MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 642         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

342. - Lege privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

584. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.063. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 118/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

1.064. - Hotărâre pentru aprobarea contributiei voluntare anuale la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru anul 2004

 

1.065. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Cenade si Ohaba, judetul Alba

 

1.066. - Hotărâre privind stabilirea indemnizatiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană si cazare, pentru politistii români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina (BiH)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.040. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

218. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TÂRNAVA CRISTURU SECUIESC

 

219. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MURES REMETEA

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” trece la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 517/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, si se reorganizează ca subunitate fără personalitate juridică a acesteia, în completarea celor existente.

(2) Subunitătile existente în structura Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta vor avea statut de sucursală, si anume:

a) Sucursala de comunicatii port Constanta;

b) Sucursala energetică port Constanta;

c) Sucursala de servicii port Constanta;

d) Sucursala nave tehnice port Constanta;

e) Sucursala zonelor libere Constanta Sud si Basarabi.

Art. 2. - (1) Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, se transmit în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Anexa nr. 1 contine bunurile din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, care se trec în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se atribuie direct prin concesiune Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

(3) Anexa nr. 2 contine bunuri din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, aferente contractelor de concesiune, care se preiau de către Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

(4) Bunurile prevăzute în anexa nr. 1, transmise în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit prevederilor alin. (1), se concesionează direct Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În situatia privatizării Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, clauzele contractului de concesiune se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Pe suprafetele aferente bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute la alin. (2), Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta va institui măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, republicată, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 3. - Bunurile din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, se transmit în proprietatea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta prin majorarea corespunzătoare a capitalului social, potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - (1) Contractele de concesiune aferente bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2, încheiate de către Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 682/1994 privind aprobarea Metodologiei pentru concesionarea de terenuri si constructii din zonele libere, rămân în vigoare până la expirarea termenului lor de valabilitate si sunt preluate de către Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, care se subrogă în toate drepturile si obligatiile regiei ce decurg din aceste contracte.

(2) Contractele de concesiune aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi în procedură legală de încheiere de către Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, în temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 682/1994, se pot finaliza sau renegocia, după caz, de către Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

(3) La încetarea contractelor de concesiune prevăzute la alin. (1) si (2), bunurile din domeniul public al statului care fac obiectul acestora, transmise în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), vor fi concesionate direct Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

Pe suprafetele aferente acestora se vor institui măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, republicată.

(4) Măsurile instituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992, cu modificările si completările ulterioare, pe suprafetele aferente contractelor de concesiune prevăzute la alin. (1) si (2) rămân în vigoare până la expirarea termenelor  pentru care au fost încheiate.

(5) Contractele comerciale încheiate de Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, având ca obiect bunurile din patrimoniul regiei, precum si toate celelalte contracte comerciale încheiate de regie se preiau de către Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, care se subrogă în toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceste contracte, aferente regiei.

Art. 5. - Personalul încadrat la Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” trece, în conditiile legii, la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta si îsi păstrează salariile avute până la negocierea contractului colectiv de muncă de către Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

Art. 6. - Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta preia drepturile si obligatiile Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” si se subrogă în toate litigiile regiei, aflate în derulare cu tertii, în care aceasta a avut calitatea de parte.

Art. 7. - Veniturile obtinute din contractele de concesiune, de la data preluării de către Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2), constituie venituri proprii ale Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta.

Art. 8. - (1) Operatiunile de predare-preluare a bunurilor se efectuează pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” si Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înfiintarea si functionarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 10. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 342.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 584.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 118/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2004 privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, se modifică si va avea cuprinsul din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.063.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Denumirea

imobilului care se

transmite

Adresa

imobilului

care se

transmite

 

Persoana

juridică

de la care

se transmite

imobilul

Institutia

publică

beneficiară

Valoarea declarată

de Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

a bunurilor imobile si a dotărilor specifice

- lei -

Valoarea aprobată

de Ministerul

Finantelor Publice ca urmare a

regularizării

prevăzute

de art. 3 alin. 1

din Hotărârea

Guvernului

nr. 1.269/2002

- lei -

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

 

Numărul din inventarul

bunurilor care fac

parte din domeniul

public al statului

.2.

Cabana

Sugas-

Băi

Orasul

Sugas-Băi,

judetul

Covasna

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” - S.A.

Ministerul

Administratiei

si Internelor

 

9.313.653.762

 

3.452.190.000

428.400.000

621.180.000

1.344.700.000

Cabană turistică

Parter compus din:

- sală de mese

- bucătărie

- 7 dormitoare

- 3 grupuri sanitare

Etaj compus din:

- 4 dormitoare

- 1 grup sanitar

Suprafata construită = 362,56 m2

Suprafata terenului = 862 m2

Platforme betonate

Ziduri de sprijin

Ministerul Finantelor  

Publice urmează

să atribuie număr

de inventar pentru

acest imobil, potrivit

Hotărârii Guvernului

nr. 15/2004”

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contributiei voluntare anuale la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si având în vedere prevederile art. 65 lit. k) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 lit. b) si d) si ale art. 3 alin. (1) pct. 5, 29 si 30 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei voluntare a României la bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru anul 2004, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.000 dolari S.U.A.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, aprobat pentru anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.064.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Cenade si Ohaba, judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Cenade si Ohaba, judetul Alba, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.065.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Cenade si Ohaba, judetul Alba, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Încadrarea sectorului

de drum

Denumirea

drumului

Traseul drumului clasat

Pozitii

kilometrice

Lungimea

(km)

Drum local nenominalizat

DC 219

DJ 141C - Gorgan

0 + 000 - 4 + 000

4,000

Drum local nenominalizat

DC 220

DJ 141C - Capu Dealului

0 + 000 - 7 + 000

7,000

Drum local nenominalizat

DC 221

Cenade (DJ 141C) - Cergău Mic

0 + 000 - 6 + 000

6,000

Drum local nenominalizat

DC 222

Cenade - Limita judetului Sibiu (spre Brosteni)

0 + 000 - 5 + 000

5,000

Drum local nenominalizat

DC 223

Cenade - Limita judetului Sibiu (spre Sorostin)

0 + 000 - 5 + 000

5,000

Drum local nenominalizat

DC 224

Ohaba - Tău - Rosia de Secas

0 + 000 - 9 + 000

9,000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea indemnizatiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană si cazare, pentru politistii români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina (BiH)

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al pct. 2 din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea acoperirii cheltuielilor de hrană si cazare, politistii români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina (BiH) au dreptul la o indemnizatie zilnică în valută de 100 euro, detaliată astfel:

a) diurna: 32 euro;

b) cazarea: 68 euro.

Art. 2. - Cheltuielile privind plata drepturilor prevăzute la art. 1 se finantează de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.066.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, precum si ale art. 49 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2003.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.040.

 

ANEXĂ*)

 

NORME METODOLOGICE

privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TÂRNAVA CRISTURU SECUIESC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TÂRNAVA CRISTURU SECUIESC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0281 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit TÂRNAVA CRISTURU SECUIESC, cu sediul in Cristuru Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, Bl. E, Sc. 4, Ap. 2, judetul Harghita, numar de ordine in Registrul Comertului J/19/269/2000, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Budvar Odorheiu Secuiesc, Tarnava Cristuru Secuiesc, Furnica Mugeni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit TÂRNAVA CRISTURU SECUIESC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Budvar Odorheiu Secuiesc, Tarnava Cristuru Secuiesc, Furnica Mugeni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit TÂRNAVA CRISTURU SECUIESC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Budvar Odorheiu Secuiesc. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 218.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MURES REMETEA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MURES REMETEA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0282 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit MURES REMETEA, cu sediul in Remetea, Str. Principala, Nr. 833, judetul Harghita, numar de ordine in Registrul Comertului J/19/272/2000, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Ciuc Miercurea Ciuc, Viitorul Ditrau, Mures Remetea, Csoma Ciumani, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit MURES REMETEA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Ciuc Miercurea Ciuc, Viitorul Ditrau, Mures Remetea, Csoma Ciumani.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit MURES REMETEA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Ciuc Miercurea Ciuc. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 219.