MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 85         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 436 din 18 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantă privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 436

din 18 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată, prin procurator Andre Edmond Abels, de către Sergius Abels si Yollanda Tatiana Jaculin în Dosarul nr. 2.539/2003 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că stabilirea termenului de 5 zile de la pronuntare, în care se poate exercita recurs împotriva hotărârii prin care instanta se declară necompetentă de a judeca, este prerogativa exclusivă a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, si se justifică prin aceea că solutionarea incidentului privind competenta instantei tine pe loc judecarea fondului litigiului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 iulie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.539/2003, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată, prin procurator Andre Edmond Abels, de către Sergius Abels si Yollanda Tatiana Jaculin.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă încalcă drepturile constitutionale privind accesul liber la justitie si exercitarea căilor de atac, întrucât hotărârile nu se comunică părtii, cu confirmare de primire, pentru ca aceasta să poată exercita căile de atac prevăzute de lege în termenul de 15 zile de la comunicare.

Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât “dispozitiile art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor art. 21 alin. (2) si art. 128 din Constitutia României, deoarece posibilitatea de a cunoaste solutia si data pronuntării hotărârii decurge din faptul că hotărârea se pronuntă în conditiile de citare a părtilor implicate în proces”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că “reglementarea unor termene de procedură, cu precizarea riguroasă a momentelor de la care acestea încep să curgă, nu este de natură a îngrădi accesul la justitie, ci, dimpotrivă, reprezintă o garantie a aplicării principiilor fundamentale ale procesului civil”.

Dispozitia legală criticată are scopul de a înlătura posibilitatea tergiversării judecării cauzei. Prin prevederile art. 125 alin. (3) si ale art. 128, Constitutia a lăsat la latitudinea legiuitorului reglementarea competentei si a procedurii de judecată, precum si a căilor de atac. Hotărârea judecătorească pronuntându-se în conditii de citare a părtilor, este de datoria acestora să urmărească desfăsurarea si finalizarea procesului. Astfel, apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece “prevederile legale criticate referitoare la exercitarea recursului împotriva hotărârii prin care instanta se declară necompetentă, în termen de 5 zile de la pronuntare, nu numai că nu contravin textelor constitutionale invocate, ci, dimpotrivă, constituie tocmai o reglementare a exercitării dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor sale legitime, în conditiile legii”. Mai arată că, potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, “este de competenta exclusivă a organului legislativ instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti si a modalitătii de exercitare a căilor de atac”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: “Dacă instanta se declară necompetentă, împotriva hotărârii se poate exercita recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.[…]”

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 si ale art. 128, devenit art. 129 în urma revizuirii si republicării Constitutiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine următoarele:

Dispozitiile legale criticate constituie norme de procedură, iar, conform prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

Potrivit prevederilor art. 129 din Constitutie, exercitarea căilor de atac se poate face “în conditiile legii”. Astfel, legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili care sunt căile de atac ce pot fi exercitate în diferite cauze, precum si conditiile procedurale de exercitare a acestora, inclusiv termenele, cu singura cerintă de a nu contraveni vreunei dispozitii sau vreunui principiu constitutional.

Dispozitiile art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă nu pun nici o parte interesată în imposibilitatea de a se adresa instantei de control judiciar, prin exercitarea căilor de atac. Potrivit dispozitiilor alin. 1 si 2 ale art. 158 din Codul de procedură civilă, instanta judecătorească se pronuntă asupra problemelor privind competenta în situatia în care, în cadrul judecării litigiului cu care a fost învestită, în fata sa se pune în discutie competenta de judecată. Această discutie are loc în prezenta părtilor sau chiar în lipsa lor, dar când toate părtile au fost legal citate. În cazul în care instanta se declară competentă, va continua judecarea cauzei, iar hotărârea privind competenta poate fi atacată cu apel sau cu recurs, după caz, o dată cu fondul cauzei. Hotărârea prin care instanta se declară necompetentă se poate ataca separat cu recurs, întrucât această hotărâre are caracter de dezînvestire.

Stabilirea unui termen derogatoriu mai scurt si care curge de la data pronuntării hotărârii, pentru declararea recursului, s-a impus pentru că solutionarea incidentului privind competenta instantei tine pe loc judecarea fondului litigiului. Nici una dintre părti nu este împiedicată în exercitarea căii de atac în acest termen, având în vedere că acestea, chiar dacă nu sunt prezente în urma îndeplinirii procedurii legale de citare, cunosc termenul de judecată si depinde doar de diligenta lor aflarea solutiei si declararea recursului.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sergius Abels si Yollanda Tatiana Jaculin în Dosarul nr. 2.539/2003 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

Întrucât domnisoara Mădălina Stefania Diaconu se află în concediu fără plată, în

locul său semnează, în temeiul art. 261 alin. 2 din Codul de procedură civilă,

Prim magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante se aplică numai producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere destinate scopurilor forestiere.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

A. Catalogul national al materialelor de bază - evidenta, la nivel national, a tuturor unitătilor-sursă ca materiale de bază, pe categorii, specii si regiuni de provenientă;

B. material de bază - sursa din care se obtin materiale forestiere de reproducere.

Materialul de bază este constituit din:

a) arbore-sursă - arbore izolat sau dintr-un arboret nedeclarat ca material de bază, din care se recoltează seminte ori părti de plante;

b) arboret - o diviziune a fondului forestier în suprafată de minimum 0,25 ha, care apartine unui singur proprietar, omogenă din punct de vedere stational, biometric, functional, al folosintei, si care reclamă aceleasi măsuri de gospodărire;

c) părinti de familii - arbori din care se obtin descendenti pe cale sexuată (prin polenizare), cu care, ulterior, se înfiintează plantaje. Polenizarea poate fi: liberă (half-sib - numai componenta maternă identificată); controlată (full-sib - ambele componente parentale identificate). Totalitatea indivizilor cu cel putin un părinte comun constituie o familie;

d) clonă - totalitatea arborilor (rameti) obtinuti dintr-un singur arbore (ortet), prin înmultire vegetativă (butăsire, altoire, micropropagare, lăstărire si altele asemenea);

e) plantaj (livadă seminceră) - o cultură forestieră constituită din arbori proveniti din mai multe clone sau familii, identificate, în proportii definite, izolată fată de surse de polen străin si care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminte, usor de recoltat;

f) culturi de plante-mamă - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec, în proportii definite, din care se obtin părti de plante pentru înmultire vegetativă;

C. unitate-sursă - un arbore-sursă, arboret, părinti de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrat în Catalogul national al materialelor de bază cu număr/cod unic;

D. material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul national al materialelor de bază;

E. material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere.

Speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere, sunt prevăzuti în anexa nr. 1.

Materialul forestier de reproducere este format din:

a) seminte - seminte, conuri si fructe (din care, după prelucrare, se obtin seminte) destinate producerii de puieti forestieri;

b) părti de plante:

- folosite ca atare (lujeri, butasi, muguri, frunze, rădăcini, lăstari);

- folosite în micropropagare (explante sau embrioni) pentru producerea de puieti forestieri;

c) puieti - puieti obtinuti din seminte, părti de plante sau din regenerări naturale;

F. arboret autohton - arboretul regenerat pe cale naturală, în conditiile în care, pe aceeasi suprafată, în mod succesiv, arboreturile care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat si artificial, dar cu material obtinut din arboretul care a existat anterior pe suprafata respectivă sau din arboreturile autohtone limitrofe;

G. arboret indigen - arboretul autohton sau cel creat artificial cu material de reproducere a cărui origine este situată în aceeasi regiune de provenientă;

H. origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret:

a) pentru un arboret autohton, originea este locul unde se găseste arboretul;

b) pentru un arboret neautohton, originea este locul din care a fost recoltat materialul forestier de reproducere din care s-a creat arboretul;

c) se identifică prin nominalizarea unitătilor teritoriale de amenajament (ocol silvic, unitate de productie, unitate amenajistică);

d) originea unui arboret poate fi cunoscută sau nu;

I. provenienta - locul în care se găseste un arboret;

J. regiunea de provenientă - suprafata sau gruparea de suprafete cu conditii ecologice relativ de uniforme si în care arboreturile au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenientă sunt prevăzute în anexa nr. 11;

K. producerea - totalitatea etapelor care se desfăsoară pentru:

a) recoltarea semintelor, fructelor, conurilor, părtilor de plante;

b) extragerea din fructe/conuri a semintelor;

c) utilizarea semintelor sau părtilor de plante în scopul obtinerii puietilor forestieri;

L. lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obtinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de productie;

M. lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere dintr-un lot, care se valorifică, la un moment dat, către un beneficiar;

N. autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel national cu aplicarea prevederilor prezentei ordonante privind controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere;

O. certificare - confirmarea, la cererea producătorului, de către împuternicitul/reprezentantul autoritătii, a originii/provenientei si calitătii materialului forestier de reproducere, produs pentru comercializare/utilizare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 6 (sistemul national) sau cu sistemul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (sistemul OCDE).

P. testare - evidentierea calitătii materialului forestier de reproducere prin culturi comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază;

R. material de reproducere din “sursă identificată” - material forestier de reproducere obtinut din material de bază care poate fi un arbore-sursă sau un arboret care îndeplineste conditiile prevăzute în anexa nr. 2;

S. material de reproducere “selectionat” - material forestier de reproducere obtinut din material de bază, care este selectionat fenotipic si care îndeplineste conditiile prevăzute în anexa nr. 3;

T. material de reproducere “calificat” - material de reproducere obtinut din materialul de bază care poate fi constituit din: plantaje, părinti de familii, clone sau amestecuri de clone, ale căror exemplare provin din arbori selectionati fenotipic si care îndeplinesc cerintele prevăzute în anexa nr. 4; testarea poate să nu fi fost initiată sau să fie incompletă;

U. material de reproducere “testat” - material de reproducere de calitate superioară, obtinut din materiale de bază care pot fi: arborete, plantaje, părinti de familii, clone sau amestecuri de clone. Superioritatea acestui material trebuie să fi fost demonstrată prin culturi comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază. Acest material de bază trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Autoritatea, în conformitate cu legislatia natională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei ordonante unei persoane juridice de drept public care exercită si atributii de serviciu public cu specific silvic si ai cărei angajati nu au interese personale în actiunile pe care le întreprind si în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere.

(3) Desemnarea persoanei juridice responabile cu controlul respectării prevederilor prezentei ordonante, prevăzută la alin. (2), precum si a personalului care face efectiv controlul se face prin ordin al autoritătii.

(4) Neîndeplinirea sarcinilor atribuite persoanei juridice prevăzute la alin. (2) atrage după sine retragerea competentelor atribuite acesteia.

 

CAPITOLUL II

Producerea si comercializarea materialelor forestiere de reproducere

 

Art. 3. - (1) Materialul forestier de reproducere utilizat în scopuri forestiere se obtine numai din material de bază aprobat.

(2) Materialul forestier de reproducere din categoria “sursă identificată” se utilizează numai în conditii extreme de vegetatie, limitative pentru speciile forestiere, ca urmare a influentei regimului precipitatiilor, a regimului termic, a calitătii solului si/sau a altor factori ecologici.

(3) Pentru utilizare în alte scopuri materialul forestier de reproducere trebuie însotit de etichetă în care să se mentioneze: “Nu este utilizat în scopuri forestiere.”

Art. 4. - (1) Catalogul national al materialelor de bază se aprobă de conducătorul autoritătii.

(2) Catalogul national al materialelor de bază, pe categorii, specii si regiuni de provenientă, cuprinde detaliile de descriere a fiecărei unităti-sursă, împreună cu numărul/codul unic de identificare.

(3) Materialul de bază se include în Catalogul national al materialelor de bază, dacă:

a) îndeplineste conditiile prevăzute în una dintre anexele nr. 2, 3, 4 sau 5;

b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod.

(4) În cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere, autoritatea poate modifica cerintele minime de admitere a materialului de bază prevăzute în anexele nr. 2-5 pentru o perioadă determinată de timp. Modificarea poate fi în sensul diminuării sau, după caz, al majorării acestor cerinte. În cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerintelor minime, pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obtinut din acesta se va face mentiunea “exigente reduse”.

Art. 5. - (1) Rezumatul catalogului prevăzut la art. 4, ca Listă natională a materialului de bază, se întocmeste de către autoritate, asa cum a fost definită la art. 2 alin. (1) pct. N, în formă unică. Lista natională a materialului de bază cuprinde:

a) un sumar al materialului de bază aprobat, pe regiuni de provenientă, din care se obtine material de reproducere din categoriile “Sursă identificată” si “Selectionat”, cu informatiile nominalizate în anexa nr. 9;

b) toate unitătile-sursă, pentru categoriile “Calificat” si “Testat”, cu informatiile din Catalogul national al materialelor de bază.

(2) Lista natională a materialului de bază va fi înaintată de către autoritate organismelor internationale la care România este parte.

Art. 6. - Modificările în Catalogul national al materialelor de bază se aprobă anual de conducătorul autoritătii.

Actualizarea Catalogului national al materialelor de bază se face o dată la 5 ani.

Art. 7. - Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri:

a) să evalueze, în privinta mentinerii calitătii care a stat la baza aprobării, la intervale de minimum 5 ani, materialul de bază din care se obtine materialul forestier de reproducere din categoriile “Selectionat”, “Calificat” si “Testat”;

b) să aprobe ca material de bază si unele arboreturi ale căror caracteristici prezintă abateri de la conditiile cerute prin prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), în scopul valorificării superioritătii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la conditiile locale si regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăsească un procent de 20% din numărul de conditii impuse si se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arboreturi;

c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria “Testat”, chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în conditiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referintă, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 5, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface conditiile de aprobare în această categorie.

Art. 8. - Dacă materialul de bază prevăzut la art. 7 lit. a) si c) constă în organisme modificate genetic, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor si a mediului, în conformitate cu reglementările internationale în domeniu.

Art. 9. - (1) Materialele forestiere de reproducere obtinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare sau utilizare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă:

a) speciile prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile “Sursă identificată”, “Selectionat”, “Calificat” sau “Testat”;

b) hibrizii artificiali prevăzuti în anexa nr. 1, inclusiv cei obtinuti prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una dintre categoriile “Selectionat”, “Calificat” sau “Testat”;

c) speciile si hibrizii artificiali prevăzuti în anexa nr. 1, constituite partial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria “Testat”.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri:

a) testare, cercetare stiintifică, activitate de selectie sau conservare genetică;

b) altele decât folosinta forestieră.

Art. 10. - Încadrarea materialului forestier de reproducere obtinut din tipurile de material de bază admise conform prevederilor prezentei ordonante se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.

Art. 11. - (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile si hibrizii prevăzuti în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat si utilizat dacă nu îndeplineste conditiile prevăzute în anexa nr. 7 si în standardele nationale armonizate.

(2) Lista standardelor nationale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere se aprobă de către conducătorul autoritătii.

Art. 12. - (1) Producătorii/furnizorii de material forestier de reproducere sunt autorizati si înregistrati oficial de către autoritate, în conformitate cu metodologia de autorizare elaborată de aceasta si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Lista producătorilor/furnizorilor autorizati va fi publicată de către autoritate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - (1) Pe toată durata procesului de productie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea si identificarea acestuia.

(2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. 9.

(3) După producerea materialului forestier de reproducere producătorul completează, pentru fiecare lot, în registrul de evidentă propriu, al cărui model se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii, datele de identificare pentru lotul obtinut din materialul de bază aprobat. În cazul materialului de reproducere din categoria “Testat”, obtinut din material de bază conform art. 7 lit. c), în registru se face mentiunea “Aprobat provizoriu”.

(4) În situatia obtinerii de loturi divizate, producătorul mentionează în registru numărul de loturi obtinute.

(5) Modelul certificatului de identitate este prevăzut în anexa nr. 8. Certificatele de identitate sunt formulare cu regim special, se multiplică prin grija autoritătii si se pun la dispozitie persoanelor împuternicite cu certificarea.

Art. 14. - (1) Autoritatea poate aproba propagări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile “Selectionat”, “Calificat” sau “Testat”, obtinut dintr-o singură unitate-sursă de material.

(2) Materialul forestier de reproducere obtinut în conditiile alin. (1) se identifică ca atare.

(3) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se dă în conditiile în care producătorul face dovada îndeplinirii, pentru materialul forestier de reproducere obtinut prin propagare vegetativă, a cerintelor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 15. - Autoritatea poate aproba, în vederea diminuării numărului de loturi:

a) amestecul de material forestier de reproducere obtinut din două sau mai multe unităti-sursă de material, din categoriile “Sursă identificată” si “Selectionat”, situate într-o singură regiune de provenientă. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obtinut din aceeasi categorie sau din ambele categorii mentionate.

Pentru amestecul obtinut, certificatul de identitate pentru lot se eliberează, după caz, pentru aceeasi categorie, dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeasi categorie, sau pentru categoria inferioară, în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din categorii diferite de unităti-sursă de material;

b) amestecul materialului forestier de reproducere obtinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obtinut din material de bază de origine necunoscută. În certificatul de identitate pentru lotul obtinut se mentionează ca origine “Necunoscută”;

c) amestecul de material forestier de reproducere obtinut dintr-o singură unitate-sursă de material, din ani diferiti de productie. În certificatul de identitate al lotului astfel obtinut se înregistrează ca an de productie ultimul an de productie si proportia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalti ani de productie.

Art. 16. - Când amestecul se face conform prevederilor art. 15 lit. a) si b), numărul de identificare din Catalogul national al materialelor de bază al unitătii-sursă de material se înlocuieste cu codul regiunii de provenientă.

Art. 17. - (1) Pentru certificare furnizorul trebuie să notifice autoritatea cu cel putin două săptămâni înainte de data începerii recoltării.

(2) Pentru certificarea, conform regulilor Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economică, a materialului forestier de reproducere, furnizorul trebuie să notifice persoana juridică desemnată de către autoritate privind aplicarea regulilor Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economică la nivel national, în aceleasi conditii ca cele prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru materialul forestier de reproducere obtinut prin propagare vegetativă din material forestier de reproducere pentru care a fost eliberat certificat de identitate se eliberează un alt certificat de identitate.

Art. 18. - Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate, însotit de:

a) eticheta furnizorului;

b) certificat emis de producător, în care sunt mentionate elementele minime de identificare pentru lot, mentionate în anexa nr. 9;

c) documentele legale prevăzute de legislatia în vigoare privind transportul mărfurilor;

d) copia buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat de autoritate, numai în cazul semintelor.

Art. 19. - În modelul certificatului de identitate se prevede, în mod obligatoriu, o rubrică prin care să se declare dacă lotul respectiv a fost sau nu a fost obtinut din material de bază modificat genetic.

Art. 20. - Loturile de seminte forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate. Sigilarea trebuie făcută în asa fel încât, dacă ambalajul este desfăcut, acest lucru să poată fi observat.

 

CAPITOLUL III

Utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 

Art. 21. - (1) Autoritatea are obligatia efectuării controlului producătorilor, comerciantilor si utilizatorilor în mod regulat si sistematic.

(2) Producătorii, comerciantii si utilizatorii sunt obligati să pună la dispozitie organului de control competent documentele prin care dovedesc legalitatea provenientei tuturor cantitătilor de materiale forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului.

(3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22. - Materialul forestier de reproducere, produs si comercializat pentru utilizare în scopuri forestiere, nu face obiectul altor restrictii de comercializare, în privinta caracteristicilor genetice si morfofiziologice, examinării si cerintelor de control, etichetării si sigilării, decât cele prevăzute în prezenta ordonantă.

Art. 23. - Dacă în urma experientelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii sau mediului, autoritatea este obligată să interzică imediat producerea, comercializarea si utilizarea acestuia si să excludă din Catalogul national materialul de bază din care acesta s-a obtinut.

Art. 24. - În cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenientă, se admite transferul materialelor forestiere de reproducere conform regulilor de transfer prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 25. - Informatiile privitoare la originea/provenienta materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire se înscriu, în mod obligatoriu, în amenajamentele silvice, la fiecare unitate amenajistică si se preiau, ca informatii despre arboret, la fiecare reamenajare. În cazul culturilor de plopi euramericani, se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.

Art. 26. - (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă tara exportatoare evidentiază aceeasi exigentă cu privire la aprobarea materialului de bază si producerea materialului forestier de reproducere ca si România.

(2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate, dacă materialul care urmează să fie importat oferă garantii echivalente ca si cel produs în tară în conditiile prezentei ordonante.

(3) Materialul importat trebuie însotit de certificatul eliberat de producătorul din tara de origine.

(4) În cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat, în documentele de însotire vor fi incluse, în mod obligatoriu, mentiuni privind mărimea si destinatia celorlalte loturi divizate.

Art. 27. - Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonante speciile de arbori si arbusti care nu sunt importante pentru scopuri forestiere.

Art. 28. - Materialul forestier de reproducere trebuie, dacă legea prevede astfel, să fie însotit de certificat de sănătate fitosanitară.

Art. 29. - Modificarea anexelor la prezenta ordonantă, justificată de rezultatele cercetărilor stiintifice, se face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 30. - Se aprobă, prin ordin al conducătorului autoritătii:

a) modelul filei Catalogului national al materialelor de bază;

b) modelul filei Listei nationale a materialului de bază;

c) modelul filei de registru al producătorului/furnizorului;

d) modelul etichetei lotului/lotului divizat;

e) modelul buletinului de analiză a semintelor;

f) metodologia de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere;

g) regiunile de provenientă pentru materialele de bază din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile “Sursă identificată” si “Selectionat”.

Art. 31. - (1) Pentru o perioadă care nu trebuie să depăsească 10 ani, pentru aprobarea materialului de bază din care să se obtină material de reproducere din categoria “Testat” din toate speciile si hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei ordonante, pot fi folosite rezultatele testelor de evaluare genetică a căror metodologie de realizare nu corespunde întru totul exigentelor prevăzute în anexa nr. 5. Rezultatul acestor teste trebuie să evidentieze că materialul forestier de reproducere obtinut din materialul de bază testat este superior.

(2) Introducerea de noi specii si hibrizi în anexa nr. 1 se va face prin hotărâre a Guvernului.

(3) Modificarea anexei nr. 1 în conditiile alin. (2) se va face pentru perioada si în conditiile de testare prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 32. - Utilizarea de materiale forestiere de reproducere din categoria “Sursă identificată” în alte conditii decât cele extreme de vegetatie constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 33. - Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 34. - Comercializarea sau utilizarea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în anexa nr. 7 si din standardele specifice constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 35. - Neasigurarea de către producător a identitătii sau identificării lotului pe toată durata procesului de productie sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligatii constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 36. - Necompletarea de către producător a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat, în conditiile art. 13 alin. (3) si ale art. 13 alin. (4), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 37. - Neidentificarea corespunzătoare a materialelor forestiere de reproducere, obtinute în conditiile art. 14 alin. (2), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 38. - Amestecul de materiale forestiere de reproducere fără aprobarea autoritătii constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 39. - Comercializarea în alte conditii decât cele prevăzute la art. 18 sau 20 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei.

Art. 40. - Nepunerea la dispozitie organului de control competent, cu ocazia controlului, documentele prin care se atestă provenienta materialelor forestiere de reproducere constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 41. - Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenientă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei.

Art. 42. - Neînscrierea în amenajamentele silvice a informatiilor privitoare la originea/provenienta materialului forestier de reproducere utilizat la lucrările de împădurire si/sau nepreluarea acestora ca informatii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 43. - Importul materialului forestier de reproducere dintr-o tară exportatoare care nu evidentiază aceeasi exigentă cu privire la aprobarea materialului de bază si producerea materialului forestier de reproducere ca si România constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.

Art. 44. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 32-43 se fac de către personalul silvic din cadrul autoritătii si din cadrul structurii teritoriale competente a autoritătii, împuternicit în acest scop.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 32-43 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 45. - În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, autoritatea va asigura fondurile corespunzătoare pentru revizuirea standardelor nationale de calitate a semintelor forestiere, a puietilor si butasilor utilizati în scopuri forestiere, în concordantă cu prevederile prezentei ordonante.

Art. 46. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 47. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Instructiunile ministrului silviculturii nr. 10 din 16 ianuarie 1988 privind producerea, certificarea si controlul genetic al materialelor forestiere de reproducere si se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2004.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

speciilor si hibrizilor artificiali, importanti pentru scopuri forestiere

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “Sursă identificată”

 

1. Materialul de bază poate fi un arbore-sursă sau un arboret.

2. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în conditii extreme pentru vegetatia forestieră.

3. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton.

4. Controlul privind îndeplinirea conditiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face, prin sondaj, de către autoritate.

5. Dacă se urmăreste ca materialul forestier de reproducere obtinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite (împădurire de terenuri degradate chimic, în zone poluate etc.), controlul prevăzut la pct. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obtine material forestier de reproducere, care se foloseste în aceste scopuri.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “Selectionat”

 

1. Materialul de bază este un arboret.

2. Materialul de bază se evaluează în functie de scopul pentru care se constituie, din materialul forestier de reproducere obtinut din acesta, viitorul arboret.

3. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene.

4. Se admit, în aceeasi regiune de provenientă, si arboreturi neautohtone/neindigene, cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea se mentionează originea, dacă este cunoscută.

5. Izolarea fată de surse de polen străine. Cerinta este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distantă suficient de mare de:

a) alte arboreturi formate din aceeasi specie, cu caracteristici inferioare;

b) alte arboreturi, formate din specii înrudite, susceptibile la hibridare.

Îndeplinirea acestei cerinte este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine, formate din aceeasi specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută.

Dacă conditia de izolare nu este îndeplinită, este necesar ca pe o fâsie exterioară, care urmăreste conturul arboretului, lată de 300-400 m, să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeasi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare.

În cazul speciilor forestiere entomofile, lătimea acestei fâsii trebuie să fie mai mare (cel putin 3 km pentru albine).

6. Numărul de arbori din arboret. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Consistenta optimă este, pentru foioase, 0,6, iar pentru răsinoase, 0,8. Pentru speciile dioice, proportia dintre exemplarele femele si mascule trebuie să fie de circa 2:3. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării, arboreturile trebuie să aibă o suprafată minimă de 3 ha si un minim de 50 arbori seminceri/ha.

7. Vârsta. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selectie să poată fi evaluate fără echivoc.

8. Omogenitatea. Variatia individuală a caracterelor după care se face selectia trebuie să fie normală. Determinările se fac pe bază statistică. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminati, după caz.

9. Adaptabilitatea. Arboreturile trebuie să evidentieze clar adaptarea la conditiile ecologice specifice în regiunea de provenientă.

10. Starea sanitară si rezistenta la factorii dăunători.

Arborii trebuie să fie sănătosi si să dovedească rezistentă la atacurile organismelor dăunătoare, exceptând vătămările datorate poluării.

11. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere:

a) productia de lemn: productia de lemn trebuie să fie uperioară mediei pentru conditii ecologice analoage;

b) calitatea lemnului: se urmăreste în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obtinerii materialelor forestiere de reproducere, utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obtinerii de masă lemnoasă din care se obtin sortimente industriale superioare. Se îndeplineste prin:

- asigurarea unei frecvente de maximum 20% arbori înfurciti si maximum 10% arbori cu fibră torsă, la foioase;

- trunchiuri cilindrice, elagate pe cel putin 60% din înăltimea totală, număr mic de ramuri în verticil, subtiri si inserate în unghi apropiat de 90ş, la răsinoase;

c) crearea de arboreturi în conditii extreme. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidentiat adaptare la conditii similare sau apropiate;

d) alte scopuri. Materialul de bază se evaluează în functie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere si, în functie de acesta, se acordă prioritate altor criterii, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

 

ANEXA Nr. 4

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “Calificat”

 

1. Materialul de bază poate fi constituit din plantaje, părinti de familii, clone sau amestec de clone.

A. Cerinte pentru plantaje:

a) constituentii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantati într-un dispozitiv corespunzător normelor stiintifice privind instalarea si conducerea plantajelor si materializat în asa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate;

b) toate schimbările referitoare la tipul, obiectivul, planul de instalare si de încrucisare, componentele, izolarea vor fi aprobate de autoritate;

c) clonele sau familiile componente să fie selectionate pentru caracterele fenotipice, acordându-se o atentie deosebită cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 3;

d) în evidentele fiecărui plantaj să fie mentionate răriturile practicate, criteriile de selectie folosite în aplicarea acestora, lucrările de conducere efectuate (tăieri în coroană, fertilizări, combateri de dăunători etc.) si cantitătile de seminte/fructe recoltate anual;

e) conducerea plantajelor si recoltarea semintelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. Când un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenti în materialul de reproducere obtinut.

B. Cerinte pentru părinti de familii:

a) părintii vor fi selectionati pentru caractere remarcabile, o atentie deosebită fiind acordată cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 3, sau selectionati după aptitudinea lor de combinare;

b) obiectivul, planul de încrucisare si sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de instalare, precum si toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;

c) identitatea, numărul si proportia părintilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate;

d) când părintii sunt destinati producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenti în materialul de reproducere obtinut.

C. Cerinta pentru clone:

a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate;

b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste;

c) ortetii utilizati pentru producerea clonelor trebuie să fie selectionati pentru caracterele lor remarcabile, o atentie deosebită fiind acordată cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 3;

d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani.

D. Cerinte pentru amestecuri de clone:

a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerintele de la pct. C lit. a), b), c) si d);

b) identitatea, numărul si proportiile clonelor constitutive ale unui amestec, precum si metoda de selectie utilizată si arborii-mamă trebuie să fie aprobati de autoritate.

 

ANEXA Nr. 5

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “Testat”

 

1. Materialul de bază trebuie să satisfacă cerintele prevăzute în anexa nr. 3 sau 4.

2. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite, instalate, conduse si rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan international.

3. Pentru teste comparative materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau, de preferat, mai multi martori aprobati sau cu caracteristici predeterminate.

4. Testele trebuie să fie concepute de asa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării, cresterii si rezistentei la principalii dăunători si boli. În plus, alte caractere, considerate ca importante în functie de obiectivul propus, vor fi evaluate în functie de conditiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul.

5. Documentatie

Dosarul de evidentă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor, mai ales situatia geografică, climatul, tipul de sol, utilizarea anterioară, instalarea, lucrările silvice efectuate, precum si toate vătămările provocate de factori biotici si abiotici si să fie la dispozitia autoritătii.

Rezultatele obtinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate.

6. Instalarea testelor:

a) esantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate, plantate si tratate identic, atât cât permite tipul de material utilizat;

b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid si să contină un număr suficient de constituenti, pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui esantion examinat.

7. Analiza si valabilitatea rezultatelor:

a) datele obtinute din experiente trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan international si rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat;

b) metodologia după care s-au efectuat testele si rezultatele obtinute în detaliu trebuie să fie accesibile autoritătii;

c) trebuie să se mentioneze, de asemenea, caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului, precum si regiunea unde adaptarea este probabilă, comparativ cu conditiile în care s-a efectuat testul;

d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel putin caracteristicile materialului de bază sau rezistentă similară acestuia în ceea ce priveste organismele vătămătoare, atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul national al materialului de bază.

8. Testele se vor efectua si interpreta numai de specialisti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare si coordonare a acestora.

9. Pentru evaluarea genetică a constituentilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinte suplimentare fată de cele enumerate la pct. 1-8:

a) evaluarea genetică se face numai pentru constituentii următoarelor materiale de bază: plantaje, părinti de familii, clone si amestecuri de clone;

b) documentatia suplimentară cuprinde următoarele informatii:

- identitatea, originea si pedigree-ul constituentilor evaluati;

- planul de încrucisare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare;

c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele:

- valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri, dintre care unul să fie în conditiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere;

- superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în functie de valoarea genetică si de planul de încrucisare aplicat;

d) testele de evaluare genetică si procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate;

e) pentru interpretarea rezultatelor:

- estimarea superioritătii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referintă, pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor;

- trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referintă pentru caracterele importante.

10. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinte suplimentare fată de cele enumerate la pct. 1-8:

a) esantioanele din materialele de reproducere testate trebuie să reprezinte efectiv materialele de reproducere obtinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea;

b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată, care sunt supuse testelor, trebuie:

- să fie recoltate în anii de înflorire si de fructificatie satisfăcători; este admisă polenizarea artificială;

- să fie recoltate după metode care să asigure că esantioanele obtinute sunt reprezentative;

c) performantele martorilor utilizati în teste, în scopul comparării, trebuie, pe cât posibil, să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. Martorii reprezintă în principal materiale care, la începutul testului, au fost deja verificate în silvicultură în conditiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. Martorii provin, pe cât posibil, din arboreturi selectionate după criteriile prevăzute în anexa nr. 3 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate;

d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali, cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori;

e) trebuie utilizati cât mai multi martori posibil. În caz de necesitate si bine justificat, martorii pot fi înlocuiti prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate;

f) aceiasi martori trebuie utilizati într-o gamă cât mai largă de teste, care să acopere diferite conditii de mediu;

g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă, în raport cu martorii, o superioritate statistic semnificativă pentru cel putin un caracter important;

h) existenta rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importantă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidentiată.

Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile.

11. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare conditionată. Dovada superioritătii, bazată pe testele timpurii, trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani.

12. Teste precoce, efectuate în pepinieră, în seră sau în laborator, sunt admise pentru aprobare conditionată ori pentru aprobare finală, dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat si caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în conditii de maturitate a arboretului. Testele precoce se desfăsoară conform cerintelor descrise la pct. 10.

 

ANEXA Nr. 6

 

ÎNCADRAREA

materialelor forestiere de reproducere pe categorii în functie de materialul de bază aprobat din care provin

 

Materialul de bază din care provine materialul forestier de reproducere

Categoria de material forestier de reproducere/culoarea etichetei

Sursă identificată/galben

Selectionat/verde

Calificat/roz

Testat/albastru

Arbore-sursă

 

 

 

 

Arboret

 

 

 

 

Plantaj

 

 

 

 

Părinti de familii

 

 

 

 

Clone

 

 

 

 

Amestec de clone

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Coloanele cu raster indică categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obtinut.

 

ANEXA Nr. 7

 

CERINTE

care trebuie îndeplinite de loturile de seminte, părti de plante si puieti din speciile incluse în anexa nr. 1 pentru comercializare/utilizare

 

1. Loturile de seminte din speciile listate în anexa nr. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.

2. Pot fi admise, fără a se face abstractie de la prevederile paragrafului 1, loturile de seminte rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite, incluse în anexa nr. 1, exceptând hibrizii artificiali.

3. Părtile de plante din speciile si hibrizii artificiali, incluse în anexa nr. 1, nu pot fi comercializate/utilizate, dacă:

a) butasii au unul dintre următoarele defecte:

- sunt obtinuti din ramuri cu vârste de peste 3 ani;

- au mai putin de 2 muguri bine formati;

- sunt afectati de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

b) dimensiunile minime ale butasilor nu sunt în conformitate cu standardele în vigoare;

c) butasii înrădăcinati au unul dintre următoarele defecte:

- lemnul are mai mult de 3 ani;

- au mai putin de 5 muguri bine formati;

- sunt afectati de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au vătămări, altele decât tăierile initiale;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

- au tulpini multiple;

- au curburi excesive ale tulpinii;

d) clasele de mărime pentru butasi înrădăcinati nu sunt în conformitate cu standardele în vigoare.

4. Loturile de puieti din speciile si hibrizii artificiali, incluse în anexa nr. 1, trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveste caracteristicile generale, sănătatea, vitalitatea si calitatea fiziologică.

5. Lotul de puieti nu poate fi comercializat/utilizat dacă cel mult 5% din puietii din lot nu sunt de calitate corespunzătoare.

6. Puietii sunt considerati necorespunzători dacă au una dintre deficientele următoare:

a) vătămări fizice;

b) lipsa mugurelui terminal;

c) tulpini multiple;

d) sistemul radicelar deformat;

e) simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici;

f) formă asimetrică.

7. Calitatea puietilor în functie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.

 

ANEXA 8

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

 

ANEXA Nr. 9

 

DATELE MINIME

de identificare pentru un lot

 

1. Codul producătorului si numărul certificatului

2. Denumirea botanică

3. Categoria

4. Scopul

5. Tipul materialului de bază

6. Numărul din Catalogul national al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenientă a materialului de bază din care s-a obtinut

7. Regiunea de provenientă - pentru categoriile de material de reproducere din “Sursă identificată” si Selectionat” sau altă categorie, dacă este cazul 8. După caz, când originea materialului este autohtonă sau indigenă, neautohtonă sau neindigenă ori necunoscută

9. În cazul loturilor de seminte, anul fructificatiei

10. Vârsta si tipul lotului de puieti, pentru puieti sau butasi, atunci când sunt tăiati, transplantati sau containerizati

11. Dacă este modificat genetic.

 

ANEXA Nr. 10

 

REGULI

privind utilizarea si transferul materialelor forestiere de reproducere

 

1. Materialele forestiere de reproducere se utilizează, cu prioritate, în aceeasi regiune de provenientă din care provine materialul de bază din care s-au obtinut.

2. În cazul în care nu se asigură necesarul, se acceptă transferul, conform regulilor de miscare prezentate la lit. A si B.

A. În regiunile de coline înalte si munti miscarea materialelor forestiere de reproducere se face:

a) între regiuni de provenientă învecinate, de la acelasi nivel altitudinal, cu conditia ca regiunile de provenientă să nu fie delimitate printr-o cumpănă de ape (să se găsească pe două expozitii generale opuse, cu conditii climatice diferite);

b) de la altitudini mai mici la altitudini mai mari, între regiuni de provenientă limitrofe.

B. În regiunile de podisuri si câmpie miscarea materialelor forestiere de reproducere se face:

a) între regiuni de provenientă limitrofe, situate între aceleasi limite latitudinale;

b) de la latitudini mai mici la latitudini mai mari, între regiuni de provenientă limitrofe.

3. Materialul de reproducere obtinut din unitătile-sursă de origine necunoscută se utilizează numai în regiunea de provenientă în care se găseste materialul de bază din care s-au obtinut.

4. Materialele de reproducere obtinute din plantaje sau culturi de plante-mamă din speciile autohtone si introduse se vor utiliza în aceeasi regiune de provenientă de unde s-au selectionat arborii plus sau, în cazul plantajelor de hibridare intraspecifică, în toate zonele în care vegetează arborii plus din care s-au constituit plantajele. Materialul de reproducere pentru hibridul Larix x eurolepis, produs în plantaje de hibridare interspecifică, se utilizează în conditiile stationale corespunzătoare exigentelor ecologice ale hibridului.

5. Este interzis transferul:

a) din statiuni extreme sub raportul regimului hidric;

b) materialelor de reproducere obtinute din materiale de bază de origine necunoscută;

c) între regiuni de provenientă care nu sunt limitrofe.

 

ANEXA Nr. 11

 

CRITERII

de delimitare a regiunilor de provenientă

 

1. Regiunile de provenientă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 1.

2. Regiunile de provenientă se delimitează pentru materialele de bază din care se obtine material forestier de reproducere din categoriile “Sursă identificată” si “Selectionat”.

3. Criterii geografice:

a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenientă nu trebuie să fie mai mare de 2ş;

b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenientă nu trebuie să depăsească 500 m;

c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenientă cumpenele de ape care separă expozitii generale diferite, care duc la schimbări semnificative ale climatului.

4. Criterii climatice:

a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenientă diferenta dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2şC;

b) precipitatii medii anuale: diferenta dintre cantitatea medie multianuală a precipitatiilor din diferite puncte ale unei regiuni de provenientă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm;

c) lungimea sezonului de vegetatie: diferenta dintre lungimea sezonului de vegetatie din diverse puncte ale unei regiuni de provenientă nu poate fi mai mare de 30 de zile.

5. Criterii stationale si de vegetatie:

a) potentialul stational: regiunea de provenientă se delimitează în functie de potentialul stational pentru specia respectivă (superior, mediu, inferior);

b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenientă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (sărături, lăcoviste, gleizate/pseudogleizate etc.);

c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenientă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec.

6. Regiunea de provenientă se delimitează pe suprafata cea mai mică, rezultată prin aplicarea criteriilor mentionate la pct. 1-5.