MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 623         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 269 din 22 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

975. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului  Făget, judetul Timis

 

997. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Clubului Sportiv “Rapid”

 

1.003. - Hotărâre privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronson I: N. Grigorescu (Sălăjan)-linia de centură si  tronson II: Gara de Nord-Basarab-Laromet

 

1.004. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “Episcopul Grigorie Leu” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

947. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agentilor economici

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 269

din 22 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agroindustriala Petim” - S.A. din Peciu Nou în Dosarul nr. 13.685/2003 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere că, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin Decizia nr. 39/2004, dispozitiile legale criticate au fost declarate neconstitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 13.685/2003, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Agroindustriala Petim” - S.A. din Peciu Nou într-o cauză civilă ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

Din examinarea încheierii de sesizare si a concluziilor scrise depuse în motivarea exceptiei se constată că autorul acesteia a criticat, sub aspectul neconstitutionalitătii, si dispozitiile art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Instanta retine că textul incriminat contine norme cu caracter general în raport cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, nefiind aplicabil în speta de fată, motiv pentru care respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din actul normativ mai sus mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele criticate îngrădesc accesul liber la justitie consacrat de art. 21 din Constitutie, prin instituirea unei taxe suplimentare în sarcina justitiabilului, si anume cautiunea “cuantificată la exorbitantul procent de 20% din suma asupra căreia poartă contestatia la executare”.

De asemenea, arată că termenul “îngrădire” prevăzut de art. 21 alin. (2) din Constitutie este folosit în sensul de limitare, restrângere sau conditionare, si nu în sensul de anulare, închidere, oprire sau împiedicare a accesului la justitie, asa cum se realizează prin textele legale criticate.

Judecătoria Timisoara consideră nejustificată instituirea unei cautiuni ca o conditie pentru promovarea unei actiuni în justitie. În acest sens apreciază că art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 contine dispozitii derogatorii de la dreptul comun, în materia contestatiei la executare, ceea ce îngreunează în mod inechitabil situatia debitorului bugetar al A.V.A.B., vătămat astfel în drepturile sale prin actele de executare silită, în comparatie cu orice alt debitor obisnuit. În final, instanta de judecată consideră că impunerea unei cautiuni în cuantum de 20% din valoarea activului bancar supus valorificării numai în sarcina creditorului bugetar îngrădeste exercitarea liberului acces la justitie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că exceptia este inadmisibilă, deoarece dispozitiile legale criticate au fost constatate ca fiind neconstitutionale de Curtea Constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002.

Începând cu data de 1 mai 2004 acest act normativ a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, titlul său devenind, potrivit art. 13 pct. 1, “O rdonantă de urgentă privind valorificarea unor active ale statului”.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare:

- Art. 83: “(1) Debitorii pot contesta în justitie măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonante de urgentă si pot face contestatie la executare numai după depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării.

(2) Dovada privind data cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3), care în noua lor redactare si numerotare din Constitutia republicată au următorul continut:

- Art. 21 alin. (1), (2) si (3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Examinând exceptia, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, prin Decizia nr. 39 din 29 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 12 martie 2004, a admis cu majoritate de voturi exceptia de neconstitutionalitate a art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998.

Cu acel prilej Curtea a retinut că aceste dispozitii legale, conditionând însăsi înregistrarea contestatiei la executare de plata unei cautiuni în cuantum de 20% din valoarea activului bancar supus valorificării, cât si, mai ales, convertirea neplătii sale într-un veritabil fine de neprimire a contestatiei la executare, sunt excesive si prin aceasta îngrădesc în mod nepermis accesul liber la justitie.

De asemenea Curtea a observat că, dacă cuantumul sumei datorate este important, debitorul se află în imposibilitate de a achita cautiunea impusă de lege, fiind astfel lipsit de dreptul de a formula contestatie la executare si de a repune în discutie respectivul cuantum, chiar dacă, prin ipoteză, nu datorează suma la care a fost impus.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate dispozitiile constatate ca neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii, rezultă că, potrivit alin. (6) din acelasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a devenit inadmisibilă.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a alin. (2) si (3) ale art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, Curtea constată că nu poate fi primită. Aceste dispozitii de aplicare au rămas fără obiect, prin declararea alineatului de referintă ca neconstitutional, exceptia devenind, de asemenea, inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agroindustriala Petim” - S.A. din Peciu Nou în Dosarul nr. 13.685/2003 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 iunie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Făget, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 75 alin. (4) si (5) si al art. 84 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor imobile situate în orasul Făget, judetul Timis, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Făget, judetul Timis.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Consiliului Local al Orasului Făget se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli – transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pe perioada 1 mai-31 decembrie 2004, prevăzuti în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 646/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, se rectifică, în sensul diminuării cu valoarea contabilă a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 975.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Făget, judetul Timis

 

Nr.

crt.

Locul unde

sunt situate

imobilele

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

Valoarea totală a imobilelor

1.

Orasul Făget,

Str. Stadionului

nr. 1, judetul Timis

Autoritatea pentru

Valorificarea Activelor

Statului

Consiliul Local

al Orasului Făget,

judetul Timis

- bloc de locuinte, magazie si copertină, cu terenul aferent

în suprafată de 2.146 m2, înscrise în CF la nr. 2.284 Făgetul German;

121.866,52 dolari S.U.A.

2.

Orasul Făget,

Str. Stadionului

nr. 1,judetul Timis

Autoritatea pentru

Valorificarea Activelor

Statului

Consiliul Local

al Orasului Făget,

judetul Timis

- centrală termică, copertină, sopron, clădire atelier si terenul aferent în suprafată de 2.819 m2, înscrise în CF la nr. 2.128 Făgetul German.

 

3.

Orasul Făget,

Calea Lugojului

nr. 107, judetul Timis

Autoritatea pentru

Valorificarea Activelor

Statului

Consiliul Local

al Orasului Făget,

judetul Timis

- constructie corp administrativ si magazie cu terenul aferent în suprafată de 972 m2, înscrise în CF la nr. 711 Băsesti.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Clubului Sportiv “Rapid”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în baza hotărârii Adunării generale a actionarilor Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., preluarea, fără plată, din proprietatea privată a acesteia în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a imobilizărilor corporale si necorporale, precum si a investitiilor în curs, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea fără plată a bunurilor prevăzute la art. 1, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Clubului Sportiv “Rapid”, unitate care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care este prevăzută la pct. 2 al lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor încheia protocoale de predare-primire a bunurilor prevăzute la art. 1.

(2) Cu sumele mentionate în protocoalele prevăzute la alin. (1) se majorează patrimoniul institutiilor publice implicate si se diminuează capitalul social al Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 997.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilizărilor corporale si necorporale, precum si a investitiilor în curs care se transmit din proprietatea privată a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. în proprietatea privată a statului

si administrarea Clubului Sportiv “Rapid”

 

Nr. 

crt.

Adresa imobilizărilor care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilizările

Persoana juridică

la care se

transmit imobilizările

Caracteristicile tehnice ale imobilizărilor

1.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Statul român

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Teren în suprafată totală de 33.949 m2, amplasat în apropierea Podului Grant, având următoarele vecinătăti: la sud – Teatrul Giulesti, la est - zona de cale ferată Bucuresti-Nord, la nord -Consiliul Local al Sectorului 6 (alee), la vest - Calea Giulesti

2.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Tribuna stadionului pentru spectatori si săli, vestiare, birouri sub 

tribună, copertină la tribuna oficială, cu o capacitate de 14.535 locuri pentru spectatori. Obiectivul dispune de toate dotările si utilitătile necesare (apă, canal, instalatii de încălzire interioare racordate la termoficare, energie electrică, telefonie fixă C.F.R. si Romtelecom)

3.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Sistem de iluminat nocturn compus din 4 stâlpi echipati cu panouri pentru proiectoare, cu o putere instalată totală de 472,96 kW si constructii anexe

4.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Teren de fotbal gazonat, cu o suprafată totală de 8.000 m2, dispunând de sistem de drenaj si instalatie automatizată de irigat subterană, împrejmuit cu pistă coritan pentru antrenament

5.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Împrejmuirea terenului de fotbal pentru protectia spectatorilor si delimitarea sectoarelor în tribune, în lungime de 420 m + lungimea delimitărilor în tribune, realizată din profile metalice si policarbonat

6.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Sistem de protectie contra intemperiilor a terenului de fotbal gazonat, cu suprafata utilă de 105 x 70 m

7.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Teren de antrenament cu zgură, în suprafată de 3.000 m2 fără utilităti

8.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Împrejmuire teren din prefabricate de beton, cu lungimea de 470 m, amplasată paralel cu calea ferată Bucuresti-Nord si Podul Grant pe laturile sud si est. Gard decorativ din zidărie si grilaj de fier, prevăzut cu porti mari pentru acces auto si public, cu cabina de poartă, amplasate pe fatada principală din Calea Grivitei

9.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Dotări independente formate din instalatie de ridicat popice pentru  2  piste,  echipată  cu  6  anexe,  având  următoarele caracteristici tehnice: lătime 1.300 mm, lungime 2.000 mm, înăltime 944 mm, greutate 151 kg

10.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Complex de masini si utilaje pentru întretinerea terenurilor

sportive,  echipate  cu  motoare  alimentate  cu  benzină.

Ansamblul este format din 8 masini si 12 componente anexe (freze, perii, lame, sulchi, aspiratoare, remorcă, compresor)

11.

Municipiul Bucuresti,

Calea Giulesti nr. 18,

sectorul 6

Compania Natională

de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Statul român 

si în administrarea

Clubului Sportiv “Rapid”

Bunuri aflate în dotare, care vor fi nominalizate prin protocolul de predare-primire

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronson I: N. Grigorescu (Sălăjan)-linia de centură si tronson II: Gara de Nord-Basarab-Laromet”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară de utilitate publică lucrarea de interes national “Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronson I: N. Grigorescu (Sălăjan)-linia de centură si tronson II: Gara de Nord-Basarab-Laromet”.

Art. 2. - Expropriatorul este statul român prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică si prin afisare la sediile consiliilor locale ale sectoarelor 1 si 3 ale municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.003.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “Episcopul Grigorie Leu” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia “Episcopul Grigorie Leu”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 126, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.004.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agentilor economici

 

În baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agentilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile de credit, unitătile de asigurare-reasigurare, precum si cele care operează pe piata de capital vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2004 în formatul si la termenele prevăzute în reglementările emise de Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 815/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agentilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 17 iulie 2003.

Art. 4. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iunie 2004.

Nr. 947.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agentilor economici

 

CAPITOLUL I

 

A. NORME METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA SI VERIFICAREA RAPORTĂRILOR CONTABILE ALE AGENTILOR ECONOMICI LA 30 IUNIE 2004

1. Generalităti

Agentii economici, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementările contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate în curs de lichidare, până la terminarea lichidării, au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la 30 iunie 2004 la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Agentii economici pot depune raportările contabile la registratura unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

2. Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2004

Persoanele juridice vor întocmi si vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

a) Bilant (cod 10);

b) Contul de profit si pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul fiscal/codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea agentului economic.

Necompletarea pe prima pagină a formularului “Bilant” a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării unitătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, unitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 36 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

În cazul în care unitatea desfăsoară mai multe activităti, se va trece codul activitătii preponderente, care defineste profilul unitătii (respectiv codul clasei CAEN al activitătii preponderente).

Bilantul prezintă în formă sintetică elementele de activ si de pasiv, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

Bilantul se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2004, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiuni financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate si a rezultatelor financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse în balanta de verificare la 30 iunie 2004.

Datele care se raportează în formularul “Contul de profit si pierdere” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare. Rândul 64 se completează numai de către microîntreprinderi cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

În formularul Date informative, la rd. 01 si 02 col. 1, persoanele juridice care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

Datele privind investitiile străine în România se completează de toate societătile comerciale cu participare de capital străin si servesc la culegerea de informatii cu privire la investitiile străine în România. Datele se vor completa în euro, iar transformarea celorlalte valute în euro se va face la cursul de schimb de la data când a avut loc operatiunea.

Formularele de raportare contabilă la 30 iunie 2004 se semnează de administratorul unitătii si de conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii de drept.

Administratorul unitătii si conducătorul compartimentului financiar-contabil poartă răspunderea, potrivit legii, asupra realitătii informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi în formularele de raportare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligatia să respecte prevederile cuprinse în prezentele norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor ce se raportează, precum si încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.

Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, care au în subordine sucursale sau subunităti fără personalitate juridică, vor verifica si vor centraliza balantele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2004.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la 30 iunie 2004 ale persoanei juridice din tară vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate în lei.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2004, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistentă este pus la dispozitie agentilor economici, gratuit, de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Agentii economici vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2004, însotită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Persoanele juridice care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2004 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2004, urmând să depună o declaratie pe propria răspundere la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul fiscal/codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2004

Depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2004 se va efectua după cum urmează:

- persoanele juridice care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, până la data de 10 august 2004;

- persoanele juridice care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2004 depun declaratie până la data de 10 august 2004;

- persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, inclusiv cele care efectuează retratarea situatiilor financiare ale anului precedent, până la data de 20 august 2004.

Nedepunerea dischetelor si a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, după caz, pentru data de 30 iunie 2004, se sanctionează conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2004 de către agentii economici se efectuează folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii.

 

B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE

 

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăti comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităti economice de stat netransformate în societăti comerciale sau regii autonome

14

Companii si societăti nationale

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat sub - 50 %)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin, societăti agricole)

31

Societăti comerciale în nume colectiv

32

Societăti comerciale în comandită simplă

33

Societăti comerciale în comandită pe actiuni

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

36

Societăti agricole

37

Societăti comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2004

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative mestesugăresti

43

Cooperative si asociatii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBSTEASCĂ (societăti comerciale apartinând organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a