MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 94         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 31 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

42. - Ordonantă privind organizarea activitătii veterinare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 783/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiază de drepturile acordate asiguratilor în conditiile prevăzute de actele normative care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate, de actele normative prin care au fost institutionalizate si în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.”

2. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

b) medicamente gratuite prevăzute în «Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală», în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;”

3. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“c) acordarea gratuită de proteze pentru rănitii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă, prevăzute în «Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, decontate integral, cu sau fără contributie personală din partea asiguratului» în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si asigurarea cu prioritate a protezelor auditive;”

4. Litera b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în «Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală», cât si pe timpul spitalizării, în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste această calitate, precum si cele provenite din pensii;”

5. Litera d) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

d) obtinerea gratuită de către persoanele cu handicap, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste această calitate si cele provenite din pensii, si de către invalizii de război a protezelor si dispozitivelor medicale prevăzute în «Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, decontate integral, cu sau fără contributie personală din partea asiguratului» în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

6. Litera b) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

“b) medicamente, în mod gratuit si prioritar, atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în «Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală», cât si pe timpul spitalizării, în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

7. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) beneficiază si de asistentă medicală si medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în «Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personalăČ, cât si pe timpul spitalizării, în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

8. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) si d), art. 5 lit. a) si b) si la art. 51 se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor bugetare cu această destinatie si în conditiile prevăzute de legislatia care reglementează organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind organizarea activitătii veterinare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Apărarea sănătătii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, în raport cu cresterea animalelor, constituie o problemă de stat si o îndatorire pentru toti locuitorii tării.

Art. 2. - Persoanele fizice si juridice proprietare sau detinătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piată, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse si subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animală, produse si materii utilizate în nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sănătate a animalelor răspund pentru aplicarea si respectarea întocmai a prevederilor legislatiei veterinare, în vederea asigurării si garantării sănătătii animalelor, a sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor.

Art. 3. - Statul sprijină activitatea de apărare a sănătătii animalelor, de supraveghere, prevenire si control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului institutional si juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăsurarea în conditii optime a activitătilor din domeniul veterinar.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciilor veterinare

 

Art. 4. - Serviciile veterinare se organizează si functionează ca sistem veterinar unic si sunt structurate astfel

a) servicii veterinare de stat - publice;

b) activităti veterinare de liberă practică;

c) formatiuni de asistentă veterinară ce pot functiona în cadrul regiilor autonome, societătilor nationale, societătilor comerciale, asociatiilor sau societătilor agricole ori al altor asemenea structuri.

Art. 5. - Serviciile veterinare de stat se organizează după o conceptie unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiu teritorial, ca sector distinct si autonom, având următoarea structură:

a) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, autoritatea veterinară centrală care coordonează tehnic si administrativ întreaga activitate a serviciilor veterinare, organizează si controlează efectuarea activitătilor veterinare publice;

b) institutele veterinare, autorităti de referintă la nivel national pentru domeniile de competentă specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

c) directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, autorităti veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care se înfiintează prin reorganizarea directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

d) circumscriptiile veterinare zonale si circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti;

e) posturile de inspectie la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 6. - (1) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se înfiintează prin reorganizarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor si a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(2) Unitătile care functionează în subordinea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor preia drepturile, obligatiile, competentele, personalul si resursele financiare ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Art. 7. - (1) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor are în structura sa următoarele directii generale:

a) Directia generală veterinară, condusă de un director general - medic veterinar;

b) Directia generală pentru siguranta alimentelor, condusă de un director general;

c) Directia generală pentru inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare, condusă de un director general;

d) Directia generală economică, administrativă, juridică si relatii internationale, condusă de un director general.

(2) Directorii generali ai directiilor generale sunt numiti, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general al Directiei generale veterinare emite decizii tehnice si poate dispune măsuri urgente în cazul unor situatii deosebite în domeniul veterinar.

Art. 8. - (1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul autoritătii veterinare centrale, institutelor veterinare si directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Medicii veterinari care îsi desfăsoară activitatea în structura altor ministere au atributii si competente de medic veterinar oficial si pot fi trecuti, cu acordul părtilor, în structura autoritătii veterinare.

 

CAPITOLUL III

Atributii si competente ale serviciilor veterinare de stat

 

Art. 9. - Domeniile de competentă ale serviciilor veterinare de stat sunt:

a) stabilirea obligatiilor si responsabilitătilor persoanelor fizice si juridice în domeniul veterinar;

b) stabilirea obligatiilor si responsabilitătilor institutiilor si organelor administratiei publice în domeniul veterinar;

c) autorizarea, omologarea si acreditarea în domeniul veterinar;

d) sistemul informatic veterinar national;

e) autoevaluarea serviciilor veterinare;

f) definirea termenilor tehnici utilizati în domeniul veterinar, prevăzuti în anexa nr. 1;

g) sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea veterinară, măsurile de protectie, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale si prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

h) sănătatea publică veterinară;

i) identificarea si înregistrarea animalelor;

j) stabilirea cerintelor veterinare si controlul producerii, miscării interne, punerii pe piată, comertului, importului, tranzitului si exportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar;

k) nutritia animalelor, furajele medicamentate si aditivii furajeri;

l) stabilirea cerintelor veterinare pentru protectia si bunăstarea animalelor si controlul aplicării acestora;

m) inspectia si controalele veterinare;

n) cerintele veterinare pentru activitatea de reproductie a animalelor;

o) stabilirea cheltuielilor în domeniul veterinar;

p) elaborarea si punerea în aplicare a sistemului de instruire în domeniul veterinar;

q) stabilirea necesitătilor de investitii si dotare în domeniul veterinar.

Art. 10. - Autoritatea veterinară centrală are următoarele atributii:

a) organizează activitătile veterinare publice pe întreg teritoriul tării, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătătii animalelor, a sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) elaborează norme veterinare care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru domeniile de competentă ale serviciilor veterinare, unice si obligatorii pentru persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 2;

c) controlează aplicarea normelor veterinare;

d) stabileste responsabilitătile generale ale medicilor veterinari;

e) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

f) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea unor activităti veterinare publice;

g) participă la elaborarea sau avizarea conventiilor si acordurilor privind colaborarea în domeniul veterinar;

h) împreună cu Ministerul Sănătătii răspunde de organizarea si aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor de origine animală;

i) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea privind identificarea si înregistrarea animalelor;

j) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea posturilor de inspectie la frontieră;

k) organizează si asigură functionarea sistemului informatic veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar al Uniunii Europene;

l) elaborează regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor veterinare de stat si stabileste atributiile si responsabilitătile acestora;

m) organizează si controlează activitătile veterinare publice efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti si controlează activitatea formatiunilor de asistentă veterinară ce pot functiona în cadrul regiilor autonome, societătilor nationale, societătilor comerciale, asociatiilor sau societătilor agricole ori al altor asemenea structuri;

n) stabileste cerintele veterinare;

o) elaborează programele nationale în domeniul veterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 11. - Drepturile si competentele autoritătii veterinare sunt următoarele:

a) are acces liber, pentru a-si exercita competentele specifice, în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum si în alte locuri ce sunt supuse supravegherii si controlului veterinar;

b) solicită prezentarea si verificarea oricăror documente, date si informatii relevante, referitoare la obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) dispune măsuri de protectie si restrictie privind animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului veterinar din obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) suspendă sau interzice functionarea obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1);

e) impune măsuri de restrictie privind miscarea si certificarea veterinară pentru animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar ce se află în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

f) limitează sau interzice comertul, importul, producerea sau punerea pe piată, exportul si tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar;

g) recoltează probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

h) verifică dacă personalul angajat al obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1) respectă cerintele veterinare privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

i) inspectează si controlează conformitatea cu cerintele veterinare pentru obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea si distrugerea produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului veterinar;

k) aplică sanctiuni contraventionale în cazul săvârsirii unor fapte care constituie contraventii la legislatia veterinară;

l) solicită organelor administratiei publice centrale si locale aplicarea măsurilor legale în caz de necesitate sau de risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor.

Art. 12. - În vederea realizării activitătilor veterinare publice, în limitele de competentă ale serviciilor veterinare de stat, autoritatea veterinară centrală colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu asociatiile si patronatele din domeniul agricol si industria farmaceutică, cu reprezentantii societătii civile si cu organizatiile internationale din domeniul veterinar.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile medicilor veterinari

 

Art. 13. - În exercitarea profesiunii medicii veterinari au următoarele obligatii:

a) să anunte fără întârziere autoritatea veterinară despre orice suspiciune privind aparitia unei boli supuse notificării obligatorii, conform legii, precum si a oricărui risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, bunăstarea si protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

b) să ia măsurile de urgentă prevăzute de lege, pentru a preveni si a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natură a afecta sănătatea animalelor si sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

c) să participe, la solicitarea autoritătii veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, a autoritătii veterinare centrale, la actiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control în cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru România;

d) să dispună respectarea perioadelor de asteptare si întrerupere, referitoare la eliminarea sau prezenta de reziduuri la animale vii, în produse ori subproduse de origine animală destinate consumului uman;

e) să înregistreze si să păstreze, pentru o perioadă stabilită de autoritatea veterinară centrală, un registru cu activitatea desfăsurată si evidenta modului de prescriere, distribuire si utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri si a furajelor medicamentate;

f) să păstreze confidentialitatea asupra oricăror fapte, informatii sau documente de care iau cunostintă în exercitarea activitătilor, pentru care există drepturi de autor, protectie de confidentialitate comercială sau dacă utilizarea acestor date este licentiată.

Art. 14. - (1) Medicii veterinari oficiali au următoarele obligatii principale:

a) dispun aplicarea prevederilor legislatiei veterinare, controlează respectarea acestora si efectuează activitătile veterinare publice ce intră în responsabilitatea lor;

b) dispun măsurile necesare si supraveghează aplicarea acestora de către persoanele fizice si juridice, pentru apărarea si îmbunătătirea sănătătii animalelor, protectia sănătătii publice, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

c) dispun fără întârziere măsurile necesare, până la clarificarea oricărei suspiciuni referitoare la aparitia unei boli sau a unui element de risc în relatie cu sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

d) dispun măsurile necesare pentru precizarea cauzelor îmbolnăvirilor si controlează aplicarea măsurilor specifice în vederea controlului si eradicării bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor;

e) participă la evaluarea costurilor de compensare, în cazul tăierii sau uciderii de animale vii, a celor de ecarisare si procesare a deseurilor animaliere, de dezinfectie, deratizare si dezinsectie, de confiscare sau distrugere de material germinativ de origine animală ori de produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar;

f) asigură controlul produselor si subproduselor de origine animală destinate consumului uman, precum si al celor ce nu sunt destinate acestui scop, al materiilor furajere utilizate în nutritia animalelor si al produselor medicinale veterinare, în toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, procesare, intermediere, punere pe piată, si al celor ce fac obiectul importului, exportului, tranzitului si comertului;

g) participă la cursuri de instruire în domeniul veterinar.

(2) Măsurile stabilite de medicii veterinari oficiali în exercitarea atributiilor si responsabilitătilor lor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităti ce intră sub incidenta competentelor serviciilor veterinare.

(3) Drepturile specifice ale medicilor veterinari oficiali sunt conferite de competentele autoritătii veterinare, prevăzute la art. 11.

(4) În functie de strategia natională în domeniul veterinar, autoritatea veterinară centrală poate stabili si alte drepturi si obligatii ale medicilor veterinari oficiali.

Art. 15. - (1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciti au obligatiile prevăzute la art. 13, precum si cele ce rezultă din contractele pentru efectuarea unor activităti veterinare publice, încheiate cu directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti pot contracta anual cu medicii veterinari organizati în conditiile legii unele activităti veterinare publice de interes national prevăzute în “Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului”, stabilite de Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Activitătile de asistentă medical-veterinară sunt asigurate în exclusivitate de serviciile medicale veterinare particulare.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile si responsabilitătile în domeniul veterinar

 

Art. 16. - Persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 2 au următoarele obligatii:

a) să anunte autoritătii veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti începerea ori sistarea activitătilor supuse supravegherii si controlului veterinar;

b) să asigure sprijinul necesar autoritătilor veterinare pentru realizarea atributiilor si responsabilitătilor acestora;

c) să permită accesul liber, permanent si nerestrictionat al autoritătilor veterinare pentru efectuarea inspectiilor, controalelor, verificărilor sau examinărilor în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) să ofere autoritătilor veterinare asistenta necesară în timpul controalelor, inspectiilor, verificărilor si examinărilor pe care le întreprind pentru realizarea obiectivelor, atributiilor si responsabilitătilor acestora;

e) să anunte fără întârziere autoritătile veterinare locale si administratia publică locală despre aparitia oricărei suspiciuni sau îmbolnăviri a animalelor, iar până la sosirea medicului veterinar să izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori tăiate, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii si a altor produse si subproduse provenite de la aceste animale, fără aprobarea autoritătii veterinare locale;

f) să anunte autoritătile veterinare locale, în termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/iesirea de animale din/în localităti, înstrăinarea si dobândirea de animale, disparitia, moartea, tăierea de animale, precum si orice alte evenimente privind miscarea animalelor;

g) să sprijine autoritătile veterinare în efectuarea actiunilor veterinare de interes public;

h) să prezinte animalele pentru efectuarea actiunilor veterinare de interes public, la locul, data si ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

i) să respecte măsurile stabilite de autoritatea veterinară;

j) să anunte autoritatea veterinară locală si să solicite certificatul de sănătate animală si de transport ori alte documente necesare în vederea miscării sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar;

k) să trimită autoritătii veterinare, la solicitarea acesteia, copii ale documentelor si certificatelor ce însotesc animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului veterinar;

l) să respecte interdictiile si restrictiile stabilite de autoritatea veterinară privind activitătile prevăzute la art. 2;

m) să pună pe piată, să importe, să exporte si să comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse provenite de la animale, pentru care, dacă au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de asteptare sau de întrerupere;

n) să respecte măsurile de interdictie si restrictie pentru produse medicinale veterinare si pentru produse si materii utilizate în nutritia animalelor, pentru unele substante interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite în relatie cu produsele de origine animală;

o) să pună la dispozitie autoritătilor veterinare animalele vii sau materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele de origine animală, produsele medicinale veterinare, deseurile, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agentii patogeni de origine animală, produsele si materiile utilizate în nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sănătate a animalelor, în vederea examinării si testării acestora, pentru depistarea unor substante interzise sau neautorizate a fi utilizate în scopuri veterinare;

p) să respecte măsurile de interzicere sau restrictionare privind punerea în piată, importul, exportul, tranzitul si comertul cu produse si subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, precum si dispozitiile autoritătii veterinare de distrugere a produselor si subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, ce pot constitui un risc potential pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

q) să aplice normele veterinare privind cerintele de zooigienă, de adăpostire, îngrijire, de reproductie si utilizare ratională a animalelor, precum si măsurile suplimentare stabilite de autoritătile veterinare în aceste domenii;

r) să aplice măsurile veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum si pentru controlul si eradicarea sau prevenirea difuzării acestora în teritoriu;

s) să întretină în bună stare de functionare si igienă, cu respectarea strictă a regulilor veterinare, obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului veterinar;

s) să păstreze, în limitele de timp stabilite de autoritatea veterinară, certificatele si documentele ce atestă sau certifică starea de sănătate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animală sau a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului veterinar;

t) să respecte măsurile de suspendare sau retragere de pe piată a produselor medicinale veterinare, stabilite de autoritatea veterinară, si să pună la dispozitie acesteia documentele si produsele respective, pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator;

t) să se conformeze cerintelor veterinare stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 17. - Autoritătile administratiei publice centrale si locale au obligatia să colaboreze si să sprijine medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în exercitarea competentelor specifice domeniului veterinar.

 

CAPITOLUL VI

Autorizarea, omologarea si acreditarea în domeniul veterinar

 

Art. 18. - (1) Functionarea exploatatiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, parcurilor, rezervatiilor nationale si grădinilor zoologice, păsunilor si taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, statiilor de incubatie a ouălor, precum si a unitătilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piată, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animală, produse si materii utilizate în nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sănătate a animalelor este permisă numai dacă sunt autorizate de către autoritătile veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, după caz, de către autoritatea veterinară centrală si au asigurate supravegherea si controlul veterinar, în conditiile legii.

(2) Autoritătile veterinare autorizează unitătile prevăzute la alin. (1) numai dacă acestea îndeplinesc cerintele prevăzute de legislatia veterinară în vigoare.

(3) Autoritatea veterinară centrală autorizează, în conditiile legii, unitătile prevăzute la alin. (1) care efectuează activităti de export.

(4) Autoritatea veterinară participă în comisiile de omologare si acreditare pentru domeniul veterinar, în conditiile legii.

(5) Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor veterinare se stabilesc taxele prevăzute în anexele nr. 3, 4 si 5, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat si se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor împreună cu Ministerul Finantelor Publice.

(6) Autoritatea veterinară centrală va elabora norme veterinare privind cerintele specifice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele prevăzute la alin. (1) în vederea autorizării pentru activitătile supuse autorizării veterinare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 19. - (1) Functionarea unitătilor de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, este permisă numai dacă sunt autorizate si au asigurată asistenta tehnică veterinară de stat, în conditiile legislatiei veterinare.

(2) Asistenta tehnică veterinară prevăzută la alin. (1) se asigură de personalul veterinar angajat, în conditiile legii, pe perioadă determinată, de către directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48 alin. (6).

 

CAPITOLUL VII

Cerinte veterinare si controale de sănătate pentru animale vii si material germinativ de origine animală

 

Art. 20. - (1) În vederea certificării miscării animalelor si a aplicării conceptului de zonare si regionalizare, autoritatea veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, defineste sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) si a zonelor sau regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de autoritatea veterinară centrală, în baza “Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului”, în conditiile prevăzute de legislatia veterinară în vigoare.

(2) Institutul veterinar de profil întocmeste si monitorizează situatia actualizată a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum si a zonelor si regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a calificării veterinare, prevăzută la alin. (1).

Art. 21. - (1) Miscarea internă, importul, tranzitul, exportul si comertul cu animale vii si material germinativ de origine animală sunt supuse certificării veterinare.

(2) Animalele vii si materialul germinativ de origine animală, pentru a fi puse pe piată, importate, exportate sau pentru a face obiectul tranzitului ori al comertului, trebuie să fie însotite de certificat veterinar si, după caz, de alte documente pentru atestarea îndeplinirii cerintelor veterinare si de conformitate.

(3) Cerintele veterinare, conditiile, modalitătile si competentele de certificare veterinară sunt stabilite de autoritatea veterinară centrală si se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(4) Autoritatea veterinară centrală poate modifica si completa cerintele, conditiile, modalitătile si competentele de certificare, în functie de strategia serviciilor veterinare.

Art. 22. - (1) Autoritatea veterinară centrală pune în aplicare la nivel national un sistem unic de identificare si înregistrare a animalelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor si a materialului germinativ de origine animală, în corelatie directă cu sistemul de etichetare si marcare utilizat pentru produsele si subprodusele obtinute de la acestea.

(2) Autoritatea veterinară centrală este coordonatorul activitătilor privind identificarea si înregistrarea animalelor si proprietarul sistemului informatic pentru identificarea si înregistrarea animalelor.

Art. 23. - (1) Comertul, importul, miscarea internă, tranzitul si exportul de animale vii si material germinativ de origine animală se realizează în baza cerintelor veterinare specifice prevăzute în normele veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Autoritatea veterinară centrală stabileste tările terte autorizate si unitătile pentru export în România de animale vii si material germinativ de origine animală.

Art. 24. - (1) Materialul germinativ de origine animală trebuie să fie produs în unităti specializate, autorizate de autoritatea veterinară.

(2) Unitătile specializate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie înscrise în lista oficială elaborată de autoritatea veterinară centrală si sunt supuse inspectiei si controalelor veterinare, în vederea conformitătii cu cerintele veterinare prevăzute de legislatia veterinară.

(3) Prelevarea, prelucrarea si depozitarea materialului germinativ de origine animală se efectuează de echipe specializate, autorizate de autoritatea veterinară centrală.

 

CAPITOLUL VIII

Măsuri de protectie si de control al bolilor transmisibile ale animalelor

 

Art. 25. - (1) În cadrul comertului, tranzitului sau importului de animale vii si material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar, autoritatea veterinară centrală poate dispune, în anumite cazuri, luarea unor măsuri speciale de protectie împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor.

(2) Autoritatea veterinară centrală stabileste cerintele veterinare pentru anuntarea, declararea, notificarea internă si internatională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire.

(3) Sunt exceptate de la obligatia anuntării si notificării cazurile de îmbolnăvire provocate în scopul producerii de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetări stiintifice ori testări ale unor produse medicinale veterinare.

Art. 26. - (1) Depistarea bolilor transmisibile ale animalelor este realizată prin efectuarea actiunilor de supraveghere veterinară activă si pasivă, în vederea cunoasterii incidentei si prevalentei acestora.

(2) Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin miscarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului veterinar, autoritatea veterinară centrală elaborează norme veterinare care se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea veterinară centrală stabileste si actualizează lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce sunt supuse declarării si notificării oficiale, precum si a celor supuse carantinei de necesitate, diferentiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate, particularitătile modului si ale căilor de transmitere a acesteia, precum si cu implicatiile economico-sociale.

(4) Pentru sprijinirea actiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor, prin hotărâre a consiliului local sau judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie comandamente antiepizootice formate din conducători ai unitătilor de pe teritoriul respectiv si alte persoane cărora le revin sarcini în aplicarea măsurilor de control stabilite de autoritatea veterinară centrală cu privire la combaterea bolilor.

(5) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru economia natională, prin hotărâre a Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcătuit din conducători ai ministerelor si ai altor organe ale administratiei publice centrale, care stabileste măsurile ce se impun în toate sectoarele social-economice si răspunde de aplicarea acestora, în conditiile legii.

(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implică tăierea sau uciderea unor animale, se acordă despăgubiri proprietarilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în conditii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, la valoarea de înlocuire la pretul pietei a animalelor tăiate, ucise sau altfel afectate, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(8) Sursele financiare pentru alte măsuri ce se impun pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si apărarea sănătătii animalelor, în cazul actiunilor de importantă deosebită, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

(9) Autoritatea veterinară centrală va elabora si va pune în aplicare strategii nationale de control al bolilor transmisibile la animale, bazate pe principii si criterii similare cu cele utilizate de statele membre.

(10) Autoritatea veterinară centrală elaborează si pune în aplicare planuri nationale de necesitate si alertă pentru controlul unor boli transmisibile ale animalelor.

(11) Lista bolilor pentru care se elaborează programe nationale de necesitate si alertă se stabileste de autoritatea veterinară centrală.

Art. 27. - (1) Autoritatea veterinară centrală elaborează, pentru bolile transmisibile ale animalelor, deja existente pe teritoriul României, programe nationale de eradicare si controlează aplicarea corectă si în termenele stabilite a acestora.

(2) Autoritatea veterinară centrală întocmeste documentatia necesară pentru obtinerea statusului de tară sau zonă liberă ori oficial liberă de aceste boli si dispune aplicarea măsurilor pentru mentinerea acestui status.

(3) Autoritatea veterinară centrală realizează zonarea si regionalizarea teritoriului României în relatie cu bolile prevăzute la alin. (1).

Art. 28. - Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigură strângerea si distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitătile de ecarisaj, organizează actiuni de strângere a câinilor fără stăpân si asigură aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele veterinare internationale si amenajează si întretin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor veterinare.

 

CAPITOLUL IX

Cerinte veterinare privind produsele si subprodusele de origine animală destinate consumului uman

 

Art. 29. - (1) Comertul, importul, producerea, punerea pe piată, tranzitul si exportul de produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman se realizează în baza cerintelor veterinare specifice prevăzute de normele veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Autoritatea veterinară centrală stabileste, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, tipurile de produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman, ce nu pot fi produse, puse pe piată si care nu pot face obiectul importului, exportului sau tranzitului.

Art. 30. - Produsele si subprodusele de origine animală destinate consumului uman sau utilizate în alte scopuri pot fi puse pe piată, importate sau exportate numai dacă au fost supuse inspectiilor si controalelor veterinare în conformitate cu prevederile legislatiei veterinare si dacă au fost obtinute de la animale care:

a) nu au făcut obiectul unor restrictii din motive veterinare; sau

b) au făcut obiectul unor restrictii din motive veterinare, dar care:

- au fost marcate cu o marcă specială în acest sens;

- au fost tratate si procesate printr-o metodă adecvată pentru inactivarea sau distrugerea agentului cauzal.

Art. 31. - (1) Miscarea internă, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman sunt supuse certificării veterinare.

(2) Cerintele veterinare, conditiile si modalitătile realizării certificării veterinare, precum si stabilirea competentelor de certificare pentru operatiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de autoritatea veterinară centrală prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

CAPITOLUL X

Cerinte veterinare privind deseurile animaliere, subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, agentii patogeni de origine animală si produsele selectate de origine vegetală

 

Art. 32. - Comertul, importul, miscarea internă, tranzitul si exportul deseurilor animaliere, subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, agentilor patogeni de origine animală si produselor selectate de origine vegetală se realizează în baza cerintelor veterinare specifice prevăzute de normele veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 33. - Schimbul de agenti patogeni si de material patologic de origine animală se realizează numai între unităti de învătământ superior medical, institute veterinare, laboratoare veterinare, unităti si institutii de cercetare, unităti ce produc preparate imunologice, kituri si reagenti de diagnostic, ce sunt autorizate de autoritatea veterinară centrală pentru a desfăsura astfel de activităti, în baza cerintelor veterinare specifice prevăzute de normele veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 34. - Deseurile animaliere si subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sunt supuse inspectiei si controalelor veterinare la locurile de producere, colectare, depozitare, sortare, precum si în unitătile de procesare a acestora, în scopul prevenirii si răspândirii de boli la animale si oameni si respectării conditiilor igienice de procesare a acestora, în baza cerintelor veterinare specifice prevăzute de normele veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 35. - Miscarea internă, importul, tranzitul, exportul si comertul cu deseuri animaliere, subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, agenti patogeni de origine animală si produse selectate de origine vegetală se realizează în baza cerintelor veterinare specifice prevăzute de normele veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

CAPITOLUL XI

Cerinte veterinare comune pentru protectia sănătătii publice

 

Art. 36. - Autoritatea veterinară centrală stabileste cerintele veterinare pentru producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană.

Art. 37. - (1) Autoritatea veterinară centrală stabileste cerintele veterinare specifice, prevăzute de normele veterinare aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman.

(2) Autoritatea veterinară centrală elaborează si pune în aplicare, prin institutul veterinar de profil, “Programul national de supraveghere si monitorizare a unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animală” si controlează respectarea cerintelor veterinare specifice.

(3) Autoritatea veterinară centrală transmite organismelor internationale informatiile si datele din domeniul veterinar, conform obligatiilor asumate.

Art. 38. - (1) Autoritatea veterinară centrală stabileste si pune în aplicare, prin autoritătile veterinare, cerintele veterinare pentru supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor.

(2) Autoritatea veterinară are responsabilitatea supravegherii, prevenirii si controlului zoonozelor în relatie cu sănătatea animalelor si a produselor si subproduselor de origine animală supuse supravegherii si controlului veterinar.

Art. 39. - (1) Autoritatea veterinară centrală stabileste si pune în aplicare, prin autoritătile veterinare, cerintele veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si hrană concentrată pentru animale de companie.

(2) Autoritatea veterinară centrală elaborează si actualizează lista sortimentelor de produse ce constituie furaje medicamentate sau hrană concentrată pentru animale de companie, a aditivilor furajeri si lista unitătilor si întreprinderilor autorizate să producă furaje medicamentate, aditivi furajeri si hrană concentrată pentru animale de companie.

 

CAPITOLUL XII

Cerinte veterinare privind inspectiile si controalele veterinare

 

Art. 40. - (1) Importul, exportul si tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar se efectuează numai prin posturile de inspectie la frontieră (PIF) organizate în punctele de trecere a frontierei României.

(2) Autoritatea veterinară centrală elaborează cerintele veterinare pentru organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontieră, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a României au obligatia să ia măsuri pentru asigurarea conditiilor corespunzătoare de desfăsurare a activitătii veterinare, precum si a bazei materiale si a fortei de muncă necesare pentru efectuarea dezinfectiei, dezinsectiei si deratizării în aceste locuri, precum si pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului uman, a unor deseuri sau subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.

(4) Activitatea de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei este asigurată de autoritatea veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, conform normelor veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(5) Dacă la punctele de inspectie si controale veterinare de frontieră se depistează boli transmisibile ale animalelor sau există suspiciunea acestora ori un risc de altă natură ce poate pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor, întregul lot de animale se va returna către tara de origine, iar dacă această măsură nu este posibilă, autoritatea veterinară centrală poate dispune tăierea imediată si valorificarea în conditii speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum si distrugerea obiectelor si materialelor aferente.

(6) În situatiile prevăzute la alin. (5) autoritatea veterinară centrală trebuie să notifice măsurile dispuse autoritătii veterinare centrale a tării exportatoare.

(7) Când prin conventiile sau acordurile veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit altfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.

Art. 41. - (1) Animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului veterinar, care provin din statele membre sau din tări terte, fac obiectul inspectiei si controalelor veterinare la frontieră, efectuate de autoritătile veterinare în baza cerintelor veterinare specifice prevăzute de normele veterinare elaborate de autoritatea veterinară centrală si aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Animalele provenite din import se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate si special amenajate, autorizate de autoritătile veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii cerintelor veterinare specifice.

Art. 42. - (1) Autoritatea veterinară centrală stabileste si pune în aplicare prin autoritătile veterinare cerintele veterinare privind inspectia si controalele veterinare ce trebuie să se efectueze pentru animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului veterinar si controlează conformitatea cu aceste cerinte.

(2) Responsabilitatea respectării conditiilor de igienă privind producerea, transportul, punerea pe piată si comercializarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului veterinar apartine unitătilor prevăzute la art. 18 alin. (1).

(3) Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor controlează respectarea conditiilor de igienă prevăzute la alin. (2).

(4) Autoritatea veterinară centrală elaborează si pune în aplicare programul national de inspectie si controale veterinare, stabilind responsabilitătile autoritătii veterinare centrale si ale directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 43. - În vederea importului din tări terte al produselor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmirii listelor oficiale cu tările, unitătile sau întreprinderile autorizate pentru export în România, reprezentanti ai autoritătii veterinare centrale pot efectua evaluări veterinare în tările si la obiectivele mentionate, privind respectarea cerintelor veterinare si conformitatea acestor obiective cu prevederile legislatiei veterinare românesti ce reglementează importul din tări terte.

 

CAPITOLUL XIII

Cerinte veterinare privind protectia si bunăstarea animalelor

 

Art. 44. - (1) Proprietarii, detinătorii sau îngrijitorii de animale au obligatia să respecte si să aplice prevederile legislatiei veterinare sau alte prevederi privind adăpostirea si îngrijirea animalelor din exploatatii, grădini, parcuri si rezervatii zoologice ori din aglomerările temporare de animale sau pe perioada păsunatului, în scopul respectării cerintelor fiziologice si de comportament ale acestora, potrivit legislatiei în domeniul protectiei si bunăstării animalelor.

(2) Autoritatea veterinară centrală stabileste, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cerintele veterinare pentru protectia animalelor de fermă, a animalelor în timpul transportului, în timpul tăierii sau uciderii, a animalelor utilizate în scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic, a animalelor din parcurile, grădinile, rezervatiile zoologice, a animalelor sălbatice, a animalelor de companie sau de serviciu, a animalelor de competitie, a animalelor din aglomerări temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de disparitie si controlează conformitatea cu aceste cerinte.

(3) Autoritatea veterinară centrală, în colaborare cu organizatiile neguvernamentale pentru protectia animalelor, va lua măsurile necesare pentru respectarea cerintelor veterinare prevăzute la alin. (2).

Art. 45. - (1) Autoritatea veterinară centrală stabileste, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cerintele veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate în furajarea si nutritia animalelor.

(2) Autoritatea veterinară centrală stabileste lista diferitelor categorii de furaje si materii furajere, premixuri, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate si a altor materii si produse utilizate în furajarea sau nutritia animalelor în România.

Art. 46. - (1) Autoritatea veterinară centrală stabileste, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cerintele veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse medicinale veterinare.

(2) Autoritatea veterinară centrală elaborează si actualizează, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, lista unitătilor care fabrică produse medicinale veterinare, precum si lista fabricantilor si distribuitorilor autorizati să aibă în posesie substante active cu proprietăti anabolice, antiinfectioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope care pot fi folosite la fabricarea produselor medicinale veterinare.

(3) Autoritatea veterinară centrală stabileste si actualizează, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, lista produselor medicinale veterinare autorizate, a perioadelor de asteptare si întrerupere, precum si a interdictiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse.

(4) Autoritatea veterinară centrală elaborează si pune în aplicare un program de farmacovigilentă.

Art. 47. - Împreună cu autoritatea natională responsabilă pentru activitătile de ameliorare si selectie a animalelor si cu organizatiile si asociatiile crescătorilor de animale, autoritatea veterinară centrală stabileste cerintele veterinare privind animalele si activitatea de reproductie.

 

CAPITOLUL XIV

Finantarea si cheltuielile serviciilor si activitătilor veterinare de stat

 

Art. 48. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ale unitătilor din subordinea sa, prevăzute la anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(2) Din bugetul Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se asigură finantarea cheltuielilor, pe bază de programe ce se aprobă ca anexe la bugetul acesteia, pentru:

a) efectuarea actiunilor cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;

b) actiunile cuprinse în programele nationale de necesitate si alertă;

c) actiunile cuprinse în programele nationale de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor;

d) instituirea, organizarea si functionarea sistemelor informatice veterinare nationale;

e) actiunile privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, potrivit legii;

f) actiunile privind identificarea si înregistrarea bovinelor, potrivit legii;

g) asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti;

h) actiunile prevăzute în alte programe nationale pe care autoritatea veterinară centrală trebuie să le pună în aplicare;

(3) Activitătile prevăzute la alin. (2) lit. g) se realizează pe bază de contract încheiat, în conditiile legii, cu institutiile de învătământ sau cu alte institutii abilitate.

(4) Valoarea operatiunilor care se realizează în exercitarea activitătii de inspectie si control veterinar se virează lunar de către unitătile prevăzute la art. 19 alin. (1) în contul directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si constituie, pentru acestea, venituri proprii destinate finantării cheltuielilor curente si de capital, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct.

(5) Veniturile proprii pentru institutiile prevăzute la art. 5 lit. b) si c) se constituie din exercitarea activitătii de inspectie si control veterinar, din tarife de manoperă pentru activităti veterinare si de laborator, din consultantă si din alte prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene si lucrări de laborator, precum si din alte activităti din domeniul veterinar.

(6) Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(7) Veniturile proprii ale Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru activitătile proprii se constituie dintr-o cotă din veniturile proprii ale directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, care se virează într-un cont distinct deschis de Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(8) Cotele prevăzute la alin. (7) se aprobă anual prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, se utilizează pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si, în functie de politica veterinară si pentru siguranta alimentelor, pot fi redistribuite la unităti subordonate.

Art. 49. - (1) Activitatea de inspectie si control veterinar de frontieră se face de către Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin posturile de inspectie la frontieră. Veniturile proprii ale Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se constituie si din tarifele privind inspectia si controlul veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform conventiei încheiate, pentru activitătile de tranzit, import si export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului veterinar au obligatia să le achite.

(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 50. - (1) Cheltuielile implicate de executarea măsurilor dispuse de autoritatea veterinară la posturile de inspectie la frontieră, prevăzute la art. 40 alin. (5), sunt suportate de exportator, importator sau, după caz, de persoana responsabilă conform conventiei încheiate.

(2) Sistemul informatic veterinar national cuprinde: sistemul informatic intranet, sistemul informatic pentru înregistrarea animalelor, sistemul informatic pentru notificarea bolilor transmisibile ale animalelor, sistemul informatic rapid de alertă, sistemul informatic pentru monitorizarea miscării animalelor, sistemul informatic privind monitorizarea importului si tranzitului, sistemul informatic privind supravegherea veterinară a bolilor transmisibile ale animalelor, precum si alte sisteme informatice necesare realizării atributiilor serviciilor veterinare de stat în limitele de competentă ale acestora.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 51. - (1) Faptele care constituie contraventii la normele veterinare, precum si persoanele care pot să constate contraventii si să aplice sanctiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sanctiunile contraventionale se aplică si persoanelor juridice.

(3) Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 52. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonante autoritatea veterinară centrală a României elaborează si aprobă, prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, norma veterinară privind definirea termenilor utilizati în domeniul veterinar.

Art. 53. - Ordonanta Guvernului nr. 90/2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 600/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“Ordonantă privind înfiintarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor”

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Finantarea Agentiei se asigură din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Agentia are drept scop:

a) apărarea sănătătii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, în raport cu cresterea animalelor, identificarea si înregistrarea animalelor;

b) realizarea sigurantei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator;”

4. După articolul 3 litera f) se introduc literele g)-m) cu următorul cuprins:

“g) organizează serviciile veterinare de stat si stabileste organizarea si necesitătile de finantare ale acestora;

h) organizează activitătile veterinare publice pe întreg teritoriul tării, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătătii animalelor, a sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

i) stabileste atributiile si responsabilitătile serviciilor veterinare de stat;

j) elaborează si promovează, în colaborare cu alte autorităti abilitate implicate, cadrul legal în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor;

k) participă la activitatea de standardizare, gradare si calificare a produselor alimentare;

l) organizează activitatea în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor, în colaborare cu alte autorităti abilitate implicate, conform limitelor de competentă legale;

m) realizează, în colaborare cu alte autorităti abilitate implicate, sistemul de analiză, gestionare si comunicare a riscului în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor.”

5. Alineatul (1) al articolului 4 se abrogă.

6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Agentia este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primuluiministru pe o perioadă de 5 ani.”

7. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.”

8. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Secretarul general al Agentiei este numit prin decizie a primului-ministru. Atributiile sale sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

9. După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

“Art. 91. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate contracta servicii de consultantă în domeniul tehnologiei informatiei si comunicării, relatiilor publice, organizării campaniilor de promovare, educare si informare referitoare la activitatea specifică, precum si în domeniul specific de activitate.”

Art. 54. - În tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 90/2003 sintagma “Agentia Română pentru Siguranta Alimentelor” se înlocuieste cu sintagma “Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor”.

Art. 55. - Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“d) administrator - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.”

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspectie la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală si al altor produse supuse controalelor veterinare, PIF trebuie să corespundă conditiilor generale si speciale stabilite de autoritatea veterinară centrală a României prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Închiderea temporară sau permanentă a PIF sau a unui centru de inspectie din structura acestuia, precum si reactualizarea listei punctelor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale veterinare se fac prin ordin comun al autoritătilor publice centrale care răspund de administratia publică, agricultură, alimentatie, silvicultură, protectia mediului, transport si al autoritătii veterinare centrale.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autoritătilor publice centrale care răspund de administratia publică, agricultură, alimentatie, veterinar si siguranta alimentelor, silvicultură, protectia mediului si transport.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Serviciile veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează si functionează în cadrul PIF, în structura Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Atributiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Coordonarea si controlul activitătii tehnice si administrative a PIF, competentele si responsabilitătile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(3) După realizarea dezbaterilor mentionate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Natională a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului si vor cuprinde răspunderile si termenele, încadrate în strategia natională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea si asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes national.”

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este responsabilă pentru finantarea proiectării si construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.”

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Imobilele necesare constituirii si functionării PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia si vor fi date în administrarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

Art. 56. - (1) Structura organizatorică, functionarea si numărul de posturi ale Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ale institutelor veterinare si ale directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Numărul de posturi al Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se asigură prin preluarea unui număr de 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Sănătătii si 35 de posturi finantate de la bugetul de stat preluate prin reorganizarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si a posturilor finantate din venituri proprii si subventiile acordate de la bugetul de stat aferente unitătilor subordonate ce trec din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului la Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Personalul din cadrul Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si din cadrul directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format atât din functionari publici, cât si din personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, iar salarizarea personalului din directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile descentralizate ale ministerelor.

(5) Personalul din cadrul institutelor centrale este format atât din functionari publici, cât si din personal contractual.

Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare.

(6) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului se face pe baza unui test de verificare a cunostintelor profesionale, în limita posturilor disponibile.

Art. 57. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si a bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004 si în anexele la acestea, pe baza protocolului de predareprimire încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Sănătătii si Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1) finantarea actiunilor si a activitătilor Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor prevăzute în anexa nr. 2 se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(3) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se asigură sursele financiare pentru activitătile prevăzute în:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003;

c) Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003.

Art. 58. - Articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea mărcilor auriculare se face, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de către Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor medicilor veterinari organizati în conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu această destinatie.”

Art. 59. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de către Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor medicilor veterinari organizati în conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu această destinatie.”

2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Achizitionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face de către Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin licitatie publică, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. 60. - Toate referirile la “Agentia Natională Sanitară Veterinară” din legislatia în vigoare se consideră ca fiind făcute la “Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor”.

Art. 61. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 62. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 2 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 42.

 

ANEXA Nr. 1

DEFINIREA TERMENILOR

 

- Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor - autoritate de reglementare în domeniul veterinar si pentru siguranta alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea directă a primului-ministru;

- activitate veterinară - activitatea desfăsurată pe teritoriul României de un medic veterinar în limitele de competentă ale serviciilor veterinare prevăzute de prezenta ordonantă;

- activitate veterinară publică - activităti veterinare strategice, de interes national, efectuate în limitele de competentă ale serviciilor veterinare, pentru aplicarea strategiilor si politicilor guvernamentale de apărare si îmbunătătire a statusului de sănătate a animalelor, pentru protectia sănătătii publice, a animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

- activitate veterinară de liberă practică - activităti veterinare, altele decât cele publice, efectuate de medicii veterinari de liberă practică potrivit legii;

- autoritate veterinară - autoritatea veterinară centrală ce are atributii în domeniile de competentă ale serviciilor veterinare sau orice altă autoritate din domeniul veterinar căreia i s-au delegat aceste puteri si competente;

- autoritate veterinară centrală - serviciul veterinar central al României, ce are responsabilitatea elaborării si implementării strategiilor guvernamentale în domeniul veterinar, a definirii competentelor si atributiilor serviciilor veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării si controlului activitătilor veterinare publice;

- autoritate veterinară judeteană - serviciile publice veterinare descentralizate, subordonate tehnic si administrativ autoritătii veterinare centrale, având autoritatea si responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul veterinar pe teritoriul judetului respectiv, a gestionării, realizării si controlului activitătilor veterinare publice la acest nivel, precum si alte competente delegate de autoritatea veterinară centrală; este reprezentată de directia veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

- autoritate veterinară locală - autoritatea de la nivelul circumscriptiilor veterinare teritoriale, subordonată tehnic si administrativ autoritătii veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care are responsabilitatea realizării, gestionării si notificării activitătilor veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;

- medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat si retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activitătile veterinare stabilite de autoritatea veterinară la care îsi desfăsoară activitatea;

- medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activităti veterinare de liberă practică, în conditiile legii;

- medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe bază de contract, să efectueze unele activităti veterinare publice, în conditiile legii;

- state membre - statele membre ale Uniunii Europene;

- tări terte - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, conventii sau alte întelegeri internationale privind domeniul veterinar;

- animal - mamifere, păsări domestice si sălbatice, pesti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluste, gasteropode, crustacee si tunicate;

- punerea sub sechestru veterinar - procedura ce constituie o atributie a autoritătilor veterinare si care constă în interzicerea punerii pe piată, comercializării si miscării unor animale vii, produse germinative de origine animală si a altor produse supuse supravegherii si controlului veterinar, precum si în cazarea sau depozitarea acestora în spatiile desemnate de autoritatea veterinară, în vederea stabilirii destinatiei finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;

- confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restrictii veterinare si dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului veterinar, care la controlul veterinar sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;

- distrugere - neutralizarea deseurilor de origine animală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;

- ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glont liber sau a pustii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care să cauzeze o moarte sigură, precum si injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăti anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;

- tăiere - provocarea mortii unui animal prin sângerare, pentru a obtine produse destinate consumului uman.

 

ANEXA Nr. 2

UNITĂTI

care functionează în subordinea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I.

Institutii publice cu personalitate juridică:

 

1. Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat

 

2. Institutele veterinare:

 

a) Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

 

b) Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

 

c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

II.

Institutii publice fără personalitate juridică:

 

1. Circumscriptiile veterinare zonale

 

2. Circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

3. Posturile de inspectie la frontieră

 

ANEXA Nr. 3

TAXE

pentru eliberarea avizului veterinar de import, export, tranzit, a acordului veterinar pentru import, a certificatului de abilitare si a certificatului de înregistrare si reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Lei/U.M./produs

1.

Aviz veterinar de import:

 

 

 

- materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteice, medicamente pulvis si altele

tonă

3.000

 

- animale mici pentru reproductie, animale mici pentru măcelărie, animale mici pentru concurs, expozitii, păsări exotice

cap

3.000

 

- animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru reproductie

cap

3.000

2.

- ouă pentru incubatie

1.000 bucăti

10.000

3.

- animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproductie

cap

25.000

 

- păsări pentru carne

cap

5.000

 

- păsări pentru reproductie, porumbei pentru concurs, expozitii, alte manifestări

cap

5.000

4.

- pui de o zi

1.000 cap

10.000

 

- pui reproductie si/sau crestere

1.000 cap

 

5.

- animale de companie (câini, pisici, maimute si altele)

cap

50.000

6.

- medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, până la 1.000 flacoane

lot

150.000

7.

- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, între 1.000-5.000 flacoane

lot

200.000

8.

- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, peste 5.000 flacoane

lot

400.000

9.

- familii de albine

familie

nu se taxează

10.

- ouă pentru consum

1.000

25.000

11.

- lapte, lapte condensat

100 litri

25.000

12.

- slănină crudă, grăsimi tehnice

tonă

4.000

13.

- subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe, membrane etc.)

tonă

5.000

14.

- untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru industria alimentară, izolat proteic alimentar, gelatină alimentară si tehnică

 

 

 

- produse lactate proaspete (iaurt, friscă etc.), lapte praf, unt, brânzeturi, cascaval, înghetată, inclusiv praf de înghetată, ingredienti si arome pentru înghetată, subproduse lactate (zer, cazeină), cheag, gogosi de mătase, condimente, lână, piei brute, pene, păr

tonă

100.000

15.

- produse apicole (ceară, polen, venin etc.)

kg

15.000

16.

- ouă de viermi de mătase

kg

150.000

17.

- produse din ouă (praf, maioneză, melanj etc.), miere de albine, membrane artificiale

tonă

150.000

18.

- peste viu, peste proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broască, carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blană, în pene)

tonă

200.000

 

- căzătură coarne, conserve si concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceutică

tonă

200.000

19.

- trofee de vânătoare si blănuri

bucată

600.000

20.

- alte produse nenominalizate

bucată, tonă, kg, hl si alte unităti de măsură

50.000

21.

- mostre până la 100 kg total

 

nu se taxează

 

- produse de uz veterinar pentru înregistrare

 

 

 

- ajutoare umanitare

 

 

 

- donatii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel

 

 

22.

Certificat de abilitare

bucată

2.500.000

23.

Certificat de înregistrare si reînregistrare medicamente, produse biologice si alte produse de uz veterinar

produs

15.000.000

24.

Acord veterinar de import

bucată

300.000

25.

Aviz veterinar pentru export:

 

nu se taxează

 

- animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului veterinar

 

 

26.

Aviz veterinar de tranzit:

- animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului veterinar

 

nu se taxează

 

NOTĂ:

Taxa pentru cantitătile exprimate în fractiuni fată de unitatea de măsură prevăzută în prezenta ordonantă se calculează proportional cu cantitatea avizată.

 

ANEXA Nr. 4

 

TAXE

pentru eliberarea avizului veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului veterinar

 

Taxele pentru eliberarea avizului veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea veterinară de functionare a acestora.

 

ANEXA Nr. 5

 

TAXE

pentru eliberarea certificatelor veterinare pentru transportul intern al animalelor, produselor de origine animală, furajelor si altor mărfuri supuse controlului veterinar, precum si a certificatelor de sănătate pentru export animale si certificatelor veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Taxa (lei/U.M.)

 

A. Pentru intern:

 

 

1.

Certificat veterinar pentru transport animale

 

nu se taxează

2.

Certificat veterinar pentru transport ouă de viermi de mătase

 

nu se taxează

3.

Certificat veterinar pentru transport puiet de pesti fitofagi, icre embrionate si puiet de peste sau peste destinat repopulării

 

nu se taxează

4.

Certificat veterinar pentru transport gunoi de grajd în scopul comercializării

 

nu se taxează

5.

Certificat veterinar pentru transport cadavre, deseuri de abator

 

nu se taxează

6.

Certificat veterinar pentru transport furaje

tonă

50.000

7.

Certificat veterinar pentru transport ouă pentru incubatie

 

nu se taxează

8.

Certificat veterinar pentru transport produse de origine animală:

 

nu se taxează

 

- carne toate speciile, inclusiv vânat împuscat destinat consumului public

 

 

 

- slănină, seu, subproduse comestibile: organe, intestine, stomacuri

 

 

 

- grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coarne, unghii, copite

 

 

 

- alte produse de origine animală nenominalizate

 

 

 

- produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne, alte produse din carne)

 

 

 

- lapte lichid si lapte condensat

 

 

 

- produse lactate proaspete

 

 

 

- brânzeturi, unt, înghetată, lapte praf, praf de înghetată, cazeină

 

 

 

- alte produse din lapte nenominalizate

 

 

 

- peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste sărat, peste afumat

 

 

 

- conserve, semiconserve peste

 

 

 

- icre de sturion

 

 

 

- icre tarama

 

 

 

- alte produse din peste nenominalizate

 

 

 

- miere de albine

 

 

 

- produse apicole (ceară albine, lăptisor de matcă, polen etc.)

 

 

 

- alte produse apicole nenominalizate

 

 

 

- ouă pentru consum

 

 

 

- produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză)

 

 

 

- alte produse din ouă nenominalizate

 

 

9.

Certificat veterinar de sănătate animală pentru intern

 

nu se taxează

 

B. Pentru export:

 

 

10.

Certificat veterinar pentru sănătate pentru export animale si certificat de transport international

 

nu se taxează

11.

Certificat veterinar pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală, cu exceptia trofeelor

 

nu se taxează

12.

Certificat veterinar de sănătate pentru export trofee:

 

 

 

- ursi, cerbi

trofeu

3.000.000

 

- capre negre

trofeu

2.000.000

 

- mistreti, căpriori, cerb

trofeu

1.000.000

 

- alte animale sălbatice (lup, vulpe, pisică sălbatică, viezure, jder etc.)

trofeu

1.000.000

 

- blănuri bucată

 

1.000.000

 

- coarne cerbi, colti mistret

trofeu

500.000

 

- cocosi de munte

trofeu

250.000

 

- iepuri, fazani, rate, gâste sălbatice, potârnichi

trofeu

100.000

 

- alte păsări sălbatice (prepelite, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.)

trofeu

50.000

 

NOTĂ:

Taxa pentru cantitătile exprimate în fractiuni fată de unitatea de măsură prevăzută în prezenta lege se calculează proportional cu cantitatea avizată.