MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

260. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

 

Protocol aditional la Conventia penală privind coruptia

 

452. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

 

537. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

538. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

539. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

971. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr al Judetului Brasov în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

985. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei de Standardizare din România - ASRO ca organism national de standardizare

 

990. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

993. - Hotărâre pentru abrogarea unor pozitii din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, ratificată prin Legea nr. 27/2002, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 si semnat de România la Sofia la 9 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 260.

 


*) Traducere.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Conventia penală privind coruptia*)

 

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state semnatare ale prezentului protocol,

considerând că este oportun să se completeze Conventia penală privind coruptia (STE nr. 173), denumită în continuare Conventia, pentru prevenirea si lupta împotriva coruptiei,

considerând, de asemenea, că prezentul protocol va permite o punere în aplicare mai largă a Programului de actiune împotriva coruptiei din 1996, au convenit următoarele:

 

 

CAPITOLUL I

Terminologia

 

ARTICOLUL 1

Terminologia

 

În scopurile prezentului protocol:

1. Termenul arbitru trebuie înteles prin referire la dreptul national al statului parte la prezentul protocol, dar în orice caz trebuie să includă o persoană care, având în vedere un acord de arbitraj, este chemată să ia o decizie care obligă din punct de vedere juridic cu privire la un litigiu care îi este prezentat chiar de către părtile acestui acord.

2. Termenul acord de arbitraj înseamnă un acord recunoscut de dreptul national si prin care părtile convin să supună un litigiu unui arbitru pentru a decide.

3. Termenul jurat trebuie considerat prin referire la dreptul national al statului parte la prezentul protocol, dar în orice caz trebuie să includă o persoană care să actioneze în calitate de membru neprofesionist al unui organ colegial însărcinat să se pronunte în cadrul unui proces penal cu privire la vinovătia unui acuzat.

4. În cazul urmăririlor care implică un arbitru sau un jurat străin, statul care realizează urmărirea nu poate aplica definitia de arbitru sau de jurat decât în măsura în care această definitie este compatibilă cu dreptul său national.

 

CAPITOLUL II

Măsuri ce trebuie luate la nivel national

 

ARTICOLUL 2

Coruptia activă a arbitrilor nationali

 

Fiecare parte adoptă măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infractiune, conform dreptului său intern, fapta, săvârsită cu intentie, de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unui arbitru care îsi exercită functiile în conformitate cu dreptul national cu privire la arbitraj al acestei părti, pentru el sau pentru altcineva, pentru ca acesta să îndeplinească sau să se abtină de la îndeplinirea unui act în exercitiul functiilor sale.

 

ARTICOLUL 3

Coruptia pasivă a arbitrilor nationali

 

Fiecare parte adoptă măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infractiune, conform dreptului său intern, fapta, săvârsită cu intentie, a unui arbitru care îsi exercită functiile în conformitate cu dreptul national cu privire la arbitraj al acestei părti, de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abtine să îndeplinească un act în exercitarea functiilor sale.

 

ARTICOLUL 4

Coruptia arbitrilor străini

 

Fiecare parte adoptă măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infractiune, conform dreptului său intern, faptele mentionate la art. 2 si 3 din prezentul protocol, dacă acestea  se referă la un arbitru care îsi exercită functiile în conformitate cu dreptul national cu privire la arbitraj al oricărui alt stat.

 

ARTICOLUL 5

Coruptia juratilor nationali

 

Fiecare parte adoptă măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infractiune, conform dreptului său intern, actele mentionate la art. 2 si 3 din prezentul protocol, dacă implică orice persoană care îsi exercită functiile de jurat în cadrul sistemului său judiciar.

 

ARTICOLUL 6

Coruptia juratilor străini

 

Fiecare parte adoptă măsurile legislative si alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infractiune, conform dreptului său intern, faptele mentionate la art. 2 si 3 din prezentul protocol, dacă se referă la orice persoană care îsi exercită functiile de jurat în cadrul sistemului judiciar al oricărui alt stat.

 

CAPITOLUL III

Urmărirea punerii în aplicare si dispozitii finale

 

ARTICOLUL 7

Urmărirea punerii în aplicare

 

Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO) asigură supravegherea punerii în aplicare a prezentului protocol de către părti.

 

ARTICOLUL 8

Relatii cu Conventia

 

1. Statele părti consideră dispozitiile art. 2-6 din prezentul protocol drept articole aditionale la Conventie.

2. Dispozitiile Conventiei sunt aplicabile în măsura în care sunt compatibile cu dispozitiile prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 9

Declaratii si rezerve

 

1. Dacă o parte a făcut o declaratie în baza art. 36 din Conventie, ea poate face o declaratie similară cu privire la art. 4 si 6 din prezentul protocol, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Dacă o parte a făcut o rezervă în baza art. 37 paragraful 1 din Conventie, limitând aplicarea infractiunilor de coruptie pasivă vizate la art. 5 din Conventie, ea poate face o rezervă similară cu privire la art. 4 si 6 din prezentul protocol, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare. Orice altă rezervă făcută de o parte pe baza art. 37 din Conventie se aplică în aceeasi măsură la prezentul protocol, cu conditia ca această parte să nu exprime intentia contrară în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

3. Nici o altă rezervă nu este admisă.

 

ARTICOLUL 10

Semnarea si intrarea în vigoare

 

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor care au semnat Conventia. Aceste state pot să îsi exprime consimtământul de a fi legate prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează împlinirii unui termen de 3 luni de la data la care 5 state si-au dat consimtământul de a fi legate prin prezentul protocol, conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 de mai sus, si numai după ce însăsi Conventia a intrat în vigoare.

4. Pentru orice stat semnatar care îsi va exprima ulterior consimtământul de a fi legat prin prezentul protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează împlinirii unui termen de 3 luni de la data exprimării consimtământului său de a fi legat prin prezentul protocol, conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 de mai sus.

5. Un stat semnatar nu va putea ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără să-si fi exprimat simultan sau prealabil consimtământul de a fi legat prin Conventie.

 

ARTICOLUL 11

Aderarea la prezentul protocol

 

1. Orice stat sau Comunitatea Europeană care a aderat la Conventie va putea adera la prezentul protocol după ce acesta a intrat în vigoare.

2. Pentru orice stat sau Comunitatea Europeană care aderă la prezentul protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează împlinirii unui termen de

3 luni de la data depunerii unui instrument de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 12

Aplicarea în spatiu

 

1. Orice stat sau Comunitatea Europeană va putea, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile la care se va aplica acest protocol.

2. Orice parte va putea să extindă, în orice alt moment următor, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, aplicarea prezentului protocol la orice alt teritoriu desemnat în declaratie si de ale cărui relatii internationale se ocupă sau pentru care are competenta de a legifera. Prezentul protocol va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu în prima zi din luna care urmează împlinirii unui termen de 3 luni de la data primirii respectivei declaratii de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. Orice declaratie făcută în baza paragrafelor 1 si 2 va putea fi retrasă, în ceea ce priveste orice teritoriu desemnat în această declaratie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect din prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei notificări de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 13

Denuntarea

 

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunte prezentul protocol, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denuntarea va avea efect în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării prevăzute mai sus de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. Denuntarea Conventiei va duce automat la denuntarea prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 14

Notificarea

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei si oricărui stat sau Comunitătii Europene, care au aderat la prezentul protocol:

a) orice semnare a prezentului protocol;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului protocol conform art. 10, 11 si 12;

d) orice declaratie sau rezervă formulată în baza art. 9 si 12;

e) orice alt act, notificare sau comunicare legată de prezentul protocol.

Drept care subsemnatii, corespunzător împuterniciti în acest sens, au semnat prezentul protocol.

Adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003, în limbile franceză si engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va trimite o copie certificată conformă fiecăreia dintre părtile semnatare si aderente.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 452.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului educatiei si cercetării,

pentru merite deosebite în activitatea stiintifică si didactică, pentru contributia avută la ridicarea prestigiului învătământului superior tehnic din Suceava,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor inginer Emanuel Diaconescu, rector al Universitătii “Stefan cel Mare” din Suceava, membru corespondent al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 537.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru implicarea personală în coordonarea Asociatiei “Ajutor pentru România”, prin intermediul căreia au acordat un substantial sprijin umanitar pentru numeroase spitale, scoli si orfelinate din judetul Cluj, pentru promovarea culturii românesti în landurile din nordul Germaniei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter doamnei Maria Grove si domnului Hans-Joachim Grove din Republica Federală Germania, cetăteni de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 538.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia avută la promovarea si dezvoltarea raporturilor de cooperare si prietenie româno-bulgare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter Excelentei sale domnului Nikolay Milkov, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Bulgaria la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 539.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr al Judetului Brasov în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Brasov, Str. Fundăturii nr. 2, judetul Brasov, compuse din constructii si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr al Judetului Brasov în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr al Judetului Brasov si Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 971.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr al Judetului Brasov în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Numărul

atribuit de

care se transmite

Ministerul

Finantelor

Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

0

1

2

3

4

Municipiul Brasov,

Str. Fundăturii nr. 2,

judetul Brasov

Academia de Stiinte

Agricole si Silvice

“Gheorghe Ionescu-Sisesti” –

Institutul de Cercetare-

Dezvoltare pentru Cartof

si Sfeclă de Zahăr

al Judetului Brasov

Ministerul Public –

Parchetul de pe

lângă Înalta Curte

de Casatie si Justitie

104.907

105.042

104.909

104.726

I. Identificat cu nr.:

- topo: tarla 149, parcelele 1135, 1136

II. Partea din constructie care se transmite:

- corp instruire – suprafata

desfăsurată S+P+E = 1.430,60 m2

- cantină – suprafata desfăsurată S+P = 728,35 m2

- cămin de nefamilisti - suprafata desfăsurată S+P+E = 1.977,15 m2

- centrală termică - suprafata desfăsurată P = 40,1 m2

- atelier - suprafata desfăsurată P = 256,90 m2

- rampă spălare auto - suprafata desfăsurată P = 20 m2

- statie de captare a apei - suprafata desfăsurată P = 49,50 m2

- castel de apă 200 m3 - suprafata desfăsurată = 78,50 m2

- decantor INHOFF - suprafata desfăsurată = 6,30 m2

Total suprafată desfăsurată = 4.687,40 m2

III. Teren aferent - 0,89 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei de Standardizare din România - ASRO ca organism national de standardizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, precum si al art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se recunoaste Asociatia de Standardizare din România - ASRO, cu sediul central în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, ca organism national de standardizare, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Comertului asigură supravegherea respectării de către Asociatia de Standardizare din România - ASRO a conditiilor si cerintelor care stau la baza recunoasterii acesteia ca organism national de standardizare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 985.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 990.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au deja altă cetătenie, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1990, republicată

 

1. Bogati Ana-Maria, fiica lui Bogati Bela si Lăcătus Virginia, născută la 15 ianuarie 1977 în localitatea Lechinta, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Olanda, 8567 JC Oudemirdum, Boegen 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lechinta, Str. Independentei nr. 25, judetul Bistrita- Năsăud.

2. Bondor Claudiu-Florin, fiul lui Bondor Petru si Aglaia, născut la 26 ianuarie 1985 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Hamerlingstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Dorobantilor bl. D9, ap. 10, judetul Timis.

3. Bottesch Brigitte-Ada, fiica lui Nussbücher Gernot-Curt si Ada-Ruth, născută la 12 martie 1970 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 72135 Dettenhausen, Lärchenstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Operetei nr. 48, judetul Brasov.

4. Bottesch Wolfgang-Harald, fiul lui Bottesch Kurt-Günter si Christa-Ursula, născut la 4 februarie 1967 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 72135 Dettenhausen, Lärchenstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Operetei nr. 48, judetul Brasov.

5. Dobrinas Dragos, fiul lui Dobrinas Stelian si Ustuc Floarea, născut la 16 martie 1971 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1079 En Amsterdam, Lekstraak 103, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Fanionului nr. 37, bl. 1, sc. D, ap. 9, judetul Brasov.

6. Domig Daniela-Nicoleta, fiica lui Marcu Mircea si Ana, născută la 24 noiembrie 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 6721 Thüringerberg nr. 92, Voralberg, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Mecet nr. 47, sectorul 2.

7. Dumitrică Eufrosina, fiica lui Dumitrică Constantin si Elena, născută la 20 octombrie 1929 în localitatea Telega, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 80469 M.nchen, Holzstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Măgurei nr. 22, sectorul 4.

8. Farkas Maria, fiica lui Nagy Stefan si Agneta, născută la 31 ianuarie 1952 în localitatea Zălan, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Austria, 8740 Zeltweg, Bessemerstr. 38/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Podului bl. 49, sc. B, ap. 9, judetul Covasna.

9. Herdes Cristina-Roxana, fiica lui Herdes Damian si Lenuta, născută la 8 iulie 1983 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Lederergasse 32/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Lebedei nr. 4, ap. 2, judetul Timis.

10. Hudy Andreea, fiica lui Hudy Ernest si Eva, născută la 26 august 1980 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Ungaria, Kevermes, str. Marcius 15 u 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Simfoniei nr. 7, bl. 243, ap. 8, judetul Arad.

11. Kovacs Annamaria, fiica lui Zoltan Mihai si Ileana, născută la 27 septembrie 1961 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 8200 Veszprem, str. Damjanich nr. 5/A 1/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Henri Coandă nr. 13, judetul Cluj.

12. Matei Claudia, fiica lui Matei Dumitru si Mitrita, născută la 26 octombrie 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1826 CR Alkmaar, Zandkreek 69, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sura Mare nr. 1 B, bl. B, ap. 34, sectorul 4.

13. Oprea Rares, fiul lui Oprea Dănut si Cornelia, născut la 1 octombrie 1983 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 4540 Bad Hall, Fröschlpoint 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Carpenului nr. 12, ap. 22, judetul Brasov.

14. Rădulescu Alexandra-Stefania, fiica lui Rădulescu George si Ana, născută la 19 noiembrie 1984 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 84034 Landshut, Hans Leinbergerstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Istriei nr. 30, bl. 41, sc. A, ap. 40, sectorul 3.

15. Schuster Arnold, fiul lui Schuster Gheorghe si Maria, născut la 9 august 1984 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 85757 Karlsfeld, Wehrstandenstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sura Mică nr. 55, judetul Sibiu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea unor pozitii din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele pozitii din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările ulterioare:

- pozitia nr. 47 din anexa nr. 12;

- pozitiile nr. 162 si 203 din anexa nr. 35.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 993.