MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 186 din 27 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 235 din 27 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (6) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

974. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

196. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL SĂTEANULUI PISCU OC3

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 186

27 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Mariana Anca Cezara Voicu în Dosarul nr. 2.260/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, precum si de Ana Criste în Dosarul nr. 7.412/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal sunt prezenti Petru Criste si Ana Criste, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.260/2003 si nr. 7.412/2003 au acelasi obiect, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Părtile prezente sunt de acord ca dosarele să fie conexate.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 21D/2004 la Dosarul nr. 565D/2003, care este primul înregistrat.

Părtile prezente solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-au invocat în fata instantei judecătoresti.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 14 noiembrie 2003 si 28 noiembrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 2.260/2003 si nr. 7.412/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă si, respectiv, Judecătoria Cluj-Napoca au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Mariana Anca Cezara Voicu, Petru Criste si Ana Criste.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că textul criticat încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) si ale art. 53 din Constitutie, republicată, precum si ale art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În opinia autorilor exceptiei, “bunei-credinte a subdobânditorului fără lege i s-a atribuit preferintă fată de buna-credintă a proprietarului deposedat fără lege”. Se sustine că prin Decizia nr. 98/2003 au fost declarate neconstitutionale dispozitiile alin. (3) al art. 46 din Legea nr. 10/2001, avându-se în vedere încălcarea principiului neretroactivitătii legii. Astfel, se consideră că, pentru identitate de ratiune, acest principiu ar trebui considerat ca fiind încălcat cu privire la toate ipotezele de nulitate absolută prevăzute de art. 46 al acestei legi.

Instantele de judecată apreciază că textul legal criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorii exceptiei, arătând că principiul bunei-credinte, consacrat până la aparitia Legii nr. 10/2001 doar de doctrină si  jurisprudentă, si-a găsit astfel aplicarea într-un domeniu particular, dar de interes social major, acela al regimului juridic al imobilelor preluate abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Avocatul Poporului apreciază că textul legal criticat nu contravine prevederilor constitutionale, arătând că ocrotirea interesului dobânditorului de bună-credintă a fost determinată de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor juridice civile. În acest sens face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, text de lege care are următorul continut:

- Art. 46 alin. (2): “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.”

Textele constitutionale invocate de autorii exceptiei ca fiind înfrânte sunt cele ale art. 15 alin. (2) si ale art. 53 din Constitutie, republicată, a căror redactare este următoarea:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, s-a pronuntat prin numeroase decizii, ca de exemplu Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, Decizia nr. 71 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003, si Decizia nr. 72 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 21 martie 2003, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

Cu acele prilejuri, Curtea Constitutională a constatat că ocrotirea interesului dobânditorului de bună-credintă a fost determinată de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor civile. Ne aflăm în prezenta unei erori comune a dobânditorilor cu privire la calitatea de proprietar a statului, eroare ce îndreptăteste o largă prezumtie de bună-credintă a acestora, întrucât această eroare comună a tuturor dobânditorilor s-a bazat pe autoritatea unui act legislativ. Astfel fiind, nu poate fi decât de bună-credintă cel ce se întemeiază pe o dispozitie a legii.

Solutiile adoptate, precum si considerentele pe care acestea se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada de 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Mariana Anca Cezara Voicu în Dosarul nr. 2.260/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă si de Petru Criste si Ana Criste în Dosarul nr. 7.412/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 235

27 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (6) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada de 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (6) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada de 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Serban Alexandru Dimitriu, Zoe Irina Dombrowski, Rose-Marie Barbara Dumitrache si Ioan Mavrocordato în Dosarul nr. 4.523/2003 al Curtii de Apel Suceava - Sectia civilă.

La apelul nominal este prezent personal Serban Alexandru Dimitriu si în calitate de mandatar pentru Zoe Irina Dombrowski, Rose-Marie Barbara Dumitrache si Georgeta Dombrowski. Este de asemenea prezent Ioan Mavrocordato, prin avocat Eugenia Crângariu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul părtii prezente solicită admiterea exceptiei, arătând că, desi Legea nr. 10/2001 este o lege specială, care derogă de la dreptul comun, ea trebuie să fie în acord cu prevederile constitutionale, de aceea nu trebuie să cuprindă reglementări discriminatorii fată “de unii beneficiari” ai dreptului la reparatie prin echivalent.

Determinarea contravalorii reparatiilor ce se acordă prin echivalent, în situatia imobilelor demolate, avându-se în vedere actele normative în vigoare la data demolării, contravine principiului tempus regit actum. În cazul în spetă, chiar si în situatia în care restituirea prin echivalent ar avea în vedere valoarea de circulatie a imobilului, acest lucru nu ar putea acoperi valoarea imobilului care este înregistrat ca monument istoric. În sustinere depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei. Limitarea întinderii despăgubirilor are în vedere posibilitătile economice si financiare, în a căror evaluare legiuitorul este suveran.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.523/2003, Curtea de Apel Suceava – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (6) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Serban Alexandru Dimitriu, Zoe Irina Dombrowski, Rose-Marie Barbara Dumitrache si Ioan Mavrocordato.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că textele criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (1)-(3) si ale art. 53 din Constitutie, republicată. În opinia autorilor exceptiei, aceste texte, care reglementează modul de calcul al valorii măsurilor reparatorii prin echivalent, pentru imobilele preluate abuziv si demolate, au în vedere un “criteriu profund discriminatoriu”. Autorii exceptiei mai sustin că nici unul dintre cele două alineate criticate nu face vreo referire la valoarea de circulatie a constructiilor sau terenurilor, “ambele omitând criteriul esential de echitate în stabilirea măsurilor reparatorii prin echivalent”.

Instanta de judecată arată că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, ele asigurând respectarea principiului reparării integrale a prejudiciului.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că textul criticat nu contravine prevederilor art. 16 din Constitutie, republicată, întrucât situatia imobilelor demolate este diferită de cea a imobilelor nedemolate. Se arată că este firesc ca stabilirea valorii imobilelor demolate să se facă avându-se în vedere actele normative în vigoare la momentul demolării, legea prevăzând, de altfel, actualizarea valorii stabilite cu indicele inflatiei la data plătii efective, tocmai pentru ca această măsură să fie eficientă. Si, în fine, apreciază că nu sunt încălcate nici dispozitiile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate, deoarece persoanele care nu pot cere restituirea în natură se bucură de măsuri reparatorii prin echivalent, care acoperă prejudiciile patrimoniale suferite prin preluări abuzive.

Guvernul arată că procedura instituită prin Legea nr. 10/2001 este una specială, derogatorie de la dreptul comun, si prin urmare si modul de reparare a prejudiciilor este unul care derogă de la regulile dreptului comun privind răspunderea civilă delictuală. Dacă actul normativ în temeiul căruia s-a făcut preluarea abuzivă a reglementat si nivelul despăgubirii, valoarea imobilului se va stabili în functie de aceasta, iar dacă actul normativ nu a prevăzut o anumită despăgubire sau nu a existat un act de preluare, valoarea constructiei se stabileste în raport cu actul în vigoare la data demolării, realizându-se astfel o aplicare a principiului tempus regit actum.

Avocatul Poporului arată că textul criticat nu vine în contradictie cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, deoarece toate categoriile de cetăteni care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 10/2001 au dreptul de a beneficia de reglementările acestei legi. Se apreciază că dispozitiile criticate nu contravin art. 44 alin. (1) din Constitutie, republicată, deoarece ele reprezintă o aplicare a acestor prevederi constitutionale prin stabilirea modului concret de evaluare a imobilelor preluate în mod abuziv si demolate, precum si a terenurilor ocupate.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate în raport cu prevederile art. 53 din Constitutie, republicată, apreciază că aceasta este neîntemeiată, deoarece textul nu cuprinde o restrângere a exercitiului unor drepturi sau libertăti, ci stabileste limitele unor măsuri reparatorii prin echivalent.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (6) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, text de lege care are următorul continut:

- Art. 10 alin. (6) si (7): “(6) Valoarea corespunzătoare a constructiilor preluate în mod abuziv si demolate se stabileste potrivit actelor normative în vigoare la data demolării, actualizată cu indicele inflatiei la data plătii efective.

(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileste potrivit actelor normative în vigoare.”

Textele constitutionale invocate ca fiind înfrânte sunt cele ale art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (1)-(3) si ale art. 53, texte ce au următoarea redactare: - Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 44 alin. (1)-(3): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăbugire.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează.

Principala critică de neconstitutionalitate priveste faptul că cele două texte nu fac decât “o mică referire la valoarea actuală de circulatie a constructiilor sau terenurilor”. În opinia autorilor exceptiei ambele texte criticate “omit criteriul esential, de echitate în stabilirea măsurilor reparatorii prin echivalent”. Altfel spus, autorul exceptiei propune aplicarea legii civile la raporturi care nu au nimic comun cu aceasta, raporturi în care statul nu apare nicidecum ca un simplu debitor al unor obligatii civile în cadrul cărora fostii proprietari ar avea calitatea de creditori, ceea ce ar însemna aplicarea normelor dreptului privat într-un domeniu apartinând, fără nici o îndoială, în întregime, dreptului public.

Pe de altă parte, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, “În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului [...]”. În acest sens, Curtea a statuat în mod constant că nu se poate substitui legiuitorului pentru completarea sau modificarea reglementărilor adoptate, întrucât, conform dispozitiilor art. 61 alin. (1) din Constitutie, republicată, Parlamentul este .[...] unica autoritate legiuitoare a tării”.

Asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa, procedura instituită prin Legea nr. 10/2001, inclusiv cu privire la valoarea imobilelor restituite prin echivalent, este una specială, derogatorie de la dreptul comun, prin care statul întelege să repare prejudiciile suferite ca urmare a preluării unor imobile în mod abuziv cu titlu sau fără titlu. Prin urmare, inclusiv modul de reparare a prejudiciilor derogă de la regulile dreptului comun.

Asa fiind, este de competenta legiuitorului să stabilească valoarea acestor despăgubiri în acord cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate si creantele asupra statului sunt stabilite de lege.

Curtea constată că textele legale criticate nu contravin nici prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16, care consacră la alin. (1) principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, deoarece, potrivit dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 10/2001, toate categoriile de cetăteni care îndeplinesc conditiile prevăzute de această lege au dreptul la reparatii pentru prejudiciile suferite ca urmare a preluării abuzive a unor imobile. În ceea ce priveste aplicarea principiului egalitătii si nediscriminării, Curtea Constitutională, în jurisprudenta sa, ca de exemplu prin Decizia nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996, a statuat că violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci “când se aplică un tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite”.

Si, în fine, cu privire la pretinsa încălcare a art. 53 din Constitutie, republicată, text care are în vedere cazurile în care, prin lege, poate fi restrâns exercitiul unor drepturi sau libertăti, Curtea observă că textul constitutional nu se referă la restrângerea exercitiului sau la suprimarea unor drepturi - cum sustin autorii exceptiei, cu referire la consecinte decurgând din dreptul de proprietate. Dar, întrucât nu poate fi vorba despre drepturi a căror existentă este incontestabilă, asadar despre drepturi al căror exercitiu ar putea fi, eventual, restrâns în considerarea motivelor avute în vedere de art. 53 din Constitutie, republicată, revine, ca atribut suveran, legiuitorului să aprecieze asupra modalitătilor si conditiilor de realizare a măsurilor reparatorii, ca si asupra unor eventuale limite ale acestora.

Evident că, nefiind vorba despre restrângerea exercitiului unor drepturi, ci despre stabilirea, prin lege, a limitelor unor reparatii, nu se poate vorbi despre incidenta prevederilor art. 53 din Constitutie, republicată.

Limitarea cuantumului reparatiilor are în vedere posibilitătile economice si financiare existente, în raport cu alte necesităti si priorităti economice si sociale, în a căror evaluare si satisfacere legiuitorul este suveran. Această optiune a legiuitorului îsi găseste reazemul constitutional în dispozitiile textului din Legea fundamentală care proclamă statul român ca “stat social”, cu toate obligatiile care revin acestuia privind asigurarea unui trai decent pentru toate categoriile sociale.

Curtea observă că solutiile adoptate de legiuitor cu privire la modul de stabilire a despăgubirilor si a întinderii acestora sunt în concordantă cu exigentele reglementărilor internationale. Referitor la reparatia în ipoteza privării de proprietate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, pe de o parte, că dreptul la indemnizare trebuie să aibă un cuantum rezonabil, iar pe de altă parte, că metoda de evaluare a bunului trebuie să fie, la rândul ei, în mod manifest rezonabilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (6) si (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Serban Alexandru Dimitriu, Zoe Irina Dombrowski, Rose-Marie Barbara Dumitrache si Ioan Mavrocordato în Dosarul nr. 4.523/2003 al Curtii de Apel Suceava - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) si al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 974.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică:

a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populatiei;

b) instalatiilor de îmbuteliere a apei potabile;

c) instalatiilor de fabricare a ghetii pentru consum uman din apă potabilă;

d) surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară;

e) fântânilor si instalatiilor individuale de apă potabilă de folosintă familială, publică sau comercială.

Art. 2. - În întelesul prezentelor norme, următorii termeni si expresii sunt definite astfel:

a) autoritatea teritorială de sănătate publică este directia de sănătate publică organizată la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti, conform legii;

b) autoritatea responsabilă de administrarea apelor este Administratia Natională “Apele Române”, organizată conform prevederilor legii;

c) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză si investigatie sanitară a conformării cu normele de igienă si sănătate publică, ce conditionează din punct de vedere tehnic si juridic punerea în functiune si desfăsurarea activitătii în obiective de interes public;

d) autorizatia sanitară este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă autorizarea sanitară;

e) autorizatia sanitară temporară este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă autorizarea sanitară pe perioada unei derogări;

f) apă subterană este apa care saturează o zonă aflată deasupra unui strat de sol impermeabil;

g) concentratia sau valoarea admisă pentru oricare dintre parametri înseamnă concentratia maximă sau minimă admisă pentru acel parametru, prevăzută în tabelele 1A, 1B, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, măsurată în unitatea de măsură specificată si interpretată, când este cazul, conform notelor de la aceste tabele;

h) consumator înseamnă o persoană care primeste apă potabilă furnizată conform prevederilor legale în vigoare de la un producător sau distribuitor de apă potabilă;

i) dezinfectie înseamnă procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene din apă, astfel încât aceasta să corespundă cerintelor Legii nr. 458/2002;

j) inspectia sanitară reprezintă o evaluare la fata locului a conditiilor de protectie sanitară, a conditiilor de igienă din statiile de tratare, rezervoarele de înmagazinare a apei si din retelele de distributie, utilizând fisele de evaluare si inspectie sanitară prevăzute în anexa la prezentele norme;

k) parametru reprezintă un organism sau o substantă prevăzută în tabelele 1A, 1B si 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;

l) parametru indicator reprezintă o caracteristică, un element, un organism sau o substantă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pe baza căreia se evaluează calitatea apei potabile în programele de monitorizare si în vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de măsurile de remediere si restrictii în utilizare;

m) punct de amestec reprezintă locul în care apa tratată în scopul potabilizării, provenind din două sau mai multe surse, este combinată în conditii tehnic controlate;

n) supravegherea sanitară constă în autorizarea, inspectia si controlul de laborator al calitătii apei potabile;

o) sursă unică de distributie reprezintă un punct la iesirea din statia de tratare, statia de pompare, rezervor sau un punct de amestec;

p) rezervorul de înmagazinare este orice constructie, alta decât cea aflată în incinta statiei de tratare, în care apa potabilă este stocată în scopul satisfacerii unei cerinte de apă variabilă în timp; în cazul în care apa este înmagazinată si stocată într-o constructie care cuprinde mai mult de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si iesire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, constructia constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de înmagazinare individual.

 

CAPITOLUL II

Monitorizarea calitătii apei potabile

 

Art. 3. - Apa potabilă trebuie să fie sanogenă si curată, îndeplinind următoarele conditii:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziti sau substante care, prin număr ori concentratie, pot constitui un pericol potential pentru sănătatea umană;

b) să îndeplinească cerintele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B si 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;

c) să respecte prevederile art. 5-8 si 10 din Legea nr. 458/2002.

Art. 4. - (1) Apa potabilă este considerată sanogenă si curată, dacă în proba prelevată la iesirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E. coli si streptococi fecali sunt cele prevăzute în tabelele 1A si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.

(2) Apa potabilă este considerată sanogenă si curată la punctul de iesire din rezervorul de înmagazinare, dacă rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arată absenta acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Art. 5. - O zonă de aprovizionare reprezintă o suprafată geografic delimitată în care se distribuie apă potabilă într-un an de către un serviciu public de apă, dintr-un singur rezervor sau turn de apă ori dintr-o statie de pompare în care apa are aceeasi presiune si aceleasi caracteristici cu cele ale sistemului de distributie.

Art. 6. - Serviciile publice de apă identifică si delimitează teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ, pentru ca monitorizarea calitătii apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu să fie reprezentativă pentru întreaga zonă.

Art. 7. - Serviciile publice de apă vor întocmi sau, după caz, vor revizui în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distributie, conform următoarelor cerinte:

a) înregistrarea zonelor de aprovizionare se face tinându-se seama de tipul de sursă de distributie: iesirea din statia de tratare, statia de pompare, rezervor;

b) numărul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimează după rezidenta permanentă;

c) se identifică primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se înregistrează ca o singură zonă de aprovizionare;

d) zona de aprovizionare în care apa potabilă provine din una sau din mai multe surse de distributie este subdivizată în zone de aprovizionare separate, dacă există diferente semnificative în calitatea apei din teritoriu;

e) în teritoriile în care variatiile de calitate sunt complexe sau dacă apa distribuită provine prin transfer dintr-un număr de surse potentiale, zona de aprovizionare este delimitată prin referire la granite conventionale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distributie.

Art. 8. - (1) Verificarea calitătii apei potabile se face conform programelor de monitorizare prevăzute în tabelele 1-8 din anexa la prezentele norme.

(2) Locurile de prelevare a probelor de apă sunt stabilite de autoritatea teritorială de sănătate publică împreună cu producătorul si/sau distribuitorul si sunt comunicate în scris autoritătii administratiei publice locale.

(3) Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică si microbiologică a apei potabile produse si distribuite si eficienta procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanti prevăzuti în Legea nr. 458/2002.

(4) Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerintelor de calitate si specificatiilor pentru toti parametrii prevăzuti în Legea nr. 458/2002, inclusiv pentru parametrii suplimentari impusi în autorizatia sanitară.

Art. 9. - (1) Producătorul de apă prelevează si analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, în conformitate cu programul de prelevare si analiză prevăzut în tabelele 1, 3, 5 si 7 din anexa la prezentele norme, sau, dacă nu are capacitate proprie de analiză, încheie un contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sănătătii.

(2) Producătorul de apă trebuie să asigure prelevarea si analizarea săptămânală a unei probe de apă de la iesirea din fiecare rezervor de înmagazinare în functiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22şC si la 37şC, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

(3) Autoritatea teritorială de sănătate publică prelevează si analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare specificată, conform programului de prelevare si analiză prevăzut în tabelele 2, 4, 6 si 8 din anexa la prezentele norme.

(4) În programul de monitorizare pentru fiecare parametru se vor respecta specificatiile din tabelele 1A, 1B, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002.

Art. 10. - (1) Autoritatea teritorială de sănătate publică poate să efectueze monitorizări suplimentare si să preleveze un număr suficient de probe dintr-o zonă de aprovizionare pentru orice parametru element, organism sau substantă, alta decât dezinfectantul rezidual, în scopul de a stabili dacă apa este sanogenă si curată, în cazul în care există informatii că acel element, organism sau substantă, singură sau în combinatie, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerintelor legii sau conditiilor prevăzute în autorizatia sanitară.

(2) Această monitorizare suplimentară nu poate determina o crestere mai mare de 20% a costurilor de monitorizare de control si/sau de audit.

Art. 11. - Autoritatea teritorială de sănătate publică poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenta în apă a unor substante sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si care pot constitui un pericol potential pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individual pentru fiecare substantă sau microorganism în cauză.

Art. 12. - Autoritatea teritorială de sănătate publică poate solicita unui serviciu public sau privat responsabil de producerea si distributia apei potabile efectuarea de analize suplimentare.

Art. 13. - (1) În fiecare an producătorul de apă asigură prelevarea numărului standard de probe prevăzut în tabelele 1 si 3 din anexa la prezentele norme, pentru a analiza dezinfectantul rezidual si fiecare parametru mentionat în respectivele tabele.

(2) Producătorul de apă poate reduce în anul următor, cu acordul autoritătii teritoriale de sănătate publică, numărul de probe de prelevat pentru un parametru/mai multi parametri fată de numărul standard prevăzut în tabelele 1 si 3 din anexa la prezentele norme, dacă în punctul unde respectivul parametru este monitorizat sunt îndeplinite cumulativ conditiile:

a) calitatea apei distribuite în respectiva zonă de aprovizionare nu este modificată;

b) rezultatele probelor prelevate nu au arătat nici o variabilitate semnificativă timp de 2 ani consecutivi;

c) parametrul număr de colonii la 22şC si la 37şC nu a prezentat nici o modificare anormală;

d) parametrul pH nu a înregistrat niciodată o valoare mai mică de 6,5 sau mai mare de 9,5;

e) rezultatele monitorizării corespund valorilor prevăzute de Legea nr. 458/2002.

(3) Numărul de probe de prelevat în anul următor pentru un parametru la iesirea din statia de tratare poate fi redus fată de numărul standard dacă pe o perioadă de 2 ani succesivi rezultatele obtinute din probele prelevate au arătat că:

a) parametrii bacterii coliforme totale, E. coli sau streptococi fecali nu au depăsit valoarea maximă admisă;

b) parametrii bacterii Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, conductivitate sau turbiditate au îndeplinit specificatiile prevăzute în Legea nr. 458/2002;

c) parametrul număr de colonii la 22şC si la 37şC nu a înregistrat o crestere semnificativă.

(4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile în cazul monitorizării parametrilor bacterii coliforme, E. coli si streptococi fecali, dacă:

a) nu există nici un risc ca în apa produsă valoarea acestora să depăsească valoarea prevăzută de lege;

b) tehnologia de tratare este proiectată astfel încât să nu permită ca, în caz de deficiente sau de nefunctionare a procesului de dezinfectie, apa nedezinfectată să intre în sistemul de distributie.

(5) În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadă a anului, numărul minim de probe care trebuie prelevat de la iesirea din statia de tratare va fi calculat proportional cu numărul de zile din anul respectiv în care procedeul a fost aplicat si în raport cu numărul standard.

Art. 14. - Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea si identificarea probelor de apă potabilă se fac conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 15. - (1) Monitorizarea calitătii apei potabile conform prevederilor legii si ale prezentei hotărâri se realizează numai de către laboratoare înregistrate în acest scop la Ministerul Sănătătii.

(2) Înregistrarea se face pe baza unei cereri în care se vor preciza: organizarea laboratorului conform reglementărilor legale în vigoare; folosirea metodelor de analiză prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 458/2002 sau a altor metode de analiză prin care se obtin rezultate echivalente, precum si, dacă este cazul, existenta conectării la reteaua electronică pentru transmiterea rezultatelor.

(3) Ministerul Sănătătii comunică laboratorului, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, în baza unui referat de evaluare elaborat de către persoane calificate din institutele de sănătate publică Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, dacă a fost admis pe lista de înregistrare a laboratoarelor care pot efectua monitorizarea apei potabile conform prevederilor Legii nr. 458/2002.

(4) Ministerul Sănătătii specifică în comunicarea scrisă analizele si metodele de analiză pentru care laboratorul este autorizat pentru monitorizarea apei potabile si numărul de cod al acestuia.

(5) Ministerul Sănătătii publică anual, în al treilea trimestru, pe site-ul propriu si în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al ministrului sănătătii, lista laboratoarelor înregistrate pentru prelevarea si analizarea probelor de apă potabilă, în vederea realizării programului de monitorizare.

(6) Dacă într-o probă au fost găsite concentratii sau valori ce depăsesc concentratiile sau valorile admise, pentru a se stabili limitele acceptabile de deviatie si detectie vor fi folosite următoarele metode:

a) metoda de analiză prevăzută în coloana 3 din tabelele 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, pentru determinarea conformării la parametrii pentru care este specificată metoda de analiză în anexa nr. 2 la Legea nr. 458/2002;

b) metoda de analiză folosită pentru determinarea conformării celorlalti parametri prevăzuti de lege, care trebuie să corespundă cerintelor prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002.

(7) Laboratorul poate solicita în scris aprobarea Ministerului Sănătătii pentru utilizarea unei alte metode de analiză a apei decât a celei specificate în coloana 3 din tabelele 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, având obligatia să prezinte:

a) descrierea metodei de analiză;

b) rezultatele testelor efectuate pentru a demonstra echivalenta ei cu acuratetea, precizia si limita de detectie prevăzute în tabelul din anexa nr. 3 la Legea nr. 458/2002.

(8) Ministerul Sănătătii autorizează în scris, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, folosirea metodei solicitate, în baza unui referat de evaluare elaborat de către persoane calificate, numai dacă aceasta este validată, precizând totodată conditiile care trebuie îndeplinite.

(9) Ministerul Sănătătii revocă autorizatia, prin înstiintare scrisă către producătorul de apă sau către laboratorul care a fost autorizat, în situatia în care cerintele pentru care s-a acordat nu mai sunt îndeplinite.

Art. 16. - (1) Laboratoarele înregistrate de Ministerul Sănătătii pentru a efectua prelevarea si analiza probelor de apă potabilă trebuie să transmită rezultatele autoritătii teritoriale de sănătate publică si producătorului de apă.

(2) Transferul de date între laboratoare si autoritatea teritorială de sănătate publică se va putea face si în format electronic.

(3) Autoritatea teritorială de sănătate publică transmite lunar primăriilor rezultatele monitorizării si pune la dispozitia persoanelor interesate aceste rezultate, conform prevederilor Legii nr. 458/2002.

Art. 17. - (1) Producătorul/Distribuitorul de apă suportă costurile de prelevare si analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea de control si de audit, conform tarifelor si modalitătilor de plată stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Costurile de prelevare si analiză pentru analizele suplimentare efectuate în cazul neconformării cu cerintele de calitate, generate de reteaua interioară, sunt suportate de către proprietarul retelei interioare.

Art. 18. - (1) Producătorul de apă trebuie să păstreze registrele de analize astfel încât să se poată stabili că la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite conditiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare si analiză a probelor de apă potabilă.

(2) Registrele de analiză se păstrează pe o perioadă de 5 ani.

 

CAPITOLUL III

Prelevarea si analiza probelor de apă

 

Art. 19. - Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 458/2002, probele de apă trebuie prelevate din puncte uniform distribuite în spatiu si în timp, pe perioada unui an.

Art. 20. - (1) Calitatea apei potabile se verifică în punctele de prelevare si în orice alt punct autorizat.

(2) Punctele de prelevare trebuie să fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec si din rezervoare, astfel încât să asigure o probă reprezentativă pentru calitatea apei în reteaua de distributie.

(3) Iesirea din statia de tratare trebuie prevăzută cu robinete metalice, proiectate si realizate astfel încât să asigure cerintele de igienă pentru prelevare, care nu prezintă completări sau insertii si care sunt făcute din materiale avizate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilă. Apa poate fi transportată către robinetul de prelevare printr-o teavă simplă, cât mai scurtă posibil, fabricată dintr-un material adecvat si avizat sanitar pentru folosintă în contact cu apa potabilă.

(4) În situatia în care iesirea din statia de tratare nu este reprezentativă pentru tot fluxul de tratare, se va alege si alt punct pentru prelevarea de probe care să fie reprezentativ pentru calitatea apei produse.

(5) În situatia în care un serviciu public de apă primeste apă tratată de la un alt serviciu, aceasta nu trebuie inclusă în programul de monitorizare a calitătii apei la iesirea din statia de tratare. Calitatea unei astfel de ape va fi monitorizată la punctul operational de transfer.

(6) Laboratorul care efectuează analiza probelor de apă potabilă trebuie să aibă un sistem de asigurare a calitătii care va fi supus periodic controlului unei persoane calificate în acest sens, autorizată de către Ministerul Sănătătii.

(7) Pentru realizarea programului de monitorizare si a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către asistentii de igienă sau de personalul de laborator din cadrul autoritătii teritoriale de sănătate publică sau din laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătătii pentru a efectua prelevarea si analiza probelor de apă potabilă.

Art. 21. - (1) Cu exceptia apei distribuite din cisternă, punctele de prelevare pentru analiza fiecărui parametru, altul decât parametrul pentru care punctul este autorizat, vor fi selectate si comunicate în scris producătorului de apă.

(2) Autoritatea teritorială de sănătate publică poate autoriza, pe baza unei solicitări a producătorului de apă, determinarea oricărui alt parametru decât a celor mentionati în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din orice alt punct decât cele stabilite în programele de monitorizare.

Art. 22. - (1) În cazul în care distributia apei se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate la aprovizionarea cisternei.

(2) În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitente în distributie sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apă vor fi prelevate cu o frecventă mai mare decât o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cât timp distributia este intermitentă si la interval de 48 de ore după reluarea distributiei.

(3) În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, pH si conductivitate, urmând ca apoi să fie analizati toti parametrii indicatori.

(4) Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafată si subterane va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafată, pentru aplicarea specificatiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier si mangan.

 

CAPITOLUL IV

Parametrii indicatori de radioactivitate

 

Art. 23. - (1) Atât pentru sursele noi de apă potabilă, cât si pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, frecventa de prelevare este de o probă trimestrială.

(2) În cazul surselor aflate pe canalul Dunăre-Marea Neagră unde se face determinarea de tritiu, frecventa de prelevare este lunară.

Art. 24. - (1) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează conform următoarei proceduri:

a) se determină mai întâi continutul radioactiv prin măsurarea activitătii alfa si beta globale a probei conform metodelor validate;

b) dacă valoarea obtinută pentru activitatea beta globală este mai mare decât valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din activitatea beta globală se scade contributia K-40, conform metodei prevăzute la alin. (2) lit. a);

c) dacă valorile activitătii alfa globală si beta globală (minus K-40) sunt mai mari decât valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, se identifică radionuclizii naturali si artificiali prezenti, începând cu determinarea radionuclizilor naturali Ra-226 (alfa emitător) si Ra-228 (beta emitător) si continuând cu cei artificiali: Cs-137 (beta, gama emitător) si Sr-90 (beta emitător);

d) se determină continutul radioactiv specific conform metodei de analiză prevăzute la alin. (2) lit. b);

e) în functie de continutul radioactiv specific obtinut, se calculează conform metodei de calcul prevăzute la alin. (2) lit. c) expunerea internă rezultată si se compară cu doza efectivă totală de referintă prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002; interpretarea se face în baza criteriilor mentionate la art. 25;

f) tritiul este identificat si determinat separat conform metodelor validate, iar valoarea obtinută se compară cu valoarea prevăzută în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si se interpretează în baza criteriilor prevăzute la art. 25.

(2) Determinarea parametrilor de radioactivitate se va face tinându-se seama de următoarele recomandări:

a) pentru determinarea K-40, întrucât raportul între K-40 si potasiu stabil este fix, se recomandă o metodă de analiză chimică a potasiului stabil, cum sunt flamfotometria, spectrofotometria cu absorbtie atomică sau analiza specifică de ioni, având o sensibilitate de măsurare de 1mg K/l; activitatea K-40 se calculează folosindu-se factorul de conversie 27,6 Bq/g de potasiu stabil;

b) pentru determinarea continutului specific se recomandă pentru radionuclizii gama emitători metodele directe, gama spectrometrice, de preferat folosindu-se analizoare multicanal si detectoare de germaniu hiperpur (cu eficientă de detectie mare), aplicându-se metode de lucru validate, iar pentru emitătorii alfa si beta se aplică metode radiochimice de analiză validate;

c) în functie de continutul radioactiv specific (A) măsurat, exprimat în Bq/l, doza efectivă totală (Def) se calculează după formula:

Def(mSv/an) = A(Bq/l) x consumul anual (l/an) x fc, unde pentru activitatea (A) se ia în calcul media anuală a celor 4 probe recoltate în ultimul an calendaristic; pentru un adult, consumul mediu zilnic de apă potabilă este de 2 l, ceea ce înseamnă un consum anual de 730 l; fc este factorul de conversie al activitătii în doză (mSv/Bq - încorporat), iar valorile se obtin înmultind cu 1.000 valorile pentru adult (ultima coloană) din tabelul 4-A al Normelor fundamentale de securitate radiologică, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000. Dacă sunt mai multi radionuclizi, dozele individuale rezultate se însumează.

(3) Rezultatele analitice ale fiecărei probe de apă prelevate trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

a) coordonatele exacte ale locului de recoltare;

b) data recoltării probei (oră, zi, lună, an);

c) metoda analitică folosită;

d) radionuclizii identificati si concentratia activitătii per radionuclid (Bq/l);

e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totală).

(4) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate nu este necesară în cazurile în care:

a) determinările succesive efectuate în anii anteriori au arătat valori cu mult sub valorile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002;

b) nu există nici un motiv pentru prezenta potentială a unor radionuclizi naturali sau artificiali în concentratii mari, neobisnuite, care ar putea contamina radioactiv apa potabilă.

(5) Stabilirea sistemelor publice de aprovizionare cu apă pentru care se face monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează de către autoritatea teritorială de sănătate publică în colaborare cu autoritatea teritorială de protectie a mediului.

Art. 25. - Criteriile pentru interpretarea datelor si modul de actiune sunt prezentate în tabelul 9 din anexa la prezentele norme.

 

CAPITOLUL V

Măsurile de remediere

 

Art. 26. - (1) În situatia în care calitatea apei nu corespunde cerintelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, în punctele de prelevare stabilite conform legii mentionate, producătorul de apă are obligatia să respecte procedura mentionată în prezentul articol.

(2) Producătorul de apă trebuie să informeze de îndată autoritatea teritorială de sănătate publică si primăria.

(3) Producătorul de apă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea cauzelor, după cum urmează:

a) să identifice toti parametrii de calitate care nu se conformează cu prevederile Legii nr. 458/2002; si

b) să stabilească cauzele neconformitătii pentru fiecare parametru.

(4) Dacă functionarea a fost temporar autorizată sanitar, producătorul de apă are obligatia să aplice prevederile alin. (2) pentru nerespectarea conditiilor prevăzute la autorizare.

(5) Producătorul de apă transmite de îndată autoritătilor mentionate la alin. (2) constatările si concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, mentionând următoarele:

a) posibilitatea de repetare a neconformării la fiecare dintre parametrii identificati a fi neconformi;

b) actiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distributie interioară sau de modul de întretinere a acestuia, inclusiv faptul că au fost informati consumatorii afectati.

(6) În situatia în care producătorul de apă a identificat o neconformare produsă din cauza sistemului de distributie interioară sau a modului de întretinere a acestuia, trebuie să informeze consumatorii despre natura deficientelor si măsurile care trebuie întreprinse de către consumatorii în cauză.

(7) În situatia în care se înregistrează o neconformitate ca aceea prevăzută la alin. (6) pentru plumb sau cupru, producătorul ia măsuri de modificare sau de înlocuire a tevilor din sistemul de distributie exterioară, indiferent dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficientele înregistrate.

(8) În situatia în care calitatea apei nu corespunde cerintelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, din cauza deteriorării temporare a calitătii sursei de apă, autoritatea teritorială de sănătate publică, autoritatea responsabilă de administrarea apelor si autoritatea administratiei publice locale stabilesc măsurile în scopul asigurării calitătii apei la sursă.

 

CAPITOLUL VI

Derogarea

 

Art. 27. - Ministerul Sănătătii poate aproba, la solicitarea autoritătii teritoriale de sănătate publică, derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliti în conformitate cu art. 5 alin. (2) sau cu tabelul 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002, până la o valoare ce va fi stabilită si aprobată de acesta, luându-se în considerare riscul pentru sănătate si alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populatiei din zona respectivă.

Art. 28. - În cazul în care un producător furnizează o apă a cărei calitate nu este conformă, pentru unul sau mai multi parametri, cu valorile prevăzute la art. 5 alin. (2) sau în tabelul 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si nu există alte mijloace pentru mentinerea distributiei apei potabile în zona respectivă, producătorii de apă potabilă depun la autoritatea teritorială de sănătate publică o cerere de derogare. În urma evaluării solicitării se eliberează o autorizatie sanitară de functionare cu derogare sau se respinge solicitarea.

Art. 29. - Producătorii/Distribuitorii de apă potabilă solicită autoritătii teritoriale de sănătate publică o derogare, pe baza unei cereri si a unui dosar, în dublu exemplar, cu următorul continut:

a) datele de identificare a producătorului si/sau a distribuitorului;

b) zona de aprovizionare în cauză;

c) parametrul sau parametrii pentru a căror valoare se solicită derogarea;

d) perioada pentru care este solicitată derogarea;

e) motivele pentru care se solicită derogarea, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute;

f) descrierea sistemului de tratare si distributie, cantitatea de apă distribuită zilnic;

g) numărul de consumatori afectati si lista unitătilor de industrie alimentară si a obiectivelor în care apa este furnizată direct publicului, precum unităti de învătământ, unităti de asistentă medicală, institutii socioculturale si cantine;

h) rezultatele monitorizării din anul precedent;

i) planul de măsuri necesare pentru remediere, cuprinzând calendarul lucrărilor, estimarea costurilor si indicatorii de evaluare a eficientei măsurilor aplicate;

j) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare.

Art. 30. - Autoritatea teritorială de sănătate publică la care a fost depusă cererea de derogare solicită institutului de sănătate publică în a cărui rază teritorială se află stabilirea conditiilor de derogare. În acest scop transmite un exemplar al dosarului prezentat de către producător, însotit de un referat de evaluare ce trebuie să contină următoarele elemente:

a) concluziile inspectiei sanitare, conform fisei de evaluare a statiei de tratare si a sistemului de distributie, cu identificarea si evaluarea punctelor de risc;

b) concluziile privind rezultatele monitorizării efectuate în ultimele 12 luni de către producător si de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

Art. 31. - (1) Institutul de sănătate publică elaborează un referat tehnic pentru derogare, prin care recomandă acordarea derogării cu stabilirea conditiilor.

(2) Institutul de sănătate publică transmite referatul tehnic pentru derogare către Ministerul Sănătătii, în termen de 30 de zile.

(3) Dacă institutul de sănătate publică, în urma evaluării documentatiei depuse, consideră că nu se poate recomanda derogarea, solicită date suplimentare de la autoritatea teritorială de sănătate publică, respectiv de la producător/distribuitor.

(4) Dacă si în urma analizei datelor suplimentare solicitate nu sunt îndeplinite conditiile pentru recomandarea derogării, institutul de sănătate publică informează Ministerul Sănătătii în acest sens.

(5) Institutul de sănătate publică colaborează cu Administratia Natională “Apele Române” la stabilirea valorii sau concentratiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogare, în situatia în care este deteriorată calitatea sursei.

Art. 32. - Referatul tehnic pentru derogare elaborat de institutul de sănătate publică trebuie să contină următoarele:

a) date de identificare a producătorului/distribuitorului;

b) zona de aprovizionare în cauză;

c) descrierea sumară a sistemului de tratare si distributie;

d) parametrul sau parametrii si valorile maxime permise prin derogare;

e) perioada pentru fiecare parametru pentru care se poate acorda derogarea;

f) motivele derogării, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute si a impactului asupra sănătătii;

g) cantitatea de apă distribuită zilnic si numărul de consumatori afectati;

h) informatii privind numărul de unităti de industrie alimentară afectate, precum si de unităti în care apa este furnizată direct publicului;

i) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare;

j) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare;

k) măsurile propuse pentru a fi aplicate de către consumatorii afectati;

l) măsuri recomandate grupelor de populatie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special;

m) comunicatul pentru informarea populatiei asupra derogării.

Art. 33. - Ministerul Sănătătii comunică autoritătii teritoriale de sănătate publică rezolutia asupra solicitării de derogare împreună cu o copie a referatului tehnic elaborat de institutul de sănătate publică, în termen de 15 zile de la înregistrarea referatului.

Art. 34. - (1) Autoritatea teritorială de sănătate publică, pe baza aprobării Ministerului Sănătătii, eliberează în termen de 15 zile de la primirea rezolutiei autorizatia sanitară temporară.

(2) Formularul autorizatiei sanitare temporare va contine următoarele elemente:

a) date de identificare a producătorului/distribuitorului;

b) zona de aprovizionare în cauză;

c) parametrul sau parametrii si valorile maxime permise, precum si perioada pentru fiecare parametru pentru care s-a acordat derogarea;

d) numărul din registrul unic pentru autorizatii sanitare;

e) numărul, data si emitentul referatului tehnic de derogare;

f) numărul si data aprobării de derogare eliberate de Ministerul Sănătătii;

g) semnătura directorului directiei de sănătate publică si stampila unitătii.

(3) Anexa autorizatiei sanitare temporare va contine următoarele:

a) descrierea sistemului de tratare si distributie si cantitatea de apă distribuită zilnic;

b) numărul de consumatori afectati;

c) lista unitătilor de industrie alimentară afectate, precum si a unitătilor în care apa este furnizată direct publicului;

d) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare;

e) planul măsurilor de remediere necesare;

f) măsurile care trebuie luate de unitătile afectate de industrie alimentară, precum si de unitătile în care apa este furnizată direct publicului;

g) comunicatul pentru informarea populatiei asupra derogării;

h) recomandările ce trebuie acordate grupelor de populatie vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special.

Art. 35. - (1) Producătorii de apă, pentru a obtine a doua derogare, trebuie să depună la autoritatea teritorială de sănătate publică, cu cel putin 3 luni înainte de finalizarea primei perioade de derogare, o cerere si un dosar care să contină documentele prevăzute la art. 29, precum si argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevăzute de derogarea anterioară.

(2) Procedura de aprobare a derogării, respectiv de acordare a autorizatiei sanitare de functionare cu derogare, este similară celei pentru obtinerea primei derogări.

Art. 36. - (1) În cazuri exceptionale, producătorul de apă poate solicita o a treia derogare prin depunerea la autoritatea teritorială de sănătate publică, cu cel putin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări, a unei cereri însotite de un dosar care să contină documentele prevăzute la art. 29, precum si argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevăzute de derogările anterioare.

(2) Procedura de aprobare a derogării si de acordare a autorizatiei sanitare de functionare cu derogare este similară celei pentru obtinerea celei de-a doua derogări.

Art. 37. - După primirea aprobării de derogare, producătorii de apă trebuie să elaboreze semestrial un bilant privind situatia lucrărilor angajate si rezultatele programului de monitorizare, pe care îl transmit autoritătii teritoriale de sănătate publică si primăriei.

Art. 38. - Producătorul de apă publică într-un cotidian local conditiile de autorizare sanitară temporară în termen de 15 zile după obtinerea autorizatiei.

 

CAPITOLUL VII

Modificarea calitătii apei potabile în reteaua de distributie

 

Art. 39. - (1) Materialele utilizate în sistemele de producere sau de distributie aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să fie susceptibile de a afecta calitatea apei.

(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentratii superioare celor stabilite în tabelele 1A, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 si nici să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

(3) Folosirea si introducerea de substante, produse si materiale în contact cu apa potabilă trebuie avizate sanitar conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si categoriilor de produse noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.

Art. 40. - (1) Sistemele de distributie a apei potabile trebuie proiectate, realizate si întretinute astfel încât să împiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziti ori substante ce constituie un risc potential pentru sănătatea publică sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite, astfel încât să nu mai fie corespunzătoare cerintelor prevăzute de Legea nr. 458/2002.

(2) Sistemele de distributie în conditii normale de întretinere trebuie să asigure circulatia apei în toate punctele. Acestea trebuie să poată fi curătate, spălate, golite si dezinfectate.

(3) Componentele retelelor de distributie trebuie golite, curătate, spălate si dezinfectate când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remediere.

(4) Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să controleze eficienta operatiilor de golire, curătare, spălare si dezinfectie si calitatea apei după instalare si după orice fel de interventie în retea susceptibilă de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Producătorul/Distribuitorul trebuie să aibă evidenta acestui control.

(5) Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distributie trebuie curătate, spălate si dezinfectate cel putin o dată pe an. Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să aibă evidenta acestor operatii.

(6) În situatia în care conditiile de exploatare permit si calitatea apei potabile nu prezintă nici un semn de degradare, operatiile de golire, curătare, spălare si dezinfectie pot fi făcute cu o frecventă mai mică, cu

aprobarea autoritătii teritoriale de sănătate publică si cu informarea primăriei.

(7) Producătorul/Distribuitorul de apă trebuie să anunte autoritatea teritorială de sănătate publică si primăria asupra operatiilor de dezinfectie ce se vor realiza în timpul exploatării sistemului de distributie.

(8) Partea din reteaua de distributie destinată altei folosinte decât consumul uman trebuie marcată. Orice parte din retea accesibilă publicului si furnizând o apă cu altă destinatie decât consumul uman trebuie semnalată acestuia cu avertizarea pericolului de folosire.

(9) Produsele întrebuintate la curătarea si dezinfectia sistemelor de distributie a apei potabile, inclusiv conditiile si modul lor de utilizare si procedeele fizice de curătare si dezinfectie, trebuie avizate sanitar conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002.

(10) Evacuarea apei utilizate la spălarea si dezinfectia sistemelor de distributie sau la tratarea apei nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu ori să constituie o sursă de insalubritate.

Art. 41. - (1) Retelele de distributie interioară nu trebuie să perturbe functionarea retelei la care sunt racordate sau să producă o contaminare a apei distribuite în retelele particulare de distributie atunci când în timpul utilizării prezintă fenomene de refulare.

(2) Aceste retele nu pot fi racordate la o sursă de apă care nu este autorizată sanitar.

Art. 42. - Retelele de distributie interioară pot fi prevăzute cu un sistem de tratare a apei complementar în următoarele cazuri:

a) în cazul instalatiilor colective; în acest caz sistemul de tratare a apei complementar este instalat numai pentru o parte din apa distribuită, astfel încât consumatorul final să poată dispune de apă rece netratată complementar;

b) dacă produsele si procedeele de tratare complementară au aviz sanitar conform prevederilor legale în vigoare;

c) dacă produsele si procedeele de tratare complementară sunt însotite de instructiunile de folosire si de informare a consumatorului, conform prevederilor legale în vigoare;

d) dacă după tratarea complementară apa nu devine agresivă sau corosivă.

Art. 43. - În sistemul de distributie a apei potabile nu se folosesc tevi sau alte materiale care au în compozitie plumb.

Art. 44. - Autoritatea teritorială de sănătate publică va solicita producătorilor efectuarea unui studiu cu privire la potentialul de dizolvare a plumbului în apă la punctul de distributie, pentru instalatiile în care mai există conducte fabricate din plumb.

Art. 45. - Producătorii de apă sunt obligati să asigure în permanentă supravegherea calitătii apei potabile distribuite prin:

a) inspectia periodică a instalatiilor;

b) programul de teste si analize efectuate în punctele determinate în functie de riscurile identificate;

c) verificarea eficientei procedeelor de dezinfectie si controlul produsilor secundari de dezinfectie;

d) evidenta tuturor informatiilor privind supravegherea sistemului.

Art. 46. - (1) Producătorii de apă trebuie să pună la dispozitie autoritătii teritoriale de sănătate publică si primăriei rezultatele supravegherii calitătii apei potabile distribuite si orice informatie cu privire la calitatea apei potabile.

(2) Producătorii de apă sunt obligati să aducă la cunostintă autoritătilor mentionate la alin. (1) orice incident care poate avea consecinte asupra sănătătii publice.

(3) În fiecare an, pentru zonele de aprovizionare cu mai mult de 3.500 de locuitori, producătorii de apă trebuie să prezinte autoritătii teritoriale de sănătate publică si primăriei un bilant referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitătii apei potabile, lucrările realizate si planul de supraveghere pentru anul următor.

 

CAPITOLUL VIII

Informarea si raportarea

 

Art. 47. - (1) Producătorul de apă potabilă trebuie să întocmească si să actualizeze un registru pentru fiecare zonă de aprovizionare, care să contină:

a) denumirea zonei;

b) denumirea fiecărei statii de tratare a apei din care apa este distribuită în acea zonă;

c) numărul populatiei din zona de aprovizionare;

d) conditiile de autorizare sanitară;

e) actiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 si cu conditiile de autorizare sanitară temporară;

f) rezultatele monitorizării;

g) orice altă înregistrare necesară.

(2) Producătorul de apă întregistrează:

a) datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) ca intrări primare, până la termenul prevăzut de lege;

b) datele prevăzute la alin. (1) lit. e), în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luării la cunostintă a acestora;

c) datele prevăzute la alin. (1) lit. f), în termen de 30 de zile de la luarea la cunostintă a acestora.

(3) Producătorul de apă trebuie să revizuiască si să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) cel putin o dată pe an.

(4) Producătorul de apă păstrează evidenta anuală arhivată pe o perioadă de 5 ani.

Art. 48. - Autoritatea de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc si publică anual, în buletinul informativ al directiei de sănătate publică, raportul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai putin de 50 de persoane;

b) informatiile minime din raport trebuie să includă cel putin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 si art. 9 alin. (6) si (7) din Legea nr. 458/2002;

c) situatia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârsitul anului respectiv.

Art. 49. - Producătorul de apă trebuie să aducă la cunostintă fiecărui consumator, în fiecare an, pe nota de plată următoarele informatii:

a) faptul că datele privind calitatea apei potabile distribuite sunt accesibile fără plată;

b) adresa, numărul de telefon si programul biroului la care acestea pot fi consultate.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 50. - (1) Instalatiile individuale de apă de folosintă publică, fântânile si izvoarele vor fi monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel putin o dată pe an pentru verificarea conformării la parametrii bacterii coliforme, număr de colonii la 22şC si la 37şC, E. coli, streptococi fecali, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitrati, nitriti, pesticide si orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

(2) La evaluarea si inspectia sanitară a instalatiilor individuale de apă de folosintă publică, a fântânilor si a izvoarelor se utilizează fisa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa la prezentele norme.

(3) Costurile de prelevare si analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de primăria din localitatea respectivă.

(4) Tarifele si modalitătile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

(5) Autoritatea teritorială de sănătate publică va transmite rezultatele acestei verificări si măsurile ce se impun dacă este cazul, inclusiv cele de avertizare a populatiei.

(6) Primăria va lua toate măsurile necesare pentru refacerea calitătii apei în situatia în care valorile pentru parametrii E. coli, streptococi fecali, bacterii coliforme sunt mai mari decât cele prevăzute în Legea nr. 458/2002.

(7) Populatia va fi informată asupra calitătii apei prin publicarea în buletinul informativ al directiei de sănătate publică a raportului judetean privind calitatea apei potabile, iar primăria va asigura avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a înscrisurilor: “apa este bună de băut”; “apa nu este bună de băut”, “apa nu este bună de folosit pentru sugari si copiii mici”.

(8) Medicii de familie din localitătile în care apa din fântânile si izvoarele publice este necorespunzătoare trebuie să informeze pacientii asupra riscurilor pentru sănătate ale folosirii unei ape de băut de calitate necorespunzătoare si asupra măsurilor pe care acestia trebuie să le ia pentru a-si proteja sănătatea.

(9) În cazul în care apa din fântânile si izvoarele publice are concentratia de nitrati mai mare decât valoarea prevăzută în lege, primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari si copiii mici până la 3 ani.

Art. 51. - (1) Calitatea apei din fântânile si instalatiile individuale de apă de folosintă familială este verificată pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliti prin Legea nr. 458/2002, de către autoritatea teritorială de sănătate publică, la cererea proprietarului.

(2) Costurile de prelevare si analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de către solicitant.

(3) Tarifele si modalitătile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 52. - Anexa*) cuprinzând tabelele 1-9 si fisele de evaluare si inspectie sanitară nr. 1-3 face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile

 

Art. 1. - (1) Utilizarea în scopul consumului public a unei ape preluate dintr-un mediu natural se autorizează sanitar de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

(2) Nu este supusă autorizării sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei familii.

Art. 2. - (1) Autorizarea sanitară se face în baza dosarului depus de către producătorul/distribuitorul de apă potabilă, a referatului si a fiselor de evaluare întocmite de autoritatea teritorială de sănătate publică pentru sistemul de aprovizionare în cauză.

(2) Dosarul trebuie să contină:

a) informatii care să permită evaluarea calitătii apei la sursă si variatiile posibile de calitate si cantitate pe o perioadă de cel putin un an;

b) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calitătii apei la sursă;

c) studiul hidrogeologic si zonele de protectie sanitară;

d) planul de măsuri pentru controlul riscurilor identificate si studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor si procedeelor de tratare;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerintelor de calitate înainte de a fi distribuită si pentru reducerea potentialului de dizolvare a plumbului, cuprului si nichelului în apa produsă;

f) schema sistemului de producere si de distributie a apei.

(3) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară si stabileste conditiile de exploatare, regimul de protectie sanitară, produsele folosite si procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calitătii apei.

(4) La evaluarea si inspectia sanitară a statiei de tratare a apei potabile se utilizează fisa de evaluare nr. 1 prevăzută în anexa la Normele de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile. În cazul evaluării si inspectiei sanitare a sistemului de distributie si a rezervorului de înmagazinare se utilizează fisa de evaluare nr. 2 prevăzută în anexa la aceleasi norme. Fisa de evaluare nr. 1, utilizată pentru statia de tratare a apei potabile, se completează numai de către personal cu studii superioare calificat în acest scop, fisa de evaluare nr. 2, utilizată pentru sistemul de distributie si rezervorul de înmagazinare, poate fi completată si de către personal cu studii medii, calificat în acest scop.

Art. 3. - Dosarele pentru autorizarea sanitară se trimit pentru evaluare institutelor de sănătate publică în următoarele situatii:

a) dacă există o captare în afara limitelor judetului unde sunt situate localitătile interesate;

b) dacă se utilizează o sursă de apă a cărei calitate nu se încadrează în categoria de folosintă.

Art. 4. - (1) Anual, în primul trimestru, producătorul/distribuitorul de apă potabilă trebuie să prezinte autoritătii teritoriale de sănătate publică o declaratie privind conditiile în care va functiona în anul respectiv.

(2) Autoritatea teritorială de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la înregistrarea declaratiei, va transmite producătorului/distribuitorului de apă potabilă un referat de evaluare ce trebuie să cuprindă evaluarea conditiilor de functionare, a programului de monitorizare a calitătii apei potabile si, dacă este cazul, măsurile ce trebuie aplicate de producător/distribuitor sau de consumator pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

(3) Declaratia si concluziile referatului de evaluare se afisează la sediul primăriei si se publică în cotidianul local.

(4) Declaratia si referatul trebuie să contină următoarele elemente:

a) datele de identificare a producătorului/distribuitorului de apă potabilă;

b) datele de identificare a statiei de tratare a apei;

c) zona/zonele de aprovizionare cu apă potabilă;

d) programul de distributie a apei potabile către consumatori;

e) programul de monitorizare a calitătii apei potabile pentru anul în curs, costurile de realizare si nominalizarea laboratorului/laboratoarelor care efectuează programul de monitorizare.

Art. 5. - Extinderea sau modificarea instalatiilor publice de captare, de aductiune, de tratare sau de distributie a apei este supusă autorizării sanitare de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

Art. 6. - Extinderea sau modificarea instalatiilor private prin noi bransamente se face cu notificarea autoritătii teritoriale de sănătate publică prin transmiterea copiei de pe acordul emis de producătorul local de apă.

Art. 7. - (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei pentru consum uman trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să contină următoarele elemente:

a) informatii care să permită evaluarea calitătii apei la sursă si variatiile posibile de calitate pentru o perioadă de cel putin un an;

b) studiul hidrogeologic si zonele de protectie sanitară conform prevederilor legale în vigoare;

c) volumul de apă estimat a fi îmbuteliat anual;

d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor si procedeelor de tratare a apei;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerintelor de calitate înainte de a fi îmbuteliată;

f) schema sistemului ce captare, tratare/corectare si îmbuteliere;

g) avizul sanitar pentru recipientele de îmbuteliere;

h) programul de monitorizare a calitătii apei la sursă si a apei îmbuteliate.

(2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară si trebuie să stabilească conditiile de exploatare, regimul de protectie sanitară, produsele folosite si procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calitătii apei.

Art. 8. - Utilizarea materialelor, a produselor si procedeelor de tratare a apei îmbuteliate destinate consumului uman este conditionată de obtinerea avizului sanitar.

Art. 9. - Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate fabricarea ghetii din apa potabilă, ambalarea, depozitarea si transportul ghetii trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să contină următoarele elemente:

a) informatii care să permită evaluarea calitătii apei la sursă si variatiile posibile de calitate pe o perioadă de cel putin un an;

b) studiul hidrogeologic si zonele de protectie sanitară, după caz;

c) volumul de apă estimat a fi prelucrat anual;

d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor si procedeelor de tratare;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerintelor de calitate înainte de a fi fabricată gheata;

f) schema sistemului de captare, tratare/corectare a apei si de fabricare a a ghetii;

g) avizul sanitar pentru materialele de ambalare a ghetii;

h) avizul sanitar pentru mijloacele de transport;

i) programul de monitorizare a calitătii apei si a ghetii.

Art. 10. - (1) Autorizarea sanitară se acordă numai dacă instalatiile de îmbuteliere a apei destinate consumului uman sau instalatiile de fabricare si ambalare, de depozitare si transport al ghetii pentru consum uman, fabricată din apă potabilă, asigură evitarea oricărui risc de contaminare.

(2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară si trebuie să stabilească conditiile de exploatare, regimul de protectie sanitară, produsele folosite si procedeele tehnologice de tratare, precum si programul de monitorizare a calitătii apei.

Art. 11. - Normele de igienă aplicabile instalatiilor de îmbuteliere si recipientelor, metodele de gazeificare si de corectare a calitătii apei îmbuteliate, alta decât apa de izvor, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 12. - (1) Materialele de îmbuteliere a apei potabile si materialele de ambalare a ghetii nu trebuie să afecteze calitatea apei sau a ghetii.

(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei îmbuteliate ori a ghetii nu trebuie să se regăsească în apă sau în gheată în concentratii superioare celor stabilite în tabelele 1B, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 ori să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL SĂTEANULUI PISCU OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AJUTORUL SĂTEANULUI PISCU OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0247 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit AJUTORUL SĂTEANULUI PISCU OC3, cu sediul in Piscu, judetul Galati, numar de ordine in Registrul Comertului J17/10028/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Belsugul Galati, Izbanda Independenta, Ajutorul Sateanului Piscul, Spicul Pechea, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit AJUTORUL SĂTEANULUI PISCU OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Belsugul Galati, Izbanda Independenta, Ajutorul Sateanului Piscul, Spicul Pechea.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit AJUTORUL SĂTEANULUI PISCU OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Belsugul Galati. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 196.