MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 665         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iulie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.114. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum

 

1.116. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru reamenajarea spatiilor din trei imobile destinate activitătii de emitere si evidentă a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere si a pasapoartelor

 

1.117. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în domeniul privat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

188. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 217/2001 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

 

497. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

820. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

313. - Decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004

 

318. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2004 privind medicamentele si materialele sanitare destinate asigurării tratamentului, în spital si în ambulatoriu, bolnavilor beneficiari ai subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Rectificări la:

- Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, se completează după cum urmează:

- După sectiunea a 5-a din capitolul II se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 6-a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 6-a

Contraventii privind neîndeplinirea obligatiilor de gradare a semintelor de consum

Art. 26. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) efectuarea gradării de către alte persoane decât gradatorii autorizati prin licenta de gradator;

b) neefectuarea gradării la punctele de receptie a semintelor de consum, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e);

c) nevirarea lunară către Comisie a sumei fixate aprobate, din tariful de gradare;

d) neafisarea, potrivit art. 16 alin. (4) si, respectiv, art. 18 alin. (3), a tarifului de gradare, a tarifului pentru serviciile prestate în cadrul activitătii de gradare, a sumei fixe pentru asigurarea functionării SNGSC, precum si a planurilor de gradare prevăzute în Manualul de gradare a semintelor de consum;

e) nerespectarea obligatiei de a transmite lunar Comisiei date despre cantitătile de seminte de consum receptionate, potrivit formularului-tip;

f) efectuarea activitătii de gradare la punctele de receptie, cu nerespectarea prevederilor Manualului de gradare a semintelor de consum;

g) neînregistrarea de către gradatori a rezultatelor gradării pe formularul-tip;

h) neeliberarea formularului de gradare de către gradatori la fiecare punct de receptie a semintelor de consum si neînmânarea unui exemplar al acestuia, după completare, proprietarului semintelor de consum sau reprezentantului legal al acestuia.

Art. 27. - Contraventiile prevăzute la art. 26 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei, faptă prevăzută la lit. h);

b) cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a) si g);

c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 80.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), d) si e);

d) cu amendă de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. b) si f).

Art. 28. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 27, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 29. - Contraventiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru reamenajarea spatiilor din trei imobile destinate activitătii de emitere si evidentă a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere si a pasapoartelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, cu suma de 10 miliarde lei, din care la titlul II “Cheltuieli materiale si servicii” - 8,8 miliarde lei si la titlul VII “Cheltuieli de capital” - 1,2 miliarde lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă pentru reamenajarea spatiilor de lucru cu publicul din imobilele situate în Bucuresti, str. Logofăt Udriste nr. 9-15, str. Nicolae Iorga nr. 29 si str. Fabrica de Glucoză nr. 5-7, destinate desfăsurării activitătilor de emitere si evidentă a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere si a pasapoartelor.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în domeniul privat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui teren în suprafată de 5.000 m2, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în domeniul privat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.117.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se transmite în domeniul privat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

Locul unde este

situat terenul

Persoana juridică de la care

se transmite terenul

Persoana juridică la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Bucuresti,

sectorul 1 delimitat

de str. Constantin

Noica, Splaiul

Independentei si

“Dâmbovita Center” -

S.R.L.

Domeniul privat al statului –

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului

Autoritatea Rutieră

Română - A.R.R.

Suprafata terenului = 5.000 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 217/2001 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2002;

- Adresa Asociatiei de Standardizare din România nr. 11.979 din 6 iulie 2004, înregistrată la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor sub nr. 2.244 din 7 iulie 2004;

- Referatul nr. 1/2.341 din data de 15 iulie 2004 al Comisiei de elaborare a actelor normative din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 5 din anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 217/2001 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 mai 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În sensul prezentelor norme, sunt considerate jucării destinate copiilor mai mici de 36 de luni toate jucăriile moi de tipul: animale de stofă, plus si materiale textile, păpusi bebe cu corpul moale sau păpusi textile simple, indiferent de dimensiunile acestora.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iulie 2004.

Nr. 188.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 11 si 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 3 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1), (2), (3), (4) si (5) lit. a) si alin. (6) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 1.071,2 miliarde lei pentru cantitatea de 171,25 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 8,8 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 44,0 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 71,6 mii tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 573,0 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,05 mii tone carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 0,2 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 90,8 mii tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 454,0 miliarde lei.

(2) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne în viu, obtinute de la animale individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 0,5 miliarde lei pentru cantitatea de 0,058 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 0,014 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 0,1 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 0,03 mii tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 0,3 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,014 mii tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 0,1 miliarde lei;

(3) Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 si obtinute în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, este de 0,2 miliarde lei pentru 200 mii bucăti.

(4) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 92,1 miliarde lei si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 31,0 miliarde lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 20,0 miliarde lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 40,2 miliarde lei;

d) pentru oi mioare si berbeci, valoarea totală a subventiilor este de 0,9 miliarde lei.

(5) a) Valoarea totală a subventiei pentru laptele de oaie si capră, prevăzută la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, livrat pentru prelucrare în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, este de 16,0 miliarde lei pentru 57,14 mii hl lapte.

...........................................................................................

(6) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 3,1 miliarde lei, pentru cei care livrează miere în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 497.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. O.B. 7.428/2004,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 820.


*) Anexa se transmite institutiilor implicate.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- art. 13 si 15 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare al medicului-sef nr. IV/D/130 din 28 iunie 2004, prin care se notifică faptul că, datorită unor erori tehnice, din Lista cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, a fost omis un număr de 5 produse medicamentoase, precum si faptul că introducerea acestor produse nu modifică pretul de referintă al celorlalte produse din listă,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 5 iulie 2004, se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 continând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, fără contributie personală, se completează cu medicamentele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

2. Anexa nr. 2 continând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, cu contributie personală (cu pret de referintă), se completează cu medicamentele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Presedintii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a pune în aplicare si de a respecta prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea,

secretar de stat

 

Bucursti, 9 iulie 2004.

Nr. 313.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

denumirilor comune internationale ale produselor medicamentoase de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu fără contributie personală

 

SECTIUNEA A - MEDICAMENTE DE BAZĂ, OPTIUNEA TERAPEUTICĂ 1

ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 31 MARTIE 2004

 

25. STĂRI POSTTRANSPLANT

COD ATC

D.C.I.

DENUMIRE

COMERCIALĂ

FORMĂ CONCENTRATIE

FIRMA

TARA

AMBALAJ

J02AC01

FLUCONAZOLUM

MYCOSYST 200 mg

CAPS. 200 mg

GEDEON

RICHTER Ltd.

UNGARIA

Cutie x 1 blist. x

7 caps.; (2 ani)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu contributie personală

 

SECTIUNEA A - MEDICAMENTE DE BAZĂ OPTIUNE TERAPEUTICĂ 1

ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 31 MARTIE 2004

 

ATC

D.C.I.

DENUMIRE

COMERCIALĂ

FORMĂ

CONCENTRATIE

FIRMA-DET

TARA-DET

AMBALAJ

PRESCRIPT

PRET REF.

A02BA02

RANITIDINUM

RANITIN 150

COMPR. FILM.

150 mg

LABORMED PHARMA S.A. –

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD

ROMÂNIA

Cutie x 2 folii x 10 compr.

film.; (4 ani)

P-6L

1.515

A02BA02

RANITIDINUM

RANITIN 300

COMPR. FILM.

300 mg

LABORMED PHARMA S.A. –

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD

ROMÂNIA

Cutie x 2 folii x 10 compr.

film.; (4 ani)

P-6L

2.061

J02AC01

FLUCONAZOLUM

MYCOSYST

200 mg

CAPS.

200 mg

GEDEON RICHTER Ltd.

UNGARIA

Cutie x 1 blist. x 7 caps. (2 ani)

P-RF

175.481

 

LISTA

medicamentelor (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu contributie personală

 

SECTIUNEA B - MEDICAMENTE CU RESTRICTIE LA PRESCRIERE - OPTIUNE TERAPEUTICĂ 2

ACTUALIZATĂ CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PÂNĂ LA 31 MARTIE 2004

 

ATC

D.C.I.

DENUMIRE

COMERCIALĂ

FORMĂ

FARM

CONC

FIRMA-DET

TARA-DET

AMBALAJ

PRESCRIPT

PRET REF.

C04AE02

NICERGOLINUM

NICERIUM 15

CAPS. ELIB. MODIF

15 mg

HEXAL AG

GERMANIA

Cutie x 3 blist. x 10 caps.

elib. mod.; (3 ani)

P-6L

3.794

C04AE02

NICERGOLINUM

NICERIUM

30 UNO

CAPS. ELIB. MODIF.

30 mg

HEXAL AG

GERMANIA

Cutie x 3 blist. x 10 caps.

elib. mod.; (3 ani)

P-6L

7.320

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2004 privind medicamentele si materialele sanitare destinate asigurării tratamentului, în spital si în ambulatoriu, bolnavilor beneficiari ai subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004;

- referatele de aprobare nr. 294 din 7 iunie 2004 si nr. 386 din 29 iunie 2004 ale Directiei programe nationale, în temeiul dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2004 privind medicamentele si materialele sanitare destinate asigurării tratamentului, în spital si în ambulatoriu, bolnavilor beneficiari ai subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 29 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 2.9 “Preventie în traumatologie si ortopedie”, termenul “endoproteze” se înlocuieste cu termenul “materiale sanitare”;

2. Lista de la punctul 2.9 “Preventie în traumatologie si ortopedie” se completează cu o nouă pozitie: “ciment ortopedic, cu si fără antibiotic, aferent implantării endoprotetice”;

3. Lista de materiale sanitare de la punctul 2.1 “Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare” se completează cu următoarele pozitii:

- “catetere de electrofiziologie de diagnostic si conectori;

- catetere de ablatie cu radiofrecventă si conectori;

- catetere de maping endocavitar”.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 318.

 

RECTIFICĂRI

 

În ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2004 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”; Partea I):

- la art. 18, în loc de: “ …. Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producători independenti si autoproducători…“ se va citi: “…Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2003 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi …”.