MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 635         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

322. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

 

551. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

 

323. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

552. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

324. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României

 

553. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.037. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

241. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 19 mai 2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 26 mai 2004, cu următoarea completare:

- În anexă, după nr. crt. 5 se introduce nr. crt. 6 cu următorul cuprins:

 

“6

Alimentarea cu gaze naturale a municipiului

Giurgiu si a comunelor Crevedia Mare,

Bucsani, Clejani, Letea Nouă, Ghimpati,

Schitu, Stoenesti si Frătesti, amplasate

pe directia de consum Crevedia Mare -

Giurgiu

600 x 62,9

15,8

iulie

2004

iulie

2004

28

7

34,9

8,8

noiembrie

2005

Alimentarea cu gaze naturale

a municipiului Giurgiu si a comunelor

amplasate pe directia de consum

Crevedia Mare - Giurgiu (consum

casnic - circa 30.000 Nmc/h si

consum CET - circa 30.000 Nmc/h)”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 322.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 551.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populatiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;”

2. La articolul 1, după litera f) se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) a fost evacuată din locuinta pe care o detinea.”

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Persoanele care s-au aflat în situatia prevăzută la art. 1 lit. g) au dreptul la o indemnizatie lunară în acelasi cuantum cu al indemnizatiei acordate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) si e).”

4. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Stabilirea si plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonantă se fac de casa judeteană de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului Bucuresti.

Pentru stabilirea situatiilor prevăzute la art. 1 se înfiintează, în cadrul fiecărei case judetene de pensii, o comisie alcătuită din presedinte si 3 membri. Presedintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege, comisia solicită avizul organizatiilor minoritătilor nationale legal constituite. Comisia lucrează în prezenta a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc si adoptă hotărâri cu acordul majoritătii membrilor prezenti.”

5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două alineate noi, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) La nivelul Casei de pensii a municipiului Bucuresti, comisia prevăzută la alin. (1) este formată din presedinte si 10 membri.

(12) Avizul organizatiilor minoritătilor nationale se va elibera în 30 de zile de la solicitare.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizatie lunară de 500.000 lei. Plata indemnizatiilor pentru membrii comisiei se face de casa judeteană de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului Bucuresti din bugetul de stat si încetează în 60 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002, în sensul că cererile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se depun până la data de 31 decembrie 2006.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 323.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 552.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42 din 27 mai 2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 8 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale  care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2004.

Nr. 553.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul

administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.037.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Andree Blanka-Maria, fiica lui Szabo Francisc si Ileana, născută la 28 mai 1975 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 70191 Stuttgart, Goppelstr. 2B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Martin Negrea nr. 62A, judetul Sibiu.

2. Avram Sofica, fiica lui Avram Adrian si Sofia, născută la 18 iulie 1959 în localitatea Lupu, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 86931 Prittriching, Schulstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Sureanu nr. 8, ap. 39, judetul Sibiu.

3. Babici Leuta-Mariana, fiica lui Berte Ioan si Maria, născută la 14 octombrie 1957 în localitatea Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Viena, Renbahnweg 27/46/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Petru Rares nr. 10, ap. 13, judetul Maramures.

4. Bejera Rodica-Carmen, fiica lui Condrei Luca si Melania, născută la 22 aprilie 1969 în localitatea Vetis, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8182 Puch bei Weiz, Harl 42, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Sănătătii nr. 8, ap. 1, judetul Satu Mare.

5. Bejera Vasile, fiul lui Bejera Vasile si Ana, născut la 25 decembrie 1967 în localitatea Micula, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8182 Puch bei Weiz, Harl 42, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Sănătătii nr. 8, ap. 1, judetul Satu Mare.

6. Binder Horatiu-Vasile, fiul lui Resiga Petru si Doina, născut la 17 iulie 1979 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 77971 Kippenheim, Westendstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Transilvaniei nr. 27, bl. 3FG, ap. 101, judetul Alba.

7. Bitai Edita-Viorica, fiica lui Siska Nicolae si Edita-Laura, născută la 25 aprilie 1955 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Zehnergasse 20F/8/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Rozelor nr. 20, ap. 3, judetul Maramures.

8. Buhai Camelia, fiica lui Angyal Iuliu si Irina, născută la 29 aprilie 1971 în localitatea Sanislău, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Viena, Gold Schlagstr. 138/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, Str. Ambudului nr. 21, bl. CA, ap. 8, judetul Satu Mare.

9. Buhai Ioan, fiul lui Buhai Petre si Maria, născut la 24 iulie 1969 în localitatea Tarna Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Viena, Gold Schlagstr. 138/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tarna Mare nr. 141, judetul Satu Mare.

10. Cîtă Georgel, fiul lui Cîtă Ion si Gheorghita, născut la 1 august 1982 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 80997 München, Lauingerstr. 30/1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Făinari nr. 43, sectorul 2.

11. Condea Mihaela-Silvia, fiica lui Condea Maria, născută la 4 mai 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Neilreichgasse 72-74/1+2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, sc. A, ap. 33, sectorul 2.

12. Cormaniosi Ana, fiica lui Silaghi Vasile si Ana, născută la 18 decembrie 1975 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3251 Purgstall an der Erlauf, Robotgasse 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Str. Pădurii nr. 116, judetul Satu Mare.

13. Cormaniosi Gheorghe-Viorel, fiul lui Cormaniosi Gheorghe si Domnica, născut la 5 mai 1968 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3251 Purgstall an der Erlauf, Robotgasse 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Str. Pădurii nr. 116, judetul Satu Mare.

14. Dorneanu Dorel, fiul lui Dorneanu Vasile si Vilma, născut la 25 august 1960 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 6961 Senningen, 7 rue du Chateau, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 35, bl. N5, sc. 4, ap. 169, sectorul 3.

15. Drăgan Ovidiu-Mihai, fiul lui Drăgan Constantin si Dobrin Carmen-Florica, născut la 4 august 1977 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4861 Schörfling, Oberachmannerstr. 9/5, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Soldat Tina Petre nr. 2, bl. L9B, sc. B, ap. 101, sectorul 3.

16. Gockeln Ildiko, fiica lui Magyari Laszlo si Lidia, născută la 3 februarie 1972 în localitatea Cristuru Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Germania, 44879 Bochum, Gaußstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cristuru Secuiesc, cartierul Orban Balazs bl. J1, ap. 8, judetul Harghita.

17. Gomoescu Dragos-George, fiul lui Gomoescu Haralambie si Elena, născut la 31 iulie 1968 în localitatea Moscova, Rusia, cu domiciliul actual în Germania, 73734 Esslingen am Neckar, Berkheimerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Aristita Romanescu nr. 20, sectorul 4.

18. Helbich Stefan-Cristian, fiul lui Helbich Stefan si Doina-Olga, născut la 15 septembrie 1976 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 76437 Rastatt, Rheinauer Ring 107/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Mărăsesti nr. 42, ap. 3, judetul Arad.

19. Iascu Maria, fiica lui Andor Gheorghe si Maria, născută la 26 noiembrie 1960 în localitatea Turulung, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Hörzingerstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drăguseni, Str. Principală nr. 165, judetul Satu Mare.

20. Ivan Cristina-Mirela, fiica lui Ostaficiuc Emilian si Melania, născută la 28 octombrie 1960 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Fickeysstr. 15/11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Ciprian Porumbescu nr. 44, sc. B, ap. 11, judetul Brasov.

21. Kappel Daniela, fiica lui Necse Romul si Maria, născută la 9 septembrie 1977 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 7435 Unterkohlstätten, Holzschlang 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mădăras nr. 15, judetul Satu Mare.

22. Kindelbacher Margareta-Michaela, fiica lui Dragomir Radu si Martha, născută la 11 octombrie 1949 în localitatea Saravale, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 86156 Augsburg, Wertingerstr. 108, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Cutezătorilor nr. 1, sc. B, ap. 5, judetul Timis.

23. Kremer Adela, fiica lui Neagoe Constantin si Ana, născută la 29 august 1974 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Otilostr. 28/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Aradului nr. 31, bl. 4E, sc. B, ap. 19, judetul Timis.

24. Kruse Polixenia-Elena, fiica lui Ivănoiu Constantin si Polecsia, născută la 10 august 1974 în localitatea Vedea, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Germania, 41516 Grevenbroich, Weilerbuschstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pitesti, Str. 1 Decembrie 1918 bl. B3, sc. D, ap. 1, judetul Arges.

25. Kunkel Petre, fiul lui Dumitrescu Petre si Eugenia, născut la 2 septembrie 1963 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 21776 Wanna, Landesstr. 55, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Inginerilor nr. 8, bl. T31B, ap. 77, sectorul 2.

26. Leahu Ciprian-Beniamin, fiul lui Leahu Gheorghe si Ana, născut la 7 septembrie 1983 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2640 Gloggnitz, Hauptstr. 17/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Teodor Sperantia nr. 20, bl. PB18, ap. 18, judetul Bihor.

27. Loy Tiberiu-Octavian, fiul lui Poenar Octavian si Rodica, născut la 13 martie 1974 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 84524 Neuötting, Eschlbacherstr. 22a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Mărăsti bl. D3, ap. 18, judetul Hunedoara.

28. Lucaciu Gheorghe, fiul lui Lucaciu Victor si Ana, născut la 19 octombrie 1947 în localitatea Recea, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4782 St. Florian Bei Inn, Badhöring 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Sasar- Sat nr. 237, judetul Maramures.

29. Lucaciu Viorica, fiica lui Mititi Gheorghe si Ioana, născută la 3 februarie 1949 în localitatea Strâmtura, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4782 St. Florian Bei Inn, Badhöring 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Sasar-Sat nr. 237, judetul Maramures.

30. Ludwig Olga, fiica lui Pop Ioan si Ludovica, născută la 25 martie 1957 în localitatea Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 94474 Vilshofen, Ortenburgerstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Năsăud, str. Miron Cristea bl. D1, et. 4, ap. 18, judetul Bistrita-Năsăud.

31. Malik Cătălina, fiica lui Vultur Călin si Elena, născută la 31 iulie 1972 în localitatea Eforie, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 91322 Gräfenberg, Kasbergstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Eforie Nord, Str. Transilvaniei nr. 9, judetul Constanta.

32. Marek Blanca, fiica lui Marek Bogdan si Eugenia, născută la 5 iunie 1983 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 83395 Freilassing, Schumannstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Piata 1 Decembrie 1918 bl. 36, ap. 22, judetul Caras-Severin.

33. Marek Bogdan, fiul lui Marek Ion si Jenita, născut la 13 ianuarie 1947 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 83395 Freilassing, Schumannstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Piata 1 Decembrie 1918 bl. 36, ap. 22, judetul Caras-Severin.

34. Marek Eugenia, fiica lui Ioachim Petru si Varvara, născută la 11 ianuarie 1942 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 83395 Freilassing, Schumannstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Piata 1 Decembrie 1918 bl. 36, ap. 22, judetul Caras-Severin.

35. Marek Laura, fiica lui Marek Bogdan si Eugenia, născută la 13 iunie 1980 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 83395 Freilassing, Schumannstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Piata 1 Decembrie 1918 bl. 36, ap. 22, judetul Caras-Severin.

36. Margean Liviu, fiul lui Margean Costea si Guleama Maria, născut la 5 aprilie 1952 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 70327 Sttutgart, Brunnenstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Masina de Pâine nr. 6, bl. R31, ap. 2, sectorul 2.

37. Matei Dumitru, fiul lui Matei Marin si Gheorghita, născut la 17 ianuarie 1953 în localitatea Bucovăt, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Anton Buchalkastr. 40/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bucovăt, judetul Dolj.

38. Mikle Thomas-Alexander, fiul lui Mikle Alexander si Maria-Rozalia, născut la 23 iunie 1985 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 88046 Friedrichshafen, Georgstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, str. Armata Română nr. 16, judetul Satu Mare.

39. Möhring Vasilica-Constanta, fiica lui Apostol Constantin si Maria, născută la 9 aprilie 1977 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 51067 Köln, Gauweg 9b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Modelu, Str. Primăverii nr. 38, judetul Călărasi.

40. Müller Gabriela-Cristina, fiica lui Dăneasa Ioan si Marlena, născută la 7 iulie 1976 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 64839 Münster, Waldstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Pârâului nr. 18, bl. E14, sc. A, ap. 15, judetul Brasov.

41. Neag Marcel-Cristian, fiul lui Neag Vasile si Crucita, născut la 9 mai 1970 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 6912 Hörbranz, Straußenweg 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Macilor nr. 8, bl. 8, ap. 95, judetul Cluj.

42. Neamtu Ionela-Violeta, fiica lui Neamtu Paul si Teodora, născută la 23 februarie 1977 în localitatea Caracal, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Germania, 74354 Besigheim, Mattestr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caracal, calea Bucuresti nr. 32, bl. A7, sc. 1, ap. 7, judetul Olt.

43. Noretu Alina-Maria, fiica lui Noretu Nicolae si Rocioiu Elena, născută la 12 mai 1980 în localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2400 Copenhaga NV, Bogfinkevej 2, 1 tv, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgoviste, Str. Afirmării nr. 13, bl. 13, sc. A, ap. 17, judetul Dâmbovita.

44. Oara Pavel Dorin, fiul lui Oara Pavel si Maria, născut la 6 august 1965 în localitatea Sălciua, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Heftgasse 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Învătătorului bl. A21, sc. B, ap. 7, judetul Timis.

45. Pancis Gabriel-Petrică, fiul lui Pancis Gelu si Minerva, născut la 28 iulie 1971 în localitatea Mangalia, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 2320 Schwechat, Wienerstr. 26/1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dej, str. Traian nr. 41, judetul Cluj.

46. Pancis Susana-Dorina, fiica lui Lador Vasile si Ana, născută la 7 aprilie 1972 în localitatea Chiuiesti, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2320 Schwechat, Wienerstr. 26/1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dej, str. Traian nr. 41, judetul Cluj.

47. Paris Elena, fiica lui Dobre Ion si Lorenta, născută la 22 august 1946 în localitatea Ilovăt, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Graf Zeppelin Platz 18/1/36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Maresal Averescu nr. 67, judetul Mehedinti.

48. Paris Florin, fiul lui Paris Damian si Victoria, născut la 9 mai 1944 în localitatea Sisesti, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Graf Zeppelin Platz 18/1/36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Maresal Averescu nr. 67, judetul Mehedinti.

49. Pec Maria, fiica lui Sibal Alois si Amalia, născută la 21 august 1978 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 403 31 Usti nad Labem, Mlynska 458, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 35, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

50. Radu-Mersan Florica, fiica lui Petrilă Nichita si Roman Maria, născută la 19 februarie 1961 în localitatea Biled, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 53639 Königswinter, In der Mark 2, cu ultimul domiciliu din România în comuna Biled nr. 368, judetul Timis.

51. Roiban Lenuta, fiica lui Olaru Constantin si Ioana, născută la 6 iulie 1970 în localitatea Slatina, judetul Olt, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, B.rgergasse 21-23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Slatina, Aleea Castanilor nr. 1, bl. D1, sc. A, et. 3, ap. 22, judetul Olt.

52. Romanescu Dorin-Cristinel, fiul lui Romanescu Ioan si Valentina, născut la 3 septembrie 1968 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Austria, 4890 Weissenkirchen, Reittern 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Charles Darwin nr. 2, sc. A, ap. 3, judetul Timis.

53. Romanescu Liliana, fiica lui Hanganu Vasile si Tudorica, născută la 6 octombrie 1971 în localitatea Buhusi, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 4890 Weissenkirchen, Reittern 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Lipovei bl. 301, ap. 10, judetul Timis.

54. Rothhämel Maria, fiica lui Goie Stefan si Irina, născută la 3 iulie 1968 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 34212 Melsungen, Alte Landstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Closca nr. 9, ap. 3, judetul Satu Mare.

55. Sava Anda-Mihaela, fiica lui Marin Gheorghe si Constanta, născută la 12 ianuarie 1962 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 47 Rue G. Rossini, 2451 Luxemburg, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, str. Spătar Milescu nr. 33, bl. 140H, ap. 17, judetul Prahova.

56. Sava Gino-Adrian, fiul lui Sava Virgil si Jeni, născut la 23 mai 1960 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 47 Rue G. Rossini, 2451 Luxemburg, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, str. Spătar Milescu nr. 33, bl. 140H, ap. 17, judetul Prahova.

57. Sava Rene-Florin, fiul lui Sava Petrică si Maria, născut la 13 iulie 1953 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 44143 Dortmund, Manteuffelstr. 003 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, Str. Bucovinei nr. 11, judetul Galati.

58. Schuster Iuliana, fiica lui Nicoiu Nicolae si Elena, născută la 25 septembrie 1977 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71065 Sindelfingen, Goldmühlestr. 129, cu ultimul domiciliu din România în localitatea comuna Vurpăr nr. 631, judetul Sibiu.

59. Schweiger Gabriela, fiica lui Olteanu Vasile si Olga, născută la 4 aprilie 1976 în localitatea Comănesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Kasernstr. 21c/Pt/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Comănesti, str. Stefan cel Mare bl. E13, ap. 5, judetul Bacău.

60. Simon-Lazăr Angela-Alexandrina, fiica lui Lazăr Emilian si Eugenia, născută la 1 iulie 1967 în localitatea Vama, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 71686 Remseck am Neckar, Lerchenrainstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Ion Hălăuceanu nr. 6, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 17, judetul Suceava.

61. Skach Romanita-Adriana, fiica lui Burdan Traian si Viorica, născută la 4 decembrie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 53129 Bonn, Bonner Talwegstr. 311, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Vulturilor nr. 44, judetul Timis.

62. Smereczinski Andreea-Lucia, fiica lui Popa Decebal si Stela, născută la 7 martie 1976 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 34125 Kassel, Cauerstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Câmpul cu Flori nr. 1, bl. OD2, sc. E, ap. 213, sectorul 6.

63. Sternath Maria, fiica lui Magda Ioan si Anica, născută la 10 iulie 1970 în localitatea Căianu Mic, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9232 Rosegg nr. 101/6, cu ultimul domiciliu din România satul Dobric nr. 11, comuna Căianu Mic, judetul Bistrita-Năsăud.

64. Szilasi Claudia-Elena, fiica lui Rus Traian si Ecaterina, născută la 15 iunie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 2620 Natschbach, Gartengasse 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Lermontov nr. 3, judetul Arad.

65. Szilasi Iosif-Traian, fiul lui Szilasi Mihai si Floare, născut la 21 martie 1957 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2620 Natschbach, Gartengasse 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Ivrianu nr. 5b, judetul Arad.

66. Stefan Florina, fiica lui Stefan Marin si Maria, născută la 7 august 1969 în localitatea Fântănele, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 55218 Ingelheim am Rhein, Selztalstr. 99, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fântânele nr. 367, judetul Arad.

67. Tarabega Lucica, fiica lui Tarabega Ion si Aristica, născută la 8 octombrie 1962 în localitatea Balta Sărată, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Hawdelskai 204/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Peleaga bl. 1, sc. 1, ap. 3, judetul Caras-Severin.

68. Thelemann Ioana, fiica lui Vasile Gheorghe si Lucia, născută la 12 ianuarie 1976 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Germania, 26131 Oldenburg, Bachstelzenweg 25, cu ultimul domiciliu din România în satul Săhăteni, comuna Săhăteni, judetul Buzău.

69. Török Edit, fiica lui Benedek Iosif si Terezia, născută la 8 februarie 1969 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 4093 Haid, Fadingerstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, cartierul Bucin bl. 26, sc. A, ap. 2, judetul Harghita.

70. Török Zoltan, fiul lui Török Ignatie si Maria, născut la 20 decembrie 1962 în localitatea Izvoru Muresului, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 4093 Haid, Fadingerstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, cartierul Bucin bl. 26, sc. A, ap. 2, judetul Harghita.

71. Trifan Debora, fiica lui Neag Nicolae si Minerva, născută la 3 aprilie 1967 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Joseph Haydn Gasse 2/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pâncota, Str. Cărămidăriei nr. 13, judetul Arad.

72. Tudora Melania, fiica lui Colease Mitrus si Marioara, născută la 26 septembrie 1977 în localitatea Călărasi, judetul Călărasi, România, cu domiciliul actual în Germania, 45899 Gelsenkirchen, Braukämperstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Năvodari, Str. Albinelor nr. 10, bl. A2B, sc. B, ap. 13, judetul Constanta.

73. Utan Alexandra, fiica lui Utan Ioan si Sofica, născută la 11 ianuarie 1984 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86931 Prittriching, Schulstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Surianu nr. 8, ap. 39, judetul Sibiu.

74. Utan Dorin, fiul lui Utan Ioan si Sofica, născut la 17 decembrie 1984 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86931 Prittriching, Schulstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Surianu nr. 8, ap. 39, judetul Sibiu.

75. Utan Iulian-Ioan, fiul lui Utan Ioan si Sofica, născut la 22 iunie 1979 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86899 Landsberg am Lech, Ahornallee 4 b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Surianu nr. 8, ap. 39, judetul Sibiu.

76. Vajda Cecilia, fiica lui Stîngu Nicolae si Marta, născută la 1 aprilie 1963 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 7540 Güssing, Mühlengrund 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Meziad nr. 8, bl. 92B, sc. B, ap. 6, judetul Timis.

77. Viranyi Ibolya, fiica lui Tekse Ilie si Rozalia, născută la 22 februarie 1970 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 81369 München, Johann Clanzestr. 29 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Korosi Csoma Sandor bl. 3, sc. B, ap. 18, judetul Harghita.

78. Vrânceanu Bogdan, fiul lui Vrânceanu Viorel si Gabriela, născut la 29 aprilie 1980 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Ebenthalerstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Negri Costache nr. 64, bl. C3, ap. 37, judetul Iasi.

79. Vrânceanu Vlad, fiul lui Vrânceanu Viorel si Gabriela, născut la 15 iunie 1982 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Ebenthalerstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. Negri Costache nr. 64, bl. C3, ap. 37, judetul Iasi.

80. Wichner Mihaela-Corina, fiica lui Balas Gheorghe si Carmen-Cornelia, născută la 30 septembrie 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 74523 Schwäbisch Hall, Stauferstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 148, sc. A, ap. 8, judetul Timis.

81. Wilkins Niculina, fiica lui Cosmescu Ovidiu si Pană Vasilica, născută la 16 februarie 1949 în localitatea Cornătelu, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Germania, 13583 Berlin, Seegefelderstr. 30 B, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Veteranilor nr. 12, bl. C8, ap. 29, sectorul 6.

82. Zetocha Ioan, fiul lui Zetocha Ioan si Ana, născut la 22 martie 1968 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 3002 Purkersdorf, Kaiser Josefstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vâlcele nr. 18, judetul Bihor.

83. Zimbru Dina-Maria, fiica lui Blaj Ioan si Dochia, născută la 15 noiembrie 1971 în localitatea Turulung, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Denesgasse 37/10, cu ultimul domiciliu din România în satul Drăguseni, Str. Livezii nr. 445, comuna Turulung, judetul Satu Mare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie

 

Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, si art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată,

în temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene C46/6 din 21 februarie 2004, prevăzută în anexă*).

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 241.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.