MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 65         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

26. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

27. - Decret pentru acreditarea unor ambasadori

 

28. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonantă privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

 

5. - Ordonantă pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

21. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

37. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului consultativ pentru negocierea  aderării României la Uniunea Europeană

 

38. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului de transparentă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Decizie a Comisiei centrale fiscale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată

 

141. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru spiritul ecumenic de care a dat dovadă în conducerea comunitătilor crestine române penticostale din S.U.A. si Canada, pentru contributia deosebită la promovarea intereselor tării sale natale, România, pe continentul nord-american,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului Nicky Pop, presedinte al Bisericilor Crestine Române Penticostale din Statele Unite ale Americii si Canada.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2004.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,  având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gabriel Gafita se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Malaezia si domnul Nicolae Ureche se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Azerbaidjan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2004.

Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru realizarea unor spectacole memorabile, de mare tinută artistică si lirică, care au impus pe cele mai prestigioase scene ale lumii solisti si balerini de certă valoare internatională, pentru aportul avut la promovarea unei muzici de bună calitate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria F - “Promovarea culturii” Operei Nationale din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2004.

Nr. 28.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Echipamentele si materialele introduse în România în numele si pentru Agentia NATO de Comandă, Control si Consultantă (NC3A), pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Art. 2. - Persoanele juridice străine care desfăsoară activităti în numele si pentru Agentia NATO de Comandă, Control si Consultantă (NC3A), pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România, sunt scutite de la plata impozitelor directe pentru veniturile realizate din aceste activităti.

Art. 3. - (1) Livrările de echipamente si materiale si prestările de servicii pentru Agentia NATO de Comandă, Control si Consultantă (NC3A), precum si persoanele desemnate de aceasta să le achizitioneze pentru si în numele agentiei, destinate implementării proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată.

(2) Furnizorii si/sau prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.

(3) Aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 4. - Echipamentele si materialele prevăzute la art. 1 si 3 rămân în proprietatea NATO.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Prezenta ordonantă rămâne în vigoare până la data ratificării de către România a Acordului privind Statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, reprezentantilor nationali si staff-ului international, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - După alineatul 1 al articolului 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un alineat nou, alineatul 2, cu următorul cuprins:

“Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Art. II. - Legea nr. 98/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată, după aprobarea prin lege a prezentului act normativ, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, si al art. 44 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, regie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-film”, stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” va putea efectua cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 21.


*) Anexa se comunică Ministerului Culturii si Cultelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării transparentei procesului de negociere cu Uniunea Europeană, se înfiintează Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană, denumit în continuare Consiliu consultativ, organism fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Integrării Europene.

(2) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice centrale implicate în procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, ai organizatiilor patronale si sindicale reprezentative, potrivit legii, ai mediului academic si stiintific, precum si ai societătii civile.

(3) Conducătorii autoritătilor si ai organismelor prevăzute în alin. (2) vor desemna reprezentantii în Consiliul consultativ în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) La reuniunile Consiliului consultativ sunt invitati să participe si reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.

Consiliul consultativ poate decide asupra invitării si a altor reprezentanti ai vietii sociopolitice.

(5) Presedintele Consiliului consultativ este ministrul delegat, negociator-sef cu Uniunea Europeană.

Art. 2. - Consiliul consultativ are următoarele atributii principale:

a) adoptă opinii si recomandări cu privire la documentele cu relevantă pentru procesul de negociere pe capitolele deschise, pentru a fi transmise delegatiilor sectoriale înainte de luarea unor decizii finale;

b) adoptă puncte de vedere referitoare la consecintele asumării angajamentelor propuse de către institutiile membre ale delegatiilor sectoriale în cadrul proceselor de negociere;

c) se pronuntă în legătură cu stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul procesului de aderare;

d) analizează rapoarte cu privire la probleme complexe ce pot interveni într-o anumită etapă a negocierilor si propune solutii;

e) analizează rapoarte ce vizează problematica transformărilor si stadiul reformelor impuse de pregătirea pentru aderare;

f) dezbate rapoarte ale Ministerului Integrării Europene asupra evolutiei si tendintelor generale ale procesului de integrare, evidentiind cele mai bune practici rezultate din experienta altor tări;

g) acordă asistentă în activitatea de lobby extern pentru România;

h) face cunoscute, prin institutiile si organizatiile pe care le reprezintă, obligatiile pe care si le-a asumat România în urma închiderii provizorii a capitolelor de negociere;

i) identifică măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor continute în Raportul de tară al Comisiei Europene;

j) dezbate si face recomandări pentru definirea si implementarea politicilor de dezvoltare si crestere a competitivitătii, în concordantă cu cerintele pietei unice;

k) analizează si face propuneri de armonizare a legislatiei române cu acquisul comunitar;

l) recomandă măsuri privind ameliorarea mediului de afaceri.

Art. 3. - (1) Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană îsi desfăsoară lucrările trimestrial, în reuniuni plenare; la initiativa negociatorului-sef cu Uniunea Europeană pot fi convocate si reuniuni extraordinare, în cazul în care în procesul negocierilor de aderare se impune luarea unor decizii care reclamă urgentă.

(2) Consiliul consultativ poate fi organizat pe grupuri de lucru specializate, care se pot reuni, la cererea negociatorului-sef:

a) ad-hoc, în functie de problematica punctuală a procesului de negociere; sau

b) anterior depunerii la Comisia Europeană, de către România, a unui document de pozitie.

Art. 4. - Secretariatul Consiliului consultativ este asigurat de Ministerul Integrării Europene, iar reuniunile acestuia si ale grupurilor de lucru vor avea loc la sediul Ministerului Integrării Europene.

Art. 5. - În scopul facilitării fluxului de informatii, documentele elaborate de Consiliul consultativ si de grupurile de lucru vor fi publicate pe site-ul Ministerului Integrării Europene.

Art. 6. - Consiliul consultativ îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare pe care îl aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul delegat, negociator-sef cu Uniunea Europeană,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului de transparentă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează, pe lângă Ministerul Integrării Europene, Comitetul de transparentă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare, denumit în continuare Comitetul de transparentă, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ.

(2) Comitetul de transparentă este format din reprezentanti ai autoritătilor publice implicate în derularea fondurilor comunitare, ai organizatiilor patronale si sindicale reprezentative, potrivit legii, ai mediului academic si stiintific, ai societătii civile si mass-mediei.

(3) La reuniunile Comitetului de transparentă sunt invitati să participe reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.

Comitetul de transparentă poate decide asupra invitării si a altor reprezentanti ai vietii sociopolitice.

(4) Componenta Comitetului de transparentă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comitetul de transparentă are, în principal, următoarele atributii:

a) asigură fluxul permanent de informatii privind programele comunitare de finantare, modul de accesare si de implementare a acestora;

b) dezbate si face propuneri privind prioritătile si măsurile din strategiile sectoriale, respectiv din Planul national de dezvoltare, care se află la baza alocărilor fondurilor comunitare;

c) analizează criteriile de eligibilitate a programelor si proiectelor care urmează a fi finantate din fonduri comunitare, precum si grupurile-tintă ale potentialilor beneficiari;

d) analizează si face propuneri asupra alocărilor financiare pe programe si componente;

e) analizează propunerea institutiilor responsabile privind criteriile de performantă a programelor si proiectelor finantate de Uniunea Europeană;

f) analizează sistemul de indicatori de evaluare a programelor si proiectelor;

g) analizează modul de asigurare a cofinantării programelor si proiectelor;

h) analizează stadiul de implementare a programelor si proiectelor finantate din fondurile comunitare;

i) evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor si indicatorilor tehnici si financiari din cadrul programelor si proiectelor.

Art. 3. - (1) Presedintele Comitetului de transparentă este ministrul integrării europene. Secretariatul Comitetului de transparentă este asigurat de Ministerul Integrării Europene.

(2) În lipsa presedintelui, conducerea Comitetului de transparentă este asigurată de ministrul delegat, negociator-sef cu Uniunea Europeană sau de un secretar de stat din Ministerul Integrării Europene desemnat de presedinte.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Integrării Europene creează un site al Comitetului de transparentă, pentru asigurarea schimbului de informatii, opinii, initiative.

Art. 4. - (1) Comitetul de transparentă se întruneste trimestrial.

(2) Comitetul de transparentă îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care îl aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Nominalizarea reprezentantilor în cadrul Comitetului de transparentă se va face, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către conducătorii institutiilor sau organismelor prevăzute în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Eugen Bejinariu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 38.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comitetului de transparentă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare

 

1. Presedinte - ministrul integrării europene

2. Reprezentanti din:

- Ministerul Integrării Europene

- Ministerul Finantelor Publice

- Oficiul de Plăti si Contractare PHARE

- Fondul National

- Administratia Natională a Drumurilor

- Compania Natională a Căilor Ferate Române

- Agentia SAPARD

- autoritătile de implementare*)

- Secretariatul General al Guvernului

- Administratia Prezidentială

- Avocatul Poporului

- Corpul de Control al Guvernului

- Curtea de Conturi

- Consiliul Concurentei

- Uniunea Generală a Industriasilor din România - UGIR

- Confederatia Patronală din Industria României - CONPIROM

- Uniunea Generală a Industriasilor din România - UGIR 1903

- Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România

- Confederatia Natională a Patronatului Român - C.N.P.R.

- CNS - Cartel Alfa

- CNSLR - Frătia

- Blocul National Sindical - B.N.S.

- Confederatia Sindicatelor Democratice din România - C.S.D.R.

- CSN Meridian

- Federatia Autoritătilor Locale din România

- Asociatia Municipiilor din România

- Uniunea Natională a Consiliilor Judetene

- Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

- Institutul National de Cercetări Economice - Universitatea Bucuresti

- Academia de Studii Economice Bucuresti

- Alianta Civică

- AGER

- PRO Democratia

- AOAR

- Alianta pentru Dezvoltarea Economică a României

- Fundatia pentru o Societate Deschisă

- Consiliul Investitorilor Străini

- Delegatia Comisiei Europene

- Clubul Român de Presă


*) Vor participa numai autoritătile de implementare implicate, după caz, în dezbaterea materialelor aflate pe ordinea de zi a reuniunilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ

 

DECIZIE

pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată

 

Se aprobă solutiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, referitoare la aplicarea unitară a prevederilor unor articole din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, adoptate de Comisia centrală fiscală, constituită în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.581/2003, în sedinta din 8 decembrie 2003.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

SOLUTII

privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată

 

I. Articolul 9 alineatele (3) - (6) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată

În vederea încadrării în plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei în anul fiscal 2002, în cazul activitătilor desfăsurate de avocati, notari si alte persoane care exercită profesii libere, care au fost scutite de taxa pe valoarea adăugată până la 1 iunie 2002 si taxabile începând cu această dată, prin venituri anuale din operatiuni taxabile declarate sau, după caz, realizate, se înteleg:

a) venituri estimate a se realiza din activităti taxabile desfăsurate începând cu 1 iunie 2002, în cazul celor care declară prin declaratia de mentiuni că realizează din astfel de operatiuni venituri peste plafonul de impozitare;

b) venituri realizate efectiv din activităti taxabile desfăsurate începând cu 1 iunie 2002, în cazul celor care se înregistrează ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată după depăsirea plafonului de impozitare.

II. Articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată

1. O asociere sau altă organizatie care nu are personalitate juridică, precum societătile civile profesionale si cabinetele asociate de avocati sau notari, se consideră a fi persoană impozabilă pentru acele activităti economice desfăsurate de asociati sau parteneri în numele asociatiei ori al organizatiei respective, cu exceptia asociatiilor în participatiune. În această situatie se înregistrează ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată asociatia sau organizatia, care trebuie să respecte toate prevederile legale în domeniul taxei pe valoarea adăugată, precum:

a) facturile fiscale pentru prestările efectuate sunt emise în numele asociatiei sau al organizatiei respective;

b) evidenta contabilă se tine la nivelul asociatiei sau al organizatiei, inclusiv jurnalele de vânzare/cumpărare;

c) decontul de T.V.A. trebuie întocmit pe total activitate desfăsurată de asociatie sau organizatie;

d) dreptul de deducere pentru bunurile si serviciile achizitionate se exercită de asociatie sau organizatie, facturile fiind emise pe numele acesteia.

2. Orice asociat sau partener al unei asociatii ori organizatii fără personalitate juridică, precum societătile civile profesionale si cabinetele asociate de avocati sau notari, este considerat persoană impozabilă separată pentru acele activităti economice care nu sunt desfăsurate în numele asociatiei sau al organizatiei respective. În această situatie se înregistrează ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată asociatul sau partenerul, care trebuie să respecte toate prevederile legale în domeniul taxei pe valoarea adăugată, precum:

a) facturile fiscale trebuie emise de persoana impozabilă înregistrată ca plătitor de T.V.A., respectiv fiecare asociat/partener trebuie să figureze la rubrica “Furnizor” din factura fiscală;

b) trebuie organizată evidenta contabilă pentru fiecare persoană impozabilă, respectiv pe fiecare asociat/partener;

c) decontul de taxă pe valoarea adăugată se depune la termenele prevăzute de lege de către fiecare asociat/partener;

d) pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor de bunuri si servicii, este necesar ca fiecare persoană impozabilă, respectiv fiecare asociat/partener înregistrat ca plătitor de T.V.A., să justifice taxa pe valoarea adăugată cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele său de către persoane impozabile înregistrate ca plătitori de T.V.A.

III. Articolul 29 litera B.a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată

1. Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care comercializează bunuri second-hand, pot consemna livrările de bunuri efectuate, astfel:

a) în facturi cu mentiunea “T.V.A. inclus”, fără a mai evidentia distinct suma taxei pe valoarea adăugată, determinată potrivit prevederilor art. 52 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) în facturi fiscale în care se evidentiază taxa pe valoarea adăugată aferentă diferentei de pret, calculată potrivit art. 52 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, cu modificările si completările ulterioare, iar la baza de impozitare, diferenta de pret si taxa pe valoarea adăugată aferentă diferentei de pret. Pretul de vânzare reprezintă totalul sumei de plată din factura fiscală, care a fost negociat cu cumpărătorul.

2. Agentiile de turism care nu au procedat conform solutiei adoptate la pct. III.2 din Decizia Comisiei centrale fiscale nr. 8/2003 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată si impozitul pe venit pot consemna în facturi fiscale taxa pe valoarea adăugată aferentă comisionului determinat potrivit prevederilor art. 51 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. l) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adăugată pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 726/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de utilaje, echipamente si prestările de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, cele aferente obiectivului de investitii “Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, precum si pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, rămân valabile pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate, pe toată durata de realizare a obiectivului sau, după caz, a proiectului pentru care au fost eliberate.

Art. 3. - Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2004.

Nr. 141.

 

ANEXĂ

NORME

privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Art. 1. - Pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internationale, scutirea de taxa pe valoarea

adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu guverne străine sau cu organisme internationale;

b) finantarea să fie asigurată din ajutoare bănesti ori împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internatioanale, din fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de România sub formă de bunuri si de servicii si/sau din contributia publică natională prevăzută la art. 1 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Pentru livrările de bunuri si prestările de servicii finantate din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, precum si din donatii ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale si întelegeri încheiate cu organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară, cu exceptia celor realizate din donatii ale persoanelor fizice;

b) obiectivele sau proiectele să fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătătii, de apărare a tării sau a sigurantei nationale, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectură;

c) finantarea să fie asigurată din ajutoare bănesti sau din împrumuturi nerambursabile ale organizatiilor nonprofit si de caritate din străinătate si din tară si/sau din donatii ale persoanelor fizice.

Art. 3. - (1) Scutirea de taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, poate fi realizată prin următoarele modalităti:

a) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, potrivit art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, către beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, conform procedurii prevăzute la art. 4;

b) prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii/prestatorii persoane impozabile române, care participă la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2, denumiti în continuare contractori, si de către furnizorii sau prestatorii acestora din România, denumiti în continuare subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate. Prin persoană impozabilă română se întelege orice furnizor/prestator care îsi are stabilit în România sediul activitătii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, în lipsa acestuia, domiciliul ori resedinta sa obisnuită.

Persoanele impozabile stabilite în străinătate care si-au desemnat reprezentant fiscal în România sunt considerate persoane impozabile române. Operatiunile de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003 nu se facturează prin reprezentantul fiscal chiar dacă persoana impozabilă stabilită în străinătate si-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Contractorii si subcontractorii îsi pot exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente intrărilor destinate realizării obiectivului sau a proiectului. Facturarea fără taxa pe valoarea adăugată se poate efectua numai pe baza unui certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, care se solicită pentru contractori si subcontractori de către beneficiarii fondurilor sau, după caz, de către agentia de implementare, conform procedurii prevăzute la art. 5. Facturarea se efectuează către beneficiarii fondurilor, mentionându-se pe factură, atunci când este cazul, si agentia de implementare prin care se face plata;

c) scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a beneficiarilor pentru:

1. serviciile de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, prestate de către persoane impozabile stabilite în străinătate, indiferent dacă acestea si-au desemnat sau nu si-au desemnat un reprezentant fiscal în România, pentru care se aplică obligatoriu taxare inversă. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator si documente din care să rezulte că finantarea este asigurată din fondurile prevăzute la art. 1 si 2. În situatia în care persoane impozabile stabilite în străinătate realizează în exclusivitate servicii de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, acestea pot să-si desemneze un reprezentant fiscal în România în vederea recuperării taxei pe valoarea adăugată pentru achizitii de bunuri si/sau servicii finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2;

2. servicii pentru care se aplică taxare inversă întrucât persoana impozabilă stabilită în străinătate nu si-a desemnat un reprezentant fiscal în România, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator, documente din care să rezulte că finantarea este asigurată din fondurile prevăzute la art. 1 si 2 si o declaratie pe propria răspundere a persoanei impozabile stabilite în străinătate că nu si-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Dacă persoana impozabilă stabilită în străinătate si-a desemnat un reprezentant fiscal în România, nu se aplică taxare inversă pentru operatiunile prevăzute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, respectiv operatiunile trebuie derulate prin reprezentant fiscal, fiind aplicabile prevederile lit. b) în vederea scutirii de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Nu este obligatoriu ca notiunile contractor si subcontractor să se regăsească ca atare în contractele încheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2. Agentiile de implementare definesc părtile implicate în aceste operatiuni, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, în functie de cerintele fiecărei unităti finantatoare, în documentatia ce însoteste cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată.

(3) Pentru operatiunile prevăzute la art. 2 se consideră beneficiar al fondurilor unitatea care gestionează fondurile respective.

Art. 4. - (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), se efectuează de organele fiscale teritoriale la cererea beneficiarilor.

(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se depun la organul fiscal teritorial la care sunt înregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii unui trimestru, si vor fi însotite numai de documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată. Nedepunerea în termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea beneficiarilor, ministrul finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată în situatia în care cererea de restituire si/sau documentele justificative nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Documentatia necesară pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată trebuie să cuprindă:

a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a solicitantului;

c) facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată;

d) dovada plătii până la data solutionării cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (dispozitii de plată, dispozitii de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plată);

e) documente din care să rezulte modalitatea de finantare, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

f) adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite părtile implicate în derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, după caz;

g) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori si/sau subcontractori.

(5) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se efectuează pe baza documentatiei prevăzute la alin. (4) si a verificărilor efectuate de organele de control fiscal. După verificare se întocmeste un procesverbal de control din care să rezulte suma de restituit si suma neaprobată, cu mentionarea detaliată a motivelor ce au condus la această decizie.

(6) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se aprobă de conducătorul unitătii fiscale si se efectuează către titularul cererii prin Trezoreria Statului.

Art. 5. - (1) Eliberarea certificatelor de scutire de taxă pe valoarea adăugată mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b) se realizează potrivit procedurii prevăzute de prezentul articol.

(2) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, se eliberează la cererea beneficiarului fondurilor, indiferent de calitatea sa de plătitor sau neplătitor de taxă pe valoarea adăugată, de către directia generală a finantelor publice judeteană sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială îsi are sediul social solicitantul ori, după caz, de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili. În situatia în care există un contract si, respectiv, un contractor pentru mai multi beneficiari, certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată se poate elibera agentiei de implementare, la solicitarea acesteia.

(3) Beneficiarii fondurilor prevăzute la art. 1 si 2 sau, după caz, agentiile de implementare trebuie să prezinte următoarea documentatie în vederea eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată:

a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată;

b) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, după caz;

c) documente din care să rezulte modalitatea de finantare, conform art. 1 si 2, însotite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

d) copie de pe contractele încheiate cu contractorii, însotite de traducerea autorizată, după caz, sau cel putin traducerea acordului de contract si a ofertei financiare, care poate fi numită si buget detaliat, lista de cantităti, lista de preturi sau programul plătilor;

e) copii de pe contractele încheiate de contractorii cu subcontractorii din România;

f) adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite părtile implicate în derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, în întelesul prezentelor norme, după caz, si se mentionează persoana care solicită certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, respectiv beneficiarul fondurilor sau agentia de implementare.

(4) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat este valabil pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate de la data eliberării, pe toată durata de realizare a obiectivului sau, după caz, a proiectului, în conditiile în care se face dovada existentei sursei de finantare din fondurile prevăzute la art. 1 si 2. În situatia în care ulterior eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată se schimbă contractorii sau subcontractorii ori se suplimentează fondurile initiale si se încheie contracte noi pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul initial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentele norme, mentionându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă.

(5) Furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia să mentioneze pe factură numărul si data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire.

(6) În situatia în care contractorul este persoană impozabilă stabilită în străinătate, acesta nu are obligatia să desemneze un reprezentant fiscal în România, în conformitate cu prevederile art. 151 din Legea nr. 571/2003, dacă realizează exclusiv operatiuni scutite cu drept de deducere în România. În acest caz se va elibera certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, la solicitarea beneficiarului sau a agentiei de implementare, numai pentru subcontractorii din România. Pentru proiectele sau obiectivele finantate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 si 2, cât si din alte surse de finantare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere, contractorul care este persoană impozabilă stabilită în străinătate are obligatia să îsi desemneze reprezentant fiscal în România, iar beneficiarii vor solicita certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată si pentru acestia.

Art. 6. - (1) Pentru operatiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată se aplică prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) în cazul beneficiarilor care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată si prevederile alin. (2) în cazul beneficiarilor înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Beneficiarii înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care nu au solicitat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru contractori si subcontractori, au dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată aferentă achizitiilor destinate realizării obiectivelor si proiectelor finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 7. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generală de administrare a marilor contribuabili au obligatia să tină evidenta certificatelor de scutire de taxă pe valoarea adăugată, eliberate conform prezentelor norme, într-un registru de evidentă numerotat si parafat, să întocmească lunar lista cuprinzând furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată în cursul lunii expirate si să o transmită, până la data de 5 a lunii următoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe.

Art. 8. - Cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunurile si serviciile finantate din fondurile prevăzute la art. 1 si 2 nu se poate realiza în conditiile prevăzute de prezentele norme vor fi solutionate de către Comisia centrală fiscală.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a