MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 679         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

351. - Legea gazelor

 

600. - Decret pentru promulgarea Legii gazelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

460. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din  România pentru anul 2004

 

1.088. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea încontabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

263. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GUTINUL  OCNA SUGATAG

 

264. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit RONISOARA - RONA DE JOS

 

265. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZA - ROZAVLEA

 

266. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LIVADA SĂPÂNTA

 

267. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA SEINI

 

268. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BREAZA - SUCIU DE SUS

 

272. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VISEU-BORSA VISEU DE SUS

 

273. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA BĂLĂCITA OC3

 

274. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL  CUJMIR OC3

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA GAZELOR

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal necesar pentru desfăsurarea activitătilor specifice sectorului gazelor naturale, în conditii de competitivitate si

transparentă.

(2) Politica energetică a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gazev turale pentru toate categoriile de consumatori, în conditii de crestere a eficientei energetice si prin constituirea unui cadru institutional corespunzător.

Art. 2. - (1) Obiectivele si principiile prezentei legi sunt:

a) siguranta si continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;

b) eficienta economică, în general, si eficienta energetică, în special;

c) protectia mediului;

d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;

e) promovarea si asigurarea concurentei pe piata de gaze naturale;

f) armonizarea legislatiei nationale cu legislatia comunitară în domeniu, cu respectarea principiului subsidiaritătii;

g) transparenta preturilor si a tarifelor reglementate la gazele naturale;

h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale în conditii de eficientă economică si protectie a mediului;

i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;

j) interconectarea Sistemului national de transport al gazelor naturale la sistemele europene;

k) asigurarea conditiilor necesare pentru continuarea liberalizării pietei gazelor naturale si a accesului nediscriminatoriu al tertilor la conductele din amonte,

depozitele de înmagazinare, sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;

l) operarea instalatiilor tehnologice de suprafată din câmpurile de productie, a depozitelor de înmagazinare, a sistemelor de transport si de distributie a gazelor naturale, n conditii de sigurantă si eficientă;

m) asigurarea capacitătii de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât si pentru cele strategice.

(2) Realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) revine Ministerului Economiei si Comertului, Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competentelor si atributiilor acestora.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. acces la depozite de înmagazinare - dreptul unui producător, furnizor, transportator, consumator eligibil si/sau al persoanelor juridice străine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României de a utiliza depozitele;

2. acces la sistemul de distributie - dreptul unui furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de distributie; 

3. acces la sistemul de transport - dreptul unui producător, distribuitor, operator de înmagazinare, furnizor, consumator si/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;

4. acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială, aprobat de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN; 

5. agent economic din sectorul gazelor naturale - persoană juridică care desfăsoară cel putin una dintre următoarele activităti: productie, transport, distributie,

furnizare sau depozitare de gaze naturale, precum si activităti de proiectare si executie, aferente acestora; 

6. aparat de utilizare - sistemul complex destinat să consume gaze naturale (combustibil sau materie primă), cu îndeplinirea conditiilor legale pentru functionare, parte componentă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale; 

7. autorizatie - actul administrativ individual emis de ANRGN, acordat unei persoane fizice/juridice;

8. aviz tehnic - documentul necesar obtinerii unei autorizatii, emis de către operatorul de sistem în urma analizei unei documentatii de proiectare, care atestă

respectarea conditiilor impuse de prescriptiile tehnice si de legislatia în vigoare;

9. bunuri proprietate a tertilor - obiective componente ale Sistemului national de transport sau ale sistemelor de distributie, puse în functiune până la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizate de către operatorii licentiati pentru realizarea serviciilor publice de interes national de transport sau de distributie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora;

10. capacitate disponibilă - capacitatea utilizabilă de transport, de distributie sau a depozitului de înmagazinare, determinată în conditiile reglementărilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispozitie utilizatorilor sau consumatorilor;

11. cod - colectie de reglementări cu caracter tehnic si comercial, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;

12. conductă de alimentare din amonte - conductă, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de productie/înmagazinare până la sistemul de transport/distributie;

13. conductă de interconectare - conductă de transport care traversează o frontieră dintre state pentru unicul scop al conectării sistemelor de transport nationale ale acestor state;

14. conductă magistrală - conductă care functionează în regim de înaltă presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori si, respectiv, tranzitul între punctele de intrare si punctele de iesire în/din tară;

15. conductă magistrală dedicată - conductă magistrală, incluzând instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură, în exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;

16. consumator - persoana fizică sau juridică care cumpără gaze naturale pentru consumul propriu;

17. consumator captiv - consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;

18. consumator eligibil - consumatorul care poate să aleagă furnizorul si care are acces la sistem în conditiile mentionate în prezenta lege;

19. consumator casnic - consumatorul care achizitionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

20. consumator noncasnic - consumatorul care achizitionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;

21. depozit de înmagazinare subterană - spatiul din scoarta terestră având calităti naturale sau dobândite ca urmare a unor operatiuni petroliere sau activităti miniere anterioare, proprii pentru injectarea, stocarea si extragerea unor volume de gaze naturale;

22. dispecerizare - activitatea specifică de corelare si echilibrare permanentă si operativă, la nivelul sistemelor, a cantitătilor de gaze naturale intrate si, respectiv, iesite, la parametrii rezultati din obligatiile de livrare, precum si luarea măsurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamităti naturale, avarii majore si altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;

23. distributia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distributie în regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv;

24. furnizarea gazelor naturale - activitatea comercială de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, desfăsurată de o persoană juridică, în baza licentei de furnizare, în conditiile prezentei legi; 

25. furnizor - persoană juridică titulară a licentei de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;

26. gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide; 

27. gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) - gazul natural stocat în butelii, prin comprimare la peste 200 de bari, în scopul utilizării drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;

28. gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichidă si stocat în recipiente speciale;

29. gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestecul de hidrocarburi cu continut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena si propilena sau unul dintre izomerii lor izolati; 

30. instalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat după statia/postul de reglare a presiunii si măsurare a debitului, după caz, cu exceptia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;

31. instalatie tehnologică de suprafată aferentă înmagazinării gazelor naturale - instalatia utilizată pentru înmagazinarea gazelor naturale si care este exploatată de un titular de licentă de înmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalatiile GNL utilizate pentru stocare;

32. înmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activităti si operatiuni desfăsurate de titularul licentei de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacitătii de depozitare în depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea si extractia din aceste capacităti a unor cantităti determinate de gaze naturale;

33. întreprindere integrată pe verticală – întreprindere sau un grup de întreprinderi din sectorul gazelor naturale care îndeplineste cel putin una dintre activitătile reglementate de transport, distributie, GNL sau depozitare si cel putin una dintre activitătile de productie ori de furnizare a gazelor naturale;

34. întreprindere integrată pe orizontală – întreprindere din sectorul gazelor naturale care desfăsoară cel putin una dintre activitătile de productie, transport, distributie, furnizare sau depozitare a gazelor naturale, precum si o activitate din afara sectorului gazelor naturale;

35. licentă - actul administrativ individual emis de ANRGN, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăsura activităti comerciale si/sau de prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre activitătile de furnizare, înmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;

36. licentă provizorie - actul administrativ individual emis de ANRGN, care conferă titularului dreptul de a participa la o licitatie publică în vederea obtinerii concesiunii serviciilor publice de distributie a gazelor naturale;

37. magistrală directă - conductă de gaze naturale complementară sistemului interconectat, pentru alimentarea unui consumator elibigil direct din conductele din amonte sau din punctele de import;

38. monopol natural în domeniul gazelor naturale - situatie în care serviciile de transport, înmagazinare sau de distributie a gazelor naturale se asigură de către un singur operator pentru o zonă determinată; 

39. operator de înmagazinare - persoană juridică titulară a licentei de înmagazinare;

40. operator de distributie (distribuitor) – persoană juridică titulară a licentei de distributie, în conditiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate; 

41. operator de transport (transportator) – persoană juridică titulară a licentei de transport, în conditiile prezentei legi, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;

42. pret reglementat - pretul la care este realizată furnizarea către consumator, în baza unui contract-cadru, în conditiile stabilite de ANRGN;

43. racord - conducta de legătură între o ramură principală (conductă din amonte, conductă de transport, conductă de distributie a gazelor naturale) si o statie de măsurare sau o statie de reglare, măsurare, predare a gazelor naturale, care alimentează un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori;

44. retea de transport si/sau de distributie – ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor tehnice specifice;

45. rezervare de capacitate - mentinerea unei părti din capacitatea disponibilă de transport/distributie/înmagazinare la dispozitia utilizatorilor în vederea transportului/distributiei/înmagazinării unei cantităti de gaze naturale determinate;

46. sectorul gazelor naturale - ansamblul instalatiilor si activitătilor desfăsurate de agentii economici pentru productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale, precum si instalatiile si echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităti;

47. securitatea si continuitatea alimentării – totalitatea măsurilor luate de către operatorii licentiati în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificării surselor si al asigurării livrărilor către clienti în conditii de sigurantă;

48. servicii auxiliare - ansamblul de activităti si operatiuni desfăsurate de operatorul de transport/operatorul de distributie/operatorul de înmagazinare pentru si în legătură cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distributie, după caz, dispecerizarea cantitătilor de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces;

49. serviciul public în sectorul gazelor naturale – obligatia care constă în activitatea organizată si/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerintelor de interes public din sectorul gazelor naturale;

50. sigurantă - asigurarea continuitătii în furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de functionare si securitatea tehnică a obiectivelor;

51. sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, care functionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;

52. Sistemul national de transport (SNT) - retea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum si instalatiile, echipamentele si dotările aferente acestora, care functionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii directi, la înmagazinare, la export si către beneficiarii din terte tări;

53. stocare în conductă - stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport si distributie a gazelor, dar excluzând instalatiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care îsi realizează activitătile proprii; 

54. transportul gazelor naturale - activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT;

55. zonă de protectie - zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spatiu, în care se instituie interdictii privind accesul persoanelor, regimul activitătilor si al constructiilor, stabilite prin norme tehnice;

56. zonă de sigurantă - zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spatiu, în care se instituie restrictii si interdictii, în scopul asigurării functionării normale si pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de sigurantă cuprinde si zona de protectie.

 

CAPITOLUL II

Politici în domeniul gazelor naturale

 

Art. 4. - (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale constă în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale si a modalitătilor optime de realizare a acestora, în conditiile asigurării unei dezvoltări durabile.

(2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborată pe baza Programului de guvernare, acceptat de Parlament, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii în domeniu si a societătii civile, pentru un interval mediu, avându-se în vedere evolutiile probabile pe termen lung si, în principal:

a) constituirea cadrului institutional corespunzător, prin stabilirea organismelor si a autoritătii competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea securitătii în aprovizionarea cu gaze naturale;

c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;

d) elaborarea programelor de dezvoltare în sectorul gazelor naturale;

e) asigurarea protectiei mediului;

f) asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor reglementate la gazele naturale;

g) cresterea eficientei în productia, înmagazinarea, transportul, distributia si utilizarea gazelor naturale;

h) dezvoltarea si asigurarea capacitătilor de depozitare a gazelor naturale;

i) precizarea liniilor directoare privind cercetarea si dezvoltarea specifică sectorului gazelor naturale si promovarea tehnologiilor avansate în domeniu;

j) dezvoltarea cooperării internationale;

k) propuneri de reglementări specifice sectorului gazelor naturale.

(3) Guvernul, Ministerul Economiei si Comertului si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (2) si examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

Art. 5. - Ministerul Economiei si Comertului elaborează politica în domeniul gazelor naturale si asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în conditiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atributii principale:

a) implementează politica energetică a Guvernului;

b) elaborează programe si planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul gazelor naturale;

c) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite prioritătile privind investitiile din sectorul gazelor naturale;

d) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea persoanelor interesate din sectorul gazelor naturale;

e) exercită calitatea de concedent pentru serviciul de distributie a gazelor naturale;

f) supraveghează aplicarea si respectarea măsurilor stabilite pentru protectia mediului de către participantii la activitătile din sectorul gazelor naturale;

g) asigură armonizarea cu standardele si reglementările Uniunii Europene în domeniul gazelor naturale si creează mecanismele necesare aplicării acestora;

h) elaborează si fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu organizatiile patronale si sindicale, propunerile de politică socială specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistentă socială si medicală, de asigurări de risc si accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale si a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale;

i) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, normativele de protectie a muncii în sectorul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL III

Autoritatea de reglementare

 

Art. 6. - (1) Autoritatea competentă în sectorul gazelor naturale este ANRGN, institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, independentă din punct de vedere decizional, care îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRGN se asigură integral din venituri proprii.

(3) Veniturile ANRGN provin din: tarife percepute pentru acordarea de autorizatii si licente, pentru prestări de servicii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit prevederilor legale în vigoare privind finantele publice.

(4) ANRGN are dreptul să înfiinteze structuri proprii teritoriale.

Art. 7. - ANRGN elaborează, aplică si monitorizează respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă, tratament nediscriminatoriu al participantilor la piata de gaze naturale si de protectie a consumatorilor si a mediului.

Art. 8. - ANRGN are următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează si propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale;

b) stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile si licentele acordate;

c) elaborează si aprobă regulamentele pentru autorizarea si verificarea personalului si a agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale si stabileste conditiile de valabilitate pentru autorizatiile acordate;

d) elaborează si aprobă reglementări si norme tehnice la nivel national care stabilesc criteriile de sigurantă tehnică, cerintele tehnice minime de proiectare, executie si exploatare, necesare pentru functionarea în conditii de eficientă si sigurantă a obiectivelor din domeniul gazelor naturale;

e) elaborează si propune spre aprobare Guvernului metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale si participă, în conditiile legii, la activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiză si încercări din domeniul gazelor naturale;

f) participă la elaborarea si aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificărilor de proiecte; 

g) elaborează si aprobă regulamente pentru atestarea expertilor în domeniul gazelor naturale;

h) elaborează si propune spre aprobare Guvernului regulamentele privind accesul tertilor la conductele din amonte, conductele de tranzit, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;

i) elaborează, aprobă si aplică reglementări pentru organizarea si functionarea pietei de gaze naturale, privind asigurarea continuitătii si sigurantei alimentării cu gaze naturale a consumatorilor; 

j) asigură liberalizarea totală a pietei interne de gaze naturale;

k) aprobă regulamentele de programare, functionare si dispecerizare a SNT si a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor din sector;

l) elaborează, aprobă si aplică criterii si metode pentru aprobarea preturilor si pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;

m) elaborează si aprobă contractele-cadru pentru furnizarea gazelor naturale, contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de înmagazinare, de transport si de distributie, precum si contractele-cadru pentru activitătile conexe, desfăsurate în baza unor tarife reglementate; 

n) elaborează, aprobă si urmăreste aplicarea reglementărilor tehnice, comerciale, economice, operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciilor de transport, tranzit, înmagazinare, stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;

o) avizează, în conditiile legii, clauzele si conditiile specifice din contractele de concesiune a bunurilor, activitătilor si serviciilor din sectorul gazelor naturale;

p) monitorizează:

1. piata internă de gaze naturale;

2. respectarea reglementărilor privind organizarea si functionarea pietei de gaze naturale;

3. respectarea reglementărilor privind accesul la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare si la sistemele de transport si de distributie;

4. respectarea criteriilor si a metodelor pentru aprobarea preturilor si pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;

5. aplicarea regulilor privind gestionarea si alocarea capacitătilor de interconectare, împreună cu autoritatea sau cu autoritătile de reglementare din statele cu care există interconectare;

6. modul de rezolvare a problemei capacitătii supraaglomerate a SNT al gazelor naturale;

7. publicarea informatiilor de interes de către operatorii sistemelor de transport si de distributie privind conductele de interconectare, utilizarea retelei si alocarea capacitătii către părtile interesate, tinând cont de necesitatea de a păstra confidentialitatea datelor cu caracter comercial;

8. separarea efectivă a conturilor pentru activitătile de înmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale si GNL - gaz natural lichefiat, GPL – gaz petrolier lichefiat, GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule, pentru evitarea subventiilor încrucisate între acestea;

9. respectarea de către operatorii licentiati a conditiilor de valabilitate pentru licente;

10. activitatea operatorilor licentiati pentru asigurarea securitătii si continuitătii în furnizarea gazelor naturale;

q) solutionează divergente privind refuzul de acces la SNT al gazelor naturale/sistemele de distributie a gazelor naturale;

r) mediază neîntelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii;

s) elaborează, aprobă si aplică Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul gazelor naturale;

s) elaborează regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitătile personalului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

t) protejează interesele legitime ale consumatorilor din sectorul gazelor naturale;

t) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistentă si expertiză conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern;

u) creează baza de date necesară pentru desfăsurarea activitătii sale si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum si în activitatea de comert international cu gaze naturale;

v) colaborează cu:

1. autoritătile de reglementare în domeniul gazelor naturale din alte state;

2. organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale;

3. asociatii ale consumatorilor de gaze naturale;

4. operatorii de servicii din sectorul gazelor naturale, asociatiile profesionale si asociatiile patronale din sectorul gazelor naturale, din tară si din alte state;

w) elaborează, aprobă si aplică regulamentele privind organizarea si functionarea Comitetului de reglementare si a Consiliului consultativ;

x) stabileste, pentru operatorii licentiati, obiectivele privind asigurarea securitătii si continuitătii în furnizarea de gaze naturale, precum si conditiile si procedura de desemnare a furnizorului de ultimă instantă;

y) instruieste si perfectionează continuu personalul propriu;

z) avizează, pentru fiecare perioadă de reglementare pentru care se stabilesc tarife si preturi reglementate, programele de investitii ale operatorilor licentiati, în vederea recunoasterii costurilor si încadrării acestora în tarifele si preturile aprobate.

Art. 9. - (1) În vederea exercitării atributiilor sale, ANRGN are dreptul de acces la informatiile si documentele legate de domeniul de activitate al agentilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.

(2) ANRGN are dreptul să facă publice orice date sau informatii, cu exceptia datelor comerciale declarate ca având caracter confidential.

Art. 10. - (1) ANRGN este condusă de un presedinte si un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, pe o perioadă de 5 ani. Presedintele reprezintă ANRGN în relatiile cu tertii.

(2) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte functii publice, cu exceptia activitătii didactice, în conditiile legii. Presedintelui si vicepresedintelui le sunt interzise exercitarea activitătilor de comert în domeniul gazelor naturale si participarea la administrarea sau la conducerea unor societăti comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.

(3) Mandatele presedintelui si al vicepresedintelui încetează:

a) prin demisie;

b) datorită imposibilitătii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive;

c) la survenirea unei incompatibilităti dintre cele prevăzute la alin. (2);

d) prin revocare, potrivit legii;

e) prin deces.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii.

(5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Ordinele si deciziile emise de către presedintele ANRGN pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost comunicate părtilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă au caracter normativ.

Art. 11. - (1) Pentru activitătile de reglementare si de acordare de autorizatii si licente se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, vicepresedinte si 3 membri din personalul ANRGN, numiti prin decizie a presedintelui ANRGN.

(2) Ordinele si deciziile supuse aprobării în Comitetul de reglementare sunt adoptate cu votul a cel putin 3 membri ai acestuia.

(3) Membrii Comitetului de reglementare au dreptul la o indemnizatie de sedintă egală cu 5% din salariul de bază al presedintelui ANRGN, fără a depăsi lunar 10% din acesta.

(4) Incompatibilitătile prevăzute la art. 10 alin. (2) sunt aplicabile si membrilor Comitetului de reglementare.

Art. 12. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului de resort, pe baza propunerilor primite din partea:

a) asociatiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru;

b) organizatiilor sindicale din domeniul gazelor naturale - 2 membri;

c) societătilor de transport al gazelor naturale – un membru;

d) societătilor de înmagazinare a gazelor naturale – un membru;

e) societătilor de distributie a gazelor naturale – un membru;

f) asociatiilor consumatorilor de gaze naturale – un membru;

g) Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor - un membru;

h) Ministerului Economiei si Comertului - un membru.

(2) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor agentilor economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evaluează impactul reglementărilor ANRGN si face propuneri de îmbunătătire a acestora, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.

(3) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la o indemnizatie de sedintă egală cu 5% din salariul de bază al presedintelui ANRGN, fără a depăsi lunar 10% din acesta.

Art. 13. - (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat si eliberat din functie în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale contractului colectiv de muncă la nivelul ANRGN si ale reglementărilor legale în vigoare privind legislatia muncii.

(2) Confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute în cursul sau ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu în cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia si pentru membrii Consiliului consultativ, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN.

(2) Salarizarea personalului ANRGN se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 15. - Contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN va fi negociat si înregistrat conform prevederilor legale.

Art. 16. - (1) ANRGN întocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli, în conformitate cu legislatia în vigoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANRGN rămân la dispozitia acesteia si se vor folosi în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi generale privind productia, transportul, tranzitul, distributia, înmagazinarea subterană si furnizarea gazelor naturale

 

Art. 17. - Obligatiile comune ale titularilor de licente din sectorul gazelor naturale, indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic al acestora, sunt următoarele:

a) să întocmească, să prezinte spre verificare ANRGN si să publice rapoarte contabile anuale, în conformitate cu legislatia în vigoare; în sistemul de contabilitate internă a acestora se vor tine conturi separate pentru activitătile de înmagazinare, productie, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale, asemenea evidentei contabile specifice corespunzătoare activitătilor respective realizate de operatorii din sector, în vederea evitării discriminării, subventionării încrucisate si denaturării concurentei;

b) să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti;

c) să furnizeze informatii necesare pentru accesul eficient la sistem al celorlalti operatori licentiati si solicitantilor/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale;

d) să detină toate autorizatiile si licentele prevăzute de legislatia în vigoare;

e) să respecte conditiile de valabilitate asociate autorizatiilor si licentelor emise de ANRGN;

f) să avizeze proiectele si să urmărească executia lucrărilor în sectorul gazelor naturale, în limitele drepturilor conferite prin licentă;

g) să ia toate măsurile necesare în vederea trecerii la măsurarea cantitătilor de gaze naturale în unităti de energie, astfel încât, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, facturarea cantitătilor de gaze naturale să se facă în baza energiei continute de acestea;

h) să pună la dispozitie ANRGN copii de pe toate contractele de import si, la cerere, contractele de tranzit al gazelor naturale, după caz;

i) să solicite ANRGN, pentru fiecare perioadă de reglementare pentru care se stabilesc tarife si preturi reglementate, avizarea programelor de investitii, în vederea recunoasterii costurilor si încadrării acestora în tarifele sau preturile aprobate; solicitarea avizului se realizează cu cel putin 60 de zile anterior termenului de depunere a fundamentărilor pentru tarifele sau preturile reglementate.

Art. 18. - Producătorul de gaze naturale este persoana juridică titulară de acord petrolier, de autorizatie pentru înfiintarea instalatiilor tehnologice de suprafată aferente activitătii de productie, după caz, de autorizatie de functionare a instalatiilor tehnologice de suprafată aferente activitătii de productie si titulară de licentă de furnizare, în conditiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de productie a gazelor naturale.

Art. 19. - Obligatiile principale ale producătorului de gaze naturale sunt:

a) să asigure operarea, întretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de suprafată aferente extractiei, tratării, comprimării si măsurării gazelor naturale în conditii de sigurantă, eficientă si de protectie a mediului;

b) să asigure accesul furnizorilor si al consumatorilor eligibili la conductele din amonte în conditii nediscriminatorii, conform reglementărilor specifice.

Art. 20. - Principalele drepturi ale producătorului de gaze naturale sunt:

a) să elaboreze norme tehnice specifice activitătii proprii si să le supună spre aprobare ANRGN;

b) să comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extractie;

c) să întrerupă functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevăzute de lege, cu anuntarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate si, după caz, a consumatorilor;

d) să refuze accesul tertilor la conductele din amonte, conform prevederilor art. 64.

Art. 21. - (1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.

(2) Lucrările de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare si întretinere a obiectivelor/sistemelor de transport de gaze naturale sunt lucrări de utilitate publică.

Art. 22. - În vederea asigurării independentei operatorului de transport, se aplică următoarele criterii minime:

a) persoanele care asigură conducerea operatorului de transport nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care răspund, direct sau indirect, de coordonarea furnizării gazelor naturale;

b) operatorul de transport trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei de transport;

c) operatorul de transport stabileste un program de măsuri, astfel încât să existe garantia că practicile discriminatorii sunt excluse, si asigură conditiile monitorizării acestuia.

Art. 23. - (1) Punctele de delimitare ale SNT sunt de la robinetul de la iesirea din statia de reglare-măsurare-predare apartinând producătorilor sau operatorilor sistemelor de înmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tările vecine, până la robinetul de la iesirea din statia de reglare-măsurare-predare apartinând operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tările vecine.

(2) SNT face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importantă strategică.

Art. 24. - Operatorul SNT nu se va angaja, în mod direct sau indirect, în operatiuni de exploatare, extractie, distributie si furnizare la consumatori a gazelor naturale, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori printr-un contract de administrare în care sunt implicate persoanele juridice care desfăsoară astfel de activităti.

Art. 25. - Operatorul SNT are obligatia de a asigura:

a) operarea SNT si asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea si functionarea SNT în conditii de sigurantă;

b) întretinerea, reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea SNT în conditii de sigurantă, eficientă si de protectie a mediului;

c) realizarea, întretinerea si dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare, comandă si achizitie de date, care să permită monitorizarea si conducerea operativă a functionării SNT al gazelor naturale;

d) accesul tertilor la SNT, conform unor reglementări specifice, în conditii nediscriminatorii, în limitele capacitătilor de transport si cu respectarea regimurilor tehnologice;

e) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport si de livrare pentru cantitătile de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatori de înmagazinare si/sau consumatori, pentru o anumită perioadă, conform contractelor încheiate;

f) elaborarea si actualizarea acordurilor tehnice de exploatare în zona de granită, în cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale pe teritoriul României;

g) întocmirea si urmărirea bilantului de gaze naturale intrate în sistem si, respectiv, iesite din sistem;

h) elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT - pentru obiectivele care nu au fost precizate prin acordul de concesiune -, în concordantă cu nivelul actual al consumului si având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum si evolutia celor existente, în conditii de eficientă economică si de sigurantă în exploatare;

i) detinerea în depozitele subterane a cantitătilor necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT, în conditiile unor reglementări specifice emise de ANRGN;

j) nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în vigoare.

Art. 26. - Operatorul SNT are, în principal, următoarele drepturi:

a) să perceapă tarife nediscriminatorii, corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze si/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor ANRGN aplicabile;

b) prin derogare de la prevederile art. 24, să comercializeze cantitătile proprii de gaze naturale primite ca plată pentru serviciile de tranzit;

c) să refuze accesul tertilor la SNT, în conditiile prevăzute la art. 64;

d) să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport, conform reglementărilor specifice;

e) să întrerupă functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevăzute de lege, cu anuntarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate si, după caz, a consumatorilor;

f) să elaboreze norme tehnice specifice activitătii proprii si să le supună spre aprobare ANRGN;

g) să elaboreze reglementări obiective, transparente si nediscriminatorii pentru echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru fundamentarea tarifelor care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul dezechilibrului energetic, si să le supună spre aprobare ANRGN;

h) să stocheze gaze naturale în SNT, în conditiile unor reglementări specifice emise de ANRGN;

i) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, să folosească, cu acordul autoritătii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele SNT, precum si pe cele utilizate pentru lucrările de executie, exploatare, întretinere si reparatii;

j) prin exceptare de la prevederile art. 24, să efectueze operatiuni comerciale de cumpărare-vânzare a gazelor naturale, în conditiile stabilite si în limitele aprobate de ANRGN, strict în vederea asigurării echilibrului fizic si mentinerii în parametri operationali a SNT; evidentele contabile privind astfel de operatiuni vor fi tinute distinct de cele privind activitatea de transport.

Art. 27. - Tranzitul de gaze naturale constă în transportul prin SNT si/sau prin conducte magistrale dedicate acestui scop peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat si destinate unui stat tert.

Art. 28. - Tranzitul de gaze naturale se efectuează pe baze juridice si comerciale, cu respectarea legislatiei în vigoare si a acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 29. - Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este asigurată de către operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a capacitătilor de tranzit.

Art. 30. - (1) Operatorul SNT va asigura, în limitele capacitătilor disponibile, accesul tertilor la SNT în scopul tranzitării gazelor naturale provenite dintr-un alt stat si destinate unui stat tert.

(2) Accesul tertilor la SNT în scopul tranzitării gazelor naturale se realizează conform reglementărilor specifice emise de ANRGN.

(3) Contractele viitoare de tranzit si orice alocare de capacităti prin aceste contracte se vor realiza cu respectarea dreptului de acces la retea al tertilor, în conformitate cu reglementări specifice elaborate de ANRGN.

Art. 31. - Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport/productie si de cele ale consumatorilor se face de la robinetul aflat la iesirea din statia de reglare-măsurare-predare a transportatorului/producătorului sau a altui distribuitor până la iesirea din statiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, la iesirea din robinetul de bransament la consumatori.

Art. 32. - Activitatea de distributie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.

Art. 33. - (1) Serviciul public de distributie a gazelor naturale se concesionează conform prevederilor legale în vigoare pentru una sau mai multe zone delimitate – unităti administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comună).

(2) Concedentul serviciului de distributie, în conditii justificate, poate decide organizarea licitatiei de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale pentru una sau mai multe localităti aferente unei unităti administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel putin o localitate, serviciul de distributie a fost deja concesionat.

(3) Participantii la licitatia de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie să detină licentă provizorie în sectorul gazelor naturale emisă de ANRGN.

Art. 34. - În vederea asigurării independentei operatorului de distributie, se aplică următoarele criterii minime:

a) persoanele care asigură conducerea operatorului de distributie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care răspund, direct sau indirect, de coordonarea productiei si furnizării gazelor naturale;

b) operatorul de distributie trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întretinerea sau dezvoltarea retelei de distributie;

c) operatorul de distributie stabileste un program de măsuri, astfel încât să existe garantia că practicile discriminatorii sunt excluse, si asigură conditiile monitorizării acestuia.

Art. 35. - Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligatii:

a) să opereze, să întretină, să repare, să modernizeze si să dezvolte sistemul de distributie în conditii de sigurantă, eficientă economică si de protectie a mediului, activitătile urmând a fi desfăsurate în baza autorizatiilor specifice pentru proiectare si executie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar operarea urmând a se desfăsura în baza licentei de distributie;

b) să asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în vigoare, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu operatorul SNT, si, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în statiile de reglare de sector;

c) să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, si să asigure capacitatea sistemului de distributie pe termen lung;

d) să asigure accesul tertilor la sistemele de distributie, în conditii nediscriminatorii, în limitele capacitătilor de distributie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRGN;

e) să întocmească si să urmărească bilantul de gaze naturale intrate si iesite din sistemul propriu;

f) să evite subventia încrucisată între categoriile de consumatori cu privire la repartizarea costurilor pentru rezervarea capacitătii de distributie;

g) să preia pentru o perioadă determinată, la solicitarea si conform reglementărilor ANRGN, operarea unui sistem de distributie al cărui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distributie;

h) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat;

i) să asigure conditiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale.

Art. 36. - Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să desfăsoare activităti comerciale legate de serviciul de distributie a gazelor naturale;

b) să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze si/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor ANRGN aplicabile;

c) prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998, să folosească, cu acordul autoritătii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distributie, precum si pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de executie, operare, întretinere si reparatii, în conditiile legii;

d) să întrerupă functionarea obiectivelor sistemului de distributie si alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întretinere si reparatii, precum si în alte situatii prevăzute de prezenta lege sau în caz de fortă majoră, cu anuntarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate si, după caz, a consumatorilor;

e) să aibă acces la instalatiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor si, ori de câte ori este necesară interventia, potrivit legii;

f) să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respectă prevederile legislatiei în vigoare;

g) să stocheze gaze naturale în sistemele de distributie, în conditiile unor reglementări specifice emise de ANRGN;

h) să refuze accesul la sistemul de distributie în conditiile prevăzute la art. 64;

i) să elaboreze norme tehnice specifice activitătii proprii si să le supună spre aprobare ANRGN.

Art. 37. - Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

a) asigurării securitătii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;

b) armonizării variatiilor consumului sezonier, zilnic si orar cu sursele de gaze disponibile;

c) asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;

d) realizării serviciului public obligatoriu;

e) asigurării consumului propriu de către consumatorii eligibili;

f) realizării altor activităti comerciale.

Art. 38. - Operatorul de înmagazinare are, în principal, următoarele obligatii:

a) operarea, întretinerea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor tehnologice de suprafată aferente depozitelor de înmagazinare, în conditii de sigurantă, eficientă si de protectie a mediului;

b) asigurarea accesului tertilor la depozitele de înmagazinare, în conditii nediscriminatorii, conform reglementărilor specifice emise de ANRGN.

Art. 39. - Operatorul depozitului de înmagazinare are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, să limiteze si/sau să întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor ANRGN;

b) să elaboreze norme tehnice specifice activitătii proprii si să le supună spre aprobare ANRGN;

c) să întrerupă functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevăzute de lege, cu anuntarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate si, după caz, a consumatorilor;

d) să refuze în mod justificat accesul tertilor la depozitele de înmagazinare.

Art. 40. - Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligatii:

a) să desfăsoare activitatea de comercializare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale, cu precizarea că pentru piata reglementată contractele se încheie cu respectarea prevederilor contractelor-cadru;

b) să respecte standardele de performantă pentru serviciul de furnizare;

c) să asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piata reglementată, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii captivi situati în zonele pentru care furnizorul detine si licentă de distributie a gazelor naturale;

d) să asigure continuitatea si siguranta în furnizarea gazelor naturale contractate.

Art. 41. - Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor încheiate cu consumatorii eligibili, operatorii de sistem si/sau cu alti furnizori;

b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat, conform preturilor stabilite de ANRGN si prevederilor contractelor-cadru;

c) să limiteze si/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de sistem si/sau alti furnizori, în conditiile specificate în contracte.

Art. 42. - Consumatorul nu are dreptul să vândă gazele naturale achizitionate, acestea fiind utilizate pentru consumul propriu.

 

CAPITOLUL V

Autorizatii si licente

 

Art. 43. - În vederea înfiintării, functionării si/sau modificării unor capacităti de productie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit si distributie a gazelor naturale, precum si pentru a desfăsura activităti de furnizare, transport, înmagazinare/stocare, tranzit si distributie în sectorul gazelor naturale, persoanele juridice române sau străine au obligatia detinerii de autorizatii si/sau de licente emise de ANRGN în baza unui regulament specific.

Art. 44. - Sunt supuse regimului de autorizare în sectorul gazelor naturale:

a) instalatiile tehnologice de suprafată aferente activitătii de productie;

b) instalatiile tehnologice de suprafată aferente activitătii de înmagazinare/stocare;

c) capacitătile de transport;

d) capacitătile de tranzit;

e) capacitătile de dispecerizare;

f) capacitătile de distributie.

Art. 45. - Autorizatiile pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale sunt:

a) de înfiintare;

b) de functionare;

c) de modificare.

Art. 46. - Tipurile de licente sunt:

a) de furnizare;

b) de transport;

c) de înmagazinare;

d) de dispecerizare;

e) de distributie;

f) de tranzit.

Art. 47. - (1) ANRGN poate refuza acordarea unei autorizatii/licente în următoarele cazuri:

a) neîndeplinirea de către solicitant a uneia dintre conditiile prevăzute în regulamentele specifice;

b) solicitantul se află în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment;

c) solicitantului i-a fost retrasă de către ANRGN o autorizatie/licentă în ultimii 5 ani;

d) pentru construirea si exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale într-o zonă delimitată pentru care a fost emisă autorizatie/licentă unui alt agent economic.

(2) Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizatii/licente sunt obiective si nediscriminatorii si sunt aduse la cunostintă solicitantului, acesta putând actiona la instanta judecătorească de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 48. - (1) În cazul în care ANRGN desemnează, pentru o perioadă determinată, un distribuitor să preia operarea unui sistem de distributie a gazelor naturale, ca urmare a retragerii licentei de distributie de la operatorul precedent, autorizatia de functionare va fi transferată noului distribuitor.

(2) Operatorul de distributie căruia i s-a retras licenta de distributie este obligat să pună la dispozitie noului operator registrele, înregistrările si informatiile aflate în posesia sa, necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligatiilor ce decurg din prestarea serviciului de distributie.

Art. 49. - În vederea proiectării si executiei unor obiective/sisteme de productie, de înmagazinare/stocare, de transport, de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele juridice au obligatia de a detine autorizatii emise de ANRGN în baza unui regulament specific.

Art. 50. - Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum si lucrările de modificare, modernizare sau extindere a acestora vor fi proiectate si executate de persoane juridice autorizate.

Art. 51. - Persoanele juridice au obligatia de a detine autorizatiile necesare în vederea proiectării si executiei pentru următoarele obiective din sectorul gazelor naturale:

a) instalatii tehnologice de suprafată, statii de comprimare a gazelor naturale, conducte din amonte si racorduri aferente productiei si/sau înmagazinării/stocării gazelor naturale;

b) conducte de transport al gazelor naturale si statii de comprimare aferente SNT;

c) racorduri de înaltă presiune si statii de reglare-măsurare aferente SNT;

d) sisteme de distributie a gazelor naturale, executate din otel si/sau din polietilenă;

e) bransamente executate din otel si/sau din polietilenă si statii si/sau posturi de reglare;

f) instalatii de utilizare a gazelor naturale industriale si neindustriale.

Art. 52. - Înainte de executia lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, proiectele se verifică de către verificatori atestati conform reglementărilor în vigoare si se avizează de către operatorii licentiati care urmează să exploateze obiectivele din sectorul gazelor naturale.

Art. 53. - În vederea proiectării, executiei si/sau exploatării unor obiective/sisteme de productie, de înmagazinare/stocare, de transport, de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele fizice au obligatia de a detine calitatea de instalator autorizat, acordată de ANRGN în baza unui regulament specific.

Art. 54. - Criteriile si procedurile privind acordarea autorizatiilor/licentelor sunt obiective si nediscriminatorii si se fac publice de către ANRGN.

Art. 55. - Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizatii/licente sunt aduse la cunostintă solicitantului.

 

CAPITOLUL VI

Atestarea în sectorul gazelor naturale

 

Art. 56. - Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale trebuie atestate tehnic în baza unei metodologii elaborate de ANRGN si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 57. - Proiectele obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale (productie, înmagazinare/stocare, transport si/sau distributie) vor fi verificate de către persoane fizice atestate, conform reglementărilor în vigoare, care detin calitatea de verificatori de proiecte.

Art. 58. - Verificarea proiectelor de către personalul atestat conform reglementărilor în vigoare nu poate fi extinsă si la proiectele a căror verificare este reglementată prin legi speciale.

Art. 59. - Verificatorii de proiecte atestati răspund în mod solidar cu proiectantii pentru asigurarea prin proiect a tuturor cerintelor tehnice si de calitate prevăzute de legislatia în vigoare, în vederea realizării si exploatării în conditii de sigurantă a obiectivului proiectat, precum si  pentru eventualele modificări ale proiectului pe durata executiei.

Art. 60. - (1) Avizarea proiectelor se face, după caz, de către operatorul licentiat pentru înmagazinarea, transportul, distributia gazelor naturale sau de către titularul licentei de furnizare care exploatează infrastructura din câmpurile de productie, care va exploata obiectivele prevăzute în proiecte.

(2) Proiectele pentru obiective noi din sectorul gazelor naturale, acolo unde nu există operator licentiat, se avizează, în conditii contractuale, de către orice titular de licentă specifică exploatării obiectivului.

 

CAPITOLUL VII

Acces si refuz de acces

 

Art. 61. - Accesul tertilor la conductele din amonte, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport si la sistemele de distributie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat.

Art. 62. - Accesul la SNT, la sistemele de distributie si la conductele din amonte are două componente: racordarea la sistem si utilizarea acestuia.

Art. 63. - Racordarea se realizează pe bază de tarif, plătit de solicitant, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRGN.

Art. 64. - Refuzul accesului tertilor la conductele din amonte, la depozitele de înmagazinare, la SNT si la sistemele de distributie a gazelor naturale se poate face în următoarele situatii:

a) capacitatea este insuficientă;

b) nu există obiective/conducte părti componente ale sistemelor la care urmează a fi realizată conectarea;

c) accesul la sistem împiedică îndeplinirea obligatiilor de serviciu public si siguranta în exploatare;

d) aparatele de utilizare solicitate nu se încadrează în cerintele minime privind siguranta în functionare si protectia mediului, prevăzute de legislatia în vigoare;

e) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultăti economice si/sau financiare în ceea ce priveste activitatea reglementată în cauză, pentru titularul de licentă/autorizatie căruia i se solicită accesul;

f) calitatea gazelor naturale care urmează să fie introduse în sisteme si/sau în depozite nu corespunde cerintelor impuse de reglementările în vigoare;

g) neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciilor prestate de operatorul de sistem, corespunzător clauzelor contractuale.

Art. 65. - (1) Operatorul licentiat care refuză accesul din lipsă de capacitate sau din lipsa obiectivelor/conductelor părti componente ale sistemelor la care urmează a fi realizată racordarea este obligat să finanteze lucrările necesare, dacă acestea sunt economic justificate, pentru a acorda accesul solicitantilor.

(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin. (1) nu este economic justificată pentru operatorul licentiat, solicitantul are dreptul să participe, în colaborare cu acesta, la finantarea obiectivelor/conductelor, sub conditia încheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licentiat a obiectivelor/conductelor din momentul punerii în functiune a acestora.

(3) Solicitantul îsi poate recupera investitia în conditiile legii.

Art. 66. - Pentru solutionarea divergentelor, în cazul refuzului nejustificat de acces, ANRGN va emite o hotărâre în termen de 60 de zile de la primirea reclamatiei.

Art. 67. - În îndeplinirea prevederilor art. 66 se constituie în cadrul ANRGN Comisia de solutionare a refuzului de acces la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană si la conductele din amonte; organizarea si functionarea comisiei se vor face în baza unor reglementări specifice emise de ANRGN.

Art. 68. - Hotărârea comisiei prevăzute la art. 67 are caracter definitiv, putând fi atacată, în termenul prevăzut de lege, la Curtea de Apel Bucuresti.

Art. 69. - Gradul de deschidere a pietei gazelor naturale se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL VIII

Magistrale directe

 

Art. 70. - În vederea asigurării necesarului de gaze naturale, consumatorii eligibili pot solicita ANRGN aprobarea pentru construirea unei magistrale directe.

Art. 71. - (1) La cererea consumatorului eligibil, în caz de refuz justificat privind accesul la sistem, ANRGN emite autorizatii si licente în conditiile legii.

(2) Magistrala directă construită de consumatorul eligibil pe cheltuială proprie se află în proprietatea acestuia.

Art. 72. - (1) Criteriile transparente si nediscriminatorii pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare, de functionare, precum si a autorizatiei de operare a magistralei directe se elaborează de ANRGN.

(2) Constructia magistralei directe se realizează în conditii de eficientă si doar în cazul în care nu afectează tarifele pentru restul utilizatorilor.

 

CAPITOLUL IX

Obligatiile ce decurg din prestarea serviciului public

 

Art. 73. - Titularii de licente de înmagazinare, transport, distributie si furnizare a gazelor naturale au următoarele obligatii privind serviciul public:

a) asigurarea securitătii si continuitătii în furnizare, conform prevederilor legale în vigoare;

b) realizarea serviciului în conditii de eficientă energetică si de protectie a mediului;

c) respectarea prevederilor impuse de standardele de performantă specifice;

d) asigurarea accesului tertilor la sisteme, în conditiile prevăzute la art. 61-63.

 

CAPITOLUL X

Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) si gazul natural lichefiat (GNL)

 

Art. 74. - Reglementările tehnice si comerciale cu privire la stocarea, distributia si utilizarea GPL sunt elaborate de ANRGN cu consultarea persoanelor juridice interesate.

Art. 75. - (1) Reglementările tehnice si comerciale privind tratarea si comprimarea gazelor naturale pentru producerea GNCV, precum si cele privind stocarea acestora în recipientele din statiile de umplere sunt elaborate de ANRGN cu consultarea agentilor economici interesati.

(2) În scopul realizării cadrului general de reglementare pentru producerea, stocarea, livrarea si utilizarea GNCV, ANRGN, în colaborare cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si Registrul Auto Român, elaborează Codul tehnic al GNCV.

Art. 76. - Cadrul general de reglementare privind GNL este elaborat de ANRGN prin Codul tehnic al GNL.

Art. 77. - Agentii economici si/sau persoanele fizice care doresc să desfăsoare activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul GNL, GNCV (tratare, comprimare si stocare în recipientele din statiile de umplere), GPL (producere, stocare si distributie) trebuie să detină autorizatii/licente emise de ANRGN în baza unor regulamente specifice.

Art. 78. - Desfăsurarea de către agentii economici a activitătilor comerciale în legătură cu GNL, GNCV si GPL se realizează în baza licentelor emise de ANRGN conform regulamentelor specifice.

 

CAPITOLUL XI

Concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietătii altuia

 

Art. 79. - Bunurile proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de transport si înmagazinare a gazelor naturale, precum si serviciile de transport, de înmagazinare si de distributie a gazelor naturale fac obiectul concesionării către persoane juridice române sau străine, în conditiile legii.

Art. 80. - (1) Concesionarea serviciilor de distributie a gazelor naturale este exclusivă cu privire la zonele delimitate pentru care s-a acordat.

(2) Persoanele juridice participante la licitatiile de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie să detină licenta provizorie emisă de ANRGN privind desfăsurarea activitătii care face obiectul concesionării.

(3) După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăsurării activitătii, concesionarul va solicita autorizatiile/licentele specifice prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 81. - Concesionarul serviciului de distributie a gazelor naturale trebuie să asigure urmărirea executării lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune, fie prin personal propriu, în cazul în care este titular de licentă de distributie, fie pe baze contractuale, cu un alt operator licentiat pentru altă zonă delimitată.

Art. 82. - (1) Concesionarul poate renunta la contract dacă îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii:

a) comunică în scris concedentului si ANRGN intentia sa de renuntare;

b) pune la dispozitie concedentului întreaga documentatie privind activitatea desfăsurată până la data renuntării, precum si rezultatele acesteia;

c) achită concedentului redeventa datorată până la momentul încetării concesiunii.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) concesionarul are obligatia de a asigura continuitatea serviciului pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilită de ANRGN.

(3) După îndeplinirea de către titular a conditiilor prevăzute la alin. (1) si (2), concedentul emite decizia de încuviintare a renuntării, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Titularul va rămâne răspunzător fată de cei interesati atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea si prin lucrările efectuate până la data renuntării, cât si pentru cele rezultate din relatiile comerciale specifice activitătii care a făcut obiectul concesiunii, inclusiv pentru cele constatate după emiterea deciziei de încuviintare a renuntării.

Art. 83. - (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situatiile în care titularul:

a) nu efectuează volumul de lucrări în termenele prevăzute în contract;

b) nu respectă clauzele esentiale definite ca atare de către părtile din contract, care includ obligatoriu clauzele privind plata redeventelor si protectia mediului.

(2) Decizia de retragere a concesiunii emisă de concedent poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competentă. Decizia rămasă definitivă va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 84. - (1) Concesiunea încetează prin retragerea autorizatiei de functionare si/sau a licentei, precum si în conditiile Legii nr. 219/1998 si ale Legii petrolului nr. 238/2004, după caz.

(2) Licenta corelativă concesiunii se retrage de ANRGN în conditiile încetării contractului de concesiune.

(3) La încetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente serviciului de distributie, aflate în proprietatea concesionarului, pot fi preluate, în tot sau în parte, de către concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul concedentului, în schimbul plătii unei compensatii egale cu valoarea neamortizată a acestor bunuri, valoare reglementată, considerată la fundamentarea tarifelor.

Art. 85. - (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distributie, în cazul utilizării bunurilor proprietate a tertilor care au fost puse în functiune până la data intrării în vigoare a prezentei legi, concesionarul are următoarele drepturi:

a) să folosească aceste bunuri prin efectul legii;

b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), conditiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în procesul-verbal de receptie tehnică si/sau în contract; 

c) să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întretinere, reparatii si modernizare si altele, efectuate pentru bunuri, la fundamentarea tarifului pentru serviciul prestat, în conditiile reglementărilor ANRGN specifice;

d) la solicitarea si cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în patrimoniul său cu titlu gratuit;

e) să dezvolte sistemul;

f) să utilizeze întreaga capacitate a bunului;

g) să asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea uneia dintre următoarele conditii:

1. prezentarea acceptului proprietarului;

2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investitia făcută;

h) să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să facă dovada calitătii materialelor si lucrărilor efectuate, precum si a valorii investitiei;

i) să înlocuiască bunurile în scopul modernizării sau măririi capacitătii sistemului; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite.

(2) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (1), operatorii sistemelor de transport/distributie se obligă:

a) să finanteze, la expirarea duratei de functionarea, investitiile aferente înlocuirii bunurilor;

b) să opereze si să întretină bunurile pentru functionarea în conditii de sigurantă a sistemului.

(3) În vederea asigurării continuitătii în furnizare si a securitătii serviciilor publice de interes national de transport/distributie a gazelor naturale, pentru bunurile proprietate a tertilor, scopul initial pentru care au fost construite nu poate fi modificat de către acestia.

Art. 86. - Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitătilor desfăsurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacitătilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în conditiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de întretinere a capacitătilor respective, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacitătii;

b) dreptul de uz pentru asigurarea functionării normale a capacitătii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;

c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafată sau aeriană pentru instalarea de retele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitătii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;

d) dreptul de a obtine restrângerea sau încetarea unor activităti care ar putea pune în pericol persoane si bunuri;

e) dreptul de acces la utilitătile publice.

Art. 87. - În exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacitătilor, concesionarul poate:

a) să depoziteze pe terenurile proprietate privată, în măsura strict necesară, materiale, echipamente, utilaje si instalatii;

b) să desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor, în conditiile legii;

c) să extragă materiale, să capteze apa, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

d) să instaleze utilaje si să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri si locuinte de santier;

e) să oprească ori să restrângă activităti ale proprietarului, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor pentru capacitatea respectivă.

Art. 88. - Dreptul de uz pentru asigurarea functionării normale a capacitătii se întinde pe toată durata de functionare a capacitătii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea functionării normale a capacitătii. În exercitarea acestui drept concesionarul poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru întretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionării normale a capacitătii;

b) să instaleze utilaje si să lucreze cu acestea;

c) să afecteze culturi, plantatii sau alte amenajări existente si să restrângă activităti ale proprietarului, în măsura si pe durata strict necesară, în vederea executării operatiunilor de întretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionării normale a capacitătii.

Art. 89. - Servitutea legală de trecere subterană, de suprafată sau aeriană cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stâlpi si de alte echipamente aferente capacitătii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, întretinere, reparatii, revizii, modificări si exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 90. - (1) Drepturile de uz si de servitute legală, prevăzute la art. 86, asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal si se exercită pe toată durata de viată a capacitătii respective sau temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităti în functiune, reparatiei, reviziei, lucrărilor de interventie în caz de avarie.

(2) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile din domeniul gazelor naturale se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora. Dacă, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizări, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacitătilor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligatia să plătească despăgubiri în conditiile legii.

Art. 91. - (1) Despăgubirile se vor stabili avându-se în vedere următoarele criterii:

a) suprafata de teren afectată cu ocazia lucrărilor;

b) valorile pentru productiile estimate ale culturilor si plantatiilor afectate, comunicate de organismele abilitate, precum si amenajările afectate de lucrări;

c) valoarea de circulatie a bunurilor imobile afectate.

(2) Cuantumul despăgubirii se stabileste prin acordul părtilor sau, în cazul în care părtile nu se înteleg, prin hotărâre judecătorească.

Art. 92. - Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităti desfăsurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a capacitătilor, precum si a operatiunilor de revizie, întretinere sau de reparatie la capacitatea în functiune, concesionarul are dreptul de a obtine restrângerea sau sistarea, în măsura necesară si pe durata lucrărilor sau a operatiunilor mentionate, a activitătilor desfăsurate în vecinătate de alte persoane.

Art. 93. - Dreptul de acces la utilitătile publice trebuie exercitat de concesionar cu bună-credintă si în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităti publice.

Art. 94. - Pentru consecintele secundare cauzate sau care pot fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin functionarea unor capacităti de transport si distributie si altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzătoare, în conditiile legii.

Art. 95. - Pentru protectia si functionarea normală a capacitătilor si a accesoriilor acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de protectie si de sigurantă a acestora.

 

CAPITOLUL XII

Interdictii

 

Art. 96. - Pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor:

a) să realizeze constructii de orice fel în zona de sigurantă a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată reteaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o constructie, beneficiarul acesteia si/sau proprietarul vor/va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului retelei, cu conditia obtinerii acordurilor proprietarilor sau ale detinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă, precum si a avizelor autoritătilor competente si a autorizatiei de construire;

b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel sub ori peste conductele de gaze naturale ori în zona de protectie a acestora, fără avizul prealabil al operatorului de sistem;

c) să depoziteze materiale pe căile de acces la conducte si în zona de protectie a acestora;

d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.

Art. 97. - În vederea exploatării în conditii de sigurantă a SNT, se interzice, cu exceptia cazului de fortă majoră, întreruperea alimentării cu energie electrică, a legăturilor telefonice sau de radiocomunicatii si a transportului feroviar.

 

CAPITOLUL XIII

Preturi si tarife

 

Art. 98. - (1) Sistemul de preturi si tarife la gaze naturale este conceput astfel încât să faciliteze:

a) apropierea de valoarea de piată a combustibililor alternativi, promovarea competitiei pe piata gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si mărirea sigurantei furnizării;

b) recuperarea costurilor efectuate în mod prudent, aferente activitătilor reglementate si activitătilor subsecvente acestora, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitătii pentru capitalul investit în activitătile reglementate, stimularea dezvoltării capacitătilor de productie, transport, înmagazinare si distributie a gazelor naturale, atragerea investitiilor străine si transferul de tehnologie;

c) economisirea de energie la consumatorii finali;

d) descoperirea de noi resurse si dezvoltarea rezervelor de gaze naturale;

e) îmbunătătirea calitătii gazelor naturale si a serviciilor prestate la consumatori.

(2) Principiile care stau la baza elaborării reglementărilor privind sistemele de preturi si tarife pentru activitătile reglementate sunt următoarele:

a) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea calitătii serviciilor, promovarea concurentei pe piata gazelor naturale si protectia intereselor consumatorilor;

b) eliminarea subventionărilor încrucisate si/sau a diferentierilor nejustificate între tipurile de consumatori sau după tipul de utilizare a gazelor naturale;

c) prevenirea speculatiilor si a comportamentelor speculative pe piata gazelor naturale;

d) încurajarea trecerii cererii din perioada de vârf de consum în perioadele de consum redus.

(3) Sunt interzise:

a) orice practici care utilizează sistemele de preturi si tarife ca instrumente de protectie socială si/sau pentru subventionarea directă ori indirectă a consumatorilor;

b) recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumită categorie de consumatori prin preturile si/sau tarifele practicate altor categorii de consumatori;

c) limitarea sau diminuarea preturilor si a tarifelor pe considerente de politică socială sau antiinflationistă; asigurarea de către stat a unui anumit nivel de protectie socială pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subventii sau de ajutoare direct acestora, în conditiile legii.

(4) Sistemul de preturi si tarife conduce la realizarea unei piete moderne si competitive a gazelor naturale.

Art. 99. - Preturile si tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către ANRGN, cu cel putin 15 zile înainte de intrarea în vigoare.

Art. 100. - (1) Piata internă a gazelor naturale este formată din:

a) segmentul concurential, care cuprinde comercializarea gazelor naturale între furnizori si între furnizori si consumatorii eligibili. În segmentul concurential preturile se formează liber, pe baza cererii si a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurentiale;

b) segmentul reglementat, care cuprinde activitătile cu caracter de monopol natural si furnizarea la pret reglementat si în baza contractelor-cadru. În segmentul reglementat al pietei, sistemele de preturi si tarife se stabilesc de ANRGN pe baza metodologiilor proprii elaborate în acest sens.

(2) Activitătile aferente segmentului reglementat cuprind:

a) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si în baza contractelor-cadru către consumatori;

b) administrarea contractelor comerciale si de echilibrare contractuală a pietei interne;

c) transportul gazelor naturale;

d) înmagazinarea subterană a gazelor naturale;

e) distributia gazelor naturale;

f) tranzitul gazelor naturale, cu exceptia tranzitului desfăsurat prin conducte magistrale dedicate; tranzitul prin conductele magistrale dedicate se supune regimului stabilit prin acordurile internationale în baza cărora acestea au fost realizate;

g) activitătile subsecvente care sunt necesare si decurg din activitătile mentionate la lit. a)-f).

(3) Pe măsura dezvoltării pietei interne si/sau a integrării în pietele internationale, ANRGN are obligatia de a decide deschiderea treptată, în tot sau în parte, a activitătilor reglementate către concurentă.

(4) Consumatorii eligibili au dreptul să negocieze direct contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii licentiati.

(5) Pentru acoperirea necesarului de gaze naturale, toti consumatorii au dreptul de a fi alimentati cu gaze naturale în aceeasi structură intern/import a surselor. Pentru piata reglementată, asigurarea, în această structură, a cantitătilor de gaze naturale se realizează de către furnizorii licentiati, acestia având acces nediscriminatoriu la sursele interne de gaze naturale.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la liberalizarea totală a pietei interne de gaze naturale.

Art. 101. - (1) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practică activităti reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate să asigure separarea contabilă, conform normelor legale si reglementărilor ANRGN.

(2) Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale, care practică activităti reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligate să asigure separarea legală, functională si organizatorică a acestora. Separarea legală nu implică modificarea controlului asupra întreprinderii integrate pe verticală.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) persoanele juridice care desfăsoară activităti de distributie si care deservesc un număr de cel mult 100.000 de consumatori. Acestea au obligatia separării, în contabilitatea internă, a fiecăreia dintre activitătile reglementate, astfel încât să permită reflectarea exactă a veniturilor si costurilor aferente fiecărei activităti, în scopul evitării discriminării si subventiilor încrucisate, precum si pentru încurajarea competitiei. În acelasi scop, acestea vor tine contabilitatea separată, ca pentru o societate comercială independentă, în cazul în care detin activităti în afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea internă va include balanta de plăti si contul de profit si pierdere pentru fiecare activitate.


CAPITOLUL XIV

Infractiuni si contraventii

 

Art. 102. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea administrativă, contraventională, penală sau civilă.

Art. 103. - Sustragerea de gaze naturale constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.

Art. 104. - Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea functionării echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Art. 105. - Deteriorarea, modificarea fără drept a componentelor obiectivelor de productie, înmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 10 ani.

Art. 106. - Executarea sau folosirea de instalatii clandestine în scopul racordării directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 107. - În cazurile în care infractiunile prevăzute la art. 103-106 sunt săvârsite de un salariat al unui titular de licentă, limita maximă specială a pedepsei se majorează cu un an.

Art. 108. - Tentativa la infractiunile prevăzute la art. 103-106 se pedepseste.

Art. 109. - Constituie contraventii la normele privind desfăsurarea activitătilor în sectorul gazelor naturale următoarele fapte:

1. proiectarea, avizarea, executia, receptia, punerea în functiune si/sau exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către persoane fizice sau juridice neautorizate;

2. proiectarea si/sau executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fără obtinerea acordurilor, aprobărilor, avizelor si autorizatiilor necesare;

3. proiectarea si/sau executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;

4. executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale cu încălcarea prevederilor art. 80 si 81;

5. executarea de lucrări noi la obiectivele din sectorul gazelor naturale, excluzând instalatiile de utilizare de orice fel, fără urmărirea acestora de către un operator licentiat si/sau fără verificarea documentatiei tehnice de executie de către un verificator atestat conform prevederilor legale;

6. executarea sau modificarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale fără avizarea documentatiei tehnice de executie de către operatorul licentiat;

7. utilizarea de echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee neconforme cu reglementările tehnice în vigoare;

8. utilizarea de echipamente, instalatii si aparate care nu au efectuată verificarea tehnică în termen;

9. avizarea proiectelor de executie ale căror solutii tehnice nu se încadrează în prevederile si reglementările tehnice din sectorul gazelor naturale;

10. derularea de către investitor si/sau beneficiar a oricărui contract ce are ca obiect executarea de lucrări de constructii-montaj pentru înfiintări si/sau modificări ale unor capacităti din sectorul gazelor naturale, fără obtinerea autorizatiei de înfiintare si/sau a autorizatiei de modificare, a acordurilor si avizelor necesare;

11. neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzătoare a conditiilor de valabilitate pentru autorizatiile obtinute conform art. 49;

12. neîndeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzătoare a conditiilor de valabilitate pentru autorizatiile/licentele obtinute conform art. 43-46;

13. racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale fără acordul scris al operatorului licentiat;

14. nerespectarea prevederilor contractelor-cadru emise de către ANRGN;

15. nerespectarea prevederilor standardelor de performantă din sectorul gazelor naturale;

16. folosirea unor practici menite să influenteze formarea liberă a preturilor pe piata gazelor naturale;

17. sistarea nejustificată a alimentării consumatorului;

18. executia, exploatarea si manevrarea necorespunzătoare a unor instalatii si echipamente, cu încălcarea conditiilor tehnice de securitate si care pot dăuna persoanelor fizice, proprietătii si/sau mediului;

19. refuzul nejustificat al accesului la conductele din amonte, sistemul de transport, sistemele de alimentare si la depozitele de înmagazinare a gazelor naturale al solicitantilor interni sau externi;

20. revânzarea gazelor naturale de către consumatori;

21. refuzul de a permite verificările si inspectiile prevăzute prin reglementări sau dispuse, după caz, de ANRGN, precum si obstructionarea efectuării acestora;

22. nefurnizarea sau furnizarea incompletă ori eronată a datelor si informatiilor solicitate de ANRGN si nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;

23. proiectarea si/sau executia de lucrări pentru alt agent economic decât cel pentru care instalatorul autorizat a pus la dispozitie legitimatia proprie în vederea autorizării de către ANRGN a acestuia conform regulamentului specific;

24. neasigurarea stocului minim în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale si nerezervarea capacitătii minime pentru transportator;

25. întârzierea nejustificată în realimentarea consumatorilor după întrerupere;

26. nerespectarea normelor privind zonele de protectie si sigurantă, stabilite conform legii;

27. nerespectarea reglementărilor privind preturile si tarifele;

28. emiterea acordurilor si avizelor privind accesul la sistemele de productie, transport, înmagazinare si alimentare cu gaze naturale, fără respectarea prevederilor legale;

29. nerespectarea prevederilor acordurilor si avizelor privind accesul la conductele din amonte, la sistemele de transport, de înmagazinare/stocare si de alimentare cu gaze naturale;

30. nerespectarea dispozitiilor privind separarea legală a activitătilor reglementate în sectorul gazelor naturale;

31. executarea fără acordul operatorului licentiat a oricărei operatii sau interventii, de orice natură, la conductele, aparatele, instalatiile de măsurare si accesoriile aferente obiectivelor/sistemelor de productie, înmagazinare/stocare, transport, tranzit si la sistemele de alimentare cu gaze naturale;

32. neurmărirea lucrărilor de constructii-montaj si neîntocmirea documentelor specifice de către operatorul care le-a avizat;

33. punerea în functiune de către instalatorul autorizat a obiectivelor din sectorul gazelor naturale care nu au fost avizate, receptionate si pentru care nu s-a obtinut autorizatie de functionare;

34. racordarea de către instalatorul autorizat de noi puncte de consum de gaze naturale la instalatiile existente si punerea în functiune a acestora fără aprobarea operatorului licentiat;

35. semnarea documentatiilor definitive de către un instalator autorizat pentru lucrări pe care acesta nu le execută sau nu le supraveghează direct;

36. nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1).

Art. 110. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârsite de către persoane fizice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34 si 35;

b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 3, 4, 5, 13 si 14;

c) cu amendă de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 10 si 26.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârsite de către persoane juridice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la pct. 8 si 11;

b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 16, 25, 28 si 31;

c) cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 3, 6, 22, 23 si 32;

d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 15;

e) cu amendă de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei, cele de la pct. 9 si 14;

f) cu amendă de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30 si 36.

Art. 111. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de către presedintele ANRGN.

Art. 112. - Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 110, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 113. - Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii, prevăzute în prezenta lege, inclusiv sumele de bani din bănci, sunt supuse confiscării în conditiile legii.

Art. 114. - Actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 110 se va face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 115. - Contraventiilor prevăzute la art. 109 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 116. - Sumele provenite din amenzi se virează la bugetul de stat si la ANRGN, în cotele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 117. - (1) În vederea constatării contraventiilor, agentii constatatori au acces, în conditiile legii, la obiectivele de productie, la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv la instalatiile si echipamentele aferente acestora, precum si la instalatiile de utilizare a gazelor naturale.

(2) Proprietarii instalatiilor de utilizare sau cei care le exploatează sunt obligati să pună la dispozitie agentilor constatatori documente, date si/sau informatii relevante.

(3) Organele de politie, precum si celelalte organe cu atributii în domeniu sunt obligate să acorde sprijin, la cerere, agentilor constatatori.

 

CAPITOLUL XV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 118. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 119. - (1) Dispozitiile art. 8 lit. j), ale art. 22 si 34 se aplică începând cu data de 1 iulie 2007.

(2) Dispozitiile art. 101 alin. (2) intră în vigoare pentru toti operatorii începând cu data de 1 iulie 2007, iar pentru operatorul SNT, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art. 120. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 463/2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 iulie 2004.

Nr. 351.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii gazelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea gazelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 600.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2004

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 93.375 din 14 iunie 2004,

având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2004, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. - Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2004 cuprinde soiurile înregistrate pentru productie în România în anul 2004.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 460.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 18 alin. (4) si al art. 38 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de reglementări contabile si Directia generală de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iulie 2004.

Nr. 1.088.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile

 

1. Potrivit art. 18 alin. (4) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, pierderea contabilă se acoperă din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor.

2. Reflectarea în contabilitate a operatiunii privind acoperirea pierderii contabile se efectuează pe baza aprobării acesteia de către adunarea generală a actionarilor sau asociatilor sau de către consiliul de administratie, după caz.

3. În cazul acoperirii pierderii contabile din rezerve, altele decât cele constituite din profitul net, se vor avea în vedere si prevederile legislatiei fiscale.

I. Acoperirea pierderii contabile la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificările si completările ulterioare

4. Pierderea contabilă a exercitiului curent este evidentiată în soldul debitor al contului 121 “Profit si pierdere” care, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor sau asociatilor, respectiv de către consiliul de administratie, se preia în exercitiul următor în rezultatul reportat, efectuându-se articolul contabil:

 

1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea

nerecuperată”

= 121 “Profit si pierdere”

 

5. Pierderea contabilă înregistrată de persoanele juridice în exercitiile precedente si reflectată în rezultatul reportat se acoperă din sursele prevăzute de lege, efectuându-se următoarele articole contabile:

a) Pentru pierderea acoperită din profitul exercitiului financiar:

 

129 “Repartizarea profitului”

= %

1171“Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată”

1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”

1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”

1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale”

 

b) Pentru pierderea acoperită din rezerve constituite din profituri nete:

 

1068 “Alte rezerve”

= %

1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată”

1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”

1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”

1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale”

 

c) Pentru pierderea acoperită din capitalul social, în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

 

101“Capital”

= %

1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată”

1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”

1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”

1174“Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale”

 

6. În cazul persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificările si completările ulterioare, acoperirea pierderii se efectuează pentru fiecare cont sintetic de gradul II al contului 117 “Rezultatul reportat”.

7. Soldul creditor al unui cont sintetic de gradul II al contului 117 “Rezultatul reportat” poate fi utilizat pentru acoperirea pierderii reflectate într-un alt cont sintetic de gradul II al acestui cont (Exemplu: 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată” = 1172 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”).

8. În situatia în care în contul 1172 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29” au fost transferate cu ocazia retratării situatiilor financiare sume reprezentând rezerve brute (neimpozitate), inclusiv rezervele create din facilităti fiscale, acestea trebuie să fie regăsite în soldul creditor al unui analitic distinct al acestui cont.

În această situatie, persoana juridică va acoperi pierderea contabilă înregistrată în debitul contului 1172 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”, neluând în calcul sumele din creditul contului care provin din sume neimpozitate, inclusiv rezervele create din facilităti fiscale.

Acoperirea pierderii contabile evidentiate în soldul debitor al contului 1172 “Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS, mai putin IAS 29”, determinată ca diferentă între sumele debitoare si sumele creditoare reprezentând rezerve brute, conduce la impunerea rezervelor si a altor sume care au fost deductibile la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 414/2002 si ale art. 22 alin. (5) si (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Înregistrarea datoriei cu impozitul pe profit amânat în relatia cu sumele evidentiate în conturi de rezerve si rezultat reportat care reprezintă facilităti fiscale (106 “Rezerve”, 117 “Rezultatul reportat” = 4412 “Impozit pe profit amânat”) nu se consideră utilizare a rezervei.

Pentru ca sumele reprezentând facilităti fiscale evidentiate în conturi de rezerve si rezultat reportat să nu fie diminuate cu datoria cu impozitul pe profit amânat aferent, această datorie se va reflecta în contul 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”.

Persoanele juridice care au evidentiat datoria cu impozitul pe profit amânat prin debitul conturilor de rezerve si rezultat reportat vor repune această operatiune prin articolul contabil 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile” = 106 “Rezerve”, 117 “Rezultatul reportat”.

9. Contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” evidentiază în creditul său surplusul din reevaluare realizat fie la cedarea sau casarea imobilizării corporale reevaluate, fie pe măsura amortizării acesteia, conform politicii contabile adoptate.

Soldul creditor al acestui cont poate fi utilizat cu aprobarea adunării generale a actionarilor sau asociatilor sau a consiliului de administratie, după caz.

10. Din punct de vedere fiscal, sumele reprezentând surplusul din reevaluare realizat si reflectat în creditul contului 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”, corespunzător sumelor care au fost deduse, se impozitează la momentul modificării destinatiei rezervei, distribuirii rezervei către participanti sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau a oricărui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru

acoperirea pierderilor contabile.

II. Acoperirea pierderii contabile la persoanele juridice care aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002

11. Pierderea contabilă a exercitiului curent este evidentiată în soldul debitor al contului 121 “Profit si pierdere” care, pe baza aprobării situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor sau asociatilor, respectiv de către consiliul de administratie, se preia în exercitiul următor în rezultatul reportat, efectuându-se articolul contabil:

 

117 “Rezultatul reportat”

= 121“Profit si pierdere”

 

12. Pierderea contabilă înregistrată de persoanele juridice în exercitiile precedente si reflectată în rezultatul reportat se acoperă din sursele prevăzute de lege, efectuându-se următoarele articole contabile:

a) Pentru pierderea acoperită din profitul exercitiului financiar:

 

129“Repartizarea profitului”

= 117“Rezultatul reportat”

 

b) Pentru pierderea acoperită din rezerve constituite din profituri nete:

 

106“Alte rezerve”

= 117“Rezultatul reportat”

 

c) Pentru pierderea acoperită din capitalul social, în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

 

101 “Capital”

= 117“Rezultatul reportat”

 

13. În contul 1068 “Alte rezerve” se evidentiază în creditul unui cont analitic distinct surplusul din reevaluare realizat la cedarea sau casarea imobilizărilor corporale reevaluate.

Soldul creditor al acestui cont poate fi utilizat cu aprobarea adunării generale a actionarilor sau asociatilor ori a consiliului de administratie, după caz.

14. Din punct de vedere fiscal, sumele reprezentând surplusul din reevaluare realizat si reflectat în creditul contului 1068 “Alte rezerve” se impozitează la momentul modificării destinatiei rezervei, distribuirii rezervei către participanti sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau a oricărui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GUTINUL OCNA SUGATAG

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit GUTINUL OCNA SUGATAG, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0340 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit GUTINUL OCNA SUGATAG, cu sediul in Ocna Sugatag, Str. Izvorului, Nr. 6, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/706/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit GUTINUL OCNA SUGATAG a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit GUTINUL OCNA SUGATAG este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Tisa Sighetul Marmatiei. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 263.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit RONISOARA - RONA DE JOS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit RONISOARA - RONA DE JOS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0342 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit RONISOARA - RONA DE JOS, cu sediul in Rona de Jos, Nr. 84A, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/713/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit RONISOARA - RONA DE JOS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit RONISOARA - RONA DE JOS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Tisa Sighetul Marmatiei. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 264.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZA – ROZAVLEA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZA – ROZAVLEA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0342 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit IZA – ROZAVLEA, cu sediul in Rozavlea, Nr. 813A, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/705/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit IZA – ROZAVLEA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit IZA – ROZAVLEA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Tisa Sighetul Marmatiei. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 265.

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LIVADA SĂPÂNTA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit LIVADA SĂPÂNTA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0344 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit LIVADA SĂPÂNTA, cu sediul in Sapanta, Nr. 925, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/716/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit LIVADA SĂPÂNTA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit LIVADA SĂPÂNTA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Tisa Sighetul Marmatiei. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 266.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA SEINI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA SEINI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0345 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit UNIREA SEINI, cu sediul in Seini, Str. P-ta unirii, Nr. 16, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/722/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit UNIREA SEINI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit UNIREA SEINI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Baimareana Baia Mare. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 267.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BREAZA - SUCIU DE SUS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BREAZA - SUCIU DE SUS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0347 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BREAZA - SUCIU DE SUS, cu sediul in Suciu de Sus, Nr. 821, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/715/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BREAZA - SUCIU DE SUS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Baimareana Baia Mare, Breaza Suciu de Sus, Furnica Somcuta Mare, Somes Codreana Ulmeni, Tiblesul Targu Lapus, Unirea Seini, Viitorul Copalnic Manastur.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BREAZA - SUCIU DE SUS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Baimareana Baia Mare. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 268.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VISEU-BORSA VISEU DE SUS

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VISEU-BORSA VISEU DE SUS, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0351 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VISEU-BORSA VISEU DE SUS, cu sediul in Viseu de Sus, Str. Mihai Eminescu, Nr. 5, judetul Maramures, numar de ordine in Registrul Comertului J24/703/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VISEU-BORSA VISEU DE SUS a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Tisa Sighetul Marmatiei, Frumuseaua Bistra, Gutinul Ocna Sugatag, Iza Rozavlea, Livada Sapanta, Ronisoara Rona de Jos, Viseu Borsa Viseu de Sus.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VISEU-BORSA VISEU DE SUS este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Tisa Sighetul Marmatiei. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 272.

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA BĂLĂCITA OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA BĂLĂCITA OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0354 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit UNIREA BĂLĂCITA OC3, cu sediul in Balacita, com. Balacita, judetul Mehedinti, numar de ordine in Registrul Comertului J/25/1061/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Dunarea Drobeta Turnu Severin, Unirea Balacita, Cosustea Brosteni, Viitorul Cujmir, Blahnita Patulele, Albina Vanju Mare, Stanca Strehaia, Dunarea Orsova, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit UNIREA BĂLĂCITA OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Dunarea Drobeta Turnu Severin, Unirea Balacita, Cosustea Brosteni, Viitorul Cujmir, Blahnita Patulele, Albina Vanju Mare, Stanca Strehaia, Dunarea Orsova.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit UNIREA BĂLĂCITA OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Dunarea Drobeta Turnu Severin. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 273.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CUJMIR OC3

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CUJMIR OC3, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0355 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIITORUL CUJMIR OC3, cu sediul in Cujmir, com. Cujmir, judetul Mehedinti, numar de ordine in Registrul Comertului J/25/1063/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Dunarea Drobeta Turnu Severin, Unirea Balacita, Cosustea Brosteni, Viitorul Cujmir, Blahnita Patulele, Albina Vanju Mare, Stanca Strehaia, Dunarea Orsova, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIITORUL CUJMIR OC3 a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Dunarea Drobeta Turnu Severin, Unirea Balacita, Cosustea Brosteni, Viitorul Cujmir, Blahnita Patulele, Albina Vanju Mare, Stanca Strehaia, Dunarea Orsova.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIITORUL CUJMIR OC3 este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Dunarea Drobeta Turnu Severin. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 274.