MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 77         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 434 din 18 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua si ale art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la Astana la 9 septembrie 2003

 

Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

110. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Parc Industrial Mures” - S.A.

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 434

din 18 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua si ale art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua si ale art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Contempo” - S.R.L. din Săcele în Dosarul nr. 456/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, precum si partea Societatea Comercială “Fast Construct Corporation” - S.R.L. din Bucuresti, prin avocat.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei ridicate. Arată că procedura prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, având un caracter necontencios, încalcă drepturile părtilor dintr-un contract sinalagmatic, deoarece exclude posibilitatea ca debitorul să invoce apărări de fond, cum ar fi exceptio de non adimpleti contractus, încălcându-i acestuia dreptul la apărare, prevăzut de art. 24 din Constitutie, precum si, pe cale de consecintă, dreptul de proprietate. Potrivit art. 10 din ordonanta criticată, debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu numai în faza contestatiei la executare, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului. În acest caz, s-au parcurs deja câteva etape procesuale si s-au exercitat câteva căi de atac, iar posibilitatea formulării unor apărări pe fond este tardivă. Sintagma “lămuriri si explicatii”, prevăzută de art. 6 alin. (1) din ordonantă, este neclară si susceptibilă de îngrădirea dreptului la apărare. De asemenea, procedura sumară a somatiei de plată îl obligă pe debitor să devină creditor, într-o actiune ulterioară, pe fondul cauzei, ceea ce nu face decât să tergiverseze solutionarea litigiului. În subsidiar, ar putea apărea si problema imposibilitătii întoarcerii executării silite, datorată stării de insolvabilitate a fostului creditor.

Reprezentantul părtii Societatea Comercială “Fast Construct Corporation” - S.R.L. din Bucuresti solicită respingerea exceptiei ridicate ca inadmisibilă si, în subsidiar, ca neîntemeiată. Cu privire la caracterul inadmisibil al exceptiei, consideră că aceasta nu are legătură directă cu cauza. În subsidiar, arată că există o bogată jurisprudentă a Curtii Constitutionale în sensul respingerii exceptiilor de neconstitutionalitate care vizează Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, în care s-a precizat că procedura somatiei de plată este una specială, simplificată si accelerată pentru recuperarea creantelor al căror caracter cert, lichid si exigibil rezultă din înscrisuri însusite de părti, iar ordonanta cu somatia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul pricinii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, pentru motivele retinute si în deciziile Curtii Constitutionale nr. 253 din 12 iunie 2003, nr. 109 din 13 martie 2003 si nr. 317 din 19 noiembrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 456/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua si ale art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Contempo”- S.R.L. din Săcele într-o cauză ce are ca obiect cerere pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine, în esentă, următoarele: a) datorită caracterului necontencios al procedurii, dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, prin raportare la art. 111, exclud posibilitatea administrării de probe pe fond, chiar si în privinta obligatiilor asumate prin contracte sinalagmatice, fapt ce poate conduce la efectuarea unei plăti nedatorate si la încălcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Constitutie; b) art. 6 alin. (1) din ordonantă încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie prin aceea că nu precizează semnificatia termenilor “lămuriri si explicatii”, din care cauză debitorul nu are posibilitatea de a se apăra în situatia în care ar invoca exceptia de neîndeplinire a obligatiilor contractuale de către cealaltă parte; c) dispozitiile art. 10 alin. (2) din ordonantă îl “sanctionează pe comerciantul diligent în favoarea celui mai putin diligent”, având drept consecintă că “prin simpla exercitare a căilor de atac se prejudiciază interesele celui care exercită dreptul”, fapt prin care “se restrânge implicit dreptul liberului acces la justitie, prevăzut de art. 21 alin. (1) din Constitutie; d) instituirea, prin dispozitiile art. 111 alin. (2) din ordonantă, a procedurii necontencioase, “conduce la situatia în care un debitor de bună-credintă, care are motive temeinice să refuze plata, nu are posibilitatea să solicite această dovadă, nefiindu-i permise apărările de fond”, încălcându-se astfel prevederile art. 24 alin. (1) si ale art. 44 alin. (2) din Constitutie, republicată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că dispozitiile legale criticate “au relevantă în cauză, deoarece, prin prezentul recurs, se atacă o hotărâre prin care s-a respins cererea în anulare a somatiei de plată, admisă în temeiul art. 1, 3 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001”.

În ceea ce priveste criticile formulate prin exceptie, consideră că acestea nu sunt întemeiate. Atât în cadrul procedurii, cât si pe calea actiunii în anulare, debitorul poate să probeze inadmisibilitatea, respectiv admiterea gresită a cererii creditorului.

Nu sunt instituite tratamente juridice diferite pentru creditori si debitori nici în ce priveste ocrotirea proprietătii private, în raport cu titularul acesteia. Art. 6 alin. (1) din ordonantă “nu contine dispozitii prin care i se interzice debitorului dreptul de a propune si administra probe”, iar din continutul art. 10 alin. (2) teza a doua “nu reiese nici o îngrădire a accesului liber la justitie si nici a dreptului la apărare”. În ceea ce priveste art. 111 alin. (2) din ordonantă arată că, prin trimiterea la art. 338 din Codul de procedură civilă, “legiuitorul a calificat procedura somatiei de plată ca fiind specială, derogatorie de la dreptul comun si nu ca fiind exclusiv necontencioasă”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 s-a reglementat “o procedură simplificată care are în vedere, în primul rând, solutionarea cauzei prin conventia părtilor, ori, în caz contrar, emiterea titlului executoriu”. Potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, stabilirea procedurii de judecată intră în competenta exclusivă a legiuitorului, iar procedura somatiei de plată, “departe de a constitui o încălcare a principiilor constitutionale invocate, constituie expresia aplicării lor”. Constitutionalitatea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 a fost constatată, de altfel, prin mai multe decizii ale Curtii Constitutionale, cum ar fi deciziile nr. 246/2002, nr. 317/2002 si nr. 109/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) si art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

- Art. 1: “(1) Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.”;

- Art. 6: “(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”;

- Art. 10: “(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.”;

- Art. 111: “(1) Ordonanta privind somatia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti.

(2) Prevederile art. 338 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 24 alin. (1) si ale art. 41 alin. (2), devenit art. 44 alin. (2) în urma republicării Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.[É]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si continutul dispozitiilor legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine următoarele:

Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 instituie o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, pentru a asigura recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă, utilizabile în prima fază, la înscrisuri, completate de explicatiile si lămuririle date de părti.

Potrivit art. 1 alin. (1) din ordonantă, această procedură se aplică doar în cazul “creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege”. Întrucât ordonanta cu somatia de plată, ce urmează a fi emisă de judecător, se va referi doar la obligatii de plată a unor sume de bani rezultate din înscrisuri însusite de părti, este justificată cerinta ca dovada acestora să se facă prin înscrisuri. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Limitarea este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare.

Omisiunea legiuitorului de a nu fi precizat semnificatia termenilor “lămuriri si explicatii”, cum sustine autorul exceptiei potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu poate fi suplinită prin decizia Curtii Constitutionale. De altfel, în această privintă nu se ridică probleme de constitutionalitate, ci doar probleme de interpretare si de aplicare a legii, care intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

În cadrul contestatiei la executare, este justificată limitarea formulării apărărilor pe fondul cauzei, dacă anterior s-a formulat cerere în anulare la a cărei judecată se puteau valorifica apărările de fond. De altfel, dispozitiile art. 10 din ordonantă nu sunt determinante în solutionarea cauzei, întrucât obiectul acesteia nu este contestatie la executare.

Ordonanta cu somatia de plată, emisă de judecător, în măsura în care a rămas irevocabilă, are autoritate de lucru judecat în privinta obligatiilor de plată prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001. Art. 111 din ordonantă exclude autoritatea lucrului judecat “cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti”, tocmai cu scopul de a da posibilitate părtilor ca ulterior să-si valorifice, conform normelor din dreptul comun, eventualele pretentii de altă natură, izvorâte din aceleasi raporturi juridice.

Trimiterea făcută în art. 111 alin. (2) din ordonantă la art. 338 din Codul de procedură civilă semnifică faptul că materia necontencioasă cu privire la care legea prevede o procedură specială rămâne supusă dispozitiilor speciale. În procedura specială reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, mijloacele de probă de care pot uza părtile sunt limitate, în prima fază, respectiv până la emiterea ordonantei cu somatia de plată, iar la judecarea cererii în anulare si a celor formulate în căile de atac se aplică regulile din dreptul comun.

De altfel, în jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională a constatat că prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, cu modificările si completările ulterioare, sunt constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua si ale art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Contempo” - S.R.L. din Săcele în Dosarul nr. 456/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

Întrucât domnisoara Mădălina Stefania Diaconu se află în concediu fără plată,

în locul său semnează, în temeiul art. 261 alin. 2 din Codul de procedură civilă,

Prim magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la Astana la 9 septembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare, semnată la Astana la 9 septembrie 2003.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor conventiei prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 40.

 

CONVENTIE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul medicinei veterinare

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan, denumite în continuare părti,

exprimându-si dorinta de a extinde si de a aprofunda cooperarea reciprocă în domeniul medicinei veterinare în scopul asigurării protectiei corespunzătoare si echivalente a animalelor fată de bolile infectioase si a controlului răspândirii acestora,

conduse de tendinta de a dezvolta în continuare relatiile dintre statele părtilor,

în scopul îmbunătătirii comertului reciproc cu animale, produse si materii prime de origine animală, material genetic provenit de la animale, produse de uz veterinar, furaje si alte mărfuri supuse controlului veterinar,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor coopera în scopul protejării teritoriilor statelor lor împotriva introducerii si răspândirii bolilor infectioase si parazitare ale animalelor la exportul, importul si tranzitul pe teritoriile statelor părtilor al animalelor, produselor si materiilor prime de origine animală, materialului genetic provenit de la animale, produselor de uz veterinar si al altor mărfuri supuse controlului veterinar.

 

ARTICOLUL 2

 

Autoritătile competente ale părtilor pentru realizarea prevederilor prezentei conventii sunt:

1. pentru partea română - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - Agentia Natională Sanitară Veterinară;

2. pentru partea kazahă - Ministerul Agriculturii din Republica Kazahstan.

 

ARTICOLUL 3

 

Autoritătile competente ale statelor părtilor vor conlucra în scopul simplificării efectuării procedurilor sanitare veterinare pentru importul, exportul si tranzitul animalelor, produselor si materiilor prime de origine animală, materialului genetic provenit de la animale, produselor de uz veterinar si al altor mărfuri care fac obiectul controlului sanitar veterinar de frontieră.

Părtile vor promova măsuri comune pe baza normelor legislatiei nationale a României si Republicii Kazahstan în domeniul medicinei veterinare.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Autoritătile competente ale statelor părtilor:

a) se vor informa reciproc imediat despre depistarea bolilor animalelor, cuprinse în lista “A” a codului de boli ale animalelor al Oficiului International de Epizootii (OIE), care nu au fost înregistrate pe teritoriile României si Republicii Kazahstan, sau despre aparitia unor epizootii care nu au mai apărut în decursul ultimilor ani;

b) se vor informa reciproc despre aparitia bolilor infectioase cuprinse în lista “B” a codului de boli ale animalelor al Oficiului International de Epizootii (OIE).

2. Autoritătile competente ale părtilor vor face schimb de buletine lunare privind bolile infectioase înregistrate pe teritoriile statelor lor.

3. Informatiile trebuie să cuprindă denumirea bolii, numărul de animale bolnave, data si locul depistării bolii, metoda de diagnosticare si de combatere a bolii. În cazul aparitiei febrei aftoase se va indica tipul de virus.

4. În scopul protectiei sănătătii animalelor, părtile vor face schimb de informatii cu privire la utilizarea practică a cunostintelor actuale referitoare la prevenirea aparitiei bolilor infectioase, parazitare si a altor boli.

 

ARTICOLUL 5

 

În vederea dezvoltării cooperării în domeniul medicinei veterinare, pentru cresterea eficientei cercetărilor stiintifice, autoritătile competente ale statelor părtilor:

- vor face schimb de experientă si informatii în domeniul medicinei veterinare;

- vor sprijini cooperarea dintre institutele veterinare de cercetare stiintifică;

- vor face schimb de acte normative si de informatii privind autoritătile de stat împuternicite în domeniul medicinei veterinare;

- se vor informa reciproc asupra întâlnirilor tehnice si programelor de instruire si vor da posibilitatea expertilor autoritătilor competente ale statelor părtilor să participe la acestea;

- vor face schimb de informatii privind normele si standardele sanitare veterinare.

Autoritătile competente ale statelor părtilor vor efectua controale reciproce în întreprinderile si unitătile statelor părtilor care se ocupă cu exportul de animale, produse si materii prime de origine animală, material genetic provenit de la animale, furaje, produse de uz veterinar si alte produse care pot influenta starea de sănătate a animalelor si sănătatea publică.

 

ARTICOLUL 6

 

Cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentei conventii vor fi suportate de fiecare parte, cu respectarea legislatiei nationale a statelor lor.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Reprezentantii autoritătilor competente ale statelor părtilor se vor întâlni, în măsura în care este necesar, de comun acord.

2. În cazul aparitiei unor litigii si divergente privind interpretarea si aplicarea prezentei conventii, părtile le vor solutiona pe calea consultărilor si negocierilor.

 

ARTICOLUL 8

 

Cu acordul ambelor părti, prezenta conventie poate fi modificată si completată prin protocoale separate, care vor face parte integrantă din aceasta.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezenta conventie nu afectează drepturile si obligatiile părtilor, care decurg din alte conventii internationale încheiate de către părti.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezenta conventie intră în vigoare la data primirii ultimei notificări asupra îndeplinirii de către părti a procedurilor interne legale necesare pentru intrarea ei în vigoare.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezenta conventie îsi încheie valabilitatea la data intrării României în Uniunea Europeană.

Fiecare parte poate denunta prezenta conventie prin notificare scrisă adresată celeilalte părti. În acest caz prezenta conventie îsi încetează valabilitatea la 6 luni de la data primirii notificării respective.

Încheiată la Astana la 9 septembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă si rusă, toate textele fiind egal autentice.

În cazul aparitiei unor divergente privind interpretarea prevederilor prezentei conventii, părtile se vor referi la textul în limba rusă.

 

Pentru Guvernul României,

Dan Ioan Popescu,

ministrul economiei si comertului

Pentru Guvernul Republicii Kazahstan,

Ahmetjan Esimov,

ministrul agriculturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Parc Industrial Mures” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale “Parc Industrial Mures” - S.A., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comertului J26/402 din 5 aprilie 2003, cod unic de înregistrare 15349686, sediul social în municipiul Târgu Mures, Str. Primăriei nr. 2, judetul Mures, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este situat în partea nordică a Aeroportului Târgu Mures, paralel cu drumul european E 60 (DN 15);

b) are o suprafată de 40,9 ha, din care 25,3 ha se află în domeniul privat al satului Vidrasău, comuna Ungheni, iar 15,6 ha se află în domeniul privat al satului Chirileu, comuna Sânpaul.

(2) Societatea-administrator detine dreptul de folosintă asupra terenului descris la alin. (1).

Art. 3. - (1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin si se va comunica celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Societatea-administrator detinătoare a titlului de parc industrial urmăreste realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, si transmite semestrial Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2004.

Nr. 110.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 190/2000*)

privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România

 

*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, si ulterior a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din tară si tranzitul pe teritoriul României al metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, activitătile conexe ale acestora, precum si prestările de servicii privind aceste bunuri.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. a) metale pretioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul si platina, care au un titlu de cel putin 995/1.000;

b) aliaje de metale pretioase - amestecul de două sau mai multe metale în care continutul de metal pretios este de cel putin 333/1.000;

c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele si perlele naturale si de cultură;

d) aur financiar - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum si sub formă de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pietele Uniunii Europene. Operatiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât si prin operatiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, detinute la bănci;

e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezervă oficială de Banca Natională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum si bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrări dentare;

g) metale pretioase industriale - metale pretioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;

h) monede din metale pretioase - monede confectionate din metale pretioase sau aliaje ale acestora;

2. operatiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora si cu pietre pretioase - operatiuni care au ca obiect:

a) fabricarea si producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase; categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgentă activitătile de extractie si preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003;

b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor si pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii si lucrări dentare din acestea;

c) vânzarea, cumpărarea, tranzactionarea, păstrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie, precum si mijlocirea acestor operatiuni;

d) introducerea în tară, scoaterea din tară si tranzitul prin România de metale pretioase si de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum si de pietre pretioase;

e) marcarea bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si din aliajele acestora;

f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;

g) utilizarea în interes industrial a metalelor pretioase si a aliajelor acestora;

h) vânzarea, cumpărarea, tranzactionarea, precum si intermedierea unor astfel de operatiuni cu monede din metale pretioase si aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăsoară ca activităti permanente;

i) orice activităti conexe ale operatiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase;

3. titlu - proportia de metal fin continută de un aliaj, exprimată în miimi;

4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăsura operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

5. bijuterii - obiecte de podoabă din metale pretioase si aliaje ale acestora, care au sau nu au în componentă pietre pretioase, cum ar fi: inelele, brătările, colierele, brosele, cerceii, lanturile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravată, butonii de mansetă, precum si articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasă si brătară) sau altele asemenea;

6. obiecte de aurărie sau de argintărie - obiecte din metale pretioase si din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masă, de toaletă, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumători, pentru uz gospodăresc, uz religios, de artă si altele;

7. marcarea metalelor pretioase si a aliajelor acestora - operatiunea de atestare a continutului de metal pretios de bază, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garantie proprie a producătorului intern, a importatorului si/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;

8. marca de garantie proprie - semn individual stabilit si înregistrat la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;

9. marca titlului - semn conventional, diferit în functie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase si aliajele acestora;

10. marca de certificare - semn conventional care se aplică pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul si/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să îsi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.

 

CAPITOLUL II

Rezerva de stat de metale pretioase

 

Art. 3. - (1) În cadrul rezervei de stat de metale pretioase Banca Natională a României stabileste mărimea rezervei de aur care face parte din rezervele internationale ale statului aflate în administrarea sa, informând Guvernul si Parlamentul României asupra situatiei acesteia.

(2) Banca Natională a României urmăreste mentinerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciază ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice care dobândesc, detin sau efectuează operatiuni cu metale si pietre pretioase

 

Art. 4. - Persoanele fizice si juridice au dreptul să dobândească si să detină orice cantitate de bijuterii si obiecte, monede, inclusiv lingouri si bare din metale pretioase si aliajele lor, precum si pietre pretioase.

Art. 5. - (1) Cumpărarea, vânzarea si tranzactiile cu metale pretioase si aliajele acestora, precum si cu pietre pretioase pot fi efectuate fără restrictii de către persoane fizice si juridice, cu conditia ca aceste acte de comert să nu reprezinte o activitate permanentă sau profesională.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comert cu metale si pietre pretioase.

Art. 6. - Persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni de vânzare, cumpărare si tranzactionare cu aur pentru investitii si cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Natională a României.

Art. 7. - Operatiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Natională a României, conform statutului său de functionare.

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase, aliajele acestora si cu pietre pretioase

 

Art. 8. - (1) Operatiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua ca activităti permanente sau profesionale de către persoanele fizice si juridice autorizate în conditiile legii.

(2) Autorizatia se eliberează pe perioadă nedeterminată de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, iar conditiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL V

Evidenta operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si cu pietre pretioase

 

Art. 9. - Persoanele fizice si juridice autorizate să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase au obligatia să asigure evidenta strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. - Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 9 au obligatia să pună la dispozitie organelor abilitate toate documentele si evidentele solicitate de acestea.

Art. 11. - (1) Controlul evidentei operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Controlul operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

CAPITOLUL VI

Marcarea obiectelor din metale pretioase si aliaje ale acestora.

Controlul marcării si al titlurilor marcate

 

Art. 12. - În vederea prevenirii unor acte de comert ilicit bijuteriile si obiectele din metale pretioase si din aliaje ale acestora, expuse comercializării, trebuie să fie marcate cu marca de garantie proprie si înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/si a vânzătorului cu amănuntul, alăturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 13. - Controlul marcării bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase si din aliaje ale acestora, precum si controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 14. - În desfăsurarea activitătii sale Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie în măsură ca, pe teritoriul României:

a) să emită norme interne de lucru si să stabilească tarifele pentru activitătile de analiză, marcare si expertizare pe care le efectuează;

b) să stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare;

c) să efectueze expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecată si de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice;

d) să constate si să sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor pretioase.

Art. 15. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor preia de la Banca Natională a României toate drepturile, responsabilitătile si obligatiile specifice activitătii de analiză si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora si de expertizare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase. De asemenea, se va prelua fără plată dotarea tehnică aferentă acestor activităti.

(2) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Nationale a României specializat în activitatea de expertizare, analiză si marcare, prin înfiintarea unei activităti finantate integral din venituri proprii.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 16. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea contraventională, civilă sau penală, după caz.

Art. 17. - Falsificarea mărcilor individuale, folosirea acestora, precum si folosirea unor mărci neînregistrate constituie infractiuni si se pedepsesc conform Codului penal, precum si cu măsura confiscării stocului de marfă respectiv.

Art. 18. - Desfăsurarea fără autorizatie a operatiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum si cu confiscarea bunurilor

respective în favoarea statului.

Art. 19. - Comercializarea bijuteriilor si obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora sau cu pietre pretioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operatiunii de marcare prevăzute la art. 12, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum si cu măsura confiscării bunurilor respective în favoarea statului.

Art. 20. - Contraventiile prevăzute la art. 18 si 19 se constată si se sanctionează de personalul cu atributii de control al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Administratiei si Internelor, iar dacă operatiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atributii de control al Băncii Nationale a României.

Art. 21. - Prevederile din prezenta ordonantă de urgentă referitoare la contraventii se completează cu prevederile legii privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 22. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora, cu pietre pretioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase duce la retragerea definitivă a autorizatiei.

(3) Ministerul Finantelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonante de urgentă situatiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase.

(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizatiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestatie în termenele si în conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 23. - (1) În situatia în care autorizatia a fost retrasă, cel care o detinea are obligatia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, din aliaje ale acestora, precum si stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei.

(2) În cazul suspendării autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operatiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat.

Art. 24. - (1) Persoanele fizice si juridice care desfăsoară una dintre operatiunile mentionate în prezenta ordonantă de urgentă trebuie să solicite autorizatie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostintă a respingerii cererii, stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, din aliajele acestora sau din pietre pretioase.

Art. 25. - (1) Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finantelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, precum si cu îndeplinirea conditiilor legale.

(2) Regulile de manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si a pietrelor pretioase se face în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 26. - (1) Persoanele fizice si juridice ale căror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 si până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003.

(2) În cazul obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în conditiile si în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, emise de Ministerul Finantelor Publice si de Banca Natională a României.

(3) Cererile si actiunile în justitie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 27. - Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase aflate în inventarul Băncii Nationale a României se valorifică în conditiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 28. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

(2) Ministerul Finantelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase;

b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase;

c) orice alte dispozitii contrare.


*) Termenul de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002.