MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 616         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

268. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

460. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

271. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală

 

463. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală

 

466. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

467. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

468. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

933. - Hotărâre privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

956. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul Sistemului Hidroenergetic si de Navigatie Portile de Fier I”, judetul Mehedinti

 

958. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Chirnogi si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chirnogi, judetul Călărasi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6 din 20 februarie 2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 57 din 30 august 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală, Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 460.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 57 din 30 august 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Sănătătii asigură controlul si evaluarea activitătii de medicină legală.”

2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele recuperate de la părti sau de la alti participanti la proces, în conditiile prevăzute în Codul de procedură penală, reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (1), se varsă la bugetul de stat.”

3. La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(3) Directorul general al Institutului National de Medicină Legală «Mina Minovici» Bucuresti si directorii institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare sunt numiti, prin ordin al ministrului sănătătii, pe bază de concurs.”

4. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(4) Concursul se organizează de Ministerul Sănătătii, pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.”

5. La articolul I punctul 5, litera e) a articolului 13 va avea următorul cuprins:

“e) propune spre aprobare Ministerului Sănătătii componenta nominală si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;”

6. La articolul I punctul 7, litera f) a alineatului (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“f) 4 medici primari legisti, cu experientă în specialitate, desemnati la propunerea directorului general al Institutului National de Medicină Legală «Mina Minovici» Bucuresti.”

7. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“b) 4 medici primari legisti, cu experientă în specialitate, desemnati la propunerea directorului general al Institutului National de Medicină Legală «Mina Minovici» Bucuresti.”

8. La articolul I punctul 11, articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Componenta nominală si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, la propunerea Consiliului superior de medicină legală.”

9. La articolul I punctul 12, articolul 251 va avea următorul cuprins:

“Art. 251. - În vederea asigurării controlului si activitătii de medicină legală, prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului justitiei, se constituie comisii mixte, formate din medici legisti din cadrul Ministerului Sănătătii si din personal de specialitate juridică din Ministerul Justitiei, care să verifice modul de efectuare a lucrărilor medico-legale.”

10. La articolul I punctul 12, litera a) a articolului 254 va avea următorul cuprins:

“a) ministrul sănătătii, în calitate de presedinte;”

11. La articolul I punctul 13, articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Finantarea activitătii Institutului National de Medicină Legală «Mina Minovici» Bucuresti, a institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare, a serviciilor de medicină legală judetene si a cabinetelor de medicină legală se asigură din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, de la capitolul «Sănătate», si din veniturile proprii.

(2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestatiilor medico-legale.

(3) Finantarea serviciilor de medicină legală judetene si a cabinetelor de medicină legală se face prin directiile de sănătate publică, prin transferuri de la bugetul de stat cu această destinatie, si din veniturile proprii realizate.

(4) Sumele realizate din veniturile proprii, conform legii, rămân exclusiv la dispozitia institutiilor de medicină legală, în raport cu competenta teritorială, urmând să fie utilizate conform prevederilor legale, pe destinatiile aprobate prin legea bugetului de stat, si se reportează anual cu aceeasi destinatie.”

12. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Lista cuprinzând expertii din rândul cărora părtile interesate pot solicita, cu plată, medici legisti sau specialisti care să asiste expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activităti medico-legale este întocmită pe niveluri de competentă, la propunerea Consiliului superior de medicină legală, si aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 271.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 463.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere a talentului său dirijoral, pentru contributia la fructificarea potentialului artistic al Orchestrei Simfonice din Târgu Mures,

pentru sustinerea schimburilor culturale româno-nipone si promovarea muzicii clasice românesti în lume,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria B “Muzică”, domnului Shinya Ozaki, dirijor, Japonia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 466.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contributia personală la întărirea si dezvoltarea cooperării economice româno-nipone,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului Hiroshi Inoue, presedintele companiei Koyo Seiko (Japonia).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 467.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (1), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B, ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului administratiei si internelor,

cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existentă institutională a Politiei de Frontieră, pentru contributia avută în combaterea infractionalitătii transfrontaliere si securizarea frontierelor României, pentru îmbunătătirea cooperării cu institutiile similare din statele vecine si cu cele din Uniunea Europeană,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului chestor principal de politie Neagu C. Aurel.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului comisar sef de politie Hutuleac P. Vasile;

- domnului comisiar sef de politie Mihu N. Nicolae.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler:

- domnului subcomisar de politie Filip I. Florin-Aurelian;

- doamnei subcomisar de politie Roman M. Ionela-Antoneta;

- domnului inspector principal de politie Crisan M.-I. Virgil-Vasile;

- domnului inspector de politie Nacu S. Manuel.

Art. 4. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a domnului agent sef adjunct de politie Tătaru I. Traian.

Art. 5. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a domnului agent principal de politie Nistor D. Mihai-Adrian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 468.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art.14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Furnizarea si facturarea energiei termice pentru încălzire si pentru apa caldă de consum, produsă si distribuită prin intermediul sistemelor publice centralizate de alimentare cu energie termică, se fac în mod obligatoriu pe baza măsurării consumurilor prin contoarele de energie termică.

(2) Măsurarea consumurilor de energie termică pentru încălzire si pentru apa caldă de consum la nivel de bransament de imobil sau de scară si repartizarea cheltuielilor pe baza repartitoarelor de costuri instalate la nivel de apartament, în vederea facturării, sunt obligatorii.

(3) Contoarele de energie termică pentru încălzire si pentru apa caldă de consum, la nivel de bransament de imobil sau bransament de scară, respectiv la nivel de apartament individual, se instalează în punctul de delimitare/separare a instalatiilor, la limita proprietătii sau în alt punct stabilit prin contractul de furnizare.

(4) În cazul păstrării distributiei verticale existente, contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire si pentru apa caldă de consum se stabileste pe baza consumurilor înregistrate de contoarele de energie termică montate pe bransamentul de agent termic, respectiv pe bransamentul de apă caldă de consum. Repartizarea costurilor si controlul acestora pe fiecare apartament în parte se fac cu ajutorul repartitoarelor de costuri si al robinetelor de reglaj termostatic montate pe corpurile de încălzire din fiecare apartament din condominiul bransat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, respectiv cu ajutorul repartitoarelor de apă caldă montate pe racordurile la instalatia interioară de utilizare a fiecărui apartament.

(5) În cazul în care se optează pentru trecerea la sistemul de distributie orizontală, contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire si pentru apa caldă de consum la nivelul fiecărui apartament din condominiu se stabileste pe baza consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire si pentru apa caldă de consum, înregistrate cu ajutorul contoarelor de energie termică montate pe racordul de agent termic, respectiv pe racordul de apă caldă de consum, la intrarea în fiecare apartament în parte.

Art. 2. - (1) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de bransament de imobil sau scară este în sarcina furnizorului de energie termică si se va finaliza până la data de 30 iunie 2006 pentru toti consumatorii.

(2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distributiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distributiei verticale, este în sarcina proprietarilor indiferent de sistemul de distributie adoptat în cadrul condominiului si se va finaliza până la data de 31 iulie 2007.

(3) Furnizorii de energie termică au obligatia să avizeze solutia de contorizare la nivel de bransament de imobil sau scară, adoptată în conformitate cu programele aprobate de autoritătile administratiei publice locale, precum si solutia tehnică de contorizare individuală la nivel de apartament, respectiv solutia tehnică de montare a repartitoarelor de costuri la nivel de apartament, în conformitate cu normativele tehnice elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) După termenul stabilit la alin. (1) autoritatea de reglementare responsabilă va retrage licentele de functionare ale operatorilor care nu au finalizat contorizarea la nivel de bransament de imobil sau scară.

Art. 3. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile administratiei publice locale din localitătile în care există sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică în functiune au obligatia să elaboreze programe de contorizare proprii, cu identificarea si precizarea surselor de finantare.

(2) Autoritătile administratiei publice locale, respectiv furnizorii de energie termică, vor sprijin proprietarii de apartamente, persoane fizice cu venituri reduse stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, în vederea instalării contoarelor individuale de energie termică pentru încălzire si pentru apa caldă de consum, respectiv a repartitoarelor de costuri, după caz, pe cheltuială proprie, urmând ca aceasta să fie recuperată în maximum 3 ani de la punerea în functiune, prin includere în factura de plată lunară, până la concurenta sumei investite.

(3) Autoritătile administratiei publice locale, respectiv Guvernul, vor sprijini actiunea de contorizare individuală la nivel de apartament, respectiv de instalare a repartitoarelor de costuri si a robinetelor termostatice pentru energie termică si pentru apă caldă de consum, după caz, prin acordare de consultantă gratuită, respectiv prin asigurarea de facilităti pentru achizitionarea si montarea acestora.

(4) Până la data de 30 septembrie 2004, programele de contorizare vor fi comunicate Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. - (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract de furnizare, având ca anexe, după caz, conventii individuale de furnizare încheiate cu detinătorii de apartamente, proprietarii si/sau chiriasii, în corelare cu prevederile art. 2 alin. (1) si (2).

(2) În cazul adoptării distributiei orizontale pentru încălzire si/sau apa caldă de consum, furnizorii de energie termică vor încheia contracte individuale de furnizare a energiei termice direct cu detinătorii de apartamente, proprietari si/sau chiriasi, imediat după receptionarea instalării echipamentelor de măsurare.

(3) În cazul păstrării distributiei verticale, furnizorii de energie termică vor încheia contracte de furnizare cu asociatiile de proprietari/chiariasi bazate pe contoarele de energie termică pentru încălzire si pentru apa caldă de consum, instalate la nivel de bransament de imobil sau scară, si conventii individuale cu proprietarii sau chiriasii apartamentelor.

Art. 5. - (1) Până la data de 31 august 2004, autoritatea de reglementare competentă va elabora si va aproba modelele de contracte-cadru de furnizare a energiei termice pentru încălzire si pentru apa caldă de consum, dintre furnizor si utilizatori la nivel de bransament de imobil sau scară, pentru consumul total al condominiului.

(2) În acelasi termen autoritatea de reglementare competentă va elabora si va aproba modelul-cadru de conventii individuale de furnizare a energiei termice dintre furnizor si proprietari/chiriasi, normele privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apa caldă de consum, precum si metodologia de facturare si repartizare pe apartamente a consumului total înregistrat la nivelul bransamentului condominiului. Conventiile individuale încheiate potrivit art. 4 se vor anexa la contractul de furnizare dintre furnizori si asociatiile de proprietari.

(3) Contractele si conventiile individuale de furnizare vor prevedea, în mod obligatoriu, dreptul furnizorilor de a avea acces la instalatiile interioare de încălzire si apă caldă de consum din fiecare apartament, în conditiile legii.

Art. 6. - Pentru restantele la plata facturilor pe o perioadă mai mare de trei luni, furnizorii de energie termică vor sista prestarea serviciului către consumatorii rău-platnici, inclusiv în perioada sezonului rece, în baza contractelor, respectiv a conventiilor individuale.

Art. 7. - Furnizorii de energie termică vor lua toate măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2005, consumatorii de energie termică să poată utiliza următoarele sisteme de plată a facturilor:

a) prin credit-card;

b) prin Internet;

c) prin casieriile furnizorului;

d) prin postă sau prin unităti bancare.

Art. 8. - Conducătorii societătilor comerciale si ai regiilor autonome de interes local din subordinea autoritătilor administratiei publice locale, producători si/sau distribuitori de energie termică, răspund, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 59/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor, indicatorilor si criteriilor de performantă stabilite prin contractul de performantă, cu privire la:

a) recuperarea creantelor rezultate din neplata facturilor pentru energia termică livrată populatiei, institutiilor publice si agentilor economici;

b) cresterea gradului de încasare a facturilor;

c) reducerea arieratelor.

Art. 9. - Nerespectarea termenelor stabilite de prezenta hotărâre cu privire la elaborarea programului de contorizare, precum si nerespectarea programului de contorizare la nivel de bransament de imobil sau scară, aprobat, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.

Art. 10. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit de ministrul administratiei si internelor, de presedintele autoritătii de reglementare competente, de prefect si de primar.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 933.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul Sistemului Hidroenergetic si de Navigatie Portile de Fier I”, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Lucrări de reabilitare a ecluzei române din cadrul Sistemului Hidroenergetic si de Navigatie Portile de Fier I”, judetul Mehedinti, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, credite si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 956.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Chirnogi si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chirnogi, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Chirnogi si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chirnogi a imobilului situat în comuna Chirnogi, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 958. secretar de stat

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în comuna Chirnogi, judetul Călărasi, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al comunei Chirnogi si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chirnogi

 

Adresa imobilului

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul bunurilor

apartinând domeniului

public al statului

Extravilanul comunei

Chirnogi (13 km sud

de comuna Greaca),

judetul Călărasi,

Ministerul

Administratiei

si Internelor –

Inspectoratul

Judetean

al Politiei

Călărasi

Consiliul Local

al Comunei

Chirnogi,

judetul Călărasi

Nr. constructii = 8 Nr.

Suprafata construită 1 = 208,43 m2

Suprafata desfăsurată 1 = 416,86 m2

Suprafata construită 2 = 8,09 m2

(izolat) Suprafata desfăsurată 2 = 8,09 m2

Suprafata construită 3 = 67,64 m2

de Frontieră Suprafata desfăsurată 3 = 67,64 m2

Suprafata construită 4 = 71,21 m2

Suprafata desfăsurată 4 = 71,21 m2

Suprafata construită 5 = 57,24 m2

Suprafata desfăsurată 5 = 57,24 m2

Suprafata construită 6 = 8,69 m2

Suprafata desfăsurată 6 = 8,69 m2

Suprafata construită 7 = 3,27 m2

Suprafata desfăsurată 7 = 3,27 m2

Suprafata construită 8 = 1,05 m2

Suprafata desfăsurată 8 = 1,05 m2

Suprafata terenului aferent = 3.999,73 m2

M.F.P. 105.214

Valoarea de inventar =

1.263.199.000 lei