MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 90       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 31 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

29. - Ordonantă pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

32. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 

36. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul 2 alineatul (1), literele a) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

“a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în piete, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum si activitătile de jocuri de noroc desfăsurate cu mijloace tehnice de joc ce functionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

……………………………………….

h) activitătile desfăsurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăti comerciale, precum si activitătile economice desfăsurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitătilor de taximetrie auto pentru mărfuri si persoane;”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Persoanele fizice si juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România si se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) nu au obligatia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaratia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale.”

2. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiintarea societătilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală si Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, până la data de 31 martie 2004.”

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Bunurile introduse peste limitele prevăzute la alin. (2) sunt supuse plătii drepturilor de import potrivit prevederilor legale în vigoare.”

2. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46-49, bunurile continute în bagajele personale ale călătorilor venind dintr-o tară tertă, cu conditia ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale.”

3. După alineatul (1) al articolului 47 se introduc patru noi alineate, alineatele (2), (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(2) În cazul trecerilor pe bază de întelegere între România si tările limitrofe se aplică scutirea până la o valoare totală de 80 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la art. 46. Pentru călătorii sub 15 ani scutirea va fi acordată până la o valoare de 40 euro/călător.

Limitele valorice stabilite se aplică numai la o singură trecere de frontieră - dus si întors - în cursul unei luni.

Pentru următoarele călătorii într-o lună limitele valorice se reduc la jumătate.

(3) Nu beneficiază de scutirea prevăzută la alin. (2) produsele din tutun, alcool si băuturi alcoolice, precum si parfumurile.

(4) Bunurile introduse peste limitele valorice prevăzute prin prezenta ordonantă sunt supuse plătii drepturilor de import, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) Normele privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în tară de călători si alte persoane fizice, stabilite în România sau în terte tări, ce nu fac obiectul unor operatiuni comerciale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Autoritătii Nationale de Control.”

4. Articolului 69 va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cât nu dau ocazia unor abuzuri sau dis- torsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispozitiilor art. 71 si 72:

a) bunurile provenite din ajutoare si donatii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unităti de cult recunoscute legal, unităti si institutii scolare de stat si particulare, cabinete medicale si unităti sanitare, ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice;

b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizatie stabilită în afara României si fără scop comercial, din partea expeditorului, către ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea cresterii fondurilor colectate în cursul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiase;

c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizatie stabilită în afara României si fără scop comercial, din partea expeditorului, către organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic sau către asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea utilizării exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc;

d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finantate de guverne străine în baza unor tratate, întelegeri, protocoale semnate de Guvernul României, către organizatii stabilite de comun acord, de către comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale si aprobate de către Ministerul Finantelor Publice, în vederea realizării proiectelor specifice de asistentă economică, socială, inclusiv caritabilă, umanitară si de promovare culturală si educatională.”

5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:

“Art. 82. - (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83-88, bunurile importate de institutii publice, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, în vederea:

a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României; sau

b) punerii, cu titlu gratuit, la dispozitia victimelor catastrofelor, rămânând în proprietatea organizatiilor în cauză.”

Art. IV. - (1) Unitătile administrativ-teritoriale, în calitate de creditor fiscal local, pot constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate, cu atributii în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea creantelor fiscale locale, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor încasate:

a) prin executarea silită, conform legii;

b) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si a falimentului;

c) din impozitele si taxele locale stabilite ca urmare a constatării de bunuri sau servicii impozabile ori taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al inspectiilor fiscale efectuate, precum si din dobânzile si penalitătile de întârziere aferente acestora.

(2) Aprobarea stimulentelor prevăzute la alin. (1) se face de către ordonatorul de credite, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate.

(3) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

(4) Sumele constituite conform alin. (1), rămase necheltuite la finele anului curent, se reportează cu aceeasi destinatie în anul următor.

(5) Autoritătile administratiei publice locale constituite la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale exercită activităti de administrare a impozitelor si taxelor locale în legătură cu declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor locale, solutionarea contestatiilor, prin compartimentele proprii de specialitate fiscale, denumite organe fiscale.

(6) Ministerul Finantelor Publice va constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din institutiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale din sumele aferente bugetului respectiv.

(7) Constituirea fondurilor prevăzute la alin. (6) se face prin virarea, la dispozitia institutiilor gestionare ale bugetelor pentru care se face colectarea contributiilor sociale, a unei părti de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate prin executare silită, din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si a falimentului, precum si din surse reglementate prin alte acte normative.

(8) Ministerul Sănătătii si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (6) personalului din aparatul propriu si din institutiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

Art. V. - (1) Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7 - (1) Imprimeriei Nationale i se încredintează producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului său de activitate.”

(2) Compania Natională “Posta Română” - S.A. asigură difuzarea si comercializarea timbrelor fiscale.

Art. VI. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze, în numele statului, un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile aferente, efectuat de Banca Chinei la Banca Natională a României, în vederea consolidării rezervei valutare a statului.

(2) Rambursarea plasamentului si plata dobânzilor se vor efectua de către Banca Natională a României din surse proprii.

Art. VII. - (1) Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fată de Banca Natională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plătilor făcute de Banca Natională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anii 2002-2003 aferente împrumuturilor externe contractate de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă, au ca sursă de plată si se achită de către Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.

(3) Ministerul Finantelor Publice va actiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României în vigoare la data plătii la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar si de garantie încheiate cu acestia.

(4) Sumele recuperate de Ministerul Finantelor Publice în conditiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reîntregirii acestuia.

(5) Obligatiile financiare restante ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti fată de Deutsche Bank AG Belgia, la scadenta din 1 aprilie 2002, în sumă de 33.000 euro, reprezentând rata de capital scandentă la data de 1 aprilie, la care se adaugă dobânda penalizatoare percepută de banca finantatoare până la data plătii la extern, în cadrul creditului extern contractat cu garantia statului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/1995, au ca sursă de plată si se achită de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii nr. 81/1999.

(6) Între Ministerul Finantelor Publice si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti se va încheia o conventie prin care se va reglementa modul de recuperare a sumelor plătite de Ministerul Finantelor Publice în conditiile alin. (5), inclusiv a dobânzilor si penalitătilor de întârziere la nivelul celor percepute pentru neplata obligatiilor bugetare.

(7) Sumele recuperate de Ministerul Finantelor Publice în conditiile alin. (6) se virează la fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, în vederea reîntregirii acestuia.

(8) Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti va actiona pentru recuperarea de la Societatea Comercială “Tehnoimportexport” - S.A. si de la orice persoane vinovate a tuturor prejudiciilor.

Art. VIII. - (1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 499/2001, se abrogă.

(2) Sumele reprezentând accizele aferente cantitătilor de carburanti care se utilizează efectiv pentru functionarea navelor de către societătile comerciale care desfăsoară activităti de transport naval, achitate până la data de 31 decembrie 2003 si nestinse în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2000, se compensează cu obligatiile fată de bugetul de stat si cele reprezentând contributii sociale, datorate până la data de 31 decembrie 2003 si neachitate de aceste societăti comerciale. În cazul în care, după compensarea obligatiilor prevăzute anterior, mai rămân sume reprezentând accize, necompensate, cu aceste diferente se sting obligatiile datorate bugetului de stat de către agentii economici furnizori ai societătilor comerciale de transport naval, în limita datoriilor provenite din relatiile contractuale încheiate între agentii economici respectivi si societătile comerciale de transport naval, neachitate de către acestea până la data de 31 decembrie 2003. Sumele aferente accizelor vor fi determinate de organele de inspectie fiscală după înregistrarea cererilor de compensare depuse de societătile comerciale de transport naval.

(3) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) din prezentul articol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. IX. - Dispozitiile Regulamentului telecomunicatiilor internationale, care completează Constitutia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor si Conventia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 si ratificate de România prin Legea nr. 76/1993, prevalează fată de dispozitiile legislatiei fiscale interne.

Art. X. - Debitorii care au încheiat conventii în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care fac dovada că până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligatiile bugetare curente cu termene de plată până la această dată beneficiază de mentinerea valabilitătii înlesnirilor la plată acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. XI. - După articolul 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - În urma analizelor lunare efectuate pe baza raportărilor primite, Ministerul Finantelor Publice poate dispune, ori de câte ori este cazul, efectuarea unor actiuni de control financiar prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii Financiare.”

Art. XII. - (1) Datele privind vectorul fiscal al contribuabililor înregistrati în evidenta fiscală a Ministerului Finantelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca plătitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de către organele fiscale competente cu obligatiile de declarare si plata referitoare la contributiile sociale.

(2) Organele fiscale competente notifică contribuabililor datele privind vectorul fiscal al obligatiilor de declarare si plată astfel rezultat.

(3) În cazul existentei unor neconcordante între datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reală, contribuabilii comunică modificările organelor fiscale competente prin depunerea unei declaratii de mentiuni în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.

Art. XIII - (1) Procedura de solutionare a cererilor de înregistrare ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, depuse până la data de 31 decembrie 2003, precum si data dobândirii calitătii de plătitor de taxă pe valoarea adăugată ca urmare a acestor cereri se supun reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.

(2) Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aferente lunii decembrie 2003, cu termen de depunere până la data de 25 ianuarie 2004, se solutionează potrivit reglementărilor legale în vigoare în perioada la care acestea se referă.

Art. XIV. - După aprobarea prezentei ordonante prin lege,

a) Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 410/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003; si

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. XV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

Împrumut/Proiect

Beneficiari finali

BIRD nr. 3593/93 pentru finantarea Proiectului pentru reabilitarea transporturilor I

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

BERD 457/96 pentru finantarea Proiectului pentru alimentarea cu apă si protectia mediului

în Valea Jiului

Regia Autonomă a Apei Valea Jiului

BERD 529/97 pentru finantarea Proiectului pentru conservarea energiei termice

- Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Oltenita

- Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Pascani

- Regia Autonomă Municipală Buzău

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.31 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., la filialele acesteia, la subunitătile din structura organizatorică a acesteia, precum si la Societatea Natională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizatii de călătorie în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit.”

2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER si la alte autorităti sau institutii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;”

3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» - S.A., de la unitătile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităti, de la filialele acestora, precum si de la subunitătile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizatii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleasi conditii ca si personalul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., prevăzute la art. 1.”

4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Salariatii societătilor comerciale la care Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» - S.A. sunt actionari majoritari si care la data privatizării societătii respective sunt încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îsi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.”

5. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii de familie ai salariatilor prevăzuti la alin. (1) si (11) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române, aferente titularului, în mod gratuit.”

6. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 43, cu următorul cuprins:

“Art. 43. - Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unitătile prevăzute la art. 1-4, pentru călătoria în interesul serviciului, precum si sportivii si antrenorii legitimati la Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, care se deplasează la competitiile sportive, beneficiază de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în acelasi mod ca si autorizatiile si permisele de călătorie.”

7. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unităti în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu conditia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităti până la data pensionării, si are cel putin o vechime de 10 ani în aceste unităti sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităti au rezultat prin reorganizare;

b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b) si art. 3 sau, după caz, nu este salariată la data pensionării si are o vechime de 25 de ani, bărbatii, si 20 de ani, femeile, în unitătile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) si b), art. 3 si art. 4 alin. (11) pentru salariatii încadrati la aceste unităti la data privatizării, precum si în unitătile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate si fostei Societăti Nationale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitătii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;”

8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - Copiii salariatilor Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A., Companiei Nationale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A., Societătii de Administrare Active Feroviare «S.A.A.F.» - S.A., ai unitătilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităti, filialelor acestora, precum si ai subunitătilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniti din aceste unităti sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităti au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniti din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar «S.M.F.» - S.A., care sunt în întretinerea acestora, a tutorilor ori aflati în plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o formă de învătământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular, si care urmează cursuri si practică în alte localităti decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie scolare, în mod gratuit, pentru o distantă de maximum 300 km.”

9. Literele c) si f) din anexa nr. 2 vor avea următorul cuprins:

“c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o formă de învătământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular din tară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie, care au decedat;

.…………………………………….

f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizatii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întretinerea acestora, a tutorilor ori aflati în plasament familial, elevi sau studenti, precum si cei care parcurg o formă de învătământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învătământ mai mare de 5 ani, în unităti de învătământ de stat ori particular din tară sau din străinătate.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 32.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă următoarea ordonantă:

 

Art. I. - Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică societătilor comerciale, indiferent de actul normativ în baza căruia s-au înfiintat, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat, filialelor la care sunt actionari/asociati majoritari societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si regiilor autonome.”

2. La articolul 3 se introduc două noi litere, literele k) si l), cu următorul cuprins:

“k) societăti din domeniul utilitătilor înseamnă societăti comerciale care produc, transportă, dispecerizează, distribuie sau furnizează energie electrică, energie termică, gaze naturale, abur, combustibil si alte utilităti;

l) reglementări generale privind parteneriatul public-privat înseamnă, împreună, Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare, si normele metodologice emise în aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2002.”

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Guvernul aprobă prin strategia de privatizare elementele esentiale ale mandatului si, ulterior, conditiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de institutia publică implicată pentru vânzarea actiunilor la societătile comerciale de interes strategic si ale societătilor comerciale din domeniul utilitătilor, precum si pentru majorarea capitalului social al acestor societăti comerciale conform prevederilor art. 14 si 22.

(2) Guvernul aprobă prin strategia de privatizare elementele esentiale ale mandatului si, ulterior, conditiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de societatea comercială de interes strategic, respectiv societatea comercială din domeniul utilitătilor, pentru vânzarea actiunilor pe care acestea le detin la filiale, precum si pentru majorarea capitalului social al filialelor conform prevederilor art. 14 si 22.”

4. După alineatul (2) al articolului 10 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Guvernul poate acorda salariatilor societătilor comerciale si/sau filialelor acestora, supuse privatizării, dreptul să achizitioneze de la institutia publică implicată/societatea comercială actiuni la aceste societăti prin derogare de la art. 1, la acelasi pret pe actiune cu care acestea se vând în cadrul procesului de privatizare.

(4) Societătile comerciale care cad sub incidenta alin. (3), cota procentuală din capitalul social oferit spre vânzare salariatilor, precum si conditiile de vânzare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

5. După alineatul (5) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizează fără adăugarea unei prime de emisiune.”

6. Alineatul (8) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(8) Pretul de vânzare pentru actiunile suplimentare provenite din majorarea capitalului social cu valoarea terenului, în situatia exercitării dreptului de preferintă, este egal cu valoarea nominală a actiunilor, în cazul în care pretul pe actiune plătit de cumpărător prin contractul initial de privatizare este mai mare decât valoarea nominală a actiunilor, sau este cel rezultat din negocierea directă dintre institutia publică implicată si cumpărător, în cazul în care pretul pe actiune plătit de cumpărător prin contractul initial de privatizare este mai mic decât valoarea nominală a actiunilor.

Plata actiunilor se va realiza integral sau în rate. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc în momentul plătii integrale a pretului sau a avansului, după caz.”

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Institutia publică implicată poate decide, în conformitate cu strategia aprobată, să propună în adunarea generală a actionarilor diminuarea participatiei statului la societatea comercială cu capital majoritar de stat sau diminuarea participatiei societătii comerciale cu capital majoritar de stat la filiala acesteia, prin majorarea capitalului social.

(2) Majorarea capitalului social prin aport de capital privat se face prin aport în numerar sau în natură cu utilaje tehnologice performante (de vârf), cu atragerea unui nou actionar privat sau cu participarea la majorarea capitalului social a unui actionar existent în societatea comercială.

(3) În situatia în care institutia publică implicată propune majorarea capitalului social si adunarea generală a actionarilor hotărăste majorarea capitalului social, se acordă dreptul preferential la subscriere actionarilor privati existenti în societatea comercială, în termen de 10 zile de la adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social.

(4) Actionarul privat existent în societate va putea subscrie atât actiunile aferente cotei detinute de institutia publică implicată, cât si actiunile aferente cotei actionarilor care nu îsi exercită dreptul de preferintă.

(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care institutia publică implicată decide ca metodă de diminuare a participatiei statului majorarea capitalului social, convocarea adunării generale a actionarilor se face în termen de două zile lucrătoare de la luarea deciziei, iar adunarea generală a actionarilor societătii comerciale se tine în termen de 5 zile de la publicarea anuntului de convocare.

(6) Hotărârea adunării generale a actionarilor privind majorarea capitalului social poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării acesteia.”

8. Titlul sectiunii a 3-a din capitolul II va avea următorul cuprins: “Valorificarea activelor societătilor comerciale, inclusiv cele de interes strategic, si transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social”

9. După alineatul (3) al articolului 15 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Vânzarea, închirierea, asocierea în participatiune, aportul la capitalul social al unei societăti comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului având ca obiect activele societătii comerciale, inclusiv cele de interes strategic, se aprobă de către adunarea generală a actionarilor pe baza mandatului acordat de institutia publică implicată.”

10. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Administrarea specială în perioada de privatizare se instituie la societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine un pachet majoritar de actiuni si la filialele acestora aflate în proces de privatizare, prin ordin al ministrului institutiei publice implicate sau prin hotărâre a autoritătii administratiei publice locale.”

11. Alineatul (12) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(12) Actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale înainte sau după instituirea supravegherii financiare se suspendă pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 12 luni de la data instituirii supravegherii financiare.”

12. Litera c) a alineatului (5) al articolului 16 va avea următorul cuprins: “c) creditorii bugetari vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor.”

13. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Institutiile publice implicate si institutiile bugetare creditoare, la solicitarea institutiei publice implicate, vor acorda societătilor comerciale cu capital majoritar de stat si filialelor acestora aflate în proces de privatizare următoarele înlesniri care vor fi cuprinse în mod estimativ în dosarul de prezentare:

a) scutirea totală sau partială la plată a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de institutia publică implicată. În cazul scutirii partiale, diferenta rămasă va fi achitată esalonat, conform graficului aprobat de către creditorul bugetar, respectiv institutia publică implicată, după caz;

b) scutirea totală sau partială la plată a obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale, ce pot fi acordate de către consiliul local prin hotărâre. În cazul scutirii partiale, diferenta rămasă va fi achitată esalonat, conform graficului aprobat de către autoritatea administratiei publice locale;

c) scutirea la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, cuprinse în certificatele de obligatii bugetare eliberate de creditorii bugetari.”

14. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

“Art. 181. - De înlesnirile prevăzute la art. 18 beneficiază si societătile comerciale cu capital majoritar de stat si filialele acestora, dacă prin diminuarea participatiei, realizată potrivit art. 14 sau 22, ori prin aplicarea oricărei combinatii de metode de diminuare prevăzute la art. 4 participatia statului/societătii comerciale cu capital majoritar de stat devine minoritară.”

15. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Investitorii pot participa la majorarea capitalului social al societătilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul utilitătilor si filialelor acestora, în conditiile stabilite de institutia publică implicată. Institutia publică implicată sau societatea comercială poate să acorde investitorului un drept de optiune la cumpărarea unor pachete de actiuni.”

16. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Institutia publică implicată si/sau societatea comercială, în calitate de initiatori, vor urmări atragerea de investitii pentru:

a) finalizarea investitiilor neterminate;

b) reabilitarea unor obiective economice.”

17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Atragerea de investitii se poate face prin parteneriat public-privat conform dispozitiilor prevăzute de reglementările generale privind parteneriatul public-privat.

(2) În domeniul energiei, societătile comerciale de productie, transport si distributie, precum si autoritătile administratiei publice locale, după caz, sunt autorizate să încheie contracte de cumpărare de energie pe termen lung, pe baza avizului autoritătilor de reglementare în domeniu, cu societătile comerciale producătoare angajate în parteneriate publice-private, cu confirmarea ministerelor implicate si a autoritătilor administratiei publice locale, după caz, si cu aprobarea Guvernului.

(3) Pot face obiectul atragerii de investitii prin parteneriat public-privat si bunurile detinute cu orice titlu din patrimoniul regiilor autonome si al societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum si al filialelor acestora, în conditiile legii.”

18. Articolul 401 va avea următorul cuprins:

“Art. 401. - Cererile formulate de institutia publică implicată, în legătură cu calitatea de actionar la societătile comerciale aflate în portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, cu obligatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotărârilor judecătoresti si cu orice alte acte procedurale, efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe care se fac, potrivit legii, venit la bugetul de stat.”

19. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“(2) Notificarea prin care institutia publică implicată înstiintează cumpărătorul asupra desfiintării contractului, ca efect al functionării pactului comisoriu, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate de către societatea de registru independentă care tine registrul actionarilor respectivei societăti comerciale (în cazul societătilor comerciale detinute public) sau de către societatea comercială de tip închis care îsi tine propriul registru al actionarilor si de către oficiul registrului comertului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti. Notificarea prin care institutia publică implicată înstiintează cumpărătorul despre executarea gajului asupra actiunilor, în favoarea sa, ca efect al neîndeplinirii obligatiilor investitionale asumate prin contract, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate de către societatea de registru independentă care tine registrul actionarilor respectivei societăti comerciale (în cazul societătilor comerciale detinute public) sau de către societatea comercială de tip închis care îsi tine propriul registru al actionarilor si de către oficiul registrului comertului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti.”

20. Articolul 471 va avea următorul cuprins:

“Art. 471. - Sunt exceptate de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, operatiunile de majorare a capitalului social efectuate în conformitate cu prevederile art. 14 si 22 din prezenta lege, precum si cele efectuate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

21. Articolul 472 va avea următorul cuprins:

“Art. 472. - (1) Privatizarea societătilor comerciale înfiintate ca filiale ale unor societăti comerciale cu capital majoritar de stat se realizează sub autoritatea si coordonarea institutiei publice implicate, potrivit prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Institutia publică implicată va acorda mandat special reprezentantilor săi în adunările generale ale actionarilor societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, în vederea realizării de către acestea a privatizării societătilor comerciale - filiale la care detin actiuni.”

22. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: alin. 14 al art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare; lit. a), c), k) si l) ale art. 3, lit. b) a alin. (2) al art. 41, art. 42, art. 6, art. 7, alin. (2) si (3) ale art. 9, alin. (4) al art. 13, alin. (1), (3)-(6), (8) si (9) ale art. 14, art. 152, art. 19, alin. (2)-(5) ale art. 31, sectiunea I a cap. V2, alin. (2)-(4) ale art. 322, art. 323, art. 324, alin. (1)-(3) ale art. 329, art. 3210, art. 3211, art. 3212, alin. (1) si (3) ale art. 3213, art. 3214, alin. (2) al art. 3215, art. 3217, alin. (2) al art. 3218, alin. (1) si (3) ale art. 3219, alin. (1) si (4) ale art. 3221, art. 3228, art. 3231, alin. (1) si (2) ale art. 342, art. 343, alin. (1)-(3) ale art. 344 si art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 36.