un mecanism de compensare care prevede că acele contracte care sunt mentionate în anexa nr. III sunt supuse cerintelor în materie de marje zilnice ce oferă o protectie adecvată în opinia autoritătilor competente;

11. societate-mamă - în scopul supravegherii pe bază consolidată si al controlului expunerilor mari, reprezintă o societate-mamă în sensul prevăzut de normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile generale de consolidare;

12. filială - în scopul supravegherii pe bază consolidată si al controlului expunerilor mari, reprezintă o societate-filială în sensul prevăzut de normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile generale de consolidare.

 

CAPITOLUL II

Indicatorul de solvabilitate

ARTICOLUL 3

Principii generale

 

1. Indicatorul de solvabilitate exprimă fondurile proprii, asa cum sunt definite în normele Băncii Nationale a României care reglementează fondurile proprii ale institutiilor de credit, ca proportie din totalul activelor si elementelor din afara bilantului, nete de provizioane, ajustate în functie de risc conform cu art. 5.

2. Indicatorii de solvabilitate ai institutiilor de credit vor fi calculati pe bază individuală.

3. Indicatorii de solvabilitate ai institutiilor de credit care sunt societăti-mamă vor fi calculati pe bază consolidată, în conformitate cu metodele stabilite în prezentele norme, în normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile generale de consolidare, precum si în normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile contabile de consolidare.

4. De asemenea, în scopul supravegherii repartizării adecvate a capitalului în cadrul unui grup bancar, Banca Natională a României poate solicita, în conformitate cu prevederile art. 13, unei societăti-mamă, care este institutie de credit, si calcularea unui indicator subconsolidat atât în ceea ce priveste societatea-mamă, cât si în ceea ce priveste oricare dintre filialele acesteia care se supun autorizării si supravegherii Băncii Nationale a României.

5. Institutiile de credit vor raporta Băncii Nationale a României, trimestrial, indicatorii de solvabilitate calculati pe bază individuală, potrivit pct. 2, si, semestrial, indicatorii de solvabilitate calculati pe bază consolidată potrivit pct. 3.

În ceea ce priveste indicatorii de solvabilitate calculati pe bază subconsolidată, prevăzuti la pct. 4, raportarea se va efectua potrivit prevederilor art. 13.

6. Activele si elementele din afara bilantului vor fi evaluate în conformitate cu reglementările contabile armonizate cu Directiva nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit.

 

ARTICOLUL 4

Numărătorul indicatorului de solvabilitate: fonduri proprii

 

Fondurile proprii, asa cum sunt definite în normele Băncii Nationale a României care reglementează fondurile proprii ale institutiilor de credit, constituie numărătorul indicatorului de solvabilitate.

 

ARTICOLUL 5

Numitorul indicatorului de solvabilitate: active si elemente din afara bilantului, ajustate în functie de risc

 

1. În conformitate cu dispozitiile art. 6, se atribuie elementelor de activ grade de risc de credit exprimate prin ponderi procentuale. Valoarea din bilant a fiecărui activ va fi înmultită cu ponderea adecvată pentru a se obtine o valoare ajustată în functie de risc.

2. În cazul elementelor din afara bilantului, enumerate în anexa nr. I, se va efectua un calcul în două etape, descris la art. 6 pct. 2.

3. În cazul elementelor din afara bilantului, mentionate la art. 6 pct. 3, costurile potentiale de înlocuire a contractelor, în cazul neonorării obligatiei de către contrapartidă, se calculează prin aplicarea metodei descrise în anexa nr. II.

Aceste costuri vor fi înmultite cu ponderile aferente contrapartidei care figurează la art. 6 pct. 1, cu exceptia ponderilor de 100% care vor fi înlocuite cu ponderi de 50% pentru a se obtine valori ajustate în functie de risc.

4. Suma valorilor ponderate în functie de risc ale activelor si elementelor din afara bilantului, mentionate la pct. 2 si 3, constituie numitorul indicatorului de solvabilitate.

 

ARTICOLUL 6

Ponderi de risc

 

1. Următoarele ponderi se vor aplica diferitelor categorii de active:

a) Pondere zero

1. numerar si elemente echivalente;

2. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale si băncilor centrale din zona A;

3. elemente de activ constituind creante asupra Comunitătilor Europene;

4. elemente de activ constituind creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către administratiile centrale si băncile centrale din zona A sau de Comunitătile Europene;

5. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale si băncilor centrale din zona B, exprimate si finantate în moneda natională a împrumutatului;

6. elemente de activ constituind creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către administratiile centrale si băncile centrale din zona B, exprimate si finantate în moneda natională comună garantului si împrumutatului;

7. elemente de activ garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, printr-un colateral sub formă de titluri emise de administratiile centrale sau de băncile centrale din zona A ori de titluri emise de Comunitătile Europene sau de depozite în numerar plasate la institutia împru- mutătoare sau de certificate de depozit ori de instrumente similare emise de către institutia împrumutătoare si încredintate acesteia;

8. elemente de activ deduse din fondurile proprii.

b) Pondere 20%

1. elemente de activ constituind creante asupra BEI;

2. elemente de activ constituind creante asupra băncilor de dezvoltare multilaterală;

3. elemente de activ constituind creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către BEI;

4. elemente de activ constituind creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către băncile de dezvoltare multilaterală;

5. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor regionale sau locale din zona A;

6. elemente de activ constituind creante garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către administratiile regionale sau locale din zona A;

7. elemente de activ constituind creante asupra institutiilor de credit din zona A, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;

8. elemente de activ constituind creante cu scadentă reziduală mai mică ori egală cu un an, asupra institutiilor de credit din zona B, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;

9. elemente de activ garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către institutiile de credit din zona A;

10. elemente de activ constituind creante cu scadentă reziduală mai mică sau egală cu un an si care sunt garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către institutii de credit din zona B;

11. elemente de activ garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu colateral sub formă de titluri emise de BEI sau de băncile de dezvoltare multilaterală;

12. elemente reprezentând numerar în curs de încasare.

c) Pondere 50%

1. împrumuturi integral garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu ipoteci în favoarea institutiei de credit, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori asupra unei proprietăti rezidentiale care este sau va fi ocupată ori dată cu chirie de împrumutat.

Valoarea proprietătii va fi calculată pe baza unor criterii de evaluare riguros definite prin dispozitii legislative, reglementări sau prin prevederi administrative, care, în opinia Băncii Nationale a României, sunt considerate adecvate. Evaluarea va fi efectuată cel putin o dată pe an.

Împrumuturi integral garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu actiuni în societăti finlandeze din domeniul locativ care functionează în conformitate cu Legea finlandeză privind societătile din domeniul locativ din 1991 sau cu legislatia echivalentă ulterioară, acordate în legătură cu proprietăti rezidentiale care sunt ori vor fi ocupate sau date cu chirie de împrumutat.

Titluri acoperite cu creante ipotecare (mortgage-backed securities) - care pot fi tratate în acelasi mod cu împrumuturile acordate, mentionate la primul alineat, dacă acestea sunt echivalente în ceea ce priveste riscul de credit. Institutiile de credit trebuie să se asigure în special că:

(i) aceste titluri sunt complet si direct acoperite printr-un ansamblu de ipoteci care sunt de aceeasi natură cu cele definite la primul alineat si sunt perfect sănătoase, din punct de vedere al capacitătii de rambursare a creditului ipotecar, în momentul creării titlurilor acoperite cu creante ipotecare;

(ii) un drept de rang superior celor instituite în favoarea altor creditori asupra activelor ipotecate este detinut fie direct de investitorii în titluri acoperite cu creante ipotecare, fie în contul lor printr-un administrator fiduciar (trustee) sau un reprezentant mandatat, în aceeasi proportie ca si cea a titlurilor detinute;

2. cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate, care nu au fost deduse din fondurile proprii: aceste active sunt supuse ponderării care corespunde contrapartidei în cazul în care institutia de credit este în măsură să o determine în conformitate cu reglementările contabile armonizate cu Directiva nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit; dacă nu se poate determina contrapartida, se aplică o pondere fixă de 50%.

d) Pondere 100%

1. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor centrale si băncilor centrale din zona B, cu exceptia cazului în care sunt exprimate si finantate în moneda natională a împrumutatului;

2. elemente de activ constituind creante asupra administratiilor regionale sau locale din zona B;

3. elemente de activ constituind creante cu scadentă reziduală mai mare de un an, asupra institutiilor de credit din zona B;

4. elemente de activ constituind creante asupra sectoarelor nebancare din zona A si din zona B;

5. imobilizări corporale, în sensul reglementărilor contabile armonizate cu Directiva nr. 86/635/CEE si

cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;

6. portofolii de actiuni, participatii si alte elemente componente ale fondurilor proprii ale altor institutii de credit, care nu sunt deduse din fondurile proprii ale institutiilor creditoare;

7. toate celelalte active, cu exceptia celor care sunt deduse din fondurile proprii.

2. Tratamentul descris mai jos se aplică elementelor din afara bilantului, altele decât cele mentionate la pct. 3. În prima etapă aceste elemente vor fi încadrate în functie de categoriile de risc care figurează în anexa nr. I. Elementele care prezintă risc maxim vor fi luate în calcul la valoarea lor totală; elementele care prezintă un risc mediu, într-un procent de 50% din valoarea lor totală; cele care prezintă un risc moderat, într-un procent de 20%, în timp ce valoarea elementelor care prezintă un risc scăzut va fi considerată zero. A doua etapă constă în înmultirea valorilor elementelor din afara bilantului, ajustate în modul descris mai sus, cu ponderile aferente contrapartidelor relevante, în conformitate cu tratamentul prevăzut pentru elementele de activ de la pct. 1. În cazul acordurilor de vânzare si răscumpărare de active (repo) si al angajamentelor ferme de cumpărare la termen, ponderile vor fi cele atasate activelor în cauză si nu contrapartidelor din tranzactii. Partea capitalului subscris si nevărsat la Fondul European de Investitii va fi ponderată cu 20%.

3. Metoda prevăzută în anexa nr. II va fi aplicată elementelor din afara bilantului, enumerate în anexa nr. III, cu exceptia:

- contractelor tranzactionate pe burse recunoscute;

- contractelor pe cursul de schimb (fără contractele pe aur) a căror scadentă initială este de 14 zile calendaristice sau mai putin.

4. În cazul în care elementele din afara bilantului sunt garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, ele vor fi ponderate ca si când acestea ar fi fost asumate fată de garant si nu fată de contrapartidă. În cazul în care expunerea potentială rezultată din tranzactiile din afara bilantului este garantată integral, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu oricare dintre activele recunoscute ca si colateral la pct. 1 lit. a) subpct. 7 si pct. 1 lit. b) subpct. 11, ponderea aplicată va fi zero sau de 20%, în functie de colateralul în discutie.

Se va aplica o pondere de 50% elementelor din afara bilantului, reprezentate de garantii având caracterul substitutelor de credit si care sunt integral garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu ipoteci care îndeplinesc conditiile de la pct. 1 lit. c) subpct. 1, cu conditia ca garantul să beneficieze de un drept direct asupra unui asemenea colateral.

5. În cazul în care elementele de activ si elementele din afara bilantului beneficiază de o pondere mai mică datorită existentei garantiilor directe, exprese, irevocabile si neconditionate sau colateralului acceptabil în opinia Băncii Nationale a României, ponderea mai mică va fi aplicată doar părtii care este garantată sau care este acoperită integral de colateral.

 

ARTICOLUL 7

Nivelul indicatorului de solvabilitate

 

1. Institutiile de credit sunt obligate să mentină în permanentă indicatorul definit la art. 3 la un nivel de cel putin 12%.

2. În cazul în care indicatorul scade sub nivelul de 12%, institutiile de credit în cauză vor lua măsurile adecvate în vederea restabilirii, cât mai repede cu putintă, a nivelului minim al acestui indicator.

 

CAPITOLUL III

Expuneri mari

ARTICOLUL 8

Raportarea expunerilor mari

 

1. Expunerea unei institutii de credit fată de un singur debitor este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea acesteia este egală sau depăseste 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit respective.

2. O institutie de credit va raporta Băncii Nationale a României orice expunere mare, asa cum este aceasta definită la pct. 1.

Raportarea tuturor expunerilor mari se va efectua trimestrial.

3. Institutiile de credit vor dispune de proceduri administrative si contabile sănătoase, împreună cu mecanisme adecvate de control intern, în scopul identificării si înregistrării tuturor expunerilor mari si a schimbărilor care pot interveni asupra lor, în conformitate cu definitiile si cerintele din prezentele norme, si pentru monitorizarea acestor expuneri în functie de politica fiecărei institutii de credit în materie de expuneri.

 

ARTICOLUL 9

Limitele aplicabile expunerilor mari

 

1. O institutie de credit nu poate înregistra o expunere fată de un singur debitor, a cărei valoare depăseste 25% din fondurile proprii.

2. În cazul în care acest un singur debitor are în componenta sa cel putin un membru al grupului institutiei de credit raportoare, iar membrul respectiv este societatea-mamă, filială a societătii-mamă sau filială a institutiei de credit raportoare, procentul prevăzut la pct. 1 va fi redus la 20%.

3. Valoarea cumulată a expunerilor mari ale unei institutii de credit nu poate depăsi 800% din fondurile ei proprii.

4. O institutie de credit trebuie să respecte în permanentă limitele cu referire la expunerile mari, stabilite la pct. 1, 2 si 3. Dacă, într-un caz exceptional, expunerile depăsesc aceste limite, este necesară raportarea imediată a acestei situatii Băncii Nationale a României – Directia supraveghere, care poate acorda, atunci când circumstantele o justifică, un termen limită până la care institutia de credit să se conformeze cu limitele impuse.

5. Banca Natională a României poate recunoaste, la solicitarea unei institutii de credit, exceptarea de la aplicarea pct. 1, 2 si 3 a expunerilor înregistrate fată de membrii grupului institutiei de credit, prevăzuti la pct. 2, care sunt inclusi în supravegherea pe bază consolidată căreia i se supune respectiva institutie de credit, în conditiile în care aceasta este efectuată în conformitate cu legislatia relevantă din România, Directiva nr. 2000/12/EC sau cu standardele echivalente în vigoare într-o tară tertă si, totodată, există măsuri care să asigure repartizarea adecvată a riscurilor în interiorul grupului.

6. Pentru fiecare dintre expunerile de mai jos se va excepta de la aplicarea prevederilor pct. 1, 2 si 3 partea calculată ca diferentă între valoarea expunerii respective si rezultatul înmultirii acesteia cu ponderea aferentă:

a) Pondere 0%

1. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri înregistrate fată de administratiile centrale si băncile centrale ale tărilor din zona A;

2. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri înregistrate fată de Comunitătile Europene;

3. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de administratiile centrale si băncile centrale din zona A sau de Comunitătile Europene;

4. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri înregistrate fată de administratiile centrale sau băncile centrale din zona B, exprimate si finantate în moneda natională a împrumutatului;

5. elemente de activ si elemente din afara bilantului constituind expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, printr-un colateral sub formă de titluri emise de administratiile centrale, băncile centrale din zona A sau Comunitătile Europene ori sub formă de depozite în numerar plasate la institutia împrumutătoare, certificate de depozit sau instrumente similare emise de institutia împrumutătoare si încredintate acesteia.

b) Pondere 20%

1. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri înregistratefată de institutiile de credit din zona A, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii;

2. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri înregistrate fată de institutiile de credit din zona B, cu scadentă reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor institutii.

3. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri înregistrate fată de administratiile regionale sau locale din zona A;

4. elemente de activ constituind creante si elemente din afara bilantului constituind expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil si neconditionat de către administratiile regionale sau locale din zona A.

c) Pondere 50%

1. împrumuturi garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu ipoteci în favoarea institutiei de credit, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori asupra proprietătii rezidentiale; totusi valoarea exceptată nu va putea depăsi 50% din valoarea proprietătii rezidentiale. Valoarea proprietătii va fi calculată, pe baza unor criterii de evaluare riguros definite prin dispozitii legislative, reglementări sau prin prevederi administrative, care, în opinia Băncii Nationale a României, sunt considerate adecvate.

Evaluarea va fi efectuată cel putin o dată pe an.

În aplicarea prezentului punct, prin proprietate rezidentială se întelege acel spatiu rezidential care este sau va fi ocupat ori dat cu chirie de către împrumutat;

2. împrumuturi garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, cu participatii în societăti finlandeze din domeniul locativ care functionează în conformitate cu Legea finlandeză privind societătile din domeniul locativ din 1991 sau cu legislatia echivalentă ulterioară;

3. elementele din afara bilantului cu risc moderat, mentionate în anexa nr. I.

d) Pondere 100%

1. expunerile din elemente de activ si elemente din afara bilantului, care nu sunt mentionate mai sus.

7. În cazul în care o expunere fată de un client este garantată de o tertă parte, institutiile de credit pot considera expunerea ca fiind asumată fată de terta parte si nu fată de client, dacă expunerea este garantată, în mod adecvat în opinia Băncii Nationale a României, direct, expres, irevocabil si neconditionat de către această tertă parte.

 

ARTICOLUL 10

Supravegherea expunerilor mari pe bază consolidată si pe bază individuală

 

Respectarea obligatiilor prevăzute la art. 8 si 9 va fi monitorizată pe bază individuală si consolidată, în conformitate cu normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile generale de consolidare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii specifice retelelor cooperatiste de credit

ARTICOLUL 11

Supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari

 

În cazul retelelor cooperatiste de credit, supravegherea pe bază individuală a solvabilitătii si expunerilor mari ale cooperativelor de credit va fi efectuată de către casa centrală a acestora.

În acest scop casa centrală va emite norme care vor fi elaborate pe baza principiilor prevăzute de prezentele norme si care vor fi transmise spre avizare Băncii Nationale a României.

Supravegherea pe bază individuală si, dacă este cazul, consolidată a solvabilitătii si expunerilor mari ale caselor centrale ale retelelor cooperatiste de credit se realizează de către Banca Natională a României în conformitate cu metodele stabilite în prezentele norme, în normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile generale de consolidare, precum si în normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile contabile de consolidare.

Supravegherea fiecărei retele cooperatiste de credit se realizează de către Banca Natională a României pe baza situatiei financiare agregate întocmite de către casa centrală a acesteia în conformitate cu normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile contabile de consolidare.

 

ARTICOLUL 12

Cerinte de raportare la nivelul retelelor cooperatiste de credit

 

Pe lângă raportările prevăzute la art. 15 si 16, casele centrale ale cooperativelor de credit vor transmite semestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere formularele prevăzute în anexele nr. IV si nr. V, întocmite la nivelul retelei, astfel:

- prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc; si

- în formă letrică, în termen de 20 de zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii de aplicare

ARTICOLUL 13

Atributii ale Băncii Nationale a României

 

În scopul aplicării prezentelor norme, Banca Natională a României, prin intermediul Directiei supraveghere, va exercita următoarele atributii:

a) stabilirea si actualizarea listei cu bursele recunoscute de Banca Natională a României; lista initială nu va avea caracter exhaustiv, urmând a fi actualizată de către Directia supraveghere ori de câte ori aceasta va considera necesar sau atunci când, în urma analizei, solicitată de o institutie de credit, aceasta va decide că o bursă care nu este inclusă în lista mentionată îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 pct. 10;

b) stabilirea de cerinte în aplicarea prevederilor art. 3 pct. 4 si pct. 5 alin. 2;

c) stabilirea de exceptii în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 5; d) avizarea normelor mentionate la art. 11 alin. 2.

 

ARTICOLUL 14

Considerente privind elementele din afara bilantului

 

Având în vedere că, în contextul supravegherii pe bază consolidată, aplicarea prezentelor norme presupune o încadrare cât mai uniformă a operatiunilor  desfăsurate de institutii de credit ce operează pe piete supuse unor reglementări diferite, în anexa nr. VI a fost prevăzută o listă, cu caracter orientativ, ce contine principalele categorii de elemente din afara bilantului împreună cu caracteristicile definitorii ale acestora, precum si o serie de considerente privind tratarea acestora din punct de vedere al riscului de credit.

 

ARTICOLUL 15

Cerinte de raportare a indicatorului de solvabilitate

 

În aplicarea prevederilor art. 3 pct. 5 alin. 1 institutiile de credit vor transmite Băncii Nationale a României - Directia supraveghere formularele prevăzute în anexa nr. IV, astfel:

- prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc; si

- în formă letrică, în termen de 20 de zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc.

 

ARTICOLUL 16

Cerinte de raportare a expunerilor mari

 

În aplicarea prevederilor art. 10 institutiile de credit vor transmite Băncii Nationale a României - Directia supraveghere formularele prevăzute în anexa nr. V, astfel:

- prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc; si

- în formă letrică, în termen de 20 de zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care acestea se întocmesc.

 

ARTICOLUL 17

Cerinte suplimentare de raportare

 

Directia supraveghere poate solicita institutiilor de credit orice informatii suplimentare pe care le consideră relevante pentru scopul supravegherii solvabilitătii si expunerilor mari.

În acest sens, Directia supraveghere va comunica institutiilor de credit în cauză toate elementele necesare raportării informatiilor mentionate, respectiv formularul de raportare, modalitatea de transmitere, precum si periodicitatea, dacă este cazul.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 18

Sanctiuni si măsuri

 

Nerespectarea de către institutiile de credit a prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 alin. 2 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 19

Intrarea în vigoare

 

Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 iulie 2004, cu exceptia dispozitiilor referitoare la supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari pe bază consolidată, care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2005.

 

ARTICOLUL 20

Norme abrogate

 

La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

 

Mugur Isărescu,

guvernator

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. I

 

CLASIFICAREA ELEMENTELOR DIN AFARA BILANTULUI

 

Risc maxim:

- garantii având caracter de substitut de credit;

- acceptări;

- andosări de efecte care nu poartă numele altei institutii de credit;

- tranzactii cu recurs;

- scrisori de credit standby irevocabile având caracter de substitut de credit;

- angajamente ferme de cumpărare la termen;

- depozite forward forward;

- partea neplătită a actiunilor si titlurilor partial plătite;

- facilităti de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilităti de garantare sau acceptare) cu caracter irevocabil si a căror utilizare este certă;

- alte elemente purtătoare de risc maxim.

Risc mediu:

- credite documentare emise si confirmate;

- garantii cunoscute pe plan international sub denumirea de waranties, indemnities (inclusiv tender bonds, performance bonds, customs bonds si tax bonds) si alte garantii care nu au caracter de substitut de credit;

- acorduri de vânzare de active cu optiune de răscumpărare;

- scrisori de credit standby irevocabile care nu au caracter de substitut de credit;

- facilităti de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilităti de garantare sau acceptare) cu o scadentă initială mai mare de un an;

- facilităti de emisiune de efecte (Note Issuance Facilities - NIF) si facilităti reînnoibile de preluare fermă (Revolving Underwriting Facilities - RUF);

- alte elemente purtătoare de risc mediu.

Risc moderat:

- credite documentare în care bunurile supuse livrării reprezintă colateral si alte tranzactii care se lichidează de la sine;

- alte elemente purtătoare de risc moderat.

Risc scăzut:

- facilităti de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilităti de garantare sau acceptare) cu o scadentă initială mai mică sau egală cu un an;

- facilităti de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achizitionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilităti de garantare sau acceptare) care pot fi anulate neconditionat în orice moment fără notificare si care sunt acordate de către institutia de credit în mod justificat, în opinia Băncii Nationale a României;

- alte elemente cu risc scăzut.

 

ANEXA Nr. II

 

TRATAREA ELEMENTELOR DIN AFARA BILANTULUI

 

1. Metoda abordării prin “marcare la piată”

Etapa (a): prin atasarea valorilor curente de pe piata contractelor (marcarea la piată), se obtine costul curent de înlocuire a tuturor contractelor cu valori pozitive.

Etapa (b): pentru a obtine valoarea expunerii de credit potentiale viitoare (exceptând contractele swap într-o singură deviză pe rate ale dobânzii variabile - single-currency “floating/floating” interest rate swaps - caz în care va fi calculat numai costul curent de înlocuire), valorile notionalului sau valorile suport sunt înmultite cu următoarele procente:

 

Scadentă reziduală

Contracte pe rata dobânzii

 

Contracte pe cursul

de schimb si pe aur

Contracte pe actiuni

Contracte pe metale pretioase,

cu exceptia aurului

Contracte pe mărfuri, altele

decât metalele pretioase

Până la un an inclusiv

0%

1%

6%

7%

10%

Între 1 si 5 ani inclusiv

0,5%

5%

8%

7%

12%

Peste 5 ani

1,5%

7,5%

10%

8%

15%

 

a) Contractele care nu se încadrează în nici una dintre cele 5 categorii indicate în acest tabel vor fi tratate ca si contractele pe mărfuri, altele decât metalele pretioase.

b) Pentru contractele care implică schimburi multiple ale principalului, procentele vor fi înmultite cu numărul de plăti rămase de efectuat în conformitate cu contractul.

c) Pentru contractele structurate astfel încât expunerile rămase, ulterioare datelor de plată specificate, să fie regularizate si la care termenii sunt revizuiti astfel încât valoarea de piată a contractelor la acele date specificate este zero, scadenta reziduală va fi egală cu timpul rămas până la următoarea dată de revizuire. În cazul contractelor pe rata dobânzii care îndeplinesc aceste criterii si au o scadentă rămasă mai mare de un an, procentul nu va mai fi mai mic de 0,5%.

Etapa (c): costul potential de înlocuire, obtinut ca sumă dintre costul curent de înlocuire si expunerea de credit potentială viitoare, este înmultit:

- în cazul determinării indicatorului de solvabilitate - cu ponderile de risc alocate pentru contrapartidele relevante prevăzute la art. 6;

- în cazul determinării expunerilor mari - cu ponderile alocate pentru contrapartidele relevante prevăzute la art. 9 pct. 6 si 7, cu exceptia ponderilor de 100% care vor fi înlocuite cu ponderi de 50%, avându-se în vedere si prevederile art. 6 pct. 3.

În vederea aplicării acestei metode institutiile de credit trebuie să se asigure că suma notionalului care trebuie luată în considerare este un etalon adecvat pentru riscul inerent contractului. În cazul în care, de exemplu, contractul permite multiplicarea fluxurilor de numerar, suma notionalului trebuie ajustată pentru a putea lua în considerare efectele multiplicării asupra structurii riscului acelui contract.

2. Compensare bilaterală contractuală (contracte de novatie si alte acorduri de compensare bilaterală)

a) Tipuri de compensare bilaterală recunoscute

În scopul acestui punct prin contrapartidă se întelege orice entitate (inclusiv persoane fizice) care are capacitatea de a încheia un acord de compensare bilaterală contractuală.

Se consideră ca fiind diminuatoare de risc următoarele tipuri de compensări bilaterale contractuale:

(i) contracte bilaterale de novatie între o institutie de credit si contrapartida sa, prin care creantele si obligatiile reciproce sunt automat amalgamate într-o asemenea manieră încât această novatie stabileste o singură sumă netă de fiecare dată când se aplică novatia si astfel creează un singur nou contract obligatoriu din punct de vedere legal care anulează contractele anterioare;

(ii) alte acorduri bilaterale încheiate între o institutie

de credit si contrapartida sa.

b) Conditii de recunoastere

Se consideră compensarea bilaterală contractuală ca fiind diminuatoare de risc numai în următoarele conditii:

(i) o institutie de credit trebuie să aibă un acord de compensare bilaterală contractuală cu contrapartida sa, care creează o singură obligatie legală, acoperind toate tranzactiile incluse, astfel încât, în situatia în care contrapartida nu îsi îndeplineste obligatiile datorită incapacitătii de plată, falimentului, lichidării sau oricărei alte situatii similare, institutia de credit va avea dreptul de a primi sau obligatia de a plăti numai suma netă a valorilor pozitive si negative, marcate la piată, ale tranzactiilor individuale incluse;

(ii) o institutie de credit trebuie să fi făcut disponibile autoritătii competente considerente legale justificate si scrise, astfel încât, în cazul unui diferend, instantele competente si autoritătile administrative vor constata, în cazurile descrise la pct. (i), că creantele si obligatiile institutiei de credit vor fi limitate la suma netă, asa cum este descris la pct. (i), sub incidenta:

- legii jurisdictiei în care contrapartida a fost înfiintată si, dacă este implicată sucursala străină a unei societăti, de asemenea sub incidenta legii jurisdictiei în care este localizată sucursala;

- legii care guvernează tranzactiile individuale incluse; si

- legii care guvernează orice contract sau acord necesar efectuării compensării bilaterale contractuale;

(iii) o institutie de credit trebuie să aibă implementate proceduri care să asigure că validitatea legală a compensării sale bilaterale contractuale este tinută sub observatie având în vedere modificările posibile ale legilor relevante.

În cazul în care sunt implicate alte jurisdictii, compensarea bilaterală contractuală trebuie să fie legal validă sub incidenta legii fiecărei jurisdictii. Banca Natională a României va recunoaste ca diminuator de risc un acord de compensare bilaterală contractuală, numai dacă acesta este valid din punct de vedere legal în ambele jurisdictii implicate si dacă este recunoscut de ambele autorităti competente implicate.

Banca Natională a României poate accepta considerente legale justificate, în functie de diferite tipuri de compensări bilaterale contractuale.

Nu poate fi recunoscut ca diminuator de risc nici un contract care contine o prevedere ce permite unei contrapartide care nu se află în incapacitate de plată să facă numai plăti limitate sau să nu facă nici o plată în contul averii contrapartidei aflate în procedură de faliment, chiar dacă aceasta din urmă este creditor net (walkaway clause).

Se vor considera ca diminuatoare de risc acordurile de compensare bilaterală contractuală care acoperă contracte pe cursul de schimb cu scadentă initială de până la 14 zile calendaristice inclusiv, contracte options vândute sau elemente similare din afara bilantului la care prevederile prezentei anexe nu se aplică întrucât acestea implică un risc de credit neglijabil sau nu implică risc de credit.

Totusi, având în vedere faptul că, în functie de valoarea de piată pozitivă sau negativă a acestor contracte, includerea lor într-un alt acord de compensare bilaterală poate duce la cresterea sau diminuarea cerintelor de capital, institutiile de credit vor trebui să aplice un tratament coerent în ceea ce priveste utilizarea acordurilor de compensare bilaterală, mentionate, la cresterea sau diminuarea cerintelor de capital, în caz contrar acordurile amintite nefiind considerate ca diminuatoare de risc.

c) Efecte ale recunoasterii

(i) Contracte de novatie

Ponderarea va fi aplicată de preferat sumelor nete unice stabilite prin contractele de novatie, decât sumelor brute implicate. Astfel, în aplicarea metodei prevăzute la pct. 1, la 

- etapa (a): costul curent de înlocuire, iar la

- etapa (b): sumele notionale sau valorile suport pot fi obtinute tinându-se cont de contractul de novatie. (ii) Alte acorduri de compensare bilaterală

În aplicarea metodei de la pct. 1:

- la etapa (a) costul curent de înlocuire pentru contractele incluse într-un acord de compensare bilaterală poate fi obtinut prin luarea în considerare a costului net de înlocuire ipotetic actual care rezultă din acord; în cazul în care compensarea bilaterală duce la o obligatie netă pentru institutia de credit care calculează costul net de înlocuire, costul curent de înlocuire este luat în calcul la valoarea zero;

- la etapa (b) valoarea expunerii de credit potentiale viitoare pentru toate contractele incluse într-un acord de compensare bilaterală poate fi redusă în conformitate cu următoarea ecuatie:

ECPred = 0,4 x ECPbrut + 0,6 x RNB x ECPbrut,

unde:

- ECPred = valoarea redusă a expunerii de credit potentiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartidă dată, incluse într-un acord de compensare bilaterală valid din punct de vedere legal;

- ECPbrut = totalul valorilor aferente expunerilor de credit potentiale viitoare pentru toate contractele cu o contrapartidă dată, care sunt incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, si care sunt calculate prin înmultirea valorilor lor notionale cu procentele stabilite în tabelul 1;

- RNB = raportul net-brut: calculat de institutia de credit, fie prin:

(i) calcul separat: cota din costul net de înlocuire a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, cu o contrapartidă dată (numărător) si costul de înlocuire brut a tuturor contractelor incluse într-un acord de compensare bilaterală, valid din punct de vedere legal, cu acea contrapartidă (numitor); fie prin

(ii) calcul agregat: cota din suma costului net de înlocuire, calculat pe o bază bilaterală pentru toate contrapartidele tinând cont de contractele incluse în acorduri de compensare bilaterală, valide din punct de vedere legal (numărător), si costul brut de înlocuire a tuturor contractelor incluse în acordurile de compensare bilaterală, valide din punct de vedere legal (numitor).

Institutiile de credit vor utiliza metoda aleasă în mod uniform.

Pentru calculul expunerii de credit potentiale viitoare, corespunzător formulei de mai sus, contractele perfect corespondente care sunt incluse în acordul de compensarebilaterală pot fi luate în considerare ca un singur contract cu un notional echivalent cu rezultatele nete. Contractele perfect corespondente sunt contracte la termen pe cursul de schimb sau contracte similare în care notionalul este echivalent cu fluxurile de numerar dacă acestea devin scadente la aceeasi dată a valutei si sunt exprimate total sau partial în aceeasi deviză.

 

ANEXA Nr. III

 

TIPURI DE ELEMENTE DIN AFARA BILANTULUI

 

1. Contracte pe rata dobânzii

a) contracte swap într-o singură deviză pe rata dobânzii (single-currency interest rate swaps);

b) contracte swap de bază (basis-swaps);

c) forward rate agreements (FRA);

d) contracte futures pe rata dobânzii (interest-rate futures);

e) contracte options pe rata dobânzii, cumpărate (interest-rate options purchased);

f) alte contracte de natură similară.

2. Contracte pe cursul de schimb si contracte pe aur:

a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii (cross-currency interest rate swaps);

b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts);

c) contracte futures pe devize (currency futures);

d) contracte options pe devize, cumpărate (currency options purchased);

e) alte contracte de natură similară;

f) contracte pe aur de natură similară celor de la lit. a)-e).

3. Contracte de natură similară celor de la pct. 1 lit. a)-e) si pct. 2 lit. a)-d) privind alte elemente de referintă sau indici, referitoare la:

a) actiuni;

b) metale pretioase, cu exceptia aurului;

c) mărfuri, altele decât metalele pretioase;

d) alte contracte de natură similară.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

SECTIUNEA 1

Glosar de termeni

 

I. Garantii si obligatii contingente similare

Acestea sunt cele mai traditionale expuneri extrabilantiere, prin care o institutie de credit a subscris obligatiile unei terte părti asumându-si riscul. Neonorarea obligatiilor de plată de către contrapartida în numele căreia a fost scrisă garantia poate declansa o pierdere imediată sau, mai uzual, va rezulta în achizitia unei creante substandard, respectiv care este foarte probabil să genereze pierderi. Multe dintre aceste operatiuni sunt substitute directe de credit. Exemple si definitii ale celor mai tipice tipuri de expuneri din această categorie sunt prezentate mai jos.

1. Garantie: o operatiune a unei institutii de credit de a-si asuma obligatiile curente ale unei terte părti si de a duce la îndeplinire aceste obligatii în cazul în care partea tertă nu reuseste respectarea obligatiilor sale.

2. Acceptări: o obligatie a unei institutii de credit de a plăti la scadentă valoarea nominală a unei cambii, în mod normal, când aceasta acoperă vânzarea unor bunuri.

3. Tranzactii cu recurs: un aranjament prin care o institutie de credit vinde un credit sau un alt activ din portofoliul său către o tertă parte, dar retine o obligatie prin care îsi asumă riscul de credit în cazul în care împrumutatul nu îsi respectă obligatiile de plată ori în cazul în care valoarea activului se deteriorează. Tipic, aceste aranjamente implică vânzarea activului aflat în prealabil în proprietatea institutiei de credit (.activ vândut cu recurs”).

Ele pot, de asemenea, să ia forma contractelor options de vânzare, unde detinătorul activului este îndreptătit să retrocedeze institutiei de credit activul, dacă, de exemplu, calitatea de credit a acestuia se deteriorează.

4. Scrisori de credit stand-by: o obligatie a institutiei de credit fată de un beneficiar determinat de a executa sau de a oferi o compensatie rezultată din prevederile contractelor suport la care acestea se referă, dacă clientul institutiei de credit nu este capabil să le îndeplinească.

Contractele suport pot implica operatiuni financiare sau nefinanciare, ca de exemplu: plata instrumentului de debit al clientului, livrarea mărfii sau finalizarea unui contract de constructie. Aria obligatiilor incluse în această sferă poate fi foarte largă, de la o garantie conventională până la angajamentul de a prelua un instrument de debit. Dacă clientul nu îndeplineste obligatiile, institutia de credit poate avea un drept preferential asupra activelor lui.

5. Scrisori de credit documentar: o scrisoare de credit care garantează plata de către emitent sau institutia de credit initiatoare în favoarea unui exportator în schimbul prezentării documentelor de transport si a altor documente.

În cazul emiterii acesteia de către institutia de credit a importatorului, aceasta poate fi “confirmată” de către institutia de credit a exportatorului. Confirmarea oferă o garantare aditională de plată. În Statele Unite ale Americii aceste instrumente sunt cunoscute mai ales sub numele de “scrisori de credit comerciale”.

6. Warranties si indemnities: o contragarantie oferită de o institutie de credit prin care clientul va plăti o sumă compensatorie dacă bunurile livrate sau serviciile (inclusiv contracte financiare) prestate unei terte părti nu îndeplinesc conditiile specifice din contract (de exemplu performance bonds). De asemenea, acestea includ orice garantie generală că un client va plăti unei terte părti în anumite situatii, de exemplu custom bonds si tax bonds.

7. Andosări: o garantie (sau warrant) de a plăti, la scadentă, valoarea nominală a unei cambii (de exemplu prin andosare în aval). Unele tipuri de andosări folosite în unele tări sunt de fapt acceptări. Totusi, a devenit normal în multe tări ca, atunci când o cambie este scontată în piată, vânzătorul să adauge andosarea lui. În cazul falimentului celorlalte părti (trăgătorul, trasul si andosantii anteriori, dacă au existat), andosantului, în calitatea lui de fost detinător al cambiei, i se poate cere să execute plata cambiei.

II. Angajamente

În acest caz o institutie de credit se angajează la o tranzactie viitoare care în mod normal va duce la achizitionarea de către institutia de credit a unei expuneri de credit (fie un activ sau posibil o garantie) la o dată viitoare. În anumite cazuri angajamentul este obligatoriu pentru ambele părti si poate exista o dată predeterminată la care acesta trebuie exercitat. În alte cazuri angajamentul este obligatoriu doar pentru institutia de credit, iar contrapartida poate să aleagă dacă sau când să ceară institutiei de credit să îsi ducă la îndeplinire angajamentul. În cazul acestor angajamente institutia de credit va fi solicitată să avanseze fonduri sau să ofere o garantie în situatiile în care alte părti au refuzat să o facă (de exemplu, RUF-uri).

În cele din urmă, există si angajamente mai putin obligatorii atunci când o institutie de credit a deschis o linie de credit sau o facilitate de overdraft, dar are dreptul să retragă această facilitate în anumite cazuri (în special în cazul în care bonitatea potentialului client s-a deteriorat).

Totusi, delimitarea dintre diferitele tipuri de angajamente, în special cele care sunt în practică irevocabile si cele care pot fi revocate de către institutia de credit, poate fi neclară.

a) Angajamente irevocabile

1. Acorduri de vânzare si răscumpărare de active (repo): un aranjament prin care o institutie de credit vinde unei terte părti un împrumut, titlu sau activ fix cu angajamentul de a răscumpăra activul după o anumită perioadă de timp sau ca urmare a producerii unui eveniment.

2. Angajamente ferme de cumpărare la termen: un angajament de a cumpăra un împrumut, titlu sau activ fix la o dată viitoare specificată, de regulă în conditii prestabilite.

3. Depozite forward forward: un acord între două părti, prin care una va plăti si cealaltă va primi o rată de dobândă convenită, aferentă unui depozit care va fi plasat în viitor de către una dintre părti la cealaltă la o anumită dată predeterminată. Asemenea depozite se deosebesc de FRA-uri prin faptul că, în cazul depozitelor forward forward, depozitele sunt efectiv plasate.

4. Actiuni si titluri partial plătite: în situatia în care numai o parte din pretul de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu cumpărat a fost subscrisă, iar emitentul poate solicita plata părtii rămase (sau a unei rate ulterioare), fie la o dată prestabilită la momentul emisiunii, fie la o dată nespecificată din viitor.

5. Facilităti stand-by: un angajament irevocabil de creditare la solicitarea împrumutatului, în conformitate cu facilitatea acordată. În această categorie se includ facilităti bancare stand-by (bank stand-by facilities) si, în Statele Unite ale Americii, linii de credit reînnoibile irevocabile (irrevocable revolving lines of credit).

6. Facilităti de emisiune de efecte (Note Issuance Facilities - NIF) si facilităti reînnoibile de preluare fermă (Revolving Underwriting Facilities - RUF): un aranjament prin care un împrumutat poate atrage fonduri până la o limită prescrisă de-a lungul unei perioade prin emisiuni repetate pe piată, de exemplu bilete la ordin cu scadentă la 3 sau 6 luni. Dacă, la orice moment dat, instrumentele de debit nu pot fi plasate pe piată la un pret minim, un grup care subscrie se obligă să le cumpere la un pret prestabilit. Riscul posibil pentru institutii de credit rezultă din rolul pe care si-l asumă prin subscrierea unei asemenea emisiuni. Există multe variante de RUF-uri incluzând RUF-uri transferabile (Transferable Revolving Underwriting Facilities - TRUFs) si facilităti cu componente multiple (Multiple Component Facilities) prin care împrumutatul poate atrage fonduri într-o varietate de moduri (inclusiv Euro-notes, avansuri si acceptări bancare pe termen scurt).

O facilitate de certificate de depozit Roly-Poly (Roly-Poly CD facility) implică emiterea de certificate de depozit pe o bază similară NIF-urilor.

b) Angajamente revocabile

1. Linii de credit revocabile (Credit Lines): o facilitate de linie de credit pentru care institutia de credit nu s-a angajat ferm, deschisă de către aceasta în favoarea unei alte institutii de credit sau unui client.

2. Facilităti de overdraft neutilizate revocabile (Undrawn Overdraft Facilities): facilităti revizuibile de acordare de împrumuturi, institutia de credit având posibilitatea de a retrage angajamentul.

III. Tranzactii pe curs de schimb, rată a dobânzii si indici bursieri

Acestea sunt reprezentate, în principal, de contracte ce au la bază rata dobânzii, cursul de schimb sau indicii bursieri, în cele mai multe cazuri purtătoare de obligatii pentru ambele părti, iar în unele cazuri exercitabile numai la initiativa unei părti (de exemplu contracte options). Cu exceptia swap-urilor pe devize, în general, nu sunt implicate transferuri ale principalului. În cazul în care tranzactia este neacoperită (respectiv, este destinată în mod deliberat pentru a deschide o expunere) sau acoperită (pentru a neutraliza o pozitie), institutia de credit este vulnerabilă fată de bonitatea contrapartidei (abilitatea de a-si îndeplini obligatiile contractuale) si va fi expusă fată de o expunere neasteptată si neintentionată în cazul în care contrapartida nu îsi îndeplineste obligatiile. Această expunere poate fi măsurată teoretic în termeni ai costului de înlocuire a fluxurilor de numerar nerealizate ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor contractuale de către contrapartidă.

1. Tranzactii forward pe curs de schimb (Forward foreign exchange transactions): un contract prin care urmează să se plătească si să se primească sume specificate dintr-o deviză în schimbul alteia, la o dată viitoare si la o rată de schimb prestabilită. Înrăutătirea situatiei financiare a uneia dintre părti înainte de scadentă expune cealaltă parte la un risc de schimb.

2. Swap-uri de devize si pe rata dobânzii (Currency and interest-rate swaps): într-un swap de devize două părti convin contractual să schimbe fluxurile de numerar – de valoare prezentă netă egală - ale anumitor active sau obligatii care sunt exprimate în monede diferite. În swap-ul pe rata dobânzii clasic (cunoscut sub denumirea plain vanilla) două părti convin contractual să schimbe plăti ale dobânzii (si uneori ale principalului) aferente aceleiasi sume de îndatorare si cu aceleasi date de plată, una dintre părti efectuând plăti ale dobânzii la o rată fixă în schimbul plătii dobânzii, la o rată variabilă, efectuată de cealaltă parte, si invers. Swap-urile de bază (Basis Swaps - swap-uri de rate variabile bazate pe diferiti indici, de exemplu prime against LIBOR) si swap-urile pe rata dobânzii si în devize combinate (cross-currency interest-rate swaps, cunoscute si sub denumirea circus swaps) sunt, de asemenea, comune si există numeroase variatii care conduc la tranzactii swap de o mare complexitate, ce implică mai multe contrapartide. Institutiile de credit actionează în mod frecvent ca intermediari între participantii la aceste tranzactii si fie garantează fiecare participant împotriva riscului de neplată al celuilalt, fie îndeplineste rolul de contrapartidă pentru fiecare dintre participanti. În unele cazuri institutiile de credit pot opta să transforme structura portofoliului de devize sau rate ale dobânzii prin încheierea de tranzactii swap fără încheierea unei alte tranzactii de contrabalansare cu o altă parte. Riscurile apar pentru institutiile de credit ca urmare a deschiderii de pozitii prin încheierea de astfel de tranzactii swap si ca urmare a posibilitătii ca neonorarea obligatiilor de plată ale contrapartidei să conducă la aparitia de expuneri neasteptate sau neprevăzute, din cursul de schimb sau din rata dobânzii, pe durata operatiunii de swap.

3. Contracte futures pe devize (Currency futures): acestea sunt contracte tranzactionate la bursă cu scopul livrării unei sume standardizate dintr-o anumită deviză la o dată viitoare prestabilită. Pretul pentru acea deviză este convenit în ziua în care contractul este cumpărat sau vândut. Ca si în cazul contractelor forward, câstigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al fluctuatiilor ulterioare ale devizei.

Spre deosebire de pietele forward, contractele futures sunt tranzactionabile reflectând standardizarea mărimii contractului, a caracteristicilor si a datei de livrare. Bursele solicită zilnic marcarea la piată a câstigurilor si pierderilor.

4. Contracte options pe devize (Currency Options): un contract options permite detinătorului să schimbe (sau să aleagă să nu schimbe) o anumită sumă dintr-o deviză pentru o alta la o rată prestabilită, de-a lungul unei anumite perioade de timp în viitor. În cazul institutiei care emite contractul options, riscul constă în expunerea sa fată de fluctuatii ale cursului de schimb între cele două devize (un risc de piată). Pentru o institutie de credit care achizitionează un contract options, riscul constă în capacitatea contrapartidei de a-si onora obligatia (un risc de credit). Contractele options pot fi contractate direct între contrapartide la buna întelegere (over the counter - OTC) sau prin burse recunoscute. Acestea din urmă au termene si date de livrare standardizate si sunt tranzactionabile.

5. Contracte FRA (Forward rate agreements): un contract între două părti care este similar cu un depozit forward forward, cu exceptia faptului că la scadentă nici un depozit nu este plasat de una dintre părti la cealaltă, de fapt având loc doar o decontare în numerar a diferentei dintre rata dobânzii stabilită în contract si rata dobânzii curentă pe piată.

6. Contracte futures pe rata dobânzii (Interest rate futures): acestea sunt similare cu contractele futures pe devize, cu exceptia faptului că aceste contracte se referă la livrarea unui număr standardizat dintr-un anumit titlu, de obicei certificate de trezorerie, obligatiuni guvernamentale si certificate de depozit bancare. Câstigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor succesive ale ratei dobânzii.

7. Contracte options pe rata dobânzii (Interest rate options): contracte similare cu contractele options pe devize.

Cumpărătorul contractului options are dreptul (dar nu si obligatia) să se fixeze la un nivel predeterminat al ratei dobânzii pe o perioadă în viitor (în mod obisnuit dobânda LIBOR sau pretul unui titlu al Trezoreriei S.U.A.). La fel ca si în cazul contractelor options pe devize, acest instrument poate fi tranzactionat fie pe o piată la buna întelegere (OTC), fie pe o bursă (în acest ultim caz ele sunt exprimate fie ca un contract options pe un titlu sau pe un contract futures). Cumpărătorul unui contract options pe rata dobânzii este expus fată de capacitatea contrapartidei de a-si îndeplini obligatiile contractuale. Emitentul contractului options pe rata dobânzii este expus la modificările ratei dobânzii. Unele contracte options pe rata dobânzii sunt vândute ca pachete de produse împreună cu alte instrumente ale pietei de capital, de exemplu FRN-uri (Floating rate notes) limitative, respectiv unde există o limită superioară absolută a ratei dobânzii plătibile la un FRN.

Garantiile pe rata dobânzii (Interest rate guaranties - IRG), cunoscute si sub denumirea de acorduri limitative pe rata dobânzii (interest rate capping agreements), sunt, de asemenea, o formă de contracte options pe rata dobânzii. În aceste acorduri, o institutie, contra unui comision, garantează rata dobânzii unui împrumut care poate fi acordat de o altă institutie. Un contract de tip “bandă” (collar) este similar cu un contract “la limită” (cap), cu deosebirea că rata dobânzii este supusă unei limite atât superioare, cât si inferioare. IRG-urile pot, de asemenea, să fie vândute independent de un împrumut suport si pot fi emise fie ca o garantie a împrumutatului, fie a împrumutătorului.

8. Contracte futures pe indici bursieri (Stock index futures): contracte similare cu cele futures pe devize si rata dobânzii, cu exceptia faptului că elementul suport al contractului este un indice bursier (de exemplu S&P sau Financial Times). Câstigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor valorii indicelui.

9. Contracte options pe indici bursieri (Stock index options): contracte similare cu contractele options pe devize si rata dobânzii, cu diferenta că contractele options pe indici bursieri sunt în general instrumente tranzactionate la bursă, chiar dacă în principiu nu există nici un motiv pentru care acestea să nu poată fi tranzactionate si pe piete la buna întelegere (OTC). Contractul options dă dreptul cumpărătorului să obtină un profit în numerar rezultat din evolutia unui anumit indice bursier sau să cumpere ori să vândă un contract futures pe indici bursieri (contract options pe futures - futures options).

 

SECTIUNEA a 2-a

Considerente privind tratarea elementelor din afara bilantului din punct de vedere al riscului de credit

 

I. Garantii si obligatii contingente similare

1. Garantiile si acceptările (care, în unele tări, sunt raportate în bilant) sunt obligatii prin care o institutie de credit îsi asumă riscul aferent unei terte părti. Astfel, acestea sunt privite ca substitute directe de credit, iar riscul de credit este echivalent celui aferent unui împrumut acordat împrumutatului final sau trasului instrumentului în cazul unei acceptări (risc maxim).

2. Tranzactiile cu recurs, prin care o institutie de credit retine riscul de credit aferent activului vândut către o tertă parte, au devenit recent din ce în ce mai semnificative pe măsură ce institutiile de credit au fost constrânse să respecte cerinte de capital mai stringente si, ca o consecintă, au căutat să înlăture active din bilant. Acolo unde vânzătorul retine riscul de credit, aceste instrumente sunt considerate a fi încadrate în categoria de risc maxim. În unele tări activele vândute cu posibilitate de răscumpărare trebuie să fie raportate în bilantul institutiei de credit vânzătoare.

3. În mod particular, institutiile de credit din America de Nord înregistrează expuneri foarte mari în afara bilantului sub forma scrisorilor de credit stand-by. Asemenea instrumente pot îndeplini diferite functii, cele mai întâlnite fiind mentionate în glosar. Aceste functii iau fie forma garantiilor, unde, de exemplu, un împrumutat, care nu este de prim rang, utilizează numele unei institutii de credit pentru a emite instrumente de debit (comercial paper) în conditii de prim rang, fie sub formă de warranties, indemnities si performance bonds. Este necesară astfel efectuarea unei deosebiri între astfel de instrumente, din punct de vedere al functiilor lor, si considerând pe cele cu caracter de garantii ca purtând risc de credit maxim, iar pe cele cu caracter de warranties, indemnities si performance bonds ca purtând risc de credit mediu.

4. Principala dificultate în ceea ce priveste scrisorile de credit documentar (scrisori de credit comercial în S.U.A.) constă în stabilirea nivelului necesar de provizioane, dacă este cazul, pentru a răspunde scadentelor în general scurte ale acestor expuneri, precum si colateralului care le garantează în mod uzual (acesta ia forma intrării în posesie a bunurilor ce urmează a fi livrate, dar care nu întotdeauna va permite institutiei de credit să recupereze mai mult decât o anumită parte din pierderile sale, în conditiile în care efectuarea vânzării bunurilor cu care se garantează se poate dovedi a fi dificilă). În timp ce riscul de credit este, în principiu, echivalent cu cel aferent unui credit comercial, scadenta scurtă, protectia partială conferită de colateral si pierderile relativ mici înregistrate statistic sugerează că asemenea tranzactii poartă, în practică, un risc mediu sau moderat. Atunci când o institutie de credit a confirmat un credit documentar emis de către altă institutie de credit, riscul de credit reprezintă o expunere fată de institutia de credit emitentă.

5. Warranties, indemnities si performance bonds sunt, în principiu, asemănătoare garantiilor în sensul că riscul de credit constă în capacitatea unei terte părti (clientul institutiei de credit) de a-si îndeplini obligatiile, dar acestea nu sunt în general substitute directe de credit (în orice caz, unele instrumente de tipul waranties si indemnities prezintă caracteristici ale garantiilor si ar trebui tratate ca substitute de credit - risc maxim). Acestea nu se referă la o obligatie financiară existentă, ci mai degrabă la capacitatea unui client de a-si îndeplini obligatiile uzuale de activitate si sunt uneori referitoare la contracte specifice.

Asemenea activităti, considerate în mod agregat, nu par a implica institutiile de credit în pierderi semnificative si ar putea fi privite în consecintă ca purtând risc mediu. Într-un număr redus de tări institutiile de credit au suferit pierderi din performance bonds, acestea putând fi considerate ca având un risc maxim.

6. Termenul andosare are întelesuri diferite pe diferite piete, astfel încât este necesar ca institutiile de credit să distingă esenta tranzactiilor. O andosare pură “per aval”, de exemplu, este foarte asemănătoare unei acceptări si astfel poartă risc de credit maxim. Acolo unde, pe de altă parte, un efect de comert a fost deja acceptat de către o altă institutie de credit - sau de mai multe institutii de credit - riscul de credit poate fi considerat scăzut, desi nu chiar neglijabil, si reprezintă în mod esential un risc bancar.

II. Angajamente

În acest caz este util de a încerca realizarea unei distinctii între angajamentele care în practică sunt pentru o institutie de credit obligatorii în toate situatiile (angajamente irevocabile) si cele din care o institutie de credit se poate retrage fără a fi penalizată - de mentionat situatiile referitoare la eventualitatea deteriorării bonitătii împrumutatului potential (angajamente revocabile), desi este recunoscut că această distinctie poate fi dificil de realizat în practică în anumite situatii. În delimitarea angajamentelor revocabile de cele irevocabile, poate fi imprudent să se pună prea multă bază pe clauzele referitoare la modificări adverse materiale si alte modalităti de protectie similare, având în vedere faptul că, în practică, pot dovedi că oferă foarte putină protectie fată de riscul de credit ce se agravează.

a) Angajamente irevocabile

În principiu acestea se pot împărti în două categorii distincte:

- angajamente irevocabile cu drepturi de exercitare sau tragere certă (dar nu neapărat o anumită dată pentru efectuarea tragerii), unde este cunoscut în avans că angajamentul va fi cu sigurantă utilizat integral; în acest caz o institutie de credit este efectiv expusă la riscul de credit maxim;

- angajamente irevocabile cu drepturi de exercitare sau tragere incerte, unde tragerea este pe de-a-ntregul la discretia unei alte părti si este neclar dacă si în ce măsură expunerea din credit se va materializa; în asemenea cazuri, este necesar să se tină seama de probabilitatea si momentul aproximativ al oricărei trageri, precum si de calitatea activului la momentul tragerii.

Anumite tipuri de angajamente irevocabile pot să prevadă drepturi de tragere certe sau incerte.

1. Acordurile de vânzare si răscumpărare de active (repos) sunt aranjamente foarte frecvente în anumite tări, încheiate mai ales pentru scopuri de trezorerie, si încep să devină mai comune în altele, pe măsură ce activitatea de creditare devine tot mai titlurizată (securitised). Acolo unde activul în cauză este sigur că va reveni la institutia de credit vânzătoare la o dată prestabilită, riscul de credit al activului vândut rămâne în esentă la institutia de credit vânzătoare, respectiv risc maxim. Un risc de credit aditional apare din posibilitatea neonorării obligatiilor de plată de către contrapartida implicată în tranzactia repo, de obicei un dealer specializat în tranzactii cu titluri. Mărimea potentială a acestei din urmă expuneri va depinde, printre altele, de tipul titlului vândut cu răscumpărare, aranjamentele privind marja si plătile dobânzii, scadenta tranzactiei si fluctuatiile pretului pe piată. Expunerea în acest caz este costul net de înlocuire a activului subiect al tranzactiei repo, în cazul în care contrapartida nu îsi onorează obligatiile de plată. Angajamentele ferme de cumpărare la termen sunt mai putin întâlnite decât tranzactiile repo, dar riscul de credit este în principiu acelasi, respectiv risc maxim.

Nu se consideră prudent a se contrabalansa vânzările viitoare cu cumpărările viitoare în evaluarea riscului de credit decât dacă tranzactiile sunt încheiate cu aceeasi contrapartidă si, chiar si în acest caz, pot fi probleme de natură legală ce trebuie luate în considerare.

2. Depozitele forward forward la rate ale dobânzii prestabilite devin mai putin întâlnite pe măsură ce institutiile de credit recurg în schimb la FRA-uri. Institutia de credit care s-a angajat prin contract să plaseze depozitul este expusă integral la riscul de credit fată de contrapartidă. Pentru institutia de credit care s-a angajat prin contract să accepte depozitul, neîndeplinirea obligatiei de către contrapartidă de a executa plasamentul va rezulta într-o modificare neprevăzută a expunerii institutiei de credit din rata dobânzii (precum si într-o problemă de finantare) si poate implica un cost de înlocuire.

3. Actiunile si titlurile partial plătite, plătibile în rate, nu sunt uzuale în multe tări - în Marea Britanie titlurile de stat sunt uneori emise într-o formă ce permite plata partială în rate fixe după o schemă stabilită la momentul emiterii, iar această tehnică este utilizată uneori pe piata Euro-bond-urilor. Întrucât momentul tragerii este cert, angajamentele de această natură poartă un risc de credit maxim. În trecut, instrumentele de debit cu rată variabilă (floating rate notes) au fost emise în formă partial-plătită cu solicitarea plătilor ulterioare la discretia emitentului. Întrucât în cazul mentionat nu este cunoscut dacă si când poate fi solicitată efectuarea plătilor, angajamentele de acest tip poartă un risc de credit nedeterminat de natură similară NIF-urilor si RUF-urilor.

4. Facilităti stand-by si alte angajamente de credit similare implică un risc de credit, dar mărimea expunerii finale poate varia, în timp ce calitatea expunerii va depinde de circumstantele în care facilitatea este probabil să fie utilizată. Riscul de credit înregistrat de institutia de credit poate fi privit ca risc mediu dacă există o probabilitate rezonabilă că numai o parte din angajament va fi vreodată utilizată.

5. Un risc similar rezultă din subscrierea de NIF-uri si RUF-uri. În această situatie, expunerea de credit pentru cel care subscrie se materializează atunci când piata nu mai cumpără sau acceptă instrumentele emitentului în limitele de pret convenite. Cu toate acestea, riscul este semnificativ mai ridicat decât în cazul subscrierii conventionale, din moment ce angajamentul în mod normal suportă emisiuni continue pe termen scurt pe o perioadă de mai multi ani. Mai mult, dacă facilitatea este utilizată, institutiei de credit i se poate cere să preia un risc de credit ce a fost deja refuzat de altii. În unele tări asemenea angajamente sunt considerate ca echivalente garantiilor. Există un echilibru ce trebuie atins între posibilitatea ca numai un procent relativ redus din angajamentele agregate să fie utilizat si posibilitatea că orice active achizitionate prin aceste angajamente să fie substandard, fiind deja refuzate de alte părti. Ca un control aditional al acestor expuneri, institutiile de credit pot stabili o limită generală asupra totalului de astfel de angajamente pe care sunt pregătite să le accepte.

b) Angajamente revocabile

Pentru instrumente cum ar fi liniile de credit si facilitătile de overdraft neutilizate, care nu reprezintă obligatii ferme asupra institutiei de credit, caz în care aceasta mentine controlul absolut cu privire la posibilitatea de a retrage angajamentul în cazul unei deteriorări a calitătii creditului, nu există un risc de credit imediat. Totusi, pentru ca institutiile de credit să fie capabile să folosească această facilitate la maximum, acestea au nevoie de sisteme eficiente de monitorizare a evolutiei bonitătii contrapartidelor.