MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 iulie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 230 din 25 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.020. – Hotărâre privind schimbarea claselor de secretizare si declasificarea unor informatii secrete de stat emise de Institutul National de Statistică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.033. – Ordin al ministrului finantelor publice privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 230

din 25 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 

Nicolae Popa – presedinte

Costică Bulai – judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Lucian Stângu – judecător

Ioan Vida – judecător

Florentina Baltă – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună în Dosarul nr. 4/P/2000 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, prin reprezentant, Ion Antonescu, Stefan Oprea si Livia Dima. Lipsesc Elena Lupu si Steluta Safta Lambru, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează completului de judecată că Steluta Safta Lambru a depus o cerere prin care solicită amânarea judecării cauzei, deoarece, pentru motive medicale, este în imposibilitate de a se prezenta.

Având cuvântul asupra cererii de amânare, formulată de Steluta Safta Lambru, părtile prezente sunt de acord cu admiterea cererii. Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen, întrucât judecarea cauzei a mai fost amânată pentru aceleasi motive, invocate de aceeasi parte.

Curtea, deliberând asupra cererii de amânare, având în vedere art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de amânare.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul autorului exceptiei, într-o formulare cu pronuntate accente propagandistice, cu ample referiri la continutul cererilor depuse la dosar, solicită, în esentă, admiterea exceptiei, sustinând că textele de lege criticate încalcă prevederile constitutionale invocate, în special pe cele referitoare la dreptul de asociere si la dreptul la un nivel de trai decent, precum si dispozitii din pactele, tratatele si conventiile internationale referitoare la drepturile omului si libertătile fundamentale, ratificate de România si care, potrivit art. 20 din Constitutie, fac parte din dreptul intern.

Celelalte părti prezente solicită, de asemenea, admiterea exceptiei, invocând încălcarea acelorasi prevederi constitutionale arătate de reprezentantul autorului exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca nefondată, întrucât dispozitiile criticate din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt constitutionale. De altfel, dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, iar aceasta, printr-o decizie recent pronuntată, a respins exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 august 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4/P/2000, Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de reînregistare a acestui partid politic.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile criticate ale art. 21 alin. (4) si ale art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003 sunt neconstitutionale, întrucât contravin dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 4, art. 8 alin. (1), art. 11, 15, 16, 20, 21, 24, 35, 37, 51, 123, 125, 128 si 144 din Constitutie.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, autorul exceptiei sustine că acestea, prevăzând îpublicarea în Monitorul Oficial al României, în mod selectiv, numai a hotărârilor Tribunalului Bucuresti pentru partidele înregistrate, fără a publica si hotărârile pentru partidele refuzate a fi înregistrate, în conditiile în care acestea nu au acces nici la dosare si se refuză chiar si eliberarea unor copii legalizate de pe aceste hotărâri, reprezintă o discriminare care contravine flagrant cu dispozitiile Constitutiei României, art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (1) si (2), art. 11, 15, 16, 20, 24, art. 31 alin. (1) si (2), art. 35, 37, art. 45 alin. (5), art. 47 alin. (1), (2) si (4), art. 50, 51, 54, art. 123 alin. (2), art. 125 alin. (1), art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (1), art. 128 s.a“.

În acelasi timp, referindu-se la dispozitiile îart. 26 alin. (2) din Legea nr. 47/1992“, republicată, autorul exceptiei cere Curtii Constitutionale, în memoriul depus la instantă, “de a analiza constitutionalitatea tuturor prevederilor Legii nr. 14 din 9 ianuarie 2003, în general“, si în special a dispozitiilor: art. 2, care, îfată de Legea nr. 27/1996, renuntă la valori reale si interzice sau prescrie dreptul partidelor politice de a «organiza initiativa legislativă a cetătenilor», ceea ce ne situează sub standardele lumii civilizate“; art. 19 alin. (2), “prin care se încearcă intimidarea românilor cu drept de vot care doresc să se asocieze în partide politice – pe calea amenintării cu Codul penal, art. 292 – ceea ce contravine grav Constitutiei României si standardelor lumii civilizate […]“; art. 21 alin. (4) (mentionat si prin exceptia formulată); art. 26 alin. (4) (mentionat si prin exceptia formulată); art. 37, 38, 40, 41, 42 si 43, “prin care se amenintă grav pluralismul politic – ceea ce contravine Constitutiei României si standardelor lumii civilizate“; art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1) si (2), art. 48 alin. (1) si (2), art. 49, 50, art. 53 alin. (3), art. 54 alin. (2) si (4) si art. 55.

Cu privire la ansamblul legii si la textele indicate “în special“, autorul exceptiei evocă îdispozitiile Constitutiei României, art.: 21; 24; 50; 51; 54; 123; 125 alin. (1), în general, si art. 128 si 144 c), în special, raportate la Codul de procedură civilă, inclusiv pactele, tratatele si conventiile internationale semnate de România ca parte si ratificate de Parlamentul tării noastre – toate acestea făcând parte din dreptul intern“.

De asemenea, autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă Declaratia Universală a Drepturilor Omului, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si protocoalele la aceasta, pactele si conventiile ratificate de România (enumerate la pag. 3–5 si 7–8 din memoriul depus la instantă), care, conform art. 11 din Constitutie, fac parte din dreptul intern. Referindu-se la textele de lege criticate si la aplicarea acestora de către Tribunalul Bucuresti, autorul exceptiei arată, în esentă, că “au fost si sunt afectati zeci de mii de români cu drept de vot“. De asemenea, sustine că s-a refuzat îabuziv de a fi judecate si solutionate cererile de recurs pentru reînregistrarea Partidului Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună [...], a fost anulată egalitatea între cetăteni [...], a fost stirbit pluralismul politic [...], au fost încălcate cu premeditare drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor români care nu au avut acces la sanse egale în ultimul deceniu al secolului XX si în primii doi ani ai mileniului III [...]“.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civilă consideră că prevederile Legii partidelor politice îsunt conforme Legii fundamentale a României [...]“.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că “exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată“. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine că îobiectiunile ridicate de semnatarul exceptiei se întemeiază, de fapt, pe respingerea cererii de înregistrare a partidului politic reprezentat de petent, constituind, în primul rând, o problemă de aplicare a textelor de lege“.

În legătură cu invocarea încălcării prin dispozitiile de lege criticate a prevederilor art. 21 din Constitutie, Guvernul arată că, în opinia sa, îcontinutul dispozitiilor criticate nu aduce o atingere accesului la justitie, ci, dimpotrivă, reprezintă o expresie a aplicării principiilor constitutionale invocate“. Totodată se subliniază că “din perspectiva art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit căruia «competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege», precum si a art. 128 din Constitutie, în temeiul căruia «împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii», se retine că Legea fundamentală a lăsat la latitudinea legiuitorului reglementarea «competentei», a «procedurii», precum si a «căilor de atac». Astfel, normele continute de articolele criticate care stabilesc procedura de judecată a contestatiilor mentionate [...] si căile de atac posibile potrivit legii constituie, în ansamblul lor, expresia aplicării dispozitiilor constitutionale citate“. În acelasi timp, Guvernul apreciază că înici sustinerea potrivit căreia textele criticate încalcă prevederile art. 123 alin. (1) din Legea fundamentală, conform cărora «Justitia se înfăptuieste în numele legii», nu poate fi primită“.

În punctul de vedere prezentat Guvernul sustine că îtextele în discutie nu reprezintă o încălcare a principiilor referitoare la elementele definitorii ale statului român sau la transpunerea în practică a dispozitiilor constitutionale privind drepturile, libertătile si îndatoririle fundamentale ale cetătenilor, ci asigură exercitarea, cu bună-credintă, a drepturilor si obligatiilor procesuale ale părtilor, asigurând, în mod real, accesul liber la justitie si respectarea dreptului la apărare, în conditiile legii“. Guvernul face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a statuat că îaccesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile accesul la toate structurile judecătoresti – judecătorii, tribunale, curti de apel, Curtea Supremă de Justitie si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situatii diferite“. Sunt citate în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 129/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, si nr. 38/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 mai 1998.

În legătură cu invocarea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, Guvernul consideră că îpublicarea în Monitorul Oficial numai a înregistrării, radierii partidelor politice, nu si a deciziilor prin care sunt respinse cererile de înregistrare a acestora, nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci reprezintă o chestiune de oportunitate, ce a fost lăsată la latitudinea legiuitorului“.

Avocatul Poporului consideră că “exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, în raport cu dispozitiile art. 21 si art. 128 din Constitutie, nu este întemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate prevăd procedura de solutionare a cererilor pentru înregistrarea partidului politic, respectiv pentru modificarea statutului partidului politic“. În continuare se arată că “împotriva hotărârii de respingere a cererilor mentionate, persoana interesată poate face contestatie în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii Tribunalului Bucuresti, solutionarea acesteia fiind de competenta Curtii de Apel Bucuresti“. În legătură cu această reglementare se precizează că îîn jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a statuat, în mod constant, că accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile accesul la toate structurile judecătoresti – judecătorii, tribunale, curti de apel, Curtea Supremă de Justitie si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece stabilirea naturii, a numărului si a conditiilor concrete de exercitare a căilor de atac se face prin reglementări procedurale a căror elaborare intră în competenta legiuitorului, potrivit dispozitiilor art. 125 din Constitutie. Totodată, Constitutia nu contine nici o dispozitie cu privire la gradele de jurisdictie, pe care trebuie să le parcurgă procesele până la adoptarea solutiei finale“.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea prevederilor art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, Avocatul Poporului apreciază că “aceste critici sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei de fată, neavând incidentă în cauză“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată explicit în memoriul depus la instantă de către autorul exceptiei, îl constituie dispozitiile art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14 din 9 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003.

Dispozitiile legale din Legea nr. 14/2003, cu privire la care exceptia de neconstitutionalitate este formulată si motivată în mod explicit, au următorul cuprins:

– Art. 21 alin. (4): “Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitivă si irevocabilă.“;

– Art. 26 alin. (4): “Curtea de Apel Bucuresti se pronuntă în termen de 15 zile de la înregistrarea contestatiei, iar hotărârea sa este definitivă si irevocabilă.“;

– Art. 51 alin. (4): “Înregistrarea si radierea partidelor politice, operate în Registrul partidelor politice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“;

– Art. 52 alin. (2): “Prevederile art. 51 alin. (2)–(4) se aplică în mod corespunzător.“

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt: art. 11 privind dreptul international si dreptul intern; art. 20 privind tratatele internationale referitoare la drepturile omului; art. 21 privind accesul liber la justitie; art. 24 privind dreptul la apărare; art. 128, devenit, după revizuirea si republicarea Constitutiei, art. 129, referitor la folosirea căilor de atac.

De asemenea, mai sunt mentionate ca fiind încălcate, în legătură cu îpublicarea în Monitorul Oficial al României, în mod selectiv, numai a hotărârilor Tribunalului Bucuresti pentru partidele înregistrate, fără a publica si hotărârile pentru partidele refuzate a fi înregistrate“, si alte dispozitii constitutionale: art. 1 alin. (3) privind statul român; art. 4 alin. (1) si (2) privind unitatea poporului si egalitatea între cetăteni; art. 15 privind universalitatea; art. 16 privind egalitatea în drepturi; art. 31 alin. (1) si (2) privind dreptul la informatie; art. 35, devenit art. 37, privind dreptul de a fi ales; art. 37, devenit art. 40, privind dreptul la asociere; art. 45 alin. (5), devenit art. 49 alin. (5), privind protectia copiilor si a tinerilor; art. 47 alin. (1), (2) si (4), devenit art. 51 alin. (1), (2) si (4), privind dreptul de petitionare; art. 130 alin. (1), devenit art. 131 alin. (1), privind Ministerul Public; art. 131 alin. (1), devenit art. 132 alin. (1), privind statutul procurorilor.

În cauză, autorul exceptiei invocă si încălcarea prevederilor unui mare număr de documente internationale – tratate, conventii, pacte, protocoale etc., ratificate de România, între care Declaratia Universală a Drepturilor Omului si Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Din examinarea memoriului depus la dosarul instantei care judecă cererea de înregistrare a unui partid politic rezultă, de asemenea, că autorul exceptiei – Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună este nemultumit de modul în care instanta i-a solutionat în trecut cereri cu acelasi obiect, precum si de faptul că instanta îîi refuză în mod abuziv“ eliberarea unor copii legalizate de pe hotărârile pronuntate în cele 17 dosare de reînregistrare a partidului politic.

Curtea retine că prin exceptia formulată si motivată a fost sesizată cu neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 14/2003.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale, precum si pe cele din documentele internationale invocate de autorul exceptiei. Mentiunile din art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, care se referă la caracterul definitiv si irevocabil al deciziei, respectiv al hotărârii Curtii de Apel Bucuresti, sunt în deplină concordantă cu dispozitiile art. 129 din Constitutie, republicată, referitoare la folosirea căilor de atac, în conditiile legii. Textele legale respective reglementează calea de atac împotriva hotărârii Tribunalului Bucuresti. Or, potrivit dispozitiilor constitutionale, reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti este atributul exclusiv al legiuitorului.

De asemenea, este neîntemeiată sustinerea autorului exceptiei în sensul că sunt neconstitutionale dispozitiile art. 51 alin. (4) si cele ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, întrucât nu prevăd publicarea în Monitorul Oficial al României, si a hotărârilor judecătoresti prin care se respinge cererea de înregistrare sau de radiere a partidelor politice ori, după caz, a aliantelor politice. Ratiunea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a înregistrării si radierii partidelor politice sau, în mod corespunzător, a aliantelor politice, legal constituite, care rezidă în asigurarea publicitătii necesare cu privire la aparitia unui nou subiect în viata politică a tării, nu subzistă si în cazul în care cererea de înregistrare sau de radiere este respinsă de instanta competentă, pentru că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege. În consecintă, nu se poate pune problema încălcării principiului egalitătii, invocată de autorul exceptiei, situatiile fiind deosebite, ceea ce justifică, rational si obiectiv, un tratament juridic deosebit.

Referitor la constitutionalitatea dispozitiilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, Curtea s-a pronuntat într-o cauză în care acelasi autor – Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună – a ridicat exceptia de neconstitutionalitate cu invocarea încălcării acelorasi prevederi din Constitutie si din documentele internationale indicate si în prezentul dosar si, în esentă, cu o motivare identică. Prin Decizia nr. 65 din 24 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 11 martie 2004, Curtea a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate ridicată. În considerentele acestei decizii Curtea a retinut cu privire la textele criticate că “Aceste prevederi de lege mentin solutia de principiu cuprinsă în art. 19 alin. (4) si art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, care a fost abrogată, cu exceptia cap. VI – Finantarea partidelor politice, prin art. 56 din Legea nr. 14/2003. Or, cu privire la constitutionalitatea textelor mentionate din Legea nr. 27/1996, Curtea s-a pronuntat într-o cauză în care acelasi autor – Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună – a ridicat exceptia de neconstitutionalitate cu invocarea încălcării acelorasi prevederi din Constitutie si din documentele internationale indicate si în prezentul dosar si, în esentă, pentru aceleasi considerente.

Astfel, prin Decizia nr. 268 din 17 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 11 noiembrie 2002, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, a statuat, în esentă, următoarele: caracterul «definitiv» al deciziei Curtii de Apel Bucuresti nu numai că nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 128 (devenit art. 129), privind folosirea căilor de atac, în conditiile legii, ci sunt în deplină concordantă cu acestea, în sensul că reglementează contestatia împotriva hotărârii Tribunalului Bucuresti ca o cale de atac. Or, potrivit dispozitiilor constitutionale, reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti este atributul exclusiv al legiuitorului, ceea ce se întâmplă în cazul de fată, întrucât reglementarea este cuprinsă în lege; sustinerile referitoare la încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 sunt neîntemeiate, întrucât accesul liber la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se înfăptuieste, dar nu înseamnă că el trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Aceasta deoarece, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie [devenit art. 126 alin. (2)] si jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, competenta si procedura de judecată sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite în considerarea unor situatii diferite; art. 24 din Constitutie, care garantează dreptul la apărare, nu este încălcat, întrucât textele de lege criticate nu contin dispozitii de natură să îngrădească drepturile procesuale ale părtilor ori dreptul de a fi asistate de un avocat în tot cursul procesului.

De asemenea, prin aceeasi decizie, pronuntându-se cu privire la contrarietatea dintre textele de lege criticate si dispozitii din documente internationale ratificate de România, Curtea a retinut că, în legătură cu acestea, ca si în cauza de fată, nu sunt formulate motive de neconstitutionalitate. Asa fiind, s-a constatat că prevederile constitutionale ale art. 20, referitoare la «Tratatele internationale privind drepturile omului», nu sunt incidente în cauză.

Având în vedere că, asa cum s-a arătat deja, dispozitiile art. 51 alin. (4), art. 52 alin. (2), art. 21 alin. (4) si art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 mentin solutia de principiu cuprinsă în art. 19 alin. (4) si art. 23 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, aceleasi considerente care au justificat Decizia Curtii nr. 268 din 17 octombrie 2002 impun respingerea prezentei exceptii de neconstitutionalitate.

De altfel, chiar în legătură cu dispozitiile art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, sub aspectul caracterului definitiv si irevocabil al hotărârilor Curtii de Apel Bucuresti, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 119 din 25 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 10 aprilie 2003, în sensul constitutionalitătii acestora.

În plus, în acest dosar, autorul exceptiei invocă si încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 50 devenit art. 54 «Fidelitatea fată de tară», art. 51 devenit art. 1 alin. (5) «În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie», art. 54 devenit art. 57 «Exercitarea drepturilor si a libertătilor», art. 123 alin. (1) devenit art. 124 alin. (1) «Justitia se înfăptuieste în numele legii» si art. 144 devenit art. 146 «Atributiile» Curtii Constitutionale. Curtea constată că textele din Constitutie mentionate nu sunt incidente în cauză, […].“

Solutiile adoptate prin deciziile mentionate si considerentele care au stat la baza acestora sunt aplicabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a modifica jurisprudenta Curtii.

În ceea ce priveste referirea autorului exceptiei la dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, în baza cărora, fără a formula explicit o exceptie de neconstitutionalitate, se solicită Curtii, într-o manieră neuzuală, să analizeze constitutionalitatea tuturor prevederilor Legii nr. 14/2003, în general, Curtea retine că textul art. 25 alin. (2) [indicat gresit de autorul exceptiei ca fiind art. 26 alin. (2)] din Legea nr. 47/1992, republicată, nu este aplicabil în cauză, întrucât acesta prevede că, “în caz de admitere a exceptiei, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitătii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate în sesizare“.

Dispozitiile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt inaplicabile în cauză, întrucât se referă la ipoteza admiterii exceptiei cu privire la unele texte criticate în conditiile în care acestea s-ar afla într-o legătură indisociabilă cu alte texte care nu formează obiect al exceptiei. Nici una dintre aceste conditii nu este întrunită în cauză.

Curtea retine, pe de altă parte, că dispozitiile Legii nr. 14/2003 nu încalcă prevederile constitutionale indicate de autorul exceptiei, unele dintre acestea neavând, de altfel, nici o legătură cu dreptul de asociere în partide politice sau cu alte motive formulate explicit în memoriul depus în fata instantei.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) si ale art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, exceptie ridicată de Partidul Solidaritătii Democratice pentru Sanse Egale si o Societate mai Bună în Dosarul nr. 4/P/2000 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea claselor de secretizare si declasificarea unor informatii secrete de stat emise de Institutul National de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă schimbarea claselor de secretizare si declasificarea informatiilor secrete de stat emise de Institutul National de Statistică, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Declasificarea informatiilor secrete de stat se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.020.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, si ale art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. 1. – Pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, înainte de intrarea în vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscală centrală la nivelul Ministerului Finantelor Publice, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. – (1) Comisia emite decizii pentru:

a) problemele de natură fiscală si cele de procedură fiscală, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexă, după caz, pentru care se impune o solutionare unitară în vederea eliminării confuziilor si interpretărilor diferite în aplicarea legislatiei;

b) problemele ce privesc conflictele de competentă ivite între organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun;

c) cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunurile si serviciile finantate din fonduri nerambursabile nu se poate realiza conform art. 8 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004.

(2) Deciziile Comisiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Comisia este formată din 15 persoane cu drept de vot, din care: un presedinte, un loctiitor al presedintelui si 13 membri, în componenta prevăzută în anexă.

            (4) În cazul în care Comisia este sesizată în legătură cu solutionarea unor conflicte de competentă ce privesc bugetele locale, secretariatul va solicita Asociatiei Comunelor din România, Asociatiei Oraselor din România, Asociatiei Municipiilor din România, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, precum si Ministerului Administratiei si Internelor desemnarea câte unui reprezentant în vederea completării Comisiei.

(5) Comisia este coordonată de secretarul de stat care răspunde de politică si legislatie fiscală.

Art. 3. – În cadrul Comisiei functionează un secretariat format din 4 persoane, dintre care două persoane din cadrul Directiei de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat, o persoană din cadrul Directiei generale juridice si o persoană din cadrul proiectului “Codul de procedură fiscală“.

Art. 4. – (1) Directorii generali si/sau adjuncti în ale căror atributii se regăseste coordonarea impozitelor prevăzute la art. 1, denumiti în continuare directori coordonatori, respectiv seful proiectului “Codul de procedură fiscală“, selectează problematica rezultată din corespondenta primită care este de competenta Comisiei.

            (2) Ceilalti membri ai Comisiei, altii decât cei prevăzuti la alin. (1), pot propune spre dezbatere, în vederea adoptării unor solutii unitare, probleme din domeniul legislatiei fiscale si procedurilor fiscale prevăzute la art. 1.

(3) Directorii coordonatori, pentru problematica selectată, precum si ceilalti membri ai Comisiei, pentru problemele pe care le supun spre dezbatere, asigură elaborarea notei de prezentare si solutia propusă. Înscrierea pe ordinea de zi a notelor de prezentare si a solutiilor propuse se supune aprobării presedintelui Comisiei.

Art. 5. – (1) Comisia se întruneste o dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie, după cum urmează:

a) Comisia se poate întruni si poate lua decizii în prezenta a cel putin 9 membri, dintre care nu pot să lipsească presedintele Comisiei sau loctiitorul acestuia, directorul general al Directiei generale juridice si directorul coordonator sau înlocuitorii de drept ai acestora pe problematica specifică fiecărui impozit care face obiectul analizei. În situatia în care se dezbat probleme din domeniul Codului de procedură fiscală sau care privesc conflictele de competentă, nu pot să lipsească de la lucrările Comisiei seful proiectului “Codul de procedură fiscală“ si directorul Directiei juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau înlocuitorii de drept ai acestora;

b) în cazul solutionării unor conflicte de competentă ce privesc bugetele locale, Comisia se poate întruni si poate lua decizii în prezenta a cel putin 11 membri, dintre care nu pot să lipsească presedintele Comisiei sau loctiitorul acestuia, seful proiectului “Codul de procedură fiscală“, directorul Directiei juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau înlocuitorii de drept ai acestora si cel putin unul dintre reprezentantii desemnati potrivit art. 2 alin. (4).

(3) Deciziile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti si sunt valabile indiferent de pozitia ulterioară a persoanelor absente de la lucrările Comisiei.

(4) La lucrările sedintei pot fi invitati să participe fără drept de vot specialisti din cadrul directiilor de specialitate.

(5) Comisia analizează notele de prezentare si solutiile propuse, înscrise pe ordinea de zi, si aprobă prin decizii solutii unitare de aplicare a prevederilor legale sau, după caz, respinge solutiile propuse dacă acestea contravin prevederilor legale sau dacă nu sunt de competenta Comisiei, în sensul art. 2 alin. (1).

(6) Comisia nu solutionează probleme punctuale care nu presupun adoptarea unor solutii unitare general aplicabile de către toti agentii economici, acestea rezolvându-se potrivit atributiilor directiilor, prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Finantelor Publice, si potrivit legislatiei specifice.

Art. 6. – (1) Secretariatul va tine un registru în care se vor consemna:

– data sedintei;

– participantii (nominal);

– ordinea de zi;

– modul de votare a deciziilor;

– numărul atribuit deciziei Comisiei.

(2) Cu cel putin 3 zile înaintea sedintei, secretariatul distribuie membrilor Comisiei si invitatilor: nota de prezentare a problemelor supuse dezbaterii si solutiile propuse, sub semnătura directorilor coordonatori, sau, după caz, a celorlalti membri ai Comisiei.

(3) Procesul-verbal al sedintei Comisiei se redactează de secretariat, va fi semnat de membrii prezenti ai Comisiei si va fi păstrat la secretariatul acesteia.

(4) În termen de 3 zile de la data sedintei, secretariatul Comisiei redactează decizia, care va contine numai solutiile aprobate de Comisie si proiectul de ordin pe care îl va înainta spre aprobare ministrului finantelor publice.

(5) Prin grija secretariatului si a directorilor coordonatori decizia Comisiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 289/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 19 februarie 2004.

Art. 8. – Solutiile unitare adoptate prin decizii ale Comisiei si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ în baza căruia au fost date.

Art. 9. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tînăsescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2004.

Nr. 1.033.

 

ANEXĂ1)

 

COMPONENTA COMISIEI FISCALE CENTRALE