MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 61         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Hotărâre privind constituirea societătii administrator al Parcului industrial “Roman” Brasov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.106/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea Programului de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă

 

1. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

3. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută si verifică instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

39. - Ordin al ministrului sănătătii privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

39. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrărilor de constructii si instalatii. Caietul IV: Instalatii interioare”, indicativ GP-090-03

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

7. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 796/2003 privind aprobarea Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea societătii administrator al Parcului industrial “Roman” Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea administrării Parcului industrial “Roman” Brasov se constituie societatea administrator, societate comercială pe actiuni, denumită Societatea Comercială “Pro Roman” - S.A. Brasov, care se va înfiinta în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Structura actionariatului si cota de participare la capitalul social al societătii administrator prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

- Asociatia Pro Brasov - 80%;

- Pesaka Astana (M) Sdn. Bhd. - 10%;

- Universitatea “Transilvania” Brasov - 2%;

- Uniunea Generală a Industriasilor din România “U.G.I.R. 1903” Brasov - 3%;

- Camera de Comert si Industrie Brasov - 5%.

Art. 3. - Obiectul principal de activitate al societătii administrator prevăzute la art. 1 va fi administrarea Parcului industrial “Roman” Brasov.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2003 privind constituirea societătii administrator al Parcului industrial “Roman” Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 24 noiembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 24.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Programului de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă

 

În temeiul prevederilor art. 3 pct. 1 lit. b) din cap. III din Programul national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 48/2003, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

văzând Referatul de aprobare nr. 158.271 din 4 decembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.106.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE ACTIUNI

pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul program stabileste etapele, obiectivele, responsabilitătile si actiunile care trebuie întreprinse pentru realizarea standardelor de calitate si salubritate pentru laptele materie primă destinat procesării industriale, în conformitate cu standardele stabilite în cap. IV din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002.

Art. 2. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului program, în cadrul directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, prin decizie a directorului executiv, se vor nominaliza persoanele care îndeplinesc atributiile specifice la nivelul directiei sanitare veterinare în domeniul supravegherii si controlului productiei si procesării laptelui si produselor lactate.

 

CAPITOLUL II

Etapele si obiectivele prezentului program

 

Art. 3. - Pentru atingerea parametrilor de calitate si salubritate ai laptelui materie primă destinat procesării industriale, în cadrul prezentului program se stabilesc următoarele etape:

a) etapa I: perioada 1 martie 2004-31 decembrie 2004;

b) etapa a II-a: perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2006;

c) etapa a III-a: perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008;

d) etapa a IV-a: perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010.

Art. 4. - Obiectivele stabilite pentru etapa I a prezentului program sunt următoarele:

a) realizarea de instruiri pentru fermieri referitoare la igiena adăposturilor pentru animale, igiena si bunăstarea animalelor, igiena mulsului, colectării si transportului laptelui materie primă;

b) asigurarea conditiilor de igienă a mulsului si de bunăstare a animalelor în exploatatiile autorizate de animale producătoare de lapte materie primă;

c) colectarea laptelui materie primă destinat procesării în unităti autorizate numai la nivelul centrelor de colectare autorizate conform cerintelor legislatiei specifice;

d) efectuarea unor analize fizico-chimice pentru determinarea grăsimii, aciditătii, densitătii, gradului de impurificare si temperaturii la laptele materie primă la nivelul centrelor de colectare;

e) organizarea la nivel national a retelei de recoltare a probelor de lapte materie primă la nivelul producerii si al procesării laptelui materie primă;

f) asigurarea capacitătii analitice în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, în vederea testării calitătii laptelui materie primă;

g) constituirea bazei de date pentru monitorizarea parametrilor de calitate ai laptelui materie primă.

Art. 5. - Obiectivele stabilite pentru etapa a II-a a prezentului program sunt următoarele:

a) reducerea numărului total de germeni/ml lapte materie primă < 1.000.000 si a numărului de celule somatice/ml lapte materie primă < 600.000;

b) aplicarea programelor de autocontrol la nivelul fiecărei exploatatii autorizate de animale producătoare de lapte, de către toti producătorii, pentru asigurarea calitătii laptelui materie primă;

c) monitorizarea permanentă a parametrilor de calitate si salubritate ai laptelui materie primă destinat procesării, provenit de la detinătorii de animale producătoare de lapte materie primă si de la unitătile de procesare a laptelui.

Art. 6. - Obiectivele stabilite pentru etapa a III-a a prezentului program sunt următoarele:

a) reducerea numărului total de germeni/ml lapte materie primă < 500.000 si a numărului de celule somatice/ml lapte materie primă < 400.000;

b) aplicarea programelor de autocontrol la nivelul fiecărei exploatatii de animale producătoare de lapte, de către toti producătorii, pentru asigurarea calitătii si salubritătii laptelui materie primă.

Art. 7. - Obiectivele stabilite pentru etapa a IV-a a prezentului program sunt următoarele: reducerea numărului total de germeni/ml lapte materie primă < 100.000 si a numărului de celule somatice/ml lapte materie primă < 400.000.

 

CAPITOLUL III

Măsuri si actiuni

 

Art. 8. - În vederea realizării obiectivelor stabilite la art. 4, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor întreprinde următoarele măsuri si actiuni:

a) evaluarea modului în care sunt îndeplinite conditiile de functionare si cerintele de bunăstare a animalelor în exploatatiile autorizate de animale producătoare de lapte si autorizarea acestora potrivit cerintelor legislatiei specifice; în urma evaluării modului în care sunt respectate conditiile zooigienice din exploatatiile autorizate de animale producătoare de lapte, acestea se vor clasifica astfel:

ii(i) care îndeplinesc conditiile zooigienice;

i(ii) care nu îndeplinesc conditiile zooigienice cu programe de restructurare si care vor îndeplini aceste conditii la data de 1 ianuarie 2007;

(iii) care nu îndeplinesc conditiile zooigienice fără programe de restructurare;

b) controlul modului în care sunt îndeplinite conditiile de functionare a centrelor de colectare a laptelui materie primă si autorizarea acestora potrivit cerintelor legislatiei specifice;

c) asigurarea materialelor necesare recoltării probelor de lapte materie primă;

d) dotarea laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, în conditiile legii, cu echipamente si aparatură performante pentru determinarea rapidă a numărului total de germeni si a numărului de celule somatice din laptele materie primă;

e) dotarea laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, în conditiile legii, cu echipamente si aparatură performante pentru determinarea rapidă a parametrilor fizico-chimici la laptele materie primă;

f) nominalizarea, în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, a personalului responsabil de controlul calitătii si salubritătii laptelui materie primă;

g) constituirea si organizarea retelei de recoltare a probelor de lapte materie primă, formată din medici veterinari concesionari, medici veterinari zonali, medici veterinari din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animală si personal de specialitate din cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti;

h) asigurarea recoltării probelor de lapte materie primă, conform unui program stabilit, astfel:

(i) de la producători (ferme, exploatatii individuale): recoltarea probelor de lapte de către medicii veterinari concesionari, conform programului cifric stabilit de directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti;

(ii) de la centrele de colectare a laptelui materie primă: recoltarea probelor de lapte de către medicii veterinari din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animală si de către medicii veterinari zonali, acolo unde nu sunt organizate circumscriptii sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animală;

(iii) de la unitătile de procesare a laptelui: recoltarea probelor la receptia laptelui, separat pe rute (trasee), de către medicii veterinari de stat care asigură supravegherea unitătii respective;

(iv) de la producători, centre de colectare si unităti de procesare a laptelui: recoltarea probelor de către personal de specialitate din cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului

Bucuresti în cazul expertizelor sau litigiilor;

i) organizarea, în colaborare cu alte organisme de specialitate, de instruiri periodice pentru personalul implicat în testarea calitătii laptelui materie primă, producătorii particulari si pentru personalul din exploatatiile de animale producătoare de lapte, precum si pentru procesatorii de lapte si produse lactate, pe teme specifice din domeniul legislatiei si metodelor pentru asigurarea calitătii si salubritătii laptelui si produselor lactate.

Art. 9. - (1) Frecventa si modul de recoltare a probelor de lapte materie primă de la cele trei niveluri (producător, centru de colectare si unitatea de procesare a laptelui), precum si frecventa controlului stării de sănătate a animalelor prin teste pentru depistarea mastitelor subclinice la animalele producătoare de lapte materie primă vor fi stabilite prin Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectia mediului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(2) În cazurile în care se constată neconformităti la parametrii laptelui materie primă livrat centrelor de colectare, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor dispune măsuri de extindere a controalelor la producători pentru stabilirea si înlăturarea cauzelor care au dus la aparitia acestor neconformităti.

(3) Laptele materie primă care nu corespunde parametrilor de calitate si salubritate, respectiv număr total de germeni si număr de celule somatice, va fi prelucrat numai în produse semifabricate destinate procesării ulterioare în brânzeturi topite.

Art. 10. - (1) Operatorii si conducătorii unitătilor de tratare sau de procesare a laptelui sunt obligati să efectueze în mod constant, în baza unor programe de autocontrol avizate de autoritatea veterinară competentă, analiza calitătii si salubritătii laptelui materie primă receptionat, prin analiza probelor de lapte recoltate de la producători, de la centrele de colectare si la receptia în unitate.

(2) Probele de lapte materie primă recoltate în cadrul programelor de autocontrol ale unitătilor se vor analiza în laboratoare autorizate de către autoritatea veterinară competentă, iar rezultatele analizelor, precum si cantitătile de lapte din care au fost recoltate probele se vor evidentia prin documente scrise ce vor fi prezentate autoritătii veterinare competente ori de câte ori este nevoie.

(3) Probele de lapte materie primă recoltate în cadrul programelor de autocontrol se vor analiza si la parametrii “număr total de germeni”, “număr de celule somatice”, “punct crioscopic” si “grăsime”.

Art. 11. - Conditiile pentru acceptarea laptelui materie primă destinat tratării sau procesării în unitătile de tratare sau de procesare sunt următoarele:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2007:

(i) numărul total de germeni/ml lapte materie primă < 1.000.000;

(ii) numărul de celule somatice/ml lapte materie primă < 600.000;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2009:

(i) numărul total de germeni/ml lapte materie primă < 500.000;

(ii) numărul de celule somatice/ml lapte materie primă < 400.000;

c) începând cu data de 1 ianuarie 2011:

(i) numărul total de germeni/ml lapte materie primă < 100.000;

(ii) numărul de celule somatice/ml lapte materie primă < 400.000.

Art. 12. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor monitoriza si vor comunica lunar Institutului de Igienă si Sănătate Publică Veterinară cantitătile si parametrii de calitate si salubritate ai laptelui materie primă receptionat de unitătile de procesare a laptelui si produselor lactate.

Art. 13. - Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară va întreprinde următoarele actiuni:

a) organizarea de instruiri pentru personalul sanitar veterinar implicat în recoltarea, transportul si analiza probelor de lapte materie primă, pe teme specifice;

b) monitorizarea, centralizarea, interpretarea si informarea lunară a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare privind datele transmise de directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, referitoare la cantitătile si parametrii de calitate si salubritate ai laptelui materie primă destinat procesării.

Art. 14. - În baza datelor transmise de Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară, Agentia Natională Sanitară Veterinară va dispune directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti măsurile corespunzătoare în vederea realizării obiectivelor stabilite.

Art. 15. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului vor elabora strategii comune în vederea cointeresării producătorilor si procesatorilor de lapte si produse lactate pentru realizarea parametrilor calitativi si de salubritate la laptele materie primă, stabiliti la art. 10.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 ianuarie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin de către entitătile implicate.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2004.

Nr. 1.


*) Anexa se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si n) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 ianuarie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2004.

Art. 3. - Titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice si termice vor respecta prevederile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

Art. 4. - Departamentul acces la retea si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va duce la îndeplinire si va urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2004.

Nr. 2.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută si verifică instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si n) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 ianuarie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută si verifică instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prezentat în anexa*) care face parte integrantă prin prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2004.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor cuprinse în Procedura privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută si verifică instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2004.

Nr. 3.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. OB.411/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Continuitatea asistentei medicale primare este asigurată de:

a) medicii de familie asociati din mai multe localităti în centre de permanentă care vor functiona în regim de cameră de gardă în conformitate cu reglementările legale în vigoare, rezolvând situatiile de urgentă si acordând, după caz si cu precădere solicitantilor din teritoriul arondat, serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanentă - localităti izolate, greu accesibile, cu număr mic de locuitori si cu număr redus de medici.

Art. 2. - Centrele de permanentă sunt unităti sanitare fără personalitate juridică, care functionează în afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale (medici de familie) si care asigură continuitatea asistentei medicale primare.

Art. 3. - (1) Centrele de permanentă se organizează în zone izolate sau greu accesibile, în localitatea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic, preferându-se apropierea unei substatii a serviciului judetean de ambulantă, si care dispune de drumuri de acces către toate localitătile arondate si către localităti în care functionează unităti sanitare cu paturi care pot asigura rezolvarea în mod continuu a urgentelor medico-chirurgicale.

(2) Centrele de permanentă nu se organizează în localitătile în care functionează unităti sanitare care dispun de structuri de primiri urgente (unităti sau compartimente de primiri urgente, camere de gardă), cu exceptia localitătilor în care functionează spitale de specialitate, ale căror camere de gardă nu pot asigura consultatii de medicină generală.

Art. 4. - Zonele în care se înfiintează centre de permanentă sunt stabilite de directiile de sănătate publică judetene, cu acordul caselor judetene de asigurări de sănătate si cu consultarea consiliilor locale.

Art. 5. - (1) Atributiile directiilor de sănătate publică judetene privind functionarea centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) arondarea teritorială a localitătilor la centrele de permanentă;

b) asigurarea dotării truselor de urgentă cu medicamente si materiale sanitare;

c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea asistentei medicale de urgentă;

d) controlul organizării si desfăsurării activitătii.

(2) Costurile medicamentelor si materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgentă ale centrelor de permanentă se suportă din fondurile alocate Subprogramului nr. 2.10 “Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească” din cadrul Programului national de sănătate nr. 2 “Prevenirea si controlul bolilor netransmisibile”.

Art. 6. - (1) Personalul mediu sanitar necesar pentru activitatea centrelor de permanentă este asigurat de medicii de familie asociati, conform unui grafic stabilit de comun acord.

(2) Activitatea cadrelor medii sanitare prevăzute la alin. (1) se plăteste de către medicul de familie, cu tariful orar stabilit în functie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate în afara programului de lucru stabilit.

Art. 7. - (1) Centrele de permanentă vor functiona cu un număr minim de 5 medici de familie care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.

(2) Directiile de sănătate publică numesc pentru fiecare centru de permanentă un medic coordonator dintre medicii de familie asociati.

Art. 8. - Programul de functionare al centrelor de permanentă se stabileste între orele 20,00-8,00 în zile lucrătoare si între orele 8,00-8,00 în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale.

Art. 9. - Medicii de familie asociati în centre de permanentă au obligatia de a afisa la cabinetul medical individual în care îsi desfăsoară activitatea în timpul programului de lucru următoarele date:

a) centrul de permanentă care asigură rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate;

b) numărul de telefon al centrului de permanentă;

c) programul fiecăruia dintre medicii asociati;

d) numărul de telefon al serviciului medical de urgentă prespitalicească.

Art. 10. - (1) În situatia în care nu există spatiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanentă independent, rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotatie de către medicii de familie asociati în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical individual.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligatia de a afisa la cabinetul medical individual programarea si locul unde se asigură rezolvarea situatiilor de urgentă, numele medicului, numărul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum si numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical de urgentă prespitalicească.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la 1 februarie 2004, dată la care Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 151/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor de permanentă în asistenta medicală primară, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2004.

Nr. 39.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrărilor de constructii si instalatii. Caietul IV: Instalatii interioare”, indicativ GP-090-03

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 18 din 3 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 8,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrărilor de constructii si instalatii. Caietul IV: Instalatii interioare”, indicativ GP-090-03, elaborată de COCC - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2004.

Nr. 39.


*) Anexa se publică în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti si în brosură editată de COCC - S.A.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 796/2003 privind aprobarea Normelor pentru reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate

 

Având în vedere prevederile art. 39 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. p) si ale art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, precum si Referatul de aprobare al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 86 din 7 ianuarie 2004,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Normele pentru reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 796/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

- După litera c) a punctului 3.2 se introduc literele d), e), f) si g) cu următorul cuprins:

“d) unităti de servicii medicale de urgentă si de transport sanitar:

- unităti de servicii medicale de urgentă si de transport sanitar (comunale si orăsenesti) - 75.000 euro;

- unităti de servicii medicale de urgentă si de transport sanitar (municipale, judetene si centrale) - 300.000 euro;

e) furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu:

- furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu - 150.000 euro;

f) furnizori de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice:

- furnizori de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice - 500.000 euro;

g) furnizori de servicii medicale de recuperare:

- furnizori de servicii medicale de recuperare - 250.000 euro.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2004.

Nr. 7.