MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 426 din 13 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (1)-(4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001

 

Decizia nr. 7 din 13 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 alin din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 13 din 20 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 alin. 2, ale art. 159 alin. 13 si ale art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

50. - Ordin al ministrului sănătătii privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

51. - Decizie pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 426

din 13 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (1)-(4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, exceptie ridicată de Stan Ion în Dosarul nr. 3.491/2003 al Tribunalului Prahova – Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, personal si asistat de avocat, lipsind partea Casa Judeteană de Pensii Prahova, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Apărătorul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei ridicate, arătând că prevederile criticate încalcă principiul constitutional conform căruia un drept social câstigat nu poate fi retras, în conditiile statului de drept. În opinia sa, art. 168 din Legea nr. 19/2000 diminuează, prin măsura recorelării, drepturile câstigate anterior de pensionari.

Având cuvântul personal, autorul exceptiei arată că Legea nr. 19/2000 ar fi trebuit să prevadă recalcularea, iar nu recorelarea pensiilor, care duce la diminuarea punctajului mediu anual pe baza căruia se calculează pensiile. În opinia sa, aceste puncte medii reprezintă un drept câstigat, care nu poate fi diminuat prin recorelare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că art. 168 din Legea nr. 19/2000 prevede numai măsura recorelării pensiilor, în mod echitabil, ceea ce nu poate avea ca efect diminuarea acestora, asa cum sustine autorul exceptiei. Invocă, în acest sens, si Deciziile Curtii Constitutionale nr. 103 din 26 martie 2002 si nr. 225 din 10 septembrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.491/2003, Tribunalul Prahova - sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 19/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, exceptie ridicată de Ion Stan într-o cauză având ca obiect un litigiu de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 168 din Legea nr. 19/2000, modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, “încalcă principiul constitutional conform căruia odată câstigat, un drept social nu mai poate fi retras”, întrucât diminuarea punctajului mediu anual si recorelarea pensiilor determină, de fapt, reducerea drepturilor de pensie stabilite pe baza legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.

Tribunalul Prahova apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât prin dispozitiile tranzitorii ale Legii nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată si completată, s-a urmărit de către legiuitor realizarea, în cadrul disponibilitătilor financiare actuale, a obligatiilor statului în domeniul măsurilor de protectie socială pentru ca pensiile stabilite să reflecte întreaga activitate salarială depusă de beneficiari, siar măsura diminuării punctajului mediu annual pentru persoanele pensionate în baza Legii nr. 3/1977 nu conduce la micsorarea cuantumului acestora”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este nefondată, iar textele de lege criticate “nu încalcă nici o prevedere constitutională, întrucât, pe de o parte, prin aceste dispozitii se concretizează obligatia statului, prevăzută de art. 43 alin. (1) din Constitutie, de a lua măsuri de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent, iar pe de altă parte, aceste măsuri de protectie socială, constând în recorelarea pensiilor, sunt instituite, în mod nediscriminatoriu, în concordantă cu principiul egalitătii, potrivit art. 16 din Constitutie, pentru toti pensionarii aflati în aceeasi situatie, respectiv, cu pensii stabilite potrivit legislatiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000”.

De altfel, arată în continuare, întrucât autorul exceptiei nu indică dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate prin prevederile legale criticate, exceptia este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 168 din Legea nr. 19/2000 sunt constitutionale. Arată, în acest sens, că dispozitiile tranzitorii ale legii prevăd stabilirea punctajului mediu anual si în privinta pensiilor stabilite anterior, precum si recorelarea acestora, pentru a se ajunge la nivelul punctajului mediu stabilit în cazul persoanelor care se pensionează după intrarea în vigoare a legii. Apreciază că drepturile de pensie, “stabilite în baza legislatiei existente înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, nu suferă modificări, dispozitiile legale noi aplicându-se numai pentru viitor, pentru persoanele care se înscriu la pensie după intrarea lor în vigoare”. Mentionează, de asemenea, că principiul invocat de autorul exceptiei, conform căruia “odată câstigat, un drept social nu mai poate fi retras”, nu este reglementat în Constitutia României, motiv pentru care nu se poate examina conformitatea prevederilor art. 168 din Legea nr. 19/2000 cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 168 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002. Aceste dispozitii au următoarea redactare:

- Art. 168: “(1) Guvernul va lua măsuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, având în vedere schimbările produse în baza de calcul a acestora începând cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luării în considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum si a majorării salariilor în sectorul bugetar sau negocierii acestora la societăti comerciale si regii autonome.

(2) Metodologia la recorelare a pensiilor în conditiile prevăzute la alin. (1) va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelării aplicate conform prevederilor alin. (1) si (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare.

(4) Programul si metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.”

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate încalcă principiul constitutional potrivit căruia un drept social câstigat nu mai poate fi retras. Acest principiu nu este formulat într-o dispozitie expresă a Constitutiei, dar existenta sa rezultă si din prevederile art. 1 alin. (3) sau ale art. 47 alin. (1) din Constitutie. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt neconstitutionale prevederile legale “care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei”.

Examinând motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, prin raportare la dispozitiile legale criticate, Curtea retine că a mai fost sesizată cu exceptii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 19/2000, exceptii pe care le-a respins ca fiind neîntemeiate, constatând că dispozitiile legale criticate nu încalcă nici o prevedere sau principiu constitutional. Astfel, în Deciziile nr. 103 din 26 martie 2002 si nr. 225 din 10 septembrie 2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002, respectiv nr. 751 din 15 octombrie 2002, Curtea a retinut, în esentă, următoarele:

În cadrul realizării politicii în domeniul asigurărilor sociale de stat, legiuitorul are deplină autoritate, legitimitate si îndreptătire să stabilească periodic noi modalităti si conditii de acordare si de calculare a pensiilor, cum a procedat si prin adoptarea Legii nr. 19/2000. Noile reglementări pot să fie avantajoase sau chiar dezavantajoase beneficiarilor de pensii, după cum permit sau impun, după caz, situatia economico-financiară a tării si fondurile de asigurări sociale de stat disponibile. În oricare dintre aceste ipoteze dispozitiile legale noi se aplică numai pentru viitor, pentru persoane care se vor înscrie la pensie după intrarea lor în vigoare, neputând atinge drepturile de pensie anterior stabilite.

Potrivit dispozitiilor art. 180 alin. (3) si (7) din Legea nr. 19/2000, “(3) Pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998-31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimativ pentru persoanele ce se vor pensiona în conditiile prezentei legi, pe lângă punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie si acest punctaj mediu estimat, care se

are în vedere la operatiunile de indexare si recorelare”, iar “(7) În situatia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.

De vreme ce drepturile de pensii anterior stabilite nu sunt atinse, nu sunt diminuate, iar pensiile stabilite reflectă, în cuantum, posibilitătile limitate în raport cu sursele existente într-o perioadă dată, nu se poate sustine că noile reglementări tranzitorii ar leza “demnitatea umană” sau că ar contrazice “dreptatea” socială.

Legiuitorul, prin dispozitiile tranzitorii ale Legii nr. 19/2000 si prin modificarea si completarea acestora, a urmărit realizarea, în cadrul limitelor actualmente posibile, a obligatiilor statului în domeniul măsurilor de protectie socială. Pe linia acestor preocupări dispozitiile legale respective prevăd, pentru o primă etapă, stabilirea punctajului anual si în privinta pensiilor anterior stabilite, precum si recorelarea acestora pentru a ajunge la nivelul punctajului mediu, stabilit pentru persoanele care se pensionează după intrarea în vigoare a legii. Sunt exceptati pensionarii ale căror drepturi anterior stabilite sunt mai mari decât punctajul mediu stabilit conform noilor reglementări.

Legea reglementează, la modul general, si etapele următoare ale recorelării, abilitând Guvernul ca, în limita posibilitătilor ulterioare, să elaboreze un program de recorelare etapizat, astfel ca, la finalizarea acestuia, toti pensionarii să beneficieze, pentru aceeasi activitate, perioadă si cotizare, de drepturi egale, indiferent de data înscrierii la pensie.

Solutiile adoptate si considerentele deciziilor anterioare sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 alin. (1)-(4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, exceptie ridicată de Stan Ion în Dosarul nr. 3.491/2003 al Tribunalului Prahova.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

Întrucât domnisoara Mădălina Stefania Diaconu se află în

concediu fără plată, în locul său semnează, în temeiul

art. 261 alin. 2 din Codul de procedură civilă,

Prim-magistrat asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 7

din 13 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 alin. 2

din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Denis Robert Gutu în Dosarul nr. 4.533/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, autorul exceptiei solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 alin. 2 din Codul de procedură penală, ca devenită inadmisibilă, urmare modificării acestor dispozitii prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.533/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 alin. 2 din Codul de procedură penală, text introdus prin Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale. Exceptia a fost ridicată de Gutu Denis Robert, recurent inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, fiind contrare dispozitiilor constitutionale ale art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, si ale art. 23, privind libertatea individuală, deoarece nu prevăd dreptul la o cale de atac împotriva încheierii prin care instanta a dispus prelungirea arestării în temeiul art. 3001 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Tribunalul Bucuresti consideră exceptia ca fiind întemeiată, deoarece din interpretarea dispozitiilor art. 159, art. 160 alin. 2 si art. 3001 din Codul de procedură penală rezultă că legiuitorul a înteles să excludă dispozitiile referitoare la calea de atac ce poate fi promovată împotriva hotărârii pe care instanta o ia, ca urmare a verificării regularitătii arestării inculpatului la prima înfătisare.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată în cauză a devenit inadmisibilă, deoarece prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală, s-a dat o nouă redactare art. 3001 din Codul de procedură penală, adăugându-se un alineat final în care se prevede că încheierea prin care instanta a dispus mentinerea arestării preventive poate fi atacată cu recurs, aplicându-se dispozitiile art. 160» alin. 2.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată, cu invocarea art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, care prevede că atât competenta instantelor judecătoresti, cât si procedura în fata acestora sunt stabilite de lege. În plus, se arată că încheierea de mentinere a arestării preventive poate fi atacată o dată cu fondul.

Presedintii celor două Camere al Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1) si ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 3001 alin. 2 din Codul de procedură penală, referitoare la verificarea regularitătii arestării inculpatului la primirea dosarului, dispozitii introduse prin Legea nr. 281/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură penală si a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, conform cărora, “În cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanta este datoare să verifice din oficiu, în camera de consiliu, regularitatea luării sau, după caz, a prelungirii arestării preventive, în termen de 48 de ore de la înregistrarea dosarului la instantă.

Dacă instanta constată că este justificată o nouă prelungire a arestării, dispune, prin încheiere motivată, prelungirea duratei arestării până la prima zi de înfătisare, fără ca aceasta să poată depăsi 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplică în mod corespunzător”.

Aceste dispozitii sunt criticate de autorul exceptiei, deoarece nu prevăd o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus mentinerea măsurii arestării preventive, contravenind astfel prevederilor constitutionale ale art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, si celor ale art. 23, privind libertatea individuală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că, ulterior sesizării sale, Codul de procedură penală a fost din nou modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003. Printre textele Codului de procedură penală modificate cu acest prilej, se află si textul art. 3001 care, în noua sa redactare, privitoare la mentinerea arestării inculpatului la primirea dosarului, are următorul continut: “După înregistrarea dosarului la instantă, în cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanta este datoare să verifice din oficiu, în camera de consiliu, legalitatea si temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei arestării preventive.

Dacă instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau că nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea arestării preventive si punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Când instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifică privarea de libertate, instanta mentine, prin încheiere motivată, arestarea preventivă.

Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplică în mod corespunzător.

Încheierea poate fi atacată cu recurs, aplicându-se dispozitiile art. 160a alin. 2”.

Din comparatia cu textul avut în vedere de autorul exceptiei, se constată că noul text cuprinde un alineat final inexistent până atunci, care prevede că încheierea prin care instanta mentine arestarea inculpatului poate fi atacată cu recurs, în conditiile legii. Cum autorul exceptiei critică dispozitiile art. 3001 alin. 2 din Codul de procedură penală tocmai pentru lipsa reglementării unei căi de atac împotriva încheierii de mentinere a măsurii arestării preventive, în urma completării textului, exceptia a rămas fără obiect, devenind astfel inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Denis Robert Gutu în Dosarul nr. 4.533/2003 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 13

din 20 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 alin. 2, ale art. 159 alin. 13 si ale art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 alin. 2, ale art. 159 alin. 13 si ale art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ion Emil Popescu în Dosarul nr. 9.570/2002 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde avocat Maria Antonescu, pentru autorul exceptiei, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei solicită constatarea neconstitutionalitătii textelor legale criticate, deoarece acestea încalcă principiul egalitătii în fata legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 140 alin. 2 si ale art. 159 alin. 13 din Codul de procedură penală, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală, pune concluzii de respingere a exceptiei ca devenită inadmisibilă, ca urmare a abrogării acestor dispozitii prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.570/2002, Tribunalul Dâmbovita – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 alin. 1, ale art. 159 alin. 13 si ale art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Ion Emil Popescu, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, reglementat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât durata arestării preventive, potrivit acestor texte legale, este diferentiată, astfel încât măsura arestării preventive încetează de drept la termene diferite în faza urmăririi penale si în faza judecătii. Astfel, este evident - arată autorul exceptiei - că, după punerea în miscare a actiunii penale, a considera că măsura arestării preventive trebuie să înceteze de drept după trecerea unui termen de 1 an (sau maxim 2 ani), în cursul urmării penale, si numai după trecerea unui termen egal cu jumătatea maximului special al pedepsei, în cursul judecătii, pentru inculpatii urmăriti sau judecati pentru comiterea aceleiasi infractiuni, înseamnă a accepta regimuri de tratament diferentiat, nemotivate de scopul procesului penal. Or, atât prezumtia de nevinovătie, cât si egalitatea cetătenilor în fata legii impun ca măsura arestării preventive să fie reglementată unitar, indiferent de faza în care se află procesul penal. Necesitatea desfăsurării cu celeritate a procesului penal priveste procesul penal în întregul său, nu o anumită fază a acestuia. Autorul exceptiei mai arată că reglementarea criticată poate determina atitudini subiective în practică din partea organelor judiciare, prin tergiversarea sau graba neîntemeiată a actelor de urmărire penală, precum si prin deturnarea operei de individualizare a pedepsei.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia penală apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece stabilirea unor limite diferite în raport cu fazele procesului penal nu reprezintă o încălcare a prevederilor constitutionale, ci asigură o bună desfăsurare a actului de justitie. Totodată, arată că dispozitiile Codului de procedură penală prevăd suficiente garantii procesuale în fata primei instante pentru inculpatii arestati, care pot cere încetarea măsurii arestării preventive indiferent când a fost dispusă.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul arată că dispozitiile art. 140 alin. 2 si ale art. 159 alin. 13 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece nu contin nici privilegii, nici discriminări si nu încalcă nici unul dintre criteriile egalitătii în drepturi, enumerate în art. 4 din Constitutie. Instituirea unor limite diferite, în raport cu fazele procesului penal, la care arestarea preventivă încetează de drept nu reprezintă o încălcare a principiului egalitătii, ci, dimpotrivă, acestea sunt stabilite pentru îndeplinirea scopului măsurilor preventive prevăzut în art. 136 alin. 1 din Codul de procedură penală, si anume buna desfăsurare a procesului penal. Stabilirea unei durate mai mari de mentinere a privării de libertate în cursul judecătii este necesară tocmai pentru asigurarea bunei desfăsurări a procesului penal, având în vedere normele procedurale care particularizează cercetarea judecătorească în raport cu activitatea de urmărire penală. De asemenea, Guvernul mai arată că, în ceea ce priveste dispozitiile art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală, abrogate expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 alin. 2 din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie este neîntemeiată, întrucât încetarea măsurii preventive produce aceleasi efecte pentru toti cei fată de care s-a luat măsura arestării preventive. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 159 alin. 13 din Codul de procedură penală, se arată că, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, aceste dispozitii au fost modificate în sensul că, în prezent, durata totală a arestării preventive, în cursul urmăririi penale, nu poate depăsi 180 de zile. În consecintă, dispozitiile criticate sunt în concordantă cu prevederile art. 23 alin. (5) din Constitutie. Referitor la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală, se arată că acestea au fost abrogate si drept urmare exceptia a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 140 alin. 2, ale art. 159 alin. 13 si ale art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală, în redactarea rezultată în urma modificării acestui cod prin Legea nr. 281/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003.

Examinând dispozitiile legale criticate, Curtea constată că, după sesizarea sa, prevederile art. 159 alin. 13 din Codul de procedură penală au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003. Prin acelasi act normativ dispozitiile art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală au fost abrogate expres.

Având în vedere cele constatate, Curtea retine următoarele:

I. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 alin. 2 si ale art. 159 alin. 13 din Codul de procedură penală, Curtea observă că textul alin. 13 al art. 159 din Codul de procedură penală, desi a suferit modificări, a conservat solutia de principiu cuprinsă în vechea reglementare, astfel încât aceste dispozitii continuă să formeze obiect al exceptiei. În redactarea dată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, acest text, ce urmează să fie supus controlului de constitutionalitate, are următorul continut: “Judecătorul poate acorda si alte prelungiri, fiecare neputând depăsi 30 de zile.

Dispozitiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător. Durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale nu poate depăsi un termen rezonabil si nu mai mult de 180 de zile.”

Curtea constată că atât prevederile art. 159 alin. 13, cât si cele ale art. 140 alin. 2 din Codul de procedură penală, conform cărora “Măsura arestării preventive încetează de drept si atunci când, înainte de pronuntarea unei hotărâri de condamnare în primă instantă, durata arestării a atins jumătatea maximului pedepsei prevăzute de lege pentru infractiunea ce face obiectul învinuirii, fără a se putea depăsi, în cursul urmăririi penale, maximele prevăzute în art. 159 alin. 13, precum si în alte cazuri anume prevăzute de lege”, prevederi ce fac obiectul criticii de neconstitutionalitate, nu contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. În motivarea exceptiei se arată că aceste dispozitii prevăd termene diferite pentru încetarea de drept a măsurii arestării preventive, si anume de maximum 180 de zile în cursul urmăririi penale si de jumătatea maximului special al pedepsei în cursul judecătii, stabilindu-se astfel regimuri de tratament diferentiat, încălcând principiul egalitătii în fata legii a cetătenilor.

Critica de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece principiul egalitătii de tratament juridic constă în aplicarea echitabilă a unei norme de drept subiectelor aflate în cazuri identice sau similare. Inculpatul se află în situatii diferite în cursul urmăririi penale si în faza judecătii si de aceea stabilirea unor termene diferite pentru încetarea de drept a măsurii arestării preventive corespunde situatiilor specifice si asigură o mai bună desfăsurare a actului de justitie. În consecintă, nu se poate primi sustinerea că dispozitiile art. 140 alin. 2 si ale art. 159 alin. 13 din Codul de procedură penală sunt contrare prevederilor art. 16 din Constitutie.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală, întrucât acestea, ulterior sesizării Curtii, au fost abrogate expres conform pct. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, ele nu mai pot fi supuse controlului de constitutionalitate, deoarece, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante (...) în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”. Rezultă că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 140 alin. 2 si ale art. 159 alin. 13 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ion Emil Popescu în Dosarul nr. 9.570/2002 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia penală.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160c alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. OB.518/2004, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor este îndeplinită de directiile de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti si de Directia generală asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii.

(2) Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătătii numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate în tară, pe baza unei documentatii medicale întocmite de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii de sănătate publică.

Art. 2. - (1) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale, respectiv asistenta medicală primară, de specialitate, si care au fost spitalizati în unităti sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională si tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită.

(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize etc.) se depun de către medicul de familie, de către apartinător (sot/sotie, rudă de gradul IV sau reprezentant legal) sau de către bolnav la directia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului sau a apartinătorului.

(3) În centrele universitare medicale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Timisoara si Târgu Mures se organizează comisii de specialitate teritoriale, ai căror presedinti vor fi nominalizati prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) Arondarea judetelor la centrele universitare medicale este prevăzută în anexa nr. 1.

(5) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, presedintele fiecărei comisii fiind numit de ministrul sănătătii, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, iar componenta acestora va fi hotărâtă de presedinte.

(6) Atributiile comisiilor de specialitate teritoriale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Directiile de sănătate publică vor desemna un medic inspector responsabil cu organizarea activitătii de trimitere la tratament în străinătate, activitate care constă în întocmirea, verificarea si trimiterea documentatiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale.

(2) Medicul inspector prevăzut la alin. (1) are obligativitatea demarării documentelor necesare în termen de o săptămână de la înregistrarea cererii.

(3) Medicul inspector prevăzut la alin. (1) efectuează corespondenta cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, programează bolnavul si obtine documente privind costul si conditiile de plată a tratamentului, precum si numărul de cont al clinicii.

Art. 4. - (1) Bolnavii propusi pentru trimitere la tratament în străinătate pot fi internati într-o clinică din centrul universitar la care este arondată directia de sănătate publică, la recomandarea presedintelui comisiei de specialitate teritoriale, pentru efectuarea unei investigatii medicale riguroase atât pentru maladia de bază, cât si pentru depistarea unor afectiuni ce contraindică sau complică tratamentul.

(2) După efectuarea investigatiei medicale prevăzute la alin. (1) va fi întocmită de către presedintele comisiei de specialitate teritoriale documentatia necesară trimiterii bolnavului în străinătate, dacă este cazul.

(3) Directorul directiei de sănătate publică trimite Directiei generale asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii documentatia întocmită în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul ordin si însotită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Comisia de specialitate teritorială are obligativitatea de a comunica, în scris, directiei de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 14 zile de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz.

(5) Comisia de specialitate teritorială care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are oligatia să examineze bolnavul si la întoarcerea acestuia în tară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat directiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.

(6) În cazuri exceptionale impuse de natura si gravitatea bolii, precum si pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însotitori, costurile deplasării si cazării urmând să fie suportate de acestia, cu exceptia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0-1 an.

(7) În cazul în care apar disfunctionalităti care întârzie întocmirea documentatiei medicale pentru trimitere la tratament în străinătate mai mult de o lună, directia de sănătate publică va informa Ministerul Sănătătii asupra cauzelor acestei întârzieri, urmând ca acesta să intervină prin reprezentantii săi pentru rezolvarea problemelor apărute.

Art. 5. - (1) Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este adoptată după examinarea documentatiei medicale a bolnavului de către o comisie a Ministerului Sănătătii, formată din ministrul sănătătii, ministrul secretar de stat pe probleme de asistentă medicală, directorul general al Directiei generale asistentă medicală si directorul Directiei relatii cu Parlamentul, legislatie si contencios.

(2) În cazul în care solicitările de finantare a tratamentelor în străinătate depăsesc fondurile aprobate lunar cu această destinatie, comisia Ministerului Sănătătii va aproba finantarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

- riscul vital legat de evolutia bolii;

- beneficiul estimat pentru bolnav;

- vârsta pacientului.

Art. 6. - (1) Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se comunică de directia de sănătate publică a judetului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din străinătate.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) si la art. 4 alin. (6) se asigură de Ministerul Sănătătii în limita bugetului aprobat si se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizării si ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise directiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentatia bolnavului.

(3) Asigurarea valutei necesare se face de către directia de sănătate publică a judetului în care domiciliază bolnavul, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.

Art. 7. - (1) Plata tratamentului se face de către directia de sănătate publică, de regulă, în contul clinicii din străinătate, după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta.

(2) În situatia în care clinica din străinătate solicită achitarea în avans a costului tratamentului sau a unei părti din acesta, directia de sănătate publică va transmite suma stabilită, solicitând totodată ca la sfârsitul tratamentului să se transmită documentele justificative pentru costul total al tratamentului.

(3) În cazul unor urgente medicale, pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate teritoriale si a aprobării comisiei din cadrul Ministerului Sănătătii, pacientul poate efectua tratamentul recomandat în străinătate, cu suportarea cheltuielilor de către acesta, inclusiv costul transportului sau al însotitorului, dacă este cazul, urmând ca în termen de 3 zile de la întoarcerea în tară, pe baza documentelor justificative, să solicite directiei de sănătate publică decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) În vederea stabilirii modalitătii de achitare a costului tratamentului în avans sau după efectuarea acestuia, directiile de sănătate publică vor solicita, în corespondenta cu clinicile din străinătate, precizări în acest sens.

(5) În cazul pacientilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului Sănătătii si pentru care se solicită de către clinica din străinătate prezentarea pentru control medical, în urma evaluării tratamentului, efectuată de către comisia de specialitate teritorială, se va considera prioritară asigurarea finantării pentru acesti pacienti, pe baza recomandării termenului de prezentare stabilit de clinica din străinătate.

(6) În cazul pacientilor la care suma facturată pentru tratament este mai mică decât suma aprobată, diferenta va putea fi utilizată în acelasi scop, dacă este cazul, în cursul aceluiasi an calendaristic, pe baza aprobării comisiei Ministerului Sănătătii.

Art. 8. - (1) La plecarea din tară în vederea efectuării tratamentului, bolnavul sau apartinătorul va semna un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte directiei de sănătate publică documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Pacientul sau apartinătorii acestuia vor semna un document de luare la cunostintă despre boala de care suferă, interventia recomandată, rezultatele asteptate în urma efectuării interventiei în străinătate, precum si despre riscurile pe care le comportă interventia. Modelul acestui document este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) În cazul decesului pacientului familia are obligatia să anunte în termen de 7 zile această situatie directiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

Art. 9. - Pentru nerespectarea prevederilor art. 7 persoana vinovată va răspunde material, civil sau penal, după caz.

Art. 10. - (1) Este interzisă finantarea retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate de către bolnavi care nu au avut aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătătii, prevăzută la art. 5.

(2) Directia de sănătate publică are obligatia de a comunica Directiei generale asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii cazurile în care plecarea pacientilor în străinătate în scopul efectuării unui tratament medical s-a făcut fără aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătătii.

Art. 11. - Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical în străinătate se aprobă de ordonatorul principal de credite, în limita fondurilor aprobate anual si trimestrial cu această destinatie.

Art. 12. - La întoarcerea în tară bolnavul are obligatia să se prezinte în termen de 14 zile la comisia de specialitate teritorială care i-a recomandat tratamentul în străinătate.

Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Directia generală asistentă medicală, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si directiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 149/2003 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 27 februarie 2003.

Art. 16. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

1. Centrul universitar Bucuresti

Municipiul Bucuresti

Judetele: Arges, Buzău, Dâmbovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călărasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Brăila

2. Centrul universitar Cluj-Napoca

Judetele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita-Năsăud, Maramures, Satu Mare, Sălaj

3. Centrul universitar Timisoara

Judetele: Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara

4. Centrul universitar Iasi

Judetele: Bacău, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iasi, Botosani, Galati

5. Centrul universitar Târgu Mures

Judetele: Covasna, Harghita, Mures, Brasov, Sibiu

6. Centrul universitar Craiova

Judetele: Gorj, Mehedinti, Vâlcea, Dolj, Olt.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2004.

Nr. 50.

 

ANEXA Nr. 1

 

ARONDAREA JUDETELOR

la centrele universitare medicale în care functionează comisiile de specialitate teritoriale si comisiile medicale centrale

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUTIILE

comisiilor de specialitate teritoriale

 

1. Examinează bolnavul si documentatia medicală, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de bază (clinic, etiologic, functional, histopatologic, topografic, forma si stadiul evolutiv), consemnând totodată si eventualele boli asociate.

2. Recomandă clinica din străinătate unde poate fi efectuat tratamentul necesar.

3. Completează procesul-verbal medical care va fi inclus în documentatia medicală ce va fi trimisă directiei de sănătate publică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

4. Completează fisa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afectiuni hematologice care solicită transplant de celule STEM hematopoietice.

5. Recomandă internarea bolnavilor, propusi pentru plecare la tratament în străinătate, în clinica din centrul universitar la care este arondată directia de sănătate publică a judetului în care domiciliază bolnavul, pentru o investigatie riguroasă de evaluare a stadiului evolutiv al bolii.

6. Analizează:

a) măsurile terapeutice aplicate în unitătile de specialitate din tară (examen clinic complet, documentatie medicală etc.);

b) starea bolnavului după aplicarea tratamentelor respective;

c) recomandările de tratament în tară (unitate de specialitate, scheme terapeutice, proceduri, metode);

d) eficienta tratamentului aplicat în tară.

7. Recomandă unitatea medicală în care bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în acest scop documentatia medicală necesară, în situatia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în tară.

8. Informează pacientul sau apartinătorii acestuia despre boala de care suferă, interventia recomandată, rezultatele asteptate în urma efectuării interventiei în străinătate, precum si despre riscurile pe care le comportă interventia.

 

ANEXA Nr. 3

PROCES - VERBAL MEDICAL

pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de ...............

 

Membrii Comisiei de specialitate teritoriale:

1. ........................, presedintele comisiei;

2. ........................, membru;

3. ........................, membru;

4. ........................, membru;

5. ........................, membru.

În conformitate cu prevederile .................., ne-am întrunit în comisie si am examinat bolnavul/bolnava ....................., în vârstă de .................., având ocupatia ..........................., buletin/carte de identitate seria ............ nr. ........., domiciliat/domiciliată în ........................, telefon .................., stabilind următoarele: ............................................................................

Concluzii

1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Tratamentul efectuat până în prezent în tară ......................................................

3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:

a) locul ..............................;

b) intervalul de timp ............................;

c) în ce a constat tratamentul ..............................;

d) beneficiul pentru bolnav ...................................................................................;

e) estimarea riscului legat de evolutia bolii ..............................................................

4. Starea actuală a afectiunii ................................................

5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în tară: ...................................................

a) Eficienta estimată ................................................................................................

b) Nu beneficiază de tratament în tară (motivatia completă asupra riscului tratamentului efectuat în tară, comparativ cu cel care urmează să se efectueze în străinătate) .........................................................................................................................

6. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):

a) scopul (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: operatie, protezare, tratament, recuperare etc.) ...........................................................................................................….....

...................................................................................................................;

b) estimarea beneficiului pentru bolnav ..........................................................;

c) locul (clinica recomandată), tara, orasul, telefon, fax ....................................

.....................................................................................................................;

d) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ..........................................

.....................................................................................................................;

e) dacă bolnavul are nevoie de însotitor - motivare ...........................................

......................................................................................................................;

Semnăturile membrilor comisiei de specialitate teritoriale:

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

4. ..........................................

5. ..........................................

 

Presedinte,

.....................

 

ANEXA Nr. 4

 

Unitatea sanitară .................. Nr. ......../..........

 

FISA DE TRIMITERE

la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicatiei de transplant

de celule STEM hematopoietice

(A se completa cu majuscule toate rubricile, respectându-se integral toate datele cerute.)

 

Numele bolnavului ..................................................................................

Prenumele bolnavului .............................................................................

Numele purtat anterior ..........................., vârsta ......., sexul ..............

Locul nasterii ......................................, data nasterii ...........................

Mama ..............................................., tata ............................................

Buletin/carte de identitate nr. ................. seria ..., eliberat/eliberată la data .........................

Organul emitent .................................................................., CNP .......................................

Domiciliul stabil:

Judetul/sectorul ................................................, orasul/comuna ................................................

Str. ....................................................................... nr. .........................

Bl. ................., sc. ..........., et. .........., ap. ......

Telefon (domiciliu) ..................., alte telefoane ................................

Alte adrese ..........................................................................................

Locul de muncă (institutia, adresa, telefon) ......................................................................................................

Persoane de contact (grad de rudenie, nume, prenume, adresă, telefon) ...........................................................;

Diagnostic (în detaliu: forma celulară, forma imunologică, stadiul, grupa de risc) ..............................................;

Data diagnosticului ...........................................................

Locul diagnosticului: Institutia ..........................................

Adresa institutiei ..........................................

Telefon ......................., fax ........................

Medic ...........................................................

Elemente de sustinere a diagnosticului (forma celulară, forma imunologică, stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuării examenelor, dacă acesta diferă de locul diagnosticului:

- examen clinic: ......................................................................……….......................

.................................................................................................................………....

- examene hematologice: ......................................................................……….........

............................................................................................................……….........

- examene citochimice si/sau imunohistochimice: ................................………............

.......................................................................................................……….............

- examene biochimice (cu valorile normale ale metodei): ..............................................

.................................................................................................................................

- examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice): ....................................

.................................................................................................................................

- examene citogenice: ................................................................................................

.................................................................................................................................

- examene radiologice (imagistice): .............................................................................

.................................................................................................................................

- alte examene: ..........................................................................................................

.................................................................................................................................

Tratament (în detaliu: produs, doze, ritm, zile, răspuns, complicatii pentru fiecare cură):

.................................................................................................................................

Răspuns global (bilant); modul în care a fost apreciată evolutia sub tratament:

.................................................................................................................................

Complicatii la bilant: ..................................................................................................

.................................................................................................................................

Boli asociate la momentul formulării cererii de transplant (cu precizarea elementelor de sustinere a diagnosticului); orice modificare survenită ulterior completării actualului formular permite anularea valabilitătii cererii si a rezolutiei formulate.

- Cardiace: .........................................................................................................

..........................................................................................................................

- Hepatice: .........................................................................................................

..........................................................................................................................

- Renale: ............................................................................................................

..........................................................................................................................

- Infectioase (precizări HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis): ....................

...........................................................................................................................

- Alte boli asociate: .............................................................................................

...........................................................................................................................

Examene stomatologice: ......................................................................................

...........................................................................................................................

Parafa si semnătura medicului specialist .........................

Consult neurologic: .............................................................................................

...........................................................................................................................

Parafa si semnătura medicului specialist .........................

Consult psihiatric: ...............................................................................................

..........................................................................................................................

Parafa si semnătura medicului specialist ...........................

Expertiza psihologică: ..........................................................................................

............................................................................................................................

Parafa si semnătura medicului specialist ...........................

Situatia bolii la momentul formulării cererii de transplant: ........................................

............................................................................................................................

Elemente de fundamentare a cererii de transplant: ..................................................

...........................................................................................................................

Ultimul bilant: data ...........................................

Indice Karnofsky (modificat pentru copii) ................................... Testul HIV ...........................

Radiografia toracică (f + p) ......................................................................................................

Teste functionale ventilatorii: VEMS ................................... CV ................. CPT ................….

FVC (optional) ........................................................ FEVI (optional) .......................................

Indice de difuziune a CO (optional) .......................................................................................…

Puls/AV .................................................... TA .............................. ECG ................................

Ecocardiograma (FEVS) ...........................................................................................................

EEG (optional) .........................................................................................................................

Examenul fundului de ochi ........................................................................................................

Examenul LCR ........................................................................................................................

AST/ALT ................................... Bilirubina serică (totală, directă, indirectă) ........................….

Creatinina serică .......................................... CI. Creatinină (optional) ......................................

Uree sanguină .................................................. Acid uric sanguin ............................................

Hemograma completă: .............................................................................................................

...............................................................................................................................………….

Mielograma (nr./data): ..............................................................................................................

...............................................................................................................................………….

Biopsia medulară (nr./data): ......................................................................................................

………….................................................................................................................................

Consimtământul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea consimtământului:

...............................................................................................................................………….

Martori: 1. Numele si prenumele (în clar) ..............................................................................….

Semnătura ................................................................

2. Numele si prenumele (în clar) ..........................

Semnătura ...............................................................

Grupa sanguină ......................................................... Rh .......................................................

Anticorpi iregulari ...................................................................................................................

Fenotip HLA ..........................................................................................................................

Semnătura si parafa medicului care trimite ............................................................

Data formulării cererii complete ...............................................................................................

Data analizei cererii .................................................................................................................

Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) ...........................................................................

Motivarea formulată de comisie ............................................................................................…

...................................................................................................................................……….

Locul de pe lista de asteptare ...................................................................................................

Data prevăzută a transplantului .................................................................................................

Centrul ...........

Alte observatii ale comisiei ......................................................................................................

...................................................................................................................................………

Asigurarea de sănătate/Nr. carnet de asigurat .......................................................................….

Comisia de specialitate teritorială: ..............................................................................................

Presedinte ....................................................

Membri:

1. ....................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..............................

(adresă, telefon, fax)

Nr. ............/...........

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Directia generală asistentă medicală

 

Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului ....................., cu diagnosticul ................. , care are recomandarea Comisiei medicale de ................................ pentru trimiterea la tratament medical în ..................................., în vederea efectuării ................................... .

Vă rugăm să analizati si să dispuneti finantarea cu echivalentul în lei al sumei de ..............., din care:

cheltuieli de tratament = ..........................……....................;

cheltuieli de spitalizare = .....................................................;

cheltuieli de transport = ...................................................... .

 

Director,

...............................

 

Director adjunct financiar-contabil,

..............................................

 

 

ANEXA Nr. 6

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul ..............................................................................................................................., (numele si prenumele) domiciliat în .............. , (judet, localitate, str., bl., sc., et., ap.) cu buletin/carte de identitate seria ............ nr. ............, eliberat/eliberată la data de .................... de ..., în calitate de solicitant/apartinător legal (sot/sotie, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal) al tratamentului în străinătate pentru diagnosticul ....................................., aprobat prin (nr. de înregistrare al documentului de aprobare) ........................, în temeiul art. ............... din Ordinul ministrului sănătătii nr. 50 din 23 ianuarie 2004, mă angajez ca în termen de 3 zile de la întoarcerea mea în tară să prezint directiei de sănătate publică a judetului ................. (municipiului Bucuresti) documentele justificative privind utilizarea sumei de ............, aprobată pentru efectuarea tratamentului medical.

 

Nr. ......................... din .......................

 

Semnătura

..........................

 

ANEXA Nr. 7

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul ..............................................................................................................................., (numele si prenumele) domiciliat în .............. , (judet, localitate, str., bl., sc., et., ap.) cu buletin/carte de identitate seria ......... nr. .............., eliberat/eliberată la data de ...................... de ...................., în calitate de solicitant/apartinător legal (sot/sotie, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal) al tratamentului în străinătate pentru diagnosticul ..........................., în temeiul art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 50 din 23 ianuarie 2004, declar că am luat cunostintă de la comisia de specialitate teritorială despre următoarele informatii referitoare la:

- boala de care suferă pacientul pentru care se recomandă tratament în străinătate;

- tratamentul recomandat în străinătate, precum si riscurile pe care le comportă acesta;

- rezultatele asteptate în urma efectuării tratamentului în străinătate.

 

Nr. ......................... din .......................

 

Semnătura

..........................

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

- art. 14 alin. (1) lit. n), art. 34 alin. (1) lit. h), art. 51 alin. (1) lit. e), art. 69 lit. l), art. 81 lit. g), art. 110 lit. n) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 22 decembrie 2003;

- Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. D.G.A. IV/63 din 20 ianuarie 2004, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală primară, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1a-1i.

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2a-2m si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală spitalicească, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3a-3g si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(4) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de furnizorii de servicii medicale de urgentă si de transport sanitar, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4a-4d si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(5) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de furnizorii de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5a-5b si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(6) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală de recuperare, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6a-6b si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(7) Se aprobă utilizarea în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a formularelor tipizate de “Factură fiscală” fără T.V.A.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Formularele cuprinse în prezenta decizie constituie modele-tip.

Art. 3. - Pentru anul 2004 furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale prestate în vederea decontării acestor servicii de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si a celor asimilate acestora, potrivit formularelor aprobate prin prezenta decizie.

Art. 4. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 78/2003 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii  medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 si nr. 136 bis din 3 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2003.

Art. 5. - Directia generală relatii cu furnizorii si directiile de specialitate din Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentei decizii sunt valabile pentru anul 2004.

(2) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2004.

Nr. 51.


*) Anexele nr. 1-7 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.