MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 53         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 461 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introdus prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.623/2003. - Hotărâre privind înfiintarea Consiliului Superior pentru Reforma Administratiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice si Ajustare Structurală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.827/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea unor reglementări în domeniul contabilitătii

 

2.891/2003. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

 

1. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a nisipului bituminos din perimetrul Păcureti-Matita-Măgura

 

12. - Ordin al ministrului sănătătii pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei si lăuzei

 

103. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Instructiunilor ministrului administratiei si internelor nr. 525/2003 privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 461

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introdus prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introdus prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Norecom GmbH IM & Export”, cu sediul ales în municipiul Bucuresti, în Dosarul nr. 9.158/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 - municipiul Bucuresti.

La apel se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât consideră că textele de lege criticate sunt în conformitate cu dispozitiile din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 august 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.158/2003, Judecătoria sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introdus prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Norecom GmbH IM & Export”, cu sediul ales în municipiul Bucuresti, într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei se sustine că dispozitiile art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării contravin dispozitiilor art. 41 si art. 16 alin. (2) din Constitutie. În esentă, se arată că prin scutirea de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar a institutiei publice detinătoare de actiuni la o societate comercială supusă procesului de privatizare se aduce atingere principiului ocrotirii nediscriminatorii a dreptului de proprietate, indiferent de titular. Se mai arată că ocrotirea dreptului de proprietate privată a statului, reprezentat în spetă de actiunile statului la societătile comerciale supuse procesului de privatizare, nu trebuie să conducă la “o pozitie privilegiată a statului în raport cu celelalte subiecte de drept privat (...), inclusiv din perspectiva plătii taxelor de timbru si a cautiunilor stabilite de lege drept obligatorii la sesizarea instantelor judecătoresti”.

Judecătoria Sectorului 1 - municipiul Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

În acest sens se arată că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 41 din Constitutie, deoarece sinstituie pentru o anumită parte - institutie publică - o facilitate privind cererile formulate în raport cu celelalte părti implicate în procesul de privatizare”; în acest mod “proprietatea privată nu este ocrotită în mod egal, ci preferential, în functie de calitatea uneia dintre părti”. Mai mult, instanta de judecată extinde critica de neconstitutionalitate si prin raportare la art. 16 alin. (1) din Constitutie, fără a arăta însă în ce constă această încălcare.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că scutirea de la plata taxelor de timbru si a cautiunilor stabilite de lege pentru sesizarea instantelor judecătoresti, a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si a altor institutii publice implicate în procesul de privatizare este un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care îl exercită în considerarea unor situatii determinate, respectiv promovarea interesului general al accelerării procesului de privatizare; mai mult, instituirea acestui regim juridic diferit pentru institutiile publice implicate în procesul de privatizare se face în aplicarea art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, potrivit căruia statul trebuie să asigure “protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”.

Se arată că dispozitiile de lege criticate “nu reprezintă o discriminare în raport cu titularul dreptului de proprietate ci, dimpotrivă, asigură realizarea interesului public, general, de consolidare a economiei de piată, prin accelerarea procesului de privatizare”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introdus prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, articol al cărui continut este următorul: “Cererile formulate de institutia publică implicată în legătură cu calitatea de actionar la societătile comerciale aflate în portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, cu obligatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotărârilor judecătoresti si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii de lege contravin, în ordinea invocării lor, prevederilor art. 41 si art. 16 alin. (2) din Constitutie. La data pronuntării prezentei decizii, potrivit Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 9 octombrie 2003, art. 41 alin. (2) a fost modificat si completat, iar potrivit Constitutiei României, republicată, cu reactualizarea denumirilor si o nouă numerotare a textelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 41 alin. (2) a devenit art. 44 alin. (2). Dispozitiile constitutionale invocate ca fiind încălcate au următorul continut:

- Art. 44: (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietatea publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele:

Prin dispozitiile de lege criticate se stabileste scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe a institutiilor publice implicate în procesul de privatizare, atunci când acestea formulează cereri în fata instantelor de judecată în legătură cu situatiile expres mentionate în text. În esentă, autorul exceptiei consideră că această reglementare încalcă, în ordinea invocării, art. 44 si art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin aceea că aduce atingere principiului ocrotirii în mod egal de lege a dreptului de proprietate privată, indiferent de titular, si conduce la “o pozitie privilegiată a statului în raport cu celelalte subiecte de drept privat (…), inclusiv din perspectiva plătii taxelor de timbru si a cautiunilor stabilite de lege drept obligatorii la sesizarea instantelor judecătoresti”.

În legătură cu aceste aspecte, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că exonerarea de la obligatia de plată a taxelor judiciare de timbru este un atribut exclusiv al legiuitorului, a cărui exercitare nu afectează nici dreptul de proprietate privată, nici egalitatea în fata legii.

Astfel, prin Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 martie 2001, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, prevederi care stabilesc, de asemenea, scutiri de taxe judiciare de timbru, a statuat: sinstituirea de către legiuitor a unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru (scutiri de la plata taxei) nu constituie o discriminare sau o atingere adusă principiului constitutional al egalitătii în drepturi. Potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie, «Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege», fiind, asadar, la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situatii diferite, fără ca prin aceasta să aducă atingere principiului egalitătii în drepturi”.

Tot astfel, prin Decizia nr. 91 din 27 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 22 iunie 2001, cu prilejul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a art. 3 lit. c) alin. 2 din Legea nr. 146/1997, modificată, prin care se stabilesc taxe judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri adresate instantei de judecată si în legătură cu care se sustinea, ca si în prezenta cauză, încălcarea dreptului de proprietate privată prevăzut de art. 41 din Constitutie (devenit art. 44), Curtea Constitutională a statuat că sinstituirea taxei de timbru nu afectează existenta dreptului de proprietate si nici protectia acestuia”. Rezultă că nici scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe, astfel cum este reglementată de textul de lege criticat, nu este contrară prevederilor art. 44 din Constitutie, republicată.

Asa fiind, întrucât în cauză nu au fost formulate argumente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate anterior îsi mentin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, introdus prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Norecom GmbH IM & Export”, cu sediul ales în municipiul Bucuresti, în Dosarul nr. 9.158/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 - municipiul Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Consiliului Superior pentru Reforma Administratiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice si Ajustare Structurală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Consiliul Superior pentru Reforma Administratiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice si Ajustare Structurală, denumit în continuare Consiliul superior, organism fără personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Consiliul superior are rolul de a asigura corelarea si monitorizarea procesului de reformă a administratiei publice si a politicilor publice la nivelul tuturor ministerelor si al celorlalte autorităti si institutii publice, precum si al consiliilor, comitetelor si comisiilor interministeriale care gestionează politica Guvernului în domeniile specifice.

(2) Consiliul superior are următoarele obiective:

a) urmărirea asigurării caracterului unitar si coerent al strategiilor si politicilor la nivelul autoritătilor si institutiilor publice, în vederea îndeplinirii cerintelor de integrare euroatlantică;

b) asigurarea monitorizării strategiilor privind reforma administratiei publice;

c) eficientizarea comunicării si coordonării activitătii consiliilor, comitetelor si comisiilor interministeriale care gestionează politica Guvernului în domeniile specifice;

d) urmărirea stadiului realizării reformei în administratia publică;

e) urmărirea modului de implementare a strategiilor si politicilor la nivelul autoritătilor si institutiilor publice;

f) analizarea rezultatelor si a stadiului implementării programului PAL - Banca Mondială.

Art. 3. - (1) Componenta Consiliului superior este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La lucrările Consiliului superior pot participa, în calitate de invitat, reprezentanti ai altor autorităti sau institutii publice si alti reprezentanti, în functie de problemele incluse pe ordinea de zi.

Art. 4. - Consiliul superior adoptă hotărâri cu caracter obligatoriu pentru celelalte consilii, comitete si comisii interministeriale.

Art. 5. - (1) Consiliul superior se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui acestuia.

(2) Consiliul superior poate constitui grupuri de lucru formate din specialisti din cadrul autoritătilor publice reprezentate.

Art. 6. - (1) Secretariatul tehnic al Consiliului superior se asigură, după caz, de către Unitatea de Politici Publice organizată în structura Secretariatului General al Guvernului, de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice organizată în structura Ministerului Administratiei si Internelor si de către Unitatea de management al proiectului privind reforma administratiei publice (UMP-PAL) organizată la nivelul aparatului de lucru al primului-ministru.

(2) Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice coordonează activitatea retelei nationale pentru monitorizarea reformei administratiei publice.

(3) Unitatea de Politici Publice coordonează activitatea secretariatelor tehnice ale consiliilor, comitetelor si comisiilor interministeriale stabilite potrivit legii.

(4) Unitatea de Politici Publice colaborează cu secretarii de stat sau cu asimilatii acestora, desemnati în acest scop de conducătorii ministerelor si ai celorlalte institutii si autorităti publice.

Art. 7. - Consiliul superior îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului de functionare aprobat de presedinte în cadrul primei sedinte, care va avea loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.623.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului Superior pentru Reforma Administratiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice si Ajustare Structurală

 

01. Primul-ministru al României - presedinte;

02. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului - vicepresedinte;

03. Ministrul administratiei si internelor - vicepresedinte;

04. Ministrul finantelor publice - vicepresedinte;

05. Ministrul delegat pentru administratia publică - membru;

06. Ministrul afacerilor externe - membru;

07. Ministrul integrării europene - membru;

08. Ministrul justitiei - membru;

09. Ministrul apărării nationale - membru;

10. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei - membru;

11. Ministrul economiei si comertului - membru;

12. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului - membru;

13. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului - membru;

14. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului - membru;

15. Ministrul culturii si cultelor - membru;

16. Ministrul sănătătii - membru;

17. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei - membru;

18. Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control - membru;

19. Directorul de cabinet al primului-ministru sau un consilier de stat desemnat de primul-ministru, după caz - membru;

20. Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului - membru;

21. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare - membru;

22. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie - membru;

23. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - membru;

24. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap - membru;

25. Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale - membru;

26. Presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine - membru;

27. Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie - membru;

28. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport - membru;

29. Presedintele Comisiei Nationale de Prognoză - membru;

30. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici - membru.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea unor reglementări în domeniul contabilitătii

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 38 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru perioada 2001-2004 programul de implementare a prezentelor reglementări este prevăzut mai jos.

 

Sfârşitul exercitiului financiar

Cifra de afaceri a anului anterior (euro)

Total active pentru anul anterior (euro)

Număr mediu

de salariati

ai anului anterior

31 decembrie 2001

peste 9 milioane

peste 4,5 milioane

250

31 decembrie 2002

peste 8 milioane

peste 4,0 milioane

200

31 decembrie 2003

peste 7,3 milioane

peste 3,65 milioane

150

31 decembrie 2004

peste 7,3 milioane

peste 3,65 milioane

50”

 

(2) Lista cuprinzând persoanele juridice care aplică efectiv, începând cu anul 2004, reglementările mentionate la alin. (1) si retratează situatiile financiare ale anului 2003 este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu exercitiul financiar al anului 2005, alineatul (1) al articolului 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 si nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Prezentele reglementări se aplică persoanelor juridice care îndeplinesc cel putin două dintre criteriile mentionate mai jos:

a) cifra de afaceri - până la 7,3 milioane euro;

b) total active - până la 3,65 milioane euro;

c) număr mediu de salariati - până la 50.”

Art. 3. - Punctul 9.2 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Situatiile financiare anuale ale întreprinderii se supun spre aprobare de către adunarea generală a actionarilor sau asociatilor, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.”

Art. 4. - Litera a) a punctului 5.35 din Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificările si completările ulterioare, si punctul 4.43 din capitolul II sectiunea a 4-a din Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, se modifică si vor avea următorul cuprins: “Pentru prezentarea unei imagini fidele a pozitiei financiare si performantei în situatiile financiare anuale, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, pot efectua reevaluarea imobilizărilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.

Valoarea reevaluată reprezintă valoarea justă sau costul curent al imobilizărilor corporale la data situatiilor financiare.

Aceste valori se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati.”

Art. 5. - Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, se modifică după cum urmează:

a) în tot cuprinsul normelor, expresia “conturi consolidate” se înlocuieste cu expresia “situatii financiare consolidate”;

b) situatiile financiare consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, situatia consolidată a modificărilor capitalului propriu, politicile contabile si notele explicative. După caz, poate fi întocmită si situatia consolidată a fluxurilor de trezorerie;

c) situatiile financiare consolidate trebuie să furnizeze o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei, modificărilor capitalului propriu si, eventual, a fluxurilor de trezorerie ale societătilor incluse în consolidare, luate ca un tot unitar. Ele trebuie să precizeze politicile contabile adoptate în procesul de determinare a sumelor corespunzătoare posturilor cuprinse în situatiile financiare consolidate.

Art. 6. - (1) Începând cu situatiile financiare ale anului 2005, Standardele Internationale de Raportare Financiară1) (IFRS2)), asa cum sunt prezentate si publicate de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate, se aplică de următoarele categorii de persoane juridice:

a) persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificările ulterioare;

b) institutiile reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;

c) institutiile de credit;

d) societătile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare si brokerii de asigurare;

e) companiile si societătile nationale, regiile autonome si alte persoane juridice de interes public nominalizate de Ministerul Finantelor Publice prin ordin al ministrului finantelor publice;

f) persoanele juridice care apartin unui grup de societăti si intră în perimetrul de consolidare de către o societatemamă care aplică Standardele Internationale de Raportare Financiară;

g) persoanele juridice care la sfârsitul anului precedent depăsesc două din următoarele trei criterii:

- cifra de afaceri - peste 7,3 milioane euro;

- total active - peste 3,65 milioane euro;

- număr mediu de salariati - peste 50;

h) persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-g), pe baza aprobării date de Directia de reglementări contabile din Ministerul Finantelor Publice, ca urmare a optiunii acestora de aplicare a IFRS. Aceste persoane juridice pot aplica prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiară chiar de la înfiintarea lor.

(2) Până în anul 2005, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) aplică reglementările contabile specifice, aprobate potrivit legii.

(3) În vederea asigurării comparabilitătii cu situatiile financiare ale anului 2005, situatiile financiare ale anului 2004, întocmite de persoanele juridice prevăzute la alin. (1) potrivit reglementărilor contabile aplicabile si depuse la organele în drept în conformitate cu prevederile legale, vor fi retratate conform Standardelor Internationale de Raportare Financiară, fără a fi depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) au obligatia să asigure continuitatea aplicării Standardelor Internationale de Raportare Financiară si auditarea situatiilor financiare conform reglementărilor legale în domeniu.

(2) Fac obiectul auditării de către auditori financiari, potrivit legii, si situatiile financiare ale anului 2004, retratate în conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiară.

Art. 8. - (1) Începând cu situatiile financiare ale anului 2005, grupurile de societăti întocmesc situatii financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicate, astfel:

- persoanele juridice care aplică Standardele Internationale de Raportare Financiară efectuează consolidarea în conformitate cu prevederile acestora;

- persoanele juridice care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, pot proceda la întocmirea situatiilor financiare consolidate.

Întocmirea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000, avându-se în vedere si prevederile art. 5.

(2) Situatiile financiare consolidate ale anului 2005 vor contine informatii comparative pentru anul 2004.

(3) Începând cu exercitiul financiar al anului 2005, o copie a raportului anual consolidat va fi depusă la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, unde este înregistrată societatea-mamă, în termen de 180 de zile de la încheierea exercitiului financiar. Nedepunerea acesteia se sanctionează potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 9. - (1) Persoanele juridice vor procura de la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, urmând a depune, în termenul prevăzut de lege, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta si situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, împreună cu o copie a codului fiscal/codului unic de înregistrare, raportul administratorului, raportul auditorului financiar sau raportul cenzorilor, după caz, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

(2) La întocmirea situatiilor financiare anuale se va tine seama de reglementările contabile aplicabile si de prevederile cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.784/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2003, si pct. 3-6 din Normele privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, precum si orice dispozitie contrară.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.827.


1) Standardele Internationale de Raportare Financiară includ:

a) Standardele Internationale de Raportare Financiară;

b) Standardele Internationale de Contabilitate; si

c) Interpretările emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRIC) sau de fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) si adoptate de IASB.

2) IFRS, conform abrevierii din limba engleză pentru “International Financial Reporting Standards”.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Articolul 7 alineatul (4) din Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Membrii C.A.L.C. sunt desemnati după cum urmează:

a) Directia relatii culte din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor - 2 membri;

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - 2 membri;

c) Uniunea Arhitectilor din România - 3 membri;

d) Uniunea Artistilor Plastici din România - 1 membru;

e) Uniunea Natională a Restauratorilor de Monumente Istorice - 1 membru.”

 

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 2.891.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a nisipului bituminos din perimetrul Păcureti-Matita-Măgura

 

Având în vedere:

- prevederile art. 31 lit. b), art. 32 si ale art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003;

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.024 din 13 ianuarie 2004,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare a nisipului bituminos din perimetrul Păcureti-Matita-Măgura, judetul Prahova, convenită prin licenta de concesiune pentru explorare nr. 1.830/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Rompetrol” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2004.

Nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei si lăuzei

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. OB 147/2004 al Directiei generale asistentă medicală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind Metodologia efectuării consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetul gravidei si Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei si lăuzei, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prevederile protocolului prevăzut la art. 1 vor fi aplicate la nivelul retelei medicale primare si de specialitate publice si private.

(2) Carnetul gravidei se constituie ca document medical la purtător si suport al informatiei medicale între diferitele esaloane ale serviciilor medicale.

(3) Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei si lăuzei constituie suport al informatiei medicale anexă la fisa de consultatii medicale a pacientei în cabinetele medicilor de familie si în cabinetele de specialitate.

(4) Completarea informatiilor prevăzute în Carnetul gravidei si în Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei si lăuzei este obligatorie pentru tot personalul medical din unităti publice sau private care furnizează servicii medicale femeii gravide.

(5) Directiile judetene de sănătate publică si casele judetene de asigurări de sănătate vor asigura distributia Protocolului privind Metodologia efectuării consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei si lăuzei către toti medicii de familie sau, după caz, de specialitate, din teritoriul de competentă.

Art. 3. - Directiile din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile judetene de sănătate publică, casele judetene de asigurări de sănătate, Colegiul Medicilor din România, unitătile medicale spitalicesti si de asistentă primară, precum si alte unităti din subordinea Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2004.

Nr. 12.


*) Anexele nr. 1, 2 si 3 vor fi transmise unitătilor interesate.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor ministrului administratiei si internelor nr. 525/2003 privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

 

Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale cap. III sectiunea 1 din Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 alineatul (1) litera b) din Instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 525/2003 privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 24 septembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) la Directia Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, de către membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditate în România, precum si de către persoanele care au obtinut aprobarea secretarului de stat din Ministerul Administratiei si Internelor care coordonează Politia Română.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2004.

Nr. 103.