MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 69         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.627/2003. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

29. - Hotărâre privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier

 

39. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.627.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

Art. 1. - (1) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este autoritatea natională competentă în domeniul nuclear, care exercită atributiile de reglementare, autorizare si control în domeniul nuclear conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) CNCAN este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru.

(3) Sediul CNCAN este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 2. - (1) CNCAN exercită următoarele atributii de reglementare privind modul de desfăsurare a activitătilor nucleare prevăzute de Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) emite reglementări pentru detalierea cerintelor generale de securitate nucleară, de protectie împotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calitătii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protectie fizică, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars, de interventie în caz de accident nuclear;

b) emite reglementări privind procedurile de autorizare si control;

c) emite orice alte reglementări necesare activitătii de autorizare si control în domeniul nuclear;

d) emite alte reglementări, cu consultarea ministerelor si a altor factori interesati, potrivit responsabilitătilor acestora;

e) revizuieste reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele si conventiile internationale ratificate în domeniu;

f) dispune măsurile necesare pentru aplicarea reglementărilor pentru activitătile în domeniul nuclear.

(2) Reglementările elaborate de CNCAN se aprobă prin ordin al presedintelui CNCAN si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectarea lor fiind obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care desfăsoară activităti nucleare.

Art. 3. - (1) CNCAN exercită atributii de autorizare potrivit Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizatiilor pentru desfăsurarea următoarelor activităti în domeniul nuclear:

a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia, montajul, punerea în functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul si exportul instalatiilor nucleare;

b) mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;

c) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul si exportul instalatiilor radiologice, materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive si al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;

d) furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport, special amenajate în acest scop;

e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, detinerea, exportul si importul materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si dispozitivelor nucleare explozive, potrivit legii;

f) realizarea produselor si serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare;

g) realizarea produselor si serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante.

(2) CNCAN suspendă sau retrage autorizatii, în parte ori în întregime, din proprie initiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) CNCAN îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege în domeniul autorizării activitătilor din domeniul nuclear.

Art. 4. - CNCAN exercită următoarele atributii de control privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) exercită control preventiv, operativ curent si ulterior la solicitantii sau titularii de autorizatii în vederea eliberării autorizatiei solicitate, în perioada de valabilitate a autorizatiei, pe baza notificării titularului autorizatiei si atunci când ar putea exista instalatii, materiale sau s-ar desfăsura activităti în domeniul nuclear;

b) efectuează control în incinta în care se desfăsoară activităti supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităti sau la oricare persoană fizică ori juridică ce ar putea desfăsura activităti, detine instalatii nucleare sau radiologice, materiale nucleare, materiale de interes nuclear, materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;

c) dispune, dacă este cazul, suspendarea activitătii desfăsurate si indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalatiilor nucleare si radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, neautorizate sau care prezintă pericol în exploatare ori întretinere;

d) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internationale în vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare si radioactive, protectia împotriva radiatiilor, asigurarea calitătii, securitatea nucleară a instalatiilor nucleare si radiologice, precum si interventia în caz de accident nuclear;

e) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege în domeniul controlului activitătilor nucleare.

Art. 5. - (1) În afara atributiilor mentionate la art. 2, 3 si 4, CNCAN desfăsoară si următoarele atributii:

a) avizează toate proiectele de acte normative ce au implicatii asupra domeniului nuclear;

b) aprobă, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participă la realizarea interventiei;

c) revizuieste ori de câte ori este necesar Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;

d) initiază proiecte de legi, proiecte de hotărâri ale Guvernului si proiecte de alte acte normative în domeniul nuclear, pe care le supune spre aprobare ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control;

e) initiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de promovare a intereselor specifice României în relatiile cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică, cu Agentia pentru Energie Nucleară a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si cu alte organizatii internationale specializate în domeniul reglementărilor si controlului activitătilor nucleare;

f) cooperează, în conditiile legii, cu institutii similare din alte state;

g) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internationale în vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizică, transportul materialelor fisionabile si radioactive, protectia împotriva radiatiilor, asigurarea calitătii si

securitatea nucleară a instalatiilor;

h) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atributii în domeniul functionării în conditii de sigurantă a obiectivelor si instalatiilor nucleare, în corelatie cu cerintele de protectie a mediului si a populatiei;

i) asigură accesul publicului la informatie, elaborând în acest scop brosuri, pliante, comunicate de presă si informatii în sistem electronic; organizează audieri sau anchete, după caz.

(2) CNCAN exercită si alte atributii prevăzute expres prin acte normative.

Art. 6. - Activitatea CNCAN se desfăsoară pe bază de strategii si programe de lucru, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si a prezentului regulament.

Art. 7. - (1) Conducerea CNCAN este asigurată de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, denumit în continuare presedinte.

(2) Presedintele conduce întreaga activitate a CNCAN, având calitatea de ordonator principal de credite.

(3) Presedintele aprobă delegările de competentă si împuternicirile de reprezentare pentru personalul CNCAN. (4) Presedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu ministerele, cu alte autorităti si institutii ale administratiei publice centrale sau locale, precum si în raporturile cu persoane fizice si juridice române ori străine.

(5) Presedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică, cu Agentia pentru Energie Nucleară a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, precum si cu alte organizatii de profil internationale, regionale sau nationale din alte tări.

(6) Presedintele raportează primului-ministru, anual sau ori de câte ori i se solicită, prin ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, stadiul desfăsurării activitătilor de control al activitătilor nucleare în România.

(7) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si decizii.

Art. 8. - (1) Presedintele are următoarele atributii principale:

a) răspunde de derularea corespunzătoare a procesului de reglementare, autorizare si control al activitătilor nucleare;

b) aprobă strategiile de dezvoltare institutională a CNCAN, programele de activitate si programele de operare;

c) coordonează procesul de emitere a reglementărilor CNCAN în vederea armonizării acestora cu legislatia Uniunii Europene, aplicabile în domeniul nuclear, în scopul integrării europene;

d) asigură derularea programelor de cooperare si asistentă tehnică internatională;

e) aprobă planurile de investitii ale CNCAN;

f) propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind bugetul de venituri si cheltuieli si asigură executia acestuia potrivit legii;

g) negociază si semnează cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă;

h) aprobă angajările, promovările, retrogradările, delegările, detasările, numirile si eliberările din functie ale personalului de executie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

i) aprobă deplasările în tară si în străinătate ale personalului CNCAN;

j) răspunde de rezolvarea în conditii corespunzătoare a sarcinilor stabilite de primul-ministru si de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

(2) Numirea si eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere se fac cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a CNCAN este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Prin ordin al presedintelui, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, pot fi organizate servicii, birouri si alte compartimente, în functie de necesitătile si conditiile concrete ale activitătii desfăsurate de CNCAN.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 171, exclusiv presedintele si posturile aferente cabinetului acestuia.

(4) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică a CNCAN se stabileste prin ordin al presedintelui, în conformitate cu prevederile legale.

(5) Statul de functii al CNCAN se aprobă de presedinte, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 10. - (1) Presedintele numeste, prin ordin, responsabilii nationali pentru următoarele activităti:

a) raportarea evenimentelor nucleare;

b) raportarea de garantii pentru materiale nucleare, probleme de protectie fizică în domeniul nuclear, trafic ilicit de materiale nucleare si instalatii nucleare, controlul importului si exportului de materiale strategice pentru domeniul nuclear;

c) coordonarea proiectelor de asistentă tehnică realizate cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică în domeniul de activitate al CNCAN;

d) coordonarea proiectelor de asistentă tehnică realizate cu Agentia pentru Energie Nucleară a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică în domeniul de activitate al CNCAN;

e) alte activităti specifice CNCAN, care implică contacte cu organizatii si organisme internationale de profil.

(2) Atributiile responsabililor nationali se stabilesc prin ordin al presedintelui CNCAN.

Art. 11. - Presedintele înfiintează, prin ordin, Consiliul de conducere si autorizare, denumit în continuare consiliu.

Art. 12. - (1) Consiliul este compus din:

a) presedinte;

b) directorii directiilor;

c) sefii serviciilor si compartimentelor aflate în subordinea directă a presedintelui.

(2) Presedintele este si presedintele consiliului.

(3) Consiliul îsi desfăsoară activitatea conform unui regulament propriu, aprobat de presedintele acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - Consiliul are următoarele atributii:

a) analizează si propune presedintelui măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăsurării în sigurantă a activitătilor nucleare, în concordantă cu legislatia română în vigoare si cu acordurile internationale la care România este parte;

b) avizează propunerile de autorizatii pentru desfăsurarea activitătilor de importantă deosebită din domeniul nuclear, prevăzute la art. 3 alin. (1);

c) avizează măsuri interne pentru CNCAN, în limita competentelor stabilite prin ordin al presedintelui, cu respectarea normelor legale.

Art. 14. - Presedintele înfiintează, prin ordin, Consiliul consultativ.

Art. 15. - (1) Consiliul consultativ este constituit din specialisti consacrati si personalităti din diferite domenii de activitate, care nu sunt angajati ai CNCAN.

(2) Consiliul consultativ este format din 7 membri si îsi desfăsoară activitatea conform unui regulament propriu aprobat de presedinte, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(3) Pentru activitătile desfăsurate, membrii Consiliului consultativ pot beneficia de o indemnizatie de sedintă în cuantum de 10% din indemnizatia presedintelui CNCAN.

Art. 16. - Finantarea CNCAN se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife pentru autorizare, contributii ale organismelor internationale si ale agentilor economici si dobânzi la disponibilităti, conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Salarizarea presedintelui se face conform anexei nr. VII/2b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalul salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată si modificată prin Legea nr. 220/2003.

(2) Salarizarea personalului CNCAN se face prin negocieri individuale si colective, conform contractului colectiv de muncă înregistrat potrivit legii.

Art. 18. - (1) CNCAN poate dispune de un număr maxim de 35 de autoturisme, din care un parc propriu, două parcuri comune, precum si, suplimentar, 32 de autoturisme destinate activitătii operative de control si inspectie pe teritoriul întregii tări, pentru desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Consumul maxim normat de carburant pentru autovehiculele destinate controlului si inspectiei operative a activitătilor nucleare este de 350 l/lună/vehicul, conform anexei nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Nr. maxim de posturi = 171

(exclusiv presedintele si cabinetul acestuia)

 

Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

APARAT PROPRIU

PRESEDINTE

Cabinet presedinte

Consiliu de conducere si autorizare

Consiliu consultativ

Compartiment documente clasificate si informatizare

Compartiment audit intern

Compartiment juridic

Compartiment resurse umane

Structuri teritoriale

Structuri teritoriale

DIRECTIA RADIO-PROTECTIE SI DESEURI RADIOACTIVE

DIRECTIA CONTROLUL CALITĂTII

DIRECTIA MATERIALE SPECIALE

DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE

DIRECTIA ECONOMICĂ

DIRECTIA RELATII PUBLICE, PRESĂ SI PROTOCOL

DIRECTIA REACTORI NUCLEARI

DIRECTIA RADIATII IONIZANTE

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Normă privind dotarea cu autoturisme

 

 

Parc auto

Parc propriu

1

Parc comun

2

Parc activităti specifice

32

 

Normă privind consumul lunar de combustibil pentru autoturisme

 

 

Limita maximă [litri/lună/vehicul]

Parc propriu

400

Parc comun si activităti specifice

350

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea plafonului valoric al mesei calde zilnice acordate personalului minier la nivelul de 58.000 lei/persoană pe zi, începând cu luna ianuarie 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului efectuează modificările necesare în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor si societătilor nationale implicate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 litera d), punctele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

“2. coordonează, elaborează, avizează, prezintă si sustine în relatia cu institutiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, documentele de programare care vizează pregătirea pentru aderare si urmăreste transpunerea în practică a acestora;

3. coordonează elaborarea Planului national de dezvoltare, potrivit strategiilor si planurilor regionale de dezvoltare si strategiilor si programelor sectoriale ale autoritătilor administratiei publice centrale, fundamentând pe această bază fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare si fondurile structurale si de coeziune după aderare;”

2. La articolul 3 litera d), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

“31. asigură coordonarea implementării politicii nationale de dezvoltare pe ansamblul tării, pe regiuni si zone;”

3. La articolul 3 litera d) se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. asigură secretariatul Comitetului de transparentă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare; atributiile si componenta Comitetului de transparentă vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului;”

4. La articolul 3 litera f), punctele 2 si 8 vor avea următorul cuprins:

“2. programarea asistentei financiare, împreună cu celelalte institutii guvernamentale interesate, precum si elaborarea de programe indicative cu donatorii, în concordantă cu strategiile guvernamentale si pe baza solicitărilor primite de la institutiile si organizatiile beneficiare;

…………………………………..

8. asigurarea coordonării procesului de evaluare initială, intermediară si finală a programelor si proiectelor finantate din fondurile comunitare;”

5. La articolul 3 litera f) se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

“10. coordonarea participării României si asigurarea functiei de punct national de contact la proiectele de înfrătire institutională cu statele care beneficiază de finantări nerambursabile ale Uniunii Europene;”

6. La articolul 3 litera j), punctele 1 si 6 vor avea următorul cuprins:

“1. elaborează Strategia natională de dezvoltare regională, în concordantă cu strategiile guvernamentale de dezvoltare;

……………………………………

6. asigură managementul financiar si tehnic al Fondului national pentru dezvoltare regională si al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice si sociale;”

7. La articolul 3 litera j), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. asigură coordonarea metodologică a elaborării planurilor de dezvoltare regională;”

8. La articolul 3 litera j), punctul 3 se abrogă.

9. La articolul 3 litera j), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

“51. elaborează, implementează si monitorizează strategia de pregătire si formare profesională în domeniul dezvoltării regionale;”

10. La articolul 3, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:

n1) examinează sub aspectul compatibilitătii cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;”

11. La articolul 3, litera u) va avea următorul cuprins:

“u) realizează dialogul social pe problemele integrării europene cu organizatiile patronale si sindicale reprezentative la nivel national, potrivit legii, si asigură secretariatul Consiliului consultativ pentru negocierea aderării la Uniunea Europeană;”

12. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) Ministrul integrării europene este presedintele părtii române la reuniunile Comitetului de asociere România - Uniunea Europeană, conducătorul delegatiei României la Conferinta de aderare la nivel interministerial, presedintele Comitetului interministerial pentru integrare europeană, presedintele Consiliului National pentru Dezvoltare Regională si presedintele Comitetului de transparentă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare.”

13. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Pentru asigurarea transparentei procesului de negociere, ministrul delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este presedintele Consiliului consultativ pentru negocierea aderării la Uniunea Europeană, constituit din reprezentantii mediilor sociopolitice.”

14. Alineatele (2) si (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“(2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Numărul maxim de posturi este de 357, exclusiv demnitarii, cabinetele ministrilor si Corpul consilierilor de integrare.”

15. La articolul 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Ministerul Integrării Europene are în dotare, pentru activităti specifice, trei autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 l pentru fiecare autoturism.”

16. Alineatele (1) si (3) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În structura Ministerului Integrării Europene se organizează:

- Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar;

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional;

- Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune;

- Autoritatea de Management pentru Initiativa Comunitară INTERREG;

(3) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar va functiona cu un număr total de 80 de posturi în anul 2005, dintre care 30 de posturi în anul 2004, iar Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional va functiona cu un număr total de 204 posturi în anul 2005, dintre care 142 de posturi în anul 2004.

Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune va functiona cu un număr total de 50 de posturi în anul 2005, dintre care 8 posturi în anul 2004.”

17. După alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Atributiile Autoritătii de Management pentru Fondul de Coeziune si ale Autoritătii de Management pentru Initiativa Comunitară INTERREG vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

18. Alineatul (5) al articolului 19 se abrogă.

19. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

20. Anexa nr. 1a) se abrogă.

21. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 39.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 734/2003)