MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 676         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 263 din 22 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

354. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie

 

355. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

826. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor privind vămuirea unor categorii de mărfuri

 

1.109. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

297. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VEAC NOU DOBRENI

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 263

din 22 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Mihail Mihăită în Dosarul nr. 3.428/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal este prezent personal autorul exceptiei si asistat de avocatul Constantin Nicolae, precum si Comisia pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 de pe lângă Primăria comunei Dărăsti, prin consilier juridic Sorina Soavă. Lipseste Comisia pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 de pe lângă Prefectura Ilfov si Stefana Neacsu, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că prin dispozitiile legale criticate au fost împroprietărite persoane neîndreptătite, în defavoarea adevăratilor proprietari. Solicită reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate privind aceste dispozitii.

Reprezentantul Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 de pe lângă Primăria comunei Dărăsti solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-a invocat autorul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale criticate Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 5/1993 si prin Decizia nr. 394/2003, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.428/2002, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Mihail Mihăită.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele criticate contravin prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privată, întrucât “împroprietăresc pe oricine, chiar fără acte de proprietate”.

Instanta de judecată apreciază că textul legal criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 44, întrucât, pe de o parte, textul constitutional trebuie privit în ansamblul său, iar, pe de altă parte, autoritatea legislativă poate adopta prin legi speciale măsuri care să asigure constituirea dreptului de proprietate.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că textele de lege criticate nu vin în contradictie cu dispozitiile constitutionale invocate. Prin aceste acte normative s-a constituit un drept de proprietate în favoarea fostilor cooperatori, anterior intrării în vigoare a Constitutiei.

Constitutia nu poate desfiinta aceste drepturi, chiar dacă în prezent acestora li se aplică regimul constitutional instituit de Legea fundamentală din 1991, întrucât s-ar încălca principiul neretroactivitătii legii. În sensul acesta s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 5/1993.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că, potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990, detinătorii unei case de locuit din zona cooperativizată au dobândit dreptul de proprietate privată asupra suprafetei de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodăresti si asupra curtii si grădinii din jurul acestora, fără a fi nevoie de un titlu translativ de proprietate eliberat de cooperativele agricole de productie sau, după caz, de autoritătile locale ale administratiei de stat. Astfel, dispozitiile criticate din Legea nr. 18/1991 nu fac decât să recunoască acest drept de proprietate în patrimoniul cooperatorilor sau al mostenitorilor acestora, fiind o aplicare a principiului constitutional al protectiei proprietătii private. Faptul că dreptul de proprietate constituit potrivit unei legi anterioare Constitutiei produce efecte si în prezent relevă faptul că ne aflăm în domeniul aplicării imediate a legii noi, astfel că dreptului de proprietate constituit anterior Constitutiei îi sunt aplicabile prevederile regimului constitutional actual. Este invocată în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 3/1993.

Avocatul Poporului arată, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale (deciziile nr. 5/1993 si nr. 394/2003), că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 30 ianuarie 1990. Acest Decret-lege a fost abrogat prin art. 123 al Legii nr. 18/1991, republicată, cu exceptia art. 8-11.

Textul art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 are următoarea redactare: “Terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti, precum si curtea si grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a detinătorilor; acestea pot fi înstrăinate si lăsate mostenire. Terenul prevăzut la alin. 1, împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosinta membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depăsi suprafata de 6.000 metri pătrati pentru detinătorul casei de locuit.”

De asemenea, exceptia are ca obiect si dispozitiile art. 23 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, ulterior modificată si completată.

Aceste dispozitii au următorul continut: “(1) Sunt si rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodăresti, precum si curtea si grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii.

(2) Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodăresti, precum si curtea si grădina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de productie.

(3) Pentru suprafata de teren agricol atribuită de cooperativa agricolă de productie ca lot de folosintă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribut, indiferent dacă acest teren se află în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu exceptia celor strămutati, pentru realizarea unor investitii de interes local si de utilitate publică.

(4) Dispozitiile alin. (1) se aplică si persoanelor din zonele cooperativizate, care nu au avut calitatea de cooperator.”

Textul constitutional invocat de autorul exceptiei este cel al art. 44 alin. (1) si (2), potrivit căruia: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod legal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobânzi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 si cele ale art. 23 din Legea nr. 18/1991, republicată, reglementează constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente casei de locuit si anexelor gospodăresti, înlăturând astfel situatia nefirească în care proprietarul casei de locuit era doar titularul unui drept de folosintă asupra terenului. În aceste conditii textele de lege criticate sunt în deplin acord cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

În ce măsură aceste dispozitii legale, privind constituirea dreptului de proprietate, au fost respectate în fiecare caz nu intră în competenta Curtii Constitutionale, ci a instantelor judecătoresti.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 si ale art. 23 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 394 din 21 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 4 februarie 2004, statuând că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, al art. 2-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.d), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Mihail Mihăită în Dosarul nr. 3.428/2002 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 iunie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie

 

În temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 41 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 487/2002*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În scopul evaluării solicitării si formulării deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării, se constituie în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie, ale cărei componentă si regulament de organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) functionează în cadrul compartimentului cu atributii în domeniul sănătătii si securitătii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 354.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de

protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată.

2. Poate fi recunoscută si desemnată ca organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie si care respectă criteriile minime aplicabile organismelor recunoscute, prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 115/2004, precum si cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice.

3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice trebuie să îndeplinească, atât în momentul definirii obiectului recunoasterii si desemnării, cât si pe toată perioada recunoasterii si desemnării, sarcini în legătură cu evaluarea conformitătii unuia sau mai multor tipuri de echipamente individuale de protectie, altele decât cele prevăzute la art. 15 alin. (2) sau în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 115/2004.

 

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii si desemnării

4. Cererea de recunoastere si desemnare se completează de către organism, conform modelului redat în anexa nr. 1, si se transmite Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie, denumită în continuare Comisia de recunoastere.

Cererea de recunoastere si desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) copie de pe documentele de înfiintare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului ori hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, codul unic de înregistrare si statutul persoanei juridice);

b) organigrama organismului si o scurtă prezentare a activitătii acestuia, din care să rezulte experienta si competenta acestuia în domeniul evaluării conformitătii echipamentelor individuale de protectie pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea;

c) copie de pe certificatul de acreditare al organismului, emis de către organismul national de acreditare;

d) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege; asigurarea trebuie să includă atât răspunderea civilă, cât si despăgubiri profesionale;

e) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism recunoscut si desemnat, în functie de tipurile de echipamente individuale de protectie, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune în acest scop; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele esentiale de securitate si sănătate, la standardele si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizate;

f) raportul întocmit de către organismul national de acreditare referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant, si la sistemul de management al calitătii organismului pentru a evalua conformitatea echipamentelor individuale de protectie;

g) o listă a documentelor încheiate pentru subcontrac-tarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoasterea si desemnarea si, dacă este cazul, copii ale acestora si ale modelului contractului de subcontractare a activitătilor;

h) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie Comisiei de recunoastere, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

i) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii de care dispune, inclusiv a personalului subcontractant, cu indicarea pregătirii profesionale, a experientei în domeniu si a atributiilor specifice de evaluare;

j) o declaratie a conducerii organismului, din care rezultă că sunt însusite si documentate procedurile de evaluare a conformitătii pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea;

k) o declaratie a conducerii organismului, din care rezultă că au fost adoptate măsuri care să asigure păstrarea confidentialitătii si a secretului profesional cu privire la toate informatiile obtinute în cursul evaluării de către întreg personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul echipamentelor individuale de protectie;

l) o declaratie a conducerii persoanei juridice privind crearea conditiilor referitoare la asigurarea independentei conducerii organismului si a personalului de certificare fată de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de echipamentele individuale de protectie în cauză;

m) modelul contractului de evaluare încheiat cu solicitantii.

 

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea recunoasterii si desemnării

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind recunoasterea si desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor minime pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 115/2004;

b) prevederilor art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea echipamentelor individuale de protectie cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 si, dacă este cazul, cu standardele române care adoptă standardele europene armonizate care se referă la domeniul echipamentelor individuale de protectie;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii prevăzută/prevăzute în cap. II sectiunile a 3-a si a 4-a din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004, pentru care organismul solicită recunoasterea si desemnarea;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă;

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

6. (1) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

(2) În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza evaluarea solicitantului la sediul acestuia.

7. (1) Comisia de recunoastere emite certificatul de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Desemnarea organismelor pentru care s-au emis certificatele de recunoastere se face prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cazuri motivate, recunoasterea si desemnarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea recunoasterii si desemnării.

(4) Notificarea organismelor se efectuează conform prevederilor cap. II sectiunea a 5-a din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004.

(5) În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere comunică organismului respingerea motivată a solicitării.

(6) Rezultatele evaluării se înregistrează în rapoarte de audit, iar decizia Comisiei de recunoastere se consemnează într-un proces-verbal, întocmit si păstrat conform regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

8. (1) Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage recunoasterea si desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării ori în situatia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

(3) În situatia retragerii recunoasterii si desemnării, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare în perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

(4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării determină actualizarea ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei prevăzut la pct. 7 alin. (2) si, dacă este cazul, informarea corespunzătoare a Comisiei Europene si a statelor membre ale Uniunii Europene.

(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării si, după caz, a notificării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării ori a notificării organismului, până când se dovedeste că acestea trebuie retrase.

(6) Retragerea desemnării atrage anularea certificatului de recunoastere.

9. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

D. Supravegherea organismelor recunoscute si desemnate

10. (1) Organismele recunoscute si desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea si desemnarea.

(2) Organismele recunoscute si desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu recunoasterea si desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării.

Organismele recunoscute si desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(3) Organismele recunoscute si desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 10 alin. (1). În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul recunoscut si desemnat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

11. (1) Supravegherea organismelor recunoscute si desemnate se realizează de către Comisia de recunoastere si prin organismul national de acreditare.

(2) Organismele recunoscute si desemnate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

12. În cazul existentei oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării, organismul recunoscut si desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, Comisia de recunoastere va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul recunoscut si desemnat în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

13. (1) În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere si organismul recunoscut si desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

(2) În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este recunoscut si desemnat să fie limitată sau suspendată.

14. Organismele recunoscute si desemnate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul recunoasterii, desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

E. Obligatiile organismelor recunoscute si desemnate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

15. (1) Organismele recunoscute si desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a recunoasterii si desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor, măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

e) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost recunoscut si desemnat, precum si la activitătile de coordonare la nivel national a organismelor;

f) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a recunoasterii si desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

g) echipamentele individuale de protectie depistate neconforme ca urmare a activitătilor de evaluare a conformitătii pentru care a fost recunoscut si desemnat.

(2) Organismele recunoscute si desemnate înaintează Comisiei de recunoastere spre avizare sau informare procedurile, rapoartele si înregistrările prevăzute în Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

F. Dispozitii finale si tranzitorii

16. (1) Lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 41 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004.

(2) Comisia de recunoastere solicită Ministerului Economiei si Comertului înregistrarea organismelor, cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), în registrul organismelor recunoscute, pentru alocarea numărului de identificare, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) contine pentru fiecare organism recunoscut informatii privind denumirea completă, sediul, echipamentele individuale de protectie care se supun evaluării, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii echipamentelor individuale de protectie pentru care este recunoscut, precum si numărul de identificare din registrul organismelor recunoscute.

(4) În cazul retragerii recunoasterii unui organism, Comisia de recunoastere va comunica în termen de 5 zile lucrătoare decizia sa, precum si motivarea acesteia Ministerului Economiei si Comertului, în vederea retragerii numărului de identificare acordat.

17. Organismele recunoscute anterior de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru certificarea calitătii de protectie a echipamentelor individuale de protectie pot efectua evaluări ale conformitătii, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 115/2004, până la termenul de expirare a certificatelor de recunoastere.

18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


*) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 a fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de recunoastere si desemnare

 

Organismul ..........................................................................................................................................................

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comertului)

Nr. ................................. data1) ......................................

 

CERERE DE RECUNOASTERE SI DESEMNARE

 

Organismul2) ..........................., având sediul în3) ............................., reprezentat prin director/presedinte4) ...............,

în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 41 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată, solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie să fie evaluat în vederea recunoasterii si desemnării, în scopul de a realiza testarea/evaluarea conformitătii pentru grupa de produse5) .................... prin 6) ................................................ .

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente7):

.............................................................................................................................................................................

 

Directorul/presedintele8) organismului,

..............................................................................


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul grupei de produse ce face obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor lit. B pct. 4 din normele metodologice.

8) Numele, prenumele si semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări,

precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează

evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ................./data emiterii ......................

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a Cererii de recunoastere si desemnare înregistrate cu nr. ........../...................., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1) ..................., cu sediul în2) ......................................, respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si are capacitate, competentă si capabilitate de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3) .............................. pentru produsele sau grupa de produse4) ........................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată.

La data retragerii desemnării organismului prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele5) Comisiei de recunoastere,

.......................................................................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

5) Numele, prenumele, semnătura presedintelui si stampila autoritătii competente.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

În temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 487/2002*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În scopul evaluării solicitării si formulării deciziei privind acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării, se constituie în cadrul Ministerului Solidaritătii Sociale si Familiei Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale, ale cărei componentă si regulament de organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) functionează în cadrul compartimentului cu atributii în domeniul sănătătii si securitătii în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 355.


*) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 a fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004.

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale.

2. Poate fi recunoscută si desemnată ca organism orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii masinilor industriale si care respectă criteriile minime aplicabile organismelor recunoscute, prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004, precum si cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice.

3. Organismele recunoscute si desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice trebuie să îndeplinească, atât în momentul definirii obiectului recunoasterii si desemnării, cât si pe toată perioada recunoasterii si desemnării, sarcini în legătură cu evaluarea conformitătii unuia sau mai multor tipuri de masini cuprinse în anexa nr. 4 si conform prevederilor din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004.

 

B. Documentele solicitate organismelor pentru evaluare în vederea recunoasterii si desemnării

4. Cererea de recunoastere si desemnare se completează de către organism, conform modelului redat în anexa nr. 1, si se transmite Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale, denumită în continuare Comisia de recunoastere. Cererea de recunoastere si desemnare trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) copie de pe documentele de înfiintare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului ori hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, codul unic de înregistrare si statutul persoanei juridice);

b) organigrama organismului si o scurtă prezentare a activitătii acestuia, din care să rezulte experienta si competenta acestuia în domeniul evaluării conformitătii masinilor industriale, pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea;

c) copie de pe certificatul de acreditare a organismului în legătură cu obiectul recunoasterii si desemnării, emis de către organismul national de acreditare;

d) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege; asigurarea trebuie să includă atât răspunderea civilă, cât si despăgubiri profesionale;

c) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se aplică de către organism în calitate de organism recunoscut si desemnat, în functie de tipurile de masini industriale, cu indicarea procedurilor pe care are capabilitate să le efectueze si a dotărilor de care dispune în acest scop; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele esentiale de securitate si sănătate, la standardele si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizate;

f) raportul întocmit de către organismul national de acreditare referitor la acordul privind procedura de evaluare a conformitătii, documentată si aplicată de către solicitant, si la sistemul de management al calitătii organismului pentru a evalua conformitatea masinilor industriale;

g) o listă a documentelor încheiate pentru subcontrac-tarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită recunoasterea si desemnarea si, dacă este cazul, copii ale acestora si ale modelului contractului de subcontractare a activitătilor;

h) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie Comisiei de recunoastere, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

i) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii de care dispune, inclusiv a personalului subcontractant, cu indicarea pregătirii profesionale, a experientei în domeniu si a atributiilor specifice de evaluare;

j) o declaratie a conducerii organismului, din care rezultă că sunt însusite si documentate procedurile de evaluare a conformitătii pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea;

k) o declaratie a conducerii organismului, din care rezultă că au fost adoptate măsuri care să asigure păstrarea confidentialitătii si a secretului profesional cu privire la toate informatiile obtinute în cursul evaluării de către întreg personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul masinilor industriale;

l) o declaratie a conducerii persoanei juridice privind crearea conditiilor referitoare la asigurarea independentei conducerii organismului si a personalului de certificare fată de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de masinile industriale în cauză;

m) modelul contractului de evaluare încheiat cu solicitantii.

 

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea recunoasterii si desemnării

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind recunoasterea si desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor minime pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004;

b) prevederilor art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea masinilor industriale cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 si, dacă este cazul, cu standardele române care adoptă standardele europene armonizate sau cu alte standarde si specificatii aprobate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, ale căror prevederi se referă la domeniul masinilor industriale;

d) sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii prevăzută/prevăzute în anexa nr. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004, pentru care organismul solicită recunoasterea si desemnarea;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă;

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

6. (1) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

(2) În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza evaluarea solicitantului la sediul acestuia.

7. (1) Comisia de recunoastere emite certificatul de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Desemnarea organismelor pentru care s-au emis certificatele de recunoastere se face prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cazuri motivate, recunoasterea si desemnarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea recunoasterii si desemnării.

(4) Notificarea organismelor se efectuează conform prevederilor mentionate la cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004.

(5) În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere comunică organismului respingerea motivată a solicitării.

(6) Rezultatele evaluării se înregistrează în rapoarte de audit, iar decizia Comisiei de recunoastere se consemnează într-un proces-verbal, întocmit si păstrat conform regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

8. (1) Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage recunoasterea si desemnarea unui organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării ori în situatia în care organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum

3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

(3) În situatia retragerii recunoasterii si desemnării, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost recunoscut si desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism recunoscut si desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

(4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării determină actualizarea ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei prevăzut la pct. 7 alin. (2) si, dacă este cazul, informarea corespunzătoare a Comisiei Europene si a statelor membre ale Uniunii Europene.

(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării si, după caz, a notificării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii si desemnării ori a notificării organismului, până când se dovedeste că acestea trebuie retrase.

(6) Retragerea desemnării atrage anularea certificatului de recunoastere.

9. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea recunoasterii si desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

D. Supravegherea organismelor recunoscute si desemnate

10. (1) Organismele recunoscute si desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind recunoasterea si desemnarea.

(2) Organismele recunoscute si desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unor documente prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu recunoasterea si desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele recunoscute si desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(3) Organismele recunoscute si desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 10 alin. (1). În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul recunoscut si desemnat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

11. (1) Supravegherea organismelor recunoscute si desemnate se realizează de către Comisia de recunoastere si prin organismul national de acreditare.

(2) Organismele recunoscute si desemnate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

12. În cazul existentei oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării, organismul recunoscut si desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, Comisia de recunoastere va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul recunoscut si desemnat în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

13. (1) În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti în legătură cu îndeplinirea cerintelor prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere, organismul national de acreditare si organismul recunoscut si desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

(2) În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este recunoscut si desemnat să fie limitată sau suspendată.

14. Organismele recunoscute si desemnate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul recunoasterii, desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

E. Obligatiile organismelor recunoscute si desemnate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

15. (1) Organismele recunoscute si desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile de certificare efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite organismului ca urmare a recunoasterii si desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor, măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

e) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost recunoscut si desemnat, precum si la activitătile de coordonare la nivel national a organismelor;

f) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a recunoasterii si desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

g) masinile industriale depistate neconforme ca urmare a activitătilor de evaluare a conformitătii pentru care a fost recunoscut si desemnat.

(2) Organismele recunoscute si desemnate înaintează Comisiei de recunoastere spre avizare sau informare procedurile, rapoartele si înregistrările prevăzute în Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

F. Dispozitii finale si tranzitorii

16. (1) Lista cuprinzând organismele recunoscute se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004.

(2) Comisia de recunoastere solicită Ministerului Economiei si Comertului înregistrarea organismelor, cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), în registrul organismelor recunoscute, pentru alocarea numărului de identificare, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) contine pentru fiecare organism recunoscut informatii privind denumirea completă, sediul, masinile industriale care se supun evaluării, procedura/procedurile de evaluare a conformitătii masinilor industriale pentru care este recunoscut, precum si numărul de identificare din registrul organismelor recunoscute.

(4) În cazul retragerii recunoasterii unui organism, Comisia de recunoastere va comunica în termen de 5 zile lucrătoare decizia sa, precum si motivarea acesteia Ministerului Economiei si Comertului, în vederea retragerii numărului de identificare acordat.

17. Organismele recunoscute anterior de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru certificarea calitătii de securitate a echipamentelor tehnice pot efectua evaluări ale conformitătii masinilor industriale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 119/2004, până la termenul de expirare a certificatelor de recunoastere.

18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de recunoastere si desemnare

 

Organismul ..................................................................................................................................................

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comertului)

Nr. ................................. data1) ......................................

 

CERERE DE RECUNOASTERE SI DESEMNARE

 

Organismul2) ................, având sediul în3) ............................., reprezentat prin director/presedinte4) ......................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale, solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii masinilor industriale să fie evaluat în vederea recunoasterii si desemnării, în scopul de a realiza testarea/evaluarea conformitătii pentru grupa/tipul de produse5) ................................. prin6) ............................................... .

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente7):

...............................................................................................................................................................................

 

Directorul/presedintele 8) organismului,

...............................................................................


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul produselor sau grupelor de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN, precum si pozitia

corespunzătoare din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor lit. B pct. 4 din normele metodologice.

8) Numele, prenumele si semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Comisia de recunoastere si desemnare a laboratoarelor de încercări,

precum si a organismelor de cercetare si de inspectie care realizează

evaluarea conformitătii masinilor industriale

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ................./data emiterii ......................

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a Cererii de recunoastere si desemnare înregistrate cu nr. ........./............... se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1) ...................................., cu sediul în2) ............................, respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si are capacitate, competentă si capabilitate de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3) ............................. pentru produsele sau grupa de produse4) ............................., conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale.

La data retragerii desemnării organismului prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele5) Comisiei de recunoastere,

............................


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN, precum si pozitia corespunzătoare din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 119/2004.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE CONTROL

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind vămuirea unor categorii de mărfuri

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Activitătile privind îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse la cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, se mută din locatiile situate în sos. Afumati nr. 78 si, respectiv, sos. Iuliu Maniu nr. 566-570 la punctul vamal situat în Bd. Metalurgiei nr. 132, sectorul 4, Bucuresti – în subordinea Biroului vamal Băneasa.

Art. 2. - (1) Efectuarea operatiunilor de vămuire pentru aceste categorii de mărfuri perisabile se desfăsoară în programul de lucru glisant în intervalul 8,00-16,00/10,00-18,00.

(2) Timpul de muncă săptămânal poate fi extins cu 8 ore suplimentare care pot fi efectuate cu acordul functionarului public.

Art. 3. - Mijloacele de transport rutiere care se prezintă la intrarea în tară cu mărfurile perisabile mentionate la art. 1 vor fi tranzitate la Biroul vamal de frontieră Băneasa.

Art. 4. - La Biroul vamal Băneasa, la punctul vamal mentionat la art. 1, au acces liber toti comisionarii vamali agreati să îsi desfăsoare activitatea pe lângă acest birou vamal.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 1.518/2002 privind vămuirea unor categorii de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 21 noiembrie 2002, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Secretar de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor,

Tudor Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 iulie 2004.

Nr. 826.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”

 

În temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 83 alin. (2), ale art. 106 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”, cod 14.13.02.18, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În baza art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, competenta de a emite “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală” revine organelor de inspectie fiscală care au efectuat inspectia fiscală.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va elabora în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentului ordin aplicatia informatică pentru crearea unei baze de date cu rezultatele inspectiei fiscale, precum si aplicatia pentru editarea automată a “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”.

(2) Până la implementarea acestei aplicatii, formularul “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală” se va completa manual.

Art. 6. - Directia generală de inspectie financiar fiscală, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2004.

Nr. 1.109.

 

ANEXA Nr. 11)

 

DECIZIA

de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNILE

de completare a formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”

 

1. “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală” reprezintă actul administrativ emis de organele de inspectie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de către inspectia fiscală.

2. Se va completa ca urmare a finalizării unei inspectii fiscale generale sau partiale cu “Raport de inspectie fiscală” si ca urmare a constatării de obligatii fiscale suplimentare si accesorii la acestea.

3. În cazul în care nu se constată diferente de impozite, taxe sau contributii suplimentare, nu se va întocmi “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”.

4. “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală” se întocmeste de către organul de inspectie fiscală, se avizează de seful de serviciu si se aprobă de directorul executiv adjunct coordonator al activitătii de control.

5. Informatiile din continutul “Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală” se vor completa după cum urmează:

a) rubrica “Datele de identificare ale contribuabilului” va cuprinde, în clar, toate datele fără abrevieri;

b) rubrica “Datele privind creanta fiscală” se va completa pentru fiecare obligatie stabilită suplimentar cu informatii referitoare la denumirea obligatiei fiscale, perioada la care aceasta se referă, baza impozabilă stabilită suplimentar, impozitul, taxa, contributia stabilită suplimentar sau obligatiile fiscale accesorii, precum si codul de cont bugetar unde acestea urmează a fi achitate;

c) rubrica “Motivele de fapt”: se va prezenta detaliat si în clar modul în care contribuabilul a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influentă fiscală o operatiune patrimonială, cu precizarea consecintei fiscale;

d) rubrica “Temeiul de drept”: se va prezenta detaliat si clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului sau a altor elemente prevăzute de lege.

Informatiile prevăzute la lit. b), c) si d) se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contributie pentru care s-au constatat diferente de obligatii fiscale si accesorii ale acestora.

6. “Termenul de plată” va fi data stabilită pentru achitarea obligatiilor cuprinse în “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”, în functie de data primirii acesteia.

7. La “Dispozitii finale” se va completa numărul total de pagini care se anexează la “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”.

8. Se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspectie avizată de seful de serviciu si aprobată de conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului “Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală”, cod 14.13.02.18

 

1. denumire: Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală;

2. cod: 14.13.02.18;

3. format: A4/t1 (număr variabil de pagini);

4. caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată, utilizându-se echipamente informatice pentru editare.

Poate avea număr variabil de pagini, în functie de impozitele, taxele sau contributiile pentru care s-au stabilit obligatii suplimentare;

5. se difuzează: gratuit;

6. se utilizează: la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de către organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală, pe baza Raportului de inspectie fiscală;

7. se întocmeste: în 3 exemplare, de organul fiscal cu atributii de inspectie fiscală;

8. circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspectia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;

9. se arhivează la: dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VEAC NOU DOBRENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VEAC NOU DOBRENI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0277 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VEAC NOU DOBRENI, cu sediul in Dobreni, judetul Neamt, numar de ordine in Registrul Comertului J/18/1021/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VEAC NOU DOBRENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Cozla Piatra-Neamt, Vasile Conta Baltatesti, Veac Nou Dobreni, Economia Girov, elena Cuza Pastraveni, Viitorul Podoleni, Unirea Roznov, Fratia Secuieni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VEAC NOU DOBRENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Cozla Piatra-Neamt. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 297.