MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 70         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 460 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I  pct. 12 din Legea nr. 232/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Hotărâre pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul istoriei militare, semnată la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 12 septembrie 2003

 

Întelegere între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul istoriei militare

 

28. - Hotărâre privind aprobarea înfiintării si finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale “ADREM INVEST” - S.R.L. la Moscova - Federatia Rusă

 

31. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Prefecturii judetului Bihor în administrarea Institutului National de Statistică, pentru Directia Judeteană de Statistică Bihor

 

41. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

334/2003. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 460

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003.

Exceptia a fost ridicată de Radu Stefan Mazăre, primarul municipiului Constanta, în Dosarul nr. 7.325/2003 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât consideră că textele de lege criticate sunt în conformitate cu dispozitiile din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 iulie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 7.325/2003, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 - Terenurile pentru care nu se datorează impozitul si taxa pe teren – la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003.

Exceptia a fost ridicată de Radu Stefan Mazăre, primarul municipiului Constanta, într-o cauză având ca obiect anularea unei dispozitii pe care acesta a emis-o.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate, care prevăd că “terenurile aferente complexurilor hidrotehnice de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv spatiilor de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare” sunt exceptate de la plata impozitelor si taxelor, contravin dispozitiilor art. 41 alin. (2), art. 49 alin. (1) si (2), art. 53 alin. (2), art. 119 si art. 138 alin. (1) si (2) din Constitutia României”, fără a arăta însă în ce constă contrarietatea.

Judecătoria Constanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, cu privire la sustinerile autorului exceptiei, potrivit cărora prevederile de lege criticate contravin autonomiei locale, lezează dreptul de proprietate privată, ocrotit în mod egal de Legea fundamentală, îngrădesc si încalcă însusi dreptul consiliului local de a forma bugetul local prin impozite, taxe si alte venituri, drept prevăzut de art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 189/1998, se arată: art. 49 din Constitutie “se referă în mod evident la restrângerea exercitiului unora dintre drepturile si libertătile fundamentale ale omului, (...) între acestea nefiind inclus dreptul consiliului local de a stabili taxe si impozite”; restrângerea exceptională a unor drepturi si libertăti fundamentale ale omului nu are în vedere drepturi derivate, conferite unei structuri administrative; principiul echilibrului si al echitătii în stabilirea obligatiilor fiscale se referă la cetăteni. Se mai arată că exceptarea anumitor categorii de terenuri de la obligatia de plată a taxei de folosintă: nu încalcă dreptul de proprietate asupra terenurilor, întrucât, pe de o parte, trebuie să se facă distinctie între dreptul de proprietate si dreptul de folosintă, iar pe de altă parte, porturile apartin domeniului public, conform art. 5 din Legea nr. 18/1991, iar nu proprietătii private; nu creează discriminare între titularii drepturilor de proprietate, deoarece textul criticat are în vedere terenurile, nu agentii economici, subiecti de drept fiscal; se circumscrie interesului economic national al României, scopul fiind acela de a încuraja initierea si dezvoltarea unor activităti comerciale potential producătoare de venituri mari în aceste zone. În sfârsit, se arată că “principiul autonomiei locale, sub aspect financiar, presupune subordonarea fată de lege si fată de politica economiei nationale, astfel încât măsurile luate de autoritătile publice locale să nu contravină legii sau interesului economic national stabilit la un moment dat printr-o politică economică natională”, iar consiliile locale nu au dreptul de a legifera decât în conditiile si limitele fixate de lege, întrucât “autonomia locală nu presupune si autonomia legislativă”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile de lege criticate nu sunt contrare art. 119 din Constitutie, ci, dimpotrivă, conform art. 138 alin. (2) din aceasta, stabilesc categoriile de impozite locale si limitele în care autoritătile administratiei publice locale prevăd, în concret, nivelul lor. Arată că alin. (1) al art. 138 si art. 41 alin. (2) din Constitutie nu sunt relevante în cauză. În ceea ce priveste invocarea încălcării prevederilor constitutionale ale art. 53 alin. (2), consideră că “stabilirea prin lege sau alte acte normative cu putere de lege a impozitelor si taxelor locale nu poate conduce la o asezare injustă a impunerilor, ci, dimpotrivă, asigură limite uniforme pentru stabilirea acestor categorii de impozite si taxe, care sunt de natură să preîntâmpine anumite exagerări sau chiar abuzuri.” În sfârsit, arată că sustinerea potrivit căreia textul de lege criticat încalcă dreptul autoritătii publice locale de a stabili impozite si taxe locale si de a aproba bugetul local în temeiul Legii nr. 189/1998 privind finantele publice nu poate fi acceptată, întrucât controlul conformitătii dintre diferite dispozitii legale nu poate face obiectul contenciosului constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 “Terenurile pentru care nu se datorează impozitul si taxa pe teren” la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003, prevederi al căror continut este următorul: “terenurile aferente complexelor hidrotehnice sau de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare”.

În opinia autorului exceptiei, aceste prevederi de lege sunt contrare art. 41 alin. (2), art. 49, art. 53 alin. (2), art. 119 si art. 138 alin. (1) si (2) din Constitutie. La data pronuntării prezentei decizii, potrivit Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, art. 41 alin. (2), art. 49 si art. 119 au fost modificate, iar potrivit Constitutiei României, republicată, cu reactualizarea denumirilor si o nouă numerotare a textelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 41 alin. (2) a devenit art. 44 alin. (2), art. 49 a devenit art. 53, art. 53 alin. (2) a devenit art. 56 alin. (2), art. 119 a devenit art. 120 si art. 138 alin. (1) si (2) a devenit art. 139 alin. (1) si (2) din Constitutie. Aceste dispozitii constitutionale prevăd:

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile pevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 56 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”;

- Art. 120: “(1) Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.

(2) În unitătile administrativ-teritoriale în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minoritătii nationale respective în scris si oral în relatiile cu autoritătile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate, în conditiile prevăzute de legea organică.”;

- Art. 139 alin. (1) si (2): “(1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

(2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele:

Dispozitiile de lege criticate exceptează de la plata impozitului si a taxei de teren terenurile aferente complexelor hidrotehnice de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si spatiile de pompare aferente acestora, precum si terenurilor aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare. Autorul exceptiei consideră că prin această reglementare sunt încălcate dispozitiile constitutionale privitoare la ocrotirea si garantarea proprietătii private, restrângerea exercitiului unor drepturi, contributiile financiare si principiul autonomiei locale, fără a argumenta însă în ce constă această încălcare.

Analizând dispozitiile pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, sub aspectul sustinerii privind încălcarea principiului autonomiei locale, consacrat de art. 120 din Constitutie, republicată, Curtea constată că această critică nu poate fi primită.

Principiul autonomiei locale nu se poate manifesta decât în limitele stabilite de lege, iar prin ordonanta criticată, chiar în sensul aplicării acestui principiu, precum si în sensul dispozitiilor constitutionale ale art. 139 alin. (2), privind stabilirea prin lege a impozitelor si taxelor locale, se reglementează categoriile de impozite locale si limitele în care autoritătile administratiei publice locale pot să prevadă în concret nivelul lor. În temeiul acelorasi texte din Constitutie, tot prin lege, legiuitorul poate stabili, precum în cauză, categoriile de bunuri ce nu sunt supuse impozitelor sau taxelor locale, fără ca astfel să încalce prevederile constitutionale mentionate.

În legătură cu invocarea încălcării art. 139 alin. (1) din Constitutie, republicată, care dispune cu privire la impozitele, taxele si alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale, Curtea constată că acest text nu este incident în cauză si, în consecintă, critica urmează a fi respinsă. Nu au incidentă în cauză nici prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (2) referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private, în mod egal de lege, indiferent de titular, întrucât bunurile cu privire la care dispune textul legal criticat constituie, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, bunuri apartinând domeniului public. Asa fiind, nu poate fi primită nici invocarea încălcării art. 53 din Constitutie, republicată, privind “Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”.

În sfârsit, în legătură cu invocarea contrarietătii dintre dispozitiile ce fac obiectul controlului de constitutionalitate si art. 56 alin. (2) din Constitutie, republicată, potrivit căruia “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale”, Curtea constată că nici această critică nu este întemeiată. Stabilirea prin lege a impozitelor si taxelor locale nu numai că nu conduce la o asezare injustă a sarcinilor fiscale, ci, dimpotrivă, asigură limite uniforme pentru stabilirea acestor categorii de impozite si taxe, de natură să preîntâmpine posibile exagerări sau chiar abuzuri.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003, exceptie ridicată de Radu Stefan Mazăre, primarul municipiului Constanta, în Dosarul nr. 7.325/2003 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul istoriei militare, semnată la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 12 septembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Articol unic. - Se aprobă Întelegerea dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul istoriei militare, semnată la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 12 septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 26.

 

 

ÎNTELEGERE

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul istoriei militare

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Franceză, denumite în continuare părti,

având în vedere Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si Protocolul aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995 (SOFA PfP),

în spiritul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 24 octombrie 1998, denumit în continuare Acord,

având în vedere Aranjamentul administrativ dintre ministrul apărării nationale al României si ministrul apărării al Republicii Franceze cu privire la instituirea unei cooperări între ministerele apărării român si francez, semnat la Paris la 24 mai 1991, denumit în continuare Aranjament administrativ,

dorind să amplifice actiunile în domeniul istoriei militare, în scopul de a face mai bine cunoscută si de a valorifica istoria celor două armate, precum si de a intensifica relatiile de cooperare dintre cele două părti,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul

 

Scopul prezentei întelegeri este de a stabili cadrul juridic necesar cooperării în domeniul istoriei militare.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare si formele cooperării

 

(1) Domeniul de aplicare al cooperării cuprinde:

a) cercetarea stiintifică;

b) participarea la manifestările stiintifice organizate de către cealaltă parte;

c) autorizarea accesului la diferite fonduri de arhive militare si ajutorul reciproc în cercetare;

d) schimbul reciproc de informatii, de documente si de publicatii cu caracter istoric;

e) studierea aspectelor comune din istoria celor două state;

f) organizarea de colocvii sau seminarii;

g) publicarea de studii realizate în comun;

h) trimiterea si primirea de specialisti pentru efectuarea de studii;

i) asistentă si sprijin reciproc în actiunile desfăsurate în cadrul organizatiilor internationale, pe probleme istorice.

(2) Părtile pot stabili si alte forme de cooperare în domeniul istoriei militare, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei întelegeri.

 

ARTICOLUL 3

Autoritătile competente

 

Autoritătile competente pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei întelegeri sunt:

a) pentru partea română: Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Nationale din România;

b) pentru partea franceză: Serviciul Istoric al Armatei de Uscat.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile părtilor

 

(1) Autoritătile competente elaborează un program de actiuni pe termen scurt, mediu si lung (1, 5 si 15 ani).

(2) Părtile garantează accesul fără dificultăti la arhivele deschise publicului, cu respectarea legislatiilor nationale în vigoare.

(3) Părtile fac schimb de informatii si de lucrări istorice realizate în baza prezentei întelegeri, cu respectarea legislatiilor interne ale statelor părtilor, direct sau prin intermediul atasatilor apărării.

 

ARTICOLUL 5

Procedurile vamale

 

Introducerea de documente pe teritoriul statului celeilalte părti se face în conformitate cu prevederile legislatiei interne a statelor părtilor si ale normelor internationale.

 

ARTICOLUL 6

Statutul membrilor personalului militar si civil

 

Statutul membrilor personalului militar si civil participant la activitătile desfăsurate în baza prevederilor prezentei întelegeri este cel stabilit de SOFA PfP.

 

ARTICOLUL 7

Prevederile financiare

 

Fiecare parte suportă cheltuielile care rezultă din aplicarea prezentei întelegeri, în conformitate cu prevederile Aranjamentului administrativ. După intrarea în vigoare a Acordului prevederile financiare ale acestuia se vor aplica si prezentei întelegeri.

 

ARTICOLUL 8

Divergentele

 

Orice divergente privind interpretarea sau aplicarea prezentei întelegeri vor fi solutionate exclusiv prin consultări între părti.

 

ARTICOLUL 9

Dispozitiile finale

 

(1) După semnarea de către cele două părti prezenta întelegere intră în vigoare la data primirii de către partea franceză a notificării scrise, prin care partea română notifică îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării ei în vigoare.

(2) Prezenta întelegere se încheie pe o perioadă de 5 ani, care poate fi reînnoită, prin tacită reconductiune, pe noi perioade de câte 5 ani. Oricare dintre părti poate denunta prezenta întelegere. Denuntarea are efect la 6 luni de la notificarea, în scris, a celeilalte părti.

(3) Prezenta întelegere poate fi amendată prin acordul scris al părtilor. Amendamentele intră în vigoare conform alin. (1).

Semnată la Bucuresti la 14 mai 2003 si la 12 septembrie 2003 la Paris, în două exemplare originale, fiecare în limba română si limba franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Ioan Mircea Pascu,

ministrul apărării nationale

Pentru Ministerul Apărării din Republica Franceză,

Michéle Alliot-Marie,

ministrul apărării

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării si finantării partiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale “ADREM INVEST” - S.R.L. la Moscova - Federatia Rusă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al cap. II pct. 1 lit. c) din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea partială din fonduri de la bugetul de stat a unor categorii de cheltuieli privind organizarea si functionarea reprezentantei comerciale care se înfiintează de către Societatea Comercială “ADREM INVEST” - S.R.L la Moscova - Federatia Rusă, pentru promovarea ofertei de export al instalatiilor industriale care folosesc tehnologii sub vid sau atmosferă controlată si alte echipamente industriale.

Art. 2. - (1) Categoriile de cheltuieli care se asigură partial din fonduri de la bugetul de stat si valorile acestora sunt prevăzute în devizul de cheltuieli cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finantarea din fonduri publice a cheltuielilor de organizare si functionare a reprezentantei comerciale se face în proportie de 45% din valoarea cheltuielilor prevăzute în deviz.

Art. 3. - (1) Perioada de finantare partială a cheltuielilor prevăzute în deviz este de un an de la data înregistrării reprezentantei comerciale.

(2) Cheltuielile aferente operatiunilor de înregistrare, care se efectuează înaintea datei de înregistrare a reprezentantei comerciale, sunt finantate în conformitate cu prevederile art. 2.

Art. 4. - (1) Decontarea cotei de 45% din cheltuielile efectuate de reprezentanta comercială, în limita sumelor prevăzute în deviz pe fiecare categorie de cheltuieli, se face trimestrial de către Ministerul Economiei si Comertului, pe baza cererii si a documentelor justificative prezentate de către Societatea Comercială “ADREM INVEST” - S.R.L.

(2) Decontarea cheltuielilor efectuate în valută de către reprezentanta comercială se face în echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar leu-euro comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

Art. 5. - Societatea Comercială “ADREM INVEST” - S.R.L. prezintă trimestrial Ministerului Economiei si Comertului un raport privind activitatea desfăsurată de către reprezentanta comercială la Moscova - Federatia Rusă, în domeniul promovării exportului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ

privind cheltuielile de organizare si functionare, pe o perioadă de un an, a reprezentantei comerciale a Societătii Comerciale “ADREM INVEST” - S.R.L. la Moscova - Federatia Rusă

 

Categorii de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor

(euro)

Valoarea cotei de 45%

(euro)

a) Înregistrarea reprezentantei comerciale

- taxe notariale, taxe de autentificare, taxe de înregistrare, taxe de avocat, taxe de timbru etc.

1.329,0

598,0

b) Dotare cu inventar de birou

2.648,0

1.192,0

- calculator (1 bucată)

1.152,0

519,0

- imprimantă color (1 bucată)

176,0

79,0

- telefon/fax (1 bucată)

114,0

51,0

- copiator/printer (1 bucată)

354,0

159,0

- birouri (2 bucăti)

156,0

70,0

- sertar pentru birou (2 bucăti)

172,0

 

- scaune (6 bucăti)

85,0

 

- dulap (2 bucăti)

337,0

 

- masă de consiliu (1 bucată)

102,0

 

c) Chirie si utilităti:

20.383

 

- chirie pentru birou si plata utilitătilor

 

 

d) Telefon, fax, Internet

5.938,0

2.672,0

- telefon/fax

4.431,0

1.994,0

- Internet

1.507,0

678,0

 TOTAL DEVIZ:

30.298,0

13.634,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Prefecturii judetului Bihor în administrarea Institutului National de Statistică, pentru Directia Judeteană de Statistică Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din administrarea Prefecturii judetului Bihor în administrarea Institutului National de Statistică, pentru Directia Judeteană de Statistică Bihor, a unei părti din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 879/1998 privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Oradea, judetul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 14 decembrie 1998, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din administrarea Prefecturii Judetului Bihor în administrarea Institutului National de Statistică, pentru Directia Judeteană de Statistică Bihor

 

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de inventar

Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, judetul Bihor - zona II, parterul imobilului

Suprafata construită = 476 m2

- Suprafata terenului aferent = 323 m2

111.283

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 60.000.000 mii lei la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul “Cheltuieli de capital”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 334.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.