MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 601         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 210 din 4 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

888. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Târgu Ocna, judetul Bacău

 

899. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

39. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PÂNCOTANA PÂNCOTA

 

40. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPERANTA PECICA

 

41. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SOLIDARITATEA SÂNTANA

 

42. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL SECUSIGIU

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

150. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei la Regulamentul Consiliului Concurentei privind autorizarea concentrărilor economice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 210

din 4 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Steliana Anghel în Dosarul nr. 2.527/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal sunt prezenti autorul exceptiei, prin avocatii Marin Popa si Andrei Dumitru, precum si părtile Dan Costin Petrescu si Irina Igirosianu, prin avocat Ioan Filoti.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatii autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei, arătând că, prin dispozitiile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, legiuitorul sanctionează chiriasii pentru actele încheiate de acestia înainte de publicarea textului criticat, încălcându-se astfel principiul neretroactivitătii legii consacrat în art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Avocatul Ioan Filoti, pentru Dan Costin Petrescu si Irina Igirosianu, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că textul criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii, ele consfintind o prevedere din Legea locuintei nr. 114/1996. Depune note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că textul criticat reglementează pentru viitor raporturi juridice născute sub incidenta sa, fără a modifica raporturile juridice născute înainte de publicarea sa.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.527/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Steliana Anghel.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia s-a limitat doar la indicarea dispozitiilor constitutionale considerate a fi încălcate, fără a arăta în ce mod textele legale criticate încalcă prevederile invocate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul criticat nu are în vedere raporturi juridice născute anterior intrării sale în vigoare, acestea rămânând guvernate de dispozitiile legale sub imperiul cărora s-au încheiat. Reglementările criticate reprezintă vointa legiuitorului care a înteles să excludă anumite categorii de chiriasi de la beneficiul prelungirii contractelor de închiriere.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, arătând că acesta nu reglementează raporturi juridice născute anterior intrării sale în vigoare, raporturi care sunt si rămân guvernate de dispozitiile legale sub imperiul cărora s-au încheiat.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece reglementarea criticată reprezintă vointa legiuitorului care a înteles să excludă anumite categorii de chiriasi de la beneficiul prelungirii contractelor de închiriere.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001.

Acest text de lege are următorul continut:

- Art. 13 lit. b): “Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică: [...]

b) în cazul contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte proprietate particulară, prevăzute la art. 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie mentionati în contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzătoare ori au înstrăinat o locuintă corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie mentionati în contract au redobândit, ca fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o institutie publică.“

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutia României, republicată, care au următoarea redactare:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, au mai constituit obiectul controlului de constitutionalitate, instanta de contencios constitutional stabilind că aceste dispozitii sunt constitutionale în raport cu prevederile art. 16, 20, 41, 43, 49, 54 si 135 din Constitutie, de exemplu prin Decizia nr. 213 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 3 octombrie 2002. în considerentele acestei decizii Curtea a statuat că finalitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, este de a reglementa raporturile dintre chiriasi si proprietari, de a oferi solutii juridice situatiilor litigioase ivite în procesul aplicării Legii nr. 112/1995, prin utilizarea unor mijloace juridice, asigurându-se totodată posibilitatea pentru proprietar de valorificare a atributelor dreptului său de proprietate si, în acelasi timp, protectia chiriasilor împotriva unor eventuale abuzuri.

Curtea observă că dispozitiile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, nu au mai făcut obiectul controlului de neconstitutionalitate prin raportare la art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată. De aceea Curtea va proceda la examinarea exceptiei astfel cum a fost formulată în prezenta cauză.

Dispozitiile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, reglementează unul dintre cazurile în care nu se aplică prelungirea de drept a contractelor de închiriere, si anume ipoteza contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte proprietate particulară, prevăzute la art. 1-7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, ai căror titulari de contract sau membri de familie mentionati în contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzătoare ori au înstrăinat o locuintă corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeasi localitate.

Referitor la pretinsa încălcare a art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată, Curtea retine că formula redactională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, si anume de la data de 8 aprilie 1999, data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Curtea observă că prevederile art. 13 lit. b) nu reglementează raporturi juridice născute anterior intrării sale în vigoare, modurile în care s-a realizat înstrăinarea locuintei rămânând guvernate de dispozitiile legale sub imperiul cărora s-au perfectat. Astfel cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

Curtea observă că reglementarea criticată reprezintă vointa legiuitorului care a înteles să excludă anumite categorii de persoane, care până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă au fost titulari ai contractelor de închiriere, de la beneficiul prelungirii acestor contracte.

Într-adevăr, beneficiarul unei locuinte cu privire la care contractul de închiriere a ajuns la termen nu poate pretinde că are un drept de a obtine prelungirea acestui contract, proprietarul putând decide suveran în această privintă.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 1-3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum si al art. 23 si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Steliana Anghel în Dosarul nr. 2.527/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Târgu Ocna, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Târgu Ocna, judetul Bacău, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 888.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA ORASULUI TÂRGU OCNA, JUDETUL BACĂU

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Târgu Ocna, judetul Bacău

 

Descrierea stemei:

Stema orasului Târgu Ocna, judetul Bacău, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut rosu, încărcat cu un căprior undat de argint, întovărăsit de trei brate, tinând fiecare în mână câte un ciocan, totul de argint.

Semnificatiile elementelor însumate:

Căpriorul undat de argint sugerează cele două ape, la confluenta cărora se află localitatea.

Prin forma sa, căpriorul undat simbolizează binecunoscutul deal Măgura, la poalele căruia se află localitatea, iar spatiul pe care el îl mărgineste la baza scutului indică intrarea în mină.

Cele trei brate sunt purtătoare ale ciocanelor de salgău, unealtă specifică minelor de sare.

Coroana murală cu cele trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, precum si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente  pentru ambalaje privind siguranta, protectia sănătătii si igiena produselor ambalate, cerintelor de transport si prevederilor privind gestionarea deseurilor periculoase.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piată, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare în activitătile economice, comerciale, în gospodăriile populatiei sau în orice alte activităti, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.“

3. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Este interzisă obstructionarea introducerii pe piată a ambalajelor care îndeplinesc cerintele prevăzute în anexa nr. 2.“

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Se consideră că sunt respectate cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 dacă ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele române sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde europene armonizate;

b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizează periodic.

(3) Asociatia de Standardizare din România va comunica Comisiei Europene textul standardelor române, prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerintelor specificate în prezentul articol.“

5. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Ministerul Economiei si Comertului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care intentionează să adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu exceptia celor de natură fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformitătii lor cu prevederile comunitare.

(2) Obligatia de notificare se aplică si specificatiilor tehnice aferente măsurilor de natură fiscală care încurajează conformarea cu specificatiile tehnice respective.“

6. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Alte exceptii de la prevederile alin. (1), care transpun derogări stabilite de Uniunea Europeană, se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.“

7. Alineatele (2)-(5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(2) Agentii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să ia măsurile necesare în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare.

(3) Agentii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin agentii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

(4) Agentii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să asigure o distributie optimă în teritoriu si o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare conform prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.

(5) Agentii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să informeze consumatorii asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.“

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Agentii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să marcheze/să inscriptioneze pe ambalaj/etichetă sintagma «ambalaj reutilizabil».“

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Agentii economici care introduc pe piată produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să informeze comerciantii si/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj si să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării acestora.“

10. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Agentii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze cumpărătorului valoarea ambalajului restituit, plătită de acesta la achizitionarea produsului ambalat.“

11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Obiectivele nationale privind valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje, ce vor fi atinse până la 31 decembrie 2006, sunt următoarele:

a) valorificarea unui procent de minimum 50% din greutatea deseurilor de ambalaje;

b) reciclarea unui procent de minimum 25% din greutatea totală a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaj, cu un procent minim de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj.“

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Pentru atingerea obiectivelor nationale, agentii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează:

a) agentii economici care introduc pe piată produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare ce ambalează produsele lor în momentul introducerii pe piată;

b) agentii economici care ambalează produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piată;

c) agentii economici care introduc pe piată ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piată.

(2) Obiectivele de valorificare, respectiv de reciclare a deseurilor de ambalaje, se pot realiza prin una dintre următoarele modalităti:

a) individual;

b) prin transferarea acestei responsabilităti către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

(3) Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului.

(4) Valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizate încât să nu introducă bariere în calea comertului.“

13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Agentii economici care introduc pe piată ambalaje, agentii economici prevăzuti la art. 14 alin. (1), autoritătile si institutiile administratiei publice locale, precum si agentii economici care preiau deseurile de ambalaje în vederea valorificării, respectiv reciclării, au obligatia să furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

(2) în situatia prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. b), obligatia furnizării informatiilor revine persoanei juridice autorizate.

(3) La solicitarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, agentii economici, autoritătile si institutiile administratiei publice locale trebuie să dovedească, prin documente, corectitudinea datelor raportate.“

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 5 alin. (1), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.“

15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Autoritătile si institutiile administratiei publice locale asigură colectarea selectivă a deseurilor de ambalaje de la populatie, prin:

a) servicii publice de salubrizare, conform legislatiei în vigoare;

b) spatii amenajate si dotate, prin amplasarea de containere adecvate.

(2) Autoritătile si institutiile administratiei publice locale asigură organizarea valorificării cantitătilor de deseuri de ambalaje colectate selectiv conform alin. (1).“

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Detinătorii de deseuri de ambalaje, institutii publice, asociatii, fundatii si persoane fizice, au următoarele obligatii:

a) să depună selectiv deseurile de ambalaje în containere diferite, inscriptionate în mod corespunzător, amplasate special de către autoritătile administratiei publice locale; sau

b) să predea deseurile de ambalaje la agentii economici specializati.

(2) Agentii economici detinători de deseuri de ambalaje au obligatia să asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea acestora prin mijloace proprii sau prin predare către agenti economici specializati.“

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si agentii economici care introduc pe piată produse ambalate au obligatia să promoveze campanii de informare si educare în domeniul gestionării ambalajelor si deseurilor de ambalaje.“

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

Art. 20. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor publică informări privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje si transmite informatii celorlalte autorităti competente, la cerere, precum si organismelor internationale interesate, conform prevederilor anexei nr. 5.“

19. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Ministerul Economiei si Comertului propune programe de cercetare având ca obiect fabricarea si compozitia ambalajului, caracterul reutilizabil al ambalajului si caracterul valorificabil al acestuia.“

20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

Art. 22. - Prevederile anexelor nr. 1-5 se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor si ministrului economiei si comertului, în functie de obligatiile ce revin României prin adoptarea acquisului comunitar, respectiv de perioadele de tranzitie negociate.“

21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru institutii publice, asociatii si fundatii;

b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5), art. 10 si 11, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (3) si art. 18 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1) si art. 17 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.“

22. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop, din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - pentru art. 15, de către personalul împuternicit, la nivel teritorial al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si al Autoritătii Nationale de Control - pentru art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1) si art. 18 alin. (1) si (2) si Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - pentru art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), (3) si (5), art. 10, art. 11 si art. 12 alin. (1).“

23. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

“Art. 271. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva Parlamentului si Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, completată prin Decizia nr. 97/138/CE.“

24. Anexele nr. 1 si 4 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

25. Anexa nr. 5 se completează în subsol, astfel:

“Tabelul 2 se completează optional.“

26. în cuprinsul hotărârii, termenul recuperare se înlocuieste cu termenul valorificare.

Art. II. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 6 alin. (3) si a art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, care intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, agentii economici care au încheiat contracte de transfer de responsabilitate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, au obligatia să ia măsurile necesare pentru conformarea cu prevederile art. 14 alin. (2) din aceeasi hotărâre.

(3) Ordinul prevăzut la art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 va fi emis în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ordinul prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 va fi emis în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 899.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002)

 

SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI

 

1. Semnificatia termenilor:

a) acord voluntar - acord oficial încheiat între autoritătile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze conditiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;

b) agenti economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii si distribuitorii;

c) ambalaj - orice produs, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejării, manipulării, distributiei si prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj;

d) ambalaj primar - ambalaj de vânzare – ambalaj conceput si realizat pentru a îndeplini functia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator în punctul de achizitie;

e) ambalaj secundar - ambalaj grupat-supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui număr de unităti de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;

f) ambalaj tertiar - ambalaj de transport – ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui număr de unităti de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

g) ambalaj reutilizabil - un ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel;

h) ambalaj de desfacere - ambalaj primar sau tertiar, ca de exemplu pungi din plastic ori carton pentru transportul cumpărăturilor, pungi pentru cadouri, pahare si tăvi de unică folosintă, farfurii din plastic, carton de unică folosintă sau alte recipiente necesare, care sunt în mod obisnuit umplute/utilizate în punctul ori zona de deservire;

i) colectare selectivă - colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale si/sau sortimente de materiale;

j) deseuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu, exclusiv deseurile de productie, din anexa nr. I A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

k) gestionarea deseurilor de ambalaj – gestionarea deseurilor asa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

l) prevenire - reducerea cantitătii si nocivitătii pentru mediu a materialelor si substantelor utilizate în ambalaje si deseuri de ambalaje, precum si a ambalajelor si deseurilor de ambalaje în cadrul procesului de productie, comercializare, distributie, utilizare si eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse si tehnologii curate;

m) reciclarea deseurilor de ambalaje - operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul initial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;

n) reciclare organică - tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în conditii controlate utilizându-se microorganisme, a părtilor biodegradabile ale deseurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică;

o) reutilizarea ambalajelor - orice operatie prin care un ambalaj care a fost conceput si creat, pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viată un număr minim de rotatii, este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produse auxiliare existente pe piată care permit reumplerea ambalajului însusi; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deseu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;

p) valorificare - orice operatie aplicabilă deseurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

q) valorificare energetică - utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deseuri, dar cu recuperare de căldură.

2. Termenii definiti la pct. 1 se completează cu termenii definiti în anexa nr. I A la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, si la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002)

 

ETAPIZAREA

obiectivelor de valorificare si, respectiv, reciclare pentru agentii economici prevăzuti la art. 14 alin. (1) din hotărâre, pe perioada 2004-2006

 

Anul

Valorificare*)

(%)

Reciclare**)

(%)

2004

15

12

2005

30

20

2006***)

50

25


*) Procentul minim din greutatea deseurilor de ambalaje.

**) Procentul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje.

***) Cu un procent minim de reciclare de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj.

NOTĂ: Materialele compozite se încadrează în functie de materialul preponderent.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PÂNCOTANA PÂNCOTA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PÂNCOTANA PÂNCOTA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste: 

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0022 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PÂNCOTANA PÂNCOTA, cu sediul in Pancota, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 55, jud. Arad, numar de ordine in Registrul Comertului J/02/104/1998, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Liberatatea Chiseneu Cris, Solidaritatea Santana, Pancotana Pancota, Dumbrava Sepreus, Viitorul Secusigin, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PÂNCOTANA PÂNCOTA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Liberatatea Chiseneu Cris, Solidaritatea Santana, Pancotana Pancota, Dumbrava Sepreus, Viitorul Secusigin.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PÂNCOTANA PÂNCOTA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Liberatatea Chiseneu Cris. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 39.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPERANTA PECICA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPERANTA PECICA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0023 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SPERANTA PECICA, cu sediul in Pecica, Nr. 1470, Bl. C1, Sc. A, Ap. 2, judetul Arad, numar de ordine in Registrul Comertului J/02/405/1998, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muresul Arad, Speranta Pecica, Albina Curtici, Unirea Seitin, Furnica Siria, Agricultorul Vinga, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SPERANTA PECICA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muresul Arad, Speranta Pecica, Albina Curtici, Unirea Seitin, Furnica Siria, Agricultorul Vinga.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SPERANTA PECICA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muresul Arad. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 40.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SOLIDARITATEA SÂNTANA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SOLIDARITATEA SÂNTANA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste: 

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0022 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SOLIDARITATEA SÂNTANA, cu sediul in Santana, Str. Muncii, Nr. 77, judetul Arad, numar de ordine in Registrul Comertului J/02/149/1998, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Liberatatea Chiseneu Cris, Solidaritatea Santana, Pancotana Pancota, Dumbrava Sepreus, Viitorul Secusigin, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SOLIDARITATEA SÂNTANA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Liberatatea Chiseneu Cris, Solidaritatea Santana, Pancotana Pancota, Dumbrava Sepreus, Viitorul Secusigin.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SOLIDARITATEA SÂNTANA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Liberatatea Chiseneu Cris. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 41.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL SECUSIGIU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL SECUSIGIU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste: 

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0025 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIITORUL SECUSIGIU, cu sediul in Secusigiu, Nr. 274, Sc. A, Ap. 5, judetul Arad, numar de ordine in Registrul Comertului J/02/444/1998, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Liberatatea Chiseneu Cris, Solidaritatea Santana, Pancotana Pancota, Dumbrava Sepreus, Viitorul Secusigin, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIITORUL SECUSIGIU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Liberatatea Chiseneu Cris, Solidaritatea Santana, Pancotana Pancota, Dumbrava Sepreus, Viitorul Secusigin.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIITORUL SECUSIGIU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Liberatatea Chiseneu Cris. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 42.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei la Regulamentul Consiliului Concurentei privind autorizarea concentrărilor economice

 

În baza:

– Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

– prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - în urma adoptării în Plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea anexei la Regulamentul Consiliului Concurentei privind autorizarea concentrărilor economice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

George Musliu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 150.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea anexei la Regulamentul Consiliului Concurentei privind autorizarea concentrărilor economice

 

În temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

Art. I. - Formularul de notificare continut în anexa la Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 63/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 31 martie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“FORMULAR

de notificare a concentrărilor economice

 

Nu se notifică concentrările economice, potrivit art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, atunci când cifra de afaceri cumulată a agentilor economici implicati nu depăseste echivalentul în lei a 10.000.000 euro si nu există cel putin 2 agenti economici implicati în operatiune, care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro.

 

CAPITOLUL I

Informatii despre părti

 

1. Pentru:

a) partea (sau părtile) care notifică; si

b) alte părti implicate*) în operatiunea de concentrare, comunicati:

1.1. denumirea agentului economic, sediul legal (conform certificatului de înregistrare la registrul comertului), sediul administrativ (sediul real), numărul si data certificatului de înregistrare la registrul comertului, codul fiscal, telefon, fax, numele persoanei indicate pentru relatii;

1.2. obiectul de activitate al agentilor economici, precizând activitătile principale si activitătile secundare


*) La cap. III partea I sunt prezentate toate părtile implicate în diferite operatiuni de concentrare economică, realizate în modalitătile prevăzute la art. 11 din lege.

 

CAPITOLUL II

Informatii despre operatiunea de concentrare economică

 

2. Descrieti (pe scurt) natura operatiunii de concentrare economică notificată, precizând:

2.1. dacă operatiunea se realizează prin fuziune, prin dobândirea controlului unic sau a controlului în comun, asupra unuia sau mai multor agenti economici în totalitatea lor sau asupra unei părti din acestia ori prin crearea unei societăti în comun concentrative, precum si dacă dobândirea controlului se face direct sau indirect;

2.2. data propusă sau asteptată a oricăror evenimente majore determinate de realizarea concentrării;

2.3. dacă, în cazul unei licitatii publice, oferta prezentată a fost selectionată de organizatorul licitatiei;

2.4. dacă operatiunea de concentrare economică trebuie avizată de alte autorităti si situatia obtinerii avizelor respective;

2.5. dacă realizarea operatiunii este conditionată de anumite evenimente speciale sau de îndeplinirea unor conditii speciale.

 

CAPITOLUL III

Detinerea proprietătii si a controlului

 

3. Pentru fiecare dintre părtile implicate în concentrarea economică, furnizati o listă a tuturor agentilor economici (români si străini) apartinând aceluiasi grup. Această listă trebuie să includă:

3.1. toti agentii economici controlati sau persoanele care controlează direct ori indirect părtile implicate;

3.2. toti agentii economici activi pe piata relevantă, care sunt controlati direct sau indirect de:

a) părtile implicate;

b) oricare agent economic identificat la pct. 3.1.

3.3. Pentru fiecare dintre elementele enumerărilor de mai sus, specificati natura si mijloacele de exercitare a controlului.

3.4. Informatiile prezentate în acest capitol pot fi ilustrate prin diagrame sau prin alte metode grafice, care să usureze întelegerea structurii de proprietate si a exercitării controlului asupra agentilor economici.

 

CAPITOLUL IV

Structura economică si financiară a concentrării economice

 

4. Furnizati următoarele informatii:

4.1. structura proprietătii si detinătorii controlului, înainte si după realizarea operatiunii de concentrare;

4.2. natura si valoarea oricărui eventual ajutor financiar sau de altă natură, de care beneficiază oricare dintre părtile implicate în concentrarea economică, în orice calitate si de la orice entitate, inclusiv ajutor de stat;

4.3. pentru fiecare dintre agentii economici implicati în concentrarea economică, comunicati următoarele date pentru ultimii 3 ani financiari, iar în cazul în care un agent economic implicat apartine unui grup, se vor comunica si datele aferente grupului, acordându-se atentie ca, în cazul achizitionării partiale de către agenti economici, datele să se refere la partea care face obiectul concentrării economice:

4.3.1. cifra de afaceri totală;

4.3.2. cifra de afaceri realizată în România;

4.3.3. profitul net;

4.3.4. defalcarea cifrei de afaceri realizate în România pe categorii de activităti si produse.

 

CAPITOLUL V

Legăturile personale si financiare si achizitii precedente

 

5. în legătură cu părtile implicate în concentrarea economică, precum si cu fiecare agent economic sau persoană identificată în răspunsurile date la cap. III, furnizati:

5.1. o listă a tuturor agentilor economici activi pe pietele relevante, în cazul cărora agentii economici, persoanele sau grupul detin, individual sau colectiv, 10% sau mai mult din drepturile de vot, actiunile sau alte valori mobiliare emise; în fiecare caz numiti detinătorul si procentajul detinut;

5.2. în cazul fiecărui agent economic: o listă a membrilor consiliilor de administratie si a directorilor executivi care sunt, în acelasi timp, membri ai consiliilor de administratie sau directori la oricare alt agent economic activ pe pietele relevante; si, acolo unde este cazul, pentru fiecare agent economic, o listă a membrilor consiliilor de administratie care sunt directori la oricare alt agent economic activ pe pietele relevante. în fiecare caz precizati denumirea celorlalti agenti economici si pozitia detinută;

5.3. detalii despre achizitiile de agenti economici, efectuate de grupurile identificate mai sus în ultimii 3 ani.

 

CAPITOLUL VI

Informatii despre pietele relevante

 

6.1. Prezentati lista produselor fabricate si/sau comercializate de agentii economici implicati în operatiunea de concentrare economică, asa cum sunt definite aceste produse de însisi agentii economici, în scopuri de marketing.

6.2. Definiti pietele relevante (a produsului si geografică), pe care se realizează concentrarea economică, explicând care dintre produsele si/sau serviciile agentilor economici implicati în concentrare sau incluse, respectiv excluse din aceste piete si din ce cauză.

6.3. Furnizati pentru ultimii 3 ani, pentru fiecare grupă de produse implicate în operatiunea de concentrare, respectiv pentru fiecare piată relevantă:

6.3.1. mărimea estimată a pietei relevante (volum si valoare). Comparati mărimea estimată cu cea provenind din alte surse;

6.3.2. vânzările de produse (volum si valoare) realizate de agentii economici implicati si grupurile lor, pe piată; estimati cota de piată detinută de fiecare;

6.3.3. cota de piată estimată a concurentilor mai importanti (inclusiv importatorii), prezenti pe piata geografică relevantă afectată de concentrare;

6.3.4. comparatia între preturile practicate de agentii economici implicati în concentrare si preturile practicate de ceilalti concurenti importanti, care activează pe aceeasi piată relevantă;

6.3.5. estimarea impactului operatiunii de concentrare economică asupra pretului produselor si/sau al serviciilor de pe piata relevantă, la nivelul consumatorilor;

6.3.6. estimarea valorii si, dacă este posibil, a volumului importurilor (indicând tările de origine), pentru produsele de pe pietele relevante, precum si a procentului acestor importuri provenite de la grupurile de care apartin agentii economici implicati;

6.3.7. estimarea impactului taxelor vamale si a barierelor netarifare asupra pretului practicat la produsele de import similare cu cele de pe piata relevantă.

Pentru fiecare dintre informatiile furnizate se va preciza sursa acestora.

 

ANEXĂ

la formular

 

I. Conditii generale pe pietele afectate

Furnizati informatii despre primii 5 furnizori importanti (nationali si internationali) ai părtilor implicate în operatiunea de concentrare economică, indicând natura si valoarea achizitiilor părtilor implicate de la fiecare dintre acesti furnizori, mentionând adresa si numerele de telefon si de fax la care pot fi contactati.

1. Structura ofertei pe pietele relevante

Furnizati următoarele informatii:

a) retelele existente pentru distributie pe piată si importanta lor pentru extinderea vânzărilor; importanta respectivelor retele de distributie ale tertilor si ale agentilor economici apartinând grupului din care fac parte agentii economici implicati în concentrare;

b) reteaua existentă de service (întretinere si reparatii) si importanta ei pentru extinderea vânzărilor, respectiv importanta retelelor conduse de terti si de agentii economici care apartin grupului din care fac parte agentii economici implicati în concentrarea economică în cauză;

c) o estimare a mărimii capacitătii totale a pietei românesti pentru ultimii 3 ani; pentru această perioadă, ce proportie din această capacitate este detinută de fiecare parte la concentrarea economică si care au fost gradele respective de utilizare a capacitătii detinute de fiecare parte.

2. Structura cererii pe pietele relevante

a) Furnizati informatii despre primii 5 clienti (nationali si internationali) ai părtilor implicate, indicând natura si valoarea vânzărilor efectuate de părti către fiecare dintre acesti clienti, mentionând adresa si numerele de telefon si de fax la care acestia pot fi contactati.

b) Descrieti structura cererii pe pietele relevante. Pentru aceasta luati în considerare următoarele elemente:

- evaluarea ritmului de crestere a pietelor relevante de concentrare;

- importanta preferintelor clientilor pentru anumite mărci de produse consacrate, diferentele dintre produsele de pe piata relevantă si măsura în care există o gamă completă de produse;

- gradul de concentrare sau de dispersie a clientilor;

- segmentarea clientilor în diferite grupuri si descrierea consumatorului tipic pentru fiecare dintre aceste grupuri;

- importanta contractelor de distributie exclusivă si a altor tipuri de contracte pe termen lung;

- importanta administratiei publice, a altor organisme de stat, a agentilor economici cu capital de stat sau cu participarea statului asupra dezvoltării cererii.

c) Descrieti efectul operatiunii de concentrare economică asupra consumatorilor intermediari si finali.

d) Prezentati programul de investitii asumat de achizitor pentru a fi realizat la agentul economic achizitionat, specificând:

- volumul total al investitiilor si esalonarea anuală a acestora;

- destinatia investitiilor, respectiv domeniile de activitate în care sunt realizate (retehnologizare, crearea sau extinderea de capacităti de productie etc.);

- stadiul realizării investitiilor la data notificării.

Precizati efectul programului de investitii asupra cresterii eficientei economice a agentului economic achizitionat (scăderea costurilor de productie si/sau de distributie) si asupra pretului de piată al produselor.

3. Intrarea pe piată

a) Indicati pentru ultimii 5 ani intrările de noi concurenti semnificativi de pe pietele relevante; furnizati informatii privind noii concurenti si evaluati cota lor actuală pe piată, indicând adresa si numerele de telefon si fax la care pot fi contactati.

b) Precizati dacă, după părerea părtilor notificatoare, există agenti economici potentiali în situatia de a intra pe pietele relevante; furnizati, în măsura în care este posibil, informatii despre acesti concurenti potentiali, indicând si adresa si numerele de telefon si de fax la care pot fi contactati.

c) Descrieti detaliat diferitii factori care influentează intrarea pe pietele relevante, pe care are loc concentrarea economică.

Pentru aceasta:

- estimati costurile totale ale intrării (cercetaredezvoltare, realizarea sistemelor de distributie, activităti de promovare, reclamă, asigurarea de service etc.), la scara echivalentă unui concurent semnificativ, indicând cota de piată a unui astfel de concurent;

- indicati dacă intrarea pe piată este conditionată de obtinerea unei autorizatii de natură administrativă, de respectarea unor eventuale prescriptii cu caracter de norme obligatorii sau de existenta unor controale legale ori administrative;

- clarificati în ce măsură intrarea pe piată depinde de accesul la materiile prime;

- precizati în ce măsură intrarea pe piată este conditionată de durata contractelor dintre un agent economic care activează pe piată si furnizorii si/sau clientii săi;

- descrieti importanta licentelor pentru tehnologie si/sau know-how sau a licentelor pentru alte drepturi, pe pietele relevante.

4. Cercetare-dezvoltare

a) Apreciati importanta cercetării si dezvoltării asupra capacitătii unui agent economic, care activează pe pietele relevante pe care are loc concentrarea economică, de a concura pe termen lung.

b) Explicati natura activitătilor de cercetare/dezvoltare pe pietele afectate, desfăsurate de agentii economici implicati în concentrarea economică, luând în considerare următoarele elemente:

- intensitatea activitătii de cercetare-dezvoltare (definită ca raport între cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea si cifra de afaceri) pentru pietele relevante si intensitatea activitătii de cercetare-dezvoltare pentru agentii economici implicati; importanta si tendinta cercetării-dezvoltării tehnologice pentru aceste piete în ultimii ani si în viitor (atât în procesele de distributie, cât si în sistemele de distributie);

- inovatiile majore făcute pe pietele pe care are loc concentrarea economică propusă si agentii economici cărora acestea le sunt atribuite;

- ciclul înnoirilor si situatia în care se află, în raport cu acest ciclu, agentii economici implicati în concentrarea economică propusă;

- importanta pentru părti a licentelor pentru tehnologie, know-how si pentru alte drepturi pe pietele implicate în concentrarea economică propusă.

5. Acorduri de cooperare

a) Precizati în ce măsură există acorduri de cooperare pe orizontală si/sau pe verticală pe pietele afectate de operatiunea de concentrare economică;

b) Furnizati informatii despre acordurile de cooperare cele mai importante în care sunt angajati agentii economici implicati în operatiunea de concentrare economică pe pietele afectate, cum ar fi: acordurile de cercetaredezvoltare de licente, de productie în comun, de specializare, de distributie, de livrare pe termen lung si acordurile pentru schimburile de informatii.

6. Asociatii profesionale si patronale

a) Precizati asociatiile profesionale si/sau patronale în care părtile la concentrarea economică sunt membre.

b) Indicati cele mai importante asociatii profesionale si/sau patronale la care sunt membri clientii si furnizorii părtilor la concentrarea economică.

Furnizati numele, adresa, numerele de telefon si de fax pentru asociatiile profesionale si patronale de mai sus.

II. Integrarea verticală

Descrieti modul în care agentii economici, inclusiv grupurile din care acestia fac parte, implicati în operatiunea de concentrare economică produc si îsi vând produsele si/sau serviciile, de exemplu dacă sunt numai producători, dacă sunt numai distribuitori, atât înainte de operatiunea de concentrare economică propusă, cât si după înfăptuirea acesteia. Precizati natura si gradul de integrare verticală, ale fiecărui agent economic implicat, înainte de concentrarea economică si gradul de integrare pe verticală a noii entităti economice rezultate prin înfăptuirea operatiunii de concentrare economică propuse.

III. Restrictionări auxiliare

Dacă părtile la concentrare economică si/sau alte părti, inclusiv vânzătorul si actionarii (asociatii) minoritari, sunt supuse la restrictionări auxiliare, respectiv direct legate si necesare pentru implementarea concentrării economice:

a) identificati fiecare restrictionare auxiliară prevăzută în acordurile prezentate împreună cu notificarea;

b) explicati de ce aceste restrictionări sunt direct legate si necesare pentru implementarea concentrării economice.

IV. Contextul international

Descrieti eventualele aspecte internationale ale concentrărilor economice propuse, precizând pozitia pe pietele internationale respective a părtilor implicate în concentrarea economică propusă.“

Art. II. - Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.