MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 92         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sambata, 31 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

40. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

41. - Ordonantă privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

43. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(4) Institutul national înfiintat potrivit alin. (1) face parte de drept din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national si i se recunoaste capacitatea de a desfăsura activitate de cercetare-dezvoltare.”

2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Evaluarea si atestarea capacitătii unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7 lit. b) si c) se realizează, după caz, de către Academia Română si academiile de ramură, respectiv de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior. Pentru celelalte unităti si institutii prevăzute la art. 7 si 8, evaluarea si atestarea se realizează de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în conditiile art. 44. Academia Română si academiile de ramură comunică, iar Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior si Colegiul consultativ propun autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestării unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7 si 8 si, după caz, neacordarea ori retragerea atestării, care trebuie să se realizeze la un interval maxim de 3 ani.

(2) Evaluarea si acreditarea unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7 ca unităti componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Colegiul consultativ. Reevaluarea si reacreditarea unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectuează periodic, la un interval maxim de 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7.

(3) Institutele nationale sunt acreditate pe baza evaluării Colegiului consultativ, în conditiile prezentei ordonante.

(4) Criteriile, standardele si metodologiile de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetaredezvoltare se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, de Academia Română sau academiile de ramură pentru unitătile prevăzute la art. 7 lit. b), respectiv de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior pentru institutiile prevăzute la art. 7 lit. c), până la data de 1 iulie 2004 si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Criteriile, standardele si metodologiile de acreditare a unitătilor componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare de interes national se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare până la data de 1 iulie 2004 si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Atributiile Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, prevăzute de Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu atributiile stabilite la art. 33 alin. (1) si (4).

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale organismelor de evaluare, atestare si acreditare ale Academiei Române si academiilor de ramură, respectiv ale Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, se stabilesc conform legislatiei specifice a acestora.”

4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) se aplică la un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4).

(3) După intrarea în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4) si (5), unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea capacitătii lor sau acreditarea, autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, după caz, Academiei Române si academiilor de ramură, respectiv Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, conform prevederilor prezentei ordonante.”

5. Alineatele (2) si (3) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:

“(2) Programele cuprinse în Planul national, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se evaluează si se detaliază annual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ.”

6. Alineatul (3) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru activitatea desfăsurată, membrii Colegiului consultativ si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, în afara activitătii de bază, în functie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare.”

7. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

“Art. 67. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităti desfăsurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale institutelor respective, avizate de organul administratiei publice centrale sub coordonarea căruia functionează si aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

“(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine logistic si financiar, în sistem de cofinantare, constituirea si dezvoltarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic. Sustinerea financiară se realizează prin Programul pentru sustinerea si dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic si inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare până la data de 1 martie 2004 si aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

9. Articolul 88 se abrogă.

10. Punctul 16 din anexă va avea următorul cuprins:

“16. Program-nucleu de cercetare-dezvoltare – program propriu al institutelor nationale, care este finantat direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Gheorghe Popa,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea spitalelor nr. 270/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 20 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(3) Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populatiei. Competentele, pe tipuri de spitale, se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Alte unităti sanitare cu paturi sunt: institutele si centrele medicale, sanatoriile, preventoriile, centrele de diagnostic si tratament cu paturi, centrele de sănătate si unitătile de asistentă medico-sociale.

(2) În sensul prezentei legi, în categoria spitalelor se includ si unitătile sanitare prevăzute la alin. (1).”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc după cum urmează:

a) spitalul general este spitalul care are organizate în structură minimum 3 din cele 4 specialităti de bază, respectiv medicină internă, pediatrie, obstetrică-ginecologie si chirurgie;

b) spitalul de specialitate este spitalul care asigură asistenta medicală într-o singură specialitate;

c) spitalul de urgentă este spitalul care dispune de o structură complexă de specialităti, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament si accesibilitate pentru teritorii extinse. În structura spitalului de urgentă functionează obligatoriu departamentul de urgentă care, în functie de necesităti, poate avea si un serviciu mobil de urgentă - reanimare si transport medicalizat;

d) spitalul pentru bolnavi cu afectiuni cronice este spitalul în care durata de spitalizare este prelungită datorită specificului patologiei. Bolnavii cu afectiuni cronice si probleme sociale vor fi preluati de către unitătile de asistentă medico-sociale, precum si de către asezămintele de asistentă socială prevăzute de lege;

e) spitalul judetean este spitalul general care asigură asistenta medicală a judetului;

f) spitalul municipal si spitalul orăsenesc sunt spitalele care au în componentă cel putin cele 4 specialităti de bază dintre cele prevăzute la lit. a) si sunt organizate la nivelul municipiilor sau oraselor unui judet;

g) spitalul comunal este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistentă medicală de specialitate pentru populatia din mai multe localităti rurale apropiate, având sectii de medicină internă, pediatrie, ginecologie si obstetrică pentru nasteri normale;

h) spitalul clinic este spitalul care are în componentă cel putin două clinici universitare în specialităti diferite, care desfăsoară asistentă medicală, activitate de învătământ si cercetare stiintifică medicală si de educatie medicală continuă;

i) spitalul universitar este spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura căruia toate sectiile de specialitate sunt sectii clinice si sunt incluse în structura clinicilor universitare;

j) sectiile clinice sunt sectiile de spital în care se desfăsoară activităti de învătământ universitar. Clinica universitară are în structura ei una sau mai multe sectii clinice;

k) sanatoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistentă medicală utilizând factori curativi naturali asociati cu celelalte procedee, tehnici si mijloace terapeutice;

l) preventoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură prevenirea si combaterea tuberculozei la copii si tineri, precum si la bolnavii de tuberculoză stabilizati clinic si necontagiosi;

m) centrele de sănătate sunt unităti sanitare cu paturi care asigură asistenta medicală de specialitate pentru populatia din mai multe localităti apropiate, în cel putin două specialităti;

n) institutele si centrele medicale sunt unităti de asistentă medicală de specialitate în care se desfăsoară si activitate de învătământ si cercetare stiintifică medicală, de îndrumare si coordonare metodologică pe domeniul său de activitate, precum si de educatie medicală continuă;

o) unitătile de asistentă medico-sociale sunt institutii publice specializate, în subordinea autoritătilor administratiei publice locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale;

p) centrele de diagnostic si tratament cu paturi sunt unităti sanitare care acordă asistentă medicală ambulatorie de specialitate si pot avea în structura medicală paturi pentru asistenta medicală spitalicească.”

4. Alineatul (2) al articolului 10 se abrogă.

5. Alineatul (8) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(8) Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor primesc o indemnizatie lunară în cuantum de 25% din indemnizatia unui secretar de stat, cu conditia participării la toate sedintele din luna respectivă.”

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Procedurile, conditiile de acreditare, standardele de calitate medicală si indicatorii corespunzători, precum si categoriile de acreditare a spitalelor se aprobă de către Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor.

(2) Lista cu unitătile spitalicesti acreditate se aprobă prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si personalul medical care detine cabinete sau clinici private nu pot să ocupe functii în conducerea spitalelor publice.”

7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Conducerea executivă a spitalelor publice este asigurată de comitetul director.

(2) Din comitetul director fac parte:

a) directorul general;

b) directorul general adjunct medical;

c) contabilul-sef;

d) directorul administrativ;

e) directorul de îngrijiri, de profesie asistent medical, pentru spitalele cu peste 400 de paturi.

(3) Membrii comitetului director sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de către consiliul de administratie, prin concurs organizat în conditiile legii.

(4) Comitetul director conduce întreaga activitate a spitalului între sedintele consiliului de administratie, în conformitate cu hotărârile acestuia.

(5) Directorul general conduce activitatea comitetului director.

(6) În cadrul spitalului se organizează consiliul medical, format din medicii sefi de sectie, sefi de departamente, laboratoare sau compartimente.

(7) Atributiile si competentele consiliului medical se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul Colegiului Medicilor din România.”

8. Literele c) si e) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

“c) fundamentează si supune spre aprobare consiliului de administratie planul de achizitii publice, precum si lista lucrărilor de investitii, de reparatii curente sau capitale care se realizează într-un exercitiu financiar, în conditiile legii;

…………………………………..

e) prezintă consiliului de administratie informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul aflat în administrare, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli.”

9. Alineatele (2), (3) si (5) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:

“(2) Membrii consiliului de administratie sunt:

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii sau ai directiei de sănătate publică, după caz;

b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judetean ori local, dintre care unul specialist în finante publice locale, sau de ministerele ori institutiile cu retea sanitară proprie, după caz;

c) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor din România;

d) 1 reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali din România;

e) directorul general;

f) 2 reprezentanti ai senatului universitar, pentru spitalele clinice si universitare.

(3) La sedintele consiliului de administratie participă, fără drept de vot, câte un reprezentant al organizatiilor sindicale si patronale semnatare ale Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

…………………………………..

(5) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt următoarele:

a) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare anuale, în conditiile legii;

b) organizează concurs pentru ocuparea functiilor de director general, director general adjunct medical si a celorlalte functii de director, în baza regulamentului aprobat în acest scop prin ordin al ministrului sănătătii. Presedintele consiliului de administratie numeste în functie persoanele care au promovat concursul;

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activitătii spitalului, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

d) aprobă planul de achizitii publice, precum si lista investitiilor si a lucrărilor de reparatii curente sau capitale care urmează să se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii;

e) analizează modul de îndeplinire a obligatiilor comitetului director si activitatea directorului general, dispunând măsuri de îmbunătătire a activitătii;

f) negociază, prin presedinte si directorul general, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.”

10. Alineatul (7) al articolului 25 se abrogă.

11. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Pentru spitalele clinice si universitare, precum si pentru institutele clinice, candidatii la functia de director general trebuie să fie cadre didactice universitare de predare si să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (2) si (3).

(2) Directorul general trebuie să aibă obligatoriu competentă în management sanitar si să încheie contract de administrare, pe un mandat de 4 ani, cu consiliul de administratie, pe baza criteriilor stabilite de către Ministerul Sănătătii, cu posibilitatea de a fi reînnoit.

(3) Functia de director general poate fi ocupată prin concurs si de către o persoană care nu a dobândit competentă în management sanitar potrivit cerintelor prevăzute la alin. (2), aceasta având obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să dobândească această competentă.

În cazul nerespectării acestei obligatii, persoana în cauză va fi eliberată din functia de director general.

(4) Pentru spitalele militare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, functia de comandant/director general se ocupă de o persoană numită de conducătorul ministerului sau institutiei care are în structură spitalul, conform reglementărilor proprii, cu respectarea prevederilor alin. (1), (2) si (3).

(5) Directorul general este ordonator de credite si reprezintă spitalul în relatiile cu tertii.”

12. Articolul 27 se abrogă.

13. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Sectiile, laboratoarele, departamentele si serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de către un sef de sectie, sef de laborator, sef de departament sau sef de serviciu. Aceste functii se ocupă prin concurs organizat în conditiile legii.

(2) La numirea în functie, acestia vor încheia cu directorul general un subcontract de administrare, pe un mandat de 4 ani, ca act aditional la contractul de muncă, în cuprinsul căruia sunt prevăzuti indicatori specifici de performantă care se stabilesc anual de către consiliul de administratie.”

14. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Regulamentele de organizare si functionare, precum si regulamentele interne ale spitalelor si fisele posturilor personalului angajat vor fi elaborate de conducerea spitalului si aprobate de consiliul de administratie, respectiv de conducerea ministerului/institutiei cu retea sanitară proprie, conform reglementărilor proprii.”

15. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Spitalele publice sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si functionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate si din alte surse, conform legii.

(2) Spitalele publice monitorizează lunar executia bugetară, urmărind realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.”

16. Alineatele (1) si (3) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Spitalele publice primesc sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, după cum urmează:

a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii sau al ministerelor ori institutiilor centrale cu retea sanitară proprie;

b) de la bugetul consiliului judetean, pentru spitalele judetene;

c) de la bugetul consiliului local si al consiliului judetean, pentru spitalele locale.

…………………………………..

(3) Bugetele locale pot participa la finantarea unor cheltuieli pentru finalizarea constructiilor si realizarea de lucrări de reparatii curente si capitale, precum si pentru dotarea cu aparatură medicală.”

17. Litera e) a alineatului (2) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“e) modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente, precum si efectuarea de reparatii capitale;”

18. Alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalelor publice se aprobă, în conditiile legii, în termen de cel mult 10 zile de la data contractării serviciilor medicale cu casele de asigurări de sănătate.”

19. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - În cazul existentei unor datorii la data numirii conducerii spitalului, acestea vor fi evidentiate separat în contractul de administrare, prin care se vor stabili posibilitătile si intervalul de timp în vederea lichidării acestora, în conditiile legii.”

20. Articolul 41 se abrogă.

21. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - În cazul unor activităti medicale pentru care unitatea spitalicească nu are specialisti competenti în astfel de activităti sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale cu un cabinet medical specializat ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Unitătile spitalicesti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare functionării spitalului.”

22. Alineatele (1) si (3) ale articolului 47 vor avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) Imobilele din domeniul public al statului sau al unor unităti administrativ-teritoriale, aflate în administrarea unor spitale publice, care se reorganizează si devin disponibile, precum si aparatura medicală pot fi, în conditiile legii, închiriate sau concesionate, după caz, unor persoane fizice ori juridice, în scopul organizării si functionării unor spitale private sau pentru alte forme de asistentă medicală ori socială, în conditiile legii.

…………………………………..

(3) Sumele obtinute din închirierea sau concesionarea bunurilor constituie venituri proprii ale spitalului si se utilizează pentru cheltuieli curente si de capital, în conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.”

Art. II. - Legea spitalelor nr. 270/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 20 iunie 2003, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonante, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează 8 directii teritoriale de regim silvic si de vânătoare, institutii cu personalitate juridică, finantate integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în scopul asigurării cadrului institutional de consultantă si de implementare în teritoriu, în domeniul silviculturii si vânătorii.

(2) Organizarea si functionarea, numărul de posturi si atributiile directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 2. - (1) Garda Natională de Mediu, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Autoritătii Nationale de Control, transferă Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului 102 posturi finantate de la bugetul de stat, din numărul total de 259 de posturi ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 761/2003 privind reorganizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu.

(2) Patrimoniul si fondurile aferente, stabilite proportional pentru numărul de 102 posturi în raport cu numărul total de posturi ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, se preiau prin protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Personalul din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, care se preia de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în structura bugetului de stat si bugetelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Autoritătii Nationale de Control pe anul 2004.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si Autoritatea Natională de Control, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante în structura numărului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salariile.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 761/2003 privind reorganizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 10 iulie 2003, si Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Statutul de refugiat se poate acorda la cerere străinului care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe considerente de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara tării sale de origine si care nu poate primi sau, ca urmare a acestei temeri, nu doreste protectia acestei tări.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale constând în:

1. condamnarea la pedeapsa cu moartea sau executarea unei astfel de pedepse; sau

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau

3. o amenintare serioasă, individuală, la adresa vietii sau integritătii, urmare a violentei generalizate în situatii de conflict armat intern sau international, dacă solicitantul face parte din populatia civilă.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) O persoană este considerată solicitant al statutului de refugiat din momentul manifestării de vointă, exprimată în scris sau oral în fata autoritătilor competente, din care să rezulte că aceasta solicită protectia statului român pentru unul dintre motivele prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Pentru acordarea statutului de refugiat în România străinul se adresează personal cu o cerere scrisă Oficiului National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau organelor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Cererea de acordare a statutului de refugiat se depune de îndată ce:

a) solicitantul s-a prezentat într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat;

b) solicitantul a intrat pe teritoriul României;

c) au survenit evenimente în tara de origine a solicitantului, care îl determină să ceară protectie, pentru străinul cu drept de sedere în România.”

4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Împotriva solicitantului statutului de refugiat nu pot fi luate măsuri de expulzare sau de returnare fortată de la frontieră ori de pe teritoriul României, atâta vreme cât nu există o dispozitie executorie de părăsire a teritoriului, cuprinsă în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat.”

5. La articolul 13 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) dreptul de sedere în România, până la expirarea unui termen de 15 zile de la momentul în care hotărârea de respingere pronuntată cu privire la cererea sa a devenit executorie, cu exceptia cererilor respinse ca evident nefondate în urma solutionării acestora în cadrul procedurilor accelerate, caz în care dreptul de sedere încetează de îndată ce hotărârea a devenit executorie;”

6. La articolul 13 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

“g1) dreptul de a fi cazat în centrele de primire si cazare, aflate în subordinea Oficiului National pentru Refugiati, în limita locurilor disponibile, până la încetarea dreptului său de sedere, pentru solicitantul statutului de refugiat care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru întretinere;”

7. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Solicitantii statutului de refugiat, care nu dispun de mijloacele materiale necesare pentru întretinere, beneficiază de hrană în limita sumei de 25.000 lei/persoană/zi, de cazare în limita sumei de 15.000 lei/persoană/zi si de alte cheltuieli, în limita sumei de 5.000 lei/persoană/zi, la cererea acestora, sume ce se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.”

8. Alineatul (5) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(5) Hotărârea de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat cuprinde motivele corespunzătoare pentru fiecare formă de protectie prevăzută la art. 2, 3 sau 5, precum si dispozitia de a părăsi teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care aceasta a devenit executorie.”

9. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 14 alin. (3) se poate face plângere în termen de 10 zile de la data primirii dovezii de comunicare sau a documentului prin care se constată că solicitantul nu se mai află la ultima resedintă declarată. Introducerea plângerii în termenul mentionat suspendă executarea dispozitiei de părăsire a teritoriului României.”

10. Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(3) Plângerea se solutionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea.”

11. Alineatul (5) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(5) Plângerea se înaintează de îndată instantei competente, care o va solutiona în termen de 30 de zile.”

12. Alineatul (7) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(7) Împotriva hotărârii instantei, contestatarul sau Oficiul National pentru Refugiati poate declara recurs în termen de 5 zile de la pronuntare. Declararea recursului în termen suspendă executarea dispozitiei de părăsire a teritoriului.”

13. Alineatul (8) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(8) Recursul se judecă în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa pe rolul instantei de recurs.”

14. Alineatul (9) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(9) Hotărârile instantei de fond nerecurate în termenul legal si hotărârile pronuntate în recurs sunt irevocabile si executorii.”

15. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Străinul este obligat să părăsească teritoriul României în termen de 15 zile de la data la care dispozitia de părăsire a teritoriului, pronuntată în hotărârea de respingere a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, a devenit executorie.”

16. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(3) Plângerea este de competenta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea si suspendă executarea dispozitiei de părăsire a teritoriului.”

17. Alineatul (4) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(4) Instanta solutionează plângerea în termen de 10 zile si pronuntă o hotărâre motivată, prin care:

a) respinge plângerea pentru cel putin unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

b) admite plângerea si dispune ca structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea să analizeze cererea în procedură ordinară.”

18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Cererea depusă la organele teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat este înaintată de îndată structurii competente a Oficiului National pentru Refugiati, care o analizează si pronuntă o hotărâre în termen de două zile de la primire.

(2) Functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), după efectuarea interviului si analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, în raport cu datele privind situatia din tara de origine, poate hotărî:

a) acordarea unei forme de protectie si a dreptului de a intra în România, dacă solicitantul se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 2, 3 sau 5;

b) acordarea dreptului de a intra în România si de a avea acces la procedura ordinară de solutionare a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, dacă cererea sa nu poate fi respinsă pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) respingerea cererii ca nefondată.

(3) Împotriva hotărârii de respingere a cererii străinul poate depune o plângere în termen de două zile de la comunicare.

(4) Plângerea se depune la structura Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea, care o înaintează de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială se află.

(5) Instanta solutionează plângerea în termen de 5 zile si pronuntă o hotărâre motivată, prin care:

a) respinge plângerea pentru cel putin unul dintre motivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

b) admite plângerea, dispune ca structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea să analizeze cererea în procedură ordinară si permite accesul solicitantului în teritoriu.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (5) hotărârea instantei este irevocabilă.”

19. La articolul 23 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

“h) acces la toate formele de învătământ, în conditiile legii;”

20. La articolul 23 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

“n) să primească, la cerere, în limitele disponibilitătilor financiare ale statului, un ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe tară, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existentă necesare. Pentru motive bine întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni.”

21. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.

22. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(4) Fondurile bănesti necesare în vederea acordării ajutorului rambursabil prevăzut la alin. (1) lit. n) sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.”

23. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Persoana care a dobândit o formă de protectie are obligatia să ramburseze ajutorul primit potrivit art. 23 alin. (1) lit. n), dacă a realizat venituri care permit acest lucru, fără a fi afectată întretinerea sa si a familiei sale.”

24. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Forma de protectie acordată în temeiul art. 2, 3 sau 5 încetează atunci când beneficiarul ei:

a) s-a repus în mod voluntar sub protectia tării a cărei cetătenie o are; sau

b) după ce si-a pierdut cetătenia, a redobândit-o în mod voluntar; sau

c) a dobândit o nouă cetătenie si se bucură de protectia statului a cărei cetătenie a dobândit-o; sau

d) s-a restabilit în mod voluntar în tara pe care a părăsit-o ori în afara căreia a stat ca urmare a motivelor pentru care a obtinut forma de protectie; sau

e) nu mai poate continua să refuze protectia tării a cărei cetătenie o are datorită faptului că împrejurările în urma cărora a dobândit una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 au încetat să existe si nu poate invoca, pentru a motiva acest refuz, motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare;

f) fiind o persoană fără cetătenie, este în măsură să se întoarcă în tara în care avea resedinta obisnuită, nemaiexistând împrejurările în urma cărora a dobândit una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5.

(2) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 si care, din motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare, refuză protectia tării a cărei cetătenie o are.

(3) Prevederile alin. (1) lit. f) nu se aplică persoanei căreia i s-a acordat una dintre formele de protectie prevăzute la art. 2, 3 sau 5 si care, din motive imperioase ce se referă la persecutii anterioare, refuză să se întoarcă în tara în care în mod obisnuit îsi avea resedinta.”

25. Articolele 27 si 28 se abrogă.

26. La articolul 29 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) acordarea ei s-a făcut în baza unor declaratii false sau a fost obtinută de solicitant în mod fraudulos si nu există alte motive care să conducă la mentinerea formei de protectie acordate sau la acordarea unei alte forme de protectie;”

27. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2), din oficiu sau la propunerea uneia dintre institutiile cu atributii în domeniul securitătii nationale sau al ordinii publice, constată încetarea sau dispune anularea formei de protectie prin hotărâre motivată.

(2) Constatarea încetării sau dispunerea anulării formei de protectie nu produce efecte cu privire la membrii de familie ai persoanei cu privire la care a fost emisă hotărârea prevăzută la alin. (1).

(3) În functie de motivele care au stat la baza pronuntării hotărârii de încetare sau anulare a formei de protectie, functionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) poate dispune, după caz, părăsirea teritoriului.

(4) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) străinul poate face plângere în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, după caz, în procedură ordinară sau în procedură accelerată.”

28. Alineatul (1) al articolului 32 se completează cu două noi litere, literele d) si e), cu următorul cuprins:

“d) are personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti;

e) este parte în procesele care au ca obiect cereri de acordare a unei forme de protectie potrivit procedurilor prevăzute de prezenta ordonantă.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul adoptă hotărârea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 18 iulie 2001.

Art. IV. - Cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante se solutionează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.

Art. V. - Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 43.