MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonantă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004

 

14. - Ordonantă privind autorizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. Săvinesti

 

15. - Ordonantă privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

 

16. - Ordonantă privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

17. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national 1998 RO9803 - RO9807, semnat la Bucuresti la 30 septembrie 1998

 

18. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

19. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2001 RO0104 - RO0109, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001

 

20. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană, referitor la Programul national PHARE 2000 RO0004 - RO0007, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

23. - Ordonantă pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2004 se stabileste la suma de 3.500,0 milioane euro.

Art. 2. - Plafonul de îndatorare publică internă a României pentru anul 2004 se stabileste în sumă de 33.406,0 miliarde lei, determinat ca diferentă între stocul datoriei publice interne la 31 decembrie 2004 si stocul datoriei publice interne la 31 decembrie 2003.

Art. 3. - Suma neutilizată din cadrul unuia dintre plafoanele stabilite conform art. 1 si 2 poate fi utilizată pentru majorarea celuilalt.

Art. 4. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind autorizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. Săvinesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.22 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se autorizează Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie să finanteze cheltuielile materiale, lucrările de întretinere si conservare a instalatiilor si clădirilor pentru plata salariilor numărului minim de personal necesar pentru efectuarea lucrărilor de întretinere si conservare a instalatiilor si asigurarea pazei Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. Săvinesti.

Art. 2. - Finantarea va fi asigurată din capitolul “Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultantă, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării”, în baza unei conventii încheiate între Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. Săvinesti, în limita sumei de 10,8 miliarde lei.

Art. 3. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.24 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi, reprezentând un număr de 167.645 de actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi.

Art. 2. - (1) Judetul Iasi exercită, prin Consiliul Judetean Iasi, toate drepturile si îsi asumă toate obligatiile care decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi.

(2) Reprezentantii judetului Iasi în adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi sunt numiti si revocati din functie prin hotărâre a Consiliului Judetean Iasi, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Transferul pachetului de actiuni prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 4. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Ministerul Sănătătii preia centrele de medicină preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, până la data de 31 martie 2004 când vor trece, reorganizate, în Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se înfiintează ca institutie publică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.”

Art. II. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat, bugetelor Ministerului Sănătătii si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si în anexele la acestea pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonante, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national 1998 RO9803-RO9807, semnat la Bucuresti la 30 septembrie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national 1998 RO9803-RO9807, semnat la Bucuresti la 30 septembrie 1998.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 17.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO9803-RO9807 Programul national România 1998

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE 1998 al Programului national PHARE pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO9803-RO9807, semnat la 30 septembrie 1998, se modifică după cum urmează:

- Prin derogare de la Programul national PHARE 1998 pentru România o nouă perioadă de plată este astfel fixată pentru Contractul RO980701-02.02, până la data de 30 aprilie 2004, sub BGUE-B2003-B70300B00-C8-ELARG/BRU, contractarea F53B9898100052.1.B2003 din 20 octombrie 1998.

- Termenul limită pentru semnarea acordului dintre autoritatea contractantă, Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională, si contractor, Scetauroute International, nu trebuie să fie mai târziu de 31 martie 2004.

- Partea din contract pentru care nu se vor mai face plăti va fi considerată ca fiind anulată

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii din Memorandumul de finantare initial RO9803-RO9807 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-RO9807 este redactat în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO9803-RO9807 va intra în vigoare de la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 26 ianuarie 2004.

 

Pentru Beneficiar,

Vasile Puscas,

ministrul interimar al integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România si Ungaria, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 18.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO 0003

Programul de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria PHARE 2000

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE 2000 al Programului de cooperare transfrontalieră dintre România si Ungaria.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO 0003, semnat la 6 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

- Perioada de plată pentru componentele:

- RO 0003.01 - Facilităti de infrastructură la punctul de trecere a frontierei Cenad/Kiszombor, faza a II-a - RO 0003.02.02 - Ecologizarea râului Tur se extinde cu 6 luni, până la 30 iunie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare original RO 0003 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO 0003 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO 0003 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

 

Pentru Beneficiar,

Vasile Puscas,

ministrul interimar al integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2001 RO0104-RO0109, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană, referitor la Programul national PHARE 2001 RO0104-RO0109, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 19.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO0104-RO0109 Programul national PHARE 2001

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE 2001 al Programului national PHARE pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO0104-RO0109, semnat la 4 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- Perioada de plată se extinde cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2005, pentru următoarele componente:

RO-0104.01 - Întărirea si diversificarea activitătilor de protectie a copiilor

RO-0104.02 - Accesul la educatie pentru grupurile dezavantajate, cu accent asupra populatiei rome - Perioada de plată se extinde cu 7 luni, până la 30 iunie 2005, pentru următoarele componente:

RO-0104.03 - Societatea civilă

RO-0105.01 - Asistentă pentru dezvoltarea unui management îmbunătătit al serviciilor municipale

RO-0106.01 - Întărirea capacitătii institutionale a Ministerului Administratiei Publice

RO-0106.02 - Dezvoltarea unui institut national al administratiei publice operational

RO-0106.03 - Crearea unui corp de manageri profesionisti în administratia publică

RO-0106.04 - Crearea si implementarea mecanismelor pentru aplicarea Statutului functionarului public

RO-0106.06 - Facilitatea de pregătire a proiectului, Pregătire în managementul ciclului de proiect si Facilitatea de twinning pe termen scurt si mediu (Twinning usor)

RO-0107.01 - Întărirea autoritătii nationale de reglementare pentru tehnologia informatiilor si comunicatii (ANR-ITC)

RO-0107.02 - Adoptarea si implementarea acquisului în domeniul audiovizualului

RO-0107.03 - Continuarea întăririi capacitătii institutionale a administratiei vamale române (Directia Generală a Vămilor)

RO-0107.05 - Banca Natională a României - constructie institutională

RO-0107.07 - Întărirea capacitătii administratiei fitosanitare de adoptare si implementare a acquisului comunitar

RO-0107.08 - Dezvoltarea si aplicarea unui sistem national de identificare si înregistrare a bovinelor

RO-0107.14 - Consolidarea sistemului român pentru supraveghere epidemiologică si controlul bolilor transmisibile

RO-0108.02 - Constructie institutională pentru servicii sociale - Perioada de plată se extinde cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2006, pentru următoarea componentă:

RO-0108.03 - Investitii în coeziunea economică si socială (RO0108.03.06.04 - Supravegherea implementării proiectelor de infrastructură)

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare original RO0104-RO0109 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0104-RO0109 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0104-RO0109 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

 

Pentru Beneficiar,

Vasile Puscas,

ministrul interimar al integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2000 RO0004-RO0007, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2000 RO0004-RO0007, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 20.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO0004-RO0007

Programul national PHARE 2000

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE 2000 al Programului national PHARE pentru România.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO0004-RO0007, semnat la 6 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

- Perioada de plată se extinde cu 7 luni, până la 30 iunie 2004, pentru următoarele componente:

RO0006.02 - Infrastructura calitătii

RO0006.04 - Sistemul de colectare a taxelor

RO0006.05 - Achizitii publice

RO0006.06 - Audit intern

RO0006.16 - Managementul frontierelor

RO0007.01 - Sprijin pentru implementarea PND

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare original RO0004-RO0007 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare R0004-R0007 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0004-RO0007 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

               Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

 

Pentru Beneficiar,

Vasile Puscas,

ministrul interimar al integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

negociator-sef la Uniunea Europeană

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 23.

 

ADDENDUM

la Memorandumul de finantare RO0002

Programul de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria - PHARE 2000

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost întocmit pe baza bugetului PHARE 2000 al Programului de cooperare transfrontalieră dintre România si Bulgaria.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO0002, semnat la 6 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

- Perioada de plată a componentei RO0002.03 - Facilităti la punctele de trecere a frontierei peste Dunăre se extinde cu 6 luni, până la 30 iunie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare original RO0002 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0002 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0002 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 18 noiembrie 2003.

 

Pentru Beneficiar,

Vasile Puscas,

ministrul interimar al integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România