MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 iulie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

51. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

1.121. - Hotărâre pentru modificarea lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.123. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului National al Dansului Bucuresti

 

1.126. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

18. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neîntelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.26 din Legea nr. 291/2004 privind abilitareaGuvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În întelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractată de acesta;

b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care detin vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, sau care detin vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;

c) distribuitori - persoanele juridice agreate de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în conditii ce vor fi publicate în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale si personalul din reteaua proprie a Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. cu sarcini de serviciu în acest domeniu, care încasează tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România si care eliberează rovinietele care atestă achitarea acestui tarif.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, pentru toate vehiculele înmatriculate si implicit pentru toti utilizatorii români si străini, structurat în functie de perioada de parcurs si stationare, încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), masa totală maximă autorizată (MTMA) si numărul de axe, după caz.

(3) Pentru toate vehiculele de transport marfă având masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, tariful de utilizare se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1.

(4) Pentru toate vehiculele de transport marfă având masa maximă autorizată mai mică de 12 tone si pentru vehiculele destinate transportului de persoane, indiferent de masa totală maximă autorizată a acestora, tariful de utilizare se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2.

(5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin constructie pentru transportul de persoane si de mărfuri, în compartimente separate, se tarifează ca si vehiculele de transport marfă, conform anexelor nr. 1 si 2.

(6) Pentru plata tarifului de utilizare, prevăzute la alin. (2), utilizatorilor români si străini li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, denumit rovinietă, pentru care Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.

(7) Tariful de utilizare este structurat în functie de durata de parcurs si de stationare, astfel: 7 zile, 30 de zile, 6 luni si 12 luni.

(8) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români si străini ai retelei de drumuri nationale din România.

(9) Încasarea tarifului de utilizare si eliberarea rovinietei se fac de către distribuitori.

(10) În cazul schimbării detinătorului vehiculului sau al cedării dreptului de folosintă, rovinieta îsi mentine valabilitatea.

(11) În cazul radierii din circulatie a vehiculului, determinată de dezmembrarea acestuia sau de scoaterea definitivă din România, utilizatorului român i se va returna, la cererea scrisă a acestuia si cu avizul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Pentru toate vehiculele de transport prevăzute la art. 1 alin. (4), având masa totală maximă autorizată de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare se aplică în functie de numărul de axe ale vehiculului si de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).

(2) Pentru toate vehiculele de transport prevăzute la art. 1 alin. (4), având masa totală maximă autorizată sub 12 tone, si pentru toate vehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă autorizată, tariful de utilizare se aplică în functie de tipul vehiculului si de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).

(3) În cazul în care documentele aflate la bordul vehiculului nu permit determinarea cu exactitate a datelor în functie de care se stabileste tariful de utilizare, acesta se achită la valoarea maximă a tipului de vehicul utilizat, prevăzută în anexele nr. 1 si 2, în functie de elementele identificate.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele detinute în proprietate de unitătile Ministerului Apărării Nationale, de unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulantă, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă, astfel cum au fost reglementate în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv pentru transportul în comun de călători, efectuat pe teritoriul administrativ al unei singure localităti, precum si vehiculele detinute în proprietate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Utilizatorii români vor achita distribuitorilor tariful de utilizare, obligatoriu pentru perioade de parcurs si stationare de câte 12 luni, cu posibilitatea achitării în 4 rate trimestriale.

(2) Pentru autoturisme, plata tarifului de utilizare se achită de către utilizatorii români numai integral.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare în functie de durata de parcurs si de stationare pe reteaua de drumuri nationale din România, astfel: 7 zile, o lună, 6 luni si 12 luni.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare în valută liber convertibilă, la echivalentul tarifului exprimat în euro, sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

(2) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

(3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor la bordul vehiculului, pe toată perioada de parcurs sau de stationare în România, fără discontinuitate, si prezentarea lor organelor de control definite la art. 9.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare si implicit a achizitionării rovinietei, în ceea ce priveste tipul si valabilitatea acesteia, revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(2) Rovinieta valabilă, adică cea a cărei durată de valabilitate nu este depăsită, reprezintă dovada achitării tarifului de utilizare si asigură dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pe toată durata de parcurs si de sedere în România, fără discontinuitate.

(3) Autoritatea Rutieră Română va elibera sau va viza licentele pentru utilizatorii români, numai dacă fac dovada achitării tarifului de utilizare.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Fapta utilizatorilor români sau străini de a circula fără a detine rovinieta valabilă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă.

(2) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Sumele încasate în urma aplicării amenzilor se fac venit la bugetul de stat în proportie de 75%, diferenta de 25% revenind Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. sau Ministerului Administratiei si Internelor, după caz.

(4) Contravenientii au obligatia ca în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale să achite tariful de utilizare.

(5) Conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se vor aplica amenzi contraventionale numai în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la iesirea din România.

(6) O dată cu aplicarea amenzii contraventionale, conducătorilor vehiculelor înmatriculate în România, care circulă fără a avea rovinieta valabilă, li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului si, după caz, utilizatorului român i se retine licenta, până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.

(7) Lipsa rovinietei valabile pentru un utilizator străin poate fi motivată de organele politiei rutiere în cazul blocării fortuite a unui vehicul din cauza unor calamităti naturale, a unui accident sau a retinerii conducătorului vehiculului de către autoritătile în drept. În aceste cazuri utilizatorul străin va prezenta reprezentantilor Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. din agentiile din punctele de control al trecerii frontierei, la iesirea din tară, documente justificative încheiate de organele politiei rutiere, organele judecătoresti si, în plus, dacă este cazul, dovada reparării vehiculului într-un atelier de reparatie atestat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Dovada blocării fortuite a vehiculului sau a retinerii conducătorului vehiculului nu scuteste utilizatorul străin de plata tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier pe întreaga perioadă cuprinsă între data intrării si data iesirii din România, ci justifică neaplicarea amenzii contraventionale.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către:

a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.;

b) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.;

c) personalul împuternicit din Ministerul Administratiei si Internelor, care îndrumă, supraveghează si controlează circulatia pe reteaua rutieră din România, în situatia când efectuează controlul tarifului de utilizare fără personalul mentionat la lit. a) si b);

d) personalul politiei de frontieră care îsi desfăsoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreună cu personalul prevăzut la lit. a).”

10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Contraventiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Aplicarea tarifului de utilizare nu exonerează utilizatorii români si străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., prevăzute de legislatia în vigoare.”

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare se constituie venit la dispozitia Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si vor fi utilizate în exclusivitate pentru finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăti în numele autoritătii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor nationale si autostrăzilor.

(2) În cazul pierderii sau distrugerii rovinietelor de către distribuitori, acestia sunt obligati să achite Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pentru fiecare rovinietă, contravaloarea tarifului de utilizare pentru o perioadă de 12 luni de la data constatării, pentru un vehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe si clasa de emisii poluante NON EURO, echivalentul în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

(3) În cazul pierderii sau distrugerii accidentale a rovienetei:

a) utilizatorul român este obligat să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, elementele de identificare si de personalizare a rovinietei, declarând-o nulă. În baza dovezii declaratiei de anulare, a unei declaratii pe propria răspundere, a unui document constatator eliberat de organele de politie, care să ateste cauzele care au condus la distrugere sau conditiile în care s-a produs furtul, precum si a documentului, respectiv facturii care atestă achitarea contravalorii tarifului de utilizare, utilizatorul român va solicita Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. eliberarea unui duplicat al rovinietei pierdute sau distruse;

b) conducătorul unui vehicul înmatriculat în altă tară va solicita reprezentantilor Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pe baza unui document constatator eliberat de organele de politie, care să ateste cauzele care au condus la distrugere sau conditiile în care s-a produs furtul, a unei declaratii pe propria răspundere privind pierderea sau furtul formularului de rovinietă, precum si a facturii care atestă achitarea contravalorii tarifului de utilizare, eliberarea unei roviniete duplicat pentru perioada respectivă justificată. Pentru restul perioadei de utilizare este obligatorie detinerea rovinietei valabile.

(4) Pretul duplicatului formularului de rovinietă este de 10 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei eliberării.

(5) Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de formulare false constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.”

13. Articolul 121 se abrogă.

14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.”

15. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 15, cu următorul cuprins:

“Art. 15. - Prezenta ordonantă transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveste tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier.”

16. În cuprinsul anexelor nr. 1 si 2, dispozitiile privind introducerea etapizată a tarifului de utilizare pentru durata de parcurs si stationare de o zi se abrogă.

17. La anexa nr. 2 “Introducerea etapizată a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule având masa totală maximă autorizată sub 12,0 tone si pentru autovehicule de transport pasageri”, la coloana “Tip vehicul” se înlocuiesc următoarele sintagme:

- “marfă 0-3,5 t” se înlocuieste cu sintagma “marfă/0 < MTMA < 3,5 t”;

- “marfă 3,5-7,0 t” se înlocuieste cu sintagma “marfă/3,5 MTMA < 7,0 t”;

- “marfă 7,0-12 t” se înlocuieste cu sintagma “marfă/7,0 MTMA < 12 t”.

18. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3 prevăzută în anexa la prezenta ordonantă.

Art. II. - Termenii “autovehicule”, precum si “proprietar si posesor” utilizati în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, se înlocuiesc cu notiunea “vehicule” si, respectiv, cu termenul “utilizatori”.

Art. III. - Prevederile prezentei ordonante se vor aplica si pentru contractele aflate în derulare, pentru achitarea în rate a tarifului de utilizare, începând cu data intrării în vigoare a acesteia.

Art. IV. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va actualiza Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. V. - Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

Art. VI. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)

 

CUANTUMUL

amenzii contraventionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

 

Tipul vehiculului

Cuantumul amenzii contraventionale [lei]

minim

maxim

MTMA 12 t cu minimum 4 axe (inclusiv)

45.000.000

70.000.000

MTMA 12 t cu maximum 3 axe (inclusiv)

35.000.000

55.000.000

7 t MTMA < 12,0 t

25.000.000

40.000.000

3,5 t MTMA < 7,0 t

15.000.000

25.000.000

0 < MTMA < 3,5 t

10.000.000

15.000.000

autobuz

30.000.000

45.000.000

microbuz

15.000.000

25.000.000

autoturism

3.000.000

4.500.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La litera C “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

“*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 31, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 96, iar pentru cea prevăzută la nr. crt. 5 este de 264.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului National al Dansului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul National al Dansului Bucuresti, denumit în continuare Centrul, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Centrul are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sectorul 1.

(3) Din imobilul prevăzut la alin. (2), aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Teatrului National “I. L. Caragiale” din Bucuresti, se transmit în folosinta gratuită a Centrului, pe o perioadă de 10 ani, spatiile în care acesta îsi va desfăsura activitatea.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua predarea-preluarea în folosintă, prin protocol încheiat între părtile prevăzute la alin. (3), în care acestea vor identifica spatiile necesare activitătii Centrului si vor stabili conditiile si modul de exercitare a folosintei gratuite de către Centru asupra acestora, însotit de bilantul contabil încheiat la data de 30 iunie 2004.

Art. 2. - Centrul este o institutie publică de cultură, aflată în serviciul societătii, având următoarele obiective:

a) sustinerea creatiei artistice coregrafice românesti independente;

b) difuzarea creatiei coregrafice contemporane românesti pe plan national si international;

c) sustinerea cercetării coregrafice si a formării profesionale a dansatorilor si coregrafilor;

d) formarea si educarea publicului pentru dansul contemporan prin cursuri, ateliere si spectacole destinate copiilor, tinerilor si persoanelor adulte interesate;

e) dezvoltarea de proiecte coregrafice internationale în parteneriat cu centre coregrafice similare si alte organizatii de dans din străinătate.

Art. 3. - (1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în baza concursului organizat în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 9, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finantează din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activitătilor specifice se pot realiza din:

a) organizarea de platforme, festivaluri, gale ale dansului românesc;

b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole;

c) vânzarea programelor de spectacol;

d) organizarea de cursuri si ateliere de dans săptămânale;

e) prestarea unor servicii culturale;

f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

g) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

h) alte activităti specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atributiile sale legale.

Art. 6. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului pentru anul 2004 se asigură din sumele alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, după nr. crt. 36 se introduce nr. crt. 361 cu următorul cuprins:

“361. Centrul National venituri proprii si subventii al Dansului acordate de la bugetul de stat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 4 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.126.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează modul de constituire, componenta, atributiile si procedura de lucru ale comisiilor de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei.

Art. 2. - În cadrul autoritătilor si institutiilor publice sau al persoanelor juridice în care functionează personalul nominalizat la art. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei, denumită în continuare lege, se constituie, prin act administrativ al conducătorului unitătii, Comisia de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei publice, denumită în continuare comisie.

Art. 3. - Comisia este compusă din 3 membri, din care unul are calitatea de presedinte.

Art. 4. - (1) Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani si poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor comisiei se vor lua măsuri pentru constituirea noii comisii, în conditiile prezentului regulament.

Art. 5. - Pentru activitatea desfăsurată în cadrul comisiei, membrii acesteia nu sunt retribuiti, activitatea reprezentând sarcină de serviciu.

Art. 6. - Mandatul membrilor comisiei se suspendă de drept în următoarele situatii:

a) în cazul delegării sau detasării în cadrul altei autorităti ori institutii publice sau persoane juridice;

b) în cazul suspendării din functia care a determinat numirea ca membru al comisiei.

Art. 7. - (1) Mandatul membrilor comisiei încetează înainte de termen în următoarele situatii:

a) renuntarea la calitatea de membru;

b) suspendarea din functie pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

c) transferarea în cadrul altei autorităti sau institutii publice;

d) încetarea raportului de serviciu;

e) aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

(2) Cererea de renuntare la calitatea de membru în conditiile alin. (1) lit. a) se înaintează presedintelui comisiei si produce efecte la 5 zile de la înregistrare. În cazul presedintelui, cererea se înaintează conducătorului unitătii.

(3) Încetarea mandatului de membru al comisiei în celelalte cazuri prevăzute de alin. (1) se constată printr-un raport al acesteia care se aduce la cunostintă conducătorului unitătii.

Art. 8. - În cazurile prevăzute la art. 7 se numeste un nou membru al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 9. - (1) Persoanele care au calitatea prevăzută de art. 1 alin. (1) din lege au obligatia de a declara si de a prezenta conducătorului institutiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităti de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei, cu exceptiile prevăzute de lege. Declaratia împreună cu bunul/bunurile primite se înaintează de îndată comisiei.

(2) Declaratia trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, locul de muncă si functia detinută de persoana în cauză;

b) descrierea în detaliu a bunului predat;

c) descrierea împrejurărilor în care a primit bunul;

d) data si semnătura.

(3) Declaratia se formulează în scris si este însotită de bunul/bunurile ce vor fi predate.

Art. 10. - Bunurile depuse la comisie se evaluează de îndată, avându-se în vedere, de regulă, pretul pietei. Pentru evaluare se pot consulta experti în domeniu, selectati în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Comisia are următoarele atributii principale:

a) înregistrează si tine evidenta statistică, cantitativă si valorică a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei;

b) evaluează si inventariază bunurile;

c) restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro;

d) aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu conditia achitării de către acesta a diferentei de pret;

e) propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unitătii, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul unitătii către o institutie publică de profil sau vânzarea prin licitatie a acestor bunuri;

f) ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse si destinatia acestora, în conditiile legii;

g) asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea si securitatea bunurilor.

(2) Atributiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se exercită după inventarierea bunurilor, care se efectuează până la sfârsitul fiecărui an calendaristic. Vânzarea bunurilor prin licitatie se face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si a normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Veniturile obtinute din valorificarea acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul de stat, bugetele locale sau la bugetele autoritătilor, institutiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finantare a acestora.

(2) Regimul prevăzut la alin. (1) se aplică si în cazul diferentei de valoare plătite de primitorul bunului în conditiile art. 11 alin. (1) lit. d).

(3) Plata diferentei se face într-un cont deschis la unitătile Trezoreriei Statului, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 13. - (1) Bunul/bunurile nerestituit/nerestituite trec în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale ca urmare a aprobării de către conducătorul unitătii a propunerii înaintate de comisie.

(2) Transmiterea cu titlu gratuit se face de către unitatea detinătoare, la propunerea comisiei, după consultarea în prealabil a institutiei de profil căreia urmează a i se transmite bunul, în functie de natura lui.

(3) Prin institutie publică de profil se întelege orice institutie care, potrivit specificului activitătii, poate folosi bunul conform naturii si destinatiei acestuia.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neîntelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament

 

În temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si o) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 23 iulie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de solutionare a neîntelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Operatorii de retea si utilizatorii retelelor electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 18.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ( www.anre.ro ) la sectiunea “Metodologii”.