MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 595         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

Crearea noului cadru institutional ca urmare a comasării fostului Minister al Administratiei Publice cu fostul Minister de Interne presupune realizarea unei restructurări corespunzătoare, atât la nivel central, cât si teritorial, care să ducă la eficientizarea activitătilor din domeniile de competentă specifice institutiei nou-create. Între domeniile care necesită o abordare imediată sub acest aspect se numără si activitătile de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, a actelor de stare civilă, a pasapoartelor simple, a permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.

Având în vedere faptul că procesul de reformă în domeniile sus-mentionate a fost îngreunat din cauza dificultătilor de natură financiară si de infrastructură, întâmpinate în cadrul demersurilor de descentralizare a activitătilor specifice, prin transferarea competentelor de la structurile centralizate existente până în acel moment în Ministerul de Interne, la autoritătile publice locale coordonate de Ministerul Administratiei Publice, se impune de urgentă adoptarea unor măsuri de ordin legislativ care să elimine aceste dificultăti si să asigure crearea unor structuri eficiente, menite să pună în practică principiul descentralizării, aspect relevant din punct de vedere al diminuării birocratiei existente până în prezent în relatiile autoritătilor cu cetătenii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenta si eliberarea actelor de stare civilă, a cărtilor de identitate, a cărtilor de alegător si a listelor electorale, cât si desfăsurarea activitătilor de primire a cererilor si de eliberare a pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghiseu unic.”

2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 4, termenul “Ministerul de Interne” se înlocuieste cu “Ministerul Administratiei si Internelor”.

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile publice comunitare locale se înfiintează si în sectoarele municipiului Bucuresti, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a structurilor de evidentă a populatiei ale Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti, din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei.”

4. La articolul 5, literele a), e), i) si j) vor avea următorul cuprins:

“a) întocmesc, păstrează, tin evidenta si eliberează, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civilă, cărtile de identitate si cărtile de alegător;

...........................................................................

e) actualizează, utilizează si valorifică Registrul local de evidentă a persoanei care contine datele de identificare si adresele cetătenilor care au domiciliul în raza de competentă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

..............................................................................

i) primesc cererile si documentele necesare în vederea eliberării pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare si a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor si le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor;

j) primesc de la serviciile publice comunitare competente pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor si plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitantilor;”

5. La articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

“e1) furnizează, în cadrul Sistemului national informatic de evidentă a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidentă a populatiei;”

6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Se înfiintează, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidentă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum si a formatiunilor teritoriale de evidentă informatizată a persoanei.

(2) Se înfiintează, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, serviciul public comunitar de evidenta persoanelor al municipiului Bucuresti, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a structurilor de evidentă a populatiei ale Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti, din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei.”

7. La articolul 7, literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) actualizează, utilizează si valorifică Registrul judetean de evidentă a persoanei;

...........................................................................

d) asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător;”

8. La articolul 7, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) furnizează, în cadrul Sistemului national informatic de evidentă a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidentă a populatiei;”

9. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Personalizarea cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător se asigură de către Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, prin structurile sale teritoriale.”

10. În cuprinsul articolului 8, denumirea “ministrul administratiei publice” se înlocuieste cu “ministrul administratiei si internelor”.

11. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Inspectoratul este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică ce functionează în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, înfiintat prin reorganizarea Directiei de evidentă a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei, si care exercită atributiile ce îi sunt date în competentă prin lege, cu privire la organizarea si coordonarea activitătii de evidentă a persoanelor.”

12. Articolul 13 se abrogă.

13. La articolul 14, literele a), c), g) si h) vor avea următorul cuprins:

“a) organizează, coordonează si urmăreste modul de aplicare în mod unitar a reglementărilor legale în domeniul evidentei persoanelor, a stării civile si a schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

...........................................................................

c) actualizează, utilizează si valorifică Registrul national de evidentă a persoanei, care contine datele de identificare si adresele tuturor cetătenilor români, precum si imaginile posesorilor de cărti de identitate;

...........................................................................

g) răspunde împreună cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si cu celelalte institutii abilitate, de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoană;

h) gestionează Sistemul national informatic de evidentă a persoanelor;”

14. La articolul 14, litera d) se abrogă.

15. La articolul 14, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

“h1) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si furnizarea registrelor de stare civilă si a materialelor necesare emiterii cărtilor de identitate, a cărtilor de alegător si a certificatelor de stare civilă;”

16. La articolul 14, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Inspectoratul îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.”

17. Articolul 16 se abrogă.

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17 - (1) Organigrama, statul de organizare, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectoratului se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Coordonarea Inspectoratului în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Inspectoratul este condus de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(4) Posturile necesare functionării Inspectoratului se asigură prin redistribuire, dintre cele existente în statele de organizare ale Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei.”

19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Personalul Inspectoratului este constituit din politisti, alti functionari publici si personal contractual.

(2) Personalul Directiei de evidentă a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei, constituit din politisti si functionari publici, se transferă în interesul serviciului si se numeste pe functii la Inspectorat.”

20. Articolul 19 se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor se asigură din venituri proprii, subventii de la bugetul de stat si, după caz, subventii de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti.”

22. Alineatul (2) al articolului 20 se abrogă.

23. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activitătile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora si prin furnizarea, în conditiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum si din donatii si sponsorizări.”

24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor si pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor se avizează de către Consiliul Concurentei si se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza propunerilor Inspectoratului.”

25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Materiile prime necesare în vederea producerii cărtilor de identitate, cărtilor de alegător si certificatelor de stare civilă, tipăriturile speciale si tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidentă a persoanelor se achizitionează de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectorat, în conditiile legii.”

26. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Bunurile mobile si imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, destinate activitătilor de evidentă a persoanelor desfăsurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unitătilor administrativ teritoriale si în administrarea consiliilor locale, în conditiile legii.”

27. Articolul 241 va avea următorul cuprins:

“Art. 241. - (1) Politistii care îsi desfăsoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidentă informatizată a persoanei din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei se detasează la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, în conditiile legii.

(2) Personalul contractual, precum si cel constituit din functionari publici, încadrat la structurile prevăzute la alin. (1), se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, în conditiile legii, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite.

(3) Personalul disponibilizat în urma înfiintării Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile prevăzute de lege.”

28. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

“Art. 25.1 - (1) Predarea-primirea bunurilor mobile si imobile, precum si preluarea personalului si a activitătilor, de la Ministerul Administratiei si Internelor la consiliile locale si judetene, se realizează pe bază de protocoale, în conditiile legii.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul si structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administratiei si Internelor si în bugetele locale.”

29. Articolul 26 si anexa se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“(2) Listele electorale permanente se întocmesc de serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, sub coordonarea si controlul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

..............................................................................

(5) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare oficiale, se semnează de seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor si de primar. Un exemplar va fi predat, spre păstrare, pe bază de proces-verbal, primăriei, iar celălalt, judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite.

Listele speciale permanente se păstrează în registre speciale cu file detasabile.”

2. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor actualizează listele electorale permanente întocmite conform art. 8, sub controlul si coordonarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, si le comunică primăriei si judecătoriei în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării.”

3. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) Ministerul Administratiei si Internelor supune aprobării Guvernului forma, continutul, modul de eliberare si de utilizare a cărtii de alegător, precum si cheltuielile de tipărire si distribuire a acestora, pe baza propunerilor primite de la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor.”

4. Alineatele (1), (2) si (6) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Cărtile de alegător se întocmesc de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor la care sunt arondate localitătile în care îsi au domiciliile alegătorii.

(2) Eliberarea cărtii de alegător se face pe baza actului de identitate, numai titularului si sub semnătura acestuia, de către serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor.

..............................................................................

(6) Evidenta cărtilor de alegător se asigură de către serviciile publice comunitare împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor.”

5. În cuprinsul alineatului (6) al articolului 51, termenul “Ministerul de Interne” se înlocuieste cu “Ministerul Administratiei si Internelor”.

Art. III. - Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:

Organele specializate în tinerea evidentei militare sunt centrele militare judetene, municipale si de sector. Unitătile de politie, precum si, după caz, serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor desfăsoară activităti specifice în sprijinul centrelor militare.”

2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea următorul cuprins:

“De asemenea, sprijină, îndrumă si verifică activitatea unitătilor de politie si a serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor în ceea ce priveste tinerea evidentei militare a recrutilor si rezervistilor.”

3. Partea introductivă a articolului 591 va avea următorul cuprins:

“Art. 59.1 - Serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor sub coordonarea si controlul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor au următoarele obligatii privind evidenta militară a recrutilor si rezervistilor:”

Art. IV. - Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Evidenta cetătenilor români care domiciliază în România se tine după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor, în cadrul Sistemului national informatic de evidentă a populatiei.”

2. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Întocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor Registrului permanent de evidentă a populatiei se fac de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor.”

4. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31 - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în conditiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul pasapoartelor, circulatia pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

(2) Coordonarea activitătii de evidentă informatizată a persoanei, de producere, eliberare si evidentă a documentelor, precum si administrarea bazelor de date integrate, care cuprind date referitoare la persoana fizică, se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

5. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(3) Gestionarea si verificarea atribuirii codului numeric personal revin serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, sub coordonarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor”.

6. La articolul 421, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 42.1 - (1) În scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, al Directiei generale de pasapoarte, respectiv al Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

(2) Veniturile realizate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, Directia generală de pasapoarte si Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei si din valorificarea imprimatelor tipizate, necesare pentru aceste activităti, se fac venit la bugetul de stat.”

7. Articolul 421 se completează, după alineatul (3), cu alineatul (31) având următorul cuprins:

“(31) Dotarea cu mobilier si birotică a serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor si a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si certificate de înmatriculare se face, de asemenea, din productia internă si din import, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor.”

8. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Cererile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în România si ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la identificarea unor persoane fizice, se solutionează de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, Directia generală de pasapoarte, respectiv Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.”

9. În cuprinsul Legii nr. 105/1996, denumirea “Ministerul de Interne” se înlocuieste cu “Ministerul Administratiei si Internelor.”

Art. V. - Alineatul (3) al articolului 18 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 323/2003, se abrogă.

Art. VI. - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Denumirile “autoritate a administratiei publice locale” si “autorităti ale administratiei publice locale” se înlocuiesc cu “serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor”, respectiv “servicii publice comunitare locale de evidentă a persoanelor”, iar denumirea “autorităti ale administratiei publice judetene” se înlocuieste cu “servicii publice comunitare judetene”.

2. În cuprinsul alineatului (1) al articolului 38, termenul “politie” se înlocuieste cu “serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor”.

3. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - Serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor au obligatia de a actualiza permanent, în cadrul Sistemului national informatic de evidentă a persoanelor, baza de date a populatiei.”

Art. VII. - Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor”

 

2. Articolele 1-4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul prefecturilor judetene si al Prefecturii municipiului Bucuresti.

(2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidenta si eliberarea pasapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si plăcilor cu numere de înmatriculare.

Art. 2. - Coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Directia Generală de Pasapoarte, respectiv Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia generală de pasapoarte si Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor asigură punerea în aplicare, într-o conceptie unitară, a legislatiei în vigoare în domeniul pasapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere si al certificatelor de înmatriculare, precum si a programelor de reformă privind apropierea administratiei publice de cetătean.

Art. 4. - Serviciile publice comunitare si directiile prevăzute la art. 2 cooperează cu institutiile abilitate din domeniul ordinii publice, securitătii si apărării nationale, conform legii”.

3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins: “Organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple se înfiintează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judetene si al Prefecturii municipiului Bucuresti, prin reorganizarea formatiunilor teritoriale de pasapoarte din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti.”

5. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple au următoarele atributii principale:”

6. La articolul 6, alineatul (1) se completează după litera c), cu litera c1), care va avea următorul cuprins:

“c1) furnizează permanent, în cadrul Sistemului national informatic de evidentă a persoanelor, informatii necesare actualizării Registrului national de evidentă a pasapoartelor simple;”

7. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În exercitarea atributiilor legale specifice, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple cooperează cu serviciile publice comunitare, locale si judetene, de evidentă a persoanelor, precum si cu serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor al municipiului Bucuresti.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple în cadrul prefecturilor se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Directiei generale de pasapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administratiei si Internelor, precum si statul de functii, în conditiile legii.”

9. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Directia generală de pasapoarte este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, înfiintată prin reorganizarea Directiei de pasapoarte din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei, si care exercită competentele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea si coordonarea activitătii de evidentă si eliberare a pasapoartelor simple.”

10. La articolul 9, alineatul (1) se completează în final cu litera f), care va avea următorul cuprins:

“f) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare si evidentă a pasapoartelor simple, precum si furnizarea materialelor necesare emiterii pasapoartelor simple”.

11. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Directia generală de pasapoarte îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.”

12. După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

“Art. 91. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale si tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare si evidentă a pasapoartelor se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia generală de pasapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop.”.

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Organigrama, statul de organizare, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Directiei generale de pasapoarte se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Coordonarea Directiei generale de pasapoarte în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Directia generală de pasapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(4) Posturile necesare functionării Directiei generale de pasapoarte se asigură prin redistribuire dintre cele existente în statele de organizare ale Directiei pasapoarte din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei, precum si din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administratiei si Internelor.”

14. Articolul 11 se abrogă.

15. După capitolul III se introduc două noi capitole, capitolele III1 si III2, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL III1

Organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

 

Art. 111. - Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor se înfiintează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judetene si al Prefecturii municipiului Bucuresti, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei si a sectorului regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 112. - (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor au următoarele atributii principale:

a) constituie, actualizează si valorifică Registrul judetean de evidentă a permiselor de conducere si a vehiculelor înmatriculate;

b) organizează examenele pentru obtinerea permiselor de conducere, în conditiile legii;

c) asigură emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor si a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere;

d) solutionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare si a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în conditiile legii;

e) monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protectiei datelor referitoare la persoană;

f) gestionează resursele materiale si de dotare necesare activitătii proprii;

(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc si alte atributii stabilite prin reglementări legale.

(3) În exercitarea atributiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, cu cele locale si judetene de evidentă a persoanelor, precum si cu serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor al municipiului Bucuresti.

Art. 113. - (1) Modul de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor în cadrul prefecturilor se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administratiei si Internelor, precum si statul de functii, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III2

Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

 

Art. 114. - (1) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, înfiintată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din structura Ministerului Administratiei si Internelor si care exercită competentele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea si coordonarea activitătii de evidentă si eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare si a plăcilor cu numere de înmatriculare.

(2) Sediul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor este în municipiul Bucuresti.

Art. 115. - (1) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor are următoarele atributii principale:

a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidentei permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare, precum si al desfăsurării examenelor pentru obtinerea permiselor de conducere;

b) elaborează normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor;

c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, precum si furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare si plăcilor cu numere de înmatriculare;

d) constituie, utilizează si actualizează Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si a vehiculelor înmatriculate;

e) gestionează Sistemul informatic national de evidentă a permiselor de conducere si a vehiculelor înmatriculate;

f) furnizează, în conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităti si institutii publice, agenti economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de interes general reglementate prin acte normative;

g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte institutii abilitate, a reglementărilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoană;

h) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.

(2) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 116. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale si tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare si evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia regim permise de conducere, certificate de înmatriculare si examinări, conform contractelor încheiate în acest scop.

Art. 117. - (1) Organigrama, statul de organizare, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Coordonarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(4) Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor se constituie pe actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei, precum si din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administratiei si Internelor.”

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple analizează cererile prevăzute la art. 12 si emit pasapoartele simple solicitate de cetăteni sau, după caz, înscriu mentiunile necesare în acestea, în conditiile legii, si le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor, care le eliberează solicitantilor.

17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Taxa consulară pentru eliberarea pasapoartelor simple, taxa de înmatriculare a autovehiculelor, precum si pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidentă a pasapoartelor, din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a pasapoartelor si din Registrul national de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si cu avizul Consiliului Concurentei.

(2) Sumele obtinute din încasarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.”

18. Articolul 151 va avea următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) Personalul Directiei generale de pasapoarte si al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.

(2) Personalul constituit din politisti si functionari publici, încadrat la Directia de pasapoarte si la formatiunile teritoriale de pasapoarte din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti, se transferă în interesul serviciului si se numeste pe functii la Directia generală de pasapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, în conditiile legii.

(3) Personalul contractual încadrat la Directia de pasapoarte si la formatiunile teritoriale de pasapoarte din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului Independent de Evidentă Informatizată a Persoanei al municipiului Bucuresti, va fi preluat, în conditiile legii, de Directia generală de pasapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, păstrându-si drepturile salariale existente până la data efectuării preluării.

(4) Încadrarea si eliberarea din functie a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în conditiile legii, cu avizul Directiei generale de pasapoarte.

(5) Personalul disponibilizat în urma înfiintării Directiei generale de pasapoarte si a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple beneficiază de drepturile prevăzute de lege.”

19. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins:

“Art. 152. - (1) Personalul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor si al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.

(2) Personalul constituit din politisti si functionari publici, încadrat la Serviciul central regim permise de conducere si certificate de înmatriculare si la compartimentele regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor se transferă în interesul serviciului si se numeste pe functii la Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în conditiile legii.

(3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere si certificate de înmatriculare si la compartimentele regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor va fi preluat, în conditiile legii, de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, păstrându-si drepturile salariale existente până la data efectuării preluării.

(4) Încadrarea si eliberarea din functie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în conditiile legii, cu avizul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

20. Articolele 16 si 17, precum si alineatul (1) al articolului 18 se abrogă.

21. În cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 83/2001, denumirea “Directia generală pentru pasapoarte” se înlocuieste cu “Directia generală de pasapoarte”, iar denumirea “Ministerul Administratiei Publice” se înlocuieste cu “Ministerul Administratiei si Internelor”.

Art. VIII. - Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care cetăteanul român nu detine documente prin care să poată face dovada identitătii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Directia generală de pasapoarte”.

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Pasapoartele simple se eliberează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, denumite în continuare serviciile publice comunitare, si se păstrează de către titulari.”

3. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanti la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor.”

4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitătii acestora, includerea ulterioară a minorilor ori aplicarea ulterioară a mentiunilor se solutionează de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.”

5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Pasapoartele găsite, precum si cele care au apartinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple sau, după caz, de evidentă a persoanelor.”

6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Cetătenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflati temporar în străinătate, cărora autoritătile statului respectiv le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, în care se mentionează tara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar când se află temporar în tară, la serviciile publice comunitare pe raza cărora au avut ultimul domiciliu sau pe raza cărora au resedinta.”

7. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului simplu ori a altui document de călătorie se declară la serviciul public comunitar pe raza căruia domiciliază titularul, iar a celui de serviciu sau diplomatic, la Ministerul Afacerilor Externe.”

Art. IX. - Alineatul (3) al articolului 13 si articolul 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 se abrogă.

Art. X. - (1) În cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se înfiintează Centrul National de Administrare a Bazelor de Date Privind Evidenta Persoanelor, la nivel de directie, în limita numărului de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu atributii în gestionarea si administrarea la nivel national a bazelor de date privind evidenta persoanei, cărtilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si a altor documente necesare persoanei în relatiile cu statul.

(2) Organizarea, functionarea si atributiile Centrului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. XI. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, următoarele denumiri din actele normative în vigoare se înlocuiesc după cum urmează:

a) Directia de pasapoarte - Directia generală de pasapoarte;

b) Directia de evidentă a populatiei – Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;

c) Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei - Directia generală de pasapoarte, Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sau Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, după caz;

d) formatiune de evidentă informatizată a persoanei - serviciu public comunitar de evidentă a persoanei, serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor sau serviciu public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, după caz.

Art. XII. - Guvernul va modifica în mod corespunzător hotărârile adoptate în temeiul actelor normative modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003 si Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 50.