MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 609         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

267. - Lege privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol

 

459. - Decret pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

770/288. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

93. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BELSUGUL FĂUREI

 

94. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. GHEORGHE GRADISTEA

 

95. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA IANCA

 

96. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIISOARA-ÎNSURĂTEI

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol, prevăzute la art. 7 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate.

Art. 2. - (1) Ordinul Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetătenilor români sau străini, cu merite deosebite în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape si protectia mediului, în activitatea didactică si de cercetare stiintifică sau care au contribuit la strângerea legăturilor dintre institutiile de specialitate din străinătate si cele din România.

(2) Medalia Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetătenilor români sau străini, cu rezultate meritorii în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape si protectia mediului, în activitatea didactică si de cercetare stiintifică.

(3) Institutele nationale, regiile autonome, agentiile nationale si institutiile publice de specialitate din tară sau din străinătate pot fi decorate în mod exceptional cu Ordinul Meritul Agricol.

Art. 3. - (1) Ordinul Meritul Agricol se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul si rozeta.

(2) Însemnul Ordinului Meritul Agricol se prezintă sub forma unei cruci de Malta, confectionată din argint, emailată verde, având pe avers, aplicată pe bratele crucii, o cunună deschisă, ovală, confectionată din metal, formată din spice de grâu si din frunze de stejar cu ghinde.

Central, este aplicată stema României stantată în metal.

Art. 4. - (1) Medalia Meritul Agricol se prezintă sub o singură formă: însemnul.

(2) Însemnul Medaliei Meritul Agricol este o piesă circulară, cu bordura usor înăltată, confectionată din tombac, având redat pe avers însemnul ordinului.

Art. 5. - Regulamentele privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Agricol si a Medaliei Meritul Agricol, pentru fiecare grad sau clasă, precum si modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 6. - (1) Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol se conferă de Presedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale, formulate potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare, de către ministrii de resort si de conducătorii institutiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate.

(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Agricol si a Medaliei Meritul Agricol sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Presedintele României poate să confere Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol si din proprie initiativă, în proportie de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoratii, cu exceptia gradului de Mare Ofiter, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Repartitia numărului maxim de decoratii privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.

(2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decoratiilor pentru fiecare grad si clasă.

Art. 8. - (1) Ordinul Meritul Agricol este limitat la maximum 8.600 de membri.

(2) Institutele nationale, regiile autonome, agentiile nationale si institutiile publice de specialitate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

(3) Cetătenii străini sau institutiile de specialitate din străinătate, cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Agricol, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 9. - Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade.

Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

Art. 10. - Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase.

Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 11. - (1) Medalia Meritul Agricol se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitată la 6.000 de membri pentru clasa I.

(2) Medalia Meritul Agricol clasa I, conferită cetătenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 12. - (1) Atestarea Ordinului Meritul Agricol si a Medaliei Meritul Agricol se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Agricol sunt validate, pentru gradele de Cavaler si Ofiter, prin parafa Presedintelui României, iar pentru gradele de Comandor si Mare Ofiter, prin semnătura autografă a Presedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort si de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Agricol sunt validate, pentru clasele a III-a si a II-a, prin parafa ministrului de resort si semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort si semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Membrii Ordinului Meritul Agricol, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiti Cavaleri ai Ordinului Meritul Agricol.

Art. 14. - (1) Ziua Ordinului Meritul Agricol se sărbătoreste la data de 18 aprilie, data primei instituiri a ordinului, în anul 1932.

(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, ministerele de resort si celelalte institutii publice abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Agricol.

Art. 15. - Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Agricol gradele de Comandor si Mare Ofiter, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audientă la Presedintele României pentru a-I multumi personal. În functie de programul Presedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personală sau în grup a celor decorati.

Art. 16. - (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Agricol se poate pierde în conditiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Agricol la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiter si Comandor si doi membri din gradul de Mare Ofiter. Presedinte al consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiter.

(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Agricol, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.

(3) Pot fi realesi, pentru o nouă perioadă, 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel putin unul din gradele inferioare.

(4) Ministerele de resort vor pune la dispozitie spatii adecvate desfăsurării activitătii consiliului de onoare.

Art. 18. - (1) Cavalerii Ordinului Meritul Agricol pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.

(2) Ca urmare a sesizării se convoacă consiliul de onoare si persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.

(3) Cavalerii ordinului pot semnala si direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare si persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.

(4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării si a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă.

(5) Consiliul de onoare deliberează si decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunostintă sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei.

(6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Agricol judecă si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Agricol. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza în spetă si doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - Sumele necesare confectionării însemnelor, rozetelor, brevetelor si cutiilor decoratiilor Ordinului Meritul Agricol si Medaliei Meritul Agricol sunt asigurate anual de la bugetul de stat prin bugetul Administratiei Prezidentiale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 267.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Agricol

 

Art. 1. - Ordinul Meritul Agricol se acordă pe viată.

Art. 2. - (1) Ordinul Meritul Agricol este limitat la maximum 8.600 de membri, împărtiti pe grade astfel:

a) Cavaler - 5.400;

b) Ofiter - 2.200;

c) Comandor - 800;

d) Mare Ofiter - 200.

(2) Depăsirea numărului membrilor fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.

Art. 3. - (1) Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Agricol se prezintă sub forma unei cruci de Malta, cu brate egale, având diametrul de 40 mm, confectionată din argint cu titlul de 800‰, emailată verde. Bratele crucii sunt despicate, având la centru lătimea de 5 mm, iar la vârfuri de 23 mm.

(2) Pe avers, pe bratele crucii este aplicată o cunună ovală, lată de 24 mm si înaltă de 28 mm, formată din spice de grâu, la dreapta, si frunze de stejar cu ghinde, la stânga, legate în partea de jos cu o panglică în formă de fundă. Central este aplicată stema României, stantată în metal, cu înăltimea de 12 mm si lătimea de 8 mm.

(3) Pe revers, central, este aplicat un scut emailat albastru, pe care este scris cu litere înalte de 2 mm, “MERITUL/AGRICOL“, iar pe bratele orizontale sunt scrise, cu cifre înalte de 4 mm, de la stânga la dreapta, datele: “1932“ si “2000“.

(4) Însemnul este surmontat de o sferă prin care se petrece un inel cu diametrul de 20 mm, care are la bază frunze de laur emailate verde.

(5) Marginea însemnului, cununa, stema si inelul păstrează culoarea naturală a argintului.

(6) Panglica, lată de 40 mm si având înăltimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde închis, străbătută de 7 benzi galbene, late de 2 mm.

(7) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 120 mm si lată de 40 mm.

(8) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lată de 16 mm si înaltă de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.

Art. 4. - Însemnul gradului de Ofiter al Ordinului Meritul Agricol are caracteristicile generale ale însemnului gradului de Cavaler, cu următoarele particularităti:

a) însemnul este aurit;

b) panglica primeste central o rozetă cu diametrul de 25 mm;

c) rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm si cu grosimea de 4 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%.

Pe spate are un sistem de prindere;

d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplică pe centrul fundei.

Art. 5. - (1) Însemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Agricol se prezintă sub forma unei cruci de Malta, cu brate egale, despicate la vârf, cu diametrul de 50 mm; bratele crucii au la centru lătimea de 7 mm, iar la vârfuri de 27 mm.

(2) Celelalte elemente ale însemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiter, cu următoarele particularităti:

a) pe avers, cununa are lătimea exterioară de 30 mm si înăltimea de 36 mm;

b) pe revers, scutul are înăltimea de 15 mm; literele inscriptiei sunt înalte de 2,5 mm, iar cifrele au înăltimea de 5 mm;

c) inelul de prindere a panglicii este plat si are înăltimea de 30 mm si lătimea de 4 mm;

d) panglica este lată de 45 mm si are lungimea reglabilă pentru a fi adaptată la circumferinta gâtului;

lătimea fiecărei benzi galbene este de 2,5 mm;

e) rozeta gradului de Comandor este formată din suprapunerea rozetei gradului de Ofiter cu cea a gradului de Cavaler.

Art. 6. - (1) Însemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Agricol este compus din însemnul propriuÎzis si placa gradului.

(2) Însemnul propriuÎzis si panglica gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Agricol sunt identice cu însemnul si panglica gradului de Comandor.

(3) Placa gradului este o stea de formă pătrată, cu patru grupe de raze, confectionată din argint cu titlul de 925‰, având laturile de 55 mm; fiecare grupă de raze porneste din bratele aversului însemnului de Comandor. Pe revers, întrÎun medalion central, sunt inscriptionate numele firmei producătoare si titlul argintului. Pe spate are un sistem de prindere.

(4) Rozeta gradului se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lată de 16 mm si înaltă de 6 mm, peste care se aplică rozeta gradului de Ofiter.

Pe spate are un sistem de prindere.

Art. 7. - (1) Cutia în care se păstrează decoratia este îmbrăcată la exterior în piele naturală verde, pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor, si în piele ecologică, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler, având coltare si închizători metalice; interiorul este căptusit cu plus galben si cu mătase galbenă, are inscriptionat numele firmei producătoare si în coltul drept, jos, este scris numărul de ordine al decoratiei din gradul respectiv.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema României, denumirea si gradul ordinului.

(3) Etuiul în care se păstrează brevetul este îmbrăcat în piele ecologică verde pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si cu înlocuitor de piele, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler.

Art. 8. - (1) Ordinul Meritul Agricol se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sărbători nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si la manifestările stiintifice sau culturale de importantă natională.

(2) Gradele de Cavaler si Ofiter ale Ordinului Meritul Agricol se poartă pe partea stângă a pieptului.

(3) Gradul de Comandor al Ordinului Meritul Agricol se poartă la gât, cu panglica prinsă sub cravată, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stângă, sub nodul cravatei.

(4) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Agricol se poartă pe partea stângă a pieptului.

(5) Se poartă întotdeauna numai gradul cel mai înalt al Ordinului Meritul Agricol care a fost conferit.

(6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai înalt. Rozeta se poartă la butoniera de la reverul stâng al hainei sau al taiorului.

Art. 9. - (1) Conferirea Ordinului Meritul Agricol se face obligatoriu, începând cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului.

(2) Conferirea Ordinului Meritul Agricol se poate face numai după obtinerea, timp de 5 ani, a unor merite deosebite în activitatea specifică.

(3) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Agricol este un factor pozitiv, de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Agricol, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.

(4) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:

a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 2 ani;

b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 3 ani;

c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani.

(5) Propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.

(6) Conferirea directă a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.

Art. 10. - Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani si vechimea minimă în grad prevăzută la art. 9 alin. (4) pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 11. - Institutele nationale, regiile autonome, agentiile nationale si institutiile publice de specialitate din tară sau din străinătate pot fi decorate în mod exceptional cu Ordinul Meritul Agricol.

Art. 12. - (1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.

(2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.

Art. 13. - (1) Ordinul Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetătenilor români sau străini, cu merite deosebite în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape si protectia mediului, în activitatea didactică si de cercetare stiintifică sau care au contribuit la strângerea legăturilor dintre institutiile de specialitate din străinătate si cele din România.

(2) Prin merite deosebite, în sensul prezentului regulament, se întelege:

a) utilizarea cu înalt randament a exploatatiilor agricole, indiferent de forma de proprietate;

b) cresterea pe baze ecologice a productiilor agricole, piscicole si zootehnice;

c) realizarea de produse agroalimentare ecologice, cu înalt nivel calitativ, si promovarea lor pe pietele externe;

d) exploatarea ratională si prelucrarea superioară a masei lemnoase;

e) măsuri eficiente pentru combaterea eroziunii solului, pentru protectia si ameliorarea calitătii acestuia;

f) promovarea, dezvoltarea stiintelor agrozootehnice si a învătământului românesc de specialitate;

g) descoperirea si introducerea în exploatare a unor soiuri superioare de plante si rase de animale;

h) măsuri eficiente de combatere a dăunătorilor, în special prin metode biologice si de crestere a rezistentei plantelor sau animalelor fată de acestia;

i) rezultate deosebite în gospodărirea apelor, în activitătile de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie;

j) finalizarea actiunilor privind cadastrul de specialitate în domeniile agriculturii, silviculturii si apelor;

k) studii, prognoze si strategii în domeniile de cercetare ale istoriei si retrologiei agrare si în domeniul protectiei mediului, în scopul utilizării durabile a resurselor naturale.

Art. 14. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, în colaborare cu institutiile publice abilitate, vor elabora, în conformitate cu art. 13, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, în care se vor detalia conditiile în care se poate conferi Ordinul Meritul Agricol.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind descrierea si modul de acordare a Medaliei Meritul Agricol

 

Art. 1. - Medalia Meritul Agricol se acordă pe viată.

Art. 2. - (1) Medalia Meritul Agricol este nelimitată ca număr de membri pentru clasele a III-a si a II-a si este limitată la 6.000 de membri pentru clasa I.

(2) Depăsirea numărului pentru clasa I constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.

Art. 3. - (1) Însemnul Medaliei Meritul Agricol se prezintă sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 35 mm, care are bordura usor înăltată, lată de 1 mm, si este confectionat din tombac.

(2) Pe avers este stantat în relief însemnul Ordinului Meritul Agricol.

(3) Pe revers este redată circular, pe margine, o cunună deschisă din spice de grâu, la stânga, si frunze de stejar cu ghinde, la dreapta, legate în partea de jos cu o fundă, iar central este scris “1932/MERITUL/AGRICOL/2000“, cu litere si cifre înalte de 3 mm, reprezentând date istorice privind Medalia Meritul Agricol.

(4) Însemnul este surmontat de un inel cu diametrul de 2 mm, perpendicular pe medalie, prin care se prinde un inel cu diametrul de 20 mm, prin care se petrece panglica.

(5) Panglica, lată de 35 mm si având înăltimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde, străbătută de cinci dungi galbene, late de 2 mm. Pe spate are un sistem de prindere.

(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde realizate prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 100 mm si lată de 40 mm.

Art. 4. - Deosebirea dintre clase este următoarea:

a) clasa a III-a este arămită;

b) clasa a II-a este argintată;

c) clasa I este placată cu aur.

Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat în pergamoid verde si este căptusită cu mătase galbenă.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu, denumirea si clasa medaliei.

Art. 6. - (1) Medalia Meritul Agricol se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sărbători nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Agricol si la manifestările stiintifice ori culturale de importantă natională sau locală.

(2) Medalia Meritul Agricol, indiferent de clasă, se poartă pe partea stângă a pieptului.

(3) Se poartă întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Agricol care a fost conferită.

Art. 7. - (1) Conferirea Medaliei Meritul Agricol se face obligatoriu începând cu clasa a III-a.

(2) Conferirea Medaliei Meritul Agricol se poate face numai după obtinerea, timp de 4 ani, a unor rezultate meritorii în activitatea specifică.

Art. 8. - (1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară, astfel:

a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;

b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.

(2) Propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.

(3) Conferirea directă a claselor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care să fi putut conduce la acordarea de clase succesive.

Art. 9. - Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani si vechimea minimă în clasă prevăzută la art. 8 alin. (1) pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 10. - (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare.

(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.

Art. 11. - (1) Medalia Meritul Agricol este o decoratie care se poate acorda cetătenilor români sau străini, cu rezultate meritorii în domeniile: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, ape si protectia mediului, în activitatea didactică si de cercetare stiintifică.

(2) Prin rezultate meritorii, în sensul prezentului regulament, se întelege:

a) utilizarea judicioasă a exploatatiilor agricole, a structurilor zootehnice si a oricăror alte forme de valorificare a produselor naturale;

b) introducerea unor metode moderne de lucru în activitătile agrozootehnice;

c) producerea unor utilaje de înalt randament pentru activitătile agrozootehnice;

d) actiuni meritorii întreprinse în domeniul apărării si protejării domeniilor statului;

e) alte activităti care vin în sprijinul dezvoltării agriculturii, industriei alimentare, silviculturii si al protectiei mediului înconjurător.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, în colaborare cu institutiile publice abilitate, vor elabora, în conformitate cu art. 11, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, în care se vor detalia conditiile în care se poate conferi Medalia Meritul Agricol.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Ordinul Meritul Agricol si Medalia Meritul Agricol si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 459.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 770 din 16 iunie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 288 din 17 iunie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, cu completările ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând referatul de aprobare comun al Directiei generale buget si achizitii din Ministerul Sănătătii si al Directiei generale economice din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii, Presedintele

Ovidiu Brînzan

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora

 

CAPITOLUL I

Fondul de stimulente

 

Art. 1. - Personalul din Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si din institutiile care administrează, monitorizează si gestionează bugetele pentru care se face colectarea contributiilor de asigurări sociale de sănătate, respectiv casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică, poate beneficia de stimulente lunare si trimestriale, potrivit legii.

Art. 2. - (1) Fondul pentru acordarea de stimulente se constituie prin virarea de către Ministerul Finantelor Publice a unei părti de 50% din fondul total de stimulente constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate prin executare silită din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si a falimentului, precum si din surse reglementate prin alte acte normative.

(2) Fondul pentru acordarea de stimulente se mai constituie si prin retinerea unei cote de 5% din sumele încasate la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate prin executarea silită, din dobânzile si penalitătile de întârziere aferente.

(3) În sensul celor mentionate la alin. (2), sunt supuse procedurii de executare silită persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti independente (care realizează venituri din profesii libere, venituri comerciale sau venituri din drepturile de proprietate industrială), persoanele fizice care realizează venituri din agricultură si silvicultură, persoanele fizice care nu au calitatea de salariat, dar sunt obligate să se asigure si nu se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, persoanele fizice care se asigură facultativ, precum si asociatii unici ai societătilor comerciale cu răspundere limitată.

(4) În sensul celor mentionate la alin. (2), sumele încasate la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sunt cele asupra cărora a fost începută procedura de executare silită prin comunicarea somatiei în conditiile legii, însotită de copia de pe titlul executoriu, ca urmare a:

plătii efective efectuate din proprie initiativă de debitor;

- plătii efective efectuate de un tert, persoană fizică sau juridică, care îsi asumă obligatia de plată în numele debitorului sau alături de acesta, potrivit legii, printr-un angajament de plată sau printr-un act încheiat;

- vărsămintelor efectuate ca urmare a înfiintării popririi, de orice tert, persoană fizică, societate bancară sau altă persoană juridică, care detine sau datorează sume de bani debitorului;

- valorificării bunurilor mobile sau imobile în cadrul procedurii de executare silită.

Art. 3. - (1) Sumele aferente fondului de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (1) se virează de Ministerul Finantelor Publice, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul colector 500111697800, deschis în acest scop pe seama Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Sumele aferente fondului de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (2) se virează de către casele de asigurări de sănătate, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul colector al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate 500111697800, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Fondul de stimulente se formează după cum urmează:

a) pentru Ministerul Sănătătii si structurile sale teritoriale, din fondul constituit potrivit art. 2 alin. (1);

b) pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile sale teritoriale, din fondurile constituite potrivit art. 2 alin. (1) si (2).

Art. 5. - Din fondul de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (1), virat de Ministerul Finantelor Publice în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se repartizează după cum urmează:

- o cotă de 75% caselor de asigurări de sănătate;

- o cotă de 25% se retine la Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Din această cotă, 30% revine Ministerului Sănătătii.

Art. 6. - Fondul de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (2) se defalchează astfel:

- o cotă de 85% din suma totală rămâne la nivelul caselor de asigurări de sănătate si se utilizează pentru stimularea personalului propriu;

- o cotă de 15% din suma totală se virează de casele de asigurări de sănătate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru stimularea personalului acesteia.

 

CAPITOLUL II

Repartizarea fondului de stimulente

 

Art. 7. - Fondul de stimulente se repartizează după cum urmează:

a) de ministru pentru structurile ministerului si directiile de sănătate publică, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea conducerii acestora, cu avizul secretarului general;

b) de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru structurile CNAS si ale caselor de asigurări de sănătate teritoriale, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea:

- conducerii directiilor generale, directiilor si serviciilor, cu avizul directorului general, la nivelul structurilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- conducerii caselor de asigurări de sănătate, la nivelul structurilor acestora.

 

CAPITOLUL III

Criteriile de repartizare a fondurilor de stimulente

 

Art. 8. - În aplicarea prevederilor art. 7 se stabilesc următoarele criterii de repartizare:

a) pentru personalul din Ministerul Sănătătii si din Casa Natională de Asigurări de Sănătate:

- contributia specială la realizarea sarcinilor Ministerului Sănătătii;

- contributia la initierea, elaborarea si avizarea actelor normative care să asigure o mai bună gestionare a bugetului asigurărilor sociale de sănătate;

- competentă profesională, cunostinte în domenii conexe, initiativă, creativitate, putere de sinteză si loialitate fată de institutie, precum si disponibilitate si eficientă în îndeplinirea sarcinilor;

- contributia la buna organizare si functionare a activitătii proprii din aparatul propriu al Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate, la aplicarea legislatiei specifice din domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

- timpul de muncă efectiv lucrat în luna de acordare a stimulentelor;

- respectarea ordinii si disciplinei muncii;

b) pentru personalul din casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică:

- contributia efectivă la activitatea de identificare a debitelor, de urmărire si încasare prin executare silită a debitorilor restanti;

- contributia personală pentru aplicarea corectă a procedurilor de executare silită;

- contributia personală la identificarea debitorilor si a modalitătilor optime de încasare prin executare silită a acestora;

- frecventa, valoarea si dificultatea încasării debitelor din executarea silită;

- gradul de periculozitate si de dificultate a actiunilor de stabilire, urmărire si de executare silită;

- competenta profesională dovedită si disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atributiilor;

- contributia persoanelor la buna organizare si functionare a activitătii proprii;

- timpul de muncă efectiv lucrat în luna de acordare a stimulentelor;

- respectarea ordinii si disciplinei muncii.

 

CAPITOLUL IV

Aprobarea nominală a stimulentelor

 

Art. 9. - (1) Aprobarea nominală a persoanelor din cadrul Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care beneficiază de stimulente, se face de către ministrul sănătătii, respectiv de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la propunerea secretarului general, respectiv a directorului general. Listele nominale vor fi avizate de conducerea directiilor si serviciilor din structura Ministerului Sănătătii si a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(2) Aprobarea nominală pentru directorii generali din casele de asigurări de sănătate se face de către presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Aprobarea nominală pentru directorii executivi din directiile de sănătate publică se face de ministrul sănătătii.

(4) Aprobarea nominală a persoanelor din structura caselor de asigurări de sănătate se face de către directorii generali ai acestora, pentru: directori, mediculÎsef si pentru personalul din subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura caselor de asigurări de sănătate.

(5) Aprobarea nominală a persoanelor din structura directiilor de sănătate publică se face de către directorii executivi ai acestora, la propunerea conducerii compartimentelor din structura acestora.

Art. 10. - (1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi:

a) cel mult 3 salarii de bază pentru personalul de specialitate din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică, inclusiv pentru cei care ocupă functii de conducere, cu exceptia functiilor de demnitate publică, numite în conditiile legii, precum si pentru personalul angajat în cadrul cabinetului demnitarului;

b) cel mult un salariu de bază pentru celălalt personal al Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate si directiilor de sănătate publică, care ocupă functii în structurile administrative, de aprovizionare, secretariat, deservire, care contribuie la buna desfăsurare a activitătii.

(2) Pentru personalul încadrat în activitatea de secretariatÎadministrativ, gospodărire, întretinereÎreparatii si de deservire, cuantumul stimulentelor cuvenite nu poate depăsi un salariu de bază lunar.

 

CAPITOLUL V

Plata stimulentelor si evidentierea în contabilitate

 

Art. 11. - Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii sau al trimestrului curent pentru luna sau trimestrul precedent.

Art. 12. - (1) Stimulentele acordate personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si din structurile teritoriale ale acestora nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de

salarii, iar asupra lor unitatea nu calculează contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurări de somaj.

(2) Stimulentele aprobate sunt supuse impozitării, potrivit legii, iar asupra lor se calculează contributia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat.

Art. 13. - Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind utilizarea fondului de stimulente se efectuează în conturi analitice distincte, potrivit monografiei contabile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 14. - Executia fondului de stimulente pentru personalul din Ministerul Sănătătii, din Casa Natională de Asigurări de Sănătate si din structurile teritoriale ale acestora se raportează trimestrial o dată cu darea de seamă contabilă pentru îInstitutii publice“ prin formulare privind îDisponibil din mijloace cu destinatie specială“ - anexa nr. 15.

Art. 15. - Sumele rămase necheltuite la finele anului se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

 

ANEXĂ*)

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BELSUGUL FĂUREI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BELSUGUL FĂUREI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0107 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BELSUGUL FĂUREI, cu sediul in Faurei, Str. Castanilor, Bl. A1, Sc. Parter, judetul Braila, numar de ordine in Registrul Comertului J/09/325/1997, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BELSUGUL FĂUREI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BELSUGUL FĂUREI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Danubius Braia. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 93.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. GHEORGHE GRADISTEA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. GHEORGHE GRADISTEA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0108 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SF. GHEORGHE GRADISTEA, cu sediul in Gradistea, Bl. 1, Ap. 1, judetul Braila, numar de ordine in Registrul Comertului J/09/333/1997, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SF. GHEORGHE GRADISTEA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SF. GHEORGHE GRADISTEA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Danubius Braia. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 94.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA IANCA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VOINTA IANCA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0109 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VOINTA IANCA, cu sediul in com. Ianca, Str. Brailei, Bl. E, judetul Braila, numar de ordine in Registrul Comertului J/09/330/1997, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VOINTA IANCA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VOINTA IANCA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Danubius Braia. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 95.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIISOARA-ÎNSURĂTEI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIISOARA-ÎNSURĂTEI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0110 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIISOARA-ÎNSURĂTEI, cu sediul in Insuratei, Str. Brailei, Bl. B1, judetul Braila, numar de ordine in Registrul Comertului J/09/368/1997, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIISOARA-ÎNSURĂTEI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Danubius Braia, Vointa Ianca, Alianta Viziru, Viisoara Insuratei, Sf. Gheorghe Gradistea, Progresul Visani, Gloria Zavoaia, Infratirea Traian, Victoria Bertesti, Zorile Ciocile, Vulturul Dudesti, Belsugul Faurei, Armonia Maximeni, Solidaritatea Ramnicelu, Vladimiresti Tudor Vladimirescu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIISOARA-ÎNSURĂTEI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Danubius Braia. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 96.