MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 84         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonantă privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

74. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind organismele de certificare si controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului

 

78. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale Nationale de Produse, Grăsimi Vegetale si Sroturi Furajere din România

 

81. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind regimul de import al mostrelor de produse de uz fitosanitar

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

TITLUL I

Procedura reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Procedura reorganizării judiciare si a falimentului, reglementată prin prezenta ordonantă, se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate.

(2) Cooperativelor de credit li se aplică prevederile prezentei ordonante în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) administrator - persoana ori organismul desemnat de autoritătile administrative sau judiciare a cărui sarcină este de a administra măsurile de reorganizare;

b) lichidator - persoana ori organismul desemnat de autoritătile administrative sau judiciare a cărui sarcină este de a administra procedurile de lichidare;

c) autorităti administrative sau judiciare - autoritătile stabilite conform legii nationale, care decid cu privire la luarea măsurilor de reorganizare sau de începere a procedurilor de lichidare;

d) procedura reorganizării - măsurile adoptate de autoritătile administrative sau judiciare, destinate să mentină ori să restabilească situatia financiară a unei institutii de credit si care ar putea afecta drepturile preexistente ale unor terti, inclusiv măsurile care implică posibilitatea unei suspendări a plătilor, a unei suspendări a măsurilor de executare sau a unei reduceri a creantelor; persoanele care sunt implicate în activitatea internă a institutiilor de credit, administratorii si actionarii nu sunt considerati terti;

e) procedura falimentului - procedura colectivă initiată si controlată de autoritătile administrative sau judiciare, cu scopul de a realiza activele unei institutii de credit sub supravegherea acestor autorităti, inclusiv în cazul în care procedura se închide printr-un concordat sau altă măsură similară;

f) instrumente financiare - valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, contracte futures, inclusiv contracte care implică plata unor diferente în numerar, contracte forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii, cursul de schimb si actiuni, optiuni pe orice instrument financiar prevăzut în aceste categorii, inclusiv contracte care implică plata unor diferente în numerar, precum si optiuni pe cursul de schimb, rata dobânzii si instrumente financiare derivate pe mărfuri si orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piată reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piată;

g) piete reglementate - reprezintă piata instrumentelor financiare reglementate si supravegheate si care: functionează regulat, este caracterizată de faptul că reglementările emise sau supuse aprobării definesc conditiile de functionare, de acces pe piată, conditii ce guvernează listarea instrumentelor financiare si conditiile ce trebuie îndeplinite de un instrument financiar înainte de a fi tranzactionat pe piată si respectă cerintele de raportare si transparentă stabilite de reglementări în vederea asigurării protectiei investitorilor;

h) insolventă - reprezintă acea stare a institutiei de credit aflate în una dintre următoarele situatii:

1. incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitătile bănesti;

2. scăderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a institutiei de credit;

3. retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a imposibilitătii de redresare financiară a unei institutii de credit aflate în administrare specială;

i) contract de compensare bilaterală - oricare dintre următoarele :

1. orice contract sau clauză cuprinsă într-un contract încheiat între institutia de credit debitoare si orice altă entitate, inclusiv persoane fizice, având ca obiect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglementate, pietele asimilate sau prin pietele la buna întelegere, prin care se stipulează compensarea unor obligatii de plată sau obligatii de a face, prezente sau viitoare, decurgând din sau având legătură cu unul sau mai multe astfel de contracte, inclusiv orice garantie accesorie ori având legătură cu acestea; sau

2. orice contract sau clauză, de natura celor prevăzute la pct. 1, prin care se stipulează compensarea unor obligatii de plată sau obligatii de a face, prezente sau viitoare, decurgând din unul sau mai multe contracte de compensare bilaterală, inclusiv orice garantie accesorie ori având legătură cu acestea, în temeiul cărora compensarea bilaterală contractuală se poate realiza prin una sau mai multe dintre următoarele modalităti:

a) stingerea si/sau devansarea scadentei oricărei obligatii de plată sau obligatii de a face decurgând din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevăzute mai sus;

b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piată, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricărei obligatii care a fost stinsă sau a cărei scadentă a fost devansată potrivit prevederilor lit. a);

c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori calculate potrivit prevederilor lit. b);

d) compensarea, până la obtinerea unei sume nete, a oricăror valori calculate potrivit prevederilor lit. b), asa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c).

(2) Termenii: institutie de credit, stat membru, stat membru de origine, stat membru gazdă, sucursală si autoritate competentă au întelesul prevăzut în Legea nr. 58/1998.

 

CAPITOLUL II

Participantii la procedura reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit

 

Art. 3. - (1) Organele care aplică procedura sunt: instantele judecătoresti, judecătorul-sindic, administratorul special, administratorul, lichidatorul.

(2) Procedurile prevăzute de prezenta ordonantă, cu exceptia recursului, sunt de competenta exclusivă a tribunalului în circumscriptia căruia se află sediul social al institutiei de credit debitoare, astfel cum acesta figurează în registrul comertului, si sunt exercitate de tribunal si un judecător-sindic.

(3) Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de presedintele tribunalului dintre judecătorii desemnati ca judecători-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Principalele atributii ale tribunalului, potrivit prezentei ordonante, sunt:

a) darea hotărârii de deschidere a procedurii;

b) judecarea contestatiei institutiei de credit debitoare împotriva cererii introductive formulate de Banca Natională a României sau de creditori, pentru deschiderea procedurii;

c) desemnarea, prin hotărâre, a judecătorului-sindic, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora si, dacă este cazul, înlocuirea lor;

d) judecarea actiunilor introduse de judecătorul-sindic ori de comitetul creditorilor pentru anularea unor constituiri de garantii sau a unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotărârii de deschidere a procedurii;

e) judecarea contestatiilor formulate de institutia de credit debitoare sau de creditori împotriva măsurilor luate de judecătorul-sindic, administratorul special, administrator si de lichidator;

f) confirmarea planului de reorganizare după votarea lui de către creditori;

g) confirmarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare;

h) autentificarea actelor juridice încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică;

i) aprobarea modalitătii de lichidare si confirmarea tranzactiilor de cumpărare de active si asumare de pasive;

j) stabilirea răspunderii civile a organelor de conducere, a cenzorilor si a personalului de executie sau cu atributie de control din institutia de credit ajunsă în stare de insolventă;

k) darea hotărârii de închidere a procedurii.

(5) Hotărârile tribunalului sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate cu recurs în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Pentru hotărârile date de tribunal în baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanta de recurs.

(2) Recursul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părtilor urmând să fie făcută, în conditiile art. 86-94 din Codul de procedură civilă, în cazul Băncii Nationale a României, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, administratorului special, administratorului sau lichidatorului, si prin publicitate în două ziare de difuzare natională, în cazul celorlalte părti.

(3) Prin derogare de la art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, hotărârile tribunalului nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. Instanta de recurs va putea suspenda următoarele hotărâri:

a) hotărârea de respingere a contestatiei institutiei de credit debitoare, făcută în conditiile art. 16 alin. (2);

b) încheierea prin care se decide intrarea în faliment, pronuntată în conditiile art. 26 alin. (1);

c) hotărârea prin care se solutionează obiectiunile la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare, pronuntată în conditiile art. 107 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Potrivit prezentei ordonante, principalele atributii ale judecătorului-sindic sunt:

a) controlul asupra activitătii administratorului special, administratorului sau lichidatorului;

b) stabilirea programului sedintelor adunărilor creditorilor ori de câte ori consideră necesar si prezidarea sedintelor;

c) avizarea planului de reorganizare, anterior supunerii acestuia spre aprobarea creditorilor, si remiterea planului aprobat tribunalului, în vederea confirmării;

d) avizarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare si supunerea acestuia tribunalului, spre confirmare;

e) luarea măsurilor care se impun din analiza rapoartelor prezentate de lichidator si solutionarea obiectiilor la acestea, inclusiv avizarea modalitătii de lichidare si a tranzactiilor de cumpărare de active si asumare de pasive;

f) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de institutia de credit debitoare în dauna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;

g) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor de garantii sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terti si pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de institutia de credit debitoare în dauna intereselor creditorilor, prin:

1. acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar, derulate conform prevederilor legale;

2. operatiuni comerciale în care prestatia institutiei de credit debitoare o depăseste vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;

3. acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor părtilor implicate în aceasta de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;

4. acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obtină în caz de faliment al institutiei de credit debitoare este mai mică decât valoarea actului de transfer;

5. constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creantă care era chirografară în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;

6. plăti anticipate ale datoriilor efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenta lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii;

7. acte încheiate cu persoane aflate în relatii speciale cu institutia de credit debitoare, în anul anterior deschiderii procedurii; persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit debitoare sunt cele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată;

h) admiterea planului de lichidare a unor bunuri din averea institutiei de credit debitoare până la acoperirea pasivului;

i) sesizarea tribunalului cu orice problemă care ar impune o solutionare de către acesta, în conformitate cu atributiile conferite prin prezenta ordonantă;

j) efectuarea oricăror acte de procedură cerute de prezenta ordonantă.

Art. 6. - (1) În îndeplinirea atributiilor lor, care implică aplicarea unor reglementări bancare, tribunalul, judecătorulsindic, administratorul special, administratorul si lichidatorul pot cere si punctul de vedere al Băncii Nationale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară.

(2) Prevederile cap. II sectiunea a 3-a “Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor” din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător si procedurii reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 131 alin. (6) si art. 16 alin. (2).

(3) Comitetul creditorilor poate introduce actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial făcute de institutia de credit debitoare în dauna creditorilor atunci când astfel de actiuni nu au fost introduse de judecătorulsindic.

(4) Prevederile cap. II sectiunea a 31-a “Adunarea generală a asociatilor/actionarilor. Comitetul asociatilor/actionarilor” din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător si procedurii reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit.

Art. 7. - (1) În cursul derulării planului de reorganizare judiciară, la cererea comitetului creditorilor formulată în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a judecătorului-sindic sau a Băncii Nationale a României, tribunalul poate ridica organelor de conducere ale institutiei de credit debitoare dreptul de a reprezenta institutia de credit, de a administra bunurile institutiei respective si de a dispune de acestea; în acest caz, tribunalul va desemna administratorul, îi va preciza atributiile si îi va stabili remuneratia.

(2) Prin hotărârea judecătorească privind deschiderea procedurii falimentului, tribunalul ridică administratorilor institutiei de credit debitoare dreptul de a reprezenta institutia de credit, de a administra bunurile institutiei respective, de a dispune de ele, va desemna lichidatorul, va preciza atributiile acestuia si îi va stabili remuneratia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare, aprobată prin Legea nr. 505/2002, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va putea fi desemnat lichidator.

(3) Tribunalul ridică drepturile tuturor organelor de conducere - adunarea generală, membrii consiliului de administratie, conducerea executivă - în situatia în care Banca Natională a României cere intrarea directă în faliment a institutiei de credit.

(4) Prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la remuneratia administratorului si lichidatorului, se aplică în mod corespunzător.

Art. 8. - Institutia de credit debitoare si oricare dintre creditori pot face contestatie împotriva măsurilor luate de judecătorul-sindic, administratorul special, administrator si de lichidator, în cazurile expres prevăzute de lege. O astfel de contestatie va trebui să fie înregistrată în termen de 5 zile de la data la care măsura a fost luată, iar solutionarea acesteia se va face în maximum 15 zile de la data înregistrării contestatiei. Dacă socoteste necesar, tribunalul va tine o sedintă, cu citarea autorului contestatiei, a institutiei de credit debitoare, a creditorilor si a Băncii Nationale a României, cu participarea judecătorului-sindic.

Art. 9. - (1) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, tribunalul poate înlocui judecătorul-sindic, administratorul special, administratorul sau lichidatorul, prin încheiere irevocabilă, dată în Camera de consiliu; pentru aceasta tribunalul va putea solicita punctul de vedere al Băncii Nationale a României.

(2) Pe data stabilirii atributiilor noului judecător-sindic/administrator special/administrator/lichidator de către tribunal vor înceta atributiile celui numit anterior.

Judecătorul-sindic nou-numit va prelua activitatea de la judecătorul-sindic înlocuit, sub controlul tribunalului.

Administratorul special/administratorul/lichidatorul nounumit va prelua activitatea de la administratorul special/administratorul/lichidatorul înlocuit, sub controlul judecătorului-sindic.

(3) Atributiile administratorului special sunt cele stipulate la art. 81 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, respectiv la art. 200 si 201 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, iar ale administratorului sunt cele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia celor de la lit. d) si e).

(4) Institutia de credit debitoare pentru care a fost desemnat administratorul special sau administratorul este supusă reglementărilor generale în domeniu ale Băncii Nationale a României.

Art. 10. - Potrivit prezentei ordonante, principalele atributii ale lichidatorului sunt:

a) în momentul primirii hotărârii judecătoresti privind deschiderea procedurii falimentului va deschide la o bancă, care functionează pe teritoriul României, selectată în cel mult 10 zile, prin licitatie în raport de criterii de eficientă în vederea apărării intereselor creditorilor, inclusiv din punctul de vedere al dezvoltării retelei teritoriale, două conturi, unul în lei si altul în valută, cu mentiunea “cont tip institutie de credit în faliment”, cu drept exclusiv de dispozitie în interesul procedurii falimentului. În conturile tip institutie de credit în faliment vor fi virate de către lichidator sumele existente în conturi la alte institutii financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Băncii Nationale a României denumirea băncii comerciale si conturile deschise la aceasta, după care Banca Natională a României va transfera imediat în aceste conturi disponibilitătile aflate în evidentele sale ale institutiei de credit. Operatiunile institutiei de credit în faliment se vor desfăsura în continuare prin aceste conturi;

b) inventarierea bunurilor institutiei de credit debitoare si luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, aplicarea sigiliilor la deschiderea procedurii falimentului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) examinarea activitătii institutiei de credit debitoare în raport cu situatia de fapt, întocmirea unui raport amănuntit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la starea de insolventă, cu mentionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, si supunerea acestui raport judecătorului-sindic spre aprobare, în termen de cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii falimentului; la cererea lichidatorului, judecătorul-sindic va putea prelungi această perioadă, pentru motive temeinice, prin încheiere irevocabilă;

d) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar în vederea lichidării si conducerea activitătii acestuia, angajarea putându-se face si din cadrul personalului existent al institutiei de credit debitoare;

e) conducerea activitătii institutiei de credit debitoare, respectiv efectuarea de operatiuni în interesul procedurii falimentului, inclusiv reesalonări de credite si stabiliri de noi rate ale dobânzilor aferente activelor institutiei de credit debitoare, cu conditia ca orice nou nivel al ratei dobânzilor să nu fie mai mic decât nivelul ultimei dobânzi de referintă comunicat de Banca Natională a României, precum si participări la piata valutară interbancară, luarea tuturor măsurilor, cum ar fi redimensionarea personalului angajat în scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare;

f) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte încheiate de institutia de credit debitoare, precum si încheierea de noi contracte în interesul procedurii falimentului;

g) examinarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; nu sunt supuse examinării creantele bugetare, în cazul cărora se vor observa dispozitiile legale speciale;

h) primirea sumelor în lei si în valută pe seama institutiei de credit debitoare si consemnarea acestora, în termen de 24 de ore, în noile conturi ale institutiei de credit debitoare;

i) luarea măsurilor corespunzătoare privind conturile în valută ale institutiei de credit debitoare, deschise la institutii de credit corespondente, prin:

1. notificarea corespondentilor asupra declarării în stare de faliment a institutiei de credit debitoare, precum si asupra blocării disponibilitătilor din conturile respective în valută;

2. transferarea ulterioară, în termenul cel mai scurt, a disponibilitătilor în noul cont deschis în valută la banca comercială, ce se dezvoltă pe analitice - pentru fiecare valută; sumele aflate în contul în valută vor fi convertite în lei si transferate în contul deschis în lei;

3. efectuarea de plăti pentru operatiunile în curs ale institutiei de credit debitoare, precum si administrarea eficientă a disponibilitătilor;

j) urmărirea încasării creantelor din averea institutiei de credit debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de aceasta înainte de deschiderea procedurii;

k) lichidarea bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare - ansamblul procedeelor, măsurilor si tehnicilor pentru realizarea activelor institutiei de credit în faliment, cu respectarea principiului costului minim presupus, respectiv al valorificării optime a acestora, în scopul achitării datoriilor către creditori prin:

1. tranzactii privind cumpărarea de active si asumarea de pasive, prin care o institutie de credit cu o situatie financiară bună achizitionează, partial sau total, activele institutiei de credit debitoare si îsi asumă, partial sau total, pasivele acesteia, incluzând totalitatea depozitelor garantate. Tranzactiile privind cumpărarea de active si asumarea de pasive pot fi efectuate la vedere sau la termen cu optiune. Pentru tranzactiile prevăzute la acest alineat, lichidatorul poate să perceapă de la institutia de credit achizitoare o primă negociată, în functie de calitatea activelor cumpărate si pasivelor asumate, plătibilă la momentul transferului proprietătii, precum si o primă pentru exercitarea optiunii, în functie de termenul optiunii, plătibilă la momentul negocierii. După cumpărare, pentru activele care fac obiectul unor operatiuni frauduloase pentru care se probează că au la bază fraude sau că provin din furturi de instrumente financiare, părtile pot modifica tranzactia initială, urmând ca institutia de credit achizitoare să primească de la lichidator, în contravaloare, alte active ori sume de bani;

2. vânzarea de bunuri, cum ar fi clădiri, terenuri, valori mobiliare, operatiuni de lichidare ce se realizează cu respectarea prevederilor sectiunii a 6-a “Falimentul” a cap. III din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

3. alte tehnici de realizare a activelor, cum ar fi cesiuni de creantă ori novatii, realizate în interesul procedurii falimentului la o valoare negociată;

l) întocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii falimentului, respectiv asupra stadiului îndeplinirii atributiilor de către lichidator, pe care îl va prezenta judecătorului-sindic, spre aprobare; un astfel de raport va

include informatii referitoare la valoarea totală a creantelor asupra institutiei de credit debitoare si la valoarea totală a activelor acesteia care au fost valorificate, la sumele obtinute din lichidarea si încasarea de creante, la planul de distribuire între creditori;

m) întocmirea bilantului final de lichidare; dacă lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat să întocmească situatiile financiare anuale si să le depună la organele si la termenele prevăzute de lege;

n) sesizarea judecătorului-sindic despre orice problemă care ar cere o solutionare de către acesta;

o) încheierea oricărui document în numele institutiei de credit debitoare, initierea si coordonarea, în numele acesteia, a oricărei actiuni sau proceduri legale;

p) efectuarea oricăror acte de procedură cerute de lege.

 

CAPITOLUL III

Procedura

 

SECTIUNEA 1

Deschiderea procedurii. Efectele deschiderii procedurii

 

Art. 11. - Procedura reorganizării judiciare si a falimentului se deschide pe baza unei cereri introduse de către institutia de credit debitoare sau de creditorii acesteia ori de Banca Natională a României.

Art. 12. - (1) Institutia de credit debitoare aflată în stare de insolventă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 1 sau/si 2, este obligată să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusă prevederilor prezentei ordonante, în termen de maximum 30 de zile de la data intervenirii/creării stării de insolventă.

(2) Prevederile pct. 1 “Cererea debitorului” al sectiunii 1 din cap. III “Procedura” din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător institutiei de credit debitoare.

Art. 13. - (1) Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere, în conditiile prevăzute la art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva unei institutii de credit debitoare care nu a onorat integral o astfel de creantă pe o perioadă de cel putin 30 de zile lucrătoare de la scadentă, în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv în cazul cooperativelor de credit afiliate la acestea, respectiv pe o perioadă de cel putin 7 zile lucrătoare de la scadentă, în cazul celorlalte institutii de credit.

(2) Creditorul nu va putea introduce cererea fără să facă dovada că, în prealabil, ca urmare a introducerii unei actiuni de executare silită asupra contului institutiei de credit debitoare, Banca Natională a României, în calitate de tert poprit, a comunicat că institutia de credit respectivă nu detine disponibilitătile necesare pentru onorarea plătilor respective.

Art. 14. - (1) Banca Natională a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară, va introduce cerere pentru deschiderea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului împotriva institutiei de credit aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h).

(2) Banca Natională a României va cere intrarea imediată în faliment a institutiei de credit debitoare aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 2 sau/si 3.

(3) Cererea Băncii Nationale a României va trebui să fie însotită de următoarele documente:

a) hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei institutiei de credit respective;

b) dovada numirii administratorului special, în cazul în care institutia de credit debitoare nu se află în procedura de administrare specială înaintea introducerii cererii;

c) orice alte documente necesare justificării actului de sesizare a tribunalului.

Art. 15. - (1) În urma înregistrării cererii, introdusă conform art. 12, 13 si 14, tribunalul va notifica imediat despre aceasta părtilor mentionate la aceste articole.

(2) Banca Natională a României va desemna un administrator special si îi va stabili remuneratia la data primirii notificării mentionate la alin. (1), în situatia în care institutia de credit nu se află în procedura de administrare specială la acea dată. Administratorul special va avea atributiile prevăzute la art. 9 alin. (3).

(3) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta ordonantă, inclusiv remuneratia, vor fi suportate din averea institutiei de credit debitoare.

(4) În lipsa disponibilitătilor în conturile prevăzute la art. 10 lit. a), se vor utiliza disponibilităti din fondul de lichidare prevăzut de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - (1) La primul termen de judecată, tribunalul va analiza cererea si, în situatia în care institutia de credit debitoare nu contestă starea de insolventă în cazul cererilor introduse de părtile prevăzute la art. 13 si 14, va da hotărârea privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului.

(2) Contestatia împotriva cererii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului se poate face în termen de 5 zile de la data comunicării cu privire la depunerea acestei cereri.

(3) Tribunalul se va pronunta asupra contestatiei în termen de 10 zile de la înregistrarea contestatiei.

(4) În cazul în care cererea de deschidere a procedurii, formulată de Banca Natională a României, cuprinde si propunerea de intrare imediată în faliment a institutiei de credit debitoare, aceasta va putea contesta, în termen de 15 zile de la data comunicării cererii, sub sanctiunea decăderii, atât starea de insolventă, cât si propunerea de intrare imediată în faliment. În acest caz, tribunalul se va pronunta asupra ambelor capete de cerere prin aceeasi hotărâre.

(5) În urma pronuntării hotărârii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului si, după caz, de intrare în faliment, ca urmare a cererii introduse conform art. 12, 13 si 14 si a desemnării administratorului special sau a lichidatorului, tribunalul va comunica aceasta părtilor prevăzute la articolele mentionate, administratorului special sau lichidatorului si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum si oficiului registrului comertului la care institutia de credit debitoare este înregistrată, pentru efectuarea mentiunii sinstitutie de credit în insolventă”, respectiv sinstitutie de credit în faliment”. Comunicarea va fi făcută publică în două ziare de difuzare natională. În situatia în care institutia de credit are deschise sucursale în alte tări, Banca Natională a României va comunica de îndată despre deschiderea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului autoritătii de supraveghere bancară din tara gazdă a sucursalei respective, în conformitate cu prevederile legale.

(6) De la data deschiderii procedurii, toate actele institutiei de credit debitoare vor purta, după caz, una dintre mentiunile prevăzute la alin. (5).

Art. 17. - (1) De la data deschiderii procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului se suspendă toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare sau bunurilor sale, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute la alin. (1). Termenele vor reîncepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii.

(3) Actiunile introduse de lichidator în aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante sunt scutite de taxe de timbru.

(4) Data deschiderii procedurii reorganizării judiciare si a falimentului reprezintă data la care depozitele devin indisponibile.

(5) În afara cazurilor prevăzute de lege sau a celor autorizate de tribunal, toate actele, operatiunile si plătile efectuate de institutia de credit debitoare ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului sunt nule.

(6) De la data la care depozitele devin indisponibile, deponentii sunt îndreptătiti să primească, în conditiile legii, compensatiile aferente depozitelor garantate. De la aceeasi dată Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se subrogă în toate drepturile deponentilor garantati, proportional cu cuantumul reprezentând valoarea garantată a depozitelor.

Art. 18. - Nici o dobândă, penalitate de orice fel ori cheltuială nu va putea fi adăugată creantelor asupra institutiei de credit debitoare de la data deschiderii procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului.

Art. 19. - (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului potrivit art. 16 alin. (1), este interzis, sub sanctiunea nulitătii, persoanelor care au detinut functii de conducere, precum si actionarilor semnificativi ai institutiei de credit debitoare să înstrăineze fără acordul judecătorului-sindic actiunile sau, după caz, părtile sociale detinute la institutia de credit debitoare.

(2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, respectiv a părtilor sociale, potrivit prevederilor alin. (1), în registrele speciale de evidentă sau în conturile înregistrate electronic.

Art. 20. - Salariatii institutiei de credit aflate în procedura reorganizării judiciare si a falimentului vor desemna două persoane care să îi reprezinte în cursul procedurii pentru recuperarea creantelor reprezentând salariile si alte drepturi bănesti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Planul de reorganizare. Reorganizarea institutiilor de credit

 

Art. 21. - (1) Prevederile cap. III sectiunea a 4-a “Planul” din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si procedurii reorganizării judiciare a institutiilor de credit, cu exceptia art. 60 alin. (3).

(2) Executarea planului de reorganizare a unei institutii de credit nu va putea depăsi un an de la data confirmării acestuia.

Art. 22. - O copie a planului propus va fi transmisă si Băncii Nationale a României, care va fi citată la sedinta convocată de judecătorul-sindic, potrivit dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare. Tribunalul va putea solicita opinia Băncii Nationale a României cu privire la sansele obiective de realizare a planului propus.

Art. 23. - Dacă nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, în conditiile art. 59 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a expirat, judecătorul-sindic constată îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 77 alin. (1) din legea mentionată si va sesiza tribunalul în vederea deschiderii de îndată a procedurii falimentului.

Art. 24. - (1) Prevederile cap. III sectiunea a 5-a “Reorganizarea” din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si procedurii reorganizării judiciare a institutiilor de credit.

(2) Banca Natională a României va putea solicita tribunalului intrarea în faliment a institutiei de credit debitoare în cazul situatiei prevăzute la art. 73 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 25. - Toate rapoartele pe care administratorul special, administratorul sau lichidatorul este obligat să le întocmească în conformitate cu prevederile legii vor fi transmise în mod obligatoriu si Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 3-a

Falimentul institutiilor de credit debitoare. Tranzactii privind cumpărarea de active si asumarea de pasive

 

Art. 26. - (1) Tribunalul va decide prin încheiere intrarea în faliment a institutiei de credit debitoare:

a) în cazurile prevăzute la art. 77 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare;

b) în cazul prevăzut la art. 16 alin. (4).

(2) Prevederile cap. III sectiunea a 6-a “Falimentul” din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 100 alin. (2), în ceea ce priveste începerea lichidării după afisarea tabelului de creante, si a art. 108, în ceea ce priveste ordinea de plată a creantelor creditorilor asupra institutiei de credit în faliment.

Art. 27. - După darea hotărârii judecătoresti privind deschiderea procedurii falimentului unei institutii de credit, lichidatorul întocmeste raportul prevăzut la art. 10 lit. c), care trebuie să includă, între altele, si propuneri privind modalitatea de lichidare prevăzută la art. 10 lit. k) pct. 1.

Art. 28. - După avizarea de către judecătorul-sindic si aprobarea de către tribunal a modalitătii de lichidare prevăzute la art. 10 lit. k) pct. 1, lichidatorul organizează imediat, în situatia în care modalitatea de lichidare aprobată prevede, negocierea privind tranzactia de cumpărare de active si asumare de pasive; în acest scop, lichidatorul organizează o sedintă de informare cu toate institutiile de credit considerate de acesta eligibile în vederea prezentării conditiilor si termenilor negocierii. Prealabil sedintei de informare, lichidatorul semnează cu toate institutiile de credit prezente la sedintă un acord de confidentialitate, prin care acestea se angajează să păstreze, în conditiile legii, secretul profesional cu privire la informatiile din cererea de ofertă referitoare la institutia de credit aflată în stare de faliment ce urmează a face obiectul negocierii.

Art. 29. - În functie de interesul manifestat de institutiile de credit participante la sedintă, lichidatorul redactează o cerere de ofertă privind cumpărarea de active si asumarea de pasive, care cuprinde, în principal,

următoarele elemente:

a) categoriile de active si pasive ce urmează a face obiectul tranzactiei si volumul acestora, încadrate în functie de gradul de lichiditate si exigibilitate;

b) valoarea de lichidare pentru fiecare categorie de active;

c) prima ce poate fi stabilită de către lichidator si care va fi plătită de institutiile de credit ofertante si care se stabileste în functie de mai multe elemente, între care calitatea activelor si pasivelor, celeritatea operatiunii;

d) termenul de înaintare către lichidator a ofertelor institutiilor de credit respective.

Art. 30. - Lichidatorul transmite, în regim de confidentialitate, cererea de ofertă privind cumpărarea de active si asumarea de pasive institutiilor de credit ofertante, stabilite de acesta, participante la sedinta de informare si care si-au manifestat interesul pentru o astfel de tranzactie.

Art. 31. - În cadrul termenului pentru primirea ofertelor prevăzut în cererea de ofertă, care nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice, institutiile de credit ofertante transmit lichidatorului, în plic închis, ofertele privind tranzactiile propuse de cumpărare de active si asumare de pasive.

Art. 32. - În cel mai scurt timp, lichidatorul analizează ofertele primite si alege, pe principiul costului minim presupus, oferta institutiei/institutiilor de credit ofertante cu care urmează să se încheie conventia de cumpărare de active si asumare de pasive.

Art. 33. - În functie de calitatea activelor institutiei de credit aflate în stare de faliment, institutiile de credit achizitoare pot să îsi asume diferentiat, conform legii, pasivele, respectiv numai depozitele garantate ori depozitele în totalitate, atât garantate, cât si negarantate, ajungându-se până la preluarea în întregime a institutiei de credit declarate în stare de faliment.

Art. 34. - În cazul în care nu se primesc oferte în termenul stabilit în cererea de ofertă ori ofertele primite nu se încadrează în cerintele de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii sau dacă tribunalul nu aprobă tranzactia, lichidarea urmează a se efectua prin celelalte metode prevăzute în prezenta ordonantă, iar lichidatorul, altul decât Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, va comunica de îndată despre aceasta Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care va trece neîntârziat la plata compensatiilor, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 35. - În situatia în care tranzactia privind cumpărarea de active si asumarea de pasive este aprobată de către tribunal, acesta va stabili si remuneratia lichidatorului.

Art. 36. - Prevederile art. 17 alin. (43) si (44) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile administratorului special, administratorului si lichidatorului, cu exceptia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar atunci când acesta detine una dintre aceste calităti.

Art. 37. - (1) Fondurile obtinute din vânzarea bunurilor din averea institutiei de credit debitoare, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:

a) taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestora, precum si plata remuneratiei administratorului special, administratorului sau lichidatorului;

b) creantele creditorilor garantati, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările si penalitătile de orice fel, precum si cheltuielile.

(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea pentru diferentă creante chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor prevăzute la art. 18. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferentă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii institutiei de credit debitoare.

(3) Un creditor cu creantă garantată este îndreptătit să participe la orice distribuire de sumă, făcută înaintea vânzării bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptătit să le primească ulterior din pretul obtinut prin vânzarea bunului supus garantiei sale, dacă aceasta este necesar pentru a împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garantiei sale ar fi fost vândut anterior distribuirii.

Art. 38. - Creantele vor fi plătite în lei, în cazul falimentului, în următoarea ordine:

1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea institutiei de credit debitoare, precum si plata remuneratiei persoanelor angajate în conditiile legii, inclusiv a administratorului special, a administratorului sau a lichidatorului, după caz;

2. creantele rezultând din activitatea debitorului după deschiderea procedurii;

3. creantele izvorâte din raporturi de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;

4. creantele bugetare, creantele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum si creantele Băncii Nationale a României decurgând din credite acordate de aceasta institutiei de credit;

5. creantele decurgând din operatiuni de trezorerie, din operatiuni interbancare, din operatiuni cu clientelă, din operatiuni cu titluri, din alte operatiuni bancare, precum si din cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, precum si alte creante chirografare;

6. creantele subordonate, în următoarea ordine de preferintă: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau actionar detinând cel putin 10% din capitalul social; b) creantele izvorând din acte cu titlu gratuit;

7. creantele actionarilor institutiei de credit în faliment, respectiv creantele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit în faliment, derivând din dreptul rezidual al calitătii lor, în conformitate cu prevederile legale si statutare.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor si a personalului de executie sau cu atributii de control din institutia de credit ajunsă în stare de insolventă

 

Art. 39. - (1) Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul institutiei de credit ajunse în stare de insolventă să fie suportată de către membrii organelor de conducere, cenzori, auditori financiari, personalul de executie si/sau cu atributii de control care au detinut functiile respective în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, dacă au contribuit la ajungerea acesteia în stare de insolventă prin una dintre următoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele institutiei în folosul propriu;

b) au făcut acte de comert în interes personal, sub acoperirea institutiei de credit;

c) au dispus în interesul personal continuarea unei activităti care ducea în mod vădit institutia de credit la încetarea de plăti;

d) au tinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul institutiei de credit ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura institutiei de credit fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăti;

g) au acordat credite cu încălcarea cerintelor prudentiale aprobate prin normele în vigoare, precum si cu nerespectarea normelor interne în vigoare;

h) în luna precedentă deschiderii procedurii au plătit sau au dispus să se plătească, cu preferintă, unui creditor în dauna celorlalti creditori;

i) au întocmit situatii financiare, alte situatii contabile ori raportări cu nerespectarea prevederilor legale;

j) în cadrul actiunilor interne de verificare nu au identificat si nu au sesizat, prin nerespectarea atributiilor de serviciu, faptele care au condus la fraude si gestiune defectuoasă a patrimoniului.

(2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiune.

Art. 40. - Sumele plătite potrivit art. 39 alin. (1) vor intra în averea institutiei de credit debitoare si vor fi destinate plătii datoriilor.

Art. 41. - În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 39 alin. (1), tribunalul poate fi sesizat de către judecătorul-sindic, administratorul special, administrator, lichidator sau de către oricare dintre creditori, de Banca

Natională a României ori se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va putea dispune măsuri asigurătorii.

Art. 42. - Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 39 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, cu exceptia cazurilor în care legea specială dispune altfel.

Art. 43. - (1) Procedura reorganizării judiciare si a falimentului va fi închisă după cum urmează:

a) procedura reorganizării judiciare prin continuarea activitătii sau prin lichidare pe bază de plan va fi închisă de către tribunal, la solicitarea judecătorului-sindic, printr-o hotărâre de închidere, în urma îndeplinirii tuturor obligatiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură se deschide ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu prevederile lit. b);

b) procedura falimentului a fost închisă de către tribunal, la solicitarea judecătorului-sindic, printr-o hotărâre de închidere, atunci când tribunalul a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit în faliment au fost distribuite si fondurile nereclamate de către cei îndreptătiti în termen de 90 de zile de la data raportului final au fost consemnate de către lichidator la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau au fost depuse la o altă institutie de credit, iar extrasul de cont va fi depus la tribunal. Hotărârea va fi comunicată în scris sau prin presă în cel putin două ziare de difuzare

natională tuturor părtilor implicate conform prevederilor Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) După intrarea în faliment a institutiei de credit debitoare, lichidatorul va depune spre păstrare la directia arhivelor nationale judeteană sau, după caz, a municipiului Bucuresti documentele institutiei de credit debitoare, arhivate conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare. În termen de 60 de zile lucrătoare de la pronuntarea hotărârii de închidere a procedurii falimentului, lichidatorul va depune la directia arhivelor nationale judeteană sau, după caz, a municipiului Bucuresti restul de documente ale institutiei de credit debitoare.

Art. 44. - În orice stadiu al procedurii, tribunalul va putea pronunta o sentintă de închidere a procedurii dacă se constată că nu există active în averea institutiei de credit debitoare ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele creditoare.

Art. 45. - Dispozitiile prezentei ordonante se completează, în măsura compatibilitătii, cu cele ale Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu cele ale Codului de procedură civilă.

 

TITLUL II

Reglementarea raporturilor de drept international privat în domeniul insolventei institutiilor de credit

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 46. - Prezentul titlu cuprinde:

a) norme pentru determinarea legii aplicabile procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, care privesc institutiile de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalele acestora cu sediul în străinătate, precum si sucursalele din România ale institutiilor de credit străine, aflate în stare de insolventă;

b) norme privind conditiile în care autoritătile implicate se informează si se consultă reciproc cu privire la măsurile de reorganizare si la procedurile de lichidare ale institutiilor de credit.

 

CAPITOLUL II

Procedura reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor acestora stabilite în alte state membre

 

SECTIUNEA 1

Competenta si legea aplicabilă

 

Art. 47. - (1) Instanta competentă determinată conform legii române este singura autoritate împuternicită să decidă aplicarea unei proceduri a reorganizării judiciare si a falimentului cu privire la o institutie de credit, persoană juridică română, inclusiv la sucursalele acesteia stabilite în alte state membre.

(2) Instanta competentă va informa de îndată, prin intermediul Băncii Nationale a României, autoritătile competente din statele membre gazdă asupra deciziei de a deschide o procedură a reorganizării judiciare si a falimentului, inclusiv asupra efectelor practice pe care o astfel de procedură le poate avea. Dacă nu este posibilă informarea înainte de adoptarea deciziei, aceasta va fi făcută imediat după aceea.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu aduc atingere prevederilor referitoare la exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor instantei.

Art. 48. - (1) Deschiderea unei proceduri a reorganizării judiciare si a falimentului cu privire la o institutie de credit autorizată în România, inclusiv cu privire la sucursalele acesteia stabilite în alte state membre, este

guvernată de legea română în ceea ce priveste:

1. regimul si aplicarea procedurii reorganizării judiciare;

2. regimul si aplicarea procedurii falimentului, în special cu privire la:

a) bunurile care fac obiectul procedurii falimentului si regimul bunurilor dobândite de institutia de credit după deschiderea procedurii;

b) atributiile institutiei de credit si ale lichidatorului;

c) conditiile în care poate fi invocată compensarea legală;

d) efectele procedurii falimentului asupra contractelor în derulare în care este parte institutia de credit;

e) efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silită promovate de creditori, cu exceptia proceselor aflate pe rolul instantelor din alte state membre, caz în care se aplică dispozitiile alin. (2);

f) creantele care trebuie să fie declarate asupra institutiei de credit si regimul creantelor care iau nastere după deschiderea procedurii falimentului;

g) regulile privind declararea, verificarea si admiterea creantelor;

h) regulile privind distribuirea veniturilor obtinute din realizarea activelor, ordinea de prioritate a achitării creantelor si drepturile creditorilor care au obtinut o plată partială după deschiderea procedurii falimentului în temeiul unui drept real sau prin invocarea compensării legale;

i) conditiile si efectele închiderii procedurii falimentului; 

j) drepturile creditorilor după închiderea procedurii falimentului;

k) cine suportă costurile si cheltuielile aferente procedurii falimentului;

l) regulile privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice care prejudiciază drepturile tuturor creditorilor.

(2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1):

a) actele juridice, drepturile si procedurile prevăzute la art. 37-40, 42, 43 si 45-47 din Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat în domeniul insolventei, caz în care se vor aplica, în mod corespunzător, dispozitiile legii respective;

b) exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra unor instrumente financiare a căror existentă ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, tinut ori localizat într-un stat membru, care va fi guvernată de legea statului membru respectiv;

c) contractele de report si contractele care stau la baza tranzactiilor desfăsurate pe o piată reglementată, care vor fi guvernate de legea aplicabilă contractelor respective;

d) compensarea contractuală, caz în care se aplică legea care guvernează contractele respective.

 

SECTIUNEA a 2-a

Publicarea hotărârii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului si desemnarea administratorilor sau lichidatorilor

 

Art. 49. - (1) Instanta competentă va lua de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras din hotărârea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului în Jurnalul Oficial al Comunitătilor

Europene si în două ziare de difuzare natională din fiecare stat membru gazdă.

(2) Continutul extrasului din hotărârea care face obiectul publicării va trebui să mentioneze, în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statelor membre în cauză, obiectul si temeiul juridic al hotărârii adoptate. Continutul extrasului va trebui să mentioneze clar termenul de introducere a recursului, inclusiv data la care expiră acest termen, precum si adresa instantei competente.

(3) Procedura reorganizării judiciare si a falimentului se aplică indiferent de efectuarea publicitătii prevăzute la alin. (1) si produce efecte depline asupra creditorilor.

Art. 50. - (1) Instanta competentă are dreptul de a solicita înregistrarea în registrul imobiliar, în registrul comertului si în orice alt registru public tinut în celelalte state membre a hotărârii de deschidere a unei proceduri

de reorganizare judiciară sau de faliment fată de o institutie de credit.

(2) Instanta competentă va lua măsurile necesare pentru a asigura înregistrarea ori de câte ori aceasta este obligatorie, conform legii statului membru respectiv.

(3) Cheltuielile de înregistrare vor fi considerate cheltuieli ale procedurii.

Art. 51. - (1) Administratorul sau, după caz, lichidatorul desemnat conform legii va putea actiona, fără altă formalitate, pe teritoriul statelor membre gazdă în baza unei copii certificate de pe hotărârea instantei competente care l-a numit sau în baza unui certificat, emise de aceasta.

(2) Administratorul sau, după caz, lichidatorul va putea exercita pe teritoriul statelor membre gazdă toate competentele care îi revin potrivit legii române. El va putea să numească alte persoane care să îl sprijine sau să îl reprezinte în derularea procedurii pe teritoriul acestor state, în special în scopul de a surmonta dificultătile întâmpinate eventual de creditorii din aceste state.

(3) În exercitarea competentelor sale lichidatorul va respecta legislatia statului membru pe teritoriul căruia actionează, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor institutiei de credit din statul membru respectiv.

Competentele nu pot include utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute.

Art. 52. - (1) Persoana care execută o obligatie într-un stat în beneficiul unei institutii de credit fără personalitate juridică supuse unei proceduri de insolventă deschise într-un alt stat, în loc să o execute în beneficiul lichidatorului desemnat în cadrul acelei proceduri, este liberată dacă nu a avut cunostintă de deschiderea procedurii.

(2) Persoana care execută obligatia respectivă anterior îndeplinirii măsurilor de publicitate prevăzute la art. 49 este prezumată, până la proba contrarie, că nu a avut cunostintă de deschiderea procedurii de insolventă; executarea obligatiei ulterior îndeplinirii măsurilor de publicitate prezumă, până la proba contrarie, că persoana a avut cunostintă de deschiderea procedurii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Informarea si drepturile creditorilor

 

Art. 53. - (1) După deschiderea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului unei institutii de credit, persoană juridică română, având sucursale deschise în alte state membre, autoritatea administrativă sau judecătorească ori administratorul sau lichidatorul, după caz, îi va informa de îndată si în mod individual pe creditorii cunoscuti care au resedinta obisnuită, domiciliul ori sediul social în celelalte state membre.

(2) Informarea sub forma unei notificări scrise trebuie să se refere, în special, la termenele limită, sanctiunile prevăzute pentru nerespectarea acestor termene si cerintele legale pentru luarea în considerare a creantelor de către instanta competentă să înregistreze cererile de admitere a acestora sau observatii în legătură cu aceste creante, precum si cu celelalte măsuri ori proceduri prevăzute. Notificarea va indica si dacă creantele preferentiale sau cele pentru care au fost constituite garantii reale sunt sau nu sunt supuse verificării.

Art. 54. - (1) Orice creditor al institutiei de credit debitoare, având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social într-un alt stat membru decât România, inclusiv autoritătile publice, au dreptul să îsi declare creantele sau să formuleze observatii scrise în legătură cu creantele lor asupra institutiei de credit, care vor fi adresate lichidatorului.

Declaratia de creante sau, după caz, observatiile formulate pot fi înaintate în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale acelui stat membru, dar trebuie să poarte mentiunea în limba română: “Declaratie de creante” sau, după caz, “Observatii privind creantele”.

(2) Creantele creditorilor având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social în afara teritoriului României vor fi tratate în acelasi mod si vor avea acelasi rang de preferintă ca si creantele de aceeasi natură ale creditorilor având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social pe teritoriul României.

(3) Creditorii care îsi exercită dreptul prevăzut la alin. (1) vor transmite copii de pe actele care atestă creantele lor, dacă există, si vor indica natura creantei, data la care aceasta a luat nastere si valoarea acesteia,

dacă există privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi în legătură cu creantele respective si care sunt creantele garantate astfel.

(4) La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie să furnizeze si traducerea în limba română a “Declaratiei de creante” sau, după caz, a “Observatiilor privind creantele” si a documentelor prezentate.

(5) Lichidatorul va asigura informarea periodică a creditorilor, în modalitatea considerată corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor institutiei de credit debitoare.

 

CAPITOLUL III

Procedura reorganizării judiciare si a falimentului aplicabilă sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

 

Art. 55. - Autoritătile administrative sau judiciare ale statului membru de origine sunt singurele împuternicite să decidă cu privire la aplicarea uneia sau mai multor măsuri de reorganizare ori deschiderea unei proceduri de lichidare cu privire la o institutie de credit, inclusiv în sucursalele acesteia stabilite în alte state membre. Legea statului membru de origine se va aplica în conformitate cu dispozitiile art. 48 alin. (1). Dispozitiile art. 48 alin. (2) se vor aplica si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre.

Art. 56. - (1) Dacă asupra unei institutii de credit dintr-un stat membru care desfăsoară activitate pe teritoriul României a fost dispusă o procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, acestea se vor aplica fără alte formalităti pe teritoriul României si vor produce efecte în conditiile si de la data prevăzute în legislatia din statul membru respectiv.

(2) Procedura de reorganizare judiciară sau de faliment se va aplica în conformitate cu legislatia din statul membru de origine, cu exceptiile prevăzute la art. 48 alin. (2).

(3) La primirea notificării corespunzătoare de la autoritatea competentă a statului membru de origine, Banca Natională a României va informa de îndată, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, despre decizia de deschidere a unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment.

(4) Autoritătile administrative sau judiciare competente din statul membru de origine, administratorul sau lichidatorul vor comunica cu privire la decizia de deschidere a unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment oficiului registrului comertului la care institutia de credit respectivă este înregistrată, în vederea efectuării mentiunilor corespunzătoare. De asemenea, comunicarea va fi transmisă de autoritătile mentionate la două ziare de difuzare natională din România, în vederea publicării.

(5) Persoanele împuternicite să pună în aplicare măsurile dispuse de autoritatea administrativă sau judiciară din statul membru de origine vor putea actiona, fără altă formalitate, pe teritoriul României în baza unei copii certificate de pe actul de numire sau a unui certificat emis de respectiva autoritate, însotite de o traducere în limba română.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) vor putea exercita pe teritoriul României toate competentele care le revin potrivit legislatiei din statul membru de origine. Aceste persoane vor putea să numească alte persoane care să le reprezinte pe teritoriul României, inclusiv în scopul de a acorda asistentă creditorilor pe parcursul aplicării măsurilor în cauză.

(7) În exercitarea competentelor sale pe teritoriul României, persoanele prevăzute la alin. (5) vor respecta legislatia română, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor din România ai institutiei de credit străine.

Competentele nu pot include utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute.

 

TITLUL III

Dispozitii generale

 

CAPITOLUL I

Alte dispozitii

 

Art. 57. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante se completează, în măsura compatibilitătii, cu dispozitiile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

(2) Instanta competentă potrivit legii române va informa fără întârziere, prin intermediul Băncii Nationale a României, autoritătile competente din statele membre gazdă asupra hotărârii de deschidere a procedurii, inclusiv asupra efectelor practice pe care o astfel de procedură le poate avea, dacă o astfel de hotărâre a fost luată cu privire la o sucursală din România a unei institutii de credit având sediul în alt stat decât un stat membru, dar care are deschise sucursale pe teritoriul altor state membre. Dacă nu este posibilă informarea înainte de adoptarea hotărârii, aceasta va fi făcută imediat după aceea. În cazul pronuntării unei hotărâri de deschidere a procedurii falimentului, în comunicare se va mentiona si faptul că autorizatia de functionare a sucursalei respective a fost retrasă.

Art. 58. - Persoanele care trebuie să primească sau să transmită informatii în legătură cu procedurile de informare ori consultare prevăzute în prezenta ordonantă au obligatia de a păstra secretul profesional în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) si ale art. 55 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si cu dispozitiile cuprinse în cap. VIII din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia oricăror autorităti judiciare cărora li se aplică prevederile nationale în vigoare.

Art. 59. - În cazul intrării în faliment, pentru scopuri statistice, institutiile de credit vor fi considerate ca apartinând în continuare sectorului bancar. Raportările care trebuie întocmite si transmise de către lichidator Băncii Nationale a României, periodicitatea si modalitatea de transmitere a acestora vor fi stabilite prin norme de către Banca Natională a României.

Art. 60. - Tribunalul va comunica Băncii Nationale a României hotărârea sa privind deschiderea procedurii falimentului institutiei de credit debitoare în ziua pronuntării acesteia. La data comunicării hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului, Banca Natională a României va închide imediat, după finalizarea decontării plătilor din ziua respectivă în conformitate cu reglementările în vigoare, conturile institutiei de credit debitoare deschise în evidentele sale si va transfera disponibilitătile în conturile tip sinstitutie de credit în faliment”, deschise la o bancă comercială, conform art. 10.

Art. 61. - (1) Orice contract de compensare bilaterală, astfel cum este prevăzut la art. 2 lit. i), încheiat de institutia de credit debitoare este valabil si poate fi executat si/sau este opozabil acesteia, debitorului sau oricărui garant al acestuia, conform conditiilor rezultând din întelegerea părtilor, si nu va putea fi suspendat, anulat ori limitat în orice alt mod printr-un act al organelor care aplică procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

(2) Singura obligatie care poate fi datorată, respectiv pretinsă a fi executată în contul averii institutiei de credit debitoare, în baza unui contract de compensare bilaterală, este aceea de a executa, respectiv de a pretinde să fie executată, obligatia netă rezultată din compensarea realizată în baza contractului de compensare, obligatie care poate consta în plata unei sume nete si/sau în executarea unei obligatii de a face.

(3) Nici o atributie conferită prin prezenta ordonantă organelor care aplică procedura nu va avea ca efect înlăturarea aplicării contractului de compensare bilaterală prin stingerea si/sau devansarea scadentei, în baza contractului, a obligatiilor de plată sau obligatiilor de a face decurgând din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. i) pct. 1 si 2, aceste atributii putând fi exercitate numai asupra sumei nete care rezultă din aplicarea contractului de compensare bilaterală.

(4) În sensul prezentului articol, un contract de compensare bilaterală si toate contractele care fac obiectul acestuia vor fi considerate un singur contract si, în acest sens, cu exceptia cazurilor în care se dovedeste intentia frauduloasă a părtilor, organele care aplică procedura nu vor putea împiedica, cere anularea ori decide desfacerea, după caz, a operatiunilor cu instrumente financiare derivate, realizate în baza contractelor care fac obiectul unui contract de compensare bilaterală, pe motiv că aceste operatiuni instituie un tratament preferential în favoarea unor creditori în perioada de 180 de zile anterioară datei deschiderii procedurii.

(5) Nici o cerere de ordonantă presedintială sau o altă procedură de urgentă nu poate fi utilizată pentru a limita, întârzia sau suspenda executarea unui contract de compensare bilaterală potrivit prezentului articol.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 62. - Profitul obtinut în cadrul derulării procedurii reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit se impozitează potrivit prevederilor legale.

Art. 63. - (1) Prevederile prezentei ordonante vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor titlului II, care vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) România va informa, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Comisia Europeană cu privire la intrarea în vigoare a dispozitiilor exceptate.

Art. 64. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplică numai procedurilor deschise după data intrării în vigoare a acesteia, cu exceptia prevederilor art. 43 alin. (2), care se aplică si procedurilor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 65. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului institutiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 10.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind organismele de certificare si controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 130.351 din 12 decembrie 2003,

având în vedere prevederile art. 27 al Legii nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Certificarea hameiului în vederea denumirii de origine se realizează de Centrul de cercetare a hameiului si plantelor medicinale din cadrul Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca, denumit în continuare Organismul de certificare a hameiului.

Art. 2. - Organismul de control al certificării este Autoritatea pentru hamei din cadrul biroului pentru culturi specializate care se înfiintează în cadrul Directiei generale de implementare si reglementare.

Art. 3. - Activitatea de certificare a hameiului se realizează în baza regulamentului de certificare a hameiului, elaborat de Organismul de certificare a hameiului si aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 4. - Se abrogă prevederile art. 1 alin. (8) si (9) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 172/2003 privind normele de bonitate si certificare a hameiului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003.

Art. 5. - (1) Determinările fizico-chimice si organoleptice ale conurilor de hamei si produselor derivate, astfel cum sunt prevăzute la art. 1 din Legea nr. 627/2002, se realizează de Laboratorul de chimie a hameiului din cadrul Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Laboratorul fermentative din cadrul Institutului de Cercetări Alimentare Bucuresti, Laboratorul bere din cadrul Universitătii Dunărea de Jos Galati si Institutul de Bioresurse Alimentare.

(2) Rezultatele determinărilor fizico-chimice si organoleptice stau la baza încadrării în clasele de calitate stabilite prin normele tehnice de clasificare a hameiului, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2004.

Nr. 74.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale Nationale de Produse, Grăsimi Vegetale si Sroturi Furajere din România

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 91.207 al presedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează functionarea Organizatiei Interprofesionale Nationale de Produse, Grăsimi Vegetale si Sroturi Furajere din România ca principal reprezentant al producătorilor agricoli, procesatorilor, depozitarilor si comerciantilor de pe filiera oleaginoase si produse derivate din acestea.

Art. 2. - Sediul Organizatiei Interprofesionale Nationale de Produse, Grăsimi Vegetale si Sroturi Furajere din România este situat în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.

Art. 3. - Organizatia Interprofesională Natională de Produse, Grăsimi Vegetale si Sroturi Furajere din România încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor tehnice si economice de reglementare a pietei oleaginoaselor si a produselor derivate, conform art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din România.

Art. 4. - Organizatia Interprofesională Natională de Produse, Grăsimi Vegetale si Sroturi Furajere din România se recunoaste prin Certificatul de înscriere nr. 007 emis la data de 21 ianuarie 2004 de către Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2004.

Nr. 78.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind regimul de import al mostrelor de produse de uz fitosanitar

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Importul mostrelor de produse de uz fitosanitar, clasificate la pozitia tarifară 38.08, este permis pe baza certificatului de abilitare pentru mostre.

(2) Certificatul de abilitare pentru mostre de produse de uz fitosanitar se emite de Directia fitosanitară, calitatea semintelor si a materialului genetic, prin Secretariatul Comisiei interministeriale de omologare a produselor de uz fitosanitar din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 2. - Importul mostrelor de produse de uz fitosanitar în vederea omologării se face pentru:

a) teste de eficacitate biologică;

b) analize fizico-chimice;

c) teste în vederea caracterizării toxicologice si ecotoxicologice.

Art. 3. - În vederea obtinerii certificatului de abilitare pentru mostre, solicitantul omologării va prezenta autoritătii emitente următoarele documente:

a) cerere-tip de distribuire pentru experimentare, conform modelului din anexa nr. 2;

b) declaratie privind scopul importului de mostre;

c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului;

d) program de cercetare-testare-experimentare în conditii de productie, în original, întocmit de institutele de profil, conform modelului din anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Cantitătile de mostre admise la import, necesare efectuării analizelor si testelor în vederea omologării unui produs de uz fitosanitar, sunt:

a) pentru teste de eficacitate biologică cantitatea de mostre este stabilită de către coordonatorul de program în functie de doza, cultura si numărul de tratamente necesare;

b) pentru analize fizico-chimice:

- produs formulat - 500 ml, respectiv g;

- produs tehnic - 100 ml, respectiv g;

- standard analitic - 1 ml, respectiv g;

c) pentru teste necesare caracterizării toxicologice:

- produs formulat - 500 ml, respectiv g;

d) pentru teste necesare caracterizării ecotoxicologice:

- produs formulat - 1500 ml, respectiv g.

(2) Certificatul de abilitare pentru mostre va fi eliberat o singură dată pentru cantitatea de mostre prevăzută la alin. (1), separat pentru fiecare tip de analize sau teste.

Art. 5. - Nu se eliberează certificat de abilitare pentru mostre de produse de uz fitosanitar agentilor economici importatori care depun documentatie incompletă fată de cea prevăzută la art. 3.

Art. 6. - Certificatul de abilitare pentru mostre de produse de uz fitosanitar se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei complete.

Art. 7. - Certificatul de abilitare pentru mostre de produse de uz fitosanitar este valabil pentru un singur transport.

Art. 8. - Autoritatea emitentă prevăzută la art. 1 alin. (2) are obligatia de a face publică lista agentilor economici importatori, abilitati pentru mostre pe site-ul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, si de a mentine si a actualiza evidenta agentilor economici importatori cărora li s-au eliberat sau anulat certificatele de abilitare.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2004.

Nr. 81.

 

ANEXA Nr. 1

 

Autoritatea emitentă

Nr. ......................../..............

 

CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU MOSTRE

 

Se abilitează agentul economic (denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul comertului) pentru importul următoarelor produse:

Codul tarifar.................................................... Denumirea produsului/grupei de produse...........................................

.................................................................

(Denumirea comercială/tehnică a produsului)

Cantitatea....................................................... Scopul....................................................................................................

Prezentul certificat nu exonerează agentul economic de răspunderile ce-i revin, potrivit legii, pentru import.

Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.

 

Conducătorul autoritătii emitente,

Viza biroului vamal

 

ANEXA Nr. 2

Nr........../................

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Comisia interministerială pentru omologarea produselor de uz fitosanitar

 

CERERE DE DISTRIBUIRE PENTRU EXPERIMENTARE

 

1. SOLICITANT...................................................................................................

Adresa...................................................................................................................

Telefon..................................................................................................................

2. Denumirea produsului - comercială, tehnică sau codificată (majuscule)

3. Cod tarifar - ...........................................................................................……....

..............................................................................................................................

4. Compozitia chimică în substante active:

a) .........................................................................................

Continut:

b)...........................................................................................

 ....................................................................

c)...........................................................................................

.....................................................................

d)...........................................................................................

.....................................................................

e)...........................................................................................

.....................................................................

f)............................................................................................

....................................................................

g)...........................................................................................

.....................................................................

h)...........................................................................................

.....................................................................

i)............................................................................................

.....................................................................

 

5. Modul de preparare a “solutiei” de stropit: ..........................................................................................................

6. Modul de utilizare: ..............................................................................................................................................

7. Precautiuni: ...................................................................................................................................…………......