MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 57         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 491 din 16 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, precum si ale art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările  ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.624/2003. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

 

22. - Hotărâre privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale

 

23. - Hotărâre privind acoperirea cheltuielilor de diurnă si transport international pe ruta Bucuresti-Tel Aviv-Bucuresti, aferente participării tinerilor politicieni români la cursul de specializare în domeniul Holocaustului, Israel, 8-15 noiembrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30/39. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind Lista preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 491

din 16 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, precum si ale art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, precum si ale art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Glubedex” - S.A. Brăila si din oficiu de către instantă în Dosarul nr. 5.378/2003 al Judecătoriei Brăila.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece principiul egalitătii în fata legii presupune aceeasi situatie juridică. Or, în cauză nu se poate pune problema egalitătii între cele două categorii de societăti la care se referă art. 38 lit. a) din Legea nr. 521/2002.

Referitor la prevederile art. 62 din acelasi act normativ, reprezentantul Ministerului Public arată că din analiza textului supus controlului nu se desprinde în nici un fel concluzia că acesta s-ar aplica retroactiv.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, apreciază că problema aplicării în timp a legilor contraventionale a fost solutionată prin aprobarea Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, conform căreia retroactivează doar legea penală sau contraventională mai favorabilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 august 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.378/2003, Judecătoria Brăila a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, precum si ale art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată, în dosarul de mai sus, de Societatea Comercială “Glubedex” - S.A. Brăila pentru art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002 si din oficiu de către instanta de judecată pentru art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 521/2002, autorul acesteia sustine că prevederile respective sunt neconstitutionale, întrucât vizează situatii juridice din trecut si restrâng un drept câstigat în afara sferei de reglementare prevăzute în art. 53 din Constitutie. Prin anularea unor acte administrative (cum ar fi autorizatii de comercializare) înainte de expirarea termenului legal sunt afectate drepturile si interesele agentului economic, creându-se o situatie de insecuritate a mediului de afaceri cu consecinta afectării dreptului de proprietate ocrotit de Constitutie si de Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

De asemenea, prevederile art. 38 lit. a) din Legea nr. 521/2002, care instituie în sarcina anumitor agenti economici necesitatea de a achita obligatiile fiscale restante fată de bugetul de stat, aduc atingere principiului egalitătii în fata legii, deoarece alti agenti economici nu sunt obligati la obtinerea autorizatiilor, desi comercializează alcool, iar ceilalti agenti economici care nu comercializează alcool pot să desfăsoare activitatea indiferent dacă înregistrează sau nu obligatii fiscale la bugetul de stat.

Instanta de judecată, în calitate de autor al exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. nr. 2/2001, sustine că prevederile referitoare la nesanctionarea si neexecutarea sanctiunilor deja aplicate pentru fapte care nu mai sunt prevăzute de noul act normativ ca fiind contraventii, precum si cele referitoare la aplicarea si la executarea sanctiunii mai usoare prevăzute de noul act normativ consacră în mod expres principiul retroactivitătii legii mai favorabile în materia răspunderii contraventionale, situatie ce contravine dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală.

Judecătoria Brăila apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002 este neîntemeiată, întrucât textele criticate impun agentilor economici anumite obligatii pe care trebuie să le îndeplinească pentru viitor, si anume până la data de 15 noiembrie 2002 (Legea nr. 521/2002 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv 2 august 2002), si ca atare dispozitiile nu se aplică retroactiv si nu contravin prevederilor referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. De asemenea, instanta apreciază că este dreptul statului ca prin organele sale abilitate să reglementeze conditii diferite pentru situatii diferite. Principiul egalitătii în fata legii presupune un tratament egal pentru situatii juridice identice. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că sustinerea încălcării principiului neretroactivitătii legii apare nefundamentată, deoarece din continutul reglementării nu rezultă aspecte de retroactivitate, prevederile legale în discutie producând efecte numai pentru viitor, chiar dacă legea nouă se aplică si efectelor produse de situatiile juridice anterioare, după intrarea ei în vigoare.

Nici raportarea la art. 16 alin. (1) si art. 49 devenit art. 53 din Constitutie nu poate fi avută în vedere, întrucât art. 16 alin. (1) se referă la egalitatea în drepturi a cetătenilor, si nu a persoanelor juridice, iar în raport cu art. 53 nu se constată restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, Legea nr. 521/2002 stabilind unele obligatii în sarcina agentilor economici, ce nu afectează exercitarea drepturilor si libertătilor acestora. În ceea ce priveste critica adusă art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, Guvernul a făcut trimitere la Decizia nr. 197/2003 prin care Curtea Constitutională a statuat că aceste prevederi nu aduc atingere principiului neretroactivitătii legii.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată, deoarece prin acordarea de facilităti doar acelor agenti economici care au obtinut înlesniri la plata sumelor reprezentând obligatii fiscale nu se aduce atingere egalitătii în drepturi a cetătenilor. Astfel, prin faptul că în cazul anumitor agenti economici obligatiile fiscale nu sunt considerate restante, ei putând obtine autorizatii de comercializare fără achitarea acestora, se creează o situatie juridică distinctă, care justifică un regim juridic diferit. Referitor la neconstitutionalitatea prevederilor art. 62 din Legea nr. 521/2002, fată de dispozitiile art. 15 alin. (2) si art. 49 devenit art. 53 din Constitutie, Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt de imediată aplicabilitate si produc efecte numai pentru viitor, iar prevederile referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti nu au incidentă în cauză.

Invocarea încălcării dispozitiilor art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale este nerelevantă, întrucât acestea se referă la altceva, si anume la dreptul persoanei la libertate si sigurantă.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, Avocatul Poporului apreciază că reglementarea este conformă regulii constitutionale a legii penale mai favorabile, prevăzută de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, chiar dacă este aplicabilă unor fapte considerate contraventii. De altfel, Curtea Constitutională a statuat prin Decizia nr. 318/2003 că legislatia contraventională din România intră sub incidenta prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si prin urmare nu se justifică o eventuală sanctionare contraventională a unei persoane pentru o faptă săvârsită în trecut, în conditiile în care această faptă nu mai constituie, în prezent, contraventie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern si de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, precum si dispozitiile art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, care au următorul continut: - Art. 38 lit. a): “Agentii economici nu vor fi autorizati în situatia în care:

a) înregistrează obligatii fiscale restante fată de bugetul de stat. Nu se consideră obligatii fiscale restante fată de bugetul de stat sumele pentru care agentii economici au obtinut înlesniri la plata acestora, potrivit reglementărilor legale;”;

- Art. 62: “(1) Agentii economici care detin autorizatii de comercializare valabile pe toată perioada de desfăsurare a activitătii, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligatia ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizatii organelor emitente în vederea anulării si emiterii unor noi autorizatii. După data de 15 noiembrie 2002 autorizatiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei

legi sunt nule de drept.

(2) Eliberarea noilor autorizatii se face cu plata taxei aferente si în conditiile prevăzute în prezenta lege.”;

- Art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi: “(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contraventie, ea nu se mai sanctionează, chiar dacă a fost săvârsită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.

(2) Dacă sanctiunea prevăzută în noul act normativ este mai usoară se va aplica aceasta. […]”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 49 din Constitutia României, ale art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

După aprobarea Legii de revizuire a Constitutiei României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile constitutionale invocate sunt cuprinse în art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 53 cu următorul continut:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

- Art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “1. Orice persoană are dreptul la libertate si la sigurantă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia următoarelor cazuri si potrivit căilor legale:

a) dacă este detinut legal pe baza condamnării pronuntate de către un tribunal competent;

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronuntată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligatii prevăzute de lege;

c) dacă a fost arestat sau retinut în vederea aducerii sale în fata autoritătii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârsit o infractiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârsească o infractiune sau să fugă după săvârsirea acesteia;

d) dacă este vorba de detentia legală a unui minor, hotărâtă pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legală, în scopul aducerii sale în fata autoritătii competente;

e) dacă este vorba despre detentia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;

f) dacă este vorba despre arestarea sau detentia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se afla în curs o procedură de expulzare ori de extrădare.

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt si într-o limbă pe care o întelege, asupra motivelor arestării sale si asupra oricărei acuzatii aduse împotriva sa.

3. Orice persoană arestată sau detinută, în conditiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atributiilor judiciare si are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garantii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la

audiere.

4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detinere are dreptul să introducă un recurs în fata unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalitătii detinerii sale si să dispună eliberarea sa dacă detinerea este ilegală.

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei detineri în conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptul la reparatii.”

- Art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale:

“Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că pentru a se putea retine o inegalitate de tratament juridic al unor subiecte de drept este necesar ca acestea să se afle în aceeasi situatie juridică. În cazul de fată, agentii economici care înregistrează obligatii fiscale restante fată de bugetul de stat - si care, tinând seama de această împrejurare, nu vor fi autorizati - nu se află în aceeasi situatie juridică cu agentii economici care nu au asemenea obligatii restante, cărora li se eliberează autorizatia prevăzută de lege. Situatia este diferită si în ceea ce priveste agentii economici care au obtinut înlesniri la plata obligatiilor fiscale, deoarece acestia, potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, trebuie să îndeplinească anumite criterii de performantă economico-financiară si de disciplină fiscală.

Discriminarea fiind justificată, nu se poate primi critica privind încălcarea art. 16 din Constitutia României.

Curtea constată că reglementarea instituită în art. 62 din Legea nr. 521/2002 nu contine nici o dispozitie din care s-ar putea deduce că restrânge exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti si că se aplică retroactiv. Dimpotrivă, textul mentionează o dată ulterioară intrării în vigoare, până la care agentii economici au obligatia să prezinte autorizatiile pe care le detin organelor emitente, în vederea anulării si emiterii unor noi autorizatii, stabilind astfel unele obligatii ce cad în sarcina acestora, obligatii care nu afectează însă exercitarea neîngrădită a drepturilor si libertătilor consacrate de Legea fundamentală.

Dispozitiile din conventiile internationale invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate nu au legătură cu motivele invocate de autorul exceptiei.

Referitor la exceptia ridicată din oficiu de instanta de judecată, Curtea retine că, în prezent, ca urmare a revizuirii Constitutiei, principiul aplicării legii mai favorabile se aplică si în cazul legii contraventionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4) si art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 53 din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 lit. a) si art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si de autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, precum si ale art. 12 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Glubedex” - S.A. Brăila si din oficiu de către instanta de judecată în Dosarul nr. 5.378/2003 al Judecătoriei Brăila.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se organizează Agentia Natională pentru Protectia Familiei, denumită în continuare agentie, institutie publică cu personalitate juridică care functionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În subordinea agentiei functionează Centrul-Pilot de Asistentă si Protectie a Victimelor Violentei si Centrul de Informare si Consultantă pentru Familie.

(3) În coordonarea metodologică a agentiei, la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti, în cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, se constituie un compartiment cu atributii privind combaterea violentei în familie.

(4) Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. - Principalele obiective ale agentiei sunt:

a) promovarea valorilor familiale, a întelegerii si întrajutorării în familie, prevenirea si combaterea violentei în relatiile dintre membrii acesteia;

b) sprijinirea membrilor de familie aflati în dificultate ca urmare a actelor de violentă în familie;

c) sprijinirea victimelor prin consiliere, programe de recuperare a sănătătii si de reinsertie socială;

d) asistarea agresorilor prin tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, după caz;

e) protejarea victimelor, în special a minorilor, prin măsuri de păstrare a confidentialitătii asupra identitătii si dificultătilor lor, precum si prin măsuri de protectie psihologică a acestora, în timpul instrumentării cazului;

f) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale, în scopul prevenirii si combaterii violentei în familie.

Art. 3. - (1) Agentia coordonează punerea în aplicare a măsurilor de prevenire si combatere a violentei în familie prin informarea, consilierea si consultanta familială, medierea în cazurile de violentă în familie, avizarea centrelor pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei în familie si a centrelor de asistentă destinate agresorilor.

(2) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul îngrijirii si protectiei victimelor violentei în familie, agentia are următoarele atributii principale:

a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor în domeniul fenomenului violentei în familie;

b) controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate si îndrumarea metodologică a activitătilor unitătilor destinate prevenirii si combaterii violentei în familie;

c) finantarea sau, după caz, cofinantarea programelor specifice în domeniul apărării si consolidării familiei, precum si al îngrijirii si protectiei victimelor violentei în familie;

d) avizarea înfiintării centrelor pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei în familie si a centrelor de asistentă destinate agresorilor;

e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenta în familie în cadrul serviciului telefonic de urgentă cu număr unic de apel care functionează potrivit legii;

f) instruirea, autorizarea si coordonarea activitătii profesionale a asistentilor familiali;

g) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;

h) efectuarea de studii si cercetări, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;

i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violentă în familie;

j) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali, precum si a mijloacelor de comunicare în masă;

k) elaborarea protocoalelor de functionare si a ghidurilor de bune practici în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si finantarea agentiei

 

Art. 4. - (1) Conducerea agentiei este exercitată de un presedinte, asimilat din punct de vedere al salarizării cu functia de director general din minister si numit de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, în conditiile legii.

(2) Pe lângă presedinte functionează un consiliu consultativ.

Art. 5. - (1) Presedintele conduce întreaga activitate a agentiei si o reprezintă în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu persoane fizice si juridice.

(2) Presedintele reprezintă agentia în relatiile cu organismele internationale în domeniu.

(3) Presedintele este ordonator secundar de credite si în exercitarea atributiilor sale emite decizii.

(4) Presedintele îndeplineste următoarele atributii principale:

a) coordonează activitatea de elaborare a strategiei nationale pentru protectia victimelor violentei în familie si a planurilor de actiune adoptate si actionează pentru aplicarea acestora;

b) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Muncii,

Solidaritătii Sociale si Familiei;

c) urmăreste si controlează aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte si propune măsuri pentru realizarea conditiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internationale;

d) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

e) aprobă statul de functii al agentiei, conduce aparatul propriu, numeste si eliberează din functie personalul propriu, în conditiile legii;

f) consultă periodic organizatiile neguvernamentale active în domeniu, în vederea întocmirii raportului prevăzut la alin. (5).

(5) Presedintele agentiei elaborează, semestrial, un raport privind aplicarea strategiei si a programelor în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie, pe care îl înaintează ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 6. - (1) Consiliul consultativ este format din 7 membri si are în componenta sa câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Sănătătii, Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Consiliul consultativ evaluează anual activitatea agentiei, propune si analizează măsurile de îmbunătătire a activitătii agentiei, asigură cooperarea dintre ministerele si institutiile nominalizate la alin. (1).

Art. 7. - Structurile teritoriale aflate în coordonarea agentiei îndeplinesc următoarele atributii:

a) realizează baza de date pentru gestionarea situatiilor de violentă în familie;

b) initiază si coordonează parteneriate sociale, în scopul prevenirii si combaterii violentei în familie;

c) asigură consilierea membrilor de familie aflati în dificultate;

d) sprijină victimele, inclusiv prin programe de recuperare a sănătătii si de reinsertie socială;

e) asistă agresorii prin înlesnirea accesului la tratamente psihologice, respectiv psihiatrice, de dezalcoolizare, de dezintoxicare, după caz;

f) asigură protectia victimelor si, în special, a minorilor, prin măsuri de păstrare a confidentialitătii asupra identitătii si dificultătilor lor, precum si prin măsuri de protectie psihologică a acestora, în timpul instrumentării cazului;

g) monitorizează, prin raportări trimestriale către conducerea agentiei, activitatea specifică din centrele pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, din centrele de recuperare pentru victimele violentei în familie si din centrele de asistentă destinate agresorilor;

h) instruiesc si coordonează activitătile profesionale ale asistentilor familiali;

i) organizează cursuri de cunoastere a formelor de violentă în familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;

j) colaborează cu mijloacele locale de informare în masă pentru campanii de informare si educare a comunitătilor tintă, precum si pentru elaborarea materialelor promotionale specifice;

k) promovează, în colaborare cu inspectoratul scolar judetean si inspectoratul judetean de politie, cunostinte, atitudini si comportamente favorabile rezolvării conflictualitătii intrafamiliale prin mediere si negociere;

l) colaborează cu agentul de politie de proximitate în cazul declansării unei violente în familie.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agentiei este de 40 si se asigură, începând cu luna ianuarie 2004, prin transfer de la Inspectia Muncii.

(2) Posturile necesare functionării compartimentului prevăzut la art. 1 alin. (3) vor fi asigurate prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si institutiilor publice subordonate, finantate de la bugetul de stat.

(3) Personalul agentiei este format din functionari publici si personal contractual, încadrati în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale agentiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizări în conditiile legii.

(3) Cheltuielile curente si de capital pe anul 2004 pentru functionarea aparatului central al agentiei se asigură prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspectiei Muncii, cu încadrarea în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004.

(4) Cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru functionarea institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (2), precum si cele aferente compartimentului constituit în cadrul directiilor teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate socială se finantează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(5) Agentia se dotează, pentru activităti specifice desfăsurate, cu un număr de 2 autoturisme, având un consum lunar de carburanti de 300 litri pe autoturism.

Art. 10. - Agentia decontează cheltuielile legate de consilierea juridică si psihosocială si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei în familie, în baza programelor elaborate conform atributiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 11. - Regulamentul de organizare si functionare a agentiei, precum si structura organizatorică a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. - Agentia elaborează standardele de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei în familie, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.624.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Apărării Nationale poate trimite personal militar si civil pentru a fi încadrat la reprezentantele României pe lângă organizatiile internationale, în structurile comandamentelor, agentiilor si institutiilor NATO sau ale Uniunii Europene, precum si la alte organizatii internationale/regionale militare sau civile ori la alte institutii din străinătate.

Art. 2. - Încadrarea si trimiterea la post a personalului prevăzut la art. 1 se fac prin ordin al ministrului apărării nationale, potrivit legii.

Art. 3. - Salarizarea, fondurile necesare cazării si alte drepturi în valută si în lei, ce revin personalului prevăzut la art. 1, se asigură potrivit dispozitiilor legale si conform echivalărilor prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări institutionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa - SHAPE.

Art. 4. - (1) Ministerul Apărării Nationale asigură cheltuielile determinate de transportul bagajelor personalului militar si civil trimis în misiune permanentă în străinătate, pentru cantitătile si în conditiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Cheltuielile mentionate la alin. (1) se asigură în următoarele situatii:

a) cu ocazia plecării si venirii definitive la si de la post;

b) cu ocazia mutării în interesul serviciului în tara de resedintă sau într-o altă tară străină.

Art. 5. - Ministerul Apărării Nationale asigură cheltuielile de transport al bunurilor materiale destinate dotării locuintelor si/sau birourilor în localitătile de executare a misiunii.

Art. 6. - (1) Ministerul Apărării Nationale asigură, pentru personalul prevăzut la art. 1, autovehicule de serviciu si fondurile necesare utilizării, întretinerii si reparării lor, potrivit legii.

(2) Personalul care are dreptul la autovehicule de serviciu, tipul, modul de folosire si reparare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale.

(3) În situatia în care personalului militar si civil propriu nu i se pot asigura autovehicule de serviciu în conditiile prevăzute la alin. (1), acesta poate închiria autovehicule, cu aprobarea ministrului apărării nationale, în conditiile prevăzute de lege, sau poate folosi autovehiculele proprietate personală pentru deplasări în interes de serviciu, sumele urmând a fi decontate periodic pe bază de documente justificative.

Art. 7. - (1) Personalul prevăzut la art. 1 poate organiza activităti de protocol si reprezentare cu prilejul Zilei Nationale a României, Zilei Armatei României, precum si al altor evenimente.

(2) Conditiile de desfăsurare a activitătilor prevăzute la alin. (1) si cheltuielile aferente acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică în limita fondurilor aprobate Ministerului Apărării Nationale prin legile bugetare anuale.

Art. 9. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 319/1998 privind încadrarea unor ofiteri români în comandamentele NATO, nepublicată, cu modificările ulterioare.

(2) Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări institutionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 22.


*) Anexa nr. 1 se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Nationale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.

 

ANEXA Nr. 2

CRITERII

privind transportul bagajelor personale

 

1. Personalul militar si civil din cadrul Ministerului Apărării Nationale, trimis în misiune permanentă în străinătate la organizatiile militare internationale, are dreptul să transporte, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Nationale, următoarele cantităti pe familie, în care se include si greutatea ambalajelor, diferentiate în raport cu functia îndeplinită, astfel:

a) 150 kg - personalul prevăzut cu functii de maistru militar, subofiter si personal civil;

b) 175 kg - personalul prevăzut cu functii de la sublocotenent la colonel;

c) 200 kg - personalul prevăzut cu functii de general.

2. Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe bază de documente justificative, în limita tarifelor practicate de companiile care efectuează transportul cu avionul, ca bagaj neînsotit.

3. În situatia în care personalul militar si civil transportă bagajele în alte conditii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se decontează în limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor pct. 1 si 2.

4. În cantitătile de bagaje personale, prevăzute mai sus, nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de călătorie.

5. Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor ocazionate de manipulare, taxe de înmagazinare, asigurări, altele decât cele care rezultă din aplicarea tarifelor în conditiile prezentei anexe, se suportă de către personalul în cauză.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea cheltuielilor de diurnă si transport international pe ruta Bucuresti-Tel Aviv-Bucuresti, aferente participării tinerilor politicieni români la cursul de specializare în domeniul Holocaustului, Israel, 8-15 noiembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suportarea cheltuielilor de diurnă si transport international pe ruta Bucuresti-Tel Aviv-Bucuresti, aferente participării a sapte tineri politicieni români, în perioada 8-15 noiembrie 2003, la cursul de specializare în domeniul Holocaustului, organizat în cadrul programelor oferite de Scoala Internatională de Studii ale Holocaustului, de pe lângă Memorialul Yad Vashem de la Ierusalim.

Art. 2. - Cheltuielile prevăzute la art. 1, în valoare de 148.246.000 lei, se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

 

1. Cheltuieli de diurnă 1.014.000 lei (30 USD) x 7 zile x 7 persoane

Subtotal cap. I: 49.686.000 lei

2. Transport international pe ruta Bucuresti-Tel Aviv-Bucuresti 14.080.000 lei (352 euro) x 7 persoane

Subtotal cap. II: 98.560.000 lei

TOTAL GENERAL I + II: 148.246.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 30 din 19 ianuarie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 39 din 13 ianuarie 2004

 

ORDIN

privind Lista preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. OB 372/29/2004 al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Până la intrarea în vigoare a Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se utilizează preturile de referintă valabile pentru anul 2003, conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003, indexate cu cota de 9% reprezentând T.V.A., care se aplică începând cu anul 2004.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea