MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 654         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

341. - Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989

 

583. - Decret pentru promulgarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.049. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Mangalia” - S.A.

 

1.067. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei

 

1.068. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

1.069. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Revolutia română din decembrie 1989, declansată prin revolta populară de la Timisoara, continuată în Bucuresti si în alte localităti ale tării si transformată în revolutie antitotalitară, sprijinită de armată, care a condus la căderea regimului comunist si la instaurarea democratiei, constituie un moment crucial în istoria României.

(2) Revolutia română din decembrie 1989 s-a înfăptuit prin jertfă si spirit de sacrificiu din partea celor care au luptat pentru victoria ei.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor avea în vedere următoarele principii:

a) respectul si gratitudinea fată de eroii-martiri si luptătorii participanti la actiunile desfăsurate pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989 si grija fată de urmasii eroilor-martiri;

b) respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revolutia română din decembrie 1989;

c) diferentierea etapelor Revolutiei;

d) stabilirea categoriilor de luptători, prin diferentierea angajării si participării la actiunile desfăsurate pentru victoria Revolutiei;

e) diferentierea între civili si militari privind etapele participării si formele de angajare în actiunile desfăsurate pentru victoria Revolutiei;

f) echitate în acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 3. - (1) Pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si în semn de gratitudine fată de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:

a) Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;

b) Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989:

1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniti în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;

2. Luptător Retinut - atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participării la actiunile pentru victoria Revolutiei;

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade împotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importantă vitală pentru rezistenta regimului totalitar si le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localitătile unde au luptat pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite împotriva regimului si însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;

c) Participant la Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică.

(2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în conditiile prezentei legi, avându-se în vedere calitătile si titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În semn de recunostintă fată de persoanele care au dobândit titlurile prevăzute la alin. (1), Presedintele României poate conferi acestora Ordinul “Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului .Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989”, precum si alte ordine si medalii, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru eternizarea memoriei eroilor căzuti în lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea organizatiilor si a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, vor construi în orasele tării monumente dedicate acestora.

(5) Sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului si pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece, fără plată, în patrimoniul acestora, iar sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum si sediile federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari constituite până la 31 decembrie 2003 vor avea acelasi regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.

(6) Asociatiile, ligile, organizatiile, cluburile, fundatiile, federatiile si uniunile nationale de revolutionari pot beneficia de sponsorizare, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Prin urmas de erou-martir se întelege persoanele îndreptătite să beneficieze de prevederile prezentei legi, si anume sotul supravietuitor, părintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.

(2) Persoanele care au obtinut titlurile prevăzute la alin. (1) au dreptul la o indemnizatie lunară reparatorie, pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel:

a) sotul supravietuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit - un coeficient de 1,10;

b) fiecare dintre părintii celui decedat - un coeficient de 0,50;

c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, dar nu peste vârsta de 26 de ani, indiferent în întretinerea cui se află - un coeficient de 1,10.

(3) Persoanele care au obtinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 si 2 au dreptul la o indemnizatie lunară reparatorie, prin aplicarea următorilor coeficienti asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, astfel:

a) 2,00 - pentru marii mutilati;

b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;

c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;

d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;

e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

(4) De o indemnizatie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază persoanele care au obtinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 - si numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie. De aceleasi drepturi si în aceleasi conditii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadrati în nici o formă de învătământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

(5) Marii mutilati si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizatia prevăzută la alin. (3), si de o indemnizatie de îngrijire ce se acordă lunar, prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata.

Art. 5. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiază, pe lângă indemnizatia calculată conform prevederilor art. 4, si de următoarele drepturi:

a) prioritate în asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, în localitatea de domiciliu, dacă nu au detinut în proprietate o altă locuintă până la data atribuirii;

b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat, dacă dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafată utilă de până la 100 m2, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitatie, a unei suprafete de teren de până la 100 m2 din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii;

d) acordarea gratuită de proteze, orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;

e) accesul gratuit al copiilor la cresele si grădinitele din subordinea administratiilor locale, precum si asigurarea gratuită a rechizitelor pentru scolari, dacă venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

f) acordarea unei subventii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuinte în localitatea de domiciliu, dacă nu au detinut sau nu detin o proprietate locativă, precum si posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizatia calculată conform prevederilor prezentei legi;

g) atribuirea, în limita posibilitătilor, în proprietate si cu clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 m2 de teren în extravilan si 500 m2 de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinatia de locuintă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spatiu locativ;

h) atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci;

i) accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) - cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective si de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate – la tratamente si medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament si statiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sănătătii, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor;

j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

k) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun si, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual - 12 călătorii gratuite dus-întors până în localitatea resedintă de judet, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural.

În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători si membrii familiei titularului. De aceste gratuităti beneficiază si însotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;

l) scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuintă din proprietate si terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie; m) acordarea unei indemnizatii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);

n) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;

o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie.

(2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează si nu afectează acordarea altor drepturi.

(3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să contină documentatia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum si avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si de către presedintele comisiei parlamentare mentionate la alin. (3).

(5) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, face propuneri Presedintelui României pentru acordarea ordinului prevăzut la art. 3 alin. (3).

Art. 6. - Agentii economici care angajează persoanele ce îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiază de facilitătile prevăzute de legislatia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă somerilor si tinerilor absolventi.

Art. 7. - Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător militarilor si salariatilor civili din Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, care au dobândit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

Art. 8. - De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate în activitătile fostei securităti ca politie politică, precum si persoanele care au organizat, au actionat, au instigat si au luptat, sub orice formă, împotriva Revolutiei.

Art. 9. - (1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) si (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum si presedintii organizatiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).

(3) Certificatele eroilor-martiri se eliberează si se acordă la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, si se atribuie urmasilor acestora, conform normelor metodologice.

(4) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, pe perioada preschimbării, maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, îsi păstrează valabilitatea.

(5) Contestatiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în cauză si se vor adresa Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, care le solutionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.

(6) În conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) se atribuie, prin decret, de către Presedintele României, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art. 2 si criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor doveditoare preschimbate conform alin. (1).

Art. 10. - (1) Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 9 alin. (5) si care, în termen de 6 luni, nu fac contestatie îsi pierd calitatea detinută anterior.

(2) Persoanelor care au participat la Revolutie, dar nu se încadrează în criteriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, cu modificările ulterioare, li se va atribui calitatea onorifică de participant la Revolutia română din decembrie 1989, în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 11. - Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îsi continuă activitatea în conditiile prezentei legi sub denumirea “Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989”, care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va solutiona contestatiile prevăzute la art. 9 alin. (5) si va aviza initiativele legislative cu referire la acest moment crucial din instoria României.

Comisia va fi constituită exclusiv din parlamentari care au dobândit una dintre calitătile prevăzute la art. 3.

Art. 12. - Prefecturile vor transmite trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 liste nominale cu situatia acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute prin prezenta lege, precum si motivarea neacordării acestora.

Art. 13. - (1) Ministerele si celelalte institutii ale administratiei publice centrale sunt obligate să urmărească si să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovati, în conditiile legii.

(3) Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au detinut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de aceleasi drepturi conform prezentei legi.

Art. 14. - În vederea studierii aspectelor legate de conditiile interne si internationale ale declansării si desfăsurării Revolutiei române din decembrie 1989, se înfiintează un institut pentru studiul Revolutiei. Organizarea si functionarea institutului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Fundatia Fondul Libertatea, constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, îsi continuă activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 si în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 16. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 341.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 583.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Mangalia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei minerale terapeutice, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Mangalia” - S.A., cu sediul în municipiul Mangalia, str. Matei Basarab nr. 3, judetul Constanta, în calitate de concesionar, în perimetrul Jupiter-Aurora, localitătile Jupiter si Cap Aurora, judetul Constanta, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, prevăzute la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, vor fi percepute conform legii fiscale în vigoare, aplicate la cuantumul taxei si redeventei datorate, stabilite la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 1 iulie 2004.

Nr. 1.049.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.067.

 

ANEXA Nr. 1

 

FILIALELE TERITORIALE

ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE)

 

Nr. crt.

Denumirea filialei teritoriale

Raza de activitate

1.

ARCE Bucuresti

Municipiul Bucuresti si judetele: Ilfov, Giurgiu si Teleorman

2.

ARCE Buzău

Judetele: Buzău, Vrancea

3.

ARCE Brasov

Judetele: Brasov si Covasna

4.

ARCE Cluj-Napoca

Judetele: Cluj, Sălaj si Bistrita-Năsăud

5.

ARCE Constanta

Judetele: Constanta, Ialomita, Călărasi

6.

ARCE Craiova

Judetele: Dolj, Mehedinti, Gorj

7.

ARCE Deva

Judetele: Hunedoara si Caras-Severin

8.

ARCE Galati

Judetele: Galati, Brăila, Tulcea

9.

ARCE Iasi

Judetele: Iasi, Vaslui, Bacău

10.

ARCE Oradea

Judetele: Bihor, Maramures si Satu Mare

11.

ARCE Pitesti

Judetele: Arges, Vâlcea si Olt

12.

ARCE Sibiu

Judetele: Sibiu si Alba

13.

ARCE Suceava

Judetele: Suceava, Botosani, Neamt

14.

ARCE Târgu Mures

Judetele: Mures si Harghita

15.

ARCE Timisoara

Judetele: Timis si Arad

16.

ARCE Ploiesti

Judetele: Prahova si Dâmbovita

 

ANEXA Nr. 21)

 

AGENTIA ROMÂNA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în orasul Năsăud, Piata Unirii nr. 15, judetul Bistrita-Năsăud, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea constructiilor mentionate la art. 1 în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.068.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care

administrează imobilul

Caracteristicile clădirilor

Orasul Năsăud, Piata Unirii (fostă Libertătii) nr. 15, judetul Bistrita-Năsăud

Ministerul Administratiei si Internelor

1. Constructie cu destinatia de bloc alimentar

- suprafata construită = 79,5 m2

- suprafata desfăsurată = 61,35 m2

- valoarea de inventar = 5.043.670 lei

2. Constructie cu destinatia de corp de gardă

- suprafata construită = 43,4 m2

- suprafata desfăsurată = 31,52 m2

- valoarea de inventar = 1.322.466 lei

3. Constructie cu destinatia de magazie

- suprafata construită = 55,1 m2

- suprafata desfăsurată = 45,9 m2

- valoarea de inventar = 1.587.531 lei

- nr. de inventar M.F.P. = 101.861 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 40 din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

“Art. 401. - (1) La cererea scrisă a unor institutii publice, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, piesele de armament de artilerie, scoase din functiune si demilitarizate, pot fi transmise fără plată, înaintea desfăsurării procedurilor prevăzute la art. 9 lit. a)-c).

(2) Bunurile transmise potrivit alin. (1) se vor utiliza exclusiv pentru ambientarea, prin expunere statică, a unor monumente istorice.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 1.069.