MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 588         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

887. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

888. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale

 

889. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

115. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NEGOIU VICTORIA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. I. - Contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 480/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

- Litera a) a alineatului (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“a) aplicarea unei cote a majorărilor de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;”

Art. II. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si părtile din contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale au obligatia să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 887.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 187/2001 privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 21 septembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul ANRGN, precum si părtile din contractele de transport al gazelor naturale au obligatia să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 iulie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 888.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT - CADRU

de transport al gazelor naturale

nr. ............. din anul .............. luna .............. ziua ....................

 

I. Părtile contractante

Societatea Comercială ...................................................., cu sediul în ..............................., str. .................................... nr. .........., judetul/sectorul .........., cod postal .............., telefon ........................, fax ................................, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. ................, cod unic de înregistrare ......................, având contul nr. ................., deschis la ......................., reprezentată legal prin ................., în calitate de prestator al serviciilor de transport al gazelor naturale, titular al licentei de transport al gazelor naturale, denumită în cele de urmează transportator, pe de o parte,

si

Societatea Comercială ...................................................., cu sediul în ............................................., str. ...................... nr. ................, judetul/sectorul ............, cod postal .............., telefon .............................., fax ..........................., înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. ................., cod unic de înregistrare .............., având contul nr. ..........., deschis la ................, reprezentată legal prin ..............., în calitate de beneficiar al serviciilor de transport, denumită în cele de urmează beneficiar, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului contract.

II. Terminologie

Art. 1. - (1) Termenii utilizati în prezentul contract sunt prevăzuti în anexa nr. 1 si în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN.

(2) Lista cuprinzând abrevierile este prevăzută în anexa nr. 2.

III. Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport, desemnând ansamblul de activităti si operatiuni desfăsurate de transportator pentru sau în legătură cu rezervarea capacitătii de transport si transportul prin SNT al unor cantităti determinate de gaze naturale, asigurate în acest scop de beneficiar pe perioada de valabilitate a prezentului contract.

(2) Rezervarea capacitătii în SNT se realizează pentru o perioadă corespunzătoare duratei de valabilitate a prezentului contract. Capacitatea rezervată este de ................. mii m3 pentru fiecare oră a perioadei de valabilitate a prezentului contract si se stabileste de comun acord cu transportatorul, la solicitarea beneficiarului.

(3) Cantitatea de gaze naturale transportată conform programului de transport prevăzut în anexa nr. 3 va fi asigurată de beneficiar în punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT, potrivit programului convenit de părti, cu respectarea prevederilor RPFD al SNT, precum si în conditiile de calitate cuprinse în Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN, denumit în cele ce urmează acord tehnic, prevăzut în anexa nr. 6.

(4) Transportul cantitătii de gaze naturale se realizează de la punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT până la punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT, în conditiile prevăzute în prezentul contract.

IV. Durata contractului

Art. 3. - (1) Prezentul contract se încheie pentru intervalul 1 iulie... - 30 iunie... .

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul se poate încheia pentru o perioadă determinată, în intervalul prevăzut la alin. (1), în una dintre următoarele situatii:

a) beneficiarul contractului preia prin cesiune, în tot sau în parte, drepturile si obligatiile decurgând din rezervarea de capacitate, de la un utilizator al SNT cu contract de transport al gazelor naturale în derulare;

b) beneficiarul contractului este titular de licentă în sectorul gazelor naturale sau consumator eligibil, calitate dobândită ulterior datei de 1 iulie, si în SNT există capacitate operatională necontractată.

V. Predarea/preluarea comercială a gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale

Art. 4. - (1) Transportatorul va prelua gazele naturale contractate, în punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT, în conditiile de calitate si de cantitate, precum si în limitele minime/maxime de presiune convenite prin prezentul contract.

(2) Cantitatea de gaze naturale preluată de transportator în conditiile prevăzute la alin. (1) va fi livrată beneficiarului în punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT, conform anexei nr. 4, în conditiile de calitate si cantitate, precum si în limitele minime/maxime de presiune convenite prin prezentul contract.

Art. 5. - Calitatea gazelor naturale va fi atestată lunar, pe baza buletinelor de analiză a probelor prelevate în punctele de predare/preluare comercială. La solicitarea justificată a uneia dintre părti se vor efectua analize ori de câte ori este necesar, conform prevederilor acordului tehnic.

Art. 6. - (1) Măsurarea cantitătilor de gaze naturale se face continuu, în punctele de predare/preluare comercială, cu ajutorul contoarelor/sistemelor si al echipamentelor de măsurare care îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările metrologice si de standardele în vigoare.

Determinarea cantitătilor de gaze naturale în punctele de predare/preluare comercială se face zilnic, conform prevederilor acordului tehnic.

(2) Măsurarea si determinarea cantitătilor de gaze naturale pot fi contestate de părti; în acest caz se va proceda în conformitate cu prevederile acordului tehnic.

Art. 7. - Cantitătile de gaze naturale predate/preluate de transportator se consemnează în procese-verbale încheiate lunar de părti, în conformitate cu prevederile acordului tehnic, după cum urmează:

a) în termen de 3 zile calendaristice de la finele lunii de livrare se vor încheia procese-verbale în punctele de predare/preluare comercială la intrarea în SNT, respectiv în punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT;

b) în termen de 5 zile calendaristice de la finele lunii de livrare se va încheia procesul-verbal final.

VI. Tariful de transport; modalităti si conditii de plată

Art. 8. - Beneficiarul va plăti transportatorului contravaloarea serviciilor de transport prestate, calculată în baza tarifului de transport prevăzut în anexa nr. 5 si stabilit în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 9. - (1) Facturarea lunară a contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale prestate se realizează în baza capacitătii rezervate în SNT, a numărului de ore din fiecare lună si a cantitătilor de gaze naturale predate/preluate de transportator, care sunt consemnate în procesele-verbale întocmite la punctele de predare/preluare comercială.

(2) Modalitatea, instrumentele de plată, precum si desemnarea băncilor agreate pentru derularea operatiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(3) Plata contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către transportator. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(4) În cazul în care plata se realizează prin intermediul băncilor agreate de părti, obligatia în cauză este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul transportatorului.

VII. Drepturile si obligatiile transportatorului

Art. 10. - Transportatorul are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale prestate;

b) să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, cu preavizare conform prevederilor RPFD al SNT, în cazul neîndeplinirii la termenele si în conditiile stipulate prin prezentul contract a obligatiilor de plată;

c) să limiteze efectuarea transportului gazelor naturale la nivelul capacitătii rezervate, în situatia în care, fără acordul transportatorului, cantitătile de gaze naturale ce urmează a fi predate în/preluate din SNT necesită o capacitate de transport mai mare decât capacitatea rezervată prin contract;

d) să limiteze sau să întrerupă transportul gazelor naturale, cu preavizare conform prevederilor RPFD al SNT, în scopul remedierii avariilor apărute în sistemul de transport, reluarea acestuia urmând să se facă imediat după înlăturarea cauzelor întreruperii;

e) să initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstantelor care au stat la baza încheierii acestuia.

Art. 11. - Transportatorul are următoarele obligatii:

a) să factureze lunar beneficiarului contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale prestate;

b) să permită accesul beneficiarului la SNT, în punctele de predare/preluare comercială prevăzute în contract, în conformitate cu prevederile RPFD al SNT si ale acordului tehnic;

c) să mentină la dispozitia beneficiarului capacitatea rezervată conform prezentului contract;

d) să preia gazele naturale în conditiile de calitate si cantitate prevăzute în contract, la punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT, să le transporte si să le livreze beneficiarului în punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT, la nivelurile si în conditiile de calitate prevăzute în contract;

e) să anunte beneficiarul despre eventualele întreruperi în efectuarea transportului gazelor naturale în situatiile prevăzute la art. 10 lit. b) si d);

f) să reia programul de transport al gazelor naturale cu respectarea prevederilor RPFD al SNT, după expirarea unui termen de... zile calendaristice de la întreruperea prestării serviciului de transport în conditiile art. 10 lit. b);

g) să preia riscurile legate de transportul gazelor naturale prin SNT si de livrarea gazelor naturale în punctele de predare/preluare comercială, la calitatea si cantitatea prevăzute în contract;

h) să asigure functionarea corespunzătoare a sistemelor si a echipamentelor de măsurare în punctele de predare/preluare comercială, conform prevederilor acordului tehnic;

i) să livreze continuu cantitătile de gaze naturale prevăzute în programul de transport, în punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT;

j) să notifice beneficiarului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza întocmirii prezentului contract, cu respectarea prevederilor RPFD al SNT;

k) să nu refuze sau să întârzie nejustificat acordarea consimtământului scris referitor la cesionarea drepturilor si obligatiilor beneficiarului, decurgând din rezervarea de capacitate.

VIII. Drepturile si obligatiile beneficiarului

Art. 12. - Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) de a avea acces la SNT, în punctele de predare/preluare comercială prevăzute în contract, în conformitate cu prevederile RPFD al SNT si ale acordului tehnic;

b) să solicite transportatorului daune-interese, în cazul limitării sau al întreruperii nejustificate a transportului gazelor naturale;

c) să solicite transportatorului executarea de manevre tehnice ce fac posibilă compensarea cantitătilor de gaze naturale, prin preluări din alte puncte de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT, în situatia în care la un anumit punct de predare/preluare comercială conditiile de preluare se deteriorează;

d) să solicite transportatorului revenirea la parametrii tehnologici prevăzuti în contract, în situatia în care conditiile de livrare a gazelor naturale în punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT se modifică;

e) să conteste cantitătile de gaze naturale livrate de transportator în punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT;

f) să solicite transportatorului modificarea si completarea prezentului contract în cazul modificării circumstantelor care au stat la baza încheierii acestuia;

g) să cesioneze drepturile si obligatiile decurgând din rezervarea de capacitate, cu acordul transportatorului.

Art. 13. - Beneficiarul are următoarele obligatii:

a) să plătească integral si la termen facturile emise de transportator;

b) să asigure cantitătile de gaze naturale convenite între părti, în punctele de predare/preluare comercială de la intrarea în SNT, prevăzute în prezentul contract, în limita capacitătii rezervate, corespunzător programului de transport prevăzut în anexa nr. 3;

c) să comunice transportatorului cantitatea de gaze naturale pentru fiecare punct de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT, conform prezentului contract;

d) să preia cantitatea de gaze naturale transportată la punctele de predare/preluare comercială de la iesirea din SNT, prevăzute în prezentul contract;

e) să notifice transportatorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza întocmirii prezentului contract, cu respectarea prevederilor RPFD al SNT.

IX. Garantii

Art. 14. - (1) La data încheierii prezentului contract părtile sunt obligate să îsi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente financiare de garantare a propriilor obligatii, convenite de către acestea.

(2) Garantia prevăzută la alin. (1) este destinată îndeplinirii obligatiilor contractuale ale părtilor, la adăpostul unor evenimente viitoare neprevăzute care ar putea să îl aducă pe transportator/beneficiar în incapacitatea de a-si îndeplini obligatiile contractuale.

(3) În cazul executării garantiei constituite în conditiile alin. (1), partea în cauză este obligată să reconstituie garantia depusă în termen de ... zile calendaristice de la executare.

Art. 15. - Dacă părtile constituie garantii reale (gaj, ipotecă de prim rang), contractele de garantie vor fi perfectate o dată cu semnarea prezentului contract.

X. Conditii de desfăsurare a serviciului de transport al gazelor naturale

Art. 16. - (1) Cantitătile de gaze naturale care urmează să fie transportate lunar la cererea beneficiarului, în limita capacitătii rezervate, vor fi notificate transportatorului pentru fiecare punct de predare/preluare

comercială, cu respectarea termenelor prevăzute în RPFD al SNT.

(2) În cazul în care beneficiarul nu înaintează notificarea în termen, cantitatea prevăzută în programul din contract va fi considerată valabilă.

Art. 17. - (1) Transportatorul va notifica observatiile la programul de transport cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de începerea lunii de livrare, cu argumentatia de rigoare. În acest sens părtile vor conveni asupra unor eventuale modificări în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării.

(2) În cazul în care transportatorul nu înaintează observatiile în termenul prevăzut la alin. (1), programul de transport notificat de beneficiar va fi considerat acceptat de transportator.

Art. 18. - (1) În cazuri justificate beneficiarul poate solicita modificarea programului de transport, cu respectarea termenelor prevăzute în RPFD al SNT;

modificările vor fi convenite împreună cu transportatorul în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării.

(2) Beneficiarul poate depăsi capacitatea rezervată în limita a 5% din aceasta, cu acordul prealabil al transportatorului, în functie de regimul tehnologic optim admis pentru conducte, fără a plăti un tarif suplimentar.

(3) Orice depăsire a capacitătii rezervate, cu acordul prealabil al transportatorului, peste limita prevăzută la alin. (2) atrage perceperea unui tarif suplimentar, prin majorarea componentei de rezervare a capacitătii cu 100%, aplicat la depăsirea de capacitate rezervată.

Art. 19. - Părtile sunt obligate să îsi notifice situatiile care ar putea cauza o întrerupere temporară sau o limitare a preluării, transportului ori livrării cantitătilor de gaze naturale cu minimum 3 zile lucrătoare înaintea producerii acestora, inclusiv în cazul efectuării lucrărilor de întretinere si reparatii periodice.

XI. Clauza de confidentialitate

Art. 20. - (1) Părtile sunt obligate ca pe perioada valabilitătii prezentului contract să păstreze confidentialitatea datelor, a documentelor si a informatiilor obtinute în baza acestuia.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente si informatii:

a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părti contractante;

b) cele care la data dezvăluirii sunt de circulatie publică;

c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligatii legale de informare.

XII. Răspunderea contractuală

Art. 21. - (1) În situatia în care transportatorul nu îsi îndeplineste din culpă obligatia de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale, conform programului convenit prin prezentul contract, atât din punct de vedere al parametrilor tehnologici, cât si al calitătii gazelor naturale, precum si orice alte obligatii stabilite prin prezentul contract, beneficiarul este îndrituit să solicite si să primească daune-interese, corespunzător prejudiciului cauzat.

(2) Neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale, prevăzută la art. 9 alin. (3), atrage:

a) aplicarea unei cote a majorărilor de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preavizare conform prevederilor RPFD al SNT, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

c) întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preavizare conform prevederilor RPFD al SNT, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

(3) Pentru obligatiile contractuale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), beneficiarul va plăti transportatorului daune-interese, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

XIII. Încetarea contractului

Art. 22. - (1) Prezentul contract încetează:

a) la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;

b) prin acordul părtilor;

c) prin denuntare unilaterală.

(2) Părtile sunt îndreptătite să procedeze la denuntarea unilaterală a contractului în următoarele situatii:

a) neexecutarea de către una dintre părti a obligatiilor contractuale;

b) declansarea procedurii falimentului uneia dintre părti;

c) dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării intentiei de amendare a prezentului contract părtile nu ajung la o întelegere comună în legătură cu modificarea si/sau completarea acestuia.

Art. 23. - Intentia de denuntare unilaterală a contractului trebuie notificată celeilalte părti în termen de ... zile calendaristice de la data exigibilitătii obligatiei neîndeplinite.

Art. 24. - Încetarea valabilitătii prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor contractuale, decurgând din executarea acestuia până la data încetării.

XIV. Notificări

Art. 25. - (1) Părtile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îsi notifice reciproc, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnării acestuia.

(2) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstante, dacă prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.

(3) În cazul în care notificarea se face prin postă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire.

XV. Forta majoră

Art. 26. - (1) Cazul de fortă majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Partea care invocă un caz de fortă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părti în termen de 48 de ore de la încetarea evenimentului si să remită documentele justificative în termen de 5 zile calendaristice de la aceeasi dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării consecintelor produse de un asemenea caz.

(3) Cazurile de fortă majoră vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

(4) În cazul în care forta majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice, părtile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XVI. Legislatia aplicabilă; solutionarea litigiilor

Art. 27. - Prevederile prezentului contract se supun legislatiei române în vigoare.

Art. 28. - (1) Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar litigiile vor fi deduse spre solutionare instantelor judecătoresti competente ori vor fi supuse arbitrajului.

XVII. Cesiune

Art. 29. - (1) Nici una dintre părti nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau în parte, drepturile si obligatiile sale corelative decurgând din contract, decât cu acordul scris si prealabil al celeilalte părti.

(2) Notificarea intentiei de cesionare se înaintează celeilalte părti contractante cu cel putin ... zile calendaristice înaintea datei cedării sau transferului.

(3) Partea notificată are obligatia de a răspunde în termen de maximum ... zile calendaristice de la înregistrarea notificării.

(4) În situatia în care partea notificată nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (3), părtile convin că cesionarea este/nu este acceptată.

XVIII. Alte clauze

Art. 30. - .....................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

XIX. Clauze finale

Art. 31. - În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părtile se obligă să comunice, în termen de maximum ... zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.

Art. 32. - Dispozitiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementări în vigoare.

Art. 33. - Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe baza încheierii de acte aditionale, cu acordul ambelor părti.

Art. 34. - Anexa nr. 1 “Definirea unor termeni”, anexa nr. 2 “Lista cuprinzând abrevierile, anexa nr. 3 “Programul de transport - Intrarea în SNT”, anexa nr. 4 “Programul de transport - Iesirea din SNT”, anexa nr. 5 “Tariful pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale” si anexa nr. 6*) “Acordul tehnic” fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. - Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..., în două exemplare egal autentice sau cu aceeasi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

 

Transportator

Reprezentant legal,

...............................

Beneficiar

Reprezentant legal,

...............................

Vizat

Oficiul juridic

Vizat

Oficiul juridic

 

 

NOTĂ:

Prezentul contract-cadru se poate modifica si/sau completa cu prevederi specifice, potrivit întelegerii părtilor, cu conditia ca acestea să nu fie neconforme cu obligatiile părtilor, în calitate de titulari de licente, si contrare prevederilor legale în vigoare si prezentului contract-cadru.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

DEFINIREA UNOR TERMENI

 

ANRGN - institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, ce elaborează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si de protectie a consumatorilor si a mediului.

Beneficiar - persoană juridică română sau străină titulară a licentei de furnizare/licentei de distributie/licentei de înmagazinare sau care are calitatea de consumator eligibil, precum si persoana juridică străină care are dreptul de acces la SNT.

Cantitate contractată - cantitatea de gaze naturale stabilită prin contract, exprimată în m3.

Cantitate orară/zilnică/lunară contractată - cantitatea de gaze naturale stabilită prin contract, exprimată în m3, cu referire la fiecare oră/zi/lună calendaristică cuprinsă în perioada din contract.

Capacitate operatională - capacitatea de transport a SNT luată în considerare la fundamentarea tarifului pentru prestarea serviciilor de transport, aplicabil în perioada de valabilitate a contractului de transport.

Capacitate rezervată - capacitatea pe care transportatorul se obligă să o tină la dispozitie beneficiarului, în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, stabilită în functie de cantitatea maximă solicitată de beneficiar si acceptată de transportator pentru a fi vehiculată prin SNT într-o oră, exprimată în mii m3/h.

Modificare de circumstante - schimbarea conditiilor tehnice, comerciale, economico-financiare si legale care au fost avute în vedere la data semnării contractului.

Punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale - ansamblul instalatiilor care asigură măsurarea gazelor naturale din punctul în care gazele naturale trec din proprietatea/custodia furnizorului/transportatorului în cea a operatorului de distributie/înmagazinare sau a consumatorului.

Tarif de transport - tariful aferent prestării de către transportator a serviciilor de transport al gazelor naturale.

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

LISTA

cuprinzând abrevierile

 

ANRGN - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

RPFD - Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

SNT - Sistemul national de transport al gazelor naturale.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

PROGRAMUL DE TRANSPORT

- Intrarea în SNT –

 

Perioada de livrare

(lună/trimestru/an)

Puncte

de predare/preluare

de la intrarea în SNT

Presiunea

minimă/maximă

(bar)

Cantitatea totală

(mii m3/perioadă)

Media zilnică

(mii m3/zi)

Observatii

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

PROGRAMUL DE TRANSPORT

- Iesirea din SNT –

 

Perioada de livrare

(lună/trimestru/an)

Puncte

de predare/preluare

de la intrarea în SNT

Presiunea

minimă/maximă

(bar)

Cantitatea totală

(mii m3/perioadă)

Media zilnică

(mii m3/zi)

Observatii

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

TARIFUL

pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale

 

ANEXA Nr. 6

la contractul-cadru

ACORD TEHNIC

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. I. - Contractul-cadru de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 533/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Facturarea contravalorii serviciului de distributie a gazelor naturale se realizează pe baza cantitătilor de gaze naturale livrate la locul de consum prevăzut în prezentul contract.

(2) Modalitatea, instrumentele de plată, precum si desemnarea băncilor agreate pentru derularea operatiunilor bancare sunt stabilite de comun acord, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(3) Plata contravalorii serviciului de distributie a gazelor naturale se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către distribuitor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(4) În cazul în care plata se realizează prin intermediul băncilor agreate de părti, obligatia în cauză este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul distribuitorului.”

2. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(2) Neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzută la art. 8 alin. (3), atrage:

a) aplicarea unei cote a majorărilor de întârziere egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea prestării serviciului de distributie a gazelor naturale, cu preavizare de ... zile calendaristice, începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

c) întreruperea prestării serviciului de distributie a gazelor naturale, cu preavizare de ... zile calendaristice, începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

d) distribuitorul este obligat, în termen de maximum ... ore, să asigure reluarea prestării serviciului de distributie a gazelor naturale, în situatia în care beneficiarul îsi achită integral obligatiile de plată si face dovada acesteia.”

3. Alineatul (2) al articolului 27 se abrogă.

4. Alineatul (3) al articolului 27 devine alineatul (2).

Art. II. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si părtile din contractele de distributie a gazelor naturale au obligatia să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 889.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NEGOIU VICTORIA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NEGOIU VICTORIA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0131 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit NEGOIU VICTORIA, cu sediul in Victoria, Str. P-ta Parcului, Bl. 5, Ap. 2, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/1393/1998, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit NEGOIU VICTORIA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit NEGOIU VICTORIA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Fagarasul Fagaras. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 115.