MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 608         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

939. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pe Probleme de Populatie

 

964. - Hotărâre privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)”

 

984. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”

 

996. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, autorităti aflate în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

998. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

927. - Ordin al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unui set de monede din argint, reprezentând emisiunea monetară “Monumente de artă feudală crestină”

 

118. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUCEGI MOECIU

 

119. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA PÂRSCOV

 

ACTE ALE CASELOR CENTRALE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT

 

80. - Hotărâre privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pe Probleme de Populatie

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comisia Natională pe Probleme de Populatie, organism consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, ce functionează în subordinea directă a primului-ministru.

(2) Comisia Natională pe Probleme de Populatie supune aprobării Guvernului propuneri privind măsuri legislative si administrative de combatere a tendintelor demografice negative si a implicatiilor acestora asupra dezvoltării României.

Art. 2. - (1) Comisia Natională pe Probleme de Populatie functionează în subordinea directă a primului- ministru, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comisia Natională pe Probleme de Populatie este coordonată de un secretar executiv numit prin decizie a primului-ministru.

(3) Secretariatul Comisiei Nationale pe Probleme de Populatie va fi asigurat de Institutul National de Statistică, care va asigura si lucrările curente ale comisiei.

Art. 3. - Comisia Natională pe Probleme de Populatie are următoarele atributii principale:

a) analizează evolutia fenomenelor demografice efective si prognozate, pe baza informatiilor furnizate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Sănătătii si Institutul National de Statistică;

b) proiectează, organizează si efectuează, sub directa coordonare a Institutului National de Statistică, ancheta .Generatii si gen”, care va fi proiectată si organizată, începând din 2004-2005, ca o anchetă panel, în trei runde anuale consecutive, pe un esantion reprezentativ la nivel national;

c) analizează rezultatele anchetei “Generatii si gen” si realizează studii tematice comparative în context european;

d) diseminează cât mai larg rezultatele anchetei .Generatii si gen”;

e) elaborează proceduri specifice identificării diferentelor demografice existente între diferitele grupuri sociale si zone si analizează rezultatele obtinute;

f) elaborează analize, studii, informări privind evolutia indicatorilor statistici specifici din domeniu, atât în tară cât si în lume;

g) prezintă Guvernului rapoarte periodice referitoare la stadiul fenomenelor demografice si la principalele efecte ale măsurilor întreprinse în domeniu;

h) asigură organizarea si coordonarea programului “Generatii si gen”.

Art. 4. - În realizarea atributiilor sale Comisia Natională pe Probleme de Populatie colaborează cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Sănătătii, Institutul National de Statistică, Comisia antisărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, cu alte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu universităti si institutii de cercetare.

Art. 5. - (1) Comisia Natională pe Probleme de Populatie se întruneste de două ori pe an si ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretarului executiv.

(2) Comisia Natională pe Probleme de Populatie poate functiona în prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor componenti si ia hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenti.

(3) Hotărârile Comisiei Nationale pe Probleme de Populatie se dau publicitătii.

(4) Membrii Comisiei Nationale pe Probleme de Populatie nu sunt salarizati pentru activitatea desfăsurată în această calitate.

Art. 6. - Comisia Natională pe Probleme de Populatie îsi aprobă propriul regulament de organizare si functionare, cu responsabilităti, sarcini si termene de realizare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

           

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 939.

 

ANEXĂ

 

COMPONENT A

Comisiei Nationale pe Probleme de Populatie

 

1. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

2. Ministerul Sănătătii

3. Comisia antisărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS

4. Institutul National de Statistică

5. Institute de cercetare cu preocupări în domeniu

6. Universitatea Bucuresti

7. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 31 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se emite Acordul de mediu pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului

si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministru de stat, ministrul economiei

si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 964.

 

ANEXĂ

 

ACORD DE MEDIU

pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii .Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)” din orasul Cernavodă, judetul Constanta

 

Ca urmare a Cererii nr. 17.665 din 27 iunie 2001, adresată de Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 33, sectorul 1, si a Adresei I.P.M. Constanta nr. 1.602 din 2 iulie 2001, înregistrată la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului cu nr. 111.674/GP din 23 octombrie 2002, în urma analizei documentelor transmise si a verificării lor, precum si a parcurgerii etapelor de consultare a publicului, inclusiv a publicului si autoritătilor în regim transfrontieră, în temeiul Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările ulterioare, si a Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitătilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător, cu modificările ulterioare,

se emite prezentul acord de mediu, care prevede:

- realizarea lucrărilor în vederea finalizării Unitătii 2 si care vor consta din:

- lucrări de constructie: compartimentări cu pereti usori în clădirea serviciilor, structuri metalice la clădirea serviciilor si la sala turbogeneratorului, fixarea pe fundatii/subturnări a echipamentelor mecanice, finisaje si vopsitorii la toate clădirile;

- lucrări de montaj echipamente si conducte: fixarea pe fundatii a echipamentelor, montarea suporturilor pentru conducte, montare de diverse structuri metalice de sustinere a conductelor în interior, montarea conductelor si armăturilor de închidere si reglare prin sudare, finalizarea lucrărilor de montare conducte si realizarea legăturilor la retelele exterioare;

- lucrări de instalatii electrice si de automatizare: montarea rastelelor si traseelor de cabluri, montarea aparaturii de măsură si control locale si realizarea legăturilor pentru transmiterea la distantă, montarea panourilor electrice, de distributie si de comandă, montarea calculatoarelor de proces, a camerelor de comandă, realizarea legăturii cu Sistemul energetic national;

- lucrări de constructie sau de refacere a drumurilor, acolo unde este cazul;

- lucrări de curătări si spălări ale circuitelor tehnologice si probe hidraulice ale acestora în perioada punerii lor în functiune;

- lucrări de primire si stocare apă grea, primire si stocare combustibil, încărcare apă grea moderator, încărcare combustibil, încărcare apă grea în circuitul primar, teste de performantă la cald, prima criticitate, legarea la retea, cresterea puterii în trepte până la atingerea puterii nominale, în scopul producerii de energie electrică si distributiei acesteia, precum si de abur pentru termoficare pentru platforma CNE si orasul Cernavodă, în următoarele conditii:

1. Se vor respecta prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2. Titularul investitiei va urmări, încă din faza de executie, încadrarea în normele legale în vigoare privind protectia sănătătii populatiei si a factorilor de mediu, a emisiei si imisiei poluantilor în mediul înconjurător si respectarea prevederilor avizelor emise de autoritătile implicate.

3. Orice defectiune sau avarie apărută pe parcursul derulării lucrărilor de executie, care are sau poate avea un impact negativ asupra populatiei sau mediului, va fi adusă operativ la cunostintă autoritătilor de mediu si celorlalte autorităti implicate, conform prevederilor legale, actionându-se potrivit celor prevăzute în planurile de alarmare si interventie.

4. Orice evacuare în mediul înconjurător, apărută în perioada de punere în functiune, care conduce la cresterea radioactivitătii peste valorile limită, va fi notificată de urgentă autoritătilor centrale si teritoriale pentru protectia mediului.

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine:

- descrierea proiectului: “Realizarea obiectivului de investitii CNE Cernavodă - Unitatea 2”, elaborat de Societatea Natională “Nuclearelectrică” - S.A.;

- studiu de impact si raport la studiul de impact privind obiectivul de investitii “Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă - Unitatea 2” din orasul Cernavodă, judetul Constanta, întocmit de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare “ICIM” Bucuresti, persoană juridică atestată de Comisia de atestare din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu atestat nr. cod 2R EIM-1-64/22 iunie 2001; 2R-BM-1-79/22 iunie 2001;

- raport la studiul de impact efectuat de Atomic Energy of Canada Ltd.;

- studiul impactului termic determinat de exploatarea simultană a unitătilor 1 si 2 de la CNE Cernavodă, în solutia evacuării apei calde în Canalul Dunăre-Marea Neagră si în Dunăre, elaborat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare “ICIM” Bucuresti;

- rapoarte la procedura de dezbatere publică organizată în perioada 15 august 2001 - 21 septembrie 2001, pentru obiectivul de investitii “Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă - Unitatea 2” din orasul Cernavodă, judetul Constanta;

- comentarii ale părtii afectate, respectiv Republica Bulgaria, privind activitatea propusă si documentatia de evaluare a impactului asupra mediului elaborată si rezultate ale consultărilor privind efectele transfrontieră ale activitătilor propuse, efectuate în conformitate cu pct. 3.8, 4.2 si 5 din Conventia Espoo;

- punctul de vedere emis de Directia Apelor Dobrogea - Litoral privind emiterea referatului tehnic înregistrat cu nr. 9.669/4 decembrie 2001;

- referat tehnic emis de Compania Natională “Apele Române” - S.A. Bucuresti, necesar avizului de gospodărire a apelor pentru Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă - Unitatea 2, înregistrat cu nr. 7.253/R/21 februarie 2002;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 83/10 aprilie 2002, emis de Inspectoratul de Protectia Mediului Constanta.

Avize emise de alte autorităti implicate:

- Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 5.415/25 aprilie 2002, emis de Ministerul Industriei si Comertului, însotit de Planul de amplasament;

- Autorizatia pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. SNN U2-01/2003 pentru conducerea lucrărilor de constructii-montaj, emisă de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;

- Aviz nr. 55/31 ianuarie 2002, emis de Inspectia de Stat în Constructii Constanta;

- Adresa Consiliului Judetean Constanta – Directia urbanism, tehnic - investitii nr. 21.655/31 mai 2004 privind emiterea certificatului de urbanism;

- Aviz sanitar nr. 223/2 ianuarie 2002, emis de Directia de Sănătate Publică a Judetului Constanta;

- Aviz de principiu nr. 11.326/23 septembrie 2002, emis de Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A.;

- Aviz pentru alimentarea cu apă potabilă si canalizare menajeră nr. 1.709/22 aprilie 2003, emis de Societatea Comercială “Detacan” - S.A. Cernavodă;

- Aviz pentru racord retea termică pentru continuarea lucrărilor de constructie la Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă - Unitatea 2, nr. 5.599/30 aprilie 2002, emis de CNE Prod Cernavodă;

- Aviz nr. 1.033.557/7 ianuarie 2002, emis de Societatea Comercială “Electrica” - S.A., Sucursala Dobrogea, EDFEEE Constanta;

- Aviz de principiu nr. 1.429/3 decembrie 2002, emis de Compania Natională de Căi Ferate, Regionala C.F.R. Constanta;

- Aviz nr. 1.035/7 decembrie 2001, emis de Societatea Comercială “Romtelecom” - S.A. - Directia de Telecomunicatii Constanta;

- Documentatie avizată de Inspectoratul Judetean de Protectie Civilă Constanta, cu următoarele conditii speciale:

1. Alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă - Unitatea 2 se va face conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 83/10 aprilie 2002, emis de Inspectoratul de Protectia Mediului Constanta.

2. În timpul lucrărilor de constructie se interzice deversarea sau contaminarea apei Canalului Dunăre-Marea Neagră cu combustibil, uleiuri lubrifiante, ape uzate si argilă, provenite din lucrările efectuate la amplasament si căile de acces.

3. Se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluării mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substante periculoase.

4. Evacuarea apei calde provenite de la Unitatea 2 se va face conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 83/10 aprilie 2002, emis de Inspectoratul de Protectia Mediului Constanta.

5. Pentru perioadele în care se impune evacuarea apei de răcire în bieful II al Canalului Dunăre - Marea Neagră, se va stabili sectiunea de control în care se realizează în totalitate amestecul apelor de răcire cu apele Canalului Dunăre-Marea Neagră. Totodată se va aplica programul de supraveghere si urmărire a temperaturii apei în sectiunea din aval de Canalul Dunăre-Marea Neagră, prin măsurători lunare si corelarea cu datele privind calitatea apei.

6. La punerea în functiune a Unitătii 2 se va realiza dilutia contaminantilor în apa de răcire evacuată, astfel încât concentratia biocidului MB 25 să nu depăsească limita de 50 ppb.

7. Pentru respectarea indicatorilor de calitate a apei impusi de NTPA 001-2002, se va organiza un program de monitorizare a evacuării apei de răcire, atât din punct de vedere termic, cât si chimic.

8. Programul de monitorizare a apei de răcire va fi completat cu activităti de supraveghere si cercetare a florei si faunei acvatice în zona de deversare.

9. Apele uzate evacuate în canalizarea menajeră, provenite în exclusivitate din zone necontaminate radioactiv, vor fi preluate de reteaua de canalizare menajeră a CNE si evacuate în sistemul de canalizare al orasului Cernavodă. 10. În vederea asigurării epurării apelor uzate menajere, titularul va întreprinde demersurile necesare realizării unei statii de epurare pentru apele uzate provenite de pe platforma CNE si din orasul Cernavodă.

11. Se va realiza un sistem de control al calitătii apelor meteorice.

12. Echipamentele cuprinse în circuitul de răcire al condensatorului vor fi construite din materiale rezistente la coroziunea datorată apelor Dunării.

13. Evacuarea apelor potential contaminate radioactiv se va face în următoarele conditii:

- se va asigura monitorizarea permanentă a acestora;

- radioactivitatea se va încadra în cerintele prevăzute în Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

14. Pentru a se asigura protectia apelor subterane în zona Unitătii 2, se vor realiza următoarele măsuri:

- construirea unui ecran de etansare pentru fundatiile clădirilor nucleare;

- realizarea unui sistem pentru mentinerea nivelului apelor freatice sub cota prevăzută de proiectul tehnic;

- asigurarea conditiilor pentru monitorizarea calitătii apelor subterane.

15. În vederea atenuării poluării atmosferice cu praf provenit din traficul utilajelor si mijloacelor de transport, se va stropi cu apă zona expusă poluării si, de asemenea, se vor limita traficul si viteza pe căile rutiere pe durata executării lucrărilor de constructie.

16. Pe durata realizării căilor de acces si a lucrărilor de constructie la amplasament se va urmări ca nivelul de poluare a aerului cu noxe provenite de la evacuările echipamentelor de lucru să se încadreze în limitele prevăzute de STAS 12574/1997. Utilajele folosite pentru constructie vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei.

17. Echipamentul de sablare folosit la curătarea conductelor, pe durata operării si întretinerii instalatiilor de constructii, va fi dotat cu sisteme speciale de filtrare a aerului pentru retinerea prafului.

18. Operatiunile de sudură, finisaj si vopsire se vor efectua în spatii prevăzute cu instalatii de ventilare si dotate cu instalatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

19. Rezervoarele de stocare a combustibililor si uleiurilor vor fi prevăzute cu sisteme de recuperare a vaporilor la gurile de aerisire.

20. Aerul evacuat de la sistemele de ventilatie ale Unitătii 2, care poate contine poluanti radioactivi, va fi evacuat în atmosferă conform proiectului, printr-un cos, după ce în prealabil va fi filtrat.

21. Evacuarea la cos a gazelor potential contaminate radioactiv se va face în următoarele conditii:

- se va asigura monitorizarea permanentă a acestora;

- continutul radioactiv se va încadra în cerintele prevăzute în Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

22. În vederea prevenirii contaminării solului cu uleiuri, combustibili, materiale chimice, se va elabora si se va pune în aplicare un plan de management pentru controlul scurgerilor si monitorizarea acestora.

23. Se va evita depozitarea materialelor, combustibililor si deseurilor în alte locuri decât cele stabilite si amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului si/sau subsolului, cât si a poluării drumurilor publice.

24. Se vor respecta cu strictete procedurile pentru manipularea si stocarea în sigurantă a deseurilor produse ca urmare a punerii în functiune a Unitătii 2.

25. Se va asigura capacitatea de stocare intermediară pe o perioadă de 50 de ani a combustibilului nuclear ars.

26. La terminarea lucrărilor de executie este obligatorie îndepărtarea sau eliminarea din zonele afectate a oricăror materiale si reziduuri, iar deseurile revalorificabile rezultate vor fi predate numai unitătilor autorizate în acest scop.

27. Activitătile privind gospodărirea deseurilor, altele decât cele radioactive, se vor încadra în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001.

28. Activitatea din santier nu va depăsi ca nivel sonic prevederile STAS 10009/1988; în vederea atenuării zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele de constructii si transport, se va asigura dotarea acestora cu echipamente de protectie; unde este necesar, personalul va purta echipament de protectie auditiv.

29. Încă din faza de constructie se vor elabora si se vor aplica planuri de monitorizare a factorilor de mediu, corelate cu planurile existente pentru Unitatea 1.

30. Personalul si autoritătile publice implicate vor fi instruite în vederea aplicării operative a planului de interventie în exteriorul si interiorul amplasamentului în situatii de urgentă.

31. Ca urmare a cererii părtii bulgare, după punerea în functiune a obiectivului se va efectua o analiză postproiect în conditii ce se vor stabili de comun acord între părti.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dar îsi pierde valabilitatea dacă lucrările de investitii pentru care a fost eliberat nu încep în maximum 2 ani de la data emiterii acestuia.

După autorizarea de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru punerea în functiune, titularul va solicita autorizatia de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage, în conditiile legii, suspendarea sau anularea acestuia, după caz.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001 privind organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Primăverii nr. 17, sectorul 1, clădirea fiind pusă la dispozitie de Ministerul Afacerilor Externe, în conditiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 984.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, autorităti aflate în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, autorităti aflate în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 996.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Ilfov în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, autorităti aflate în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

Locul unde este situat

imobilul

 

Persoana juridică care detine

imobilul

Persoana juridică la care

trece imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public

al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 15/2004

Municipiul Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6

Statul român, în administrarea

Agentiei de Protectie a Mediului Ilfov

Statul român, în administrarea

Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

Suprafata construită = 310 m2

Suprafata desfăsurată = 763 m2

Terenul aferent = 1.830 m2

Împrejmuirea = 483 ml

116.543

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanta, judetul Constanta, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 998.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Adresa părtii din

imobil care se transmite

 

 

Persoana juridică

de la care se transmite

partea din imobil

 

Persoana juridică

la care se transmite

partea din imobil

 

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor,

care alcătuiesc domeniul public si

numărul de identificare atribuit de

Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale părtii din imobil

 

Municipiul Constanta,

port militar,

judetul Constanta

Ministerul Administratiei

si Internelor

 

Ministerul Apărării

Nationale

 

cod 8.29.10

nr. MF 106.437

Imobil 49-154 (partial):

- suprafata construită = 216 m2

- suprafata desfăsurată = 864 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 586 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, si în temeiul art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularelor:

1. Declaratie privind veniturile din activităti agricole, cod 14.13.01.13/9;

2. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole - impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9;

3. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole - impunere în sistem real, cod 14.13.02.13/9r; prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 pct. 1 se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 iunie 2004.

Nr. 927.

 

ANEXA Nr. 11)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie privind veniturile din activităti agricole”, cod 14.13.01.13/9

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii si/sau în sistem irigat, precum si a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul respectiv. În cazul în care pe raza aceleiasi localităti se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaratie.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 30 iunie a anului fiscal pentru anul în curs;

- în termen de 15 zile de la începerea activitătii, când aceasta începe după data de 30 iunie;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior [prin depunerea unei declaratii rectificative*)], situatie în care se va înscrie “X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul României.

Organul fiscal de domiciliu - se înscrie organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) – se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti.

A. Date privind activitatea desfăsurată

Suprafete de teren - se înscrie, în rândul corespunzător activitătii desfăsurate, numărul de ari aferent fiecărei suprafete (parcele) de teren cultivate, situate în raza teritorială a localitătii.

Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantii fiscali desemnati, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, dacă există.

Cod de identificare al reprezentantului fiscal - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 


*) Declaratia rectificativă se poate depune în perioada de prescriptie, până în momentul initierii unui control fiscal privind perioada la care se referă.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

de stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole

 

Impozitul pe veniturile din activităti agricole se calculează de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, pe baza informatiilor transmise de organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul.

În vederea stabilirii impozitului, în termen de 5 zile de la primirea declaratiilor, organul fiscal de sursă va transmite organului fiscal de domiciliu informatii privind baza de impunere.

În situatia în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România, stabilirea impozitului se efectuează de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul.

Stabilirea impozitului pe veniturile din activităti agricole se efectuează prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit, corespunzătoare tipului de activitate desfăsurată de către contribuabil si perioadei lucrate, sau asupra venitului net stabilit în sistem real, după caz, impozitul fiind final.

1. În cazul determinării venitului net pe bază de norme de venit, contribuabilul depune Declaratia privind veniturile din activităti agricole, pentru anul fiscal în curs.

În termen de 15 zile de la primirea declaratiei, organul fiscal competent emite si transmite contribuabilului Decizia de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole - pe norme de venit.

2. În situatia în care contribuabilul a optat pentru determinarea venitului net în sistem real, stabilirea impozitului pe veniturile din activităti agricole se efectuează de organul fiscal competent, pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activităti agricole, depusă de contribuabil.

Până la data de 31 mai a anului curent pentru anul precedent, organul fiscal emite Decizia de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole - impunere în sistem real.

 

ANEXA Nr. 4

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 din ordin

 

I. Declaratie privind veniturile din activităti agricole, cod 14.13.01.13/9

1. Denumire: Declaratie privind veniturile din activităti agricole

2. Cod: 14.13.01.13/9

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire (seturi):

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei;

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare;

- se poate utiliza si echipamentul informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la declararea veniturilor din activităti agricole, prevăzute la art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, impuse pe norme de venit.

7. Se întocmeste:

- în: 2 exemplare;

- de: persoane fizice care realizează venituri din activităti agricole sau de reprezentantii fiscali ai acestora.

8. Circulă:

- originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul;

- copia la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

II. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole

- impunere pe norme de venit, cod 14.13.02.13/9

1. Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole - impunere pe norme de venit

2. Cod: 14.13.02.13/9

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la calculul impozitului pe veniturile din activităti agricole, în cazul stabilirii venitului net pe baza normelor de venit.

7. Se întocmeste:

- în: 2 exemplare;

- de: organul fiscal de domiciliu fiscal sau de organul fiscal de sursă, în situatia în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal în a cărui rază

teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau la organul fiscal de sursă, după caz.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

III. Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole

- impunere în sistem real, cod 14.13.02.13/9r

1. Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole - impunere în sistem real

2. Cod: 14.13.02.13/9r

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la calculul impozitului pe veniturile din activităti agricole, în cazul stabilirii venitului net în sistem real.

7. Se întocmeste:

- în: 2 exemplare;

- de: organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau de organul fiscal de sursă, în situatia în care contribuabilul nu are domiciliu fiscal în România.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal de domiciliu fiscal sau la organul fiscal de sursă, după caz.

9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unui set de monede din argint, reprezentând emisiunea monetară “Monumente de artă feudală crestină”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 5 iulie 2004, un set de monede din argint, format din două piese, fiecare având valoarea nominală de 500 lei, constituind emisiunea “Monumente de artă feudală crestină”.

Art. 2. - Caracteristicile monedelor sunt următoarele:

- formă: decagonală (poligon cu 10 laturi);

- metal: argint;

- titlu: 999/1.000;

- calitate: proof;

- greutate: 31,103 g;

- margine: netedă;

- diametrul cercului închis: 37 mm.

Aversul si reversul celor două monede sunt diferite, continând elemente grafice, heraldice si inscriptii specifice, după cum urmează:

Biserica mănăstirii Cotroceni

Aversul contine, în partea stângă, anul emisiunii “2004”, stema României si valoarea nominală “500 LEI”. Inscriptia “ROMANIA”, gravată de-a lungul unei linii verticale, figurează în centrul aversului. În partea dreaptă a aversului este redat turnul clopotnitei Bisericii mănăstirii Cotroceni.

Reversul prezintă macheta Bisericii mănăstirii Cotroceni. În partea superioară este gravată semicircular inscriptia “MONUMENTE DE ARTA FEUDALA CRESTINA”. Sub macheta mănăstirii este înscrisă pe două rânduri denumirea lăcasului de cult “BISERICA MANASTIRII COTROCENI”.

Anii 1679-2004, care marchează împlinirea a 325 de ani de la ridicarea constructiei, sunt amplasati într-un arc de cerc, în partea inferioară a monedei.

Biserica Sf. Trei Ierarhi din Iasi

Aversul contine, în centru, reproducerea unuia dintre clopotele cu care Biserica Sf. Trei Ierarhi din Iasi a fost înzestrată de domnitorul Vasile Lupu. De o parte si de alta a clopotului sunt amplasate, între două arce de cerc, stema României si valoarea nominală “500 LEI”. În partea superioară, deasupra arcului de cerc, este gravată inscriptia “ROMANIA”. Anul emisiunii “2004” este amplasat circular, în partea inferioară a monedei.

Reversul prezintă macheta Bisericii Sf. Trei Ierarhi din Iasi. În partea superioară este gravată semicircular inscriptia “MONUMENTE DE ARTA FEUDALA CRESTINA”.

Sub macheta mănăstirii este înscrisă în două rânduri denumirea lăcasului de cult “SF. TREI IERARHI-IASI”.

Anii 1639-1904-2004 amplasati într-un arc de cerc, în partea inferioară, marchează împlinirea a 365 de ani de la ridicarea constructiei si a 100 de ani de la resfintirea bisericii.

Art. 3. - Monedele din argint ce formează emisiunea .Monumente de artă feudală crestină”, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint ce alcătuiesc emisiunea .Monumente de artă feudală crestină” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a seturilor de monede din argint, emisiunea “Monumente de artă feudală crestină”, se realizează prin ghiseele sucursalelor Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 17 iunie 2004.

Nr. 13.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUCEGI MOECIU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUCEGI MOECIU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0135 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BUCEGI MOECIU, cu sediul in Moieciu, Str. Principala, Nr. 211, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/9661/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit 8 Martie Codlea, Bucegi Moeciu, Cetatea Rasnov, Izvorul Zarnesti, Oltus Feldioara, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BUCEGI MOECIU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit 8 Martie Codlea, Bucegi Moeciu, Cetatea Rasnov, Izvorul Zarnesti, Oltus Feldioara.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BUCEGI MOECIU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit 8 Martie Codlea. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 118.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA PÂRSCOV


Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA PÂRSCOV, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii NATIONALE a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0143 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA PÂRSCOV, cu sediul în Parscov, com Parscov, bl. 4, Ap. 3, judetul Buzău, număr de ordine în Registrul comertului J10/1068/1991, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Valea Măcrisului Mărăcineni, Valea Slănicului Beceni, Vulcanii Noroiosi Berca, Crivăt Boldu, Înfrătirea Parscov, Râmnic Râmnicu Sărat, Unirea Vadu Pasii, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA PÂRSCOV a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii NATIONALE a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Valea Măcrisului Mărăcineni, Valea Slănicului Beceni, Vulcanii Noroiosi Berca, Crivăt Boldu, Înfrătirea Parscov, Râmnic Râmnicu Sărat, Unirea Vadu Pasii.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFRĂTIREA PÂRSCOV este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Valea Măcrisului Mărăcineni. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 119.

 

 

ACTE ALE CASELOR CENTRALE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT

 

CREDITCOOP CASA CENTRALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti

 

În baza prevederilor art. 191 lit. d) coroborat cu art. 198 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 26 din Normele CREDITCOOP Casa Centrală privind supravegherea cooperativelor de credit,

având în vedere Procesul-verbal privind situatia economico-financiară a Cooperativei de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti, si realizarea principalilor indicatori economico-financiari si de prudentă bancară la 31 mai 2004, înregistrat sub nr. 87 din 21 iunie 2004, încheiat de organul de control al CREDITCOOP, transmis si înregistrat la aceasta sub nr. 3.104 din 23 iunie 2004, din care rezultă că unitatea înregistrează un nivel al activitătii extrem de redus,

neexistând nici un fel de perspectivă pentru revigorarea în viitorul apropiat a situatiei ei economico-financiare,

tinând cont de faptul că la data de 31 mai 2004 Cooperativa de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti, înregistrează un nivel al fondurilor proprii de 104.257 mii lei, cu mult sub limita impusă de reglementările CREDITCOOP Casa Centrală si Banca Natională a României,

în baza prevederilor art. 194 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. i) din Hotărârea Consiliului de administratie al CREDITCOOP nr. 15/2003, ratificată de Adunarea generală a CREDITCOOP din data de 25 martie 2004,

Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală hotărăste:

Art. 1. - Se instituie măsura de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti, începând cu data de 5 iulie 2004.

Art. 2. - Activitatea de administrare specială la Cooperativa de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti, va fi efectuată de către domnul Stroe Marin – administrator special desemnat de Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 3. - Administratorul special va prelua integral atributiile Consiliului de administratie al Cooperativei de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti, la data instituirii măsurii de administrare specială. Pe perioada administrării speciale se suspendă activitatea adunării generale a cooperativei de credit, a consiliului de administratie, a conducătorilor si a cenzorului, precum si dreptul la dividende si remuneratii ale acestora.

Art. 4. - La preluarea activitătii, administratorul special va înstiinta de îndată Cooperativa de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti, cu privire la luarea măsurii de administrare specială.

Art. 5. - Administratorul special desemnat, domnul Stroe Marin, va administra cooperativa de credit, stabilind măsurile optime pentru conservarea activelor si încasarea creantelor în interesul deponentilor, al altor creditori, precum si al retelei CREDITCOOP.

Art. 6. - În termen de 45 de zile de la numire, administratorul special desemnat, domnul Stroe Marin, va prezenta un raport scris Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală cu privire la starea economică a cooperativei de credit si la posibilitatea redresării situatiei ei financiare, anexând documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor acesteia, la situatia recuperării activelor, la costul mentinerii activelor si la situatia lichidării debitelor.

Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Compartimentul supraveghere, control financiar si de gestiune din cadrul CREDITCOOP Casa Centrală va întreprinde demersurile necesare, în vederea transmiterii prezentei hotărâri la Cooperativa de credit “Vointa” Simian, judetul Mehedinti, la administratorul special desemnat, domnul Stroe Marin, precum si a publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în două publicatii de circulatie natională.

 

Presedintele Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală,

Adrian Morar

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 80.