MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 634         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

983. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

o242242. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la masini industriale

 

861. - Ordin al ministrului sănătătii privind organizarea Comitetului national si comitetelor judetene de interventie în caz de pandemie de gripă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

186. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU MOTĂTEI

 

187. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CERBUL PIELESTI-DRĂGOTESTI

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. (3) lit. a1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 591/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 983.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, persoană juridică autonomă, este organizatia profesională, de utilitate publică, fără scop lucrativ, din care fac parte auditorii financiari care au dobândit această calitate în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Camera organizează, coordonează si autorizează, în numele statului, desfăsurarea activitătii de audit financiar în România, asigurând exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, potrivit legii si prezentului regulament.

Art. 3. - Auditorii financiari, membri ai Camerei, aleg, potrivit legii, organele de conducere ale acesteia, care îi reprezintă în fata autoritătilor publice, precum si în raporturile cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate.

Art. 4. - Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de Cameră.

Art. 5. - (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeste această calitate în conditiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată.

(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit această calitate si sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăsura, în baza art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată:

a) activitatea de audit financiar;

b) activitatea de audit intern;

c) activităti de consultantă financiar-contabilă si fiscală;

d) activităti de asigurare a managementului financiar-contabil;

e) activităti de pregătire profesională de specialitate în domeniu;

f) activităti de expertiză contabilă;

g) activităti de evaluare;

h) activităti de reorganizare judiciară si lichidare.

(3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitătile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitătile respective, după caz, si a principiului independentei.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Camerei

 

Art. 6. - Camera, în numele statului, organizează, coordonează si autorizează desfăsurarea activitătii de audit financiar în România. În acest scop, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, Camera are următoarele atributii: a) elaborarea reglementărilor privind:

a1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, care va cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:

- organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;

- atributiile si răspunderile Camerei;

- regulile de atribuire si retragere a calitătii de auditor financiar;

- cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitătii de audit financiar;

- abaterile, sanctiunile si procedurile disciplinare;

a2) Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar;

a3) Standardele de audit financiar;

a4) Programa analitică pentru examenul în vederea accesului la profesia de auditor financiar;

a5) Normele privind controlul calitătii auditului financiar;

a6) Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari;

a7) Normele minimale de audit financiar;

a8) Standardele de audit intern;

a9) Normele de audit intern, în conformitate cu standardele internationale în domeniu;

a10) Normele privind perioada de pregătire practică profesională a stagiarilor în activitatea de audit financiar.

Reglementările prevăzute la lit. a2)-a10) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei;

b) elaborarea si aprobarea regulilor si procedurilor pentru aplicarea legii, în limitele si competentele stabilite prin aceasta;

c) atribuirea calitătii de auditor financiar si emiterea de autorizatii pentru exercitarea independentă a acestei profesii;

d) organizarea si urmărirea programului de pregătire continuă a auditorilor financiari;

e) controlul calitătii activitătii de audit financiar;

f) promovarea actualizării legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, în concordantă cu reglementările institutiilor profesionale europene si internationale;

g) elaborarea si urmărirea aplicării normelor interne privind activitatea Camerei;

h) retragerea temporară sau definitivă a dreptului de exercitare independentă a profesiei de auditor financiar în conditiile prevăzute de prezentul regulament;

i) reprezentarea profesiei de auditor financiar din România în institutiile si organizatiile profesionale europene si internationale.

Art. 7. - Organizarea si functionarea Camerei sunt asigurate, potrivit legii si prezentului regulament, de către organele alese, care au functie reprezentativă, de conducere, decizie si control. Aplicarea hotărârilor organelor de conducere alese ale Camerei se realizează de către aparatul executiv al acesteia.

Art. 8. - (1) Camera îsi are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, et. 5, sectorul 5.

(2) Camera poate înfiinta reprezentante în tară si în străinătate.

(3) Organele alese cu rol reprezentativ, de conducere, decizie si control ale Camerei sunt: Consiliul Camerei si Biroul permanent al Consiliului Camerei.

(4) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi de Conferinta ordinară a Camerei, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc functiile de conducere în cadrul acestuia, prevăzute de prezentul regulament.

(5) Conferinta ordinară a Camerei alege în aceleasi conditii si pe aceeasi durată a mandatului Comisia de auditori statutari si Comisia de apel ale Camerei.

Art. 9. - Potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, membrii Consiliului Camerei care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu această calitate sunt obligati să solicite suspendarea lor din functia pe care o detin în Consiliul Camerei, pe durata incompatibilitătii.

Art. 10. - Conferinta Camerei, denumită în continuare Conferinta, este organul de conducere al Camerei si poate fi ordinară si extraordinară.

Art. 11. - Conferinta ordinară a Camerei se întruneste o dată pe an, la convocarea Consiliului Camerei, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar precedent.

Art. 12. - (1) Conferinta ordinară a Camerei are ca principale atributii:

a) dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei;

b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale ale Camerei;

c) dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei;

d) aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar încheiat;

e) aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar următor;

f) aprobarea normelor de reprezentare la Conferintă;

g) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Camerei;

h) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;

i) alegerea si revocarea membrilor Comisiei de apel;

j) stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei;

k) aprobarea programului de activităti al Consiliului Camerei pe anul în curs;

l) aprobarea constituirii, reorganizării sau desfiintării reprezentantelor din tară si din străinătate ale Camerei;

m) aprobarea modificărilor si completărilor la Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

(2) Conferinta ordinară a Camerei poate îndeplini si alte atributii, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Pentru validitatea deliberărilor Conferintei ordinare este necesară prezenta majoritătii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majoritătii simple a celor prezenti.

(2) În cazul neîndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), Conferinta întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numărul membrilor prezenti, cu majoritate simplă de voturi.

(3) Membrii Camerei cu drept de vot sunt auditorii financiari care si-au îndeplinit toate obligatiile către Cameră la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.

Art. 14. - Conferinta extraordinară a Camerei poate fi convocată de Biroul permanent sau la cererea a cel putin două treimi din numărul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numărul membrilor Camerei, cu drept de vot, care adresează cererea Secretariatului general, specificând în aceasta problemele propuse să fie dezbătute în cadrul Conferintei extraordinare.

Art. 15. - Pentru validitatea deliberărilor Conferintei extraordinare este necesară:

a) la prima convocare, prezenta membrilor reprezentând două treimi din numărul de voturi, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de membri, care să reprezinte cel putin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate;

b) la a doua convocare, prezenta membrilor reprezentând jumătate din numărul de voturi, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de membri, care să reprezinte cel putin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate.

Art. 16. - Conferinta extraordinară poate adopta hotărâri în ceea ce priveste:

a) modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;

b) schimbarea sediului social;

c) orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea Conferintei extraordinare a Camerei.

Art. 17. - (1) Convocarea Conferintei se face cu cel putin 30 de zile înainte de data întrunirii.

(2) Anuntul privind convocarea se publică în cel putin două cotidiene de circulatie natională si cuprinde locul, data de desfăsurare, precum si ordinea de zi a Conferintei.

(3) La anuntarea Conferintei se stabilesc locul, ziua si ora desfăsurării acesteia. În cadrul aceluiasi anunt se stabilesc locul, ziua si ora pentru desfăsurarea Conferintei la a doua convocare, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar pentru desfăsurarea acesteia la prima convocare.

(4) Fiecare membru persoană fizică al Camerei are dreptul la un singur vot la Conferintă.

(5) Membrii Camerei pot fi reprezentati în Conferintă de alti membri, în baza unei procuri speciale, autentificată de un notar public. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de data la care are loc Conferinta, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii Consiliului Camerei sau persoanele din aparatul executiv al acesteia nu pot reprezenta alti auditori financiari.

(6) Conferinta se deschide de presedintele Consiliului Camerei sau de înlocuitorul desemnat de acesta. După constatarea îndeplinirii cerintelor legale pentru desfăsurarea Conferintei, de către presedinte si secretarii desemnati de acesta, se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi.

(7) Hotărârile Conferintei se adoptă prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel.

(8) Prin procesul-verbal, semnat de presedintele si de secretarii lucrărilor Conferintei, se constată îndeplinirea formalitătilor referitoare la convocare, data si locul de desfăsurare a Conferintei, numărul membrilor prezenti, numărul de voturi valabil exprimate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor, declaratiile făcute de acestia în cadrul sedintei. Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile Conferintei sau sintezele acestora, după caz, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - (1) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi în cadrul Conferintei ordinare pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurilor prevăzute în prezentul regulament.

Consiliul Camerei are în componenta sa 15 membri. (2) Primul Consiliu al Camerei se compune din 6 membri alesi de prima Conferintă ordinară a Camerei si cei 9 membri ai comitetului provizoriu.

(3) Orice membru al Camerei, cu exceptia persoanelor juridice, poate fi ales ca membru al Consiliului Camerei, cu conditia ca:

a) să fi respectat procedura de depunere a candidaturii prevăzută de prezentul regulament;

b) la data depunerii candidaturii sale să aibă capacitate deplină de exercitiu;

c) împotriva sa să nu se fi hotărât anterior sanctiunea excluderii din Cameră;

d) în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii sale să nu se fi hotărât de către Cameră vreo sanctiune disciplinară împotriva sa;

e) să nu detină o functie eligibilă într-un alt organism profesional.

(4) Candidaturile se depun la Secretariatul general în termenul si conform modelului publicat în cel putin două cotidiene de largă circulatie.

(5) Consiliul Camerei poate cere unui candidat să dea declaratii pe care le consideră necesare privind respectarea conditiilor de eligibilitate mentionate mai sus. Consiliul Camerei poate respinge candidatura oricărei persoane care refuză să facă asemenea declaratii sau care face o declaratie falsă ori incorectă. În cazul în care un candidat a fost ales membru al Consiliului Camerei si una sau mai multe dintre declaratiile sale au fost false sau incorecte, iar candidatul respectiv nu ar fi fost ales în cazul în care declaratiile respective ar fi fost conforme cu realitatea, Consiliul Camerei declară alegerea acelui membru ca fiind nulă. Orice asemenea declaratie nu trebuie să afecteze validitatea alegerii oricărui alt candidat ca membru al Consiliului Camerei.

Art. 19. - (1) Candidatii trebuie să respecte conditiile de eligibilitate prevăzute în prezentul regulament.

(2) Alegerea se face prin vot secret, iar rezultatul se anuntă în Conferintă.

(3) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul Camerei. Buletinul de vot trebuie să contină numele fiecărui candidat.

(4) Fiecare membru al Camerei poate vota dintre candidatii propusi un număr care să nu depăsească numărul locurilor eligibile.

(5) Conferinta alege Comisia de votare care îndeplineste următoarele atributii:

a) primirea buletinelor de vot si distribuirea acestora către auditorii financiari cu drept de vot;

b) numărarea voturilor exprimate si stabilirea voturilor valabile si a celor nule;

c) stabilirea candidatilor care au fost alesi;

d) elaborarea unui raport scris către Conferintă cu privire la rezultatele votării;

e) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării si păstrării acestora pe o perioadă egală cu mandatul Consiliului Camerei;

f) alte atributii stabilite de Conferintă.

(6) Sunt declarati alesi candidatii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi. În caz de egalitate candidatii aflati în această situatie sunt supusi din nou votului Conferintei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.

Art. 20. - (1) La prima sedintă membrii Consiliului Camerei aleg din rândul lor, prin vot secret, un presedinte, un prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti, ale căror mandate se încheie, ca si în cazul celorlalti membri ai Consiliului, la data următoarelor alegeri desfăsurate în cadrul Conferintei, dacă între timp nu le încetează calitatea de membru al Consiliului Camerei. Orice loc vacant de presedinte, prim-vicepresedinte sau de vicepresedinte trebuie ocupat în aceeasi manieră la următoarea sedintă a Consiliului Camerei. Sedinta, precum si aparitia unui loc vacant trebuie anuntate tuturor membrilor Consiliului Camerei.

(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului Camerei va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferintă, conform raportului Comisiei de votare, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul capitol.

(3) Orice membru al Consiliului Camerei poate comunica în scris Secretariatului general intentia sa cu privire la retragerea din Consiliul Camerei, iar de la data demisiei locul său devine vacant.

(4) În cazul suspendării unui membru al Consiliului Camerei se procedează conform prevederilor alin. (2), cu mentiunea că mandatul noului membru are statut interimar, până la încetarea suspendării membrului titular.

(5) Consiliul Camerei nu poate functiona în conditiile în care s-a vacantat o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 21. - Calitatea de membru al Consiliului Camerei încetează în una dintre următoarele situatii:

a) pierderea calitătii de membru al Camerei;

b) pierderea capacitătii de exercitiu si interzicerea exercitării, în conditiile legii, a unor drepturi, acestea fiind incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului Camerei;

c) aplicarea de către Cameră a unei sanctiuni disciplinare rămase definitivă împotriva sa;

d) neparticiparea la 4 sedinte consecutive ale Consiliului Camerei, fără o aprobare în acest sens;

e) demisia din functie.

Art. 22. - Consiliul Camerei se întruneste lunar si ori de câte ori se consideră necesar, la cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numărul membrilor săi. Convocarea sedintelor se face prin Secretariatul general.

Art. 23. - (1) La prima sedintă a Consiliului Camerei, care se desfăsoară după Conferinta în care au loc alegerile, acesta trebuie să aprobe regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului Camerei.

(2) În absenta presedintelui sau a prim-vicepresedintelui, sedintele sunt conduse de un vicepresedinte al Consiliului Camerei, desemnat de presedinte sau de Biroul permanent.

(3) Sedintele Consiliului Camerei nu pot avea loc decât în prezenta majoritătii simple a membrilor săi.

Art. 24. - (1) Hotărârile Consiliului Camerei sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti.

(2) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalitătii voturilor, votul presedintelui de sedintă determină rezultatul votului final.

(3) Secretariatul general păstrează procesele-verbale ale tuturor sedintelor într-un registru special întocmit în acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toti membrii Consiliului Camerei în sedinta imediat următoare celei la care se referă.

Art. 25. - Consiliul Camerei coordonează, conduce si controlează activitatea Camerei.

Art. 26. - (1) Consiliul Camerei are următoarele atributii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferintelor Camerei;

b) asigură conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;

c) stabileste strategia si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;

d) prezintă spre aprobare Conferintei raportul de activitate pe perioada anterioară, situatiile financiare si proiectul programului de activitate al Camerei;

e) aprobă Regulamentul intern de organizare si functionare a Biroului permanent;

f) aprobă organigrama si politica de personal ale Camerei;

g) aprobă normele privind desfăsurarea activitătii curente a aparatului executiv al Camerei;

h) stabileste anual indemnizatiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel;

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament si de hotărârile Conferintei.

(2) În exercitarea atributiilor, Consiliul Camerei emite hotărâri.

Art. 27. - (1) Presedintele ales de Consiliul Camerei este presedintele Camerei, al Consiliului si Biroului permanent. Presedintele prezidează lucrările Conferintei, Consiliului si Biroului permanent ale Camerei.

(2) Presedintele sau înlocuitorul de drept al acestuia reprezintă Camera în raporturile cu terte persoane, cu autoritătile publice, precum si cu organizatiile nationale profesionale din alte tări si organismele internationale ale profesiei contabile, apărând prestigiul si independenta profesională a membrilor Camerei.

(3) Presedintele, în exercitarea atributiilor sale, semnează hotărârile Consiliului Camerei si ale Biroului permanent al acestuia.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.

Art. 28. - (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei, denumit în continuare Biroul permanent, are în componenta sa: presedintele, prim-vicepresedintele si cei 5 vicepresedinti ai Consiliului Camerei.

(2) Biroul permanent se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar.

Art. 29. - (1) Biroul permanent exercită următoarele atributii:

a) elaborează bugetul de venituri si cheltuieli anual pe care îl înaintează spre dezbatere si aprobare Consiliului Camerei, nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv;

b) supraveghează lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;

c) examinează si propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei;

d) aprobă programele de activitate ale departamentelor executive;

e) aprobă programul deplasărilor în străinătate;

f) numeste, sanctionează si revocă secretarul general, sefii departamentelor Camerei si alte persoane cu functii de conducere din aparatul executiv al Camerei;

g) aprobă organigrama aparatului executiv al Camerei si salarizarea pentru fiecare functie prevăzută în aceasta;

h) monitorizează Registrul auditorilor financiari;

i) aprobă documentele emise de Cameră, supuse publicării.

(2) Biroul permanent exercită si alte atributii stabilite de Conferinta si de Consiliul Camerei.

(3) În exercitarea atributiilor sale, Biroul permanent emite decizii.

Art. 30. - Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atributii:

a) efectuează auditul situatiilor financiare ale Camerei;

b) întocmeste raportul anual de audit, precum si alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei si le prezintă Conferintei spre dezbatere si aprobare;

c) participă la sedintele Consiliului Camerei fără drept de vot.

Art. 31. - Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei.

Art. 32. - Mandatul comisiei de auditori statutari este de 5 ani si poate fi reînnoit o singură dată.

Art. 33. - Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:

a) membrii Consiliului Camerei sau personalul executiv al Camerei;

b) asociatii, angajatii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).

Art. 34. - Comisia de apel este compusă din 5 membri: 3 auditori financiari activi, membri ai Camerei, alesi de Conferintă si care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si un reprezentant al Ministerului Justitiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un presedinte, care este auditor financiar activ.

Art. 35. - Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani si poate fi reînnoit o singură dată.

Art. 36. - (1) Aparatul executiv al Camerei este format din:

A. secretarul general;

B. departamentele executive, după cum urmează:

a) Departamentul de învătământ si admitere;

b) Departamentul de servicii pentru membri;

c) Departamentul de monitorizare si competentă profesională;

d) Departamentul de conduită si disciplină profesională;

e) Departamentul de servicii generale;

f) Departamentul de relatii internationale.

(2) Secretarul general coordonează, conduce si controlează activitatea departamentelor executive ale Camerei.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, secretarul general are în subordine un compartiment propriu a cărui structură se stabileste prin organigrama Camerei.

Art. 37. - (1) Secretarul general al Camerei este numit de Biroul permanent.

(2) Secretarul general are, în principal, următoarele atributii:

a) prezintă Biroului permanent al Consiliului Camerei proiectul programului de activitate al Camerei;

b) propune spre avizare Biroului permanent angajarea personalului executiv, potrivit organigramei Camerei;

c) asigură punerea în aplicare a deciziilor Biroului permanent cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;

d) propune Biroului permanent ordinea de zi a sedintelor acestuia si ale Consiliului Camerei, asigurând elaborarea si prezentarea documentelor care fac obiectul sedintelor respective;

e) alte atributii stabilite de Consiliul Camerei si Biroul permanent.

Art. 38. - Compartimentul de lucru al secretarului general asigură, în principal, următoarele:

a) serviciile de secretariat pentru lucrările Conferintei, Consiliului Camerei si Biroului permanent;

b) serviciile juridice pentru activitătile proprii ale Camerei;

c) serviciile de relatii publice si protocol;

d) alte servicii stabilite de Consiliul Camerei si Biroul permanent.

Art. 39. - Departamentul de învătământ si admitere are, în principal, următoarele atributii:

a) organizarea si desfăsurarea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitătii de auditor financiar;

b) elaborarea normelor privind admiterea la stagiu a persoanelor care au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

c) monitorizarea auditorilor financiari activi care îndrumă pregătirea practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar;

d) întocmirea documentatiei privind atribuirea calitătii de auditor financiar si de membru al Camerei;

e) stabilirea cerintelor de pregătire profesională continuă si organizarea acestor activităti;

f) elaborarea normelor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari si a programului de pregătire a stagiarilor în audit financiar;

g) asigurarea conformitătii cu normele Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) si cu alte norme internationale în materie de pregătire profesională;

h) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 40. - Departamentul de servicii pentru membri are, în principal, următoarele atributii:

a) întocmirea, actualizarea si publicarea Registrului auditorilor financiari;

b) actualizarea si publicarea editiilor revizuite ale normelor profesionale privind activitatea de audit financiar;

c) organizarea activitătii de documentare si informare;

d) asigurarea asistentei profesionale pentru membrii Camerei;

e) aplicarea reglementărilor privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor Camerei;

f) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 41. - (1) Departamentul de monitorizare si competentă profesională are, în principal, atributii privind respectarea de către membri a normelor Camerei, care se referă la:

a) Standardele de audit financiar;

b) Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar;

c) Normele minimale de audit financiar;

d) Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari;

e) Procedurile de control al calitătii auditului financiar;

f) Standardele de audit intern;

g) Normele de audit intern;

h) alte norme de reglementare a profesiei.

(2) Departamentul de monitorizare si competentă profesională asigură implementarea sistemului de control al calitătii activitătii desfăsurate de membrii Camerei, precum si investigarea aspectelor referitoare la conduita profesională a membrilor.

(3) În cazul unor constatări privind încălcarea normelor Camerei, Departamentul de monitorizare si competentă profesională sesizează Departamentul de conduită si disciplină profesională.

(4) Biroul permanent poate stabili si alte atributii pentru Departamentul de monitorizare si competentă profesională.

Art. 42. - Departamentul de conduită si disciplină profesională analizează cazurile de abatere disciplinară, la sesizarea Departamentului de monitorizare si competentă profesională.

Art. 43. - Competentele si activitatea Departamentului de conduită si disciplină profesională sunt cele prevăzute la cap. XII.

Art. 44. - Biroul permanent poate stabili si alte atributii pentru Departamentul de conduită si disciplină profesională.

Art. 45. - Departamentul de servicii generale are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei, pe care îl prezintă spre dezbatere si avizare Consiliului Camerei, în vederea aprobării de către Conferintă;

b) conducerea si organizarea activitătii financiar-contabile si de executie bugetară proprie;

c) urmărirea încasării cotizatiilor, taxelor si a altor venituri ale Camerei;

d) asigurarea serviciilor administrative si de gestionare a patrimoniului Camerei;

e) asigurarea serviciilor de tehnologie informatică;

f) alte atributii stabilite de Biroul permanent.

Art. 46. - Departamentul de relatii internationale are, în principal, următoarele atributii:

a) asigură cunoasterea, sistematizarea, precum si prezentarea Consiliului Camerei si Biroului permanent a materialelor referitoare la organismele internationale ale profesiei contabile si la organizatiile profesionale de profil din alte tări;

b) asigură realizarea măsurilor necesare în vederea aderării Camerei la organismele profesionale internationale de profil;

c) asigură colaborarea si cooperarea cu institutiile din alte tări care activează în domeniul auditului financiar;

d) asigură participarea reprezentantilor Camerei la actiuni de colaborare profesională cu organisme internationale si institutii de profil din alte tări;

e) alte activităti stabilite de Biroul permanent al Consiliului Camerei.

 

CAPITOLUL III

Veniturile Camerei

 

Art. 47. - (1) Camera îsi asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare si functionare din următoarele surse:

I. cotizatii:

1. cotizatiile fixe anuale datorate de auditorii financiari membri ai Camerei:

a) persoane fizice active;

b) persoane fizice nonactive;

c) persoane juridice;

2. cotizatii variabile anuale datorate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active si persoane juridice, calculate procentual asupra cifrei de afaceri realizate din activitatea de audit financiar, audit intern si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar;

II. tarife:

1. tarif pentru:

a) înscrierea la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

b) înscrierea la examenul de aptitudini profesionale în vederea atribuirii calitătii de auditor financiar;

c) monitorizarea activitătii stagiarilor în activitatea de audit financiar;

2. tarif pentru atribuirea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari, datorat de:

a) auditorii financiari persoane fizice;

b) auditorii financiari persoane juridice;

III. încasări din vânzarea publicatiilor proprii;

IV. donatii, sponsorizări si alte venituri potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Cuantumul si nivelurile cotizatiilor, tarifelor si ale altor venituri ale Camerei se stabilesc periodic prin hotărâri ale Consiliului Camerei, potrivit prezentului regulament.

(3) Hotărârile Consiliului Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 48. - Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati să plătească cotizatiile si tarifele datorate către Cameră, în conditiile prevăzute prin hotărârile Consiliului Camerei, neachitarea sumelor datorate aferente unei perioade de un an de activitate atrăgând retragerea calitătii de membru al Camerei si interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.

 

CAPITOLUL IV

Stagiarii în activitatea de audit financiar

 

Art. 49. - Sunt, în întelesul art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt licentiate ale unei facultăti cu profil economic si au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar.

Art. 50. - Camera stabileste normele pentru desfăsurarea programului de pregătire a stagiarilor în activitatea de audit financiar, care constau în:

a) conditiile de acces si admitere la stagiu;

b) durata, organizarea si desfăsurarea stagiului;

c) atributiile îndrumătorilor de stagiu;

d) modul de completare a Caietului de practică în activitatea de audit financiar;

e) alte obligatii ale stagiarului, stabilite prin hotărâre a Consiliului Camerei.

Art. 51. - Stagiarii în activitatea de audit financiar vor efectua, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, programul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit financiar în cadrul cabinetelor individuale sau societătilor de profil cu forme legale de încadrare sau fără remuneratie, potrivit normelor elaborate de Cameră.

 

CAPITOLUL V

Norme privind atribuirea si retragerea calitătii de auditor financiar

 

Art. 52. - Din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, Camera are, potrivit legii, ca membri auditori financiari persoane fizice, care pot fi:

a) auditori financiari persoane fizice active;

b) auditori financiari persoane fizice nonactive.

Art. 53. - Auditorii financiari, membri ai Camerei, vor fi înscrisi în Registrul auditorilor financiari în baza declaratiei pe propria răspundere, în una dintre cele două sectiuni:

a) auditori financiari activi; sau

b) auditori financiari nonactivi.

Art. 54. - Auditorul financiar nonactiv nu are dreptul să exercite profesia de auditor financiar activ, cât timp se află în situatiile de incompatibilitate prevăzute de lege si de normele Camerei.

Art. 55. - Schimbarea calitătii declarate de auditor financiar activ sau nonactiv se va comunica în scris Camerei, de către persoana în cauză, în termen de 15 zile de la modificarea situatiei existente anterior.

Art. 56. - Pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, potrivit art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

A. Persoanele fizice:

a) să fie licentiate ale unei facultăti cu profil economic si să aibă o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau să aibă calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) să fi promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) să fi satisfăcut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar;

d) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute la lit. a) si b) de mai sus;

e) să fi promovat examenul de aptitudini profesionale, potrivit legii;

B. Persoanele juridice:

a) persoanele fizice care efectuează auditul financiar al situatiilor financiare în numele societătilor de audit financiar trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la lit. A de mai sus sau cele prevăzute la art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinută direct sau indirect de persoane fizice active ori de societăti de audit financiar care satisfac conditiile prevăzute la lit. A;

c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societăti de audit financiar trebuie să fie persoane fizice active sau societăti de audit financiar care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. A.

Art. 57. - Camera, la cerere, poate atribui calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care îndeplinesc, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cumulativ, următoarele conditii:

A. Persoanele fizice trebuie:

a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat, în acord cu reglementările specifice din acel stat;

b) să fi fost pentru cel putin 3 ani auditor financiar independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societăti ori al unui grup de societăti care are în obiectul de activitate auditul financiar;

c) să satisfacă cerintele Codului de etică profesională al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

d) să facă dovada că posedă cunostintele cerute de statul român necesare pentru desfăsurarea activitătii de audit financiar în România.

Pentru satisfacerea cerintelor mentionate la lit. c) solicitantii sunt obligati să prezinte documentele prevăzute la art. 63, iar pentru îndeplinirea conditiilor mentionate la lit. d) vor trebui să promoveze interviul-test organizat de Cameră, conform programei stabilite si comunicate solicitantilor de către aceasta.

B. 1. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăti în care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar în statul respectiv si care sunt membri ai Camerei.

2. La cererea persoanelor juridice în cauză, depusă la Cameră, se vor prezenta actele si documentele justificative potrivit legii.

C. Atribuirea calitătii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

Art. 58. - Auditorii financiari îsi pierd această calitate în una dintre următoarele situatii:

a) exercită profesia de auditor financiar fără a fi membru al Camerei;

b) nu solicită atribuirea calitătii de membru al Camerei în termen de un an de la data la care a fost declarat admis în urma sustinerii examenului de aptitudini profesionale sau de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii cu privire la acordarea calitătii de auditor financiar persoanelor care au dobândit această calitate potrivit prevederilor altui stat, după caz.

 

CAPITOLUL VI

Calitatea de membru al Camerei

 

Art. 59. - (1) Candidatii admisi la examenul de aptitudini profesionale completează o cerere si prezintă documentul care atestă achitarea tarifului de atribuire a calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari, inclusiv cazierul judiciar, potrivit legii.

(2) Cererile sunt analizate de Departamentul de învătământ si admitere, conform conditiilor prevăzute de lege si de prezentul regulament.

(3) După îndeplinirea conditiilor mentionate la alin. (1) si (2), Departamentul de învătământ si admitere propune Consiliului Camerei luarea unei decizii privind:

a) acordarea calitătii de membru al Camerei si înscrierea în Registrul auditorilor financiari;

b) respingerea cererii.

Art. 60. - (1) În cazul aprobării cererii, Camera eliberează certificatul, carnetul si parafa de membru al Camerei.

(2) În situatia în care cererea nu este aprobată, Departamentul de învătământ si admitere comunică în scris solicitantului decizia Camerei si îi restituie acestuia jumătate din taxa de înscriere.

(3) După aprobarea cererii, solicitantul semnează un angajament prin care se obligă ca, după ce este înscris ca membru al Camerei si atât timp cât este membru, să respecte dispozitiile legii, ale prezentului regulament si ale normelor interne si să nu uzeze de titlul profesional de auditor financiar sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera, după retragerea calitătii de membru al Camerei.

Art. 61. - (1) Persoanele juridice înaintează Departamentului de învătământ si admitere următoarele documente:

a) o cerere semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;

b) dovada achitării tarifului de acordare a calitătii de membru al Camerei si înscriere în Registrul auditorilor financiari;

c) copii legalizate de pe documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 56.

(2) În cazul aprobării cererii, Camera eliberează autorizatia de functionare a persoanei juridice ca membru al Camerei. Dispozitiile de procedură aplicabile persoanelor juridice sunt cele prevăzute la art. 59 si 60.

Art. 62. - Persoanele cu calificarea profesională obtinută în alt stat înaintează Departamentului de învătământ si admitere formularul de solicitare a calitătii de membru si actele doveditoare prevăzute de lege si de prezentul regulament.

Art. 63. - (1) Pentru persoanele fizice cu calificarea profesională obtinută în alt stat se prezintă următoarele acte:

a) copie legalizată a certificatului/diplomei sau a altor acte oficiale care atestă pregătirea superioară financiar-contabilă obtinută în alt stat;

b) scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al cărui membru este, cu precizarea expresă a calitătii de membru pe care o detine la data emiterii scrisorii;

c) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional că acesta este recunoscut de Federatia Internatională a Contabililor si că a asimilat Codul de etică emis de aceasta.

(2) Pentru persoanele juridice autorizate potrivit prevederilor altui stat se prezintă următoarele acte:

a) copie legalizată a autorizatiei eliberate de un organism profesional autorizat din tara respectivă, care atestă că societatea de audit financiar solicitantă este membră a acestuia;

b) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional că acesta este recunoscut de Federatia Internatională a Contabililor si că a asimilat Codul de etică emis de aceasta.

(3) Documentele prevăzute la art. 57 trebuie să fie însotite de traducerea în limba română, legalizată la un notar public din România.

Art. 64. - Pe baza actelor depuse, Departamentul de învătământ si admitere trebuie să notifice solicitantului, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor, dacă acestea sunt sau nu sunt corespunzătoare.

Art. 65. - Conditiile si celelalte dispozitii referitoare la modul de organizare si desfăsurare a interviului-test cu solicitantii în cauză, modul de stabilire a rezultatelor obtinute, procedura de contestare a evaluării Comisiei de examinare si alte dispozitii în materie vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Camerei.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile si obligatiile membrilor Camerei

 

Art. 66. - (1) Auditorii financiari persoane fizice, membri ai Camerei, au dreptul conferit de prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, de exercitare independentă a profesiei în care acestia trebuie să fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independentă, obiectivitate si integritate profesională.

(2) Membrii Camerei, persoane fizice, pot folosi în exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar “AF”.

(3) Membrii Camerei, persoane fizice, au dreptul să aleagă si să fie alesi în organele de conducere cu rol reprezentativ, de decizie si control ale Camerei.

(4) Membrii alesi au dreptul la un vot în sedintele organelor de conducere cu rol reprezentativ, de decizie si control ale Camerei.

Art. 67. - Membrii Camerei, persoane fizice, în exercitarea independentă a profesiei, aplică si respectă:

a) Standardele internationale de audit financiar, adoptate integral de Cameră, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern si Normele de audit intern, precum si alte norme profesionale elaborate de Cameră;

b) Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar si Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, emise de Cameră;

c) Procedurile de control al calitătii activitătii de audit financiar, emise de Cameră;

d) Normele referitoare la obligatiile financiare privitoare la cotizatii si tarife, elaborate de Cameră;

e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Cameră. Limita sumei asigurate pentru riscul profesional se stabileste în functie de răspunderea patrimonială a auditorului financiar, conform contractului de audit încheiat cu clientul.

Art. 68. - (1) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati să transmită, în termen de 30 de zile, notificări în legătură cu:

a) schimbarea numelui, situatie în care persoana în cauză va solicita, în scris, eliberarea unui nou carnet si certificat de auditor financiar, membru al Camerei;

b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondentă;

c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat sau administrator al unei societăti de audit financiar ori de persoană fizică autorizată;

d) orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei.

(2) O dată cu notificarea înaintată Camerei vor fi depuse si actele, în copie legalizată, care dovedesc solicitarea făcută, după caz.

Art. 69. - Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati să notifice Camerei, în termen de până la 5 zile, producerea unor evenimente în activitatea acestora, mentionând toate informatiile corespunzătoare, după cum urmează:

a) aplicarea unor sanctiuni disciplinare auditorului financiar persoană fizică de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză;

b) orice condamnare definitivă pronuntată de instanta competentă;

c) existenta unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice auditorului financiar exercitarea functiei de administrator al unei societăti comerciale sau, în general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăti comerciale;

d) orice alte informatii pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a auditorului financiar.

Art. 70. - (1) Persoanele juridice, membre ale Camerei, au dreptul conferit de lege de a exercita independent profesia de auditor financiar.

(2) Societătile de audit financiar pot folosi în exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar “AF”.

(3) În fata organelor alese, cu rol reprezentativ, de conducere, decizie si control, problemele, interesele, precum si propunerile persoanelor juridice sunt sustinute de către asociatii, actionarii sau administratorii acestor societăti, care sunt membri ai Camerei si care au drepturile prevăzute de lege si de prezentul regulament.

Art. 71. - Membrii Camerei, persoane juridice, în exercitarea independentă a profesiei, aplică si respectă:

a) Standardele internationale de audit financiar, adoptate integral de Cameră, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern, Normele de audit intern, precum si alte norme profesionale elaborate de Cameră;

b) Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar si Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, emise de Cameră;

c) Procedurile de control al calitătii auditului financiar, emise de Cameră;

d) Normele referitoare la obligatiile financiare privitoare la cotizatii si tarife, elaborate de Cameră;

e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Cameră. Limita sumei asigurate pentru riscul profesional se stabileste în functie de răspunderea patrimonială a auditorului financiar, conform contractului de audit încheiat cu clientul.

Art. 72. - (1) Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati să notifice Camerei, în termen de 30 de zile, în legătură cu:

a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică; modificarea denumirii trebuie să fie însotită de cererea de solicitare a unei noi autorizatii;

b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondentă;

c) deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei subunităti;

d) orice modificare privind statutul angajatilor, asociatilor, actionarilor sau administratorilor societătii de audit financiar; e) orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei.

(2) O dată cu notificarea înaintată Camerei vor fi depuse si actele, în copie legalizată, care dovedesc solicitarea făcută, după caz.

Art. 73. - Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati să transmită, în termen de 5 zile, notificări în legătură cu:

a) demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui actionar ori asociat al societătii de audit financiar;

b) aplicarea unor sanctiuni disciplinare societătii de audit financiar ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză;

c) orice condamnare definitivă pronuntată de instantele competente din tară si din străinătate împotriva reprezentantului legal al societătii de audit financiar;

d) existenta unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societătii de audit financiar exercitarea functiei de administrator sau exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăti;

e) orice modificări survenite în continutul informatiilor furnizate anterior Camerei;

f) numirea unui lichidator de către autoritatea competentă.

Art. 74. - (1) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice sau juridice, care doresc să renunte la calitatea de membru al Camerei notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris si se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare.

(2) Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calitătii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul auditorilor financiari, în următoarele situatii:

a) existenta unor datorii ale auditorului financiar fată de Cameră;

b) existenta unor măsuri sanctionatorii disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de solutionare, potrivit legii.

Art. 75. - Calitatea de membru al Camerei se retrage în una dintre următoarele situatii:

a) pierderea calitătii de auditor financiar;

b) neachitarea cotizatiilor si a altor obligatii anuale, la termenele stabilite de Consiliul Camerei;

c) aplicarea sanctiunii de excludere din Cameră prin hotărâre rămasă definitivă;

d) reorganizarea persoanei juridice, în conditiile prevederilor legale.

Art. 76. - Orice auditor financiar care a renuntat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând conditiile prevăzute de lege si de prezentul regulament referitoare la procedura de atribuire a calitătii de membru al Camerei.

 

CAPITOLUL VIII

Exercitarea profesiei de auditor financiar

 

Art. 77. - Auditorul financiar poate să îsi exercite independent profesia numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are calitatea de auditor financiar;

b) este membru al Camerei, persoană activă;

c) îndeplineste conditiile stabilite de prezentul regulament.

Art. 78. - Profesia de auditor financiar se exercită având la bază:

a) contractul de audit financiar încheiat cu clientul, care va include în mod obligatoriu cel putin elementele mentionate în art. 83 lit. f);

b) rapoartele de audit financiar;

c) viza anuală, respectiv autorizatia pentru exercitarea profesiei.

Art. 79. - (1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei trebuie să fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independentă, obiectivitate si integritate profesională.

(2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot să îsi exercite profesia de auditor financiar la o entitate economică dacă sunt angajati ai acesteia ori dacă au relatii care conduc la situatii de incompatibilitate sau conflict de interese.

(3) Prin incompatibilitate sau conflict de interese se înteleg toate situatiile care pot aduce atingere cerintei fundamentale de independentă în exercitarea profesiei de auditor financiar activ.

(4) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot desfăsura activităti de audit financiar si audit intern care prejudiciază sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta ori reputatia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar sau al auditului intern.

Art. 80. - (1) Dacă pe durata exercitării profesiei auditorul financiar activ nu mai îndeplineste conditiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar activ are obligatia să renunte imediat la îndeplinirea contractului si să notifice clientului asupra motivului renuntării la contract.

(2) Potrivit art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, în cazul în care Camera ia cunostintă de situatia în care un auditor financiar activ, în timpul exercitării profesiei, nu a îndeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit si Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar, aceasta va sesiza autoritatea statului competentă asupra acestor deficiente si va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv. În situatia în care autoritatea de stat sesizată solicită efectuarea unui al doilea audit financiar, entitatea economică va lua măsurile necesare pentru a se conforma, în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăsi 6 luni de la data primirii de către entitatea economică a comunicării scrise.

Art. 81. - (1) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia ca în exercitarea profesiei să coopereze cu Camera si să se asigure că toate persoanele în asociere cu acestia cooperează cu Camera

în activitatea de monitorizare în aplicarea legii, normelor si prezentului regulament.

(2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia să conducă evidenta corectă a activitătii lor si să prezinte Camerei toate datele si informatiile necesare pentru a permite acesteia să desfăsoare în mod eficient procesul de monitorizare.

(3) Monitorizarea activitătii auditorilor financiari activi, membri ai Camerei, se organizează si se desfăsoară potrivit Normelor privind procedurile de control al calitătii auditului financiar emise de Cameră, potrivit cărora:

a) auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia de a întocmi si de a prezenta acesteia, până la data de 31 martie a anului următor, raportul anual asupra activitătii pentru anul expirat;

b) auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active sau persoane juridice, care sunt angajati, administratori sau actionari ai unei firme de audit financiar si nu efectuează această activitate în nume propriu, vor transmite Camerei o declaratie, în care vor specifica această situatie;

c) nedepunerea raportului si a declaratiei la termenul stabilit constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit prezentului regulament.

(4) Departamentul de monitorizare si competentă profesională al Camerei va organiza inspectii asupra realitătii si legalitătii informatiilor cuprinse în rapoartele înaintate Camerei de către auditorii financiari activi, membri ai acesteia.

(5) Anual, Camera va întocmi si va transmite Ministerului Finantelor Publice un raport sintetic asupra calitătii activitătii de audit financiar, în conditiile legii.

Art. 82. - (1) Auditorii financiari activi, în desfăsurarea activitătii lor, trebuie să dea dovadă de integritate în toate relatiile profesionale, de afaceri si personale. Integritatea implică onestitate, justete si corectitudine si nu trebuie să fie afectată de interese de natură familială.

(2) Auditorii financiari activi sunt obligati să dea dovadă de obiectivitate în exercitarea profesiei, urmând a fi avute în vedere toate considerentele relevante în cazul încheierii fiecărui angajament profesional.

(3) Auditorii financiari activi trebuie să dea dovadă de independentă în exercitarea profesiei. Prin independentă se întelege exercitarea profesiei de către auditorii financiari activi care nu au raporturi juridice de muncă sau civile cu clientii si nu au nici un fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu acestia, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor financiar. Independenta nu trebuie să fie afectată în nici un caz de interese de natură familială.

(4) Auditorii financiari activi trebuie să accepte si să desfăsoare activitatea pentru care sunt competenti. În cazurile în care este necesar, auditorii financiari pot colabora cu specialisti si din alte domenii.

(5) Auditorii financiari activi trebuie să îsi desfăsoare activitatea profesională cu respectarea confidentialitătii asupra informatiilor cu care operează. Principiul este derogatoriu pentru datele solicitate expres de organele competente, abilitate potrivit legii. În conditiile păstrării confidentialitătii informatiilor asupra clientilor, Camera are acces la acestea ca urmare a atributiei sale privind controlul calitătii auditului financiar.

Art. 83. - Auditorii financiari activi trebuie să se conformeze, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale de desfăsurare a activitătii de audit financiar, următoarelor reguli generale:

a) să nu încheie contractul dacă în ultimii 2 ani anteriori acceptării acestuia au fost administratori sau angajati ai clientului ori ai unei entităti economice din cadrul aceluiasi grup;

b) să nu încheie contractul dacă în conducerea sau în actionariatul semnificativ al clientului ori al unei entităti economice din cadrul aceluiasi grup se regăsesc rude sau afini până la gradul al IV-lea ai auditorului financiar;

c) să nu se implice direct sau indirect în desfăsurarea activitătii financiare a clientului, neavând dreptul să detină actiuni ori părti sociale, să încheie contracte de împrumut sau de garantare a unor împrumuturi, să încheie acte de comert ori să beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu exceptia onorariilor;

d) pe parcursul desfăsurării activitătii de audit financiar nu pot efectua operatiuni contabile pentru clientul respectiv, însă pot face recomandări privind înregistrările contabile;

e) dacă desfăsoară activităti de contabilitate, consultantă, fiscalitate sau alte activităti profesionale similare, să nu accepte contract pentru activitatea de auditor financiar la acelasi client;

f) contractul de audit financiar încheiat cu clientul trebuie să cuprindă clauza de confidentialitate si eventualele conditii speciale, adaptate de la caz la caz;

g) să respecte hotărârile Camerei referitoare la eventualele limitări în timp ale numărului contractelor care pot fi încheiate cu acelasi client;

h) să îsi organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod corespunzător a fiecărui angajament.

 

CAPITOLUL IX

Auditul intern

 

Art. 84. - (1) Entitătile economice ale căror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze si să asigure exercitarea activitătii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare.

(2) La regiile autonome, companiile/societătile nationale, precum si la celelalte entităti economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează si functionează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitătile publice.

(3) Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activitătilor entitătii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului si proceselor de

conducere a acestuia.

(4) Activitatea de audit intern se exercită în cadrul entitătii economice de către persoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se diferentiază în functie de scopul, mărimea, structura si domeniul de activitate al entitătii economice.

Art. 85. - În baza prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, obiectivele auditului intern sunt următoarele:

a) verificarea conformitătii activitătilor entitătii economice auditate cu politicile, programele si managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de către conducerea unitătii în scopul cresterii eficientei activitătii entitătii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor si/sau informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitătilor din entitatea economică;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Art. 86. - (1) Camera elaborează norme de audit intern în conformitate cu standardele internationale în domeniu, scopul acestora fiind:

a) definirea principiilor de bază privind modul în care trebuie să se exercite auditul intern;

b) asigurarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitătilor de audit intern;

c) stabilirea criteriilor de bază pentru evaluarea exercitării auditului intern;

d) supravegherea proceselor, a structurilor organizatorice, a managementului organizatoric, precum si a operatiunilor entitătii economice.

(2) Normele elaborate de Cameră cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare si Codul de etică pentru profesia de auditor intern. Regulile de organizare se referă la elementele definitorii ale entitătilor si ale persoanelor care exercită activitatea de audit intern. Regulile de exercitare se referă la natura activitătilor de audit intern si stabilesc criterii de calitate pe baza cărora exercitarea acestor servicii poate fi evaluată.

Regulile de implementare se elaborează în functie de tipurile specifice de angajamente. Codul de etică pentru profesia de auditor intern se bazează pe încredere în asigurarea obiectivitătii sale referitoare la managementul riscului, controlului si conducerii.

Art. 87. - Responsabilii pentru organizarea activitătii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie, potrivit art. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, să aibă calitatea de auditor financiar.

Art. 88. - Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplică pentru organizarea si functionarea auditului intern la entitătile economice mentionate la art. 84, auditorii financiari efectuează si evaluarea functiei de audit intern;

aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, precum si la performantele acestuia, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăsurarea activitătii lor.

 

CAPITOLUL X

Rolul, atributiile si drepturile autoritătii de stat

 

Art. 89. - (1) Activitatea Camerei se desfăsoară, potrivit prevederilor art. 26 si 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, sub supravegherea autoritătii de stat reprezentate de Ministerul Finantelor Publice. Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Cameră si deciziile si hotărârile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale.

(2) În cazul în care autoritatea de stat constată că nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale care se impun.

(3) Supravegherea autoritătii de stat nu aduce atingere independentei Camerei ca organism profesional, această activitate fiind privită în contextul colaborării, astfel încât activitatea de audit financiar să corespundă exigentelor în domeniu impuse de normele si standardele europene.

Art. 90. - (1) În baza art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, categoriile de entităti economice ale căror situatii financiare vor fi auditate, potrivit legii, se stabilesc de către Ministerul Finantelor Publice în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 a CEE si cu standardele internationale de contabilitate.

(2) La entitătile economice care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 a CEE si cu standardele internationale de contabilitate auditul financiar se efectuează în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, ale normelor si ale prezentului regulament.

(3) Entitătile economice care nu au obligatia, potrivit legii, să aplice reglementările contabile prevăzute la alin. (1) si (2) pot opta pentru auditarea situatiilor financiare în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată.

 

CAPITOLUL XI

Registrul auditorilor financiari

 

Art. 91. - (1) Conform prevederilor art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi înscrisi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi actualizat si publicat anual cu modificările intervenite.

(2) În Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin următoarele informatii:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon si numărul certificatului, carnetului si parafei de auditor financiar, membru al Camerei;

b) pentru persoanele juridice:

- denumirea societătii, adresa sediului social, numărul de telefon si numărul autorizatiei de functionare;

- numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale persoanelor fizice active care efectuează auditul financiar în numele si în contul societătii de audit financiar;

- numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor;

- numele, prenumele, adresa si numărul de telefon ale membrilor consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL XII

Sanctiuni disciplinare

 

Art. 92. - În conditiile prevăzute de art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, poate fi stabilită răspunderea disciplinară a auditorilor financiari.

Art. 93. - Abaterile disciplinare săvârsite de auditorii financiari sunt următoarele:

a) nerespectarea Codului de conduită etică si profesională în domeniul auditului financiar al Camerei;

b) desfăsurarea activitătii profesionale în conditii nesatisfăcătoare, ineficiente sau cu incompetentă, care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputatiei profesionale;

c) încălcarea dispozitiilor legale aplicabile, ale prezentului regulament si hotărârilor, normelor sau ale altor acte emise de către Cameră;

d) încălcarea dispozitiilor legale, ale prezentului regulament si ale celorlalte hotărâri, norme sau acte emise de Cameră de către un angajat, asociat, actionar sau administrator al unei societăti de audit financiar, membră a Camerei;

e) încălcarea altor reglementări legale în vigoare, incidente, din domeniul propriu de activitate;

f) existenta unei hotărâri a unei instante de judecată din România sau din altă tară privind comiterea unei fapte care atrage, în conditiile legii, sanctiunea de excludere din Cameră.

Art. 94. - (1) Auditorii financiari, persoane fizice active sau juridice, membri ai Camerei, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o perioadă de la 6 luni până la un an;

d) excluderea din Cameră.

(2) Sanctiunile disciplinare se comunică în termen de 30 de zile de la data hotărârii de sanctionare. Sanctiunile se publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei, în conditiile legii.

Art. 95. - Abaterile disciplinare se constată, iar sanctiunile disciplinare se aplică prin procedurile disciplinare care se desfăsoară potrivit competentelor următoarelor organe ale Camerei:

a) Consiliul;

b) Comisia de apel.

Art. 96. - Toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru se aduc la cunostintă Secretariatului general. După analiză Secretariatul general transmite documentatia Departamentului de conduită si disciplină profesională.

Art. 97. - (1) Departamentul de conduită si disciplină profesională efectuează cercetări asupra documentatiei primite, putând să solicite informatiile pe care le consideră necesare, inclusiv registre, documente, dosare sau evidente, auditorul financiar fiind obligat să le prezinte.

(2) Departamentul de conduită si disciplină profesională se pronuntă asupra unei sanctiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de către persoana în cauză a informatiilor necesare, oferindu-i posibilitatea de a face declaratii scrise sau verbale înainte de a înainta propuneri Consiliului Camerei.

Art. 98. - (1) În situatia în care Departamentul de conduită si disciplină profesională consideră că nu sunt îndeplinite conditiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, persoana reclamată si reclamantul primesc o notificare corespunzătoare.

(2) În situatia în care Departamentul de conduită si disciplină profesională consideră că sunt îndeplinite conditiile pentru atragerea răspunderii disciplinare, hotărăste:

a) emiterea unui ordin, cu consimtământul persoanei reclamate (.ordin cu consimtământ”);

b) sesizarea Consiliului Camerei în vederea aprobării sanctiunii propuse.

(3) În cazul în care Departamentul de conduită si disciplină profesională hotărăste să sesizeze Consiliul Camerei, trimite acestuia un raport cuprinzând faptele reclamate la adresa unui auditor financiar si o sinteză a probelor care vin în sprijinul reclamatiei, precum si orice alte informatii pe care s-a bazat opinia sa, în sensul propunerii unei sanctiuni disciplinare.

(4) După sesizarea Consiliului Camerei, la solicitarea acestuia, Departamentul de conduită si disciplină profesională va continua investigarea cazului până la clarificarea deplină a acestuia.

Art. 99. - În vederea solutionării sesizărilor primite, Consiliul Camerei respectă procedurile de mai jos referitoare la comunicare, audiere, deliberare si comunicare a hotărârii.

Art. 100. - Consiliul Camerei comunică în scris persoanei reclamate, în termen de 30 de zile de la primirea sesizării, următoarele:

a) continutul reclamatiei aduse, locul si data la care va avea loc audierea persoanei respective;

b) elementele care stau la baza reclamatiei;

c) o sinteză a procedurilor Consiliului Camerei privind solutionarea reclamatiei, în forma aprobată de acesta;

d) solicitarea adresată persoanei reclamate de a confirma, în termen de 15 zile de la primirea comunicării, acceptarea totală sau partială a faptelor puse în sarcina acesteia, intentia de a participa la audiere si de a fi reprezentată sau asistată de avocat ori de un alt specialist.

Pentru faptele neacceptate, persoana reclamată poate prezenta probe în apărarea sa.

Art. 101. - (1) Audierea se stabileste în termen de până la 60 de zile de la data primirii sesizării. În acest scop persoanele sunt citate la Cameră.

(2) Persoana reclamată sau reclamantul poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisă adresată Consiliului Camerei, amânarea audierii pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.

(3) În absenta nemotivată a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia audierea nu are loc si se trece la procedura următoare.

Art. 102. - (1) După procedura audierii sau, după caz, fără îndeplinirea acestei proceduri, Consiliul Camerei se retrage pentru deliberare.

(2) Consiliul Camerei deliberează în raport cu fiecare faptă pusă în sarcina persoanei reclamate si emite o hotărâre împotriva acesteia, cuprinzând una dintre sanctiunile prevăzute în prezentul regulament.

(3) În cazul în care Consiliul Camerei a constatat că faptele reclamate au fost neîntemeiate, emite o hotărâre de respingere.

(4) Consiliul Camerei anuntă hotărârea sa în sedintă si informează părtile implicate despre dreptul de a ataca hotărârea în fata Comisiei de apel. Hotărârea se comunică în scris părtilor implicate, în termen de 5 zile de la adoptare.

(5) Hotărârea Consiliului Camerei devine executorie de la data împlinirii termenului de apel, cu exceptia cazului în care, înainte de împlinirea termenului, părtile atacă hotărârea Consiliului Camerei la Comisia de apel a acesteia.

(6) Sedintele Consiliului Camerei sunt publice. Nu sunt publice sedintele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si în cazurile în care s-ar afecta principiul confidentialitătii, aceasta urmând a fi hotărâtă de Consiliul Camerei, precum si la solicitarea părtilor.

Art. 103. - Hotărârile Consiliului Camerei pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise, atât de persoana reclamată, cât si de reclamant. Cererea de apel trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie formulată în scris si să fie adresată Comisiei de apel prin Secretariatul general;

b) să prezinte motivele atacării hotărârii Consiliului Camerei.

Art. 104. - (1) Comisia de apel notifică ambelor părti data si locul judecării apelului. La judecare, apelantul are dreptul să fie reprezentat sau asistat.

(2) Apelul poate fi judecat în absenta apelantului, cu respectarea cerintelor privind trimiterea comunicării scrise. Prezenta celeilalte părti este obligatorie.

(3) Comisia de apel poate amâna judecarea apelului pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.

(4) Procedura de judecare a apelului este similară cu cea din faza audierii în fata Consiliului Camerei.

Art. 105. - (1) La încheierea judecării apelului, Comisia de apel poate hotărî confirmarea, modificarea sau anularea hotărârii Consiliului Camerei.

(2) Comisia de apel anuntă hotărârea sa în sedintă publică. Hotărârea Comisiei de apel se va comunica în scris părtilor în termen de 15 zile de la pronuntarea apelului.

(3) Sedintele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice sedintele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si în cazurile în care s-ar afecta principiul confidentialitătii, aceasta urmând a fi hotărâtă de Consiliul Camerei, precum si la solicitarea părtilor.

(4) Hotărârile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate prin grija Consiliului Camerei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Hotărârile Comisiei de apel sunt de natură disciplinară si pot fi atacate, în conditiile legii, la instanta competentă. Măsurile sanctionatorii luate pot fi contestate, în conditiile legii si direct, la instantele judecătoresti competente.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la masini industriale

 

Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, si art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale,

în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la masini industriale, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene C95/2 din 20 aprilie 2004, prevăzută în anexă*).

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 242.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind organizarea Comitetului national si a comitetelor judetene de interventie în caz de pandemie de gripă

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. 27.898 din 4 iunie 2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organizarea Comitetului national de interventie în caz de pandemie de gripă, organism consultativ al Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - Componenta Comitetului national de interventie în caz de pandemie de gripă este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la emiterea prezentului ordin, Comitetul national de interventie în caz de pandemie de gripă va elabora si va supune aprobării Ministerului Sănătătii Planul national de interventie în pandemie.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la emiterea prezentului ordin, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza comitetele judetene de interventie în caz de pandemie de gripă.

Art. 5. - Componenta comitetului judetean de interventie în caz de pandemie de gripă este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, institutele de sănătate publică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiile de specialitate din ministerele cu retea de sănătate publică proprie vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 861.

 

ANEXA Nr. 1

 

Comitetul national de interventie în caz de pandemie de gripă are următoarea componentă:

 

1. dr. Alexandru Rafila - director general la Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii;

2. conf. dr. Ioan Buraga, director general la Ministerul Sănătătii;

3. dr. Adriana Pistol - consilier superior la Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii;

4. dr. Mihai Farcas, consilier superior la Ministerul Sănătătii;

5. dr. Alexandrescu Viorel - seful Centrului National de Gripă - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”;

6. dr. Emilia Lupulescu - specialist productie vaccin gripal la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”;

7. prof. dr. Constantin Ciufecu - vicepresedinte al Societătii de Epidemiologie din România;

8. dr. Margareta Mazilu - director adjunct productie la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”;

9. dr. Irina Codita - director adjunct programe de sănătate la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”;

10. prof. dr. Paul Stoicescu - director la Institutul National de Pneumoftiziologie “Prof. Dr. Marius Nasta”;

11. conf. dr. Petre Calistru - director la Spitalul de Boli Infectioase “Dr. Victor Babes”;

12. col. dr. Paul Florin - director adjunct la Directia medicală din cadrul Ministerului Apărării Nationale;

13. comisar sef medic dr. Radu Constantin – Serviciul sănătate publică - Directia medicală din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

14. conf. dr. Stefan Nicolae - director la Institutul National de Diagnostic si Sănătate Animală;

15. biol. Anca Moraru - director sef Departament produse biologice din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului;

16. farm. Zina Dobrin - inspector la Directia generală farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii;

17. dr. Georgescu Mariutan Steluta - membru al Biroului executiv al Asociatiei Nationale a Medicilor de Familie;

18. dr. Val Vâlcu - ziarist;

19. dr. Georgescu P. Dragos Aurel - medic primar epidemiolog la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ANEXA Nr. 2

 

Comitetul judetean de interventie în caz de pandemie de gripă are următoarea componentă:

 

1. director executiv adjunct medicină preventivă;

2. sef compartiment epidemiologie;

3. director executiv adjunct strategie si management din cadrul directiilor de sănătate publică;

4. sefi ai clinicilor universitare - sectii cu profil de boli infectioase, medicină internă, pediatrie, pneumologie;

5. reprezentant al directiei farmaceutice judetene;

6. sef laborator microbiologie din cadrul directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;

7. reprezentant al casei judetene de asigurări de sănătate;

8. reprezentant medical militar;

9. reprezentant medical al Ministerului Administratiei si Internelor;

10. reprezentant al autoritătii judetene sanitar-veterinare;

11. presedintele asociatiei judetene a medicilor de familie;

12. directorul serviciului de ambulantă al judetului (municipiului Bucuresti);

13. reprezentant al mass-media.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU MOTĂTEI

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU MOTĂTEI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0235 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU MOTĂTEI, cu sediul în com. Motatei, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2835/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Harnicia Bailesti, Nicolae Balcescu Motatei, Stejarul Afumati, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit NICOLAE BĂLCESCU MOTĂTEI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Harnicia Bailesti, Nicolae Balcescu Motatei, Stejarul Afumati.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit NICOLAE BĂLCESCU MOTĂTEI este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Harnicia Bailesti. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 186.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CERBUL PIELESTI – DRĂGOTESTI

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CERBUL PIELESTI – DRĂGOTESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Natională a României hotărăste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0240 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CERBUL PIELESTI – DRĂGOTESTI, cu sediul în com. Pielesti, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2838/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Capital Isalnita, Desnatuiu Carpen, Amaradia Melinesti, Cerbul Pielesti-Dragotesti, Victoria Teasc, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit CERBUL PIELESTI – DRĂGOTESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Capital Isalnita, Desnatuiu Carpen, Amaradia Melinesti, Cerbul Pielesti-Dragotesti, Victoria Teasc.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit CERBUL PIELESTI – DRĂGOTESTI este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Capital Isalnita. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea

 

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 187.