MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 619         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

1. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

882. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate

 

967. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti

 

1.015. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului national al zonei costiere

 

1.017. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a obiectivului de investitii “Refacere si modernizare Sala Polivalentă 4.000 locuri Craiova” si a terenului aferent din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

157. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit HISTRIA COGEALAC OC

 

158. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PONTICA CONSTANTA OC

 

159. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA CUMPĂNA OC

 

160. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DOBROGEA MEDGIDIA OC

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

 

În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 233/2004,

la propunerea Avocatului Poporului,

birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, astfel cum a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 16 mai 2002, cu modificările si completările prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Avocatului Poporului, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comună din 30 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

aduse Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 16 mai 2002

 

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Institutia Avocatul Poporului, denumită în continuare institutie, se organizează si functionează potrivit prevederilor art. 58-60 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului regulament.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Prevederile regulamentului sunt în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 35/1997, cu modificările si completările ulterioare, si se completează cu reglementările legale aplicabile personalului de specialitate si personalului angajat cu contract individual de muncă.”

3. La articolul 4, literele d), j) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“d) semnează rapoartele, punctele de vedere, obiectiile si exceptiile de neconstitutionalitate, recomandările, precum si orice alte acte necesare bunei desfăsurări a activitătii institutiei;

.........................................................................................

j) aprobă, îndrumă si coordonează programul de pregătire si formare profesională a personalului de specialitate;

k) împuterniceste personalul de specialitate cu îndeplinirea unora dintre atributiile sale, potrivit legii;”

4. La articolul 6, literele a) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“a) îndrumă si coordonează activitatea din domeniul lor de specializare;

.........................................................................................

f) avizează rapoartele, punctele de vedere privind exceptiile de neconstitutionalitate, recomandările, precum si orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului;”

5. La articolul 6, litera e) se abrogă.

6. După articolul 6 se introduce un articol nou, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Conditiile pentru numirea în functia de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele:

a) absolvent, cu diplomă de licentă, al unei facultăti de stiinte juridice, stiinte administrative, stiinte politice sau stiinte economice;

b) vechime de cel putin 10 ani în specialitatea studiilor absolvite (judecător, procuror, avocat, notar, consilier juridic, economist, politist sau alte functii asimilate);

c) cunoasterea unei limbi străine de largă circulatie, atestată prin documente oficiale;

d) capacitate deplină de exercitiu si o bună reputatie morală;

e) stare de sănătate corespunzătoare functiei pentru care candidează;

f) fără antecedente penale;

g) fără apartenentă politică.”

7. Articolul 7 alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Secretarul general este numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului. Secretarul general asigură prin delegare continuitatea conducerii, stabilitatea functionării institutiei si realizarea legăturilor functionale în cadrul acesteia.”

8. Articolul 8 alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) În vederea realizării atributiilor ce îi revin potrivit legii, Avocatul Poporului organizează birouri teritoriale.”

9. Articolul 12 alineatul (1) devine articolul 12 si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - În stabilirea structurii organizatorice se vor avea în vedere domeniile de specializare, astfel cum sunt stabilite prin lege:

a) drepturile omului, egalitate de sanse între bărbati si femei, culte religioase si minorităti nationale;

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

c) armată, justitie, politie, penitenciare;

d) proprietate, muncă, protectie socială, impozite si taxe.”

10. La articolul 12 alineatul (2) se abrogă.

11. Titlul sectiunii 1 a capitolului V se abrogă.

12. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Personalului institutiei Avocatul Poporului îi sunt aplicabile prevederile Statutului personalului din structurile de specialitate ale Parlamentului si cele din prezentul regulament.”

13. După articolul 24 se introduc două articole noi, articolele 241 si 242, cu următorul cuprins:

“Art. 241. - Conditiile pentru ocuparea functiilor de conducere, altele decât cele de adjunct al Avocatului Poporului, precum si a celor de executie sunt stabilite de Avocatul Poporului.

Art. 242. - Evaluarea activitătii profesionale a pesonalului institutiei se face în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, aplicabile personalului din aparatul Parlamentului.”

14. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului V se abrogă.

15. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Personalul cu functii de conducere si de executie beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru functiile similare din aparatul Parlamentului.”

16. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Salarizarea personalului cu functii de conducere si de executie se face la nivelul prevăzut de lege pentru functiile similare din aparatul Parlamentului.”

17. Titlul sectiunii a 3-a a capitolului V se abrogă.

18. Sectiunea a 4-a a capitolului V se va intitula: “CAPITOLUL V1

19. La articolul 30, alineatele (2), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca si care constă într-o actiune sau o inactiune săvârsită cu vinovătie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prezentul regulament, contractul individual de muncă, ordinele si dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici.

(3) Sanctiunile disciplinare aplicabile în cazul săvârsirii abaterilor prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite de Codul muncii.

(4) Procedura de cercetare, de aplicare si contestare a sanctiunilor disciplinare este cea prevăzută de prezentul regulament si de Codul muncii. Cercetarea disciplinară prealabilă este efectuată de persoana împuternicită, prin ordin, de Avocatul Poporului.”

20. După articolul 30 se introduc două articole noi, articolele 301 si 302, cu următorul cuprins:

“Art. 301. - (1) Persoana împuternicită de Avocatul Poporului să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă propune, printr-un raport motivat, sanctiunea disciplinară aplicabilă sau clasarea sesizării.

(2) Avocatul Poporului aplică sanctiunea disciplinară prin ordin. Această atributie poate fi delegată unuia dintre adjunctii Avocatului Poporului sau secretarului general, după caz.

(3) Salariatul nemultumit de sanctiunea disciplinară aplicată poate contesta ordinul de sanctionare la instanta de contencios administrativ competentă.

Art. 302. - (1) Sanctiunile disciplinare aplicate se radiază de drept în termen de un an de la aplicare, dacă salariatul sanctionat nu a mai săvârsit o altă abatere disciplinară în această perioadă.

(2) Radierea sanctiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.”

21. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Raporturile de muncă încetează în conditiile prevăzute de Codul muncii.”

22. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea sa de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.”

23. Structura organizatorică a institutiei Avocatul Poporului din prezenta anexă înlocuieste anexa nr. 1 la regulament.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 2 alin. (1) lit. d) si al art. 22 alin. (3) lit. c) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia natională privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 882.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, sectorul 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucuresti, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sectorul 2, aflat în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul act normativ intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 4, anexa nr. 1 “Structura organizatorică” si anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare entru Geologie si Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucuresti” la Hotărârea Guvernului nr. 1.316/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 10 decembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 967.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucuresti, denumit în continuare institut national, este persoană juridică română, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, denumit în continuare minister coordonator.

(2) Institutul national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 2. - Institutul national este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul geologiei, geofizicii si geoecologiei marine.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde, în principal:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare:

1. aprofundarea cunoasterii complexe, interdisciplinare a mediului marin, în principal a structurii si evolutiei geologice a acestuia, elaborarea de studii, documentatii specifice, expertize si hărti geologice sedimentologice, geofizice, geoecologice si ecologice ale platoului continental din jurisdictia României si a altor zone maritime;

2. cercetări în vederea identificării de noi resurse marine si evaluării economice a acestora;

3. cunoasterea structurii si functionării ecosistemelor caracteristice pentru macrogeosistemul Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră, modelarea si prognozarea evolutiei ecologice a sistemului;

4. studiul schimbărilor globale, în principal al modificărilor climatice, al nivelului mării si al impactului acestor schimbări asupra mediului înconjurător;

5. studiul impactului activitătii umane (antropice) asupra ecosistemelor caracteristice pentru mediile fluviatil, deltaic, litoral si marin; studii de impact si bilanturi de mediu;

6. elaborarea/propunerea de tehnologii noi: biotehnologii, tehnologii industriale, tehnologii neconventionale, pentru reabilitarea mediului marin si reabilitarea ecosistemelor sale;

7. introducerea de tehnici si tehnologii de investigare moderne;

8. participarea directă si activă la cercetarea si explorarea Mării Negre si a altor zone de interes din Oceanul Mondial;

9. elaborarea de strategii, studii de diagnoză si prognoză privind dezvoltarea domeniului stiintei sau a ramurii/sectorului în care îsi desfăsoară activitatea, inclusiv asistenta tehnică acordată organelor centrale si locale;

b) alte activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică:

- studii, cercetări si proiectări în vederea gestiunii integrate a zonei costiere;

c) participare la realizarea planurilor sectoriale si a programelor-nucleu;

d) participare în cadrul programelor internationale de cercetare-dezvoltare si inovare:

- cercetări marine multidisciplinare în cadrul programelor internationale.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în domeniul propriu de activitate, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, constând în:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului;

b) formare si specializare profesională:

1. organizare de scoli de vară;

2. specializări în cadrul laboratoarelor proprii;

3. cursuri si seminarii de educare si popularizare a geostiintelor în scoli si în alte institutii de învătământ;

c) consultantă si asistentă de specialitate;

d) editare si tipărire a publicatiilor de specialitate în domeniul geostiintelor, brosuri, volume tematice, reviste, cărti, hărti, ghiduri;

e) prestări de servicii:

1. analize de laborator, granulometrie, geochimie, chimie, biologie, geotehnică, mineralogie;

2. organizare de manifestări stiintifice pe uscat si pe navele aflate în dotarea institutului national;

3. utilizare si închiriere a navelor din dotarea institutului national pentru: studii si cercetări complexe, procesul de învătământ, scoli de vară, manifestări interne si internationale, ecoturism si geoturism, alte activităti economice;

f) participare la realizarea transferului tehnologic.

(2) În cadrul obiectului său de activitate, institutul national poate colabora si la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională sau poate desfăsura si alte activităti conexe, cu aprobarea ministerului coordonator.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul institutului national, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2003, este de 75.808.559 mii lei, din care imobilizări corporale si necorporale 50.911.389 mii lei si active circulante 24.897.170 mii lei.

(2) Institutul national administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului administrate de institutul national, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, precum si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.

Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului national, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.

(4) În exercitarea atributiilor sale, institutul national posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(5) Institutul national poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator.

(6) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 5. - (1) Institutul national are în cadrul structurii sale organizatorice o subunitate fără personalitate juridică, necesară realizării obiectului său de activitate. Aceasta este sucursala GEOECOMAR, cu sediul în municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 304, judetul Constanta.

(2) Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, si cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), si următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit si control financiar, compartimentul de diseminare a informatiilor, relatii publice si mass-media.

(3) În functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 6. - Conducerea institutului national este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 7. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 8. - (1) Relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii subunitătilor din structura institutului national răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

Consiliul de administratie

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;

c) un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

f) doi specialisti din domeniu, propusi de ministerul coordonator.

(3) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată, în calitatea de membru al consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului national.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil ori cu care institutul national se află în relatii comerciale directe.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de institutul national în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul national si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de institutul national;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui sau, după caz, a vicepresedintelui, precum si la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepresedintele ales de către membrii consiliului.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 15. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentantiv din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul national nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

Comitetul de directie

Art. 20. - (1) Conducerea operativă a institutului national este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general si din conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 22. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele institutului national o impun, la convocarea directorului general sau, după caz, a înlocuitorului acestuia.

Art. 23. - (1) La nivelul subunitătilor din institutul national se organizează si functionează comitetul de conducere, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului national si este prezidat de directorul subunitătii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului national si aprobate de consiliul de administratie.

Directorul general

Art. 24. - (1) Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului ministerului coordonator.

Art. 25. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului national în relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului national, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

Consiliul stiintific

Art. 26. - (1) Consiliul stiintific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului national care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul national.

(3) Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul stiintific al institutului national.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 27. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a institutului national si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.

Relatii financiare

 

Art. 28. - (1) Institutul national întocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de ministerul coordonator si se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 30. - Institutul national determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 31. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 33. - (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru institut.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale institutului national se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România si prin unităti de trezorerie.

(2) Institutul national poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii.

Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 35. - Institutul national îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 36. - Litigiile institutului national cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - Statutul de institut national se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului national al zonei costiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 68 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului national al zonei costiere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.015.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comitetului national al zonei costiere

 

Art. 1. - (1) Comitetul national al zonei costiere, denumit în continuare Comitet, îsi desfăsoară activitatea pe lângă autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, în scopul asigurării gospodăririi integrate a zonei costiere.

(2) Comitetul stabileste modalitătile de verificare a respectării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2003.

Art. 2. - Având ca responsabilităti avizarea planurilor de gospodărire integrată a zonelor costiere si a planurilor de urbanism locale si zonale, avizarea studiilor de impact pentru activitătile cu impact semnificativ ce urmează a se desfăsura în zona costieră, precum si a bilanturilor de mediu ale lucrărilor existente si avizarea proiectelor de creare de parcuri si rezervatii naturale, Comitetul si secretariatul tehnic permanent al Comitetului sunt organizate si functionează în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 3. - (1) Fiecare institutie va transmite nominalizarea membrilor săi, în scris, secretariatului tehnic permanent al Comitetului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Calitatea de membru al Comitetului încetează la solicitarea scrisă a institutiilor care au făcut nominalizarea.

(3) Reprezentantii administratiei publice locale nominalizati în Comitet vor functiona în cadrul acestuia numai pe durata exercitării mandatului functiei pe care o reprezintă.

Art. 4. - Comitetul cooperează cu autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor pentru punerea în aplicare a lucrărilor de cercetare, proiectare si realizare a întregului proces investitional privind Programul de măsuri si lucrări privind protectia si reabilitarea zonei costiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 164/2004.

Art. 5. - (1) Comitetul este condus de un presedinte ajutat de doi vicepresedinti numiti pe o perioadă de 4 ani.

(2) Presedintele este numit de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor.

(3) Vicepresedintii sunt alesi prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor Comitetului, pentru o perioadă de 4 ani. Acestia pot fi realesi după expirarea perioadei de 4 ani, dacă îndeplinesc conditiile necesare în vederea mentinerii calitătii de membru al Comitetului.

Art. 6. - (1) Comitetul îsi desfăsoară activitatea în sedinte de lucru.

(2) Comitetul se întruneste în sedinte de lucru cel putin o dată pe an sau, la propunerea presedintelui, de câte ori este nevoie.

(3) Sedintele de lucru ale Comitetului sunt legal constituite dacă se desfăsoară în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor.

(4) Locul de desfăsurare a sedintelor se stabileste la sediul Administratiei Nationale “Apele Române” – Directia Apelor Dobrogea-Litoral, Constanta, sau, după caz, la sediul oricărei institutii care are reprezentanti în Comitet, cu aprobarea acestuia.

(5) Secretariatul tehnic permanent convoacă întrunirea Comitetului, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Data, locul de desfăsurare si ordinea de zi ale sedintelor de lucru si ale dezbaterilor publice sunt anuntate public cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de desfăsurarea acestora.

(7) Membrii Comitetului sunt convocati individual.

(8) Adoptarea deciziilor în cadrul sedintelor Comitetului se face cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

În caz de egalitate, votul presedintelui este hotărâtor.

Deciziile Comitetului au caracter consultativ si sunt luate în considerare de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor.

(9) Fiecare membru al Comitetului are dreptul la un singur vot.

(10) Comitetul colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale, locale si cu institutii guvernamentale care desfăsoară activităti specifice în aria geografică a zonei costiere si asigură aplicarea actelor elaborate de către autoritătile administratiei publice centrale.

(11) Comitetul, prin grija secretariatului tehnic permanent, avertizează organele competente în cazul constatării existentei unor situatii critice în zona costieră ce necesită actiuni de reabilitare, în vederea initierii de proiecte de protectie.

Art. 7. - Procesele-verbale ale fiecărei sedinte de lucru sunt redactate de secretariatul tehnic permanent, semnate de membrii Comitetului si puse la dispozitie pentru consultare, conform prevederilor legale, în termen de 30 de zile de la data întocmirii acestora.

Art. 8. - (1) Comitetul poate decide constituirea de grupuri de lucru formate din membrii Comitetului, care pot fi împuternicite să examineze anumite probleme înainte de a fi supuse discutiei acestuia.

(2) Grupurile de lucru aleg din rândul membrilor lor un presedinte si pot invita, după caz, experti din cadrul altor institutii.

Art. 9. - (1) Presedintele Comitetului are următoarele atributii principale:

a) convoacă si suspendă sedintele Comitetului;

b) verifică prezenta membrilor Comitetului la deschiderea sedintelor de lucru, astfel încât acestea să fie legal constituite;

c) asigură buna desfăsurare a sedintelor, supune spre aprobare Comitetului propunerile sau amendamentele cuprinse în materialele aflate pe ordinea de zi;

d) transmite în scris secretariatului tehnic permanent sarcinile stabilite de Comitet, în vederea ducerii acestora la îndeplinire;

e) semnează deciziile Comitetului, care urmează să fie comunicate de secretariatul tehnic permanent persoanelor fizice si juridice care răspund de îndeplinirea acestora;

f) semnează, prin grija secretariatului tehnic permanent, si după aprobarea în sedintele Comitetului, procesele-verbale de situatie cu fiecare vecin, proprietar sau administrator al zonei costiere, conform prevederilor legale;

g) dispune măsuri pentru ca toate sarcinile si metodologiile stabilite de Comitet să fie puse în aplicare în conformitate cu prevederile legale;

h) dispune măsuri pentru efectuarea raportărilor si realizarea documentelor privind situatia zonei costiere;

(2) În absenta presedintelui atributiile acestuia sunt preluate de unul dintre vicepresedinti.

Art. 10. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii curente Comitetul are un secretariat tehnic permanent care se asigură de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si gospodărirea apelor prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta.

(2) Componenta nominală a secretariatului tehnic permanent se aprobă de membrii Comitetului, la propunerea conducătorului Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta.

Art. 11. - (1) Secretariatul tehnic permanent este subordonat Comitetului, îndeplineste sarcinile si responsabilitătile stabilite de acesta privind colectarea, analizarea si raportarea informatiilor, transmite deciziile sale părtilor interesate si participă fără drept de vot la sedintele Comitetului.

(2) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atributii principale:

a) pune la dispozitie Comitetului documentele necesare acestuia în vederea adoptării deciziilor;

b) asigură pregătirea si organizarea sedintelor de lucru ale Comitetului, a dezbaterilor publice, precum si a altor actiuni initiate de Comitet;

c) pregăteste corespondenta legată de activitatea curentă a Comitetului, în conformitate cu deciziile luate de acesta si transmise de presedinte;

d) răspunde întrebărilor sau solicitărilor persoanelor interesate în orice problemă care face obiectul atributiilor Comitetului, cu exceptia celor în legătură cu care Comitetul nu a adoptat încă o decizie;

e) asigură întocmirea proceselor-verbale ale fiecărei sedinte de lucru si ale dezbaterilor publice;

f) elaborează proiectele programului de lucru anual în vederea desfăsurării activitătilor Comitetului si le supune aprobării acestuia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a obiectivului de investitii “Refacere si modernizare Sala Polivalentă 4.000 locuri Craiova” si a terenului aferent din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a obiectivului de investitii “Refacere si modernizare Sala Polivalentă 4.000 locuri Craiova” si a terenului aferent la valoarea înregistrată în evidenta contabilă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport – Directia pentru sport a judetului Dolj în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj.

Art. 2. - Predarea-preluarea obiectivului de investitii si a terenului prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Morariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.017.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului de investitii “Refacere si modernizare Sala Polivalentă 4.000 locuri Craiova” si a terenului aferent care se transmite fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj

 

Adresa obiectivului de investitii care se transmite

Persoana juridică de la care se ransmite

obiectivul de investitii

Persoana juridică la care se transmite obiectivul de investitii

Caracteristicile tehnice

ale obiectivului de investitii

Municipiul Craiova, bd. Stirbei Vodă nr. 32,

judetul Dolj

Statul român, Agentia Natională

pentru Sport prin Directia pentru sport a judetului Dolj

Municipiului Craiova, în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Craiova

Suprafata construită = 4.400 m2

Suprafata desfăsurată = 10.331 m2

Numărul de locuri = 4.000

Înăltimea maximă = 19,2 m

Terenul intravilan = 30.000 m2

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit HISTRIA COGEALAC OC

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit STRIA COGEALAC OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0195 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit STRIA COGEALAC OC, cu sediul în Cogealac, Bl. G02, Sc. A, Ap. 2, judetul Constanta, număr de ordine în Registrul comertului J13/64/1991, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Ovidius Ovidiu, Histria Cogealac, Albina Cumpana, Munca Mihail Kogalniceanu, Pontica Constanta, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit STRIA COGEALAC OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Ovidius Ovidiu, Histria Cogealac, Albina Cumpana, Munca Mihail Kogalniceanu, Pontica Constanta.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit STRIA COGEALAC OC este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Ovidius Ovidiu. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 157.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PONTICA CONSTANTA OC

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PONTICA CONSTANTA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0196 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PONTICA CONSTANTA OC, cu sediul în Str. B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 25, Bl. B4, Sc. C, Ap. 39, judetul Constanta, număr de ordine în Registrul comertului J13/67/1991, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Ovidius Ovidiu, Histria Cogealac, Albina Cumpana, Munca Mihail Kogalniceanu, Pontica Constanta, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit PONTICA CONSTANTA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Ovidius Ovidiu, Histria Cogealac, Albina Cumpana, Munca Mihail Kogalniceanu, Pontica Constanta.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit PONTICA CONSTANTA OC este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Ovidius Ovidiu. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 158.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA CUMPĂNA OC

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA CUMPĂNA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0197 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ALBINA CUMPĂNA OC, cu sediul în Cumpana, Str. Constantei, Nr. 114, Bl. F8, Sc. B, Ap. 1, judetul Constanta, număr de ordine în Registrul comertului J13/75/1991, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Ovidius Ovidiu, Histria Cogealac, Albina Cumpana, Munca Mihail Kogalniceanu, Pontica Constanta, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit ALBINA CUMPĂNA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Ovidius Ovidiu, Histria Cogealac, Albina Cumpana, Munca Mihail Kogalniceanu, Pontica Constanta.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit ALBINA CUMPĂNA OC este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Ovidius Ovidiu. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 159.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DOBROGEA MEDGIDIA OC

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DOBROGEA MEDGIDIA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0199 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit DOBROGEA MEDGIDIA OC, cu sediul în Medgidia, Str. Vasile Lupu, Nr. 77, judetul Constanta, număr de ordine în Registrul comertului J13/89/1991, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Callatis Mangalia, Dobrogea Medgidia, Vointa Negru Voda, Furnica Baneasa, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit DOBROGEA MEDGIDIA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Callatis Mangalia, Dobrogea Medgidia, Vointa Negru Voda, Furnica Baneasa.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit DOBROGEA MEDGIDIA OC este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Callatis Mangalia. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 160.