MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonantă pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

 

8. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

9. - Ordonantă privind unele contracte de garantie financiară

 

12. - Ordonantă pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 18 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 24 iunie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care au înregistrat pagube produse de fenomenele naturale si bolile prevăzute la art. 2, pe zonele declarate afectate prin hotărâre a Guvernului, vor primi despăgubirile aferente calamitătilor naturale de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.”

Art. II. - (1) Pentru anul 2004 se aprobă suplimentarea cu suma de 600 miliarde lei a prevederilor bugetare reprezentând despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale, prin diminuarea cu aceeasi sumă a alocatiilor bugetare reprezentând sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(2) Ministerul Finantelor Publice efectuează modificările prevăzute la alin. (1) în anexa nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, pe categorii, pentru politisti sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A si B.

(3) Functiile politistilor, pe coeficienti de ierarhizare si grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu esalonul la care îsi desfăsoară activitatea politistii.”

2. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă politistului i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 58 lit. a)-c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, sau este pus la dispozitie în conditiile prevăzute la art. 65 alin. (2) din aceeasi lege.”

3. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de politistii încadrati în functii de înalti functionari publici, functionari publici de conducere si functionari publici de executie se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu un spor de 100% se plătesc si orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.”

4. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Drepturile bănesti prevăzute la art. 27 si 28 nu se acordă politistilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

5. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

“Art. 361. - Politistii pusi la dispozitie în conditiile prevăzute de art. 22 alin. (8) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază avut si de celelalte drepturi bănesti cuvenite pentru activitatea desfăsurată, cu exceptia indemnizatiei de conducere.”

6. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Politistii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, vor restitui o cotă-parte din salariul de bază pentru indemnizatia de concediu de odihnă încasată necuvenit.”

7. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(3) Politistii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 58 lit. d) si art. 69 alin. (1) lit. d), e), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările si completările ulterioare, primesc salariul de bază până la data schimbării pozitiei de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea functiei.”

8. Alineatul (2) al articolului 46 se abrogă.

9. La anexa nr. 1, literele A si B vor avea următorul cuprins:

“A. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, specifice ofiterilor de politie

1. Demnitari

 

Nr. crt.

Denumirea functiei

Categoria

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

1.

Secretar de stat

A

-

8,00

2.

Subsecretar de stat

A

-

7,20

2.

Înalti functionari publici

 

 

 

1.

Secretar general

A

-

7,00

2.

Inspector general

A

6,50

6,80

3.

Secretar general adjunct

A

-

6,50

4.

Director general

A

5,10

6,50

3.

Functionari publici de conducere

 

 

 

1.

Director

A

4,00

6,20

2.

Director general adjunct

A

5,00

5,80

3.

Director adjunct

A

3,90

5,50

4.

Sef serviciu

A

3,80

5,00

 

Sef birou

A

3,00

4,60

4.

Functionari publici de executie

 

 

 

1.

Consilier al ministrului

A

-

6,00

2.

Consilier al secretarului de stat

A

-

5,00

3.

Ofiter specialist principal

A

3,90

4,40

4.

Ofiter specialist

A

3,20

4,20

5.

Ofiter principal

A

2,80

3,80

6.

Ofiter

A

2,20

3,00

7.

Ofiter debutant

A

-

2,00

B.

Coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, specifice agentilor de politie

 

 

 

1.

Functii de conducere

 

 

 

1.

Sef formatiune*)

B

1,90

2,50

*) Prin formatiune se întelege: grupă, echipaj, post de politie, patrulă, arest, schimb, tură, atelier s.a.

2.

Functii de executie

 

 

 

1.

Agent - Agent principal

B

1,80

2,00

2.

Agent debutant

B

-

1,65”

 

10. La anexa nr. 1, după punctul 4 din notă se introduc două noi puncte, punctele 5 si 6, cu următorul cuprins:

“5. Agentii de politie absolventi ai institutiilor de învătământ superior, cu diplomă de licentă, beneficiază de un spor de 25% din salariul de functie, dacă îsi desfăsoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

6. Sumele necesare acordării coeficientilor de ierarhizare ai functiilor se asigură prin diminuarea, în anul 2004, cu 10 puncte procentuale a sporului pentru conditii de pericol deosebit de care beneficiază ofiterii conform art. 21 din ordonantă.”

11. În tot cuprinsul ordonantei, referirile la gradele profesionale de “chestor-sef” si “chestor-sef adjunct” se înlocuiesc cu “chestor general”, respectiv “chestor-sef”.

12. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:

“REGLEMENTĂRI

privind salarizarea politistilor care îndeplinesc functii în afara Ministerului Administratiei si Internelor si la regiile autonome sau la societătile comerciale proprii”

13. Punctul 10 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“10. Politistii pot fi detasati la regiile autonome si societătile comerciale ce participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, care le achită drepturile salariale prevăzute la pct. 1.”

14. La anexa nr. 4, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. În situatia în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 2 este mai mică decât salariul de bază al functiei de politist asimilate, drepturile respective se calculează în raport de acesta din urmă.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele contracte de garantie financiară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă reglementează regimul juridic al contractelor de garantie financiară încheiate între persoanele prevăzute la art. 3, în scopul garantării obligatiilor financiare.

(2) Sunt supuse prezentei ordonante contractele de garantie financiară care pot fi probate prin înscris. Prin înscris se întelege si orice înregistrare în formă electronică sau pe orice alt suport durabil, asimilată înscrisului, în conditiile legii.

(3) Prezenta ordonantă se aplică garantiei financiare dacă aceasta a fost pusă la dispozitia beneficiarului si dacă punerea la dispozitie poate fi probată prin înscris.

(4) Nu pot face obiectul contractului de garantie financiară, reglementat de prezenta ordonantă, actiunile emise de furnizorul garantiei, actiunile detinute de acesta la societăti afiliate sau actiunile detinute de acesta la societăti al căror scop exclusiv este de a avea în proprietate mijloace de productie care sunt esentiale pentru activitatea furnizorului garantiei sau de a detine bunuri imobile.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) bancă de dezvoltare multilaterală – Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare - International Bank for Reconstruction and Development, Corporatia Financiară Internatională - International Finance Corporation, Banca Interamericană de Dezvoltare - Inter-American Development Bank, Banca Asiatică de Dezvoltare - Asian Development Bank, Banca Africană de Dezvoltare - African Development Bank, Fodul de Decontare al Consiliului Europei - Council of Europe Resettlement Fund, Banca Nordică de Investitii - Nordic Investment Bank, Banca Caraibiană de Dezvoltare - Caribbean Development Bank, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development, Fondul European de Investitii si Corporatia Interamericană de Investitii - European Investment Fund and Inter-American Investment Corporation;

b) cauză care determină executarea garantiei - neexecutarea obligatiei financiare garantate sau orice fapt convenit de părti ca fiind similar neexecutării, la aparitia căruia, conform termenilor contractului de garantie financiară sau prin efectul legii, beneficiarul garantiei este îndrituit fie să execute garantia prin valorificarea ori prin însusirea, în contul creantei garantate, a garantiei financiare, fie să beneficieze de clauza de compensare cu exigibilitate imediată;

c) clauză de compensare cu exigibilitate imediată – acea clauză cuprinsă într-un contract de garantie financiară ori într-un alt contract care contine si clauze referitoare la garantia financiară sau, în absenta unei asemenea clauze, orice dispozitie legală în conformitate cu care, ca efect al compensării ori în alt mod, la aparitia unei cauze care determină executarea garantiei se realizează, alternativ sau cumulativ, următoarele:

1. obligatiile părtilor devin imediat exigibile si sunt exprimate printr-o obligatie de plată a unei sume de bani reprezentând valoarea obligatiilor părtilor, calculată la acel moment, sau se sting si sunt înlocuite printr-o obligatie de plată a unei astfel de sume;

2. stabilirea datoriilor reciproce ale părtilor în temeiul acestor obligatii, inclusiv atunci când furnizorul garantiei este altul decât obligatul principal, urmând ca partea care datorează valoarea cea mai mare să plătească celeilalte părti suma netă egală cu diferenta acestor datorii;

d) contract de garantie financiară - un contract cu sau fără transfer de proprietate, având ca obiect garantarea obligatiilor financiare, fie că acesta are ori nu are la bază un contract-cadru sau clauze si conditii generale;

e) contract de garantie financiară cu transfer de proprietate - un contract de garantie financiară, inclusiv contractul de report, în temeiul căruia furnizorul garantiei transmite beneficiarului acesteia proprietatea deplină asupra garantiei financiare, în scopul garantării sau al asigurării în alt mod a executării obligatiilor financiare garantate;

f) contract de garantie financiară fără transfer de proprietate - contract de garantie financiară, în temeiul căruia furnizorul garantiei pune la dispozitie garantia financiară în favoarea sau către un beneficiar al acesteia, furnizorul păstrând proprietatea deplină asupra garantiei financiare la momentul constituirii acesteia;

g) cont relevant - registrul sau contul în care sunt operate înscrierile prin care instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont sunt constituite în garantie în favoarea beneficiarului. Registrul sau contul poate fi tinut de beneficiarul garantiei financiare;

h) drept de utilizare - dreptul beneficiarului garantiei de a folosi si de a dispune de garantia financiară ca si cum ar fi proprietar al acesteia, conform prevederilor contractului de garantie financiară fără transfer de proprietate;

i) garantie asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont - garantia financiară constituită în baza unui contract de garantie financiară asupra unor instrumente financiare, dreptul de proprietate asupra acestora probându-se prin înscrierea într-un registru sau într-un cont tinut de către un intermediar ori pe seama acestuia;

j) garantie echivalentă înseamnă:

1. în cazul sumelor de bani - plata aceleiasi sume de bani denominate în aceeasi monedă;

2. în cazul instrumentelor financiare - instrumente financiare emise de acelasi emitent sau debitor, provenind din aceeasi emisiune sau clasă având aceeasi valoare nominală si aceleasi caracteristici, fiind denominate în aceeasi monedă ori alte active de natura celor prevăzute la lit. k), atunci când contractul de garantie financiară prevede transferul acestor alte active, ca urmare a producerii oricărui fapt care priveste sau care afectează în orice mod instrumentele financiare furnizate ca garantii financiare;

k) garantie financiară - sume de bani si/sau instrumente financiare destinate garantării unor obligatii financiare;

l) instrumente financiare - actiuni ale societătilor comerciale si alte valori mobiliare echivalente cu actiuni ale societătilor comerciale, obligatiuni si alte titluri de împrumut, dacă acestea sunt negociabile pe piata de capital, precum si orice alte titluri care sunt în mod normal negociate si care dau dreptul de a dobândi asemenea actiuni, obligatiuni sau alte valori mobiliare, prin subscriere, cumpărare ori schimb, sau care dau dreptul la plata unei sume de bani, inclusiv unităti ale organismelor de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare si orice creante/drepturi asupra instrumentelor prevăzute mai sus ori cu privire la aceste instrumente;

m) măsuri de reorganizare - măsuri care implică interventia de orice natură a autoritătilor administrative sau judiciare, având drept scop conservarea ori redresarea situatiei financiare si care afectează drepturile preexistente ale tertilor, inclusiv măsuri care antrenează reducerea creantelor, suspendarea plătilor sau suspendarea măsurilor de executare a creantelor;

n) obligatii financiare garantate - obligatii care constau în plata unei sume de bani si/sau transmiterea proprietătii asupra unor instrumente financiare si a căror executare este garantată printr-un contract de garantie financiară;

o) procedură de lichidare - procedură colectivă care implică valorificarea activelor si distribuirea fondurilor obtinute către creditori, actionari, asociati sau membri, după caz, procedură care presupune interventia de orice natură a autoritătilor administrative ori judiciare, inclusiv în cazurile în care această procedură se finalizează printr-un concordat, plan de reorganizare sau alte măsuri similare, voluntare ori obligatorii, fie că sunt sau nu urmare a insolventei;

p) societate afiliată unei societăti-mamă - societatea care este legată de o societate-mamă în una dintre următoarele modalităti:

1. societatea-mamă detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în societatea respectivă;

2. societatea-mamă are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare ori de control sau majoritatea conducătorilor societătii respective si este în acelasi timp actionar ori asociat al acestei societăti;

3. societatea-mamă este actionar sau asociat al societătii respective si controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalti actionari ori asociati, majoritatea drepturilor de vot în această societate;

q) stat membru - stat membru, astfel cum acesta a fost definit în Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare;

r) sume de bani - bani aflati în soldul creditor al unui cont, indiferent de moneda în care sunt denominati, sau alte creante similare având ca obiect sume de bani, cum ar fi depozitele pe piata monetară ori sumele datorate sau plătibile ca urmare a aplicării unei clauze de compensare cu exigibilitate imediată.

(2) Obligatiile financiare garantate definite la alin. (1) lit. n) pot consta în sau pot include:

a) obligatii prezente sau viitoare, simple ori sub conditie sau la termen, inclusiv obligatii care decurg dintr-un contract-cadru ori alte acorduri de acest fel;

b) obligatii asumate fată de beneficiarul garantiei financiare de către o altă persoană decât furnizorul acesteia;

c) obligatii de o anumită categorie sau tip, care se nasc ocazional.

(3) În sensul prezentei ordonante, oricare dintre entitătile legate în una dintre modalitătile prevăzute la alin. (1) lit. p) cu afiliatele unei societăti-mamă vor fi considerate afiliate ale celei din urmă.

Art. 3. - Atât beneficiarul, cât si furnizorul garantiei financiare trebuie să apartină oricăreia dintre următoarele categorii:

a) o autoritate publică, cu exceptia entitătilor care beneficiază de garantia statului si care nu se află sub incidenta prevederilor lit. b)-d), inclusiv:

1. entitătile din sectorul public din România si din statele membre care au atributii sau rol în gestionarea datoriei publice; si

2. entitătile din sectorul public din România si din statele membre autorizate să detină conturi pentru clienti;

b) o bancă centrală, Banca Centrală Europeană, Banca Reglementelor Internationale, o bancă de dezvoltare multilaterală, Fondul Monetar International si Banca Europeană de Investitii;

c) o institutie financiară supusă supravegherii prudentiale, inclusiv:

1. o institutie de credit, astfel cum aceasta a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare;

2. o societate de servicii de investitii financiare, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, sau o societate de brokeraj, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 512/2002;

3. o institutie financiară, astfel cum aceasta a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare;

4. o societate comercială de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si intermediari în asigurări, astfel cum acestia au fost definiti în Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare;

5. un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum acesta a fost definit în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 513/2002;

6. o societate de administrare a investitiilor, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002;

d) o contraparte centrală, un agent de decontare sau o casă de compensatie, astfel cum acestea sunt definite de lege, si o persoană juridică ori o altă entitate fără personalitate juridică, cu exceptia persoanelor fizice, care actionează în numele ori pe seama uneia sau mai multor persoane care includ orice detinător de obligatiuni ori de alte titluri de împrumut sau orice altă institutie dintre cele definite în prezentul articol.

Art. 4. - (1) Punerea la dispozitie a garantiei financiare se face prin remiterea, transferarea, detinerea, înregistrarea sau orice altă modalitate prin care beneficiarul garantiei ori persoana care actionează pe seama acestuia obtine detentia sau controlul asupra garantiei financiare. Garantia financiară se consideră pusă la dispozitie chiar dacă furnizorul acesteia beneficiază de dreptul de a substitui ori de a retrage în favoarea sa surplusul de bani sau de instrumente financiare.

(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garantiei financiare. În acest scop este suficient să se dovedească faptul că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul garantiei financiare, sunt înregistrate în creditul contului relevant sau constituie un credit asupra acestui cont, iar sumele de bani care fac obiectul garantiei financiare sunt înregistrate în creditul unui cont desemnat ori constituie un credit asupra acestui cont.

(3) Se va considera că garantia financiară se află sub controlul beneficiarului acesteia, inclusiv:

a) în ceea ce priveste garantia reală mobiliară asupra valorilor mobiliare, prin înscrierea acesteia în registrul emitentului, în conditiile legii;

b) în ceea ce priveste garantia reală mobiliară asupra titlurilor de stat, prin înscrierea acesteia în registrul titlurilor de stat, în conditiile legii;

c) cu privire la sume de bani si solduri creditoare, prin blocarea banilor sau a soldului creditor într-un cont deschis la ori de către intermediarul relevant.

Art. 5. - (1) Încheierea, valabilitatea, executarea sau admiterea ca probă a contractului de garantie financiară, precum si punerea la dispozitie a garantiei financiare nu sunt conditionate de îndeplinirea vreunei formalităti.

(2) Nu sunt aplicabile contractelor de garantie financiară si garantiilor financiare prevăzute de prezenta ordonantă dispozitiile referitoare la formalitătile de constituire si publicitate a garantiilor reale mobiliare, la ordinea de preferintă, precum si la conditiile de executare a garantiilor reale mobiliare, stabilite de dispozitiile titlului XV “Despre amanet” din Codul civil, ale Codului de procedură civilă si ale titlului VI “Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 20 pct. 4 din Procedurile de lucru în aplicarea Ordinului ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 395/2/5c/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 18 aprilie 2002, nu sunt aplicabile garantiilor financiare asupra titlurilor de stat prevăzute de prezenta ordonantă.

(4) Nu reprezintă formalităti, în sensul alin. (1), următoarele:

a) punerea la dispozitie a garantiei financiare;

b) probarea prin înscris a punerii la dispozitie a garantiei financiare;

c) probarea prin înscris sau altă formă echivalentă, din punct de vedere juridic, a contractului de garantie financiară.

Art. 6. - (1) La aparitia unei cauze care determină executarea garantiei, beneficiarul acesteia poate să execute garantia financiară pusă la dispozitie în temeiul unui contract de garantie financiară, în conditiile prevăzute de acesta, în una dintre următoarele modalităti:

a) în cazul sumelor de bani, prin compensarea acestora cu valoarea obligatiilor financiare garantate sau prin retinerea sumelor respective drept plată a acestor obligatii;

b) în cazul instrumentelor financiare, prin vânzarea sau însusirea acestora, prin compensarea valorii lor cu valoarea obligatiilor financiare garantate sau prin retinerea instrumentelor respective drept plată a acestor obligatii.

(2) Însusirea garantiei financiare în temeiul contractului de garantie financiară este posibilă numai dacă:

a) această modalitate de executare a garantiei financiare a fost convenită de părti prin contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate; si b) părtile au convenit, prin contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate, cu privire la modul de evaluare a instrumentelor financiare.

(3) Cu exceptia conditiilor stabilite în contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate, executarea garantiei financiare prin modalitătile prevăzute la alin. (1) nu este conditionată de:

a) notificarea prealabilă a intentiei de executare a garantiei financiare;

b) aprobarea de către orice instantă, autoritate publică sau orice altă persoană a conditiilor de executare;

c) necesitatea expirării unui termen suplimentar;

d) executarea prin licitatie publică sau în orice altă modalitate prestabilită.

(4) Executarea sau evaluarea garantiilor financiare, precum si calcularea obligatiilor financiare garantate trebuie să fie realizate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial.

(5) Deschiderea unei proceduri de reorganizare judiciară si faliment fată de obligatul principal sau alt furnizor al garantiei financiare nu suspendă executarea garantiei financiare de către beneficiarul acesteia, efectuată în una dintre modalitătile prevăzute la alin. (1).

(6) Prevederile art. 140 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală nu sunt aplicabile în ceea ce priveste sechestrarea si valorificarea sumelor de bani si a instrumentelor financiare asupra

cărora este constituită o garantie financiară în favoarea beneficiarului acesteia.

(7) Prevederile art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 nu sunt aplicabile în ceea ce priveste momentul la care operează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garantiei financiare.

Art. 7. - (1) Dacă contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate prevede astfel, beneficiarul garantiei financiare dintr-un astfel de contract este îndreptătit să utilizeze garantia în conditiile prevăzute de contractul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante.

(2) În măsura în care beneficiarul garantiei financiare exercită dreptul prevăzut la alin. (1), acestuia îi revine obligatia de a transfera o garantie echivalentă pentru a înlocui garantia financiară initială, până cel târziu la data scadentei obligatiei financiare garantate.

(3) În mod alternativ, la data scadentei obligatiilor financiare garantate, beneficiarul garantiei financiare trebuie fie să transfere garantia echivalentă, fie, dacă si în măsura în care termenii din contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate prevăd astfel, să compenseze valoarea garantiei echivalente cu valoarea obligatiilor financiare garantate sau să o retină drept plată a acestor obligatii.

(4) Garantia echivalentă transferată în îndeplinirea unei obligatii financiare, conform alin. (2), va face obiectul aceluiasi contract de garantie financiară fără transfer de proprietate ca si garantia financiară initială si va fi considerată ca si când ar fi fost pusă la dispozitie la momentul la care a fost pusă la dispozitie garantia financiară initială.

(5) Utilizarea garantiei financiare de către beneficiarul acesteia, conform prevederilor prezentului articol, nu afectează valabilitatea sau exercitarea drepturilor decurgând din contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate ale beneficiarului garantiei cu privire la garantia financiară transferată de către acesta în executarea unei obligatii conform alin. (2).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, instrumentele financiare care fac obiectul unei garantii financiare prevăzute de prezenta ordonantă nu sunt oprite de la tranzactionare pe pietele reglementate.

Art. 8. - Dacă intervine o cauză care determină executarea garantiei financiare în timp ce orice obligatie a beneficiarului acesteia de a transfera o garantie echivalentă în cadrul unui contract de garantie financiară cu sau fără transfer de proprietate nu a fost încă executată, obligatia de transfer al garantiei echivalente poate face obiectul unei clauze de compensare cu exigibilitate imediată.

Art. 9. - (1) Clauza de compensare cu exigibilitate imediată îsi produce efectele conform prevederilor contractuale:

a) indiferent de începerea sau de continuarea unor măsuri de reorganizare ori a unei proceduri de lichidare cu privire la furnizorul si/sau la beneficiarul garantiei financiare;

b) fără a tine seama de orice cesiune, sechestru, poprire, altă măsură de indisponibilizare, judiciară sau de altă natură, precum si de orice altă formă de înstrăinare a drepturilor respective ori cu privire la aceste drepturi.

(2) Clauza de compensare cu exigibilitate imediată nu poate fi supusă nici uneia dintre conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3), dacă nu s-a stabilit altfel de către părti.

Art. 10. - Contractul de garantie financiară produce efecte în conformitate cu clauzele cuprinse în acesta, indiferent de începerea sau de continuarea unor măsuri de reorganizare ori a unei proceduri de lichidare privind furnizorul sau beneficiarul garantiei.

Art. 11. - (1) Nu pot fi declarate nule, anulabile sau lipsite de efecte contractele de garantie financiară, precum si punerea la dispozitie a garantiilor financiare în baza unui asemenea contract numai pe motiv că acestea au fost încheiate sau garantiile financiare au fost puse la dispozitie în următoarele conditii:

a) în ziua începerii măsurii de reorganizare sau procedurii de lichidare împotriva furnizorului garantiei sau a debitorului obligatiei financiare garantate, dar înaintea pronuntării deciziei sau ordinului prin care a început această măsură/procedură;

b) în cursul unei perioade de timp determinate, anterioară datei începerii măsurii de reorganizare sau procedurii de lichidare împotriva furnizorului garantiei financiare sau a debitorului obligatiei financiare garantate, perioadă stabilită potrivit dispozitiilor legale care reglementează aceste măsuri/proceduri în raport cu această dată ori în raport cu momentul pronuntării oricărei decizii sau ordin ori al întreprinderii oricărui act în legătură cu o astfel de măsură sau procedură ori în cursul acestora.

(2) În cazul în care un contract de garantie financiară a fost încheiat sau o obligatie financiară garantată a luat nastere ori o garantie financiară a fost pusă la dispozitie în ziua începerii măsurii de reorganizare sau procedurii de lichidare, dar după momentul începerii acesteia, contractul îsi va produce efectele si va fi opozabil tertilor dacă beneficiarul garantiei financiare poate dovedi că nu a cunoscut si nici nu putea să cunoască faptul că o astfel de măsură/procedură a fost începută.

Art. 12. - (1) Contractul de garantie financiară poate cuprinde următoarele clauze referitoare la:

a) obligatia punerii la dispozitie a unei garantii financiare sau a unei garantii financiare suplimentare, în functie de variatia valorii garantiei financiare ori a valorii obligatiilor financiare garantate;

b) dreptul de a retrage garantia financiară constituită si schimbarea sau înlocuirea acesteia cu o garantie financiară de aceeasi valoare.

(2) În măsura în care contractul de garantie financiară cuprinde clauze în sensul celor prevăzute la alin. (1), punerea la dispozitie a garantiei financiare, garantiei financiare suplimentare sau substituirea ori înlocuirea garantiei financiare, în temeiul obligatiei, respectiv dreptului decurgând din asemenea clauze, nu va putea fi declarată nulă sau anulabilă numai pe motiv că a fost realizată în următoarele conditii:

a) punerea la dispozitie a avut loc în ziua începerii măsurii de reorganizare ori procedurii de lichidare, dar înaintea pronuntării deciziei sau ordinului prin care a început această măsură/procedură ori în cursul unei perioade determinate anterioare datei începerii măsurii/procedurii, perioadă stabilită potrivit dispozitiilor legale care reglementează aceste măsuri/proceduri în raport cu această dată sau în raport cu momentul pronuntării oricărei decizii sau ordin ori al întreprinderii oricărui act în legătură cu o astfel de măsură sau procedură ori în cursul acestora;

b) obligatiile financiare garantate au luat nastere anterior datei punerii la dispozitie a garantiei financiare, a garantiei suplimentare sau substituirii ori înlocuirii garantiei financiare initiale.

Art. 13. - (1) Garantiile financiare constituite asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont sunt guvernate de legislatia tării în care se află contul relevant în ceea ce priveste:

a) natura juridică si efectele patrimoniale ale garantiei financiare constituite asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont;

b) conditiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea în mod valabil a unui contract de garantie financiară având ca obiect instrumente financiare transmisibile prin înscriere în cont si pentru punerea la dispozitie a acestor instrumente în temeiul unui astfel de contract si, în general, formalitătile necesare pentru asigurarea opozabilitătii fată de terti a unui astfel de contract si a punerii la dispozitie a unor astfel de garantii;

c) dacă un drept de proprietate sau alt drept al unei persoane cu privire la garantia asupra instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont este prioritar ori subordonat unui drept de proprietate sau altui drept concurent si dacă dobândirea s-a făcut cu bună-credintă.

d) formalitătile cerute pentru executarea garantiei financiare constituite sub forma instrumentelor financiare transmisibile prin înscriere în cont, ca urmare a aparitiei unei cauze care determină executarea garantiei.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), referirea la legislatia tării în care se află contul relevant are în vedere dispozitiile cuprinse în legea natională a tării respective, fără a se tine seama de prevederile existente în legislatia care reglementează raporturile de drept international privat, care face trimitere la aplicarea legii unei alte tări.

Art. 14. - Cu exceptia prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) si ale art. 12 alin. (2) lit. a), prezenta ordonantă nu aduce atingere dispozitiilor cuprinse în legislatia natională în materie de faliment în ceea ce priveste anularea operatiunilor încheiate în cursul perioadei la care fac referire aceste prevederi.

Art. 15. - Prezenta ordonantă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Ministerul Sănătătii poate sprijini unitătile sanitare cu paturi din reteaua proprie în achizitionarea unor medicamente, materiale sanitare si reactivi, altele decât cele necesare consumului pentru realizarea programelor de sănătate, precum si pentru achizitia de servicii privind reabilitarea si modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 si a instalatiilor de tip ISM.

(5) Modalitatea de implicare a Ministerului Sănătătii în activitătile prevăzute la alin. (4) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Articolul unic din Ordonanta Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Se autorizează casele de asigurări de sănătate să deconteze din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2004 serviciile medicale din anul 2002 ale unitătilor sanitare cu paturi, evidentiate în actele aditionale la Contractul de furnizare de servicii medicale încheiat pe anul 2004, până la nivelul cheltuielilor angajate si neachitate, înregistrate la 31 decembrie 2002.”

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În anul 2004 ordonatorii de credite pot efectua angajamente legale până la nivelul prevederilor bugetare aprobate în bugetul propriu, la capitolul «Servicii medicale si medicamente» si, respectiv, la titlul «Cheltuieli materiale si servicii».”

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 12.