MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 589         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

281. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

490. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

913. - Hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

935. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea abilitării Ministerului Apărării Nationale de a încheia o tranzactie judiciară

 

938. - Hotărâre privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

106. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL ZĂRNESTI

 

107. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA

 

108. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CRĂITA CRIHALMA

 

109. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL SINCA VECHE

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreti si traducători pentru efectuarea traducerilor în si din limbi străine.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Autorizarea ca interpret si/sau traducător, care poate efectua traduceri pentru organele prevăzute la art. 1, se dobândeste, la cerere, de persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este cetătean român sau cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

b) are capacitate deplină de exercitiu;

c) posedă diplomă de licentă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducător din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea si din limba străină în limba română;

d) este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducător pentru specialitatea stiinte juridice;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) nu are antecedente penale si se bucură de reputatie profesională si socială.”

3. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Străinul, cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, poate desfăsura activitatea de interpret si/sau traducător pentru organele prevăzute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Străinul, cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, stabilit în România, exercită profesia de interpret si/sau traducător ca si cetătenii români, putând dovedi îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 lit. b)-f) si cu documente emise/eliberate de autoritătile competente din statul membru de origine sau de provenientă.

(3) Procedura autorizării nu se aplică străinului, cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, stabilit în România, care este atestat ca interpret si/sau traducător în specialitatea stiinte juridice de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenientă.

(4) Pentru exercitarea profesiei nu este necesară dovedirea cunoasterii limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, al cărui cetătean este străinul.

(5) În cazul prestării temporare, pe teritoriul României, a activitătilor specifice profesiei de interpret si/sau traducător autorizat în specialitatea stiinte juridice, străinul cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de provenientă în care este stabilit, este exceptat de la cerintele de atestare si autorizare prevăzute la art. 2.

(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Justitiei recunoaste certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret si/sau traducător autorizat în specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European de origine sau de provenientă.

(7) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozitiile legii-cadru privind recunoasterea reciprocă a calificărilor profesionale.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducător, dobândită în conditiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri:

a) la cerere;

b) dacă cel în cauză nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la art. 3;

c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni;

d) pentru incapacitate profesională, sesizată în scris de beneficiar;

e) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate;

f) prin deces.

(2) Existenta cazurilor prevăzute la alin. (1) se verifică de Ministerul Justitiei, se constată prin ordin al ministrului justitiei si se comunică persoanei în cauză, cu exceptia situatiei prevăzute la lit. f).”

5. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Interpretii si/sau traducătorii autorizati în conditiile prezentei legi sunt obligati să solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizării, luarea în evidentă la curtea de apel în circumscriptia căreia îsi desfăsoară activitatea.

(2) În cazul în care interpretii si/sau traducătorii îsi schimbă numele, domiciliul sau resedinta, au obligatia să aducă la cunostintă această situatie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justitiei si curtii de apel unde sunt luati în evidentă.

(3) Până la data îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2), interpretii si/sau traducătorii nu pot desfăsura activitatea reglementată de prezenta lege.

(4) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, pentru a presta activitate de interpret si/sau de traducător în conditiile prezentei legi, vor fi luati în evidentă, la cerere, de Ministerul Justitiei si curtea de apel în circumscriptia căreia îsi desfăsoară activitatea.”

Art. II. - (1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, interpretii si/sau traducătorii vor fi reautorizati la cerere.

(2) Până la data reautorizării interpretii si/sau traducătorii pot desfăsura activitatea în continuare, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 178/1997, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2004.

Nr. 281.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 490.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă taxele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru pozitiile C si D din anexa nr. 1 se aplică taxe suplimentare pentru operatiunile de înregistrare în registrul comertului, după cum urmează:

a) 30% din taxe, pentru solutionarea cererii în termen de maximum 6 zile, pentru nr. crt. 1-3 ale pozitiei C;

b) 50% din taxe, pentru solutionarea cererii în termen de maximum 48 de ore, pentru nr. crt. 1-4 ale pozitiei D.

(3) Pentru constituirea fondului de lichidare, prevăzut la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la cuantumurile taxelor prevăzute la pozitiile A, B si C din anexa nr. 1 se adaugă o cotă de 10%.

(4) Fondurile prevăzute la alin. (3) se încasează prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si se virează de către Oficiul National al Registrului Comertului în conturile deschise în acest scop de către tribunale.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea, de către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului, de informatii privind date înregistrate în registrul comertului computerizat, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru nr. crt. 1-7 din anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare, după cum urmează:

a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii în termen de 48 de ore de la data înregistrării solicitării;

b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii în termen de 5 zile de la data înregistrării.

Art. 3. - Informatiile prevăzute în anexa nr. 2 pot fi eliberate autoritătilor si institutiilor publice fără plata tarifelor numai în temeiul unor prevederi legale exprese.

Art. 4. - Se aprobă tarifele pentru operatiunile efectuate de biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii - postă, fax, e-mail, suport magnetic -, traducerea informatiilor pentru solicitanti străini, tehnoredactarea cererilor si declaratiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comertului, altele decât cererile de înregistrare si functionare, si altele asemenea se vor stabili unitar, prin ordin al ministrului justitiei, pe bază de calculatie de pret.

Art. 6. - În cazul neprestării serviciului ca urmare a formulării unei cereri exprese de renuntare de către solicitant, se restituie 90% din taxele si tarifele achitate la oficiul registrului comertului.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2002 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si a tarifelor pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 913.

 

ANEXA Nr. 1

 

TAXELE

pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Nr.

crt.

Denumirea operatiunii

Taxa

- lei -

0

1

2

 

A. Operatiuni pentru persoane fizice si asociatii familiale:

 

1.

Verificare denumire firmă si rezervare

100.000

2.

Înregistrarea în registrul comertului a autorizatiei

300.000

3.

Modificarea uneia sau mai multor înregistrări

100.000

 

B. Consultare baze de date:

 

1.

Verificare disponibilitate o denumire firmă (cu listare)

100.000

2.

Verificare unicitate un sediu/asociat unic (cu listare)

100.000

 

C. Înregistrare în registrul comertului:

 

1.

Înmatriculare persoane juridice:

- S.N.C., S.C.S., S.R.L., S.A., G.I.E., R.A., S.N., C.N., O.C.;

- sucursale;

- urmare a schimbării sediului social în alt judet (taxa se încasează la oficiul registrului

- comertului de pe lângă tribunalul de unde se schimbă sediul social);

- schimbare formă juridică

1.200.000

2.

Înregistrare în registrul comertului a:*)

- unui element al actului constitutiv, precum si a altor date care, potrivit legii, se

- mentionează sau se înregistrează în registrul comertului

- rezervării denumirii firmei

- rezervării emblemei

300.000/element

3.

Preschimbare a certificatului de înregistrare în mod curent, ca urmare a unor modificări

100.000

4.

Depunere situatii financiare anuale sau la lichidare

100.000

 

D. Eliberare documente din registrul comertului:

 

1.

Extras de registru

300.000

2.

Certificat constatator

300.000

3.

Copii certificate

40.000+2.000/

pagină certificată

4.

Duplicat:

- certificat înregistrare

- anexă

100.000

 

E. Comision pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului:

100.000

1.

Obtinere cod unic de înregistrare (C.U.I.); transmitere spre publicare în Monitorul Oficial al României a actelor prevăzute de lege; obtinere cazier fiscal si altele asemenea, potrivit legii

 

 


*) Elementele actului constitutiv, precum si alte date care, potrivit legii, se mentionează sau se înregistrează în registrul comertului:

1. Elementele supuse înregistrării în registrul comertului computerizat:

·        denumire;

·        emblemă;

·        sediu social, inclusiv schimbarea datorată modificării administrative a denumirii arterei de circulatie/numărului postal;

·        obiect de activitate;

·        durata de functionare;

·        suspendare/reluare activitate;

·        asociati;

·        administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanti legali, lichidatori etc.);

·        cenzori/auditori persoane fizice sau juridice;

·        capital social;

·        sediu secundar;

·        dizolvare;

·        fuziune/divizare;

·        radiere înmatriculări;

·        erori materiale generate de solicitant;

·        alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative în vigoare.

2. Depunere spre mentionare în registrul comertului a:

·        hotărârilor adunării generale a actionarilor/asociatilor;

·        hotărârilor pronuntate de instantele judecătoresti, la cerere;

·        recursurilor si/sau opozitiilor formulate;

·        prospectului de emisiune de actiuni;

·        proiectului de fuziune/divizare;

·        cererilor de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

·        dobândirii de către societate a unui bun de la un fondator sau actionar;

·        registrelor societătilor pe actiuni sau în comandită pe actiuni;

·        registrului independent al actionarilor;

·        prelungirii valabilitătii sediului firmei sau a sediilor secundare;

·        cererilor de renuntare la solutionare/repunere pe rol;

·        specimenului de semnătură;

·        certificatelor de garantie legală pentru administratori si cenzori;

·        dovezii vărsământului de capital social;

·        oricărui alt act prevăzut de lege, depus ulterior înregistrării în registrul comertului.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

pentru eliberarea informatiilor înregistrate în registrul comertului computerizat

 

Nr.

crt.

Categorii de informatii

Tariful

- lei -

1.

Informatii despre o firmă:

a) informatii de identificare (denumirea, forma juridică, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comertului, sediul social)

30.000

 

b) alte informatii:

b) - durata de functionare declarată

b) - activitatea principală

b) - activitătile secundare pentru fiecare dintre informatiile enumerate

b) - capitalul social

b) - activităti autorizate

8.500

 

c) informatii cu număr variabil de aparitii:

b) - asociatii/actionari

b) - administratori/cenzori/împuterniciti pentru fiecare informatie

b) - sucursale/subunităti/alte sedii secundare distinctă extrasă

8.500

2.

Informatii despre o persoană fizică sau juridică asociat/actionar/administrator/cenzor în firmele înregistrate în registrul comertului

30.000

(datele de identificare)

pentru o firmă + 8.500

pentru fiecare calitate

detinută în firmă

3. *)

Date de identificare despre serii de firme grupate pe diferite criterii:

- aria geografică

- localitate/sector/stradă

- domeniu/obiect de activitate

- capital social subscris

- alte criterii

70.000 + 30.000/firmă

4.

Informatii din situatiile financiare anuale depuse la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

30.000 + 8.500/ indicator

5.

Raport istoric despre o firmă (evolutia firmei de la înmatriculare până la data solicitării

raportului sau pe anumite perioade)

200.000 + 30.000/

pentru fiecare depunere

de act sau mentiune înregistrată

6.

Fisă sintetică a investitiei străine pentru o tară si o perioadă definită

300.000

7.

Informatii statistice în functie de un singur criteriu

200.000

 


*) Tarifele se reduc în functie de numărul de firme despre care se solicită informatii:

- între 101-500 de firme - reducere 10%;

- între 501-1.000 de firme - reducere 20%;

- între 1.001-10.000 de firme - reducere 30%;

- peste 10.000 de firme - reducere 50%.

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFELE

pentru operatiunile efectuate de biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Nr.

crt.

Denumirea operatiunii

Tariful

- lei -

1.

Anexa continând sediile si/sau activitătile autorizate

300.000

2.

Comunicarea în scris, către solicitant, a răspunsului motivat,

în cazul neeliberării unei autorizatii

50.000

(inclusiv taxe postale)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea abilitării Ministerului Apărării Nationale de a încheia o tranzactie judiciară

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. (1) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea suprafetelor de teren, identificate potrivit anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, din domeniul public în domeniul privat al statului.

Art. 2. - (1) Se abilitează Ministerul Apărării Nationale să încheie o tranzactie judiciară în Dosarul civil nr. 1.869/2003 al Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civilă.

(2) Obiectul tranzactiei prevăzute la alin. (1) îl constituie preluarea unei suprafete de teren de 4.012 m2 si cedarea a două suprafete de teren de 3.125,43 m2, respectiv 886,57 m2, identificate potrivit anexelor nr. 1 si 2.

Art. 3. - (1) După pronuntarea hotărârii de expedient, suprafata de teren preluată de Ministerul Apărării Nationale trece în domeniul public al statului.

(2) Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele de evidentă cantitativ-valorică si din inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 935.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul tranzactiei judiciare în Dosarul civil nr. 1.869/2003 al Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civilă

 

Locul unde sunt situate imobilele

care fac obiectul schimbului

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

Satul Săftica, comuna Balotesti,

km 24 + 300 pe DN 1, judetul Ilfov

Imobil 2992 (partial)

Cod 8.29.09.

Nr. M.F. 103.612

Suprafata terenului care se preia = 4.012 m2

Suprafata totală a terenului care se cedează = 4.012 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează conditiile de înfiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a societătilor comerciale care urmează să îsi desfăsoare activitatea ca agent de muncă temporară.

Art. 2. - (1) Potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pot angaja persoane în scopul efectuării unor misiuni de muncă temporară în folosul si la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 87 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, numai societătile comerciale autorizate.

(2) Salariatul temporar este persoana care îndeplineste conditiile de angajare prevăzute în Legea nr. 53/2003, încadrată la un angajator agent de muncă temporară, pus la dispozitie unui utilizator, pe durata solicitată, în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar.

(3) Pot fi încadrati la un angajator agent de muncă temporară si cetătenii străini sau apatrizii, cu domiciliul sau resedinta în România.

(4) Un utilizator poate apela la agenti de muncă temporară numai în conditiile si în cazurile limitativ prevăzute la art. 88 din Legea nr. 53/2003.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de înfiintare si de autorizare a agentului de muncă temporară

 

Art. 3. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agenti de muncă temporară, societătile comerciale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie constituite potrivit legii si să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect de activitate, “Selectia si plasarea fortei de muncă”;

b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurări sociale, contributiilor de asigurări pentru somaj, contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurări sociale de sănătate;

c) să nu figureze în evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementările financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiară;

d) să nu aibă aplicate sanctiuni pentru încălcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale;

e) să constituie o garantie financiară.

Art. 4. - (1) Autorizarea societătilor comerciale se face de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene sau a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul, denumite în continuare directii pentru dialog, familie si solidaritate socială.

(2) În scopul obtinerii autorizatiei de functionare, societătile comerciale depun la directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială o cerere însotită de un dosar de autorizare care trebuie să contină următoarele documente:

a) actul constitutiv sau actul aditional la actul constitutiv, după caz, în care să fie mentionat obiectul de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului, în copie legalizată;

c) cazierul fiscal;

d) certificate eliberate de institutiile competente, care să ateste îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 3 lit. b);

e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie să cuprindă mentiuni din care să rezulte că societătile comerciale nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii;

f) dovada constituirii garantiei financiare;

g) dovada achitării taxei de autorizare sau de prelungire a autorizatiei, după caz.

(3) Filialele se supun separat procedurii de autorizare.

Art. 5. - (1) Garantia financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe tară, garantate în plată, la care se adaugă contributiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(2) Garantia financiară se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi bănesti negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului individual de muncă, precum si a contributiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) La data scadentei obligatiilor prevăzute la alin. (2), agentul de muncă temporară este obligat să le execute, iar în cazul în care fondurile proprii nu acoperă aceste obligatii, se va utiliza garantia financiară constituită potrivit alin. (1).

(4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de muncă temporară nu detine fondurile necesare sau garantia nu este suficientă pentru acoperirea acestora, ele vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar sau a inspectorului de muncă.

(5) Solicitarea salariatului temporar se formulează în scris, însotită de dovada neplătii drepturilor salariale.

(6) Dovada neplătii drepturilor salariale se poate face prin orice mijloc de probă, respectiv prin copie a statului de plată, extras de cont etc.

(7) Agentul de muncă temporară este obligat să mentină suma reprezentând garantia financiară la nivelul prevăzut la alin. (1), prin completarea acesteia în termen de 5 zile de la data micsorării acesteia.

Art. 6. - (1) Taxa de autorizare sau de prelungire a autorizatiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. g) se stabileste potrivit legii.

(2) Taxa de autorizare sau de prelungire a autorizatiei constituie venit la bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Pe baza documentatiei prevăzute la art. 4 alin. (2), directia pentru dialog, familie si solidaritate socială va evalua îndeplinirea conditiilor de autorizare si va solutiona cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(2) În situatia în care se constată că documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor prevăzute la art. 4 alin. (2), directia pentru dialog, familie si solidaritate socială procedează la respingerea motivată a cererii de autorizare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(3) În cazul respingerii dosarului de autorizare, taxa depusă initial pentru obtinerea autorizatiei nu se restituie.

Art. 8. - (1) Dacă se constată că societatea comercială îndeplineste conditiile de autorizare, directia pentru dialog, familie si solidaritate socială eliberează autorizatia de functionare în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială vor transmite Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie a autorizatiei de functionare.

(3) Modelul autorizatiei de functionare este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) Pentru înregistrarea agentilor de muncă temporară autorizati, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei înfiintează Registrul national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati.

(2) Înregistrarea agentilor de muncă temporară autorizati în Registrul national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati se face la data primirii de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei a copiilor autorizatiilor de functionare.

(3) Modelul Registrului national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Lista cuprinzând agentii de muncă temporară autorizati si pe cei cărora li s-a retras sau care au depus autorizatia se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si se afisează pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 10. - (1) Societatea comercială a cărei cerere de autorizare a fost respinsă în conditiile art. 7 alin. (2) poate înainta contestatie, în termen de 30 de zile de la data comunicării respingerii cererii, la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, care are obligatia să o solutioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) Societatea comercială poate introduce actiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, în cazul în care nu primeste răspuns, de la data expirării perioadei de solutionare a contestatiei.

Art. 11. - (1) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) este valabilă 2 ani, putând fi prelungită la sfârsitul perioadei de valabilitate cu încă 2 ani.

(2) Autorizatia de functionare se acordă pe perioadă nelimitată agentilor de muncă temporară care si-au desfăsurat activitatea neîntrerupt o perioadă de 4 ani, în conditiile prezentei hotărâri.

(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare se acordă la cererea agentului de muncă temporară, depusă la directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială cu cel putin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, însotită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c)-g).

(4) Procedura de aprobare a prelungirii valabilitătii autorizatiei de functionare a agentului de muncă temporară se realizează în conditiile si la termenele prevăzute la art. 6-8.

Art. 12. - În perioada de valabilitate a autorizatiei de functionare, agentul de muncă temporară are obligatia de a comunica directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială orice modificare privind denumirea, sediul, înfiintarea de subunităti fără personalitate juridică, precum si modificarea conditiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-d), în termen de 5 zile de la data producerii acestora.

Art. 13. - (1) La încetarea activitătii, agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizatia de functionare, în termen de 5 zile, la directia pentru dialog, familie si solidaritate socială.

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), agentul de muncă temporară va duce la îndeplinire, după caz, obligatiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor si/sau detinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiintat si prin Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Functionarea agentilor de muncă temporară

 

Art. 14. - (1) Agentul de muncă temporară încheie cu salariatul un contract de muncă temporară, în scris, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 93 din Legea nr. 53/2003, după cum urmează:

a) datele de identificare a părtilor;

b) misiunea de muncă temporară pentru care a fost angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pe durata unei singure misiuni de muncă temporară;

c) tipul de activitate pentru care este angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pentru mai multe misiuni de muncă temporară;

d) identitatea si sediul utilizatorului;

e) locul executării misiunii de muncă temporară sau posibilitatea ca salariatul temporar să-si desfăsoare activitatea, succesiv, la diversi utilizatori;

f) pregătirea profesională si abilitătile salariatului temporar;

g) data de la care contractul de muncă temporară urmează să-si producă efectele;

h) durata misiunii de muncă temporară si conditiile în care aceasta poate fi prelungită;

i) conditiile concrete în care urmează să se desfăsoare munca în cadrul misiunii de muncă temporară, respectiv riscurile specifice postului;

j) concediul de odihnă la care salariatul temporar are dreptul;

k) eventuala perioadă de probă, stabilită în conditiile legii;

l) conditii de acordare a preavizului;

m) drepturile salariale si modalitătile de remunerare a salariatului temporar, precum si periodicitatea plătii;

n) durata normală a muncii;

o) informatiile necesare în cazul în care salariatul temporar urmează să-si desfăsoare activitatea în străinătate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003;

p) clauze privind încetarea raporturilor de muncă din initiativa agentului de muncă temporară, la sesizarea utilizatorului.

(2) Contractul de muncă temporară se încheie, în conditiile legii, de regulă, pe durata unei singure misiuni de muncă temporară.

(3) Contractul de muncă temporară se poate încheia si pentru mai multe misiuni de muncă temporară, fără ca durata acestuia să depăsească 18 luni.

(4) Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, între părti se încheie un act aditional la contractul de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la alin. (1).

(5) Contractul de muncă temporară încheiat pentru mai multe misiuni de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni de muncă temporară pentru care a fost încheiat.

Art. 15. - (1) Agentul de muncă temporară pune la dispozitia utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat în formă scrisă.

(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie să cuprindă, potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, următoarele:

a) motivul si scopul pentru care este necesară utilizarea unui salariat temporar;

b) termenul misiunii de muncă temporară si, dacă este cazul, posibilitatea modificării acestuia;

c) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii de muncă temporară si programul de lucru;

d) conditiile concrete de muncă;

e) echipamentele individuale de protectie si de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

f) orice alte servicii si facilităti în favoarea salariatului temporar;

g) valoarea contractului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;

h) obligatia utilizatorului de a efectua instructajul de sănătate si securitate a muncii.

(3) În cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agentul de muncă temporară poate pune în pericol viata, integritatea fizică si psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptătit să refuze misiunea de muncă temporară.

(4) Refuzul salariatului se face în formă scrisă si nu poate constitui motiv de sanctiune sau concediere.

Art. 16. - (1) Agentii de muncă temporară au obligatia de a tine evidenta contractelor de muncă temporară si de a le înregistra, în termenul prevăzut de legislatia în vigoare, la inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială sunt autorizati.

(2) Contractele de muncă temporară se înregistrează în Registrul general de evidentă a salariatilor, la rubrica “Durata contractului individual de muncă” înscriindu-se durata contractului, urmată de mentiunea “CMT”.

Art. 17. - Agentii de muncă temporară sunt obligati să mentioneze în mijloacele de promovare si informare a activitătilor desfăsurate elementele necesare care să permită identificarea lor ca agent de muncă temporară, inclusiv seria, numărul si data emiterii autorizatiei de functionare, precum si numărul de înregistrare în Registrul national de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati.

Art. 18. - (1) Autorizatia de functionare a agentului de muncă temporară se retrage în situatia în care agentul de muncă temporară se află în procedură de faliment sau de lichidare.

(2) Autorizatia de functionare a agentului de muncă temporară se retrage si în următoarele situatii:

a) au fost aplicate, în mod repetat, sanctiuni pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri;

b) agentul de muncă temporară nu respectă prevederile art. 5 alin. (6).

(3) În situatia retragerii autorizatiei de functionare, taxa de autorizare nu se restituie.

Art. 19. - (1) Autorizatia de functionare a agentilor de muncă temporară se retrage de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin directia pentru dialog, familie si solidaritate socială, la solicitarea motivată a inspectorilor de muncă sau, după caz, a altor organe de control.

(2) Retragerea autorizatiei de functionare se comunică agentului de muncă temporară, în scris, în termen de 15 zile de la data constatării de către directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a situatiilor prevăzute la art. 18, si poate fi contestată la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(3) Decizia motivată de retragere a autorizatiei de functionare se comunică Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în termen de 15 zile de la data emiterii de către directia pentru dialog, familie si solidaritate socială.

(4) Agentul de muncă temporară căruia i s-a retras autorizatia de functionare poate solicita o nouă autorizatie, în conditiile prezentei hotărâri, numai după o perioadă de un an de la data retragerii acesteia.

Art. 20. - (1) Contractele de punere la dispozitie si contractele de muncă temporară, aflate în executare în momentul retragerii autorizatiei de functionare, se derulează până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, cu respectarea dispozitiilor art. 95 din Legea nr. 53/2003, fără a prejudicia drepturile contractuale ale salariatilor temporari sau ale utilizatorilor.

(2) În această situatie, impozitul pe venit si contributiile datorate de către salariatul temporar bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, urmează să fie plătite de către utilizator, care are dreptul la actiune directă împotriva agentului de muncă temporară, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

Art. 21. - Utilizatorul salariatilor temporari are următoarele obligatii:

a) să informeze salariatii temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalitătii de sanse cu ceilalti angajati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obtinerea unui loc de muncă permanent, prin afisarea unui anunt într-un loc accesibil tuturor salariatilor care îsi desfăsoară activitatea la utilizatorul respectiv;

b) să asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariatii săi;

c) să pună la dispozitia reprezentantilor salariatilor informatiile cu privire la utilizarea salariatilor temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea fortei de muncă.

Art. 22. - (1) Utilizatorul poate încheia cu salariatul temporar un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată numai după încetarea misiunii.

(2) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă.

(3) Un astfel de contract poate fi încheiat si în perioada misiunii, cu acordul expres al agentului de muncă temporară.

Art. 23. - Numărul salariatilor temporari va fi luat în considerare la stabilirea pragului minim pentru care sunt alesi reprezentantii salariatilor, în conditiile legii, la agentul de muncă temporară.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea contraventională

 

Art. 24. - (1) Încălcarea dispozitiilor art. 5 alin. (6), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (2) si art. 17 constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.

(2) Desfăsurarea activitătilor specifice agentului de muncă temporară de către o societate comercială neautorizată constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 25. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 24 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 27. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 938.

 

ANEXA Nr. 1

 

Directia pentru

Dialog, Familie si

Solidaritate Socială

..............................

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială

..............................................

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Nr. ..................

Seria ..............

.........................

Data ................

 

Semnătura

...............................

Societatea Comercială ......................................................................................................, cu sediul

în ........................................................................................................................, înregistrată la oficiul

registrului comertului sub numărul de ordine ..............................., cod fiscal ...............................,

cod unic de înregistrare (C.U.I.) ..............................................................., se autorizează ca agent

de muncă temporară, în conditiile legii.

Semnătura

de primire

..............................

Seria .......... nr. ...........

Data .............................

Director executiv,

..........................................

(semnătura si stampila)

 

Falsificarea acestui document se pedepseste conform dispozitiilor legii penale.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL NATIONAL

de evidentă a agentilor de muncă temporară autorizati

Judetul ..............................

 

Nr.

crt.

Denumirea

Agentului

de muncă

temporară

Adresa

Codul fiscal

Codul unic

de

înregistrare

Numărul de

telefon, fax

Numărul, seria si data

eliberării autorizatiei

de functionare

Data prelungirii

autorizatiei de

functionare

Data retragerii

autorizatiei de

functionare

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL ZĂRNESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL ZĂRNESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0126 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit IZVORUL ZĂRNESTI, cu sediul in Cristian, Str. Libertatii, Nr. 3, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/957/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit 8 Martie Codlea, Bucegi Moeciu, Cetatea Rasnov, Izvorul Zarnesti, Oltus Feldioara, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit IZVORUL ZĂRNESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit 8 Martie Codlea, Bucegi Moeciu, Cetatea Rasnov, Izvorul Zarnesti, Oltus Feldioara.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit IZVORUL ZĂRNESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit 8 Martie Codlea. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 106.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0126 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit AJUTORUL RUPEA, cu sediul in Cristian, Str. Libertatii, Nr. 3, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/957/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit AJUTORUL RUPEA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit AJUTORUL RUPEA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Fagarasul Fagaras. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 107.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CRĂITA CRIHALMA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CRĂITA CRIHALMA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0126 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CRĂITA CRIHALMA, cu sediul in Cristian, Str. Libertatii, Nr. 3, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/957/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de CRĂITA CRIHALMA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CRĂITA CRIHALMA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Fagarasul Fagaras. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 108.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL SINCA VECHE


Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL SINCA VECHE, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0126 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIITORUL SINCA VECHE, cu sediul in Cristian, Str. Libertatii, Nr. 3, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/957/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIITORUL SINCA VECHE a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIITORUL SINCA VECHE este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Fagarasul Fagaras. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 109.