MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 662         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.100. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004

 

1.112. - Hotărâre privind asimilarea personalului Societătii Române de Televiziune care desfăsoară activitate în cadrul proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate” cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

 

1.113. - Hotărâre pentru aprobarea statutului de consilier al ministrului afacerilor externe al domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societătii Comerciale “ROMENERGO” - S.A. Bucuresti drept consumator eligibil de energie electrică

 

199. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

 

923. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Strategiei nationale de sănătate publică

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

256. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BELSUGUL VLĂDENI OC

 

257. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FLACĂRA VOINESTI OC

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.107. - Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se acordă un ajutor cu titlu gratuit, în limita sumei de 27,33 miliarde lei, producătorilor agricoli, persoane fizice, ale căror culturi nu au fost asigurate si nu intră sub incidenta Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare, afectate în procent de 100% de fenomenele meteorologice nefavorabile (inundatii, grindină, furtună, ploi torentiale) din perioada mai-iulie 2004, cu suprafete minime afectate de 0,1 ha la grâu, 0,1 ha la porumb si 0,05 ha la floarea-soarelui, constând în 147,9 tone motorină, 3.262 tone grâu pentru panificatie, 74,2 tone ulei comestibil din floarea-soarelui.

(2) Ajutorul cu titlu gratuit se acordă producătorilor agricoli din următoarele judete: Alba (43,74 milioane lei), Bacău (1.587,82 milioane lei), Brăila (4.923,74 milioane lei), Constanta (602,14 milioane lei), Dolj (4.312,81 milioane lei), Galati (3.513,46 milioane lei), Giurgiu (1.718,22 milioane lei), Gorj (314,16 milioane lei), Neamt (6.442,66 milioane lei), Teleorman (2.957,76 milioane lei), Tulcea (739,51 milioane lei) si Vaslui (172,31 milioane lei).

Art. 2. - (1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor se constituie comisii la nivel de judet, care stabilesc pierderile, gospodăriile si numărul membrilor în gospodăriile afectate.

(2) Repartizarea pe judete si distribuirea cantitătilor de produse acordate producătorilor agricoli, persoane fizice, conform art. 1, se vor face de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, prin persoane anume împuternicite, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Ajutorul cu titlu gratuit constă în acordarea cantitătii de 50 l motorină/ha calamitat la grâu, până la 400 kg grâu de panificatie/gospodărie a cărei suprafată cu porumb a fost calamitată si până la 35 l ulei comestibil/gospodărie a cărei suprafată cu floarea-soarelui a fost calamitată, după caz.

Art. 3. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene.

(2) Fondurile necesare pentru reîntregirea stocurilor se asigură de la bugetul de stat pe anul 2005 prin bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 4. - Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. - (1) În termen de 15 zile de la încheierea actiunii de distribuire a ajutoarelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, pe bază de rapoarte justificative înaintate la Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 6. - Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, se aprobă scoaterea pe piată a cantitătilor de motorină din stocul rezervelor de stat până la împrospătarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asimilarea personalului Societătii Române de Televiziune care desfăsoară activitate în cadrul proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate” cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Personalul care desfăsoară activitate în cadrul proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate” este asimilat personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, indiferent dacă finantarea proiectului este asigurată din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României sau din surse proprii ale Societătii Române de Televiziune, după cum urmează:

a) redactor, reporter, cu corespondent de presă clasa I (S);

b) personalul tehnic, cu corespondent de presă clasa a II-a (S).

Art. 2. - Coeficientii de ierarhizare pentru functiile asimilate potrivit prevederilor art. 1 sunt stabiliti în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Asimilarea personalului Societătii Române de Televiziune care desfăsoară activitate în cadrul proiectului  “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate” este valabilă pe toată perioada de derulare a proiectului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea statutului de consilier al ministrului afacerilor externe al domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă ca în perioada 1 iulie 2004 - 30 iunie 2005 domnul Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, să detină statutul de consilier al ministrului afacerilor externe.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Cheltuielile aferente perioadei 1 iulie 2004 - 31 decembrie 2004 se suportă din bugetul aprobat pe anul 2004 Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Devizul estimativ al cheltuielilor activitătii prevăzute la art. 1 este cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) În situatia în care domnul Wolfgang Dix, consilier al ministrului afacerilor externe, va efectua si deplasări în străinătate, în interesul Ministerului Afacerilor Externe, cheltuielile aferente (transport, cazare, diurnă) vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.113.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea Societătii Comerciale “ROMENERGO” - S.A. Bucuresti drept consumator eligibil de energie electrică

 

În temeiul art. 11 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al Hotărârii Guvernului nr. 1.563/2003 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 9 iunie 2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie - D.D.P.E., Nota D.D.P.E. din 1 iulie 2004 privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “ROMENERGO” - S.A. Bucuresti, precum si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 16 iulie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează drept consumator eligibil de energie electrică Societatea Comercială “ROMENERGO” - S.A. Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 16 iulie 2004.

Nr. 17.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

 

În temeiul prevederilor art. 12 si 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2002, Hotărârii Guvernului nr. 573/2002, Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002, Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 184/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare integrată,

în conformitate cu prevederile art. 19 si 26 din Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 978/2003,

în baza art. 4 pct. I.12 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenta Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă componenta Comisiei pentru contestatii, prezentată în anexa nr. 2.

Art. 3. - Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu functionează în cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Nominalizarea membrilor acestuia se face prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Art. 4. - (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 978/2003, cu modificările si completările ulterioare, se achită de către solicitant (persoană fizică sau persoană juridică) după cum urmează:

a) la Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în contul special deschis, la depunerea dosarului/documentatiei:

- tariful pentru verificarea, înscrierea, analiza dosarului/documentatiei pentru atestare EIM sau BM;

- tariful pentru promovarea pe un nivel superior de competentă a persoanelor fizice în vederea elaborării EIM sau BM;

- tariful pentru reînnoirea certificatului de atestare si pentru extindere atestare EIM sau BM;

b) la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, în contul special deschis, la eliberarea certificatului de atestare:

- tariful pentru sustinerea interviului în Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu.

Art. 5. - (1) Formularul de cerere completat si documentele prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 978/2003, cu modificările si completările ulterioare, se transmit la adresa: Agentia Natională pentru Protectia Mediului Aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6, Bucuresti Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu.

(2) În cazul în care se solicită atestarea atât pentru EIM, cât si pentru BM, se întocmesc documentatii distincte pentru fiecare dintre acestea.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 153/2004, cu exceptia art. 5.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 199.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

 

1. Ioan Jelev

Secretar de stat pentru protectia mediului

presedinte

2. Ioan Bica                 

Profesor universitar doctor inginer,

presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

vicepresedinte

3. Angela Filipas

Consilier, Directia evaluare impact, controlul poluării si managementul riscului

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

membru

4. Ioan Mirel

Profesor universitar doctor inginer

Catedra Inginerie Sanitară si Protectia Mediului

Universitatea Politehnica Timisoara

membru

5. Lucian Sandu

Profesor universitar doctor inginer

Catedra de Hidraulică si Protectia Mediului

Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti

membru

6. Cristina Ionescu

Conferentiar universitar doctor inginer

Catedra de Hidraulică si Masini Hidraulice

Universitatea Politehnica Bucuresti

membru

7. Aurel Varduca

Doctor inginer,

director stiintific - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

membru

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

Comisiei pentru contestatii

 

1. Elena Dumitru

Director, Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

membru

2. Ileana Vasilescu

Consilier, Directia de coordonare, reglementare, gestionare,

protectia ecologică a apelor si districte internationale

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

membru

3. Monica Rădulescu

Consilier juridic, Serviciul juridic si contencios

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

membru

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Strategiei nationale de sănătate publică

 

Având în vedere prevederile Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2000, aprobată prin Legea nr. 222/2000,

văzând Referatul Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. OB/8.235 din 16 iulie 2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională de sănătate publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Domeniile prioritare ale Strategiei nationale de sănătate publică sunt următoarele:

- boli transmisibile;

- boli netransmisibile;

- sănătatea familiei;

- sănătate mintală;

- servicii medicale preventive;

- managementul sistemului de sănătate.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexa va fi editată si multiplicată în 500 de exemplare de Institutul de Sănătate Publică Bucuresti în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 16 iulie 2004.

Nr. 923.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BELSUGUL VLĂDENI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BELSUGUL VLĂDENI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0329 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BELSUGUL VLĂDENI OC, cu sediul in Vladeni, com. Vladeni, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-99/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijimul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BELSUGUL VLĂDENI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BELSUGUL VLĂDENI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 256.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FLACĂRA VOINESTI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FLACĂRA VOINESTI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0330 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FLACĂRA VOINESTI OC, cu sediul in Voinesti, com. Voinesti, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-98/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijimul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit FLACĂRA VOINESTI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit FLACĂRA VOINESTI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 257.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 iulie 2004, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.107/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea raportărilor contabile ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 18 iunie 2003.

Art. 3. - Directia reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe Cismaru

 

Bucuresti, 7 iulie 2004.

Nr. 3.107.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

 

A. NORME METODOLOGICE

privind întocmirea, verificarea si centralizarea raportărilor contabile ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2004

 

1. Generalităti

Societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum si brokerii de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la 30 iunie 2004 astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, după caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului electronic national.

Asigurătorii si brokerii de asigurare aflati în curs de lichidare, până la terminarea lichidării, au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la 30 iunie 2004 la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit art. 21 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operatiunilor efectuate, se întocmeste lunar balanta de verificare a conturilor sintetice de către asigurători si brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate.

2. Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2004

Asigurătorii si brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, vor întocmi si vor prezenta următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere compus din:

- pentru asigurători:

- Contul tehnic al asigurării generale (cod 02)

- Contul tehnic al asigurării de viată (cod 03)

- Contul netehnic (cod 04)

- pentru brokerii de asigurare:

- Contul de profit si pierdere - brokeri de asigurare (cod 05);

3. Date informative (cod 06).

Asigurătorii si brokerii de asigurare vor înscrie datele de identificare (denumirea societătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul fiscal/codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor înscrie codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor si a brokerilor de asigurare.

Necompletarea pe prima pagină a formularelor “Bilant” si “Contul de profit si pierdere” a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată.

Asigurătorii si brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

Bilantul prezintă elementele de activ si de pasiv, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

Bilantul se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2004, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2004, asigurătorii, în functie de activitatea de asigurare pe care o desfăsoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viată (cod 03) si formularul contului netehnic (cod 04).

Brokerii de asigurare vor întocmi formularul contului de profit si pierdere (cod 05).

Datele care se raportează în formularele contului de profit si pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare.

În formularul “Date informative”, la rândurile 01 si 02 din coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.

Datele privind investitiile străine în România se completează de toate societătile comerciale cu participare de capital străin si servesc la culegerea de informatii cu privire la investitiile străine în România. Datele se vor completa în euro, iar transformarea celorlalte valute se va face la cursul de schimb de la data când a avut loc operatiunea.

Formularele de raportare contabilă la 30 iunie 2004, precum si raportul de gestiune se semnează de administratorul societătii si de conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.

Administratorul societătii si conducătorul compartimentului financiar-contabil poartă răspunderea, potrivit legii, asupra realitătii informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi în formularele de raportare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligatia să respecte prevederile prezentelor norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor care se raportează, precum si încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.

Asigurătorii si brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau subunităti fără personalitate juridică vor verifica si vor centraliza balantele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2004.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la 30 iunie 2004 ale persoanei juridice din tară vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate în lei.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2004, continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistentă este pus la dispozitia asigurătorilor si brokerilor de asigurare, gratuit, de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro .

Asigurătorii si brokerii de asigurare depun la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2004, însotită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări (asigurări de viată si asigurări generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor atât balante sintetice si analitice aferente fiecărei categorii de asigurări, cât si balanta centralizată.

Asigurătorii si brokerii de asigurare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2004 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2004, urmând să depună o declaratie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul fiscal/codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2004

Depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2004 pentru asigurătorii si brokerii de asigurare se va efectua până la data de 20 august 2004.

Asigurătorii si brokerii de asigurare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2004 depun declaratie până la data de 10 august 2004.

Nedepunerea dischetelor si a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, după caz, pentru data de 30 iunie 2004 se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2004 de către asigurători si brokerii de asigurare se efectuează folosindu-se planul de conturi aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2.328/2.390/2001 privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu directivele europene si Standardele internationale de contabilitate.