MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 66         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.829/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

 

4. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor si a contributiilor percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004

 

49. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

 

137.- Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscală, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul asistentei contribuabililor

 

188/C/19. - Ordin al ministrului justitiei si al ministrului sănătătii pentru abrogarea art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului justitiei si al ministrului sănătătii nr. 1.883/737/2003 privind înfiintarea Comisiei comune a Ministerului Justitiei si Ministerului Sănătătii de analiză a deceselor survenite în sistemul penitenciar

 

Rectificări la H.G. nr. 4/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

 

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Reglementările contabile aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii pentru asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si pentru altele asemenea înfiintate în baza unor legi speciale în scopul desfăsurării de activităti fără scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă si să întocmească situatii financiare anuale.

(3) Prevederile cap. 1 si 2 din reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător side către persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2002.

Art. 2. - Administratorii, directorii economici, contabilii-sefi sau orice alte persoane care au obligatia să gestioneze unitatea respectivă răspund, potrivit legii, de aplicarea corectă a reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, precum si de transpunerea corectă a soldurilor conturilor din balanta de verificare la data de 31 decembrie 2003 în conturile prevăzute în noul plan de conturi.

Art. 3. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 si 480 bis din 14 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.829.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1, Bucuresti.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor si a contributiilor percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004

 

În temeiul art. 8 alin. (1) si (2) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat si al Hotărârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 448/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 19 ianuarie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele percepute în anul 2004 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru acordarea de autorizatii, licente, avize si acreditări persoanelor fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile tarifelor mentionate la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt precizate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă contributiile percepute în anul 2004 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la persoanele fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile contributiilor mentionate la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt precizate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Tarifele si contributiile care fac obiectul art. 1 si 2 se vor achita în contul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 502511514848, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti - DTCPMB.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Departamentele din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si persoanele fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în compe tenta de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2004.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE PERCEPUTE ÎN ANUL 2004 DE AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

1. Tarifele pentru acordarea autorizatiilor si licentelor (care sunt prevăzute la art. 15 pct. 1 si 2 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, respectiv la art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat), precum si cele pentru acreditarea/participarea consumatorilor eligibili la piata concurentială de energie electrică sunt înscrise, după caz, în col. 4 a tabelului nr. 1 ori se calculează pe baza formulei:

 

T = Σ {(mărimea determinantă a tarifului) x (valoarea corespunzătoare din col. 3 a tabelului nr. 1)}1,2 si a notei B care urmează după tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1

 

Activitatea

Nr. crt.; obiectul solicitării;

mărimea determinantă a tarifului

U.M.

pentru mărimea determinantă a tarifului

Tariful

lei/U.M.

lei

1

2

3

4

Producerea energiei electrice si termice

 

 

 

1. Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1. o nouă capacitate de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare; puterea instalată (electrică/electrică si, respectiv, termică)

MWt

147.000

 

 

MWe

738.000

 

1.2. retehnologizarea unei capacităti existente de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare; puterea instalată (electrică/electrică

MWe

738.000

 

si, respectiv, termică)

MWt

147.000

 

2. Licenta pentru:

 

 

 

2.1. producerea de energie electrică; puterea instalată a capacitătilor de producere a energiei electrice exploatate

MWe

147.000

 

2.2. producerea de energie termică; puterea instalată a capacitătilor de producere a energiei termice exploatate

MWt

89.000

 

Transportul energiei electrice

 

 

 

1. Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1. o nouă linie electrică; lungimea liniei electrice

km

738.000

 

1.2. o nouă statie electrică; puterea instalată în transformatoarele din statia electrică

MVA

147.000

 

1.3. retehnologizarea unei linii electrice; lungimea liniei electrice

km

738.000

 

1.4. retehnologizarea unei statii electrice; puterea instalată în transformatoarele din statia electrică

MVA

147.000

 

2. Licenta pentru transportul energiei electrice; puterea instalată în transformatoarele din statiile electrice exploatate

MVA

60.000

 

Distributia energiei electrice

 

 

 

1. Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1. o nouă linie electrică de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

300.000

 

1.2. o nouă statie electrică (inclusiv SRA) de 110 kV

 

14.750.000

 

1.3. retehnologizarea unei linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

300.000

 

1.4. retehnologizarea unei statii electrice (inclusiv SRA) de 110 kV

 

14.750.000

 

2. Licenta pentru distributia energiei electrice; puterea instalată în statiile electrice si posturile exploatate

 

 

 

 

MVA

60.000

 

Transportul si distributia energiei termice

 

 

 

1. Licenta pentru transportul/distributia energiei termice; puterea instalată a retelelor termice exploatate

MWt

29.000

 

Dispecerizarea energiei electrice

 

 

 

1. Licenta pentru dispecerizarea energiei electrice; numărul de grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate

 

300.000

 

Furnizarea energiei electrice si termice

 

 

 

1. Licenta pentru:

 

 

 

1.1. furnizarea de energie electrică

 

11.400.000

 

1.2. furnizarea de energie termică

 

11.400.000

 

Furnizarea serviciilor tehnologice de sistem

 

 

 

1. Licenta pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem; puterea asigurată pentru rezervă si reglaj

MW

60.000

 

Activitatea operatorului pietei de energie electrică

 

 

 

1. Licenta pentru activitatea operatorului pietei de energie electrică

 

13.950.000

 

Participarea consumatorilor la piata concurentială de energie electrică

 

 

 

1. Acreditarea consumatorului eligibil

 

11.150.000

 

2. Participarea consumatorului eligibil la piata concurentială de energie electrică*); puterea maximă de contract pe anul anterior

MW

1.395.000

 

 


*) Activitate pentru care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei percepe de la consumatorul eligibil un tarif anual.

NOTE:

A. Indicele de actualizare a tarifelor în anul 2004 este de circa 14,1%.

B. Tariful minim de acordare a unei licente sau autorizatii de înfiintare este de 11.400.000 lei.

C. Tariful de modificare a unei licente sau autorizatii de înfiintare este de 11.400.000 lei.

D. Achitarea tarifelor facturate pentru acordarea sau modificarea de licente si autorizatii de înfiintare se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de către solicitant a facturii emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

2. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută si verifică instalatii electrice (în conformitate cu art. 11, 15 si 31 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic) sunt prezentate în tabelul nr. 2 si se aplică cu precizarea de la nota E, după caz. Tariful corespunzător se achită anticipat pentru ca solicitantul să completeze, cu dovada de plată, documentatia pe care o anexează cererii de înscriere la examenul de autorizare.

 

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Tariful (lei)

Domeniul de autorizare

1.

gradele/tipurile IA, IB, IIA, IIB

800.000

2.

gradele/tipurile IIIA, IIIB, IVA, IVB

1.000.000

 

NOTĂ:

E. Solicitantii pot sustine examen de autorizare pentru un grad si pentru un tip de activitate sau pot sustine un singur examen pentru ambele tipuri de autorizări, la acelasi grad, atunci când îndeplinesc conditiile cumulate, cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare plus plata a 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare.

3. Tarifele pentru emiterea de avize privind autorizarea producătorilor de a încheia contracte de vânzare-cumpărare de energie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare.

Tariful de emitere a avizului (prevăzut la art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie) se calculează conform formulei:

T = 25.000.000 + 350.000 x (Pe+Pt) [lei], în care Pe[MWe], Pt[MWt] reprezintă puterea electrică si, după caz, puterea termică instalată a capacitătilor energetice a căror productie de energie electrică/electrică si termică poate face obiectul contractării.

Achitarea tarifului pentru emiterea acestui tip de aviz se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de către solicitant a facturii emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE PERCEPUTE ÎN ANUL 2004 DE AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

1. Titularii de licente plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru anul 2004, o contributie al cărei nivel reprezintă o cotă de 0,035 % din cifra de afaceri realizată în anul 2003 din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

2. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, titularii de licente vor comunica Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2003, aferentă stabilirii contributiei pe anul 2004. Pentru titularii de licente de la care nu se primeste până la termenul stabilit valoarea acestei cifre de afaceri Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei va factura contributia pe baza propriei estimări a valorii respective; regularizarea contributiei datorate în anul 2004 de către titularii de licente din această categorie se va efectua după transmiterea de către acestia a tuturor datelor certe necesare.

3. La acordarea de licente solicitantii care nu sunt deja titulari ai unei licente plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie al cărei nivel reprezintă o cotă de 0,035% din cifra de afaceri estimată a se realiza în anul 2004 din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare. Achitarea acestei contributii se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Contributia percepută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la fiecare titular/solicitant de licentă/licente nu poate fi mai mică de

11.400.000 lei.

5. Pentru titularii si solicitantii de licente a căror contributie are o valoare superioră nivelului minim precizat la pct. 4, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale.

Achitarea ratei aferente trimestrului I din contributie se face în termen de 20 de zile de la emiterea facturii, iar termenul de achitare a fiecăreia dintre următoarele rate este sfârsitul primei luni a trimestrului respectiv.

6. Persoanele fizice si juridice care nu detin licente sau autorizatii acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, din care, potrivit legii, au obligatia să obtină de la aceasta decizii de aprobare a tarifelor vor achita în anul 2004 o contributie de 11.400.000 lei, în termen de 20 de zile de la emiterea facturii respective.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,

În baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. - Directia gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2004.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind protectia mediului si în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Prezentele norme tehnice au ca scop valorificarea potentialului agrochimic al nămolurilor de epurare, prevenirea si reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetatiei, animalelor si omului, astfel încât să se asigure utilizarea corectă a acestora.

Pentru scopurile prezentelor norme tehnice următorii termeni au semnificatiile de mai jos:

a) nămoluri:

1. nămoluri provenite de la statiile de epurare a apelor uzate din localităti si de la alte statii de epurare a apelor uzate cu o compozitie asemănătoare apelor uzate

orăsenesti;

2. nămoluri provenite de la fosele septice si de la alte instalatii similare pentru epurarea apelor uzate;

3. nămoluri provenite de la statiile de epurare, altele decât cele mentionate la pct. 1 si 2;

b) nămoluri tratate - nămolurile tratate printr-un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori prin orice alt procedeu corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea lor de fermentare si riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor;

c) agricultură - cresterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantitătilor necesare pentru stocare si însământare;

d) utilizare - împrăstierea nămolurilor pe soluri sau orice altă aplicare a nămolurilor pe si în soluri;

e) utilizator de nămol - orice persoană fizică sau juridică autorizată, implicată în încărcarea, transportul, depozitarea, împrăstierea si încorporarea nămolului în terenul agricol al beneficiarului;

f) beneficiar de nămol - orice persoană fizică si juridică care este proprietar, arendas sau reprezentant al acestora, care acceptă aplicarea nămolului pe terenul său;

g) studiu agrochimic special - studiul agrochimic completat cu datele privind încărcarea solului si plantei cu elementele poluante;

h) ape uzate orăsenesti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orăsenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);

i) ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orăsenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);

j) ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfăsoară activităti industriale si/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere si apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orăsenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002);

k) autoritate competentă - autoritatea căreia îi revin atributii si responsabilităti ce decurg din prezentele norme tehnice;

l) echivalent locuitor (e.l.) - încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g O2/zi (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orăsenesti NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002).

Nămolurile provenite de la statiile de epurare a apelor uzate din localităti si din alte statii de epurare a apelor uzate cu o compozitie asemănătoare apelor uzate

orăsenesti pot fi utilizate în agricultură numai dacă sunt în conformitate cu prezentele norme tehnice.

Concentratiile de metale grele în solurile pe care se aplică nămoluri, concentratiile de metale grele din nămoluri si cantitătile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse în solurile cu destinatie agricolă sunt prezentate în tabelele nr. 1.1, 1.2 si 1.3.

 

Tabelul nr. 1.1

 

Valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele în solurile

pe care se aplică nămoluri (mg/kg de materie uscată într-o probă reprezentativă de sol cu un pH mai mare de 6,5)

 

Parametrul

Valoarea limită

Cadmiu

3

Cupru

100

Nichel

50

Plumb

50

Zinc

300

Mercur

1

Crom

100

 

Tabelul nr. 1.2

 

Concentratiile maxime admisibile de metale grele din nămolurile destinate

pentru utilizarea în agricultură (mg/kg de materie uscată)

 

Parametrul

Valoarea limită

Cadmiu

10

Cupru

500

Nichel

100

Plumb

300

Zinc

2.000

Mercur

5

Crom

500

Cobalt

50

Arsen

10

AOX (suma compusilor organohalogenati)

500

 

 

Parametrul

Valoarea limită

PAH (hidrocarburi aromatice policiclice) suma următoarelor substante: antracen, benzoantracen, benzofluoranten, benzoperilen, benzopiren, chrisen, fluorantren, indeno (1, 2, 3) piren, naftalină, fenantren, piren

5

PCB (bifenili policlorurati) suma compusilor cu numerele 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare

0,8

 

Tabelul nr. 1.3

 

Valorile limită pentru cantitătile anuale de metale grele care pot fi introduse

în terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani (kg/ha/an)

 

Parametrul

Valoarea limită

Cadmiu

0,15

Cupru

12

Nichel

3

Plumb

15

Zinc

30

Mercur

0,1

Crom

12

 

Se interzice utilizarea nămolurilor atunci când concentratia unuia sau a mai multor metale grele din sol depăseste valorile limită stabilite în tabelul nr. 1.1 si trebuie luate măsuri pentru ca aceste valori limită să nu fie depăsite ca urmare a utilizării nămolurilor.

            Pe terenurile agricole se pot aplica numai nămolurile al căror continut în elemente poluante nu depăseste limitele prezentate în tabelul nr. 1.2.

Cantitătile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de suprafată si pe an sunt în conformitate cu tabelul 1.3.

Pentru alte elemente poluante care nu sunt mentionate în tabelele nr. 1.1, 1.2 si 1.3 restrictiile si utilizarea nămolurilor vor fi stabilite de autoritatea teritorială de mediu în baza recomandărilor primite din partea autoritătilor centrale de mediu, pe baza studiilor efectuate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM si de Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie - ICPA, pentru fiecare statie de epurare, pe baza analizelor de sol si nămol. Pot fi utilizate în agricultură numai nămolurile tratate.

Producătorii de nămoluri trebuie să furnizeze utilizatorului de nămol cu regularitate disponibilul de nămol cu caracteristicile mentionate în tabelul nr. 1.4.

 

Tabelul nr. 1.4

 

Analiza nămolurilor - indicatori de caracterizare a nămolurilor

 

Indicatorul

Metoda de analiză

pH SR EN

12176

Umiditatea SR EN

12880

Pierderea la calcinare SR EN

12879

Carbon organic total SR EN

12880

Azot STAS

12200/85

Fosfor STAS

12205/84

Potasiu STAS

12678/88

Cadmiu STAS

12876/90

Crom STAS

13117/92

Cupru SR

13179/93

Mercur

 

Nichel STAS

13094/92

Plumb SR

13225/94

Zinc SR

13181/93

 

Numărul analizelor depinde de cantitatea de nămol de la statia de epurare, folosit în agricultură, si este prezentat în tabelul nr. 1.5.

 

Tabelul nr. 1.5

 

Numărul analizelor de nămol

 

Tone de substantă uscată folosite în agricultură1)

< 30

30 - 150

151 - 800

801 - 600

1.601 - 3.200

3.201 - 6.400

> 6.400

Parametri agronomici2)

2

4

6

9

12

15

18

Metale grele3)

2

3

4

8

12

15

18

HAP, PCB, AOX

0/1

1

2

4

6

9

12

Dioxine

0/1

0/1

1

1

2

3

4


1) Tone de substantă uscată înaintea tratării cu var sau cu lapte de var ori înaintea compostării.

2) Substantă uscată, carbon organic, pH, N, P2O5, K2O, CaO.

3) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As.

 

Se interzice utilizarea nămolurilor sau livrarea acestora în vederea utilizării lor pe:

- terenurile folosite pentru păsunat;

- terenurile destinate cultivării arbustilor fructiferi;

- terenurile destinate culturii legumelor;

- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare si în timpul recoltării.

În tabelul nr. 1.6 sunt prezentate o serie de conditii care trebuie îndeplinite la împrăstierea nămolurilor de la statiile de epurare.

 

Tabelul nr. 1.6

 

Criterii de evaluare a pretabilitătii solurilor la aplicarea nămolului

 

Factorul

Gradul de afectare

Exclus

fără

slab

mediu

mare

Topografia terenului

foarte slab neuniform

slab neuniform

moderat neuniform

puternic neuniform

foarte puternic neuniform

Panta terenului

< 2%

2,1%-5%

5,1%-10%

10,1%- > 15,1%

15%

Textura solului

lut nisipos argilos, lut mediu, lut prăfos

lut nisipos grosier, lut nisipos mijlociu, lut nisipos fin, lut nisipos prăfos, lut argilos mediu

nisip lutos fin, argilă nisipoasă

nisip lutos grosier, nisip lutos mijlociu, lut argilo-prăfos

nisip grosier,

nisip mijlociu,

nisip fin, argilă lutoasă, argilă prăfoasă, argilă medie, argilă fină, roci compacte fisurate, pietrisuri, roci compacte dure, depozite organice

Permeabilitatea solului

mijlocie

mare

mică

foarte mică

extrem de mică, foarte mare

Drenajul solului

bine drenat

moderat drenat

-

intens drenat

foarte slab drenat, slab drenat, excesiv

drenat, imperfect

drenat

Pericol de eroziune la suprafată

absent

mic

 

modera

- t

mare,foarte mare

Inundabilitate

neinundabil

tot timpul anului

-

-

inundabil

Capacitatea de apă utilă

mare

mijlocie

foarte mare

extrem de mare

foarte mică, mică

Adâncimea apei freatice

foarte mare

mare

mijlocie

mică (textură mijlociu- fină)

superficială, extrem de mică, foarte mică (textură grosieră)

Volumul edafic

extrem de mare, excesiv de mare

foarte mare

mare

mijlociu

extrem de mic, foarte mic, mic

pH

> 6,9

6,5-6,8

5,9-6,4

5,5-5,8

< 5,5

Capacitatea de schimb cationic

mijlocie

mare

mică

foarte mare

extrem de mică,

foarte mică, extrem

de mare

Încărcarea cu metale grele

< 20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

> 80%

 

NOTĂ:

Împrăstierea nămolului se face numai în perioadele în care sunt posibile accesul normal pe teren si încorporarea nămolului în sol imediat după aplicare.

În utilizarea nămolurilor trebuie să se tină cont de următoarele reguli:

a) trebuie să fie avute în vedere necesitătile nutritionale ale plantelor;

b) să nu se compromită calitatea solurilor si a apelor de suprafată;

c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmează a fi aplicate nămoluri de epurare trebuie să fie mentinută la valori peste 6,5.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile producătorilor, respectiv ale utilizatorilor de nămoluri de epurare

 

Producătorul de nămol are următoarele obligatii:

1. să anunte autoritatea teritorială de mediu si utilizatorii de nămol despre eventualii poluanti existenti în nămol;

2. să identifice utilizatorul de nămol si suprafetele agricole (inclusiv pe cele sensibile) care întrunesc conditiile necesare utilizării nămolului, pe baza studiilor pedologice întocmite la cererea producătorului de către oficiile teritoriale de studii pedologice si agrochimice (OSPA);

3. să contacteze utilizatorul de nămol si să evalueze posibilitătile de utilizare a nămolului.

Pentru a obtine permisul de aplicare în baza autorizatiei de functionare a statiei de epurare, producătorul de nămol trebuie să trimită autoritătii teritoriale competente, cu cel putin o lună înainte de perioada de împrăstiere, date cu privire la:

a) cantitătile de nămoluri generate si cantitătile de nămoluri furnizate pentru utilizarea în agricultură;

b) compozitia si caracteristicile nămolurilor, conform datelor din tabelul nr. 1.4;

c) tipul de tratament efectuat asupra nămolului;

d) datele de identificare a utilizatorilor de nămoluri;

e) date despre localizarea suprafetei agricole pe care urmează să se aplice nămol;

f) perioada probabilă de împrăstiere;

g) tipul culturii;

4. să asigure transportul si împrăstierea nămolului;

5. să anunte autoritatea teritorială de mediu în cazul nerespectării conditiilor initiale de eliberare a permisului de împrăstiere, la schimbarea terenului, în cazul în care utilizatorul de nămol refuză ulterior nămolul;

6. să aleagă solutia de eliminare a nămolului (incinerare, depozitare) în cazul neobtinerii autorizatiei de împrăstiere a nămolului sau în cazul în care nu găseste

loc de împrăstiere;

7. să tină la zi registrele cu:

a) cantitătile de nămoluri produse si cantitătile de nămoluri furnizate pentru agricultură;

b) compozitia si caracteristicile nămolurilor fată de parametrii specificati în tabelul nr. 1.4;

c) tipul de tratament efectuat;

d) numele si adresele destinatarilor de nămoluri si locurile de utilizare a nămolurilor;

8. să comunice la cererea autoritătilor competente informatiile care se găsesc în registrele de evidentă;

9. să realizeze studiul agrochimic special de control si monitoring al solului pe care s-a aplicat nămolul.

În responsabilitatea producătorului de nămol intră tot ceea ce priveste calitatea, cantitatea, transportul, împrăstierea nămolului pe suprafetele agricole, precum si efectele acestuia asupra mediului si sănătătii omului după utilizare.

Utilizatorii de nămoluri de epurare sunt obligati:

a) să anunte autoritătile competente si producătorul de nămol despre rotatia culturii;

b) să realizeze încorporarea nămolurilor în sol în aceeasi zi în care s-a aplicat nămolul;

c) să anunte producătorul de nămol dacă s-au răzgândit în privinta utilizării nămolului înainte de a se realiza transportul acestuia.

În zonele de utilizare a nămolurilor se organizează sistemul de monitorizare al factorilor de mediu (sol, apă, plante) în completarea sistemului national.

 

CAPITOLUL III

Atributii si răspunderi ale autoritătii competente

 

Pentru realizarea obiectivului acestor norme tehnice, autoritătile competente la nivel central au următoarele atributii:

1. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului:

a) coordonează activitatea celorlalte autorităti competente prin Directia gestiunea deseurilor si substante chimice periculoase;

b) avizează activitatea de utilizare agricolă a nămolului de epurare (emite permis de aplicare);

c) asigură raportarea datelor referitoare la producătorii si utilizatorii de nămol, precum si la caracteristicile nămolurilor utilizate în agricultură, conform Regulamentului Comisiei Europene de raportare a datelor;

d) elaborează împreună cu celelalte autorităti competente documentele tehnice de utilizare a nămolurilor;

e) autorizează laboratoarele care efectuează analize de sol, plante, nămol si ape, în conformitate cu Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 370/2003 privind activitătile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 29 octombrie 2003;

f) asigură organizarea si finantarea activitătii de monitoring (sol, apă si plante) după utilizarea nămolului pe tere- nurile agricole;

g) elaborează prin OSPA studii pedologice ale terenurilor agricole pe care poate fi utilizat nămolul de epurare si urmăreste evolutia culturilor pe acele terenuri;

h) elaborează recomandări de informare a publicului si a potentialilor factori implicati;

i) nominalizează prin prezentul ordin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM ca laborator national de referintă pentru analize de aer, apă si nămol si ca organizator al bazei de date la nivel central cu privire la aer, apă si nămol;

j) nominalizează prin prezentul ordin Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie - ICPA ca laborator national de referintă pentru analize de sol, plante si nămol si ca organizator al bazei de date la nivel central în ceea ce priveste calitatea solului si plantelor;

k) pe baza informatiilor obtinute de la autoritătile teritoriale competente, ICIM si ICPA întocmesc anual un raport de sinteză privind utilizarea nămolurilor în agricutură, cantitătile utilizate, pe tipuri si caracteristici de nămoluri, tipurile de soluri si evolutia caracteristicilor acestora, dificultătile apărute si măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora;

2. Ministerul Administratiei si Internelor:

a) participă la elaborarea documentelor tehnice;

b) elaborează împreună cu autoritătile locale planuri de îmbunătătire a activitătii statiilor de epurare în scopul aplicării celor mai bune practici de eliminare a nămolului.

Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autoritătile competente la nivel teritorial au următoareleatributii:

1. autoritatea teritorială de mediu:

a) eliberează permis de aplicare a nămolului, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice, conform modelului din anexa la acestea;

b) se consultă si informează autoritatea agricolă si autoritatea de ape pentru acordarea permisului de aplicare;

c) informează aceste autorităti în legătură cu permisele de aplicare eliberate;

d) este obligată să trimită la termen decizia analizării dosarului;

e) controlează si supraveghează activitatea producătorilor si utilizatorilor de nămol pentru respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice si ia măsuri de sanctionare conform legii pentru respectarea acestora;

f) tine la zi registrele cu producătorii de nămoluri, pe cantităti si caracteristici ale nămolurilor, tipuri de tratamente efectuate la nămoluri, numele si adresele producătorilor de nămoluri;

g) întocmeste anual, împreună cu autoritatea teritorială agricolă, un raport de sinteză privind utilizarea nămolurilor în agricultură, cantitătile utilizate, pe tipuri si caracteristici de nămoluri, tipurile de soluri si evolutia caracteristicilor acestora, dificultătile apărute si măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora. Acest raport se transmite la ICIM si ICPA până în luna martie a anului următor;

2. autoritatea teritorială agricolă:

a) cooperează cu autoritatea de mediu în vederea acordării permisului de aplicare si întocmirii raportului de sinteză;

b) tine la zi registrele cu utilizatorii de nămoluri, pe tipuri si caracteristici ale nămolurilor si ale solurilor pe care se utilizează nămolurile, modul de utilizare, numele si adresele utilizatorilor;

c) tine evidenta rotatiei culturilor;

3. agentii de consultantă agricolă:

a) organizează campanii de informare pentru utilizatorii de nămol, agentii economici si consumatorii de produse agricole;

b) oferă consultantă agricultorilor în vederea folosirii nămolului ca îngrăsământ organic.

 

ANEXĂ

la normele tehnice

 

PERMIS DE APLICARE Nr. ..

din data de … pe terenul agricol a nămolului provenit din statia de epurare

(se vor completa denumirea statiei de epurare, adresa, telefonul si persoana de contact)

 

Agentia de Protectie a Mediului ..................................................... (se va completa judetul) acordă permis de aplicare a nămolului provenit din statia de epurare ................................................................. (denumirea statiei de epurare) pe terenurile agricole prevăzute în studiul pedologic nr. .............../data ................., elaborat de OSPA .............. (judetul) si aprobat de Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală .......................... . (judetul)

 

 

Directorul Agentiei de Protectie a Mediului,

…………………..

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscală, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul asistentei contribuabililor

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere necesitatea perfectionării pregătirii personalului fiscal din aparatul teritorial al Ministerului Finantelor Publice, cu responsabilităti în domeniul asistentei contribuabililor, a cresterii calitătii asistentei si îmbunătătirii relatiei dintre administratia fiscală si contribuabili,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Codul etic al functionarului public din administratia fiscală, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Serviciul de comunicare si relatii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2004.

Nr. 137.

 

ANEXĂ

 

CODUL ETIC

al functionarului public din administratia fiscală, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul asistentei contribuabililor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Codul etic al functionarului public din administratia fiscală, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul asistentei contribuabililor, denumit în continuare functionar fiscal, stabileste obligatii pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în Ministerul Finantelor Publice si în unitătile sale subordonate, formulează principii fundamentale si defineste obiectivele care trebuie respectate de către toti functionarii fiscali din cadrul structurilor de asistentă pentru contribuabili, precum si de întregul personal fiscal care vine în contact cu acestia, în vederea cresterii încrederii în autoritatea fiscală si a prestigiului acesteia în rândul publicului.

Obligatiile functionarilor fiscali înscrise în prezentul cod au în vedere aspecte legate de pregătirea profesională, aptitudinile în domeniul comunicării si normele etice care trebuie să guverneze activitatea de asistentă fiscală a contribuabililor.

Functionarul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale subordonate actionează conform prevederilor Constitutiei României, republicată, Statutului functionarilor publici, regulamentului de organizare si functionare al unitătii din care face parte si celorlalte dispozitii legale care reglementează activitatea de asistentă.

 

CAPITOLUL II

Principii fundamentale

 

În activitatea de asistentă a contribuabililor vor fi respectate următoarele principii fundamentale:

Principiul egalitătii

Potrivit art. 16 din Constitutia României, republicată (Egalitatea în drepturi), cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege. Pornind de la prevederile constitutionale mentionate, unitatea fiscală trebuie să asigure un tratament egal tuturor contribuabililor în ceea ce priveste corectitudinea stabilirii obligatiilor fiscale fată de stat, termenele de depunere a declaratiilor fiscale si de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale datorate statului, precum si accesul la serviciile de asistentă din cadrul administratiei fiscale.

Principiul nediscriminării

Acest principiu derivă din principiul egalitătii si impune ca nici un contribuabil, beneficiar al asistentei fiscale, să nu fie pus într-o situatie de inferioritate fată de alti contribuabili în ceea ce priveste conditia socială, etnia, sexul, convingerile politice, filozofice, religioase, situatia de persoană cu handicap etc.

Principiul accesului la informatiile de interes public

Potrivit art. 31 din Constitutia României, republicată (Dreptul la informatie), dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngrădit.

Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

Acordarea asistentei implică un caracter permanent si regulat, în functie de nevoile si asteptările cetătenilor si de resursele disponibile ale administratiei fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritătile si institutiile publice au obligatia să răspundă în scris la solicitarea informatiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare si de urgenta solicitării.

Principiul gratuitătii asistentei fiscale a contribuabililor

Potrivit art. 51 din Constitutia României, republicată, exercitarea dreptului de petitionare este scutită de taxă.

Făcând parte din categoria serviciilor cu caracter public, asistenta si informarea contribuabililor se acordă în mod gratuit de către personalul care îsi desfăsoară activitatea în acest domeniu.

Principiul transparentei

Principiul transparentei derivă din dreptul la informare al cetătenilor, potrivit art. 31 din Constitutia României, republicată. Ca urmare, fiecare unitate fiscală trebuie să aplice cu consecventă acest principiu în relatia cu contribuabilii.

Transparenta trebuie concepută ca o conditie a dialogului, dar si ca un instrument de control al activitătii administratiei fiscale de către contribuabili.

Acest principiu trebuie corelat cu dreptul contribuabilului la confidentialitatea informatiilor de ordin fiscal si cu prevederile legale.

Prin prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 502/2001, este reglementat modul de solutionare (termene, responsabilităti) a contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.

Principiul adaptării administratiei fiscale la cerintele contribuabililor

Administratia fiscală trebuie să găsească calea unei cooperări active pentru îmbunătătirea asistentei si informării contribuabililor, potrivit cerintelor acestora.

Functionarul fiscal care acordă asistentă trebuie să înteleagă problematica fiscală formulată de contribuabil, să tină cont de asteptările si nevoile acestuia. Totodată administratia fiscală orientată către contribuabili trebuie să aibă capacitatea de a se adapta în permanentă la nevoile acestora. Numai o bună întelegere a contribuabilului si adaptarea răspunsului fiecărei situatii particulare asigură o asistentă eficientă si de calitate.

Principiul respectului si consideratiei fată de contribuabili

Potrivit acestui principiu, functionarii fiscali trebuie să adopte un comportament bazat pe respect si consideratie fată de contribuabili. Functionarii fiscali trebuie să manifeste solicitudine, limbaj politicos, respect si promptitudine în relatiile cu contribuabilii si să evite, pe cât posibil, situatiile conflictuale, tensionate.

Principiul confidentialitătii

Toate informatiile oferite de contribuabil autoritătilor fiscale trebuie să rămână confidentiale si nu pot fi transmise în nici o circumstantă către o tertă parte, cu exceptia cazului în care se obtine permisiunea contribuabilului sau în situatia în care legea prevede altfel.

 

CAPITOLUL III

Obiective

 

Obiectivul general al activitătii de asistentă îl constituie furnizarea de informatii de calitate către contribuabili, referitoare la prevederile legislatiei fiscale, obligatiile care le revin în materie fiscală, precum si promovarea conformării fiscale voluntare, printr-o abordare orientată către contribuabil, în care acesta este privit ca partener egal al administratiei fiscale.

Obiectivele specifice ale activitătii asistentei contribuabililor sunt următoarele:

Respectarea dreptului la petitionare al contribuabililor

Art. 21 din Constitutia României, republicată (Accesul liber la justitie), stipulează că orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Totodată nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

Art. 51 din Constitutia României, republicată (Dreptul la petitionare), stipulează că cetătenii au dreptul să se adreseze autoritătilor publice prin petitii formulate numai în numele semnatarilor. La rândul lor, autoritătile publice au obligatia să răspundă la petitii în termenele si în conditiile stabilite potrivit legii.

Potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările si completările ulterioare, orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităti administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instantei judecătoresti competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege si faptul de a nu se răspunde petitionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacă prin lege nu se prevede un alt termen.

Angajarea administratiei fiscale în slujba contribuabilului, orientarea administratiei fiscale către acesta

Orientarea activitătii de asistentă către contribuabil contribuie la îndeplinirea obligatiilor fiscale si cresterea gradului de conformare fiscală a contribuabililor. În acelasi timp această orientare îl ajută pe contribuabil în îndeplinirea obligatiilor fiscale.

Claritate, simplitate si corectitudine în relatia cu contribuabilii

Mesajele transmise de administratia fiscală trebuie să fie accesibile pentru toate categoriile de contribuabili, indiferent de nivelul de pregătire al acestora. Totodată, dacă o anumită problemă a fost cauzată contribuabilului din vina administratiei fiscale, aceasta va trebui să-si recunoască eroarea si să ia măsuri corespunzătoare pentru îndreptarea acesteia.

Răspunsuri competente si la timp la întrebările contribuabililor

Răspunsurile clar formulate de functionarii fiscali în concordantă cu prevederile legale si transmiterea acestora în timp util contribuabililor definesc de fapt calitatea activitătii de asistentă si informare a contribuabililor.

Impactul public al actiunilor functionarilor fiscali poate avea efect asupra respectării legii si conformării fiscale voluntare. Totodată, de modul în care fiecare functionar fiscal întelege să adopte un comportament adecvat pozitiei de persoană publică în care se găseste depinde, în ultimă instantă, imaginea administratiei fiscale si a Ministerului Finantelor Publice în general.

Răspunsuri complete la întrebările contribuabililor

Asistenta si informarea contribuabililor trebuie să aibă ca obiectiv formularea unor răspunsuri complete, astfel încât să se diminueze nevoia unui contact suplimentar din partea contribuabilului pentru aceeasi problemă.

Solutionarea problematicii ridicate de contribuabil în cadrul unui singur contact cu administratia fiscală prezintă următoarele avantaje:

- reduce stresul pentru contribuabil;

- îmbunătăteste conformarea fiscală voluntară;

- contribuie la satisfacerea cerintelor contribuabilului;

- creste eficienta muncii la nivelul administratiei fiscale.

Comunicare între toate nivelurile de asistentă

Atât între directia specializată de la nivel central si structurile judetene, cât si între acestea si structurile de la nivelul unitătilor subordonate trebuie să existe o comunicare permanentă, care să contribuie la întelegerea mesajelor primite de la contribuabili si să asigure transparenta sistemului fiscal.

Folosirea celor mai diverse mijloace pentru informarea contribuabililor

Unitatea fiscală va elabora programe de asistentă si va urmări materializarea acestora, în concordantă cu nevoile exprimate de contribuabili.

Eforturile vor fi orientate spre determinarea nevoilor contribuabililor si satisfacerea acestora într-un grad cât mai înalt.

Informatiile vor fi furnizate printr-o varietate de mijloace (corespondentă scrisă, postă electronică, telefon, mass-media, publicatii, programe complexe de asistentă si informare).

Programe orientate pe grupuri tintă

Unitatea fiscală va elabora programe specifice pentru acele categorii de contribuabili ale căror nevoi de informare în materie fiscală sunt mai eficient de îndeplinit prin folosirea acestor programe.

Programele vor include actiuni adaptate la conditiile economico-culturale si la cerintele contribuabililor, care să contribuie la îndeplinirea obligatiilor fiscale si să răspundă la problemele de interes major ale acestora.

Asistenta furnizată pentru corectarea eventualelor erori din evidentele fiscale

Eventualele erori si neconcordante din evidentele fiscale, semnalate de contribuabili, vor fi aduse la cunostintă compartimentului de specialitate în vederea corectării acestora si regularizării diferentelor de impozit.

Totodată unitatea fiscală va furniza toate informatiile solicitate de contribuabili în vederea clarificării situatiei fiscale a acestora.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile functionarului fiscal

 

Functionarul fiscal care îsi desfăsoară activitatea în cadrul structurilor de asistentă a contribuabililor va depune toate eforturile în vederea realizării unei autoinstruiri continue în ceea ce priveste continutul reglementărilor în materie fiscală.

Pe lângă o foarte bună pregătire de specialitate în domeniul impozitelor si taxelor, functionarul fiscal trebuie să dispună de aptitudini în domeniul comunicării, astfel încât să fie în măsură să prezinte contribuabilului, într-un limbaj accesibil acestuia, prevederile legislatiei fiscale.

Obligatiile functionarului fiscal din structurile de asistentă pentru contribuabili, care intră în contact direct cu acestia, sunt:

Perfectionarea permanentă a pregătirii profesionale

Functionarul fiscal din structurile de asistentă pentru contribuabili este obligat să-si perfectioneze permanent pregătirea profesională pentru a putea răspunde tuturor întrebărilor referitoare la sistemul de impozite si taxe reglementat de legislatia în vigoare. În acest scop este necesar ca unitatea fiscală să asigure o specializare a functionarilor fiscali pe grupe de impozite si taxe.

Prin cresterea nivelului de pregătire profesională functionarul fiscal este în măsură să ofere toate informatiile pe care contribuabilii le solicită si să îi ajute să identifice formularele de declaratii fiscale, în concordantă cu situatia fiscală particulară, si totodată să răspundă întrebărilor formulate de contribuabili în legătură cu modul de completare a datelor din declaratiile fiscale, termenul de depunere a acestora si de efectuare a plătilor în contul impozitelor si taxelor, dreptul de a face contestatii, precum si consecintele neîndeplinirii obligatiilor fiscale.

Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

Functionarul fiscal din structurile de asistentă pentru contribuabili va depune întregul efort pentru a aprecia cât mai corect nivelul de întelegere si starea emotională a contribuabilului si totodată pentru a întelege cât mai corect întrebarea sau problema ridicată de acesta, astfel încât să-i poată oferi răspunsul corect, într-un mod pe care contribuabilul să-l înteleagă.

Functionarul fiscal trebuie să aibă capacitatea de a obtine informatii complete si relevante de la contribuabil, în vederea încadrării legale corecte a întrebării sau a spetei prezentate de contribuabil si formulării directe ori, după caz, în urma obtinerii punctului de vedere de la directiile (serviciile) de specialitate, a unor răspunsuri clare, în concordantă cu reglementările fiscale si asteptările sau exigentele contribuabilului.

În urma analizării situatiei contribuabilului, functionarul fiscal va aduce la cunostintă acestuia pasii care trebuie urmăriti pentru a se conforma reglementărilor si procedurilor fiscale în vigoare.

Depăsirea eventualelor obstacole care pot afecta comunicarea cu contribuabilii

În activitatea de asistentă functionarul fiscal va depune întregul efort în vederea depăsirii eventualelor dificultăti care pot afecta realizarea unei comunicări depline cu contribuabilii si care pot fi cauzate de ambele părti implicate: 

- în ceea ce priveste contribuabilii:

- gradul de perceptie, determinat de nivelul de pregătire al contribuabilului;

- lipsa de interes din partea contribuabilului pentru mesajul transmis de administratia fiscală;

- dificultăti de exprimare (ton, cuvinte folosite);

- în ceea ce priveste functionarul fiscal: 

- insuficientă încredere în sine, atunci când se urmăreste transmiterea mesajului către contribuabil; 

- emotiile necontrolate;

- incompatibilitate pentru sustinerea dialogului. 

Respectarea normelor etice

În activitatea desfăsurată functionarul fiscal va tine seama de calitatea sa de functionar public, care impune respectarea următoarelor obligatii etice:

- să facă cunoscute contribuabililor datele proprii de identificare (numele, prenumele, functia si locul de muncă), prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa. În situatia în care îsi desfăsoară activitatea la ghiseul de acordare a asistentei, ghiseul de informatii sau la alte ghisee de relatii cu publicul, functionarul fiscal va face cunoscute, prin afisare la loc vizibil, datele sale de identificare;

- să aibă o tinută decentă, corespunzătoare demnitătii si prestigiului functiei;

- să dea dovadă de disciplină atât în relatiile cu contribuabilii, cât si în cadrul institutiei în care îsi desfăsoară activitatea;

- să rămână calm, politicos si respectuos pe întreaga durată de acordare a asistentei;

- să manifeste o atitudine pozitivă si răbdare în relatia cu contribuabilii; 

- să folosească un limbaj corect din punct de vedere gramatical;

- să nu utilizeze un limbaj neadecvat situatiei (argou sau limbaj de strictă specialitate);

- să păstreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de la contribuabil;

- să depună întregul efort pentru a răspunde la solicitările contribuabilului;

- să acorde întreaga sa atentie contribuabilului pe parcursul desfăsurării asistentei fiscale;

- să ofere răspunsuri complete si corecte contribuabilului;

- să se asigure că răspunsurile oferite sunt întelese de către contribuabili;

- să îndrume contribuabilii la directia (serviciul) de specialitate, în vederea obtinerii de informatii detaliate care depăsesc competentele structurii de asistentă;

- să multumească contribuabilului pentru faptul că a contactat serviciul de asistentă pentru contribuabili si să-l asigure de întreaga disponibilitate profesională a administratiei fiscale;

- să păstreze nestirbită autoritatea institutiei pe care o reprezintă fată de contribuabili.

Întreruperea acordării asistentei

Situatiile în care este permisă întreruperea acordării asistentei, după o avertizare prealabilă a contribuabilului, sunt următoarele:

- folosirea de către contribuabil a unui limbaj trivial;

- amenintări la adresa functionarului fiscal;

- utilizarea de către contribuabil a violentei verbale si/sau fizice.

Contribuabilul trebuie avertizat că, în cazul în care nu îsi revizuieste comportamentul, discutia cu acesta se va încheia.

În astfel de cazuri functionarul fiscal va întrerupe imediat discutia cu contribuabilul si va solicita, după caz, informatii de identificare a contribuabilului si sprijinul organelor de ordine pentru propria protectie.

 

CAPITOLUL V

Respectarea prevederilor prezentului cod

 

Respectarea prevederilor prezentului cod este obligatorie pentru toti functionarii publici din administratia fiscală, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul asistentei contribuabililor.

În acest scop functionarii fiscali vor lua măsuri în vederea îmbunătătirii pregătirii profesionale, a perfectionării aptitudinilor de comunicare si modelării corespunzătoare a comportamentului în raport cu cerintele prezentului cod. 

Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage suportarea de măsuri disciplinare, cu efecte negative asupra carierei profesionale a celor implicati.

În cazurile în care există indicii că faptele săvârsite de functionarul fiscal întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, se vor sesiza de urgentă organele abilitate ale statului.

Răspunderea materială a personalului din activitatea de asistentă se stabileste potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Prezentul cod va fi pus la dispozitie contribuabililor, la solicitarea acestora.

Conducerea unitătilor fiscale va lua măsurile necesare pentru a se asigura că personalul din subordine cunoaste si respectă, în exercitarea atributiilor de serviciu, prevederile prezentului cod.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 188/C din 19 ianuarie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 19 din 14 ianuarie 2004

 

ORDIN

pentru abrogarea art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului justitiei si al ministrului sănătătii nr. 1.883/737/2003 privind înfiintarea Comisiei comune a Ministerului Justitiei si Ministerului Sănătătii de analiză a deceselor survenite în sistemul penitenciar

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul justitiei si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului justitiei si al ministrului sănătătii nr. 1.883/737/2003 privind înfiintarea Comisiei comune a Ministerului Justitiei si Ministerului Sănătătii de analiză a deceselor survenite în sistemul penitenciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 august 2003.

 

p. Ministrul justitiei,

Cristina Iulia Tarcea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 4/2004 privind repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere si pentru aprobarea criteriilor de majorare a salariilor de bază ale consilierilor de integrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2004, se face următoarea rectificare:

- la data hotărârii, în loc de: “Bucuresti, 8 ianuarie 2003” se va citi: “Bucuresti, 8 ianuarie 2004”.