MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 644         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 iulie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

157. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

236. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării unei retele nationale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz

 

863. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor

 

1.035. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului si continutului anunturilor prin care se comunică un act administrativ fiscal într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

188. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUJORUL PLENITA

 

199. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PRUTUL MASTACANI OC3

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

Având în vedere:

- art. 8 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

- art. 70 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, aprobată si modificată prin Legea nr. 254/2001, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera (l) din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

“(l) Intersectiile conductelor cu linii de cale ferată se realizează cu acordul Directiei generale infrastructură din cadrul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A., pe baza unei documentatii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.”

2. Litera (n) din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

“(n) Intersectiile dintre conducte si drumuri se vor proiecta conform normelor în vigoare. Proiectul va fi avizat de Directia generală a infrastructurilor terestre, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si de directia regională de drumuri si poduri, pe baza unei documentatii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.”

3. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 157.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 51 la Ordinul nr. 52/2002)

 

STANDARDELE DE REFERINTĂ

 

1. Pentru realizarea intersectiilor conductelor cu linii de cale ferată standardul de referintă este STAS 9312-87.

2. Pentru realizarea intersectiilor dintre conducte si drumuri standardul de referintă este STAS 9312-87.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării unei retele nationale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410 - 3600 MHz

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) si ale art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 591/2002,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării unei retele nationale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 iunie 2004.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării unei retele nationale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410 - 3600 MHz

 

Art. 1. - (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării unei retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct în banda de frecvente 3410 - 3600 MHz, denumită în continuare licentă punct-multipunct, se acordă prin licitatie organizată de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare MCTI.

(2) Etapele licitatiei sunt următoarele:

a) publicarea anuntului de participare la licitatie;

b) elaborarea caietului de sarcini;

c) obtinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate;

d) depunerea ofertelor si a garantiei de participare de către persoanele care au obtinut caietul de sarcini;

e) evaluarea ofertelor;

f) transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse.

Art. 2. - (1) Pentru organizarea si conducerea procedurii de licitatie, MCTI va desemna o comisie de licitatie, formată din 5 membri care nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la licitatie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, membrii comisiei depunând în acest sens o declaratie pe propria răspundere. În cadrul comisiei de licitatie va fi desemnat un presedinte care va conduce procedura de licitatie si un secretar care va întocmi procesele-verbale de sedintă.

(2) O persoană juridică are control asupra ofertantului dacă exercită, direct sau indirect, cel putin o treime din drepturile de vot în adunarea generală a acestuia.

Art. 3. - Comisia de licitatie va avea următoarele atributii:

a) publicarea anuntului de participare la licitatie;

b) elaborarea caietului de sarcini;

c) evaluarea ofertelor;

d) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 4. - (1) MCTI va publica cel putin într-un cotidian de circulatie natională, precum si pe pagina de Internet www.mcti.ro un anunt de participare la licitatie, prin care va anunta intentia de a acorda licenta punct-multipunct.

(2) Anuntul de participare va contine în mod obligatoriu perioada în care se poate obtine un exemplar al caietului de sarcini.

Art. 5. - (1) Caietul de sarcini va contine în mod obligatoriu cerintele tehnico-economice minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească, grila de punctaj, obligatiile minime pe care ofertantul va trebui să si le asume în cazul în care va fi declarat câstigător al licitatiei, precum si data limită până la care se pot depune ofertele.

(2) MCTI va asigura obtinerea unui exemplar al caietului de sarcini de către orice persoană care îsi manifestă intentia în acest sens.

Art. 6. - (1) MCTI va accepta orice solicitare de clarificări asupra prezentei proceduri, efectuată până la data limită prevăzută în caietul de sarcini, si va publica întrebările si răspunsurile pe pagina de Internet www.mcti.ro .

(2) Solicitările de clarificări trebuie făcute în scris si adresate MCTI prin postă, la adresa Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti, sau prin e-mail, la adresa pmp@mcti.ro . În cazul în care solicitările de clarificări sunt făcute în alt mod, MCTI nu are obligatia de a răspunde la acestea.

Art. 7. - (1) Comisia de licitatie va evalua exclusiv ofertele depuse în termenul prevăzut în caietul de sarcini.

(2) Licitatia se desfăsoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate, depuse în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(3) O dată cu oferta ofertantii vor depune o garantie de participare în cuantum de 30.000 euro. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, fără a invoca vreo exceptie legată de procedura de licitatie, o sumă în cuantum egal cu garantia de participare, în cazul în care câstigătorul licitatiei renuntă la dreptul de a i se acorda licenta punct-multipunct.

(4) Scrisoarea de garantie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel putin 120 de zile de la data limită până la care se pot depune ofertele.

(5) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia câstigătorului licentei punct-multipunct, căruia îi va fi restituită această garantie la momentul eliberării licentei.

(6) Comisia de licitatie va evalua doar acele oferte care au fost depuse în termenul mentionat în caietul de sarcini si care sunt însotite de garantia de participare, în cuantumul si în forma prevăzute în prezentul ordin.

(7) În procesul de evaluare a ofertelor se tine cont de obligatiile pe care ofertantul se angajează să si le asume în cazul în care va fi declarat, conform grilei de punctaj, câstigător al licitatiei.

Art. 8. - (1) Comisia de licitatie va comunica persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluării acestora, prin afisarea pe pagina de Internet www.mcti.ro.

(2) Persoana a cărei ofertă a fost declarată câstigătoare va fi invitată de către MCTI pentru eliberarea licentei punct-multipunct, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului licitatiei.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor

 

Având în vedere prevederile Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. DB. 7.628/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă atributiile consiliului medical al spitalului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin.

Art. 2. - (1) Presedintele consiliului medical este directorul general adjunct medical al spitalului respectiv.

(2) Pentru spitalele cu mai putin de 200 de paturi consiliul medical este condus de un medic coordonator numit de conducerea executivă a spitalului.

Art. 3. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si unitătile sanitare cu personalitate juridică, cu paturi, vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 863.

 
ANEXĂ

 

ATRIBUTIILE

consiliului medical al spitalelor

 

Consiliul medical al spitalelor are următoarele atributii:

1. evaluează necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea:

- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

- planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatură si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

3. participă la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern ale spitalului;

4. desfăsoară activitate de evaluare si monitorizare a calitătii si eficientei activitătilor medicale desfăsurate în spital, inclusiv:

- evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

- monitorizarea principalilor indicatori de performantă în activitatea medicală;

- prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale.

Aceste activităti sunt desfăsurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si cu compartimentul de prevenire si control al infectiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

5. stabileste reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului si răspunde de aplicarea si respectarea acestora;

6. elaborează planul anual de îmbunătătire a calitătii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general;

7. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătătirea activitătilor medicale desfăsurate la nivelul spitalului;

8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei sectii/laborator si face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

9. evaluează necesarul liniilor de gardă si face propuneri directorului general cu privire la structura si numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

10. participă la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;

11. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfectionare continuă a personalului medico-sanitar;

12. face propuneri si monitorizează desfăsurarea activitătilor de educatie si cercetare medicală desfăsurate la nivelul spitalului, în colaborare cu institutiile acreditate;

13. reprezintă spitalul în relatiile cu organizatii profesionale din tară si din străinătate si facilitează accesul personalului medical la informatii medicale de ultimă oră;

14. asigură respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitătilor medicale desfăsurate în spital, în conformitate cu legislatia în vigoare;

16. analizează si ia decizii în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morti subite etc.);

17. participă, alături de directorul general, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situatii speciale;

18. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentatia medicală a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitătii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii;

21. analizează si solutionează sugestiile, sesizările si reclamatiile pacientilor tratati în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului si continutului anunturilor prin care se comunică un act administrativ fiscal într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 196, precum si ale art. 43 alin. (3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul anunturilor prin care se comunică un act administrativ fiscal într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prevăzute în anexa nr. I.

Art. 2. - Modelele de anunt prevăzute la art. 1 se completează conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. II.

Art. 3. - Anunturile nr. 1, 2 si 3, al căror model este prevăzut în anexa nr. I, se utilizează în functie de circumstantele fiecărui caz.

Art. 4. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si, după caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Pubice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2004.

Nr. 1.035.

 

ANEXA Nr. I

 

ANUNTUL Nr. 1

 

DIRECTIA GENERALĂ

A FINANTELOR PUBLICE ...........................................

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE .......................................

........................................................................................

(adresa)

 

ANUNTĂ

 

În temeiul art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, comunicăm că a fost emis .................................................................................. (denumirea actului administrativ fiscal, numărul si data emiterii) ........................................................... (numele si prenumele sau denumirea contribuabilului), având codul de identificare fiscală nr. ................................................................ (codul de identificare fiscală al contribuabilului) si domiciliul fiscal ............................................. (domiciliul fiscal al contribuabilului)

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul ................................ . (organul fiscal emitent)

Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în a cincea zi de la data publicării anuntului.

 

....................................................

ANUNTUL Nr. 2

 

DIRECTIA GENERALĂ

A FINANTELOR PUBLICE ...........................................

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE .......................................

........................................................................................ (adresa)

 

ANUNTĂ

 

În temeiul art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, comunicăm că au fost emise .................................................................................... (denumirea actelor administrtive fiscale) pentru următorii contribuabili:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Codul de identificare fiscală al contribuabilului

Numărul si data actului administrativ fiscal

 

 

 

 

 

 

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul .................................... (organul fiscal emitent)

Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în a cincea zi de la data publicării anuntului.

....................................................

 

ANUNTUL Nr. 3

 

DIRECTIA GENERALĂ

A FINANTELOR PUBLICE ...........................................

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ........................................

........................................................................................

(adresa)

 

ANUNTĂ

 

În temeiul art. 43 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele/denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Codul de identificare fiscală al contribuabilului

Numărul si data actului administrativ fiscal

 

 

 

 

 

 

Actul administrativ fiscal poate fi consulat de titularul acestuia la sediul ................................ . (organul fiscal emitent)

Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în a cincea zi de la data publicării anuntului.

....................................................

 

ANEXA Nr. II

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A MODELELOR DE ANUNT

 

I. Anuntul nr. 1 se utilizează în cazul în care există numai un singur act administrativ fiscal care trebuie comunicat prin această modalitate.

Adresa - se înscrie adresa organului fiscal care a emis actul administrativ fiscal.

Denumirea actului administrativ fiscal, nr. si data emiterii - se completează cu denumirea actului administrativ fiscal, precum si cu numărul si data emiterii acestuia (de exemplu, Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2003 cu nr. 0000/1.01.2004; Avizul de inspectie fiscală cu nr. 0000/1.01.2004; Decizia de solutionare a contestatiei împotriva deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2003 cu nr. 0000/1.01.2004; Somatia cu nr. 0000/1.01.2004).

Numele si prenumele sau denumirea contribuabilului – se completează cu numele si prenumele contribuabilului, în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, asociatiilor sau al altor entităti fără personalitate juridică se completează cu denumirea acestora.

Codul de identificare fiscală al contribuabilului – se completează cu codul numeric personal sau cu numărul de identificare fiscală, în cazul persoanelor fizice, în cazul persoanelor juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală, iar în cazul comerciantilor, codul unic de înregistrare.

Domiciliul fiscal al contribuabilului - se completează cu domiciliul fiscal al contribuabilului.

Organul fiscal emitent - se completează cu denumirea organului fiscal emitent (de exemplu, Administratia

Finantelor Publice a Sectorului 3 Bucuresti; Administratia Finantelor Publice a Comunei Moldovita).

II. Anuntul nr. 2 se utilizează în cazul în care există mai multe acte administrative fiscale de acelasi tip, care trebuie comunicate prin această modalitate.

Adresa - se înscrie adresa organului fiscal care a emis actul administrativ fiscal.

Denumirea actelor administrative fiscale – se completează cu denumirea actelor administrative fiscale (de exemplu, decizii de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2003; avize de inspectie fiscală; somatii).

Numele si prenumele/denumirea contribuabilului – se completează cu numele si prenumele contribuabilului, în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, asociatiilor sau al altor entităti fără personalitate juridică se completează cu denumirea acestora.

Domiciliul fiscal al contribuabilului - se completează cu domiciliul fiscal al contribuabilului.

Codul de identificare fiscală al contribuabilului – se completează cu codul numeric personal sau cu numărul de identificare fiscală, în cazul persoanelor fizice, în cazul persoanelor juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală, iar în cazul comerciantilor, codul unic de înregistrare.

Nr. si data actului administrativ fiscal - se înscriu numărul si data actului administrativ fiscal.

Organul fiscal emitent - se completează cu denumirea organului fiscal emitent (de exemplu, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 3 Bucuresti; Administratia Finantelor Publice a Comunei Moldovita).

III. Anuntul nr. 3 se utilizează în cazul în care există mai multe acte administrative fiscale de diverse tipuri, care trebuie comunicate prin această modalitate.

Adresa - se înscrie adresa organului fiscal care a emis actul administrativ fiscal.

Numele si prenumele/denumirea contribuabilului – se completează cu numele si prenumele contribuabilului, în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, asociatiilor sau al altor entităti fără personalitate juridică se completează cu denumirea acestora.

Domiciliul fiscal al contribuabilului - se completează cu domiciliul fiscal al contribuabilului.

Codul de identificare fiscală al contribuabilului – se completează cu codul numeric personal sau cu numărul de identificare fiscală, în cazul persoanelor fizice, în cazul persoanelor juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală, iar în cazul comerciantilor, codul unic de înregistrare.

Denumirea actului administrativ fiscal, nr. si data actului - se completează cu denumirea actului administrativ fiscal, precum si cu numărul si data emiterii actului administrativ fiscal (de exemplu, Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2003 cu nr. 0000/1.01.2004;

Avizul de inspectie fiscală cu nr. 0000/1.01.2004; Decizia de solutionare a contestatiei împotriva deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate pe anul 2003 cu nr. 0000/1.01.2004; Somatia cu nr. 0000/1.01.2004).

Organul fiscal emitent - se completează cu denumirea organului fiscal emitent (de exemplu, Administratia Finantelor Publice a Sectorului 3 Bucuresti; Administratia Finantelor Publice a Comunei Moldovita).

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUJORUL PLENITA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BUJORUL PLENITA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0251 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BUJORUL PLENITA, cu sediul in com. Plenita, judetul Dolj, numar de ordine in Registrul Comertului J/16/2840/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Danubiu Calafat, Progresul Cetate, Misina Poiana Mare, 30 Decembrie Caraula, Bujorul Plenita, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BUJORUL PLENITA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Danubiu Calafat, Progresul Cetate, Misina Poiana Mare, 30 Decembrie Caraula, Bujorul Plenita.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BUJORUL PLENITA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Danubiu Calafat. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 188.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PRUTUL MĂSTĂCANI OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PRUTUL MĂSTĂCANI OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0251 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PRUTUL MĂSTĂCANI OC3, cu sediul in Mastacani, judetul Galati, numar de ordine in Registrul Comertului J/16/10013/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Alianta Galati, Prutul Mastacani, Albina Targu Bujor, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PRUTUL MĂSTĂCANI OC3a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Alianta Galati, Prutul Mastacani, Albina Targu Bujor.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PRUTUL MĂSTĂCANI OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Alianta Galati. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 199.