MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 618       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

544. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

545. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

999. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului, semnat la San Marino la 20 mai 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului

 

1.018. - Hotărâre pentru aprobarea unui mandat de reprezentare

 

1.027. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Universitatea “Transilvania” Brasov în domeniul public al municipiului Toplita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita

 

1.028. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil din domeniul public al statului

 

1.029. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al orasului Ocna Mures, judetul Alba, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Mures

 

1.036. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localitătilor rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

566/236. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate si facturate în anul 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, 7 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere pentru întreaga activitate pusă în slujba promovării artei si culturii românesti în tară si peste hotare,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului Elisei Pancratiu Iuliu Gheorghiu, diplomat;

- domnului academician Alexandru Surdu.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria B - “Muzica”:

- doamnei Anca Florea, muzicolog;

- doamnei profesor universitar Cristina Vasiliu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D - “Arta spectacolului”, domnului Constantin Dicu, regizor artistic.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F - “Promovarea culturii”:

- domnului Toader Adobricăi, profesor;

- domnului Eduard Huidan, ziarist;

- domnului Aurel Manolache, dirijor;

- domnului Liviu Pandele, consilier juridic, Fundatia “Dacia”;

- doamnei conferentiar universitar Ludmila Viorica Patlanjoglu, critic de teatru;

- domnului Cornelius Popa, ziarist;

- domnului profesor universitar Stelian Saon.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 544.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport,

în semn de apreciere pentru contributia deosebită avută la promovarea gimnasticii artistice atât prin elaborarea unor importante studii teoretice, cât si prin activitatea sa practică, pentru sustinerea constantă pe care a dat-o acestei discipline sportive din tara noastră,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu două barete domnului Bruno Grandi, presedintele Federatiei Internationale de Gimnastică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 545.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului, semnat la San Marino la 20 mai 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului, semnat la San Marino la 20 mai 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 999.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului

 

Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a promova si dezvolta legăturile de prietenie si de colaborare între cele două state,

inspirându-se din principiile exprimate de Carta Organizatiei Natiunilor Unite si din documentele Consiliului Europei si ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa,

au hotărât de comun acord să încheie prezentul acord de colaborare în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului.

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor încuraja dezvoltarea relatiilor în domeniul învătământului prin:

a) schimburi de cadre didactice din institutii de învătământ de toate gradele, în scopul aprofundării cunoasterii respectivelor sisteme educationale si pentru a permite efectuarea de cercetări sau participarea la conferinte;

b) schimburi de informatii si documentatie privind diferitele realităti scolare din cele două state.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea în domeniul culturii si artelor prin:

a) promovarea de contacte si initiative;

b) schimburi de artisti, operatori culturali si reprezentanti ai diferitelor institutii culturale;

c) schimburi de documentatie si informatii, în scopul promovării cunoasterii patrimoniului cultural si artistic din cele două state.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor încuraja schimbul de informatii si de experientă, precum si contactele în domeniul activitătilor privitoare la turism si sport, favorizând în special colaborarea dintre respectivele state prin intermediul schimburilor de delegatii si informatii, precum si colaborarea si schimburile în domeniul educatiei fizice si sportului.

Conditiile acestor schimburi vor fi stabilite în mod direct de către institutiile competente.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru aplicarea prezentului acord, părtile contractante vor stabili periodic programe de colaborare, în functie de posibilitătile celor două state, stabilind de comun acord aspectele organizatorice si financiare ale actiunilor prevăzute în cadrul acestora.

Respectivele programe de colaborare vor putea intra în vigoare de la data semnării.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord va fi supus aprobării organelor competente din cele două state si va intra în vigoare la data ultimei notificări a aprobării.

Prezentul acord va fi în vigoare pentru o perioadă de 5 ani, după care se va considera reînnoit automat pentru următorii 5 ani, în afară de cazul în care una dintre părtile contractante notifică celeilalte părti în scris, pe canale diplomatice, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei sus-amintite, că doreste să îl denunte.

În cazul în care prezentul acord este denuntat, programele initiate în baza acestuia si aflate în curs de desfăsurare vor rămâne în vigoare până la expirarea valabilitătii lor.

Semnat la San Marino la 20 mai 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si italiană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Niculescu,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii San Marino,

Fiorenzo Stolfi,

secretar de stat pentru afaceri externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unui mandat de reprezentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2004 privind unele măsuri pentru continuarea participării României la finalizarea lucrărilor de construire a Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog din Ucraina,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă mandatul emis de Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Externe pentru împuternicirea LNM Holdings N.V., înregistrată în Antilele Olandeze la adresa Penstraat 105, CuraŤao, Netherlands’ Antilles, să negocieze, pentru partea română, cu partea ucraineană conditiile privind finalizarea lucrărilor la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si să preia toate obligatiile asumate de Guvernul ucrainean fată de statul român, conditii si obligatii rezultate din Conventia între Guvernul R.S.R. si Guvernul U.R.S.S. privind colaborarea la construirea CIM Krivoi Rog, semnată la Moscova la 29 decembrie 1986 si reactualizată prin Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea CIM Krivoi Rog, din 5 mai 1994, în baza Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare, republicată.

Art. 2. - Partea română va negocia cu partea ucraineană stabilirea cuantumului la zi al obligatiilor părtii ucrainene fată de partea română, tinând cont de faptul că România a realizat 82,62% din cota sa de participare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.018.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Universitatea “Transilvania” Brasov în domeniul public al municipiului Toplita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Toplita, judetul Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Universitatea “Transilvania” Brasov în domeniul public al municipiului Toplita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.027.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Universitatea “Transilvania” Brasov în domeniul public al municipiului Toplita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Casa de cultură Toplita, municipiul Toplita, str. Nicolae Bălcescu nr. 14,

judetul Harghita

Statul român, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

Municipiul Toplita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita

- constructie S+P+2;

- suprafata totală = 4.476 m2;

- suprafata construită = 1.900 m2;

- suprafata terenului aferent =

2.576 m2;

- nr. de inventar 9.061;

număr C.F. 8.380; Toplita

sub nr. top. 861/2; 862

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 610 din 10 noiembrie 2003, situat în municipiul Iasi, bd. Carol nr. 26, judetul Iasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.028.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Iasi, bd. Carol

nr. 26, judetul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iasi

Ministerul Administratiei si Internelor

Obiectiv în curs de executie

Suprafata construită = 785 m2

Suprafata desfăsurată = 3.985 m2

Suprafata terenului = 787,85 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al orasului Ocna Mures, judetul Alba, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului situat în orasul Ocna Mures, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al orasului Ocna Mures si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Mures.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.029.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în orasul Ocna Mures, judetul Alba, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al orasului Ocna Mures, judetul Alba, si în administrarea Consiliului Local Ocna Mures

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul si numărul de inventar

al acestuia conform Hotărârii Guvernului nr. 15/2004

Persoana juridică la care se transmite imobilul

 

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Ocna Mures, str. Nicolae Iorga nr. 25, judetul Alba

Ministerul Finantelor Publice, anexa nr. 9, număr inventar M.F.P. 37.109, cod de

clasificare 8.29.06

Consiliul Local al Orasului Ocna Mures, judetul Alba

Imobil înscris în C.F. nr. 1 sub nr. top. 2.161/1, orasul Ocna Mures, compus din 9 camere si dependinte

Suprafata construită = 301 m2

Suprafata utilă = 242,29 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localitătilor rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localitătilor rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera a) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

“a) a unui credit extern în valoare de 430 milioane dolari S.U.A., pentru alimentarea cu apă a satelor si asigurarea cu locuinte sociale;”.

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sumele împrumutate în conditiile prevederilor art. 1 lit. a) se vor defalca pe judete si în cadrul acestora pe localităti beneficiare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin conventii încheiate cu consiliile judetene, si se vor pune la dispozitia acestora cu titlu nerambursabil la evidentierea în proprietatea publică a obiectivelor si bunurilor achizitionate din sumele împrumutate.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localitătilor rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.036.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 566 din 12 mai 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 236 din 4 mai 2004

 

ORDIN

privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate si facturate în anul 2004

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- văzând Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. OB 5.410/DG 1.625/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Contravaloarea dispozitivelor medicale pentru care s-au emis decizii pentru procurare si au fost livrate în anul 2003, iar facturarea s-a efectuat de către furnizori în anul 2004, va fi decontată de casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, la preturile de referintă prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003 pentru aprobarea preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003.

(2) Pentru dispozitivele medicale la comandă care au fost livrate în anul 2004 pe baza deciziilor pentru procurarea dispozitivelor medicale emise în anul 2003 si care s-au facturat în anul 2004, casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti vor deconta, cu încadrarea în sumele aprobate pentru această destinatie pentru anul curent, preturile de referintă prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003, indexate cu 9%, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea