MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.030. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

1.033. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea “DC 140”, a unor drumuri de exploatare si a unei străzi, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgoviste si a comunei Sotânga, judetul Dâmbovita

 

1.034. - Hotărâre pentru aprobarea contributiei anuale a României la bugetul Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI)

 

1.035. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare electrofiltru, statie de tratare condensat, instalatii electrice si de automatizare aferente blocului energetic nr. 3 de 330 MW din CTE Rovinari”, judetul Gorj

 

1.039. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “DUPLEX” - S.A.

 

1.040. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea de Constructii “CCCF” - S.A. Deva

 

1.041. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 13 Ghergheasa, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “FORADEX” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

180. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei publice nr. 192/2003 privind înfiintarea agentiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

765/454. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice de depozitare,  ambalare si comercializare a produselor din tutun

 

846. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea delegării de competente ale structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătătii către Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM)

 

857. - Ordin ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt valabile astfel:

a) până la data de 30 septembrie 2004 - pentru străinii ale căror permise de sedere si documente de călătorie sunt eliberate de centrele de emitere situate în judetele Prahova, Constanta, Iasi, Bihor, Cluj, Dolj, Brasov si Timis;

b) până la data de 1 martie 2005 - pentru străinii ale căror permise de sedere si documente de călătorie sunt eliberate de centrele de emitere situate în municipiul

Bucuresti;

c) până la data de 30 septembrie 2005 – pentru străinii ale căror permise de sedere si documente de călătorie sunt eliberate de centrele de emitere aflate în alte

judete decât cele prevăzute la lit. a) si b).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.030.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale, sub denumirea “DC 140”, a unor drumuri de exploatare si a unei străzi, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgoviste si a comunei Sotânga, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare si a unei străzi, sub denumirea “DC 140”, cu traseul DN 72 A (Priseaca) si DJ 712 Teis-Sotânga, având lungimea de 7,800 km, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgoviste si a comunei Sotânga, judetul Dâmbovita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de

utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.033.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum situate pe teritoriul municipiului Târgoviste si al comunei Sotânga, judetul Dâmbovita,

care se încadrează ca drum comunal sub denumirea “DC 140”

 

Indicativul vechi

Traseul drumului

Poziţii kilometrice

Lungimea (km)

Indicativul nou

DE 572

DN 72A (Priseaca) L

km 0+000-km 3+000

3,00

DC 140

DE 403

imita municipiului Târgoviste

km 3+000-km 4+200

1,200

DC 140

DE 421

Limita municipiului Târgoviste-DE 421 DE 403-Teis

km 4+200-km 5+700

1,500

DC 140

Str. Teiul Doamnei

Teis-Sotânga

km 5+700-km 7+800

2,100

DC 140

Total DC 140

DN 72 A (Priseaca)-DJ 712 (Teis)

km 0+000-km 7+800

7,800

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contributiei anuale a României la bugetul Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI)

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei anuale a României, începând cu anul 2005, în calitate de membru al Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (ENFSI), în vederea functionării Secretariatului general al ENFSI, în limita echivalentului în lei al sumei de 1.000 euro/an.

(2) Pentru anul 2004 se aprobă plata contributiei anuale în limita echivalentului în lei al sumei de 500 euro.

(3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) si (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) se suportă din bugetele anuale aprobate Ministerului Justitiei.

(2) Suma prevăzută la art. 1 alin. (2) se suportă din bugetul Ministerului Justitiei pentru anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.034.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare electrofiltru, statie de tratare condensat, instalatii electrice si de automatizare aferente blocului energetic nr. 3 de 330 MW din CTE Rovinari”, judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare electrofiltru, statie de tratare condensat, instalatii electrice si de automatizare aferente blocului energetic nr. 3 de 330 MW din CTE Rovinari”, judetul Gorj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii ale Societătii Comerciale “Complexul Energetic Rovinari” - S.A., din credite bancare interne si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 3. - Rambursarea creditelor interne si plata dobânzilor aferente creditelor bancare se vor face din sursele proprii ale Societătii Comerciale “Complexul

Energetic Rovinari” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.035.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “DUPLEX” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “DUPLEX” - S.A., cu sediul în municipiul Făgăras, str. Nehoiu nr. 71, judetul Brasov, în calitate de concesionar, în perimetrul Sercaia din localitatea Sercaia, judetul Brasov, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.039.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Societatea de Constructii “CCCF” - S.A. Deva

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare pentru nisipuri si pietrisuri, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea de Constructii “CCCF” - S.A. Deva, cu sediul în municipiul Deva, Str. Rândunicii nr. 5, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Simeria-Uroi din localitatea Simeria, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.040.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V – 13 Ghergheasa, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “FORADEX”- S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

           

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V-13 Ghergheasa, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “FORADEX” - S.A., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.041.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei publice nr. 192/2003 privind înfiintarea agentiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) si ale art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului administratiei publice nr. 192/2003 privind înfiintarea agentiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările si completările ulterioare, 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.

Articol unic. - Articolul 2 din Ordinul ministrului administratiei publice nr. 192/2003 privind înfiintarea agentiilor teritoriale ale Autoritătii Nationale de

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 7 mai 2003, se modifică si va avea

următorul cuprins:

“Art. 2. - Agentiile teritoriale vor functiona în următoarele localităti: Deva, Bistrita, Miercurea-Ciuc, Botosani, Bucuresti, Galati, Slatina si Ploiesti.”

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 180.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 765 din 15 iunie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 454 din 22 iunie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de depozitare, ambalare si comercializare a produselor din tutun

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. OB 6.965/2004 al Directiei generale pentru integrare europeană si relatii internationale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de depozitare, ambalare si comercializare a produselor din tutun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de depozitare, ambalare si comercializare a produselor din tutun

 

Art. 1. - Produsele din tutun se păstrează în depozite curate si bine aerisite, pe suporti, paleti situati la cel putin 10 cm deasupra pardoselii, cu spatii pentru circularea aerului si la o distantă de minimum 80 cm de perete.

Art. 2. - Spatiile destinate depozitării tutunului si produselor din tutun trebuie să îndeplinească conditiile de mediu prevăzute în specificatiile tehnice ale producătorului.

Art. 3. - Sunt interzise depozitarea si transportul produselor din tutun împreună cu produse alterabile sau cu produse care pot transmite mirosuri străine.

Art. 4. - Mijloacele de transport pentru produsele din tutun trebuie să fie acoperite, curate si să nu transmită nici un fel de mirosuri străine, conform specificatiilor tehnice ale producătorului.

Art. 5. - Producătorul este obligat să emită un certificat de conformitate cu specificatiile tehnice ale produsului din tutun, document ce însoteste marfa pe

timpul transportului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea delegării de competente ale structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătătii către Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM)

 

Având în vedere prevederile art. 9 si 14 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. OB 7.567/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă delegarea de competente ale structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătătii - Directia generală

farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală către Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) - Serviciul inspectie-supraveghere, prevăzute în anexă.

Art. 2. - Pentru toate activitătile desfăsurate si măsurile aplicate, potrivit anexei, Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) - Serviciul inspectie-supraveghere va informa structura de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătătii, în timp util.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală, Directia strategie si structuri sanitare, Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 846.

 

ANEXĂ

 

COMPETENTE

ale structurii de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătătii, prevăzute în Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, care se deleagă Statiei de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) - Serviciul inspectie-supraveghere

 

Art. 1. - Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM), unitate subordonată Ministerului Sănătătii, functionează ca organ tehnic de specialitate al acestuia si îndeplineste prin Serviciul inspectie- supraveghere din structura sa următoarele atributii:

a) execută activitatea de supraveghere a pietei dispozitivelor medicale;

b) limitează dreptul de utilizare a dispozitivelor medicale de pe piată în cazul în care acestea produc incidente;

c) organizează controlul si supravegherea în utilizare pentru dispozitivele medicale introduse pe piată, puse în functiune si utilizate în România;

d) constată contraventiile si aplică amenzile contraventionale, în conformitate cu legislatia privind regimul juridic al contraventiilor si potrivit art. 36 din Legea

nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.

Art. 2. - Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale (SVIAM) execută toate lucrările solicitate de Ministerul Sănătătii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea,  altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB 7.632 din 30 iunie 2004,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Procedurile de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Avizele sanitare sau notificările eliberate anterior prezentului ordin pentru: aditivi alimentari; coloranti folositi în industria alimentară sau la prepararea produselor alimentare; arome utilizate în alimente; produse alimentare, inclusiv băuturi nealcoolice, cu destinatie nutritională specială; apă naturală/potabilă îmbuteliată; apă minerală îmbuteliată; materiale pentru constructii supuse agrementului tehnic, cu continut potential periculos pentru sănătate (radioactiv natural, azbest, formaldehidă, VOC etc.); detergenti utilizati în industria alimentară îsi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, institutele de sănătate publică si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 857.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând substantele si categoriile de produse noi sau importate pentru prima dată, supuse unei reglementări sanitare înainte de distribuirea pe piată

 

Nr. crt.

Substanta/Categoria de produs

Procedura

Autoritatea

1.

Suplimente nutritive din extracte vegetale sau animale (potrivit Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 528/2001)

notificare

Comisia de avizare

2.

Materiale în contact cu alimentul, inclusiv utilaje

avizare

Comisia de avizare

3.

Organisme modificate genetic si produse rezultate din acestea, destinate utilizării sau consumului uman

avizare

Comisia de avizare

4.

Materiale folosite pentru confectionarea echipamentelor de protectie pentru conditii speciale

avizare

Comisia de avizare

5.

Substante, produse si pesticide utilizate în profilaxia sanitar umană, insecticide, raticide, produse pentru combaterea scabiei si păduchilor, fungicide

avizare

Comisia de avizare

6.

Produse pentru uz fitosanitar

avizare

Comisia de avizare

7.

Substante si reactivi folositi pentru potabilizarea apei

avizare

Comisia de avizare

8.

Materiale de constructie supuse agrementului tehnic si folosite în contact cu apa potabilă

avizare

Comisia de avizare

9.

Materiale de constructie supuse agrementului tehnic si folosite în contact cu apa de piscină

avizare

Comisia de avizare

10.

Dispozitive (cartuse filtrante, membrane filtrante) în contact cu apa potabilă

avizare

Comisia de avizare

11.

Substante sau produse biocide (dezinfectante, antiseptice si decontaminante)

avizare

Comisia de avizare

12.

Produse cosmetice

notificare

Biroul de avizare

Directia de sănătate publică

13.

Ambalaje pentru deseurile rezultate din activitatea medicală

avizare

Comisia de avizare