MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 658         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

340. - Lege privind institutia prefectului

 

580. - Decret pentru promulgarea Legii privind institutia prefectului

 

578. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior si acordarea gradului de general de brigadă (similar) unor generali si colonei (similar) din Ministerul Apărării Nationale, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Informatii Externe

 

581. - Decret pentru numirea unor magistrati

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind institutia prefectului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.

(2) Guvernul numeste câte un prefect în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - (1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectură, este în municipiul resedintă de judet, într-un imobil proprietate publică a statului, a judetului sau a municipiului, după caz.

(2) Pentru municipiul Bucuresti, respectiv judetul Ilfov, sediul institutiei prefectului este în municipiul Bucuresti.

Art. 3. - Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale.

Art. 4. - Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile:

a) legalitătii;

b) impartialitătii;

c) obiectivitătii;

d) transparentei;

e) eficientei;

f) responsabilitătii;

g) orientării către cetătean.

Art. 5. - (1) Capacitatea juridică de drept public a institutiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.

(2) Exercitarea drepturilor si asumarea obligatiilor civile ale institutiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnată prin ordin al acestuia.

Art. 6. - (1) Activitatea institutiei prefectului este finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Institutia prefectului are buget propriu, care se elaborează si se execută în conditiile legii.

(3) Prefectul răspunde de executia bugetului prefecturii.

(4) Cheltuielile totale aferente bugetului institutiei prefectului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite.

(5) Prefectul are obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor si destinatiilor aprobate.

(6) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internatională pentru sustinerea reformei în administratia publică.

Art. 7. - (1) Prefectul este ordonator de credite.

(2) Proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale stabilite potrivit alin. (1) sunt propuse de către prefect.

Art. 8. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor si prerogativelor ce îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de un subprefect. În municipiul Bucuresti prefectul este ajutat de doi subprefecti.

(2) Numirea si eliberarea din functie a subprefectilor se fac în conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea prefectului si cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 9. - (1) Prefectul si subprefectul fac parte din categoria înaltilor functionari publici.

(2) Poate ocupa functia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care:

a) are vârsta de cel putin 30 de ani pentru prefect, respectiv 27 de ani pentru subprefect;

b) îndeplineste conditiile specifice prevăzute de lege pentru ocuparea functiei publice;

c) are studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, si o vechime în specialitatea absolvită de 5 ani pentru prefect, respectiv 3 ani pentru subprefect;

d) a absolvit programe de formare si perfectionare în administratia publică, organizate, după caz, de Institutul National de Administratie sau de alte institutii specializate, din tară sau din străinătate, ori a dobândit titlul stiintific de doctor în stiinte juridice sau administrative ori a exercitat cel putin un mandat complet de parlamentar.

Art. 10. - (1) La numirea în functie, prefectul si subprefectul depun în fata Guvernului, respectiv a primului-ministru, următorul jurământ în limba română: “Jur să respect Constitutia si legile tării si să fac cu bună-credintă tot ceea ce stă în puterile si priceperea mea  pentru binele locuitorilor judetului/municipiului…Asa să-mi ajute Dumnezeu!”

(2) Jurământul poate fi depus si fără formula religioasă.

(3) Refuzul depunerii jurământului atrage revocarea actului administrativ de numire în functie.

Art. 11. - (1) Încetarea de drept a exercitării functiei de prefect, respectiv de subprefect, intervine în caz de:

a) demisie;

b) nerespectare a prevederilor art. 17 si ale art. 22 alin. (1) si (3);

c) imposibilitate de a-si îndeplini atributiile mai mult de 3 luni consecutiv;

d) condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, la o pedeapsă privativă de libertate;

e) pierderea drepturilor electorale;

f) punere sub interdictie judecătorească, în conditiile legii;

g) destituire;

h) obtinerea calificativului nesatisfăcător;

i) deces.

(2) Constatarea încetării de drept a exercitării functiei de prefect sau de subprefect, ca urmare a existentei unei situatii de natura celor prevăzute la alin. (1), se face de către Ministerul Administratiei si Internelor, care va propune Guvernului, respectiv primului-ministru, numirea altor persoane în functiile vacante.

Art. 12. - Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

 

CAPITOLUL II

Corpul prefectilor si Corpul subprefectilor

 

Art. 13. - (1) Prefectii în functie constituie Corpul prefectilor, iar subprefectii în functie constituie Corpul subprefectilor.

(2) Intrarea în Corpul prefectilor, respectiv în Corpul subprefectilor, se face la numirea în functia de prefect sau de subprefect, în urma concursului organizat în conditiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), numirea în functia de prefect, respectiv de subprefect, din rândul membrilor Corpului de rezervă al prefectilor, respectiv al subprefectilor, se face fără concurs.

Art. 14. - (1) La încetarea exercitării functiilor detinute, prefectii si subprefectii fac parte din Corpul de rezervă al prefectilor, respectiv al subprefectilor, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), b) si d)-i).

(2) Din Corpul de rezervă al prefectilor, respectiv al subprefectilor, pot face parte si persoanele care au detinut aceste functii până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 9 alin. (2) si nu depăsesc vârsta de 65 de ani.

(3) Evidenta membrilor Corpului prefectilor, ai Corpului subprefectilor, precum si ai celor care fac parte din Corpul de rezervă al prefectilor, respectiv al subprefectilor, este tinută de Agentia Natională a Functionarilor Publici.

Art. 15. - (1) Membrii Corpului prefectilor, respectiv ai Corpului subprefectilor, sunt supusi mobilitătii în functie, prezentând disponibilitate la numirile considerate oportune de către Guvern.

(2) Refuzul neîntemeiat al functiilor prevăzute la alin. (1) atrage excluderea din categoria înaltilor functionari publici.

(3) Constatarea intervenirii situatiei prevăzute la alin. (2) se face, în termen de 5 zile lucrătoare de la aparitia ei, de către Ministerul Administratiei si Internelor, care va propune Guvernului, respectiv primului-ministru, numirea altor persoane.

Art. 16. - În scopul perfectionării pregătirii profesionale, membrii Corpului prefectilor, ai Corpului subprefectilor, precum si cei care fac parte din Corpul de rezervă al prefectilor, respectiv al subprefectilor, sunt obligati să efectueze cel putin o dată la 3 ani, conform programării aprobate de ministrul administratiei si internelor, stagii de perfectionare profesională la Institutul National de Administratie ori la institutii de învătământ superior din tară sau din străinătate.

Art. 17. - Membrii Corpului prefectilor, respectiv ai Corpului subprefectilor, sunt datori să se abtină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în functie si societate, precum si de la participarea la actiuni politice.

Art. 18. - Calitatea de membru al Corpului de rezervă al prefectilor, respectiv al subprefectilor, încetează de drept în următoarele cazuri:

a) la cerere;

b) nerespectarea prevederilor art. 17 si ale art. 22 alin. (1) si (3);

c) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, la o pedeapsă privativă de libertate;

d) pierderea drepturilor electorale, în conditiile legii;

e) împlinirea vârstei de 65 de ani;

f) deces.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si îndatoririle membrilor Corpului prefectilor si ai Corpului subprefectilor

 

Art. 19. - (1) Membrii Corpului prefectilor, respectiv ai Corpului subprefectilor, care îsi desfăsoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de locuintă de serviciu.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuintei de serviciu, precum si cele pentru transportul membrilor Corpului prefectilor, respectiv ai Corpului subprefectilor si familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îsi are sediul institutia prefectului, sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.

(3) Contractul de închiriere a locuintei de serviciu se încheie pe perioada exercitării functiei de prefect, respectiv de subprefect. La data încetării exercitării functiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de închiriere încetează de drept.

Art. 20. - Salarizarea membrilor Corpului prefectilor, respectiv ai Corpului subprefectilor, se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.

Art. 21. - Ca reprezentant al Guvernului, prefectului în functie i se acordă onoruri militare, în conditiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judetului.

Art. 22. - (1) Membrilor Corpului prefectilor, respectiv ai Corpului subprefectilor, le sunt aplicabile prevederile referitoare la incompatibilităti si conflictul de interese, prevăzute pentru functionarii publici.

(2) La data intrării în Corpul prefectilor, respectiv al subprefectilor, contractul de muncă al acestora la institutii publice, regii autonome, companii nationale, societăti nationale si societăti comerciale se suspendă de drept.

(3) Prefectul si subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea eliberării lor din functie.

Art. 23. - Prefectul si subprefectul răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârsite în exercitarea atributiilor ce le revin, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile prefectului

 

Art. 24. - (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineste următoarele atributii principale: a) asigură, la nivelul judetului sau, după caz, al municipiului Bucuresti, realizarea intereselor nationale, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;

b) actionează pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare si dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competentele si atributiile ce îi revin, potrivit legii;

c) conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale;

d) actionează pentru asigurarea climatului de pace socială, mentinerea unui contact continuu cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordând o atentie constantă prevenirii tensiunilor sociale;

e) stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice locale si judetene, prioritătile de dezvoltare teritorială;

f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritătile administratiei publice locale si judetene, cu exceptia actelor de gestiune;

g) asigură, împreună cu autoritătile si organele abilitate, pregătirea si aducerea la îndeplinire, în conditiile stabilite prin lege, a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum si a celor de protectie civilă;

h) dispune, în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgentă, măsurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinatie;

i) utilizează, în calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistică de interventie în situatii de criză, în scopul desfăsurării în bune conditii a acestei activităti;

j) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infractiunilor si apărarea drepturilor si a sigurantei cetătenilor, prin organele legal abilitate;

k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană si intensificarea relatiilor externe;

l) dispune măsuri de aplicare a politicilor nationale hotărâte de Guvern si a politicilor de integrare europeană;

m) hotărăste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tară si din străinătate, în vederea promovării intereselor comune.

(2) Prefectul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege si de celelalte acte normative, precum si însărcinările stabilite de Guvern.

Art. 25. - Numirea si eliberarea din functie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale se fac numai la propunerea prefectului, în conditiile legii.

Art. 26. - (1) În exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalitătii actelor administrative ale autoritătilor administratiei publice locale ori judetene, prefectul poate ataca, în fata instantei de contencios administrativ, aceste acte, dacă le consideră nelegale, cu exceptia actelor de gestiune. Actul atacat este suspendat de drept.

(2) Cu cel putin 10 zile înaintea introducerii actiunii prevăzute la alin. (1), prefectul va solicita autoritătilor care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia.

(3) Introducerea actiunii de către prefect se face în termen de 30 de zile de la comunicarea actului. Actiunea este scutită de taxa de timbru.

Art. 27. - (1) Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, după caz, convocarea unei sedinte extraordinare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor  calamitătilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apărarea ordinii si linistii publice.

(2) În caz de fortă majoră si de maximă urgentă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unitătilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 28. - În situatii de urgentă sau de criză autoritătile militare si organele locale ale Ministerului Administratiei si Internelor au obligatia să informeze si să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme de interes national sau judetean, în conditiile legii, în mod deosebit pentru gestionarea situatiilor care pun în pericol ori afectează siguranta populatiei, a bunurilor, a valorilor si a mediului înconjurător.

Art. 29. - (1) Prefectul numeste în functie, prin ordin, secretarul unitătilor administrativ-teritoriale si al subdiviziunilor municipiilor, în urma promovării concursului organizat în conditiile legii, si dispune, prin ordin, sanctionarea disciplinară a acestuia pentru abaterile săvârsite, cu exceptia secretarului general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Destituirea din functie a secretarului se face numai la propunerea consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, pe baza concluziilor reiesite din desfăsurarea unei cercetări administrative prealabile. Destituirea din functie se face prin ordin al prefectului, cu exceptia secretarului general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Propunerea trebuie adoptată cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor în functie, ca urmare a initiativei primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor.

Art. 30. - Pentru îndeplinirea functiilor si atributiilor ce îi revin, prefectul poate solicita institutiilor publice, precum si asociatiilor si fundatiilor de utilitate publică documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze.

Art. 31. - (1) În vederea evaluării performantelor profesionale individuale, prefectii vor transmite annual Ministerului Administratiei si Internelor un raport de activitate cu privire la:

a) stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;

b) verificarea legalitătii actelor administrative adoptate sau emise de autoritătile administratiei publice locale si judetene;

c) modul de îndeplinire a obiectivelor si performantelor obtinute de structurile conduse;

d) propunerile privind eficientizarea activitătilor structurilor conduse, prin identificarea deficientelor în activitate si a modului de eliminare a acestora.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale prefectilor se face de către o comisie constituită în conditiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

 

CAPITOLUL V

Actele prefectului

 

Art. 32. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în conditiile legii.

(2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

(3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.

Art. 33. - (1) Ordinul prefectului, care contine dispozitii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunostintă publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicării către persoanele interesate.

(2) Ordinele emise de prefect în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgentă produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunostintă si sunt executorii.

(3) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administratiei si Internelor;

(4) Ministerul Administratiei si Internelor poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale sau netemeinice.

Art. 34. - (1) Prefectii sunt obligati să comunice ordinele emise potrivit art. 32 alin. (2) conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le consideră nelegale.

(2) Prefectul poate propune ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale măsuri pentru îmbunătătirea activitătii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 35. - (1) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale comunică de îndată prefectilor actele cu caracter normativ emise, iar acestia au obligatia de a le transmite serviciilor publice deconcentrate.

(2) Prefectul poate sesiza institutiile emitente cu privire la actele pe care le consideră inoportune.

 

CAPITOLUL VI

Subprefectul si aparatul de specialitate al prefectului

 

Art. 36. - (1) Subprefectul îndeplineste atributiile care îi sunt date prin acte normative, precum si cele delegate prin ordin al prefectului, în principal, în următoarele domenii:

a) integrarea europeană;

b) relatiile cu sindicatele si patronatele;

c) respectarea legilor si a celorlalte acte normative;

d) asigurarea ordinii publice si apărarea drepturilor cetătenilor.

(2) În lipsa prefectului, subprefectul îndeplineste, în numele prefectului, atributiile ce îi revin acestuia.

Art. 37. - (1) Pentru exercitarea atributiilor conferite de lege, prefectul are un aparat propriu de specialitate pe care îl conduce.

(2) Conducerea operativă a aparatului propriu de specialitate al prefectului se exercită de către secretarul general.

(3) Structura organizatorică si atributiile aparatului propriu de specialitate al prefectului, precum si atributiile secretarului general se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. - (1) Secretarul general este înalt functionar public si are studii superioare de lungă durată, de regulă juridice sau administrative, absolvite cu diplomă de licentă ori echivalentă.

(2) Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei de secretar general este organizat de către Ministerul Administratiei si Internelor, la solicitarea prefectului, în conditiile legii.

(3) Numirea secretarului general si eliberarea sa din functie se fac de către Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit legii.

Art. 39. - (1) În cadrul aparatului propriu de specialitate al prefectului se organizează si functionează cancelaria prefectului.

(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele functii: director, doi asistenti, doi consilieri, un secretar, precum si un curier personal.

(3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de către prefect.

(4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îsi desfăsoară activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat, în conditiile legii, pe durata exercitării functiei de către prefect.

(5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonată de director, care răspunde în fata prefectului în acest sens.

Art. 40. - (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, oficii prefecturale în judetele cu o suprafată întinsă, cu localităti amplasate la mari distante de resedinta judetului sau în mari aglomerări urbane. În municipiul Bucuresti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector.

(2) Oficiile prefecturale functionează în subordinea directă a prefectului si fac parte integrantă din aparatul propriu de specialitate al prefectului, în cadrul numărului de posturi si al fondurilor aprobate anual.

(3) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de un director.

(4) Numirea si eliberarea din functie a directorului oficiului prefectural se fac de către prefect.

(5) Ordinul prefectului de înfiintare si organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 41. - În sensul prezentei legi, expresia autorităti ale administratiei publice locale si judetene se defineste după cum urmează: consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ca autorităti deliberative, respectiv primarii, primarul general al municipiului Bucuresti si presedintii consiliilor judetene, ca autorităti executive.

Art. 42. - Prevederile art. 7 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005, iar prevederile art. 9, ale art. 13-18, ale art. 22 alin. (3) si ale art. 39 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 43. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 44. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi prevederile art. 26 si 27, cele ale sectiunii 1 “Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti” a cap. VIII “Prefectul” si ale art. 154 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituitia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 340.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind institutia prefectului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind institutia prefectului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2004.

Nr. 580.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior si acordarea gradului de general de brigată (similar) unor generali si colonei (similar) din Ministerul Apărării Nationale, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, ale directorului Serviciului de Protectie si Pază si ale directorului Serviciului de Informatii Externe si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. S/117 din 8 iulie 2004,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data prezentului decret se înaintează în gradul de general-maior generalii prevăzuti în anexa nr. I si se acordă gradul de general de brigadă (similar) coloneilor (similar) prevăzuti în anexele nr. II si III*)

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 iulie 2004.

Nr. 578.


*) Anexa nr. III se va comunica institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. I

 

Din Ministerul Apărării Nationale:

1. domnul general de brigadă Dumitru Ion Cristea;

2. domnul general de brigadă Pinta Teodor Florian.

 

ANEXA Nr. II

 

A. Din Ministerul Apărării Nationale:

1. domnul colonel Bantas Niculae Adrian-Leonard;

2. domnul colonel Ghica-Radu Marin Dan;

3. domnul comandor Stanciu Dumitru Ion-Aurel;

4. domnul comandor Barbu Nicolae Victor.

B. Din Serviciul de Protectie si Pază: - domnul colonel Agapie-Florea Coman Cristin-Gigi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 47 si ale art. 88 lit. c) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 101 din 30 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numesc în functia de judecător la Tribunalul Bucuresti persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2004.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

- doamna Florescu Antoanela - începând cu data de 1 august 2004;

- doamna Cârjan Raluca Maria.