MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 681         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 iulie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

346. - Lege privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

595. - Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.105. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice si Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor, semnat la Bucuresti la 14 aprilie 2004

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice si Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

384. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate

 

395. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

1.059. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

249. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 24 IANUARIE RUGINOASA OC

 

250. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FLAMURA SCÂNTEIA OC

 

251. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit POIANA SCHITU DUCA OC

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere se întelege orice formă de organizare a unei activităti economice, autonomă patrimonial si autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit, în conditii de concurentă, respectiv: societăti comerciale, societăti cooperative, persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Întreprinderile mici si mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au un număr mediu anual de salariati mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depăseste echivalentul în lei a 5 milioane euro;

c) respectă criteriul de independentă, astfel cum este acesta definit în alin. (2).

(2) Sunt considerate independente întreprinderile mici si mijlocii care nu sunt detinute în proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici si mijlocii.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), este considerată independentă o întreprindere aflată în una dintre următoarele situatii:

a) întreprinderea este detinută de societăti publice de investitii, de societăti cu capital de risc, investitori institutionali, universităti sau centre de cercetare nonprofit, cu conditia ca acestia să nu exercite, în mod individual sau împreună, controlul asupra întreprinderii;

b) capitalul este divizat de asa natură încât detinătorii nu pot fi identificati, întreprinderea declară cu bună-credintă, pe propria răspundere, că este în măsură să presupună că nu este detinută în proportie de 25% sau mai mult de o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici si mijlocii.

(4) Îndeplinirea criteriului de independentă se stabileste pe baza declaratiei pe propria răspundere a întreprinderii interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici si mijlocii.

(5) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, în functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Întreprinderile mici si mijlocii se clasifică, în functie de numărul mediu anual de salariati, în următoarele categorii:

a) până la 9 salariati - microîntreprinderi;

b) între 10 si 40 de salariati - întreprinderi mici;

c) între 50 si 249 de salariati - întreprinderi mijlocii.

(2) Termenii microîntreprindere, întreprindere mică si întreprindere mijlocie, precum si termenul derivat întreprinderi mici si mijlocii vor fi utilizati în toate reglementările, statisticile si alte documente oficiale emise de către autorităti sau institutii publice.

Art. 5. - (1) Numărul mediu de salariati corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară.

(2) Numărul mediu de salariati reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectivă - inclusiv zilele de repaus săptămânal si sărbătorile legale -, împărtită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariati din ziua lucrătoare precedentă, cu exceptia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

(3) În efectivele zilnice de salariati avute în vedere la calcularea numărului mediu de salariati se includ salariatii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat între întreprindere si un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract.

(4) Salariatii cu program de lucru corespunzător unei fractiuni de normă vor fi inclusi în numărul mediu, proportional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp partial.

(5) La calcularea numărului mediu anual de salariati nu se au în vedere salariatii pentru perioada în care contractul individual de muncă al acestora este suspendat conform prevederilor legale.

(6) Nu vor fi introduse în numărul mediu scriptic salariatele aflate în concediu de maternitate.

Art. 6. - (1) Datele în functie de care se calculează încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu de salariati si la cifra de afaceri sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în situatiile financiare anuale.

(2) Plafoanele cifrei de afaceri utilizate la definirea întreprinderilor mici si mijlocii se raportează la cifra de afaceri reflectată de situatiile financiare anuale.

(3) În cazul întreprinderilor înfiintate de mai putin de un an, plafonul cifrei de afaceri se stabileste fie pe baza situatiilor financiare depuse la organul competent, în cazul întreprinderilor care aveau obligatia să depună situatiile financiare până în momentul eliberării dovezii, fie pe baza unei declaratii pe propria răspundere a acestora, în cazul în care nu aveau obligatia depunerii situatiilor financiare.

Art. 7. - (1) Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariati, utilizate la definirea întreprinderilor mici si mijlocii, se stabileste pe bază de declaratii pe propria răspundere ale reprezentantilor legali ai întreprinderilor interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Declaratia pe propria răspundere se întocmeste pe baza Registrului general de evidentă a salariatilor, întocmit si completat conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariati se raportează la numărul mediu de salariati din anul anterior celui în care se întocmesc declaratiile pe propria răspundere, fiind valabile întregul an în curs.

(4) În cazul întreprinderilor nou-înfiintate, se va lua în calcul perioada cuprinsă între data înfiintării si data întocmirii declaratiilor pe propria răspundere.

(5) În cazul în care întreprinderea nu are salariati, aceasta va emite o declaratie pe propria răspundere care să ateste acest fapt.

(6) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se eliberează de către unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la cererea întreprinderii interesate.

(7) Unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt obligate să elibereze dovada prevăzută la alin. (6), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Art. 8. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numărului mediu de salariati va fi exercitat de Inspectia Muncii pe baza Registrului general de evidentă a salariatilor si a evidentelor proprii.

(2) În cazul descoperirii nerespectării dispozitiilor legale referitoare la stabilirea plafoanelor privind numărul mediu de salariati si la întocmirea declaratiilor pe propria răspundere, organele de control încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispozitiile legale, în conditiile legii, si sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârsirii unei infractiuni.

 

CAPITOLUL II

Crearea unui cadru favorabil înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

SECTIUNEA 1

Proceduri administrative

 

Art. 9. - (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, în cadrul competentei lor, au obligatia să elaboreze politici si să asigure măsuri si actiuni menite să contribuie la protectia întreprinderilor mici si mijlocii în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative si prin prevenirea cresterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora fată de reglementările în vigoare.

(2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de initiatori, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii.

(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care se înfiintează si functionează sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si din care fac parte membrii desemnati de asociatiile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul întreprinderilor mici si mijlocii si membre în Consiliul Economic si Social, cadre universitare, cercetători, economisti si reprezentanti ai institutiilor initiatoare ale actelor normative respective.

(4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise institutiei initiatoare, însotite de analize cost-beneficiu si comparatii cu optiunea de nonreglementare.

(5) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - Sub sanctiunea nulitătii absolute, sunt interzise orice actiuni sau acte având ca obiect ori putând avea ca efect discriminarea în defavoarea întreprinderilor mici si mijlocii sau a întreprinderilor nou-înfiintate, pe criterii de mărime ori vechime.

 

SECTIUNEA a 2-a

Accesul la servicii publice si la active apartinând regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat

 

Art. 11. - (1) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritătile nationale de reglementare si autoritătile locale sunt obligate să adopte măsuri concrete în vederea facilitării accesului întreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilităti publice necesare activitătii acestora, fără a distorsiona competitia liberă de pe piată.

(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), autoritătile publice competente au obligatia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze si să promoveze proiecte de acte normative continând măsuri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilităti publice, pe care le va prezenta spre analiză Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii.

(3) Măsurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la retelele si serviciile de utilităti publice, după caz, vor viza în principal:

a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul întreprinderilor mici si mijlocii la retelele de utilităti publice;

b) simplificarea si unificarea documentatiilor solicitate întreprinderilor mici si mijlocii în vederea obtinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordării si accesului la retelele de utilităti publice;

c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare si al tarifelor ce pot fi percepute întreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea documentatiilor si executarea lucrării de bransare-racordare a acestora la retelele de utilităti publice;

d) reglementarea posibilitătii achitării în mod esalonat a acestor taxe sau tarife de către întreprinderile mici si mijlocii;

e) reducerea sau renuntarea la garantiile solicitate si la modalitătile de plată anticipată pentru consumurile de utilităti si servicii publice furnizate întreprinderilor mici si mijlocii;

f) elaborarea si implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la retelele si serviciile de utilităti publice, cu respectarea legislatiei în vigoare în materia ajutorului de stat.

Art. 12. - (1) Întreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispozitiilor legale privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si a drepturilor contractuale ale creditorilor ale căror creante sunt garantate cu ipotecă, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra cărora este instituit sechestru asigurător, în următoarele conditii:

a) întreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, în conditiile art. 13, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

b) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici si mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere în participatiune, încheiate cu regiile autonome, societătile/companiile nationale, precum si cu societătile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vândute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părti, după deducerea investitiilor efectuate în activ de către locatar/asociat. În cazul contractelor de locatie de gestiune si asociere în participatiune, asociatul/locatarul, întreprindere mică sau mijlocie, poate solicita si încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, în aceleasi conditii. În cazul depunerii unei solicitări exprese privind cumpărarea activului sau încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare de către beneficiarii prezentelor dispozitii, care utilizau activul în baza unui contract de închiriere, cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea contractului de închiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de închiriere cu o perioadă considerată de părti suficientă pentru rezolvarea formalitătilor legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare;

c) contractul de închiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat în contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părti;

d) întreprinderile mici si mijlocii au drept de preferintă la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale, precum si ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le detin în proprietate. Dreptul de preferintă se poate exercita prin depunerea unei solicitări în acest sens, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înscrierii activului pe listele cuprinzând activele disponibile prevăzute la art. 13 alin. (4).

Este interzis, sub sanctiunea nulitătii absolute, transferul, în orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fără acordarea dreptului de preferintă;

e) întreprinderile mici si mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale, precum si ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat. În termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări în acest sens, regiile autonome, societătile/companiile nationale, precum si societătile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o primă licitatie deschisă cu strigare doar pentru întreprinderile mici si mijlocii. Oferta de vânzare va specifica faptul că este adresată doar întreprinderilor mici si mijlocii. Prevederile privind vânzarea de active cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. În situatia neadjudecării licitatiei, se poate organiza o altă licitatie, cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Regiile autonome, societătile/companiile nationale, precum si societătile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici si mijlocii, să încheie contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) si d), contractele de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, în conditiile alin. (1) lit. a).

(3) Vânzarea de active, în conditiile alin. (1), se poate face si cu plata în rate esalonate pe o perioadă de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20%.

Art. 13. - (1) În contextul prezentei legi, prin active se întelege unităti de productie, subunităti, sectii, spatii comerciale, spatii de cazare ori alte bunuri de acelasi gen din patrimoniul unei regii autonome, societăti/companii nationale, precum si al unei societăti comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate să functioneze independent.

(2) În întelesul prezentei legi, se consideră active disponibile activele care îndeplinesc oricare dintre următoarele conditii:

a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societătile/companiile nationale sau de societătile comerciale cu capital majoritar de stat care le detin pentru o perioadă de cel putin 3 luni;

b) se află în conservare pentru o perioadă mai mare de un an;

c) activele închise operational, numai în cazul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e).

(3) Desfăsurarea procedurii de vânzare a activelor închise operational este supusă prevederilor prezentei legi în situatia în care o solicitare privind cumpărarea activului din partea unei întreprinderi mici si mijlocii este făcută în interiorul termenului prevăzut de art. 326 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Regiile autonome, societătile/companiile nationale, precum si societătile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să stabilească si să întocmească liste cuprinzând activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, la organizatiile patronale, asociatiile profesionale prin Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(5) Listele cuprinzând activele disponibile au caracter public si vor fi afisate la sediile camerelor de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti, ale organizatiilor patronale si asociatiilor profesionale, precum si pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anunta prin intermediul presei locale unde este afisată lista cuprinzând activele disponibile.

(6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si ministerele de resort vor transmite lunar Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie situatia activelor utilizate de întreprinderile mici si mijlocii, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing si concesiune, încheiate în conditiile prezentei legi.

(7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu exceptia situatiilor în care au fost depăsite termenele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) si alin. (2), în oricare dintre următoarele cazuri:

a) declansarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare;

b) declansarea procedurii de dizolvare voluntară si lichidare;

c) declansarea procedurii reorganizării judiciare si falimentului.

Art. 14. - (1) Adunările generale si consiliile de administratie ale regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale, precum si ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotărâri privind vânzarea, închirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate în situatia prevăzută la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabilă a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritătilor publice locale, după caz.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau autoritătile publice locale, după caz, au obligatia să urmărească derularea valorificării activelor potrivit art. 12 alin. (1).

Art. 15. - (1) De la prevederile art. 12 si 13 sunt exceptate mijloacele fixe si activele componente ale patrimoniului apartinând aeroporturilor, statiilor de cale ferată, porturilor si Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Sunt exceptate de la obligatiile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) si e) institutiile de învătământ de stat si institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrări si servicii

 

Art. 16. - (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice locale trebuie să încurajeze cresterea ponderii întreprinderilor mici si mijlocii în valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrări si servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.

(2) Întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de bună executie, cerute în achizitiile publice de produse, lucrări si servicii.

(3) Întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de asistentă tehnică gratuită pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achizitiilor publice prin programe gestionate de Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(4) Întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislatia în domeniu.

(5) Întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate în sistem electronic de către ofertanti.

 

SECTIUNEA a 4-a

Servicii de informare, asistentă si consultantă acordate întreprinderilor mici si mijlocii

 

Art. 17. - (1) În scopul desfăsurării si dezvoltării activitătii lor, întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistentă, consultantă, dezvoltare tehnologică si inovare în domeniile financiar-bancar, management si marketing.

(2) Guvernul, autoritătile administratiei publice locale, camerele de comert si industrie, organizatiile patronale ale întreprinderilor mici si mijlocii sprijină înfiintarea si dezvoltarea de centre si organizatii ce oferă servicii de informare, consultantă, consiliere si instruire pentru întreprinderile mici si mijlocii, prin:

a) acordarea de sprijin în legătură cu activitătile de informare, consultantă, consiliere si instruire destinate întreprinderilor mici si mijlocii;

b) identificarea de surse de finantare a unor programe si actiuni destinate facilitării accesului întreprinderilor mici si mijlocii la serviciile de informare, consultantă, consiliere, instruire, oferite de aceste centre si organizatii, precum si extinderii sferei de servicii oferite de acestea întreprinderilor mici si mijlocii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Stimularea activitătii de cercetare-dezvoltare si inovare desfăsurate de întreprinderile mici si mijlocii

 

Art. 18. - (1) Guvernul promovează, sustine, stimulează si dezvoltă activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare desfăsurată de întreprinderi mici si mijlocii, scop în care:

a) adoptă măsuri în vederea creării conditiilor favorabile organizării si desfăsurării de activităti de cercetare-dezvoltare si inovare de către întreprinderi mici si mijlocii;

b) elaborează politici si emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorbtia si valorificarea rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare si inovare desfăsurate de întreprinderi mici si mijlocii;

c) adoptă măsuri pentru facilitarea procesului de valorificare si absorbtie a rezultatelor activitătii de inovare, precum si a transferului tehnologic la nivelul întreprinderilor mici si mijlocii;

d) asigură îmbunătătirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la informatii stiintifice si tehnologice de specialitate, în conditiile legii, si promovează înfiintarea de incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice si de alte infrastructuri asemănătoare;

e) asigură, în conditiile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit către întreprinderile mici si mijlocii, la propunerea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine activitatea de cercetare-dezvoltare desfăsurată de întreprinderile mici si mijlocii, prin:

a) stabilirea ca obiectiv prioritar, în cadrul Strategiei nationale de cercetare-dezvoltare si inovare, a promovării si dezvoltării activitătii de cercetare-dezvoltare si inovare desfăsurate de întreprinderi mici si mijlocii;

b) includerea în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare destinate întreprinderilor mici si mijlocii;

c) promovarea de propuneri de măsuri destinate facilitării accesului întreprinderilor mici si mijlocii la programele prevăzute în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;

d) finantarea cu prioritate, din sumele prevăzute în bugetul propriu pentru realizarea politicilor în domeniul cercetării si stimulării inovării, a programelor prevăzute în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare destinate întreprinderilor mici si mijlocii; asigurarea contractării cu prioritate a tematicii solicitate de întreprinderile mici si mijlocii, de către unitătile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare;

e) finantarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediată, solicitate de întreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial;

f) organizarea de conferinte cu participare internatională, la care întreprinderile mici si mijlocii care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare să participe cu lucrări stiintifice, în vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse în programele nationale anuale;

g) asigurarea de surse de finantare pentru programe de cercetare-dezvoltare si inovare desfăsurate de întreprinderi mici si mijlocii, în vederea dezvoltării activitătilor de cercetare-dezvoltare si inovare ale acestora.

 

SECTIUNEA a 6-a

Formarea profesională

 

Art. 19. - (1) Guvernul si autoritătile publice locale asigură, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si prin programe sustinute de organisme nationale si internationale sau alte surse finantarea integrală ori partială a unor programe de formare profesională destinate întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul:

a) Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

b) institutiilor de învătământ de stat si particular, acreditate potrivit legii;

c) furnizorilor de formare profesională autorizati, conform legii, să desfăsoare activităti de formare profesională.

 

SECTIUNEA a 7-a

Transferul întreprinderilor mici si mijlocii

 

Art. 20. - (1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor si practicilor comerciale, pentru mentinerea locurilor de muncă si stimularea activitătilor economice, se instituie transferul întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Transferul întreprinderilor mici si mijlocii, în sensul prezentei legi, înseamnă transmiterea întreprinderii, fondului de comert către terte persoane, în scopul asigurării continuării existentei si activitătii comerciale a întreprinderii, de regulă în cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit.

(3) Sunt membrii de familie, în sensul alin. (1), sotul, sotia si copiii acestora.

(4) Prin exceptie, facilitătile privind transferul întreprinderilor mici si mijlocii către terti, persoane fizice sau către altă întreprindere se aplică în conditiile prevăzute de lege, doar în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere a afacerii în cadrul aceleiasi familii.

Art. 21. - (1) În scopul sprijinirii transferului, Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va elabora un program multianual, prin care se vor sustine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe si tarife:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii;

b) taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronuntată de judecătorul-delegat la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal;

c) taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică, necesare operării transferului întreprinderii;

d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comert, în scopul asigurării transferului întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) va fi finantat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Art. 22. - (1) Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute la art. 21 alin. (1) trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele:

a) conditiile privind transferul întreprinderilor mici si mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comert în cadrul aceleiasi familii sau, după caz, conditiile pentru transferul întreprinderilor mici si mijlocii către terti;

b) să se asigure mentinerea în functiune a întreprinderii, cu continuarea ideilor si practicilor comerciale si mentinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului.

(2) Facilitătile prevăzute de prezenta lege pentru transferul întreprinderilor mici si mijlocii se acordă o singură dată în cursul unui an fiscal.

(3) În cazul în care în perioada de până la 3 ani de la transferul întreprinderilor mici si mijlocii intervine încetarea activitătii societătii comerciale datorată unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredintat conducerea societătii comerciale sau săvârsirii unor infractiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal al întreprinderii, societatea comercială are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21.

Art. 23. - (1) Transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent se realizează în cadrul aceleiasi familii, în baza declaratiei pe propria răspundere a titularului autorizatiei si a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vietii titularului autorizatiei si în baza declaratiei cesionarului, în cazul decesului acestuia.

(2) Prin exceptie, în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere în cadrul aceleiasi familii, în scopul asigurării continuitătii activitătilor economice traditionale, este posibil transferul către terti, în baza

declaratiei pe propria răspundere a titularului autorizatiei sau cesionarului acestuia, după caz, si a tertului care va continua activitatea economică autorizată a se desfăsura în mod independent.

(3) Pentru persoanele si asociatiile familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, în scopul stimulării transferului, în cadrul programului prevăzut la art. 21 se vor sustine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe si tarife:

a) taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizatiei emise pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul, în baza declaratiilor prevăzute la alin. (1) si (2);

b) taxele si tarifele pentru operatiunile de înregistrare a modificărilor autorizatiei respective, efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului.

(4) Facilitătile prevăzute la alin. (3) se aplică în cazul transferului, cu conditia continuării desfăsurării în mod independent a activitătii economice autorizate, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data operării transferului.

(5) În cazul în care în perioada de până la 3 ani intervine încetarea activitătii autorizate din culpa gravă a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asociatiei familiale ori datorită săvârsirii unor infractiuni de către aceste persoane, persoana fizică autorizată sau, după caz, asociatia familială are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3).

Art. 24. - Transferul în cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent se realizează în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

Art. 25. - (1) Guvernul aprobă anual programe de încurajare si de stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu consultarea organizatiilor de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) La nivelul unitătilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii se elaborează pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii si a prevederilor Planului national de dezvoltare si se aprobă de către autoritătile administratiei publice locale, corespunzător atributiilor acestora, finantându-se din bugetele proprii si/sau din surse atrase. Autoritătile administratiei publice locale sunt obligate să comunice Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie programele de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, elaborate si aprobate la nivelul acestora.

(3) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritătile locale acordă sprijin întreprinderilor mici si mijlocii prin:

a) facilitarea accesului la finantare a întreprinderilor mici si mijlocii prin elaborarea si implementarea de instrumente si scheme financiare de tipul:

- alocatii financiare nerambursabile, acordate întreprinzătorilor la înfiintarea întreprinderilor mici si mijlocii, în vederea completării capitalului necesar pentru initierea afacerii;

- ajutoare financiare nerambursabile, acordate întreprinderilor mici si mijlocii pentru realizarea investitiilor în sectorul productiv si servicii;

- constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investitii si capital de risc în sprijinul întreprinderilor mici si mijlocii;

- scheme de creditare cu dobândă redusă;

- alte scheme si instrumente financiare;

b) îmbunătătirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de sprijin financiar si asistentă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, asigurarea fundamentelor informationale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători;

c) promovarea investitiilor străine la nivelul întreprinderilor mici si mijlocii;

d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinantarea si utilizarea eficientă a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene si a altor donatori interni si internationali, amplificarea participării întreprinderilor mici si mijlocii românesti la programe comunitare pe baza principiului transparentei si îmbunătătirea ofertei de servicii pentru întreprinderile mici si mijlocii în vederea cresterii performantelor acestora în afaceri;

e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultantă, consiliere si asistentă tehnică pentru potentialii întreprinzători care initiază o afacere, pentru întreprinderile nou-înfiintate si pentru întreprinderile mici si mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora;

f) îmbunătătirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la informatii despre piată si servicii de marketing, financiare si informatice;

g) elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative si alte lucrări necesare desfăsurării activitătii întreprinderilor mici si mijlocii;

h) facilitarea promovării produselor si serviciilor întreprinderilor mici si mijlocii pe piata internă si externă, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piată, realizarea de materiale informative, de reclamă si publicitate, participarea la târguri, expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestări, în tară sau în străinătate;

i) dezvoltarea cooperării interne si internationale si stimularea creării parteneriatelor de afaceri în domenii de interes pentru întreprinderile mici si mijlocii;

j) sprijinirea si stimularea activitătii de cercetare-dezvoltare, inovare si transfer tehnologic;

k) stimularea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la comertul electronic, prin sprijinirea acestora în consolidarea capacitătii lor tehnologice informationale, în scopul promovării afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice;

l) sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii pentru îmbunătătirea calitătii produselor si serviciilor si pentru introducerea sistemelor de standardizare si certificare a calitătii conform normelor Uniunii Europene;

m) sprijinirea centrelor de consultantă si management al informatiilor, a organizatiilor de reprezentare a întreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor înfiintate în scopul sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, la nivel regional si national, prin cresterea potentialului lor institutional, material si uman, în vederea diversificării, specializării si perfectionării activitătilor pe care acestea le desfăsoară, pentru îmbunătătirea climatului de afaceri, stimularea creării de noi întreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea dezvoltării acestora;

n) alte obiective si măsuri cuprinse în programele aprobate de Guvern.

(4) În vederea dezbaterii situatiei sectorului întreprinderilor mici si mijlocii se înfiintează Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, alcătuit din reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentanti din partea camerelor de comert si industrie, ai patronatelor întreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritătilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ în aprobarea programelor si a măsurilor de stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.

(5) Secretariatul acestui comitet va functiona în cadrul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si va fi finantat din bugetul alocat acesteia.

(6) Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

Art. 26. - (1) Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,2% din PIB pentru finantarea programelor de dezvoltare si a măsurilor de sprijinire a înfiintării de noi întreprinderi si de sustinere a Dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru sustinerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, pentru perioada 2004-2008.

(2) Sumele alocate pentru sprijinirea înfiintării de întreprinderi si sustinerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii vor fi evidentiate si urmărite în mod distinct în bugetul de stat si în bugetele locale.

(3) Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat. Selectarea organizatiilor sau institutiilor de drept privat se face cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice. Între câstigătorul desemnat conform procedurii de achizitie publică si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se încheie un contract de prestări de servicii în baza căruia se va trece la derularea programului respectiv.

(4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecărui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.

(5) Sumele alocate potrivit prezentului articol pot fi utilizate si pentru acoperirea unor cheltuieli proprii de functionare ale ordonatorilor de credite, numai în măsura în care activitătile acestora, consacrate stimulării întreprinderilor mici si mijlocii, si cheltuielile proprii aferente pot fi evidentiate si urmărite distinct.

Art. 27. - Facilitătile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

 

CAPITOLUL IV

Fondul national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii

 

Art. 28. - În vederea îmbunătătirii accesului întreprinderilor mici si mijlocii la finantare, functionează Fondul national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii, înfiintat prin hotărâre a Guvernului, care va avea filiale sau unităti teritoriale fără personalitate juridică în fiecare resedintă de judet.

Art. 29. - Fondul national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii functionează sub forma societătilor comerciale pe actiuni, în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 30. - (1) Capitalul social al Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii, stabilit la înfiintare, este de 50.000.000.000 lei, având ca sursă de alocare bugetul de stat.

(2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat anual, pe o perioadă de 5 ani de la înfiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare.

 

CAPITOLUL V

Coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

Art. 31. - (1) Guvernul asigură coordonarea politicilor si a măsurilor de încurajare si de stimulare a întreprinderilor mici si mijlocii, monitorizarea si evaluarea acestora, prin Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentată la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi înfiintate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se stabilesc atributiile si se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al oficiilor teritoriale.

(3) Oficiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor alcătui o bază de date cu întreprinderile mici si mijlocii din judetul în care îsi desfăsoară activitatea, care cuprinde si prezentarea detaliată a obiectului de activitate al fiecăreia.

Art. 32. - (1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Guvernul, prin Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, modul în care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ si cel institutional corespund necesitătilor întreprinderilor mici si mijlocii, politicile de încurajare si de stimulare a întreprinderilor mici si mijlocii adoptate si stadiul aplicării acestora, măsurile concrete luate în aplicarea acestora si efectele constatate. Raportul anual trebuie să fie însotit de programele de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii care urmează a fi întreprinse în anul calendaristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a fondurilor care se estimează a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor.

(2) Raportul anual trebuie să reflecte rezultatele consultărilor si conlucrării cu organizatiile de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici si mijlocii, cu celelalte structuri ale mediului de afaceri si ale societătii civile interesate.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 33. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni:

a) nerespectarea de către regiile autonome, societătile/companiile nationale, societătile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de către autoritătile contractante, a obligatiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) si art. 14;

b) nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (4), (6) si (7) ale art. 13.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) de la 120.000.000 lei la 240.000.000 lei, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului în functie de evolutia indicelui inflatiei.

(4) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control împuternicit în acest scop de Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, aplicarea sanctiunii amenzii pentru săvârsirea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârsirii faptei.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 34. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 iulie 2004.

Nr. 346.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2004.

Nr. 595.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice si Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor, semnat la Bucuresti la 14 aprilie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice si Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor, semnat la Bucuresti la 14 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iulie 2004.

Nr. 1.105.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice si Gospodăririi Apelor din Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor

 

PREAMBUL

 

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice si Gospodăririi Apelor din Olanda, denumite în continuare semnatari,

fiind constiente că Memorandumul de întelegere în domeniul managementului integrat al apelor, semnat la 6 aprilie 1999, expiră în acest an,

fiind constiente de faptul că fluviul Dunărea si afluentii săi prezintă o mare similitudine cu sistemele hidrotehnice ale Olandei, în ceea ce priveste hidrologia, ecologia si interventiile umane,

convinse de importanta managementului integrat al resurselor de apă,

fiind constiente că schimbul de cunostinte si experientă, în special în domeniile managementului inundatiilor si implementării Directivei-cadru a apei 60/2000/EEC, poate întări si sprijini interesele nationale,

fiind constiente că României, ca tară candidată la Uniunea Europeană, i se va solicita să armonizeze, să implementeze si să aplice legislatia europeană în domeniul apelor,

convinse că România, ca tară candidată la Uniunea Europeană, poate cere sprijinul Olandei în domenii specifice în cadrul strategiei de preaderare,

au ajuns la următoarea întelegere:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Semnatarii continuă cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor si desemnează responsabili pentru implementarea prezentului memorandum de întelegere. Orice schimbare în acest cadru necesită aprobarea semnatarilor. Părtile executante îsi desfăsoară activitatea sub directa responsabilitate a semnatarilor.

Părtile executante sunt mentionate în art. 3 pct. 1.

2. Semnatarii elaborează un program general pentru perioada cuprinsă între data semnării prezentului memorandum de întelegere si 31 decembrie 2007, ca o continuare a cooperării actuale în cadrul diferitelor bazine hidrografice ale fluviului Dunărea situate în România.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Temele cooperării se referă la toate problemele privind managementul integrat al apelor, în beneficiul mutual al ambelor părti:

a) managementul inundatiilor, prevenirea inundatiilor si prognozarea inundatiilor;

b) protectia calitătii apelor si restaurarea ecologică;

c) planificarea teritorială a managementului apelor;

d) implementarea directivelor Uniunii Europene în domeniul managementului apelor;

e) schimbul de informatii si specialisti în domeniul managementului apelor si directivelor Uniunii Europene;

f) finantarea si/sau elaborarea de proiecte destinate accesării fondurilor pentru derularea proiectelor referitoare la temele de mai sus;

g) coordonarea si monitorizarea proiectelor bilaterale si programelor în curs;

h) investigarea posibilitătilor pentru întărirea cooperării bilaterale în domeniul parteneriatului public-privat.

2. Semnatarii cercetează activ si, în cazul în care se ajunge la o întelegere mutuală, utilizează posibilitătile oferite de programele institutiilor financiare internationale, respectiv ale Uniunii Europene, ale Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, ale Băncii Mondiale etc., precum si programele Guvernului Olandei.

O atentie specială va fi acordată programelor Uniunii Europene, cum ar fi Programul-cadru pentru cercetare si dezvoltare, Programul interregional (Interreg), Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE), Programul de reabilitare a infrastructurii locale în orasele mici si mijlocii (SAMTID), instrumente pentru politici structurale de preaderare (ISPA) si Programul PHARE în domeniul întăririi institutionale si investitiilor.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Pentru aplicarea prezentului memorandum de întelegere se constituie o comisie mixtă, denumită în continuare Comisie, alcătuită din reprezentanti nominalizati din cadrul părtilor executante. Punerea în aplicare a prezentului memorandum de întelegere se realizează de către 2 responsabili coordonatori ai Comisiei, numiti, care îi reprezintă pe cei 2 semnatari.

În România, partea executantă este Administratia Natională “Apele Române”. În Olanda, partea executantă este Institutul pentru Managementul Apelor Interne si Tratarea Apelor Uzate (RIZA). Responsabilii coordonatori ai Comisiei vor fi numiti de către cele două organisme.

Părtile executante îsi notifică reciproc presedintele Comisiei, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere.

Comisia se reuneste cel putin o dată pe an pentru a stabili planul de lucru pentru anul următor.

2. Obiectivele Comisiei sunt următoarele:

a) stabileste si aprobă programele de lucru si rapoartele;

b) poate stabili proiectele si are responsabilitatea pentru:

- scopurile si formele de cooperare în acest caz;

- alimentarea capacitătii si bugetelor;

- toate produsele si rezultatele acestei cooperări;

c) coordonează si conduce proiectele aflate în responsabilitatea sa, proiectele care sunt în executie si în pregătire si care sunt finantate de sau în legătură cu programele Guvernului Olandei.

 

ARTICOLUL 4

 

Cooperarea în cadrul proiectelor are loc conform celor mentionate în art. 3 pct. 2 în următoarele conditii:

a) Responsabilii coordonatori ai ambelor părti sunt autorizati să stabilească cooperarea si să conducă întregul proces de cooperare pentru partea pe care o reprezintă, în conditiile stabilite de Comisie, după cum au fost mentionate la art. 3.

b) În fiecare an, părtile executante dezvoltă un plan de lucru detaliat si un raport privind progresele, care trebuie aprobate de către Comisie.

c) Părtile executante publică împreună rapoarte si alte documente privind cooperarea.

d) Pentru a asigura buna desfăsurare a programului de cooperare, părtile executante sunt de acord ca limba engleză să fie limba de lucru în cadrul întâlnirilor, precum si pentru rapoarte, alte documente si sesiuni.

e) Cooperarea are loc în următoarele conditii, care privesc misiunile expertilor în ambele tări:

- datele privind numărul de oameni/zile petrecute în România si Olanda, din proiectele desfăsurate în cadrul prezentului memorandum de întelegere, sunt stabilite în baza reciprocitătii si sunt fixate anual în linii mari, în cadrul programelor de lucru;

- alocatia zilnică a participantilor în cadrul misiunilor desfăsurate în una dintre tările participante este stabilită de către tările gazdă si este bazată pe standarde rezonabile, în functie de tara si de tipul vizitei;

- cheltuielile pentru transportul international sunt stabilite de către partea care trimite delegatii; partea executantă care este gazdă asigură cazarea si transportul în tara sa.

 

ARTICOLUL 5

 

1. În cursul implementării prezentului memorandum de întelegere, părtile executante încurajează relatiile dintre institutiile guvernamentale si nonguvernamentale relevante si organizatii, precum si cooperarea în cadrul parteneriatului public-privat în ambele tări.

2. Orice problemă nerezolvată privind interpretarea si aplicarea prezentului memorandum de întelegere se rezolvă prin negocieri desfăsurate între părtile executante, în cadrul Comisiei, care vor ajunge la un acord amiabil prin orice metodă potrivită care va fi agreată de ambele părti.

3. Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare la data semnării si expiră la 31 decembrie 2007. Prezentul memorandum de întelegere nu înlocuieste si nu afectează conventiile bilaterale sau multilaterale aflate în vigoare între cei doi semnatari.

Semnat la Bucuresti la 14 aprilie 2004, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

din România,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Pentru Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice

si Gospodăririi Apelor din Olanda,

Melanie Henriette Schultz van Haegen,

secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C-60 din 14 martie 2003, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 318/204/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 25 iunie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 384.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) si (3) si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 395.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

Nr.

crt.

Numărul de referintă

Titlul

1.

SR EN 81-1+AC:2001

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice

2.

SR EN 12016:2001

Compatibilitatea electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări si trotuare rulante, imunitate

3.

SR EN 81-2+AC:2002

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice

4.

SR EN 13015:2003

Mentenanta ascensoarelor si scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instructiunilor de mentenantă

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003

 

În temeiul prevederilor art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 29 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile sectiunii a 3-a - Restrictii de operare pentru avioanele civile subsonice cu reactie, paragraful RACR-PM 3.015 din Reglementările aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003, pe aeroporturile din România pot opera si avioanele civile subsonice cu reactie, care satisfac prevederile specificate la RACR-PM 3.010 lit. b) si care efectuează exclusiv transport de marfă.

Art. 2. - Operarea avioanelor civile subsonice cu reactie prevăzute la art. 1 este permisă începând cu data prezentului ordin până la data de 31 mai 2005 si se va efectua numai în zilele de luni-vineri, între orele 6,00-22,00 LT.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 1.059.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 24 IANUARIE RUGINOASA OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit 24 IANUARIE RUGINOASA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0321 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit 24 IANUARIE RUGINOASA OC, cu sediul in Ruginoasa, com. Ruginoasa, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-114/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit 24 IANUARIE RUGINOASA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Zorile Targu Frumos, Sturza Al.I.Cuza, Vointa Oteleni, Inainte Letcani, 24 Ianuarie Ruginoasa, Alianta Podul Iloaiei, Progresul Harlau.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit 24 IANUARIE RUGINOASA OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Zorile Targu Frumos. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 249.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FLAMURA SCÂNTEIA OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit FLAMURA SCÂNTEIA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0322 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit FLAMURA SCÂNTEIA OC, cu sediul in Scanteia, com. Scanteia, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-117/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit FLAMURA SCÂNTEIA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit FLAMURA SCÂNTEIA OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 250.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit POIANA SCHITU DUCA OC

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit POIANA SCHITU DUCA OC, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0323 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit POIANA SCHITU DUCA OC, cu sediul in Schitu Duca, com. Schitu Duca, judetul Iasi, numar de ordine in Registrul Comertului J22-109/2001, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit POIANA SCHITU DUCA OC a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Viitorul Iasi, Sprijinul Belcesti, Prutul Bosia, Victoria Costuleni, Speranta Focuri, Vasile Alecsandri Halaucesti, Trestioara Lespezeni, Moldova Motca, Luceafarul Popricani, 30 Decembrie Raducaneni, Flamura Scanteia, Poiana Schitu-Duca, Spicul Sipote, Unirea Tibanesti, 1 Decembrie Tomesti, Triumf Trifesti, Belsugul Vladeni, Flacara Voinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit POIANA SCHITU DUCA OC este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Viitorul Iasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 251.