MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 93         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 31 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Ordonantă privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

45. - Ordonantă pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta ordonantă se urmăreste facilitarea integrării sociale a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, prin asigurarea accesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuintă, dreptul la asistentă medicală si asistentă socială, asigurări sociale, dreptul la educatie, precum si, prin derularea de activităti specifice de acomodare culturală, consiliere si învătare a limbii române, reunite în programe de integrare.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) străinii care au dobândit o formă de protectie în România sunt străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România la viata economică, socială si culturală a societătii românesti, în vederea prevenirii si combaterii marginalizării sociale a acestora;

c) programele de integrare sunt ansambluri de măsuri si activităti necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, desfăsurate, la cererea acestora, prin cooperarea institutiilor publice, a comunitătilor locale si a organizatiilor neguvernamentale care desfăsoară activităti în acest domeniu, sub coordonarea Oficiului National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Programele de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România se stabilesc si se implementează, pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare si cu respectarea specificului cultural al acestora.

 

CAPITOLUL II

Accesul la drepturile sociale

 

SECTIUNEA 1

Accesul la un loc de muncă si la o locuintă

 

Art. 4. - Străinii care au dobândit o formă de protectie în România beneficiază de acces pe piata fortei de muncă, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români, precum si de conditii de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetătenii români.

Art. 5. - (1) Străinii care au dobândit o formă de protectie în România au acces la sistemul asigurărilor pentru somaj, la măsurile de prevenire a somajului si la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români.

(2) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă dispune măsurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.

Art. 6. - Străinii care au dobândit o formă de protectie în România au acces la dobândirea unei locuinte în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români.

 

SECTIUNEA a 2-a

Accesul la asistentă medicală, la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si la sistemul national de asistentă socială

 

Art. 7. - Străinii care au dobândit o formă de protectie în România au acces la asistentă medicală în aceleasi conditii stabilite de lege pentru cetătenii români.

Art. 8. - Străinii care au dobândit o formă de protectie în România au acces la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si la sistemul national de asistentă socială, în conditiile prevăzute de lege pentru cetătenii români.

 

SECTIUNEA a 3-a

Accesul la sistemul de învătământ

 

Art. 9. - Accesul străinilor care au dobândit o formă de protectie în România la toate formele de învătământ se realizează în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români.

Art. 10. - (1) În vederea integrării în sistemul de învătământ românesc, minorii care au dobândit o formă de protectie în România beneficiază pe durata unui an scolar de un curs gratuit de initiere în limba română.

(2) În perioada urmării cursului de initiere în limba română minorii care au dobândit o formă de protectie în România participă gratuit, în cadrul unitătilor scolare, la activităti didactice cu caracter teoretic, practic si recreativ, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale.

(3) La finalul cursului de initiere în limba română o comisie de evaluare, ale cărei componentă si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, apreciază nivelul de cunoastere a limbii române si stabileste înscrierea minorilor care au dobândit o formă de protectie în România în anul de studiu corespunzător.

Art. 11. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei asigură, la cerere, recunoasterea diplomelor, atestarea studiilor si calificărilor din tara de origine, în conditiile stabilite de legea română.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor elabora metodologia de recunoastere a diplomelor, precum si de atestare a studiilor si calificărilor din tările de origine ale străinilor care au obtinut o formă de protectie în România, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Minorii care au dobândit o formă de protectie în România beneficiază de alocatia de stat pentru copii, în aceleasi conditii stabilite de lege pentru copiii români.

 

SECTIUNEA a 4-a

Accesul la activitătile specifice de acomodare culturală, consiliere si învătare a limbii române

 

Art. 13. - (1) Oficiul National pentru Refugiati organizează sesiuni de acomodare culturală si activităti de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit o formă de protectie în România cu traditiile, obiceiurile si specificul societătii românesti.

(2) Oficiul National pentru Refugiati poate colabora cu alte institutii publice si organizatii neguvernamentale în vederea organizării si desfăsurării sesiunilor de acomodare culturală si a activitătilor de consiliere.

Art. 14. - (1) Străinii adulti care au dobândit o formă de protectie în România beneficiază de cursuri gratuite de învătare a limbii române, organizate de structurile specializate din Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în colaborare cu Oficiul National pentru Refugiati.

(2) Oficiul National pentru Refugiati pune la dispozitie spatiile necesare organizării si desfăsurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile.

(3) Personalul calificat necesar pentru desfăsurarea cursurilor de învătare a limbii române pentru adulti si a anului pregătitor pentru minori, precum si pregătirea adecvată a acestuia se asigură de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(4) Modul de organizare, durata si programa cursurilor de învătare a limbii române vor fi reglementate prin metodologii elaborate si aprobate de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(5) La terminarea cursurilor pregătitoare de învătare a limbii române Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului eliberează, gratuit, documente care să ateste faptul că persoana respectivă a absolvit aceste cursuri, precum si nivelul cunostintelor dobândite.

 

CAPITOLUL III

Protocolul de participare la programele de integrare, cazarea si ajutorul financiar

 

Art. 15. - Străinii care au dobândit o formă de protectie în România sunt inclusi în programele de integrare, pe baza cererilor individuale si conform unui protocol încheiat între persoana care solicită includerea în programul de integrare si Oficiul National pentru Refugiati, denumit în continuare protocol.

Art. 16. - Cererea de participare la programul de integrare se depune la sediul Oficiului National pentru Refugiati, în termen de 30 de zile de la dobândirea formei de protectie sau de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, în cazul străinilor care au dobândit o formă de protectie anterior acestei date si care nu au beneficiat de programe de integrare.

Art. 17. - După înregistrarea cererii, străinul care solicită admiterea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat al Oficiului National pentru Refugiati, ocazie cu care se întocmeste o fisă de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistentă sau a activitătilor necesare pentru integrarea socială a celui în cauză.

Art. 18. - (1) Pe baza fisei de evaluare se întocmeste un plan individual de măsuri în vederea integrării, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activitătile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, institutiile si/sau organizatiile responsabile, care se comunică beneficiarului si a cărui implementare este monitorizată de personalul desemnat al Oficiului National pentru Refugiati.

(2) Activitătile ce pot fi incluse, singure sau cumulat, în cadrul planului prevăzut la alin. (1) sunt, în principal, următoarele:

a) activităti de consiliere si sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art. 1;

b) sesiuni de acomodare culturală;

c) cursuri de învătare a limbii române.

Art. 19. - (1) Protocolul prevăzut la art. 15 cuprinde:

datele de identificare a părtilor, drepturile si obligatiile fiecărei părti, perioada de implementare a planului de măsuri si conditiile de prelungire a acesteia, situatiile în care încetează sau se modifică aplicarea măsurilor prevăzute în planul individual.

(2) La protocol se anexează fisa de evaluare si planul individual.

Art. 20. - (1) Durata aplicării planului individual este de până la 6 luni de la data semnării protocolului sau de la data prevăzută în protocol.

(2) La cererea motivată a beneficiarului si pe baza evaluării situatiei la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1), Oficiului National pentru Refugiati poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a duratei de aplicare a planului individual.

Art. 21. - (1) Persoanele care participă la programele de integrare si care nu au mijloace de întretinere pot beneficia, la cerere, de cazare în spatiile special destinate acestui scop, care se află în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în limita locurilor disponibile.

(2) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) poate fi făcută pentru o perioadă de până la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni pentru motive bine întemeiate, cu aprobarea conducerii Oficiului National pentru Refugiati, fără a se depăsi perioada de implementare a programului de integrare.

(3) Oficiul National pentru Refugiati, în cadrul unor programe derulate în comun cu autoritătile administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale, poate pune la dispozitie spatii suplimentare de cazare persoanelor care participă la programele de integrare. În acest sens Oficiul National pentru Refugiati poate încheia conventii de colaborare cu autoritătile administratiei publice locale si cu organizatiile neguvernamentale, în conditiile legii.

(4) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) si (2) se face pe baza plătii unei chirii, stabilită la nivel local pentru spatiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, si a cheltuielilor de întretinere.

Art. 22. - (1) Străinii care au dobândit protectie umanitară conditionată beneficiază, în aceleasi conditii cu străinii care au obtinut statutul de refugiat în România, de ajutorul rambursabil prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Străinii care au dobândit o formă de protectie în România, participanti în programul de integrare, care nu îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de ajutorul rambursabil si care nu au mijloace de întretinere, sunt sprijiniti în vederea îndeplinirii conditiilor legale pentru obtinerea venitului minim garantat.

(3) Continutul dosarului necesar obtinerii venitului minim garantat se stabileste tinându-se cont de specificul situatiei în care se află străinii care au dobândit o formă de protectie în România.

(4) Până în prima lună de plată a ajutorului rambursabil sau a ajutorului social, străinii care au dobândit o formă de protectie în România si care nu au mijloace de întretinere beneficiază din partea Oficiului National pentru Refugiati de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitantilor de azil, în limita fondurilor disponibile.

Art. 23. - (1) Străinii care au dobândit o formă de protectie în România după semnarea protocolului au în principal următoarele obligatii:

a) să participe în mod regulat la activitătile stabilite în planul individual;

b) să depună eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit protocolului semnat;

c) să respecte normele de disciplină, conduită si cele stabilite de conducătorii cursurilor, precum si regulamentele interne ale centrelor de cazare;

d) să informeze Oficiul National pentru Refugiati asupra oricărei schimbări de natură să afecteze prezenta la activitătile de integrare.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicării uneia sau mai multor măsuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare si a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (4).

 

CAPITOLUL IV

Rolul institutiilor statului si al autoritătilor administratiei publice locale

 

SECTIUNEA 1

Rolul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Art. 24. - Străinii care participă în programul de integrare se înregistrează ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în termen de 30 zile de la semnarea protocolului

Art. 25. - În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării fortei de muncă, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă are obligatia de a întocmi, pentru fiecare persoană înscrisă în programul de integrare si înregistrată ca persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere, colaborând cu Oficiul National pentru Refugiati în ceea ce priveste profilul cultural, educational si familial al unei astfel de persoane.

Art. 26. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă are obligatia de a identifica la angajatori locurile de muncă vacante si de a le face cunoscute persoanelor incluse în programul de integrare, înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă.

Art. 27. - (1) Persoanele incluse în programul de integrare nu pot refuza fără un motiv temeinic un loc de muncă, participarea la măsuri pentru stimularea ocupării fortei de muncă ori la programe de formare profesională, oferite de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, si sunt obligate să respecte decizia Oficiului National pentru Refugiati în legătură cu comunitatea locală în care urmează să primească un loc de muncă si să îsi stabilească resedinta.

(2) În cazul în care nu se respectă dispozitiile alin. (1), asistenta oferită de Oficiul National pentru Refugiati în vederea integrării încetează.

 

SECTIUNEA a 2-a

Rolul autoritătilor administratiei publice locale

 

Art. 28. - După încheierea programului de integrare sau în momentul identificării unui loc de muncă, Oficiul National pentru Refugiati îndrumă persoana asistată către comunitatea în care există locuri de muncă vacante si o informează cu privire la modalitatea de a obtine o locuintă socială, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a asigura, în limita resurselor disponibile, o locuintă socială persoanelor care au dobândit o formă de protectie în România si care urmează să se mute în comunitatea respectivă, în aceleasi conditii ca si cetătenilor români.

(2) În situatia în care autoritătile administratiei publice locale nu pot asigura o locuintă socială, beneficiarul formei de protectie poate închiria o locuintă în cadrul comunitătii locale respective, pe bază de contract de închiriere.

(3) Oficiul National pentru Refugiati subventionează chiria locuintei prevăzute la alin. (2) cu până la 50% din valoarea chiriei, în măsura fondurilor disponibile, pentru o perioadă de maximum un an.

Art. 30. - Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini accesul străinilor care au dobândit o formă de protectie în România la asistentă socială si medicală si la educatie, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Rolul Oficiului National pentru Refugiati

 

Art. 31. - Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor coordonează activitatea celorlalte institutii ale statului, autorităti ale administratiei publice locale si organizatii neguvernamentale implicate în procesul de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România si monitorizează cazurile individuale.

Art. 32. - (1) În fiecare an, nu mai târziu de 1 iulie, Oficiul National pentru Refugiati înaintează Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Muncă, Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie o notă privind numărul de persoane estimat să beneficieze de activitătile în vederea integrării, pentru anul următor.

(2) Acest număr estimativ poate fi rectificat de către Oficiul National pentru Refugiati dacă circumstantele datorate evenimentelor din anul următor necesită acest lucru.

 

CAPITOLUL V

Asistenta cazurilor speciale

 

Art. 33. - (1) Prin cazuri speciale, în sensul prezentei ordonante, se întelege străinii care au dobândit o formă de protectie în România si care au potential redus de autoîntretinere, generat de factori de natură obiectivă si independent de vointa sau dorinta acestora.

(2) Sunt considerate cazuri speciale:

a) persoanele cu handicap;

b) persoanele care au atins vârsta pensionării si nu beneficiază de pensie;

c) minorii neînsotiti;

d) victime ale torturii;

e) familii monoparentale cu copii minori.

Art. 34. - (1) Cazurile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a), b), d) si e) beneficiază de acelasi regim de protectie prevăzut de legislatia în vigoare pentru cetătenii români aflati în situatii similare si de asistentă oferită de institutiile statului cu atributii în aceste domenii.

(2) Oficiul National pentru Refugiati poate oferi cazare în centrele sale persoanelor vulnerabile prevăzute la alin. (1) care nu necesită asistentă specializată si care nu pot beneficia de o locuintă din partea institutiilor abilitate, în limita spatiilor si fondurilor disponibile.

(3) Pentru motive bine întemeiate Oficiul National pentru Refugiati poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) si peste limita prevăzută la art. 20.

Art. 35. - (1) Pentru minorii neînsotiti care au dobândit o formă de protectie în România se tine cont, în alegerea formei specifice de protectie, de interesul superior al copilului, care include si mentinerea identitătii  culturale.

(2) Minorii neînsotiti care au dobândit o formă de protectie în România sunt inclusi în sistemul de protectie a copilului, conform legislatiei în domeniu.

(3) Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie dispune măsurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neînsotiti care au dobândit o formă de protectie în România.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul

 

Art. 36. - În functie de numărul de persoane estimat în fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Oficiul National pentru Refugiati propune includerea în buget a fondurilor necesare desfăsurării activitătilor proprii prevăzute de prezenta ordonantă, pentru integrarea străinilor care au dobândit o formă de protectie în România.

Art. 37. - Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător si Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerului Sănătătii.

Art. 38. - (1) În vederea desfăsurării în bune conditii a activitătilor prevăzute în programele de integrare, institutiile care au competente, potrivit prezentei ordonante, în cadrul acestor programe pot să apeleze la servicii oferite de interpreti si experti, în conditiile legii.

(2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) se realizează, în conditiile prevăzute de lege, din fondurile destinate activitătilor de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, cuprinse în bugetele institutiilor respective.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 39. - (1) Pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonante, în cadrul Oficiului National pentu Refugiati se înfiintează o structură specializată de integrare.

(2) Atributiile structurii specializate de integrare si organigrama acesteia se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 40. - Oficiul National pentru Refugiati împreună cu celelalte institutii publice competente cooperează, potrivit competentelor, cu organizatii neguvernamentale si cu organizatii internationale, pentru identificarea resurselor financiare suplimentare, necesare derulării programelor de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România.

Art. 41. - În măsura fondurilor disponibile, Oficiul National pentru Refugiati poate realiza sau contracta, în conditiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România si poate promova campanii de informare si sensibilizare a opiniei publice.

Art. 42. - La articolul 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, să plătească contributia legală începând cu data obtinerii respectivei forme de protectie.

(6) Străinii cărora li s-a acordat, anterior intrării în vigoare a ordonantei privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, una dintre formele de protectie prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, să plătească contributia legală începând cu data intrării în vigoare a ordonantei privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România.”

Art. 43. - Articolul 39 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Oficiului National pentru Refugiati, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu celelalte institutii publice competente, initiază si derulează, în conditiile legii, programe pentru integrarea socială a străinilor care au dobândit una dintre formele de protectie prevăzute la art. 1 lit. a) si b).”

Art. 44. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 45. - În vederea aplicării prezentei ordonante, Ministerul Administratiei si Internelor, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Ministerul Sănătătii, elaborează normele metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 46. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru finalizarea privatizării unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aflate în dificultate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.23 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “U.C.M.” - S.A. Resita

 

Art. 1. - (1) Pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “U.C.M.” - S.A. Resita, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare APAPS, si institutiile bugetare creditoare, la solicitarea APAPS, vor acorda următoarele înlesniri la plată:

a) scutirea de la plată a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2002, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si credite si garantii acordate de creditorii bugetari;

b) scutirea de la plată a obligatiilor reprezentând creante proprii si credite bugetare gestionate de către APAPS;

c) scutirea de la plată a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2002 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale, ce pot fi acordate de către consiliul local prin hotărâre;

d) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare prevăzute la lit. a), cuprinse în certificatele de obligatii bugetare, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate;

e) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente creantelor prevăzute la lit. b), cuprinse în notificările emise de APAPS, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate;

f) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare prevăzute la lit. c), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate.

(2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac exceptie obligatiile bugetare restante ale Societătii Comerciale “U.C.M.” - S.A. Resita, reprezentând contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia individuală pentru asigurările de somaj, TVA suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursă, pentru care se acordă următoarele înlesniri:

a) esalonarea la plată a obligatiilor bugetare restante pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, cuprinsă în perioada de esalonare;

b) scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare esalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate;

c) TVA suspendată în vamă se va înscrie în primul decont de TVA depus după privatizare atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, fără plata efectivă a acesteia. Se scutesc de la plată dobânzile si penalitătile de întârziere aferente TVA suspendate în vamă, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate. Metodologia de înregistrare contabilă a acestor operatiuni se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) De la prevederile alin. (1) fac, de asemenea, exceptie obligatiile bugetare restante ale Societătii Comerciale “U.C.M.” - S.A. Resita, datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate si contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate si neachitate, pentru care se acordă, după caz, următoarele înlesniri:

a) conversia în actiuni a creantelor reprezentând debitul principal sau esalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, cuprinsă în perioada de esalonare;

b) scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare prevăzute în prezentul alineat si neachitate, calculate până la data conversiei sau a transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, după caz.

(4) Obligatiile bugetare datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, altele decât cele de natura celor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) si care nu fac obiectul înlesnirilor la plată, se esalonează la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, cuprinsă în perioada de esalonare.

(5) Se scutesc de la plată dobânzile si penalitătile de orice fel, aferente obligatiilor ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (4), calculate până la data transferului dreptului de proprietate si neachitate.

(6) Se scutesc de la plată dobânzile si penalitătile de orice fel, aferente obligatiilor bugetare esalonate conform alin. (2), (3) si (4), calculate între data transferului dreptului de proprietate si data emiterii ordinului comun si neachitate, prin ordin comun suplimentar.

(7) Înlesnirile la plata obligatiilor bugetare care fac obiectul ordinului comun îsi pierd valabilitatea în situatia în care societatea comercială nu îsi achită obligatiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data emiterii ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadentă obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente. Obligatiile cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.

(8) Nerespectarea conditiilor si a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prin ordinul comun si ordinul comun suplimentar atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a dobânzilor si a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

(9) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligatii bugetare eliberate la cererea APAPS, conform prevederilor prezentei ordonante, pe baza actelor de control efectuate de organele teritoriale ale creditorilor bugetari si de autoritătile administratiei publice locale, pentru bugetele locale, precum si în notificările emise de APAPS.

(10) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării APAPS, ministerele si autoritătile administratiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată.

(11) La data scutirii de la plată a obligatiilor societătii comerciale către APAPS, se anulează la plată si obligatia APAPS către bugetul consolidat al statului, privind încasarea creantelor proprii si creditelor bugetare gestionate de către APAPS.

(12) Pentru sumele reprezentând obligatii esalonate la plată se datorează si se calculează dobânzi conform prevederilor legale în vigoare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de gratie acordată la esalonare, dobânzile datorate conform legii se achită lunar.

(13) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari si APAPS sau prin hotărâre a consiliului local. Întocmirea graficelor de esalonare la plată si precizarea sumelor care fac obiectul înlesnirilor se fac de către creditorul bugetar, autoritatea administratiei publice locale sau APAPS, după caz.

(14) Criteriile de selectie si de încadrare în grila privind acordarea înlesnirilor sunt cele stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare.

(15) Suspendarea executării silite prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, se extinde de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor până la împlinirea ultimului termen de plată prevăzut în ordinele comune suplimentare sau până la data anulării înlesnirilor acordate prin ordin comun sau prin ordin comun suplimentar.

Art. 2. - (1) Se aprobă stingerea prin conversie în actiuni a creantelor bugetare neîncasate, aferente perioadei 1 ianuarie 2003 până la data transferului dreptului de proprietate, reprezentând impozite, taxe, contributii si orice alte venituri bugetare, precum si a celor reprezentând totalitatea creantelor proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de APAPS, cu exceptia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru care, prin ordin comun al APAPS si al institutiilor bugetare creditoare, emis în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, se acordă esalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, inclusă în perioada de esalonare.

(2) Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor restante prevăzute la alin. (1), calculate până la data realizării conversiei si neachitate.

(3) Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare esalonate conform alin. (1), calculate până la data transferului dreptului de proprietate si neachitate.

(4) Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor aferente obligatiilor bugetare esalonate conform alin. (1), calculate între data transferului dreptului de proprietate si data emiterii ordinului comun si neachitate.

Art. 3. - Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 2 alin. (1) vor fi transferate de creditorii bugetari, pe bază de protocol, la APAPS, pentru a fi vândute către cumpărător, la acelasi pret si în aceleasi conditii cu pachetul de actiuni detinut de APAPS.

Art. 4. - Pretul actiunilor rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 2 alin. (1) se va plăti în rate esalonate pe o perioadă de maximum 3 ani, cu un avans de 35% din pretul de vânzare al acestora.

 

CAPITOLUL II

Măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Rodipet” - S.A. Bucuresti

 

Art. 5. - Pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Rodipet” - S.A. Bucuresti, la solicitarea APAPS, se acordă următoarele înlesniri la plată:

a) stingerea prin conversie în actiuni a creantelor bugetare neîncasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, reprezentând impozite, taxe, contributii si orice alte venituri bugetare, precum si a celor reprezentând totalitatea creantelor proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de APAPS, cu exceptia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru care, prin ordin comun al APAPS si al institutiilor bugetare creditoare, emis în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, se acordă esalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, inclusă în perioada de esalonare;

b) stingerea prin conversie în actiuni a creantelor Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, neîncasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante;

c) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a) si b), calculate până la data realizării conversiei si neachitate;

d) scutirea de la plată a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare esalonate conform lit. a), calculate până la data transferului dreptului de proprietate si neachitate;

e) scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor aferente obligatiilor bugetare esalonate conform lit. a), calculate între data transferului dreptului de proprietate si data emiterii ordinului comun si neachitate.

Art. 6. - Actiunile rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 5 lit. a) si b) vor fi transferate de creditori, pe bază de protocol, la APAPS, pentru a fi vândute către cumpărător, la un pret al pachetului de actiuni de 1% din valoarea obligatiilor convertite în actiuni.

Art. 7. - Pretul pachetului de actiuni rezultate în urma conversiei prevăzute la art. 5 lit. a) si b) se va plăti în rate esalonate pe o perioadă de maximum 3 ani, cu un avans de 35% din pretul de vânzare al acestora.

Art. 8. - Autoritătile administratiei publice locale pot aproba prin hotărâre următoarele înlesniri la plată:

a) scutirea totală sau partială de la plata obligatiilor bugetare restante la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si cele reprezentând creantele proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administratiei publice locale. În cazul scutirii partiale, diferenta rămasă va fi achitată esalonat, conform graficului aprobat de autoritatea administratiei publice locale;

b) scutirea totală sau partială a dobânzilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare prevăzute la lit. a), datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate.

 

CAPITOLUL III

Măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti

 

Art. 9. - Pentru finalizarea privatizării Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti, APAPS si institutiile bugetare creditoare, la solicitarea APAPS, vor acorda, prin ordin comun, pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate între data de 1 ianuarie 2003 si până la 31 decembrie 2003, următoarele înlesniri la plată:

a) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contributii si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor prevăzute la art. 18 alin. (4) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru care se acordă esalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni, inclusă în perioada de esalonare;

b) scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare, precum si a celor aferente plătilor efectuate de Ministerul Finantelor Publice în calitate de garant al creditelor externe contractate de Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate.

Art. 10. - Se aprobă scutirea de la plată a vărsămintelor din profitul net pentru bugetul de stat, inclusiv dobânzile si penalitătile de orice fel aferente acestora, datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate.

Art. 11. - Se aprobă scutirea de la plată a obligatiilor restante ale Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti, aferente anului 2003 fată de Fondul pentru mediu, precum si a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, aferente acestora, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate.

Art. 12. - Pentru obligatiile bugetare restante, datorate si neachitate până la data de 31 decembrie 2002, se acordă înlesnirile la plată prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Se aprobă scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, aferente obligatiilor prevăzute la art. 9-12, calculate între data transferului dreptului de proprietate si data emiterii ordinului comun si neachitate.

Art. 14. - (1) Veniturile rezultate în urma regularizării contabile ca urmare a scutirii de la plată a obligatiilor prevăzute la art. 9-13 sunt neimpozabile.

(2) Pierderea raportată, acumulată de Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. Bucuresti în exercitiile financiare precedente, precum si cea înregistrată de societate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se recuperează din profitul obtinut din scutirea de la plată a obligatiilor restante ale societătii.

(3) Profitul obtinut din scutirea de la plată a obligatiilor bugetare restante, rămas după acoperirea pierderilor prevăzute la alin. (2), se utilizează exclusiv ca sursă proprie de finantare.

Art. 15. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, APAPS va face notificarea către Consiliul Concurentei în numele tuturor furnizorilor de ajutor de stat. Orice formă de ajutor de stat reglementată prin prezenta ordonantă se acordă cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

Art. 16. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 45.