MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 674         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

333. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

562. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

334. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

563. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

335. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

564. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

336. - Lege privind mandatarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

565. - Decret pentru promulgarea Legii privind mandatarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

337. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

566. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

338. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

567. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

344. - Lege pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

586. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 238 din 27 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

197. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPORUL TUDOR VLADIMIRESCU OC3

 

198. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA TÂRGU BUJOR OC3

 

212. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PĂSTORUL BAIA DE FIER OC

 

213. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ROVFAR ROVINARI OC

 

214. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PARÂNGUL BENGESTI OC3

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 13, literele d) si g) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“d) o sumă de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională de producătorii si importatorii de bunuri ambalate, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;

.................................................................................

g) o cotă de 3% din pretul de adjudecare a masei lemnoase, care se virează de către Regia Natională a Pădurilor si de către alti proprietari de păduri, persoane juridice sau fizice;”

2. La articolul I, după punctul 13 se introduc două puncte noi, punctele 131 si 132, cu următorul cuprins:

“131. La articolul 8 alineatul (1), după litera m) se introduc două litere noi, literele n) si o), cu următorul cuprins:

n) o sumă de 10.000 lei/kg anvelopă, de către persoanele juridice care introduc pe piata natională anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării;

o) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu.

132. După alineatul (3) al articolului 8 se introduce un alineat nou, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) Din obligatiile datorate potrivit alin. (1) lit. d), agentii economici producători si importatori de produse ambalate vor deduce cheltuielile efectuate pentru dotarea agentilor economici care desfăsoară activităti de comert cu amănuntul de bunuri ambalate, cu utilaje de balotat si măruntit deseuri de ambalaje, avizate de către Administratia Fondului.”

3. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) si n) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.”

4. La articolul I, punctul 15 va avea următorul cuprins:

“15. După alineatul (5) al articolului 8 se introduc trei alineate noi, alineatele (6), (7) si (8), cu următorul cuprins:

(6) Baza de calcul la care se aplică cotele mentionate la alin. (1) reprezintă valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(8) Suma prevăzută la alin. (1) lit. n) se va plăti numai în cazul neîndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferenta dintre obligatiile anuale prevăzute în anexa nr. 3 la hotărârea Guvernului mai sus mentionată si obligatiile realizate efectiv de persoanele juridice care introduc pe piată anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării.”

5. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) si n) se declară si se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu.”

6. La articolul I punctul 19, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) si lit. n) constituie contraventie si se sanctionează astfel:”

7. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, al Ministerului Finantelor Publice si al Gărzii Nationale de Mediu.”

8. La anexa nr. 1, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: “Gaze cu efect de seră (dioxid 100 lei/tonă de CO2 de carbon, oxid de carbon, echivalent metan, protoxid de azot)”

9. La anexa nr. 2, titlul va avea următorul cuprins: “Venituri din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor categorii de deseuri valorificabile”

10. La anexa nr. 3, după punctul 115 se introduce un punct nou, punctul 1151, cu următorul cuprins:

“1151. Nichel si compusi”

11. La anexa nr. 3, după punctul 133 se introduce un punct nou, punctul 1331, cu următorul cuprins:

“1331. Plumb si compusi”

12. La anexa nr. 3, punctul 135 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 333.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 562.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35 din 19 mai 2004 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 26 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 334.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 563.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Constructiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către aceste societăti comerciale, cu avizul Agentiei Domeniilor Statului, în baza hotărârii adunării generale a actionarilor din aceste societăti.”

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, fată de care a fost deschisă procedura prevăzută în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, contractele de atribuire în folosintă gratuită se încheie numai cu avizul judecătorului-sindic.”

3. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub constructii si a celor din incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, cu societatea comercială ce detine în patrimoniu constructiile zootehnice dezafectate cu avizul Agentiei Domeniilor Statului si/sau al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, după caz, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu obligatia de a desfăsura activitatea de crestere a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate.”

4. La articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită sau după efectuarea investitiilor prevăzute în contractul de atribuire în folosintă gratuită, fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnică, terenul de sub acestea si incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosintă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice.”

5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul în care beneficiarul, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), nu încheie, din cauze neimputabile lui, contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la alin. (1), el va fi despăgubit, de către cumpărătorul constructiei modernizate, cu valoarea investitiei realizate, stabilită prin raport de evaluare, la momentul vânzării, întocmit pe cheltuiala cumpărătorului constructiei modernizate.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 564.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind mandatarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin derogare de la dispozitiile art. 3 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, se mandatează Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform prevederilor acestui act normativ, în vederea privatizării societătilor comerciale la care regia este actionar în numele statului.

Art. 2. - Pentru îndeplinirea mandatului, Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” este autorizată să efectueze, în principal, următoarele acte juridice:

a) mandatează reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, la societătile comerciale la care regia este actionar în numele statului, să aprobe încheierea contractelor de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participatiune;

b) mandatează reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, la societătile comerciale la care regia este actionar în numele statului si care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participatiune, să aprobe vânzarea sau închirierea de contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociatii, în situatiile în care acestia au efectuat investitii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active; în acest caz, din pretul de vânzare se scade valoarea investitiilor, pe bază de raport de evaluare acceptat de părti;

c) mandatează reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, la societătile comerciale la care regia este actionar în numele statului, să aprobe înfiintarea de societăti comerciale în colaborare cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societătilor comerciale la care regia este actionar în numele statului;

d) să vândă o parte sau întregul pachet de actiuni detinute la fiecare dintre aceste societăti comerciale, prin una dintre metodele si potrivit procedurilor prevăzute de legislatia în materie.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind mandatarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind mandatarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 565.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 33 din 29 ianuarie 2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.27 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins: “Ordonantă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, denumită în continuare ARSVOM, institutie publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Grupului de Interventie si Salvare Navală Constanta, care se desfiintează.

(2) ARSVOM este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin care acesta asigură activitatea de căutare si salvare a vietii omenesti pe mare si interventii în caz de poluare.

(3) ARSVOM are sediul principal initial în dana 78 din portul Constanta.

(4) ARSVOM poate înfiinta subunităti si puncte de lucru, fără personalitate juridică, în Constanta, precum si în alte localităti din tară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În îndeplinirea obiectului său de activitate, ARSVOM are următoarele atributii:

a) duce la îndeplinire obligatiile care revin statului român prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de căutare si salvare a vietii omenesti pe mare;

b) îndeplineste sarcinile care îi revin din Planul national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină;

c) execută interventii în caz de poluare.”

4. După articolul 2 se introduc două articole noi, articolele 21 si 22, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - ARSVOM va înfiinta, în subordinea sa, o sucursală tehnică, care va functiona pe principiul unei societăti comerciale. Sucursala va fi dotată cu utilaje care nu sunt necesare pentru activitătile prevăzute la art. 2 si va realiza, pe bază contractuală, următoarele prestări de servicii:

a) efectuarea operatiunilor de căutare, asistentă si salvare;

b) dezesuarea, ranfluarea navelor si epavelor;

c) prestatii de scafandrerie;

d) remorcaje interne si internationale;

e) lucrări necesare la nave conform specificului activitătii;

f) stingerea incendiilor;

g) spargerea ghetii în porturi si pe căile navigabile.

Art. 22. - Guvernul poate aproba prin hotărâre si alte atributii pentru ARSVOM.”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARSVOM se asigură din venituri proprii si alocatii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale sucursalei tehnice se asigură din venituri proprii si din alte surse legal constituite, altele decât cele de la bugetul de stat.

(3) Veniturile obtinute din activitătile sucursalei tehnice, precum si cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate.”

6. Articolele 4 si 5 se abrogă.

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În scopul realizării atributiilor sale, ARSVOM poate să colaboreze cu institutii publice, regii autonome, societăti comerciale, asociatii si fundatii, în conditiile legii.”

8. După articolul 6 se introduce un articol nou, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Patrimoniul ARSVOM se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Interventie si Salvare Navală Constanta, în conformitate cu balanta de verificare si situatia financiară întocmită de Grupul de Interventie si Salvare Navală Constanta la data de 31 martie 2004.

(2) Predarea-preluarea activului si pasivului se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(3) ARSVOM preia toate drepturile si obligatiile care decurg din activitatea curentă si din contractele încheiate de Grupul de Interventie si Salvare Navală Constanta si se substituie acestuia în litigiile aflate în curs de judecată.”

9. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Conducerea ARSVOM este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui presedinte este directorul general.”

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Personalul încadrat la Grupul de Interventie si Salvare Navală Constanta se preia de ARSVOM, în conditiile legii.

(2) Salarizarea personalului ARSVOM se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din institutiile publice.

(3) Personalul ARSVOM va beneficia de sporuri specifice activitătii si de drepturile rezultate ca urmare a activitătilor de salvare, în conditiile legii.

(4) Personalul navigant beneficiază de alocatie de hrană, iar celelalte categorii de salariati beneficiază de tichete de masă, în conditiile legii.”

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Regulamentul de organizare si functionare a ARSVOM, atributiile, patrimoniul, personalul si regimul de lucru în alertă permanentă.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 337.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală – ARISN

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navală - ARISN si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 566.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 3 iunie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2004.

Nr. 338.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 567.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Dreptul de asociere sindicală este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor din categoria înaltilor functionari publici.

(2) Functionarii publici pot, în mod liber, să înfiinteze organizatii sindicale, să adere la ele si să exercite orice mandat în cadrul acestora.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în situatia în care functionarii publici de conducere sunt alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizatiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două functii. În cazul în care functionarul public de conducere optează pentru desfăsurarea activitătii în functia de conducere în organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicală.

(4) Functionarii publici se pot asocia în organizatii sindicale sau în alte organizatii având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale si protejarea statutului lor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 344.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 iulie 2004.

Nr. 586.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 238

din 27 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Ecoforum - Clubul Tinerilor Eroi în Dosarul nr. 3.789/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.789/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Ecoforum - Clubul Tinerilor Eroi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, întrucât “îngrădeste dreptul persoanei juridice, care nu este societate comercială, de a putea să-si recupereze investitia efectuată la un imobil retrocedat, prin tratamentul diferentiat, discriminatoriu aplicat între persoanele juridice, ce nu sunt societăti comerciale”. Autorul exceptiei mai sustine că, “în timp ce chiriasilor persoane fizice le este recunoscut dreptul la recuperarea investitiei si li se oferă inclusiv facilităti fiscale (scutirea de plata taxei de timbru) pentru recuperarea investitiei efectuate, chiriasilor persoane juridice, care nu sunt societăti comerciale, nu le este recunoscut acest drept”.

Instanta de judecată consideră că textul legal criticat nu contravine prevederilor art. 16 din Constitutie, republicată, întrucât, arată aceasta, egalitatea în drepturi nu împiedică statul să legifereze măsuri de protectie asupra unor categorii de persoane.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că textul criticat nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, deoarece legea foloseste termenul generic de chirias fără a face vreo distinctie. În opinia sa referirea din lege la simobile cu destinatia de locuintă” are scopul de a exclude de la aplicarea prevederilor art. 49 din Legea nr. 10/2001 imobilele cu destinatie industrială, comercială, iar nu chiriasi persoane juridice.

Guvernul consideră că textul criticat are în vedere imobilele cu destinatia de locuintă, legiuitorul optând pentru solutia protejării numai a chiriasilor din imobilele cu destinatia de locuintă, de regulă persoane fizice cu venituri relativ modeste. În ceea ce priveste sarcina suportării acestor despăgubiri, aceasta depinde de situatia juridică a imobilului supus restituirii. Astfel, pentru imobilele preluate cu titlu valabil, obligatia de restituire revine persoanei îndreptătite, deoarece cheltuielile respective profită acesteia, în timp ce pentru imobilele preluate fără titlu valabil obligatia de despăgubire revine statului sau unitătii detinătoare, ca o compensare a lipsei de folosintă a bunurilor de către cei cărora le apartineau de drept.

Asadar, consideră Guvernul, legiuitorul a făcut aplicarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16, întrucât egalitatea în drepturi nu împiedică statul să legifereze măsuri de protectie a unor categorii de persoane. Si, în fine, conchide că, fără a îngrădi drepturi ocrotite constitutional, textul conditionează dreptul la despăgubiri de calificarea simobil cu destinatia de locuintă”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 49 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, text de lege care are următorul continut:

- Art. 49: “(1) Chiriasii au dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuintă prin îmbunătătirile necesare si utile.

(2) În cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil, obligatia de despăgubire prevăzută la alin. (1) revine persoanei îndreptătite.

(3) În cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat fără titlu valabil, obligatia de despăgubire revine statului sau unitătii detinătoare.

(4) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileste pe bază de expertiză.

(5) Prin îmbunătătiri, în sensul prezentei legi, se întelege cheltuielile necesare si utile. Cuantumul despăgubirilor se stabileste la valoarea actualizată a cheltuielilor, scăzându-se gradul de uzură al îmbunătătirilor, în raport cu durata de viată normală a acestora, care se suportă de chiriasi.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, text ce prevede următoarele:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul art. 49 din Legea nr. 10/2001 contine dispozitii în legătură cu dreptul la despăgubire al chiriasilor pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuintă restituite în natură, precum si cu privire la sarcina suportării acestor despăgubiri, având în vedere situatia juridică a imobilului restituit. Astfel, potrivit alin. (2) al art. 49, în cazul în care imobilul ce se restituie a fost preluat cu titlu, obligatia de despăgubire revine persoanei îndreptătite, iar potrivit alin. (3) al aceluiasi articol, pentru imobilele preluate fără titlu valabil obligatia de despăgubire revine statului sau unitătii detinătoare. Curtea constată, de asemenea, că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, s-a pronuntat prin Decizia nr. 93 din 4 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, statuând că acest text este constitutional.

În considerentele acestei decizii, Curtea a retinut că împrejurarea potrivit căreia norma dedusă controlului nu prevede un drept la despăgubire similar si pentru chiriasii imobilelor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, limitându-se a reitera doar norma de drept comun privind dreptul la despăgubire pentru o anumită categorie de chiriasi, nu este susceptibilă de interpretarea pe care întelege să i-o dea autorul exceptiei, în sustinerea criticii sale. În absenta unei interdictii exprese, acesti chiriasi au posibilitatea de a solicita si obtine despăgubiri, potrivit dreptului comun, pentru sporul de valoare al imobilului rezultat din îmbunătătirile necesare si utile pe care i le-au adus. Chiar dacă temeiul unei asemenea pretentii rezidă în institutia îmbogătirii fără justă cauză, fiind deci extrinsec reglementării legale în discutie, o asemenea împrejurare lipseste de îndreptătire critica de neconstitutionalitate ce i-a fost adusă. Pentru aceleasi ratiuni, este lipsită de temei calificarea respectivei reglementări ca fiind discriminatorie si, prin aceasta, în contradictie cu prevederile art. 16 din Constitutie, republicată.

Cu aceeasi ocazie, Curtea a retinut că neconstitutionalitatea textului de lege criticat este dedusă nu din continutul acestuia, ci din modul de interpretare si de aplicare a lui, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, excede competentei jurisdictionale a instantei constitutionale. Sub acest aspect, Curtea a statuat în repetate rânduri că nu se poate pronunta asupra interpretării date de o instantă judecătorească unui text legal, aceasta fiind făcută în procesul de aplicare a legii, atribut exclusiv al instantei de judecată. De altfel, nu intră în atributiile Curtii Constitutionale cenzurarea aplicării dispozitiilor legale de către instantele judecătoresti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul căilor de atac prevăzute de lege. O asemenea ingerintă a Curtii în activitatea de judecată ar fi neconstitutională, contravenind prevederilor art. 126 din Constitutia republicată, potrivit cărora justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

Atât considerentele, cât si solutia din această decizie sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Ecoforum - Clubul Tinerilor Eroi în Dosarul nr. 3.789/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPORUL TUDOR VLADIMIRESCU OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPORUL TUDOR VLADIMIRESCU OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0257 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SPORUL TUDOR VLADIMIRESCU OC3, cu sediul in Tudor Vladimirescu, judetul Galati, numar de ordine in Registrul Comertului J17/10024/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SPORUL TUDOR VLADIMIRESCU OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Izvorul Liesti, Izvorul Bogatiei Ivesti, Sporul Tudor Vladimirescu, Siretul Namoloasa, Zorile Tecuci, Sarguinta Corod, Harnicia Matca, Fratia Cosmesti, Podgoria Nicoresti, Podgoria Noua Priponesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SPORUL TUDOR VLADIMIRESCU OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Izvorul Liesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 197.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA TÂRGU BUJOR OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA TÂRGU BUJOR OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0251 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ALBINA TÂRGU BUJOR OC3, cu sediul in Str. Eremia Grigorescu, nr. 115, Bl. C4, Ap. 3, judetul Galati, numar de ordine in Registrul Comertului J/17/10007/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Alianta Galati, Prutul Mastacani, Albina Targu Bujor, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ALBINA TÂRGU BUJOR OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Alianta Galati, Prutul Mastacani, Albina Targu Bujor.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ALBINA TÂRGU BUJOR OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Alianta Galati. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 198.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PĂSTORUL BAIA DE FIER OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PĂSTORUL BAIA DE FIER OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0273 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PĂSTORUL BAIA DE FIER OC, cu sediul in Baia de Fier, judetul Gorj, numar de ordine in Registrul Comertului J/18/86/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PĂSTORUL BAIA DE FIER OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PĂSTORUL BAIA DE FIER OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Jiul Targu-Jiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 212.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ROVFAR ROVINARI OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ROVFAR ROVINARI OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 024 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ROVFAR ROVINARI OC, cu sediul in Rovinari, Str. Muncii, Bl. B6, Sc. 2, Ap. 16, judetul Gorj, numar de ordine in Registrul Comertului J/18/74/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ROVFAR ROVINARI OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ROVFAR ROVINARI OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Jiul Targu-Jiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 213.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PARÂNGUL BENGESTI OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PARÂNGUL BENGESTI OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0275 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PARÂNGUL BENGESTI OC3, cu sediul in Bengesti-Ciocardia, judetul Gorj, numar de ordine in Registrul Comertului J/18/70/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PARÂNGUL BENGESTI OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Jiul Targu-Jiu, Parangul Bengesti, Pastorul Baia de Fier, Credconsult Novaci, Rovfar Rovinari, Camarazii Bustuchin, Curcubeul Arcani, Colsacred Bumbesti Jiu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PARÂNGUL BENGESTI OC3este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Jiul Targu-Jiu. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 214.