MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 592         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

292. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

510. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

316. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

536. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

495. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

502. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

503. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

55. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Codului de procedură penală

 

57. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania

 

969. - Hotărâre privind acordarea justei despăgubiri Societătii Comerciale “Georomservices” - S.A.

 

979. - Hotărâre privind regimul călătoriilor în România ale cetătenilor Serbiei si Muntenegrului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

143. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AVRAM IANCU AGHIRESU

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

Proces-verbal privind centralizarea pe tară a voturilor si constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor judetene (6 iunie 2004)

 

Proces-verbal privind centralizarea pe tară a voturilor si constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor locale (6 iunie 2004)

 

Proces-verbal privind centralizarea si constatarea rezultatului pentru alegerea primarului general al municipiului Bucuresti (6 iunie 2004)

 

Proces-verbal privind centralizarea pe tară a voturilor si constatarea rezultatului pentru alegerea primarilor (6 iunie + 20 iunie + 27 iunie 2004)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 12 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 292.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 510.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins: “Dispozitii generale”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) absenta avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale si a oricăror obiective cu impact asupra sănătătii publice si care sunt supuse procedurii de avizare sanitară conform reglementărilor în vigoare;

b) nesolicitarea avizului, absenta notificării si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri.”

3. La articolul 2, partea introductivă si literele a), b) si d) vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei:

a) nerespectarea cerintelor generale si specifice privind conformitatea produselor, în vederea asigurării protectiei sănătătii publice;

b) functionarea obiectivelor, din domeniile care necesită autorizare, fără autorizatie sanitară de functionare, precum si functionarea după emiterea, în conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitătii sau, după caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare;

............................................................................................

d) lipsa certificatului de instruire profesională privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, a personalului care lucrează în categoriile de unităti prevăzute în reglementările în vigoare;”

4. La articolul 2, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia.”

5. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de substante dăunătoare sănătătii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele în vigoare, precum si a producerii de ape uzate sau deseuri rezultate atât din activităti cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât si din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;”

6. La articolul 3, literele e) si h) se abrogă.

7. La articolul 5, partea introductivă si literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:

............................................................................................

c) neanuntarea directiei de sănătate publică teritorială despre producerea de avarii la nivelul uzinelor sau statiilor de producere a apei pentru consum uman, despre interventiile la nivelul retelelor de distributie a apei, oprirea sau intermitenta distributiei apei în retea, precum si neinformarea populatiei despre programul de furnizare a apei;

d) neîntocmirea si nerespectarea programului de exploatare a instalatiilor, avizat de directia de sănătate publică teritorială, privind întretinerea acestora, precum si controlul de calitate a apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători.”

8. La articolul 5, după litera d) se introduc literele e)-h) cu următorul cuprins:

“e) neasigurarea monitorizării de control si de audit a calitătii apei potabile;

f) neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile;

g) nerespectarea termenelor etapelor planului de conformare, aprobat de către autoritatea teritorială de sănătate publică;

h) neefectuarea, de către producătorii si distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public, a controlului de laborator al calitătii apei, conform reglementărilor legale în vigoare.”

9. La articolul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei.”

10. La articolul 7, partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;

a) neefectuarea, de către producătorii de alimente, de băuturi alcoolice si nealcoolice, de produse culinare si de gheată, a controlului de laborator al potabilitătii apei, conform normelor în vigoare;”

11. La articolul 7, literele b) si g) se abrogă.

12. La articolul 7, literele h), j), m) si n) vor avea următorul cuprins:

“h) utilizarea, de către producătorii si/sau distribuitorii de apă pentru consum uman, a materialelor de constructie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor si a dispozitivelor, precum si a aparatelor de măsurare, fără respectarea reglementărilor legale în vigoare;

............................................................................................

j) utilizarea materialelor de constructie, a reactivilor si a substantelor folosite în instalatiile de producere si îmbuteliere a apei pentru consum uman, fără respectarea reglementărilor în vigoare;

............................................................................................

m) utilizarea de recipiente returnabile sau din materiale neavizate, conform reglementărilor în vigoare, pentru îmbutelierea apei pentru consum uman;

n) neutilizarea, la transportul apei pentru consum uman, a containerelor fabricate din materiale avizate, conform reglementărilor legale în vigoare.”

13. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 40.000.000 lei:”

14. La articolul 11, partea introductivă si litera l) vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

............................................................................................

l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuintelor si a unitătilor de orice fel;”

15. La articolul 12, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, a grupurilor sanitare publice sau din unitătile de folosintă publică, cu materiale si mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor, precum si neîntretinerea acestora.”

16. La articolul 13, partea introductivă si literele a), c), i), k) si n) vor avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 24.000.000 lei:

a) neasigurarea, în unitătile furnizoare de servicii de igienă personală, a lenjeriei curătate, dezinfectate si călcate, schimbată după fiecare persoană, precum si nerespectarea circuitului acesteia;

............................................................................................

c) neasigurarea, în încăperile de dormit ale colectivitătilor temporare, a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare;

............................................................................................

i) neefectuarea curătării si dezinfectiei, după fiecare client, a instrumentarului utilizat în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică sau refolosirea instrumentarului de unică folosintă;

............................................................................................

k) lipsa, din dotarea unitătilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică, a substantelor dezinfectante pentru instrumentarul utilizat;

............................................................................................

n) neasigurarea, în orice fel de unităti si în anexele aferente, a curăteniei permanente, a efectuării operatiunilor de dezinfectie, precum si a îndepărtării reziduurilor solide, în conditiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;”

17. La articolul 13, după litera p) se introduc literele q)-t) cu următorul cuprins:

“q) nerespectarea conditiilor igienico-sanitare, prevăzute în normele de igienă în vigoare, pentru manipularea, transportul, desfacerea si depozitarea produselor cosmetice, care să permită mentinerea stabilitătii parametrilor calitativi si a salubritătii acestora;

r) expunerea, spre vânzare sau utilizare, a produselor cosmetice, fără date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat;

s) nedotarea unitătilor de folosintă publică cu grupuri sanitare accesibile publicului;

t) neasigurarea apei calde curente si în cantităti suficiente, în conditiile stabilite prin reglementările în vigoare.”

18. La articolul 15, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 18.000.000 lei:”

19. La articolul 16, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) neasigurarea, în unitătile sanitare de orice tip, a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare;”

20. La articolul 16, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) nerespectarea conditiilor tehnice si functionale prevăzute în normele privind serviciile de spălătorie pentru unitătile medicale.”

21. La articolul 17, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) utilizarea aparaturii de sterilizare, neautorizate de Ministerul Sănătătii, precum si nerespectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat;”

22. La articolul 20, litera f) se abrogă.

23. La articolul 22, partea introductivă si litera d) vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:

............................................................................................

d) depozitarea, chiar si provizorie, a ambalajelor de transport al produselor de panificatie si de cofetărie, a laptelui si produselor lactate, a cărnii si preparatelor din carne, a semipreparatelor culinare si a ghetii artificiale, în conditii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;”

24. La articolul 22, litera i) se abrogă.

25. La articolul 23, partea introductivă si literele b), c) si e) vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:

............................................................................................

b) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate, împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică si fără asigurarea conditiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;

c) nerespectarea, de către conducătorul unitătii alimentare, a obligatiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală si de sănătate a personalului din subordine, precum si primirea, în unitate, a angajatilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile;

............................................................................................

e) folosirea ghetii naturale la păstrarea alimentelor, cu exceptia pestelui, în unitătile alimentare;”

26. La articolul 23, litera m) se abrogă.

27. La articolul 23, literele n), p) si s) vor avea următorul cuprins:

“n) neasigurarea functionării, în permanentă, a spatiilor frigorifice din unitătile alimentare, neasigurarea controlului si înregistrării temperaturii si neîntretinerea acestor spatii prin efectuarea periodică a reparatiilor si igienizării;

............................................................................................

p) depozitarea produselor alimentare si a ambalajelor în spatiile de vânzare, productie sau preparare, în spatiile de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente;

............................................................................................

s) neetichetarea produselor alimentare, în conformitate cu normele în vigoare;”

28. La articolul 24, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei:”

29. La articolul 24, litera i) se abrogă.

30. La articolul 24, literele m) si r) vor avea următorul cuprins:

.m) neasigurarea, în unitătile alimentare, a operatiunilor de curătenie si dezinfectie, precum si neasigurarea dotării si aprovizionării unitătii alimentare cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spălare si dezinfectie;

............................................................................................

r) refolosirea si/sau comercializarea veselei, paharelor si a altor materiale de unică folosintă în unitătile de

alimentatie publică;”

31. La articolul 24, după litera r) se introduce litera s) cu următorul cuprins:

“s) utilizarea de către persoanele fizice si juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice si nealcoolice, a produselor culinare, a ghetii, a unor surse de apă, fără a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.”

32. La articolul 25, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei:”

33. La articolul 25, punctul IX al literei a) va avea următorul cuprins:

“IX. continut de micotoxine, peste limitele admise pentru seminte si făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale si alte grupe de produse alimentare;”

34. La articolul 29, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei:”

35. La articolul 29, după litera c) se introduc literele d) si e) cu următorul cuprins:

“d) neasigurarea, de către angajatori, a conditiilor necesare efectuării examenului medical la angajare, controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitătii;

e) neasigurarea, de către angajatori, a supravegherii stării de sănătate si a expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii.”

36. La articolul 32, după litera f) se introduc literele g)-i) cu următorul cuprins:

“g) neasigurarea, de către unitătile de alimentatie colectivă din colectivitătile de copii si tineri, a necesarului zilnic de calorii si substante nutritive, corespunzător vârstei si stării de sănătate;

h) neefectuarea triajului epidemiologic si a examenelor medicale de bilant al stării de sănătate în unitătile pentru ocrotirea, educarea copiilor si tinerilor si neraportarea acestuia la directiile de sănătate publică teritoriale, conform instructiunilor Ministerului Sănătătii;

i) neefectuarea, periodică sau după necesitate, a lucrărilor de igienizare si revizuire a instalatiilor, precum si a lucrărilor de reconditionare a clădirilor unitătilor de învătământ.”

37. La articolul 33, litera j) se abrogă.

38. La articolul 34, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:”

39. La articolul 35, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 12.000.000 lei la 24.000.000 lei:”

40. La articolul 36, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) personalul încadrat în functii asimilate celor prevăzute la lit. a) din directiile, serviciile si unitătile medicale ale ministerelor si ale altor organe centrale cu retea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu completările ulterioare, în cazul contraventiilor săvârsite în cadrul unitătilor subordonate acestor ministere sau organe centrale;”

41. La articolul 36, literele c)-e) se abrogă.

42. La articolul 38, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) agentul constatator, pentru contraventiile constatate de inspectorii sanitari de stat;

b) persoanele prevăzute la art. 36 lit. b).”

43. La articolul 38, literele c) si d) se abrogă.

44. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) În cazul contraventiilor prevăzute de prezenta lege, plângerea se solutionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

(2) Plângerea depusă la organul din care face parte agentul constatator, însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată judecătoriei în drept să o solutioneze.”

45. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) În cazul în care conditiile de functionare constituie un risc iminent pentru sănătatea populatiei sau a salariatilor unitătii, inspectorii sanitari de stat împuterniciti aplică măsuri de suspendare a activitătii, până la remedierea deficientelor.

(2) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia impune decizia de închidere a unitătii.

(3) Neremedierea deficientelor constatate si care pot aduce atingere sănătătii publice, functionarea în alte conditii decât cele existente la data autorizării, neîndeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria răspundere, precum si functionarea unitătilor de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă atrage anularea autorizatiei sanitare de functionare.

(4) Punerea pe piată a substantei/substantelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate, neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic, conduce la retragerea avizului sanitar.”

46. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Nerespectarea conformitătilor stabilite prin avizul sanitar pentru proiecte privind amplasarea, construirea, transformarea sau extinderea obiectivelor economice si social-culturale si a oricăror obiective cu impact asupra sănătătii publice atrage anularea acestuia.”

47. Articolul 45, prevăzut la punctul 44 din Legea nr. 344/2002, va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare si care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman.

(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise comercializării si utilizării.”

48. Articolul 45 devine articolul 49 cu acelasi cuprins.

49. Articolul 49 devine articolul 50 cu acelasi cuprins.

50. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Institutia ...............................

 

PROCES - VERBAL

de constatare a contraventiei

Nr. .................

Încheiat astăzi ...................................................................... (ziua, luna, anul) la ........................................................

 

Subsemnatul/subsemnata .................................................., în calitate de .................................... la .............................., am constatat că ....................................., cu domiciliul în ............................., str. ..................................... nr. .........., bl. ........, sc. ........, ap. ........, în calitate de ........................... la punctul de lucru ........................., str. ......................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......., pendinte de ..........................., cu sediul în ........................., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ......, nr. de înmatriculare la registrul comertului .................., codul fiscal nr. ........., ASF nr. .........., CNP ...................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ............... nr. ............, emis/emisă de ...................... la data de ......................., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: .......................................................................

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................,

săvârsită/săvârsite la data de ..............., ora ................, în următoarele împrejurări: ..............., contravenind prin aceasta dispozitiilor Legii nr. 98/1994, cu modificările si completările ulterioare, care atrag sanctionarea cu amendă:

conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei;

conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei;

conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei.

 

Agent constatator,

...........................

Am primit copia de pe procesul-verbal.

Contravenient,

.......................

 

Obiectiunile contravenientului si mijloacele de probă de care se va servi în cauză:

......................................................................................................................................................

Observatiile agentului constatator: ..............................................................

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele ................................. prenumele ......................................., domiciliat/domiciliată în .........................................., str. ......................................... nr. ......., bl. ........, sc. ......, ap. ......., CNP ............................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. .............., emis/emisă de .................. la data de ...................................

................

(semnătura)

 

Martor: Numele ........................ prenumele .............................., domiciliat/domiciliată în ........................., str. .......................... nr. ......., bl. ........, sc. ......, ap. ......., CNP ............................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .......... nr. ........................., emis/emisă de .................. la data de ...................................

................

(semnătura)

 

Rezolutia de aplicare a sanctiunii si înstiintarea de plată

Subsemnatul/subsemnata .........................., în calitate de ................... la ................., aplic contravenientului/contravenientei ....................... sus-numit/sus-numite o amendă de ............. lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contraventiei nr. .............., pe care o va achita la ........... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelasi termen să predea sau să trimită recomandat prin postă chitanta de plată la .............

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la ................, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârsită.

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare si a rezolutiei de aplicare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea.

Prezentul proces-verbal contine două pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la .....................................................................................................................

(semnătura organului care a aplicat sanctiunea)

Am luat cunostintă.

Contravenient,

.....................”

 

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 316.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 536.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, în semn de apreciere a întregii activităti si abnegatiei cu care a promovat valorile democratiei si idealurile Revolutiei Române din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului profesor universitar Dumitru Mazilu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 iunie 2004.

Nr. 495.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 92 alin. 1 lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 14 si ale art. 58 alin. (1) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89 din 16 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 16 iunie 2004, doamna Rodica Moscu si doamna Silvia Caramihai se eliberează din functia de magistrat, prin pensionare, la cerere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 502.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 92 alin. 1 lit. a) si b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Horătârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 76 din 26 mai 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se eliberează din functia de procuror, ca urmare a demisiei, domnul Adochitei Radu-Cristian, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botosani, începând cu data de 1 mai 2004.

Art. 2. - Se eliberează din functia de judecător, ca urmare a pensionării, la data înscrisă în dreptul fiecăruia, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 503.

 

ANEXĂ

 

- domnul Boros Oscar-Adalbert - Curtea de Apel Târgu Mures - la data de 1 iulie 2004

- domnul Stoia Isaia Liviu - Tribunalul Timis - la data de 1 iulie 2004

- doamna Weiner Denisa - Judecătoria Buzău - la data de 1 martie 2004

- domnul Duicu Sabin - Curtea de Apel Craiova- la data de 1 iunie 2004

- domnul Catană Vasile - Curtea de Apel Craiova - la data de 1 iunie 2004

- domnul Tărbujaru Sebastian - Curtea de Apel Craiova - la data de 1 iunie 2004

- doamna Daha Victoria - Curtea de Apel Craiova - la data de 1 iunie 2004

- domnul Bogdan Ion - Curtea de Apel Craiova - la data de 1 iunie 2004

- doamna Popescu Maria Margareta - Curtea de Apel Craiova - la data de 1 iunie 2004

- doamna Butnaru Marioara - Tribunalul Dolj - la data de 1 iunie 2004

- doamna Petrescu Veronica Elena - Tribunalul Dolj - la data de 1 iunie 2004

- domnul Ciuvăt Vasile - Tribunalul Dolj - la data de 1 iunie 2004

- domnul Udrea Gheorghe - Tribunalul Mehedinti - la data de 1 iunie 2004

- doamna Dobrescu Dumitra - Tribunalul Olt - la data de 1 iunie 2004

- domnul Constantin Constantin - Judecătoria Vânju Mare - la data de 1 iunie 2004

- domnul Asandei Constantin - Tribunalul Neamt - la data de 1 iunie 2004

- domnul Filioreanu Dumitru - Tribunalul Neamt - la data de 1 iunie 2004

- doamna Gherasim Veronica - Tribunalul Neamt - la data de 1 iunie 2004

- domnul Biro Dumitru - Judecătoria Roman - la data de 1 iunie 2004

- domnul Niculescu Constantin - Judecătoria Onesti - la data de 1 iunie 2004

- domnul Lazăr Neculai - Judecătoria Onesti - la data de 1 iunie 2004.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Codului de procedură penală

 

Având în vedere necesitatea eliminării neîntârziate a posibilitătii de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, care impietează asupra desfăsurării în conditii normale a procesului penal si poate conduce la punerea în libertate a unor infractori periculosi,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul 7 al articolului 52 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 55.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania

 

În scopul evitării degradării constructiilor ce formează imobilul situat în Calea Victoriei nr. 174, sectorul 1, Bucuresti, precum si pentru asigurarea utilizării acestuia ca o singură unitate imobiliară, potrivit destinatiei sale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 aprilie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Imobilul compus din constructii - corpurile A si B - situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 174, sectorul 1, se transmite, cu titlu gratuit, în proprietatea Republicii Federale Germania, în conditiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea justei despăgubiri Societătii Comerciale “Georomservices” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, aprobată prin Legea nr. 607/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata sumei de 4.623.538.942 lei Societătii Comerciale “Georomservices” - S.A., reprezentând contravaloarea justei despăgubiri pentru imobilul preluat în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, la capitolul “Învătământ”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Cuantumul justei despăgubiri este cel stabilit de comisia de evaluare, numită prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării, al ministrului finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 3.108/457/ 3.568/149/2004.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2004 si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 969.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului pentru care se acordă justa despăgubire Societătii Comerciale “Georomservices” - S.A.

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile imobilului

Municipiul Ploiesti,

str. Traian nr. 28,

judetul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti –

Grup Scolar Transporturi

Imobil - constructii si teren:

- suprafată construită = 1.826 m2

- suprafată liberă si căi de acces: 3.567 m2

- total teren: 5.393 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul călătoriilor în România ale cetătenilor Serbiei si Muntenegrului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, si al art. 34 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cetătenii Serbiei si Muntenegrului pot intra si rămâne pe teritoriul României, cu conditia detinerii unei vize valabile sau a unui permis de sedere valabil, emis de autoritătile române competente, cu exceptia cazurilor reglementate în prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pot intra si rămâne în România, fără viză, următoarele categorii de cetăteni ai Serbiei si Muntenegrului:

a) titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile;

b) membrii echipajelor civile ale navelor si aeronavelor;

c) membrii echipajelor si însotitorii de zbor, care participă la misiuni de asistentă sau de salvare, precum si alte persoane care participă la misiuni de interventie în cazul catastrofelor si accidentelor;

d) functionarii organizatiilor internationale interguvernamentale, care detin titluri de călătorie valabile, eliberate de aceste organizatii.

(2) Categoriile de cetăteni prevăzute la alin. (1) pot rămâne pe teritoriul României pe perioada îndeplinirii misiunilor lor, fără a depăsi 90 de zile în decurs de 6 luni.

Art. 3. - Cetătenii Serbiei si Muntenegrului, detinători ai unui permis de sedere valabil eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, Elvetia, Norvegia, Islanda, Canada, Statele Unite ale Americii sau Japonia, vor putea intra si rămâne pe teritoriul României, fără viză, pentru o perioadă de până la 30 de zile, fără a depăsi valabilitatea permisului de sedere.

Art. 4. - Cetătenii Serbiei si Muntenegrului, detinători ai unei vize Schengen valabile, pot tranzita teritoriul României fără viză, în termen de maximum 5 zile de la data intrării, fără a depăsi termenul de valabilitate a vizei.

Art. 5. - Grupurile organizate de elevi care sunt cetăteni ai Serbiei si Muntenegrului si sunt rezidenti într-unul din statele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care călătoresc în

România, în cadrul unor excursii scolare sau se află în tranzit, pot intra pe teritoriul României fără viză, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 26 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

Art. 6. - Se denuntă Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind micul trafic de călători în zona de frontieră, încheiat la Belgrad la 13 ianuarie 1970, cu modificările aduse prin Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 28 iunie 1971, prin procesul-verbal al celei de-a II-a Sesiuni a Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de frontieră si prin procesul-verbal al celei de-a IV-a Sesiuni a Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de frontieră.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 979.

 

ANEXĂ

 

1. Principatul Andorra

2. Republica Argentina

3. Australia

4. Republica Austria

5. Regatul Belgiei

6. Republica Bolivia

7. Republica Federativă a Braziliei

8. Sultanatul Brunei Darussalam

9. Republica Bulgaria

10. Canada

11. Republica Cehă

12. Republica Chile

13. Republica Cipru

14. Republica Coreea

15. Republica Costa Rica

16. Republica Croatia

17. Regatul Danemarcei

18. Republica Elenă

19. Republica El Salvador

20. Confederatia Elvetiană

21. Republica Estonia

22. Republica Finlanda

23. Republica Franceză

24. Republica Federală Germania

25. Republica Guatemala

26. Republica Honduras

27. Republica Irlanda

28. Islanda

29. Statul Israel

30. Republica Italiană

31. Principatul Liechtenstein

32. Japonia

33. Republica Letonia

34. Republica Lituania

35. Marele Ducat de Luxemburg

36. Malaysia

37. Republica Malta

38. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

39. Statele Unite Mexicane

40. Principatul Monaco

41. Republica Nicaragua

42. Regatul Norvegiei

43. Noua Zeelandă

44. Republica Panama

45. Republica Paraguay

46. Republica Polonă

47. Republica Portugheză

48. Republica San Marino

49. Republica Singapore

50. Republica Slovacă

51. Republica Slovenia

52. Regatul Spaniei

53. Statele Unite ale Americii

54. Regatul Suediei

55. Regatul Tărilor de Jos

56. Republica Ungară

57. Republica Orientală a Uruguayului

58. Republica Bolivariană a Venezuelei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AVRAM IANCU AGHIRESU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AVRAM IANCU AGHIRESU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

            

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0175 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit AVRAM IANCU AGHIRESU, cu sediul in Aghiresu, Sat Aghiresu, Str. Fabricii, Nr. 40, Ap. 1, jud. Cluj, numar de ordine in Registrul Comertului J/12/3715/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Crisul Huedin, Gradistea Poieni, Avram Iancu Aghiresu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit AVRAM IANCU AGHIRESU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Crisul Huedin, Gradistea Poieni, Avram Iancu Aghiresu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit AVRAM IANCU AGHIRESU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Crisul Huedin. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 143.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

PROCESE-VERBALE

privind centralizarea pe tară a voturilor si constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor judetene

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a