MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 657         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iulie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

210. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit COLSACRED BUMBESTI JIU OC

 

236. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPRIJINUL BELCESTI OC

 

237. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PRUTUL BOSIA OC

 

238. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA COSTULENI OC

 

246. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALIANTA PODU ILOAIEI OC

 

247. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL POPRICANI OC

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 si nr. 853 bis din 2 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 2. - (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - La veniturile bugetului de stat pe anul 2004 se aprobă următoarele influente:

 

                                                 - miliarde lei -

VENITURI - TOTAL +18.736,9

din care:

Venituri curente

din acestea: +18.731,1

a) venituri fiscale: +17.954,2

- impozite directe +5.959,0

din care:

- impozitul pe profit +7.199,0

- impozitul pe salarii si venit -40,0

- alte impozite directe -1.200,0

- impozite indirecte +11.995,2

din care:

- taxa pe valoarea adăugată +1.193,2

- taxa pe valoarea adăugată încasată +1.346,0

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad) -152,8

- accize +10.189,0

- taxe vamale +440,0

- alte impozite indirecte +173,0

b) venituri nefiscale +776,9

Venituri din capital +5,8

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 4. - În structură economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004 se prezintă astfel:

 

                                         - miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL -830,8 din care:

1. Cheltuieli curente -71,0

din acestea:

a) cheltuieli de personal +163,9

b) cheltuieli materiale si servicii +1.808,0

c) subventii +808,3

d) transferuri +3.937,6

e) dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli -6.800,0

f) rezervă +11,2

2. Cheltuieli de capital -54,3

3. Împrumuturi acordate -50,0

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite -655,5

din acestea:

a) Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

contractate de ordonatorii de credite -671,8

- rambursări de credite externe +2,2

- plăti de dobânzi si comisioane -674,0

b) Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora +16,3

- plăti de dobânzi si comisioane +16,3

Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 507/2003, influentele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal” se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare si se comunică Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 6. - (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 294,9 miliarde lei, din care:  256,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1,0 miliarde lei subventii, 168,9 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 29,0 miliarde lei la cheltuieli de personal, 84,8 miliarde lei la transferuri si cu 18,0 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice se modifică după cum urmează:

 

        - miliarde lei -

a) Administratia Prezidentială +24,0

b) autorităti legislative -21,0

c) autorităti judecătoresti +59,8

d) alte organe ale autoritătilor publice +59,9

e) autorităti executive +172,2

(3) În bugetul pe anul 2004 al Parchetului National Anticoruptie este inclusă si suma de 20,0 miliarde lei pentru actiuni privind organizarea si constatarea infractiunilor flagrante de coruptie, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei în exercitarea demnitătilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea măsurilor de prevenire si combatere a coruptiei. Modul de gestionare si utilizare a acestei sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

(4) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să încheie angajamente legale în anul 2004, în limita sumei de 209,0 miliarde lei, si cu termene de plată în anul 2005, reprezentând achizitii de bunuri, servicii si lucrări necesare participării la EXPO 2005 Aichi, Japonia.

Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 307,9 miliarde lei, din care: 39,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.034,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 58,2 miliarde lei la transferuri, si se diminuează cu suma de 425,5 miliarde lei la cheltuieli de capital si 399,2 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente.

(2) Cheltuielile pentru ordine publică si sigurantă natională se majorează cu suma de 558,9 miliarde lei, iar cheltuielile pentru apărare natională se diminuează cu suma de 251,0 miliarde lei.

Art. 8. - Alineatele (4) si (5) ale articolului 13 din Legea nr. 507/2003, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2004 si neachitate până la această dată de către agentii economici distribuitori de carburanti si lubrifianti, stabiliti prin ordin al ministrului administratiei si internelor, al directorului Serviciului Român de Informatii si al directorului Serviciului de Protectie si Pază, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de acestia până la data de 15 decembrie 2004 Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informatii, în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, precum si Serviciului de Protectie si Pază, în limita sumei de până la 10,0 miliarde lei.

(5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), în termen de 30 de zile*).”

Art. 9. - (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 1.631,5 miliarde lei, din care: 102,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 505,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 101,8 miliarde lei subventii, 975,7 miliarde lei transferuri, si se diminuează cu suma de 45,1 miliarde lei la cheltuieli de capital si cu 9,0 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 427,8 miliarde lei pentru învătământ, 678,1 miliarde lei pentru sănătate, 224,4 miliarde lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret si cu 301,2 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(3) În bugetul Ministerului Sănătătii este prevăzută si suma de 600,0 miliarde lei reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programului privind compensarea în proportie de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu.

(4) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei si pentru proiecte de comunicare, informare publică si promovarea intereselor românesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si de utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Suma pentru sprijinirea activitătilor românilor de pretutindeni este prevăzută în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare si de utilizare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(6) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexă la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 10. - (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 459,3 miliarde lei, din care: 7,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 9,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 51,0 miliarde lei transferuri, 910,6 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 519,0 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 308,3 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si cu suma de 151,0 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 11. - (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finantează din bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 1.243,7 miliarde lei, din care: 17,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 703,9 miliarde lei subventii, 935,8 miliarde lei transferuri, 289,7 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora, si se diminuează cu suma de 40,7 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii si 662,9 miliarde lei la cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice  pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 850,0 miliarde lei pentru industrie, 850,0 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură, cu suma de 456,8 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii, si se diminuează cu suma de 913,1 miliarde lei pentru alte actiuni economice.

(3) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului la titlul “Transferuri”, articolul “Transferuri consolidabile” este cuprinsă si suma de 18.752.443 mii lei care se va utiliza pentru finantarea cheltuielilor pentru asigurarea securitătii turistilor si salvare în munti în cadrul obiectivelor realizabile în colaborare cu consiliile judetene si locale.

(4) Repartizarea pe judete a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor pentru asigurarea securitătii turistilor si salvare în munti se face de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu consultarea presedintilor consiliilor judetene, precum si pe baza criteriilor stabilite de comun acord de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si presedintii consiliilor judetene implicate.

(5) Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie să încheie angajamente legale în anul 2004, în limita a 50% din prevederile bugetare aprobate acestora pentru stimularea exportului în anul 2004, pentru contractarea actiunilor necesare organizării de târguri si expozitii si cu termene de plată în semestrul I 2005.

(6) Rambursarea ratelor de capital, plătile de dobânzi, comisioane si alte costuri aferente creditelor externe contractate în perioada 1991-2004 pentru finantarea investitiilor din sectorul energetic se efectuează si din veniturile cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice si termice, în limita sumei aprobate prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 12. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 54,7 miliarde lei, din care: 26,3 miliarde lei la cheltuieli de personal, 41,5 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 1,5 miliarde lei la subventii, si se diminuează cu suma de 14,2 miliarde lei la transferuri si 0,4 miliarde lei la cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 14,1 miliarde lei pentru cercetare stiintifică si cu suma de 40,6 miliarde lei pentru alte actiuni.

Art. 13. - În anul 2004 se alocă din bugetul de stat transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 15.976,9 miliarde lei, din care: 15.876,9 miliarde lei pentru echilibrare si 100,0 miliarde lei reprezentând contributii pentru biletele de odihnă destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii.

Art. 14. - Împrumuturile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu suma de 50,0 miliarde lei pentru împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale.

Art. 15. - Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului se majorează cu suma de 11,2 miliarde lei.


*) Termenul de 30 de zile curge de la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 48/2004.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 16. - Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 43.444,2 miliarde lei.

Art. 17. - Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminuează cu suma de 6.800,0 miliarde lei, din care: 2.150,0 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne, 5.300,0 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de stat în conditiile legii, si se majorează cu suma de 650,0 miliarde lei la dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 18. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor din învătământul preuniversitar de stat, se majorează cu 152,8 miliarde lei pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, si sunt prevăzute în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 19. - (1) Anexa nr. 10 privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 la Legea nr. 507/2003 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va derula si va finanta programul prevăzut la art. 9 alin. (3).

(3) Se autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate să încheie angajamente legale în anul 2004, în sumă de 1.100,0 miliarde lei pentru programul prevăzut la art. 9 alin. (3), achitându-se 600,0 miliarde lei din creditele bugetare aprobate în anul 2004, iar diferenta în anul 2005.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii referitoare la agentii economici

 

Art. 20. - Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentială, Guvernul României si Curtea Constitutională pentru plata activitătii de reprezentare si protocol si cheltuielile efectiv înregistrate de regie. Diferenta respectivă, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 21. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia de a propune lunar trecerea la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului a eventualelor economii identificate în bugetele lor, inclusiv la cheltuielile aferente rambursărilor de credite externe.

(2) Guvernul este abilitat să diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de rezervă bugetară si deficitul bugetului de stat pe anul 2004, cu eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) si să suplimenteze:

a) cheltuielile si deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004;

b) cheltuielile si deficitul din credite externe pe anul 2004;

c) cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj si să se diminueze corespunzător excedentul acestui buget.

(3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate suplimenta:

a) bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat;

b) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale;

c) transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, subventiile primite de la bugetul de stat si cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 22. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 21 în volumul si în structura bugetului de stat, bugetului creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj, pe anul 2004.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele lor, determinate de aplicarea prevederilor art. 21.

Art. 23. - (1) Suma de 1.003,0 miliarde lei reprezentând T.V.A. rambursată Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, aferentă operatiunilor de acumulare de apă grea si cărbune energetic în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioadă 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, aprobată prin Legea nr. 732/2001, prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002, se retine ca venituri proprii si se utilizează în anul 2004 pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital, cu modificarea corespunzătoare a sursei de finantare a programului de acumulare în stocurile rezerve de stat.

(2) Administratia Natională a Rezervelor de Stat reconstituie plătile de casă aferente cheltuielilor de capital efectuate de la bugetul de stat peste nivelul creditelor bugetare aprobate prin prezenta ordonantă, din veniturile proprii încasate potrivit alin. (1).

Art. 24. - Alineatul (1) al articolului 47 din Legea nr. 507/2003 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instantelor judecătoresti, precum si obligatiile bănesti ale statului român, născute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finantelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2004.”

Art. 25. - După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante, se repartizează si sumele retinute în proportie de 10% potrivit dispozitiilor legale.

Art. 26. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 27. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 48.

 

ANEXE

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit COLSACRED BUMBESTI JIU OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit COLSACRED BUMBESTI JIU OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0266 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit COLSACRED BUMBESTI JIU OC, cu sediul in Bumbesti-Jiu, Str. Narciselor, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, judetul Gorj, numar de ordine in Registrul Comertului J/18/94/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit COLSACRED BUMBESTI JIU OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit COLSACRED BUMBESTI JIU OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Jiul Targu-Jiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 210.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPRIJINUL BELCESTI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPRIJINUL BELCESTI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0308 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SPRIJINUL BELCESTI OC, cu sediul in Belcesti, com. Belcesti, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-101/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijimul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SPRIJINUL BELCESTI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SPRIJINUL BELCESTI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 236.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PRUTUL BOSIA OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PRUTUL BOSIA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0309 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PRUTUL BOSIA OC, cu sediul in Bosia, com. Bosia, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-112/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijimul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PRUTUL BOSIA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PRUTUL BOSIA OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 237.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA COSTULENI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VICTORIA COSTULENI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0310 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VICTORIA COSTULENI OC, cu sediul in Costuleni, com. Costuleni, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-110/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijimul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VICTORIA COSTULENI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VICTORIA COSTULENI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 238.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALIANTA PODU ILOAIEI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALIANTA PODU ILOAIEI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0318 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ALIANTA PODU ILOAIEI OC, cu sediul in Podu Iloaiei, com. Podu Iloaiei, Str. Nationala, Bl. 5(14) Tronson 3, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-96/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ALIANTA PODU ILOAIEI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ALIANTA PODU ILOAIEI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Zorile Targu Frumos. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 246.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL POPRICANI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL POPRICANI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0319 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit LUCEAFĂRUL POPRICANI OC, cu sediul in Popricani, com. Popricani, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-95/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijimul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit LUCEAFĂRUL POPRICANI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit LUCEAFĂRUL POPRICANI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 247.