MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Vineri, 16 iulie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

755. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

 

858. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Criteriilor utilizate pentru agrearea laboratoarelor ce măsoară continutul de gudron, nicotină si monoxid de carbon din produsele din tutun

 

859. - Ordin al ministrului sănătătii pentru abrogarea unor articole din Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente

 

860. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Listei bolilor transmisibile prioritare în România

 

987. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată si accize

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

171. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. ILIE PETRESTI

 

172. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA COLENTINEI RĂCARI

 

180. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNĂLTAREA DĂBULENI

 

181. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA FILIASI

 

182. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DUNĂREA GIGHERA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

 

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. OB. 7.010/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, precum si unitătile sanitare publice finantate integral din venituri proprii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 755.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

 

1. Finantarea spitalelor publice si a celorlalte institutii sanitare publice

1.1. Spitalele si celelalte unităti sanitare publice care îsi acoperă cheltuielile curente si de capital din veniturile proprii realizate din furnizarea de servicii medicale, pe bază de contracte, în calitate de furnizori de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte prestatii si activităti functionează pe principiul finantării integrale din venituri proprii, încadrându-se în prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

1.2. Spitalele si unitătile sanitare publice pot primi sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, care se utilizează, în conditiile legii, numai pentru destinatiile pentru care au fost aprobate.

1.3. Veniturile si cheltuielile spitalelor si ale celorlalte unităti sanitare publice prevăzute la pct. 1.1 se aprobă anual prin bugetele de venituri si cheltuieli ce stau la baza functionării institutiilor sanitare publice în cadrul exercitiului financiar respectiv.

1.4. Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă si se execută în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, ale Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor reglementări în domeniu.

2. Elaborarea, fundamentarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli de către unitătile sanitare publice

2.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaborează avându-se în vedere sursele de venituri rezultate din activitatea de acordare a asistentei medicale, estimarea sumelor ce urmează a se realiza potrivit prevederilor legale în vigoare si a prioritătilor stabilite pentru desfăsurarea activitătii curente, astfel încât veniturile să nu fie supraestimate, iar cheltuielile să nu fie subestimate, păstrându-se echilibrul financiar.

2.2. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se fundamentează pe baza principiului specializării bugetare, potrivit căruia veniturile si cheltuielile se înscriu pe surse de provenientă si pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.

2.2.1. Stabilirea surselor veniturilor proprii:

a) venituri din contractele cu casele de asigurări sociale de sănătate pentru activitatea de furnizare a serviciilor medicale, în concordantă cu volumul prestărilor de servicii medicale, al celorlalte prestatii si al contractelor de servicii ce se vor încheia, inclusiv al actelor aditionale la acestea, având ca nivel de referintă realizările estimate pentru anul în curs, cresterea sau reducerea capacitătii unitătii de a presta servicii medicale, gradul de inflatie prognozat de către institutiile abilitate, noi surse de venituri etc.;

b) alte venituri, pe baza estimărilor privind:

(i) veniturile stabilite pe baza contractelor încheiate cu terti pentru diferite prestatii;

(ii) serviciile acordate persoanelor fizice, la cerere;

(iii) veniturile din chirii, concesionări, asocieri investitionale;

(iv) alte venituri;

c) venituri din sumele aprobate de la bugetele locale pentru acoperirea unor cheltuieli prevăzute de lege;

d) venituri aprobate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru programe de sănătate, actiuni de sănătate, aparatură medicală de înaltă performantă si alte cheltuieli care se fundamentează pe baza reglementărilor elaborate în acest scop;

e) donatii si sponsorizări cu caracter general sau destinatie specială.

2.2.2. Cheltuielile înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli au destinatie precisă si limitată si trebuie să aibă bază legală.

Dimensionarea cheltuielilor se face pe bază de calcule analitice pentru fiecare articol si alineat de cheltuieli, avându-se în vedere:

a) cheltuielile estimate ale anului curent;

b) limitarea tuturor categoriilor de cheltuieli la strictul necesar;

c) asigurarea îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractul privind serviciile medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate si prin celelalte contracte;

d) asigurarea drepturilor pacientilor;

e) asigurarea drepturilor de personal salariatilor proprii si a conditiilor necesare functionării unitătii sanitare în conditii de eficientă si eficacitate;

f) realizarea unei bune gestiuni a fondurilor publice.

Prevederile de cheltuieli stabilite pe articole si alineate reprezintă plăti de casă în contul curent al unitătii si se efectuează în anul curent corespunzător cu exercitiul bugetar curent.

Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, se utilizează cu aceeasi destinatie si se includ în bugetul de venituri si cheltuieli prin majorarea corespunzătoare a limitei de cheltuieli, prin înscrierea la finele machetei bugetului de venituri si cheltuieli: total venituri, total cheltuieli, diferenta care se acoperă din soldul anului precedent.

Sumele ce se decontează în luna ianuarie, aferente serviciilor medicale acordate în luna decembrie în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, inclusiv regularizările aferente anului precedent, se includ în bugetul de venituri si cheltuieli la nr. crt. 4 din macheta prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice si reprezintă venituri ale anului curent.

2.3. Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza propunerile de venituri si cheltuieli, având obligatia să îndeplinească următoarele conditii:

- să ia măsurile necesare în vederea asigurării realizării veniturilor propuse;

- veniturile propuse să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor necesare realizării serviciilor medicale care urmează a fi prestate pe bază de contracte;

- cheltuielile pe articole si alineate să fie stabilite la strictul necesar al functionării institutiei sanitare, fiind reduse cele care s-au dovedit neeficiente si neoportune;

- efectuarea plătilor să se realizeze în limitele aprobate si ale disponibilului din cont.

2.4. Negocierea bugetului de venituri si cheltuieli

2.4.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli întocmit pe titluri, articole, alineate de cheltuieli pentru servicii medicale de bază pe indicatori specifici se negociază de către presedintele consiliului de administratie si de către directorul general cu conducerea casei de asigurări de sănătate cu care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale.

2.4.2. Reprezentantii directiei de sănătate publică sau ai Ministerului Sănătătii, după caz, în functie de subordonare, au rol neutru de supraveghere a procesului de negociere, urmărind ca aceasta să se realizeze pe o bază reală din punct de vedere economic, financiar si al oportunitătii si să intervină la stabilirea solutiilor definitive.

2.4.3. Negocierea dintre conducerea casei de asigurări de sănătate si cea a institutiei sanitare publice trebuie să asigure armonizarea punctelor de vedere în legătură cu dimensionarea corectă a veniturilor si a posibilitătilor de contractare a serviciilor medicale pentru asigurarea furnizării serviciilor medicale necesare persoanelor asigurate.

2.4.4. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, asa cum s-a mentionat la pct. 2.4.1, se definitivează si se aprobă după semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări sociale de sănătate.

2.5. Bugetul de venituri si cheltuieli al unitătii sanitare publice se aprobă în conditiile legii de către consiliul de administratie si se avizează după cum urmează:

a) de către ordonatorul principal de credite sau de înlocuitorul de drept al acestuia, pentru unitătile sanitare din subordinea directă a Ministerului Sănătătii;

b) de către ordonatorul secundar de credite pentru unitătile sanitare din subordinea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

2.5.1. Un exemplar al bugetului de venituri si cheltuieli aprobat (în copie) se prezintă unitătii Trezoreriei Statului la care unitatea sanitară publică are conturile deschise.

2.5.2. Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice poate fi rectificat în cazuri justificate, de către persoanele care l-au aprobat, prevăzute la pct. 2.5 lit. a) si b), prin aplicarea acelorasi proceduri ca si în cazul bugetului initial.

3. Structura bugetului de venituri si cheltuieli

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al unitătilor prevăzute la pct. 1 se întocmeste conform machetei prevăzute în anexa nr. 1.

Veniturile se constituie din veniturile proprii înscrise la nr. crt. 2 si din sumele primite cu destinatie specială, înscrise la nr. crt. 18 din macheta de buget prevăzută în anexa nr. 1.

Cheltuielile se evidentiază separat pentru activitatea finantată din venituri proprii si separat pentru activităti finantate din bugetele locale, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul de stat.

Indicatorii financiari din proiectul de buget au la bază veniturile prognozate ce urmează a se încasa din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate si din celelalte surse de finantare, precum si cheltuielile unitătii, fundamentate în conformitate cu normele si normativele aprobate, urmărindu-se realizarea echilibrului financiar.

4. Veniturile unitătii sanitare publice

4.1. Veniturile unitătii sanitare publice se încasează, se administrează, se utilizează si se contabilizează potrivit dispozitiilor legale aplicabile unitătilor finantate integral din venituri proprii.

4.1.1. Veniturile proprii se constituie din veniturile curente înscrise la nr. crt. 3, veniturile din capital înscrise la nr. crt. 11 si din veniturile din donatii si sponsorizări înscrise la nr. crt. 14 din macheta prevăzută în anexa nr. 1.

4.1.2. Veniturile curente sunt formate din:

a) venituri din contractele si din actele aditionale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, înscrise la nr. crt. 4 din macheta prevăzută în anexa nr. 1;

b) venituri din activităti de ergoterapie, înscrise la nr. crt. 7 din macheta prevăzută în anexa nr. 1;

c) venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune, înscrise la nr. crt. 8 din macheta prevăzută în anexa nr. 1;

d) alte venituri din domeniul sănătătii, înscrise la nr. crt. 9 din macheta prevăzută în anexa nr. 1, care cuprind: venituri din contracte pentru prestatii cu terte persoane juridice, servicii acordate persoanelor fizice la cerere, venituri din chirii, concesionări, asociatii investitionale si alte venituri;

e) venituri din domeniul cercetării stiintifice.

4.1.3. Veniturile din sume cu destinatie specială se înscriu la nr. crt. 18 din macheta prevăzută în anexa nr. 1 si cuprind sumele aprobate de la bugetele locale, de la bugetul de stat, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare repartizate fără plată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, care se evidentiază distinct atât la venituri, cât si la cheltuieli.

5. Cheltuielile unitătii sanitare publice

5.1. Unitătile sanitare publice vor prevedea cheltuielile, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cu maximum de eficientă si eficacitate. Cheltuielile unitătii sanitare publice, aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli, se efectuează în limita veniturilor realizate, avându-se în vedere următoarele:

a) Cheltuieli de personal

Numărul de posturi, structura acestora si cheltuielile de personal se aprobă ca anexă la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei unităti sanitare publice, cu încadrarea în limitele maxime aprobate potrivit legii, conform machetei din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Numărul de posturi aprobate fiecărei unităti sanitare publice nu poate fi depăsit.

Cheltuielile de personal se stabilesc pe baza numărului de posturi pe functii si a drepturilor salariale, potrivit statului de functii.

Ca regulă generală, numărul de angajati trebuie corelat cu necesarul strict de fortă de muncă pentru realizarea serviciilor medicale si a celorlalte activităti legate de acordarea actului medical, urmărindu-se eficientizarea activitătilor prin optimizarea serviciilor medicale si paramedicale, rationalizarea serviciilor utilitare, externalizarea acestora, precum si alte măsuri, în cazul în care se realizează servicii de mai bună calitate si cu costuri mai reduse.

b) Cheltuieli materiale de servicii

Cheltuielile pentru materiale si servicii se prevăd pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, respectiv cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare, cu hrana bolnavilor potrivit alocatiilor de hrană aprobate, prestatii de servicii către terti, alte cheltuieli, în conditiile legii.

În cazul unor cheltuieli (medicamente, materiale sanitare si consumabile etc.) pentru eficientizarea activitătii se vor emite norme interne proprii care se aprobă de conducerea unitătii.

c) Cheltuieli de capital

Pentru cheltuielile de capital se va întocmi lista investitiilor ce urmează a fi finantate în cursul anului, care se aprobă o dată cu bugetul de venituri si cheltuieli al unitătii sanitare publice.

Listele de investitii se întocmesc conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea institutiilor publice prin trezoreria statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.

5.2. Din fondurile cu destinatie specială se prevăd cheltuieli în functie de sursa de finantare, după cum urmează:

5.2.1. Sumele aprobate de la bugetul de stat pentru cheltuieli aferente unor destinatii pentru care au fost alocate, după cum urmează:

5.2.1.1. cheltuieli pentru derularea programelor de sănătate (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital);

5.2.1.2. cheltuieli pentru functionarea unor unităti fără personalitate juridică din structura spitalului (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital);

5.2.1.3. cheltuieli de capital pentru expertizarea, proiectarea si consolidarea constructiilor si pentru achizitionarea aparaturii de înaltă performantă.

5.2.2. Sumele aprobate din bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli de întretinere si gospodărire, reparatii, consolidări, extindere si finalizare a constructiilor unitătilor sanitare publice de interes judetean sau local, precum si alte cheltuieli prevăzute de lege.

5.2.3. Cheltuieli reprezentând contravaloarea medicamentelor si a materialelor sanitare specifice, aferente programelor nationale de sănătate, achizitionate prin licitatie la nivel national, repartizate unitătilor sanitare publice fără plată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

6. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

6.1. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se execută începând cu exercitiul financiar, moment în care se încasează venituri, se angajează cheltuieli si se efectuează plăti.

6.2. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si avizat se depune, în copie, la unitatea Trezoreriei Statului la care institutia sanitară publică are conturile deschise. Conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, până la depunerea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat nu pot fi dispuse plăti.

6.3. Conducătorii unitătilor sanitare publice îndeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si au obligatia de a angaja si de a utiliza fondurile bugetare numai în limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unitătii sanitare si cu respectarea dispozitiilor legale.

Conducătorii unitătilor sanitare publice răspund de:

- asigurarea realizării la termen a veniturilor conform prevederilor bugetului propriu care constituie sursa de acoperire a plătilor;

- prevenirea înregistrării de obligatii de plată către furnizori si creditori, fără acoperire, în bugetul de venituri si cheltuieli;

- asigurarea lichidării obligatiilor de plată rămase la încheierea exercitiului financiar, din prevederile bugetului aprobat pentru anul curent;

- angajarea, lichidarea si ordonantarea plătilor în limita prevederilor aprobate în bugetul propriu pe subcapitole, titluri, articole si alineate, pe baza bunei gestiuni financiare;

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice, în conformitate cu dispozitiile legale, si a programului de lucrări de investitii;

- organizarea si tinerea la zi a evidentei contabile si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare si executiei bugetare, precum si inventarierea patrimoniului;

- organizarea în mod distinct a evidentei finantării programelor nationale de sănătate, precum si a indicatorilor fizici aferenti programelor respective;

- asigurarea integritătii bunurilor din unitatea sanitară publică.

6.4. Pentru veniturile încasate si plătile dispuse în baza limitei bugetului de venituri si cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia), institutia sanitară publică are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:

- Contul 5041 “Disponibil din activitatea sanitară conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002”, în care se înregistrează:

- veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casa de asigurări de sănătate, acte aditionale la contracte, alte venituri din activitatea proprie, venituri din valorificarea unor bunuri, precum si donatii si sponsorizări încasate în cursul anului;

- plătile dispuse în limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli.

- Contul 5007 “Disponibil din donatii si sponsorizări”, în care se înregistrează:

- veniturile din donatii si sponsorizări încasate în anii precedenti;

- sumele rămase neutilizate la finele anului din donatii si sponsorizări.

- Contul “Finantarea de la buget privind anul curent”, în care se înregistrează plătile pentru sumele primite de la bugetul de stat si bugetul local, aferente cheltuielilor de capital (titlul VII).

- Contul 5047 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, în care se înregistrează sumele primite de la bugetul de stat si bugetele locale pentru cheltuieli curente (titlurile I si II), precum si plătile dispuse de institutiile sanitare publice pentru îndeplinirea actiunilor respective.

6.5. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, precum si efectuarea plătilor se vor organiza în fiecare institutie sanitară publică de către ordonatorul de credite, în conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

6.5.1. Ordonatorii tertiari de credite ai institutiilor sanitare publice vor stabili prin decizie internă:

- persoanele angajate care au atributii si responsabilităti în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operatiunile de angajare, lichidare si ordonantare.

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare se face la nivelul sectiilor din spital sau a farmaciilor proprii, acestea fiind compartimente de specialitate, sub semnătura sefului sau înlocuitorului acestora;

- persoanele autorizate care efectuează plătile pe baza documentelor ordonantate de către ordonatorul de credite;

- persoanele desemnate pentru controlul financiar preventiv propriu.

6.5.2. Operatiunile specifice angajării, lichidării si ordonantării cheltuielilor sunt în competenta ordonatorilor tertiari de credite si se efectuează pe baza propunerilor persoanelor din compartimentele de specialitate, desemnate prin decizie de conducătorul unitătii sanitare publice.

6.6. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se efectuează pe parcursul exercitiului financiar, în limita prevederilor de cheltuieli la subdiviziunea (subcapitol, titlu, articol si alineat) la care se încadrează plata respectivă.

6.7. Plătile se efectuează de către persoanele autorizate, care poartă denumirea generică de contabil, stabilite de către conducătorul institutiei sanitare publice.

6.7.1. Plătile se efectuează în limita bugetului de venituri si cheltuieli, atât pentru angajamentele aferente activitătii curente, cât si pentru datoriile aferente anilor anteriori, potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

6.7.2. Arieratele anului precedent pot fi plătite din prevederile anului curent potrivit normelor de aplicare a contractului-cadru si altor reglementări legale elaborate în acest scop.

6.8. Ordonatorii de credite vor organiza contabilitatea încasărilor si plătilor pe subdiviziunile bugetului aprobat (subcapitol, titlu, articol si alineat) în cadrul contului contabil de activ 127 “Disponibil din activitatea sanitară conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002”, în contul de activ 192 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, în contul de activ 119 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială”, după caz.

6.9. În conformitate cu pct. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, ordonatorii tertiari de credite ai institutiilor sanitare publice au obligatia să organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale cu ajutorul următoarelor conturi din afara bilantului:

- contul 940 “Credite bugetare aprobate”;

- contul 950 “Angajamente bugetare”;

- contul 960 “Angajamente legale”.

În institutiile sanitare publice evidenta conturilor de angajamente se organizează potrivit structurii bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare cont fiind desfăsurat pe conturi analitice de gradul II, astfel:

940.01 “Credite bugetare aprobate pentru activitatea realizată din venituri proprii”;

940.02 “Credite bugetare aprobate pentru cheltuielile efectuate din sumele primite de la bugetul de stat”. Acest cont se desfăsoară pe fiecare categorie de actiune si program;

950.01 “Angajamente bugetare pe seama creditelor bugetare aprobate pentru activitatea realizată din venituri proprii”;

950.02 “Angajamente bugetare pe seama cheltuielilor din sumele primite de la bugetul de stat” (se desfăsoară în analitic pe activităti si programe);

960.01 “Angajamente legale pentru cheltuielile pentru activitatea realizată din venituri proprii”;

960.02 “Angajamente legale pentru cheltuielile din sumele primite de la bugetul de stat” (se desfăsoară pe fiecare actiune si program).

Fiecare cont mentionat mai sus se desfăsoară pe capitole si, în cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate.

Pentru cheltuielile din bugetul de stat, conturile respective se desfăsoară, pentru fiecare actiune si program, pe titluri, articole si alineate.

6.10. Ordonatorii tertiari de credite au obligatia de a analiza lunar situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate, conform anexei nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002. Ordonatorii tertiari de credite vor stabili de fiecare dată măsuri pentru îmbunătătirea executiei bugetare.

7. Dispozitii finale

Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 91/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 13 martie 2003, se abrogă.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor utilizate pentru agrearea laboratoarelor ce măsoară continutul de gudron, nicotină si monoxid de carbon din produsele din tutun

 

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 90/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 32.013 din 29 iunie 2004 al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile utilizate pentru agrearea laboratoarelor ce măsoară continutul de gudron, nicotină si monoxid de carbon din produsele din tutun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 858.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

utilizate pentru agrearea laboratoarelor ce măsoară continutul de gudron, nicotină si monoxid de carbon din produsele din tutun

 

Art. 1. - Laboratoarele agreate de către Ministerul Sănătătii pentru măsurarea continutului de gudron, nicotină si monoxid de carbon din produsele din tutun trebuie să respecte următoarele cerinte:

1. să determine gudronul, nicotina si monoxidul de carbon din produsele din tutun, pe baza standardelor enumerate la art. 32 alin. (5) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 90/2004;

2. să fie dotate cu echipamentul necesar si să aibă personal calificat pentru determinarea gudronului, nicotinei si monoxidului de carbon din produsele din tutun, cu respectarea standardelor enumerate la art. 32 alin. (5) din Legea nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 90/2004;

3. acreditarea laboratoarelor pentru determinarea gudronului, nicotinei si monoxidului de carbon din produsele din tutun, cu respectarea standardelor enumerate la art. 32 alin. (5) din Legea nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 90/2004, se face în conformitate cu reglementările specifice ale Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - Organele de control abilitate din cadrul Ministerului Sănătătii vor monitoriza activitatea laboratoarelor agreate pe plan national.

Art. 3. - (1) În termen de 12 luni de la publicarea prezentului ordin laboratoarele care determină gudronul, nicotina si monoxidul de carbon din produsele din tutun, pe baza standardelor enumerate la art. 32 alin. (5) din Legea nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 90/2004, vor notifica Ministerului Sănătătii prin depunerea unei solicitări în vederea agreării, însotită de o documentatie doveditoare, conform cerintelor prevăzute la art. 1.

(2) În termen de 12 luni de la publicarea prezentului ordin Ministerul Sănătătii va publica lista cu laboratoarele agreate si parametrii ce pot fi determinati de către acestea cu respectarea standardelor enumerate la art. 32 alin. (5) din Legea nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 90/2004.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru abrogarea unor articole din Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectie sanitară de stat nr. OB. 7.631/2004,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Capitolul II “Norme de protectie sanitară” si capitolul VI “Limite maxime de arsen si metale grele în alimente” din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 859.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Listei bolilor transmisibile prioritare în România

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectie sanitară de stat nr. 32.044 din 29 iunie 2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista bolilor transmisibile prioritare în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă anexa nr. 2 “Bolile transmisibile si problemele medicale speciale care se află sub supraveghere sau care vor fi introduse treptat în sistemul de supraveghere si care necesită o atentie deosebită în vederea pregătirii participării României la Reteaua Comunitară” la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 141/2002 privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.

Art. 3. - În termen de 6 luni de la emiterea prezentului ordin, Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat va elabora metodologiile de supraveghere si de raportare a bolilor transmisibile prioritare.

Art. 4. - Până la data aprobării metodologiilor de supraveghere si de raportare a bolilor transmisibile prioritare, toate reglementările legale referitoare la raportarea bolilor transmisibile rămân în vigoare.

Art. 5. - Directia generală sănătate publică si inspectia sanitară de stat, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”, institutele de sănătate publică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiile de specialitate din ministerele cu retea de sănătate publică proprie vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 860.

 

ANEXĂ

 

LISTA

bolilor transmisibile prioritare în România

 

1. Boli transmisibile supravegheate pe baza unei metodologii de supraveghere

1.1. Infectii respiratorii

Tuberculoza

Gripa

Viroze respiratorii

Boala meningococică

Infectii streptococice

1.2. Boli transmise sexual

Infectia HIV / SIDA

Sifilis

Infectia gonococică

1.3. Hepatite virale

Hepatita B

Hepatita C

Hepatita A

1.4. Infectii digestive

Boli diareice acute

Holera

Dizenteria

Salmoneloze

1.5. Boli ce pot fi prevenite prin vaccinare

Poliomielita

Difteria

Rubeola

Rujeola

Tusea convulsivă

Parotidita epidemică

Tetanosul

Reactii adverse postvaccinale

1.6. Boli transmise prin vectori

Encefalita de căpuse

Meningoencefalita West Nile

Malaria

1.7. Zoonoze

Antrax

1.8. Boli cuprinse în sistemul de alertă precoce si răspuns

rapid

Variola

Pesta

Febre virale hemoragice

SARS

Meningite virale

Orice eveniment nou neasteptat

2. Boli transmisibile care vor fi progresiv introduse în supraveghere pe baza unei metodologii de supraveghere

Infectii nosocomiale

Rezistenta la antibiotice

Infectia cu Haemophilus influenza grup B

Infectia pneumococică

Encefalopatia spongiformă bovină

Infectia cu E. coli enterohemoragic

Infectia cu Chlamydia

Legioneloza

Campylobacterioza

Yersinioza

3. Boli supuse raportării pe baza unor metodologii de raportare si care sunt supuse aplicării măsurilor de control

Rabia

Toxiinfectia alimentară

Febra tifoidă

Trichineloza

Echinococoza

Giardioza

Varicela

Leptospiroza

Bruceloza

Listerioza

Febra Q

Botulismul

Toxoplasmoza

Tifosul exantematic

Tularemia

Febra butonoasă

Boala Lyme

Leishmanioza

Lepra

Febra galbenă

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată si accize

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia nr. 3 din 3 iunie 2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată si accize, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 987.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA Nr. 3/2004

a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată si accize

 

1. Amortizarea activelor necorporale aferente capitalului imobilizat

Solutie:

Cheltuielile cu amortizarea activelor necorporale aferente capitalului imobilizat cu valoarea contabilă evidentiată în sold la 31 decembrie 2003 sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pe durata rămasă de amortizat, în baza valorii rămase neamortizate, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (17) coroborat cu alin. (15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

2. Neangajarea în termen de 60 de zile a salariatilor în cazul înfiintării microîntreprinderilor

Solutie:

În aplicarea prevederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, în cazul în care angajarea nu se realizează în termen de 60 de zile inclusiv de la data eliberării certificatului de înregistrare, microîntreprinderea este plătitoare de impozit pe profit de la data înregistrării acesteia la registrul comertului, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile titlului IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

3. Aplicarea cotei reduse de impozit pentru profitul impozabil aferent veniturilor încasate din export la contribuabilii care au calitatea de comisionar

Solutie:

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, în situatia în care exportul bunurilor din activitatea proprie se realizează în baza unor contracte în comision prin care comisionarul se obligă să încheie contracte de export în nume propriu, dar pe seama comitentului, cu beneficiari externi, intră sub incidenta articolului mai sus mentionat si comisionarii. În acest context, cota redusă se va aplica asupra veniturilor în valută încasate printr-un cont bancar din România, ca urmare a prestării serviciilor prevăzute în contractele respective.

4. Art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare, art. 26 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, coroborate cu art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare

Solutie:

Pentru debitele stinse prin compensare, persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată care au solicitat rambursarea sau compensarea taxei pe valoarea adăugată prin cerere de rambursare, respectiv cerere de compensare, în temeiul art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, respectiv art. 26 din Legea nr. 345/2002, republicată, nu mai datorează dobânzi si penalităti de întârziere după trecerea termenului de 30 de zile de la data depunerii cererii.

5. Modalitatea de acordare a scutirii prevăzute la art. 201 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003, privind utilizarea uleiurilor minerale în scopul producerii de agent termic si apă caldă

Solutie:

În întelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003, sunt scutite de accize uleiurile minerale utilizate atât pentru producerea agentului termic, cât si cele utilizate pentru producerea apei calde.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. ILIE PETRESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SF. ILIE PETRESTI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0215 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SF. ILIE PETRESTI, cu sediul in com. Petresti, judetul Dambovita, numar de ordine in Registrul Comertului J/15/88/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Targoviste, Vointa Dragomiresti, Inaltarea Fieni, Sfantul Ilie Petresti, Baile Pucioasa, Valea Dambovitei Voinesti, Economia Valeni Dambovita, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SF. ILIE PETRESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Targoviste, Vointa Dragomiresti, Inaltarea Fieni, Sfantul Ilie Petresti, Baile Pucioasa, Valea Dambovitei Voinesti, Economia Valeni Dambovita.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SF. ILIE PETRESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Mihai Viteazu Targoviste. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 171.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA COLENTINEI RĂCARI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA COLENTINEI RĂCARI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0217 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA COLENTINEI RĂCARI, cu sediul in Racari, judetul Dambovita, numar de ordine in Registrul Comertului J/15/92/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Baleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomita Cornesti, Sfantul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VALEA COLENTINEI RĂCARI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Baleni, Cricovul Dulce Moreni, Ialomita Cornesti, Sfantul Nicolae Crevedia, Valea Colentinei Racari.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VALEA COLENTINEI RĂCARI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Baleni. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 172.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNĂLTAREA DĂBULENI

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNĂLTAREA DĂBULENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0228 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNĂLTAREA DĂBULENI, cu sediul în Dabuleni, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 38, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2823/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit ÎNĂLTAREA DĂBULENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit ÎNĂLTAREA DĂBULENI este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Mihai Viteazu Craiova. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 180.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA FILIASI

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FURNICA FILIASI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:  

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0229 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FURNICA FILIASI, cu sediul în Filiasi, Str. B-dul Racoteanu, Bl. G6, Parter, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2825/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit FURNICA FILIASI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit FURNICA FILIASI este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Mihai Viteazu Craiova. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 181.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DUNĂREA GIGHERA

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrală de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit DUNĂREA GIGHERA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0230 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit DUNĂREA GIGHERA, cu sediul în com. Gighera, judetul Dolj, număr de ordine în Registrul comertului J16/2826/1992, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea, pentru următoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4.896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrală, în numele Cooperativei de credit DUNĂREA GIGHERA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Mihai Viteazu Craiova, Fratia Amarastii de Jos, Valea Dunarii Barca, Ajutorul Celaru, Inaltarea Dabuleni, Furnica Filiasi, Dunarea Gighera, Infratirea Leu, Speranta Marsani, Unirea Segarcea.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit DUNĂREA GIGHERA este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Mihai Viteazu Craiova. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 182.